2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK"

Átírás

1 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik? És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Menj el és gyűjtsd egybe az Izráel véneit és mondd ezt nékik: Az Úr, a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene megjelent nékem, mondván: Megemlékeztem rólatok és arról a mit elkövettek rajtatok Égyiptomban. És mondám: Kiviszlek titeket az égyiptomi nyomorúságból a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok földére, téjjel és mézzel folyó földre. És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izráel vénei Egyiptom királyához, s így szóltok néki: Az Úr, a héberek Istene megjelent nékünk; most azért hadd menjünk három napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak a mi Istenünknek. Én pedig tudom, hogy az égyiptomi király nem engedi meg néktek, hogy elmenjetek, még erőhatalomra sem. Kinyújtom azért az én kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle csudáimmal, melyeket véghez viszek benne; így azután elbocsát titeket. És kedvessé tészem e népet az Egyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen. Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így fosszátok ki Egyiptomot. Bevezetés Mikor a csipkebokornál Isten Mózesnek megjelent, Mózes első kérdése az volt hozzá: ki vagyok én, hogy elmenjek Egyiptomba? A kérdés feltevésekor Mózes már eléggé világosan látta az Isten jelenlétében, hogy kicsoda ő. Amikor el kellett menekülnie, akkor még tartotta valakinek magát, aki majd meg tudja Izrael népét szabadítani. A negyven év alatt eléggé világos lett előtte, de a csipkebokor előtt különösen látta, hogy ő egy kiégett senki. És mi is Isten jelenlétében nagyon jól látjuk, hogy kik vagyunk: kiégettek, bűnösök, elveszettek, halál fiai. Most azonban azt olvastuk, hogy Mózesnek volt egy másik kérdése is, amit nem közvetlenül kérdezett Istentől, csak úgy közvetetten: Hátha Izrael fiai megkérdezik, hogy mi a neved, akkor mit mondjak? Vagyis Mózes azután, hogy kicsoda ő azt is megkérdezte, hogy kicsoda Isten? Ki vagyok én, ezt már tudom, de ki vagy Te? Isten erre a kérdésre felelt, nagyon különös módon felelt: Vagyok, aki Vagyok. Azt mond, ha kérdezik: a Vagyok küldött tihozzátok. Isten ezt mondta magáról: ez a nevem. 1,) Mit jelent a VAGYOK név? Isten valamit megmagyaráz ebből a névből, de igazán ennek a névnek a jelentőségét csak Krisztusban tudjuk megérteni. (1) Ábrahám, Izsák és Jákób Istene Amit Mózes és Izrael fiai is megérthettek akkor ebből a névből, az volt, amit Isten kétszer is mondott: atyáitoknak Istene vagyok; Ábrahámnak Istene, Jákobnak Istene és Izsáknak Istene. Tehát nem egy más Isten, nem egy új Isten, hanem ugyanaz az Isten, aki eddig ugyan hallgatott, de aki Ábrahámot kihívta Úr Kaszdimból, és megígérte neki, hogy

2 benne megáldatnak a föld minden nemzetségei, és hogy neki adja azt a földet. De ugyanennek az Ábrahámnak azt is mondta Isten, hogy először 430 esztendeig idegen országban kell lenni, és sanyargatni fognak titeket, de azután kihozlak benneteket. Most értsétek meg, hogy ez az Isten itt van: Vagyok, aki vagyok. Nem felejtkeztem el rólatok, most érkezett el az idő, hogy betöltsem az ígéretet, amit Ábrahámnak ígértem. Ábrahámnak ígért Isten mást is, pl. Izsákban neveztetik a mag. Megszületett Izsák is, hosszas várakozás után, reménység ellenére, és Ő Izsáknak is az Istene, akit Ő olyan nagyon megáldott. Jákobnak is Istene, aki annyi nyomorúságon, annyi ellenszegülésen, annyi csaláson, annyi mindenen keresztülment, és Isten végül mégis megtörte az akaratát, és szentté tette. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. (2) Szabadító Isten Egyúttal azt is mondta, hogy most azért jelent meg, mert Megemlékeztem rólatok és arról a mit elkövettek rajtatok Egyiptomban. És mondám: Kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból. (16. vers). Vagyis Isten azt mondta ezzel, hogy Ő a szabadító. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene vagyok, és most megismerhetitek, hogy milyen az én szabadításom, mert kiviszlek innen, szabadító Isten vagyok. Én, én vagyok az Úr, s rajtam kívül nincsen szabadító! (Ézs 43,11). Izrael fiainak kijelentette, hogy Ő megszabadítja őket, és azután Ézsaiás idejében újból figyelmezteti őket, hogy Ő a Szabadító, és nincs más rajta kívül. Nincs más Szabadító, és nincs más Úr. Én vagyok az Úr, s rajtam kívül nincs más Szabadító. Isten minden népről megemlékezik, nem csak a zsidó népről. Őróluk is akkor Egyiptomban, és később is megemlékezett róluk, amikor egy sokkal nagyobb rabtartónak, a bűnnek, a Sátánnak a kezébe kerültek. Amikor eljött Jézus Krisztus, úgy jelentette be az angyal: Nevezd a nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mikor elhatalmasodott a bűn, a belső nyomorúság, megkötözöttség, Isten azt is látta, és megemlékezett róluk, és a többi népről is. Akkor is szabadítót küldött, az Ő Fiát, Jézust. Azt jelenti a neve magyarul, hogy szabadító. A 15. versnek a végén azt olvastuk: Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Isten megemlékezett az ő népéről. Nagy kár érte az Ő népét, hogy Jézusban nem ismerték fel, hogy atyáik Istene: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene van köztük, a szabadító Isten. Nehezen értjük meg ezt mi is, igazán nehezen! Az bizonyítja ezt, hogy sokszor próbáljuk mi magunk megszabadítani magunkat bűnöktől, megkötözöttségektől, kivonni magunkat a sárból, meg emberekben bízunk, de hiába, nem megy, csak Ő a Szabadító, nincs más Rajta kívül. Elolvasok még két igeverset az Ézsaiás könyvéből, hogy Isten mit jelent ki magáról, hogy kicsoda Ő. Mit jelent az, hogy Vagyok? (3) Úr Isten Mivel én vagyok Urad, Istened, aki a jobb kezedet fogom, és aki azt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítlek, szól az Úr, a te Megváltód, Izraelnek Szentje! (Ézs 41,13-14). Isten egy újabb nevét mutatja itt be, a Vagyok egy újabb jelentését. Azt mondja: én vagyok Urad, Istened. Tudjuk, hogy Ő nemcsak Izraelnek, hanem az egész mindenségnek Ura. Én vagyok Isten, és rajtam kívül nincs más! Ezt is kijelenti. De itt Izraelhez fordul közvetlenül, és azt mondja: Én vagyok Urad, Istened. S amikor Izrael nyomorúságban van, és most gondolhatunk magunkra, amikor mi vagyunk nyomorúságban, akkor az, hogy Ő Urunk, Istenünk, azt is jelenti, hogy fogja a kezünket, és ezt mondja: Ne félj, ne félj férgecske Jákob, és maroknyi Izrael, én megsegítelek. Szól az Úr, a te Megváltód.

3 (4) Megváltó Isten Most itt egy újabb neve: Megváltó. A szabadítás nem ment csak olyan könnyen még Egyiptomból sem. Még Egyiptomban is megváltó kellett. Akkor a megváltó egy bárány volt. Mert a bárány élete váltotta meg az ő életüket. Minden elsőszülött meghalt Egyiptomban, de az ő életüket egy bárány váltotta meg. De itt Isten magáról mondja, hogy Megváltó. És Isten Krisztusban lett Megváltó, aki a tulajdon életét adta oda, tulajdon vérével fizette ki a mi megváltásunk árát. Milyen érdekes, ahogy egyben mondja: Urad és Megváltód vagyok. Úr, és ugyanakkor, mint nem Úr, hanem mint aki otthagyta a menny dicsőségét, mint aki emberré lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát, és engedelmes volt a keresztfa haláláig. Így lett Megváltónk az Úr, a legnagyobb Úrból a legkisebbé lett. A legmagasabból a legmélyebbre jött, hogy a nagyon mélyen levő népéért s a bűnös emberekért lenyúljon. Úr, hogy fogja a jobb kezünket, Úr, hogy ne féljünk; de Megváltónk, Megváltód is. (5) Izraelnek Szentje Azért volt szükség Megváltóra, mert egy újabb nevét mondja itt: Izraelnek Szentje, mert Isten Szent, és a bűnt gyűlöli, és a bűnnel előtte nem lehet játszani. A bűn zsoldja a halál. Mivel Ő Szent, ezért valakinek meg kellett halnia a bűnért. A Krisztus halt meg, és így lett Megváltónk is Izraelnek Szentje. (6) Dicsőség Istene Ézsaiás könyvéből még olvasok egy igeverset Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. (42,8). A dicsőségnek Istene megjelenék a mi atyánknak, Ábrahámnak (ApCsel 7,2). Isten a dicsőség Istene is. (7) Jézus Krisztus Istene és Atyja Aztán amikor az Úr Jézus Krisztus eljött, akkor Ő nagyon sokszor használta ezt a kifejezést, amit itt Isten mondott, hogy Vagyok. Azért mondtam, hogy különösen Őbenne értjük meg ennek a névnek a jelentését, mert a név akkor nagyon sokat jelentett. A névben kijelentette mindenki az ő legbensőbb tulajdonságait. Isten is az Ő nevében a bensejét jelenti ki. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, s aki engem látott, látta az Atyát, akkor, amikor magáról kijelent valamit, hogy én Vagyok, akkor Isten jelenti ki magát. Én vagyok a világ világossága Az Úr Jézus Krisztus ilyeneket mondott: Én vagyok a világ világossága. Ezt nem azért mondta, hogy csak mondjon érdekes dolgokat, hanem ennek jelentése van mindegyiknek. Amikor Isten ezt a világot teremtette, úgy olvassuk az Igében, hogy sötétség volt a mélység színén. S az első nap Istennek első munkája az volt, hogy legyen világosság. Én vagyok a világ világossága-, mondja az Úr. És most is, amikor egy ember szellemileg sötétségben van, mert nem lát, mert csak azt látja, ami a szemei előtt van, de nem lát a dolgok mögé. Nem látja, hogy önmaga is hol van, nem tudja, hogy kicsoda, azt sem hogy a másik kicsoda, hogy Isten kicsoda, azt sem, hogy a kárhozat felé vezet az útja, hogy a halálba megy, azt sem látja. Valamit érez, valami terhet, valami szomjúságot, valami nyomorúságot, de nem lát igazán. S amikor azt mondja az Úr, hogy én vagyok a világ világossága, akkor ezzel azt jelenti ki, hogy nekünk először is világosságra van szükségünk. A Zsoltárokban úgy mondja: A Te világosságod által látunk világosságot. S Isten ezt a világosságot úgy is nevezi: Lábaimnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényeimnek világossága. De igazán Krisztusban értjük meg a leírott Igét is, és először erre van szükségünk mindannyiunknak, hogy világosságunk legyen, hogy fény derüljön arra, amit a sötétben nem látunk, hogy mi is van körülöttünk. Hol vagyunk, ki vagyok én, mibe jutottam, s merre tart az

4 életem. És amikor Jézus Krisztus világosságában meglátjuk ugyanúgy, mint Mózes meglátta, hogy kicsoda vagyok én, akkor az is szembetűnik rögtön, hogy halálban vagyunk, elveszettek vagyunk, nincs életünk. Ez az élet nem élet, amiben itt vagyunk, ez csak egy biológiai vegetálás. S akkor az Úr Jézus mond egy másikat: Én vagyok a feltámadás és az élet Isten azt mondta: Vagyok, aki Vagyok, s akkor megértjük, hogy igen, életre vágynánk, de hogy életünk legyen, fel kell támadni ebből a szellemi halálból. S akkor megértjük, hogy nincs más feltámadás, csak Krisztus. Nincs olyan, hogy megjobbítjuk magunkat, nincs olyan, hogy otthagyjuk a halált, nincs olyan, hogy most már másképpen élünk, most már megjavulunk. Meg lehet próbálni, jó ha az ember megpróbálja, mert addig nem hiszi el, hogy az Úr Jézus a feltámadás és az élet. De boldog, aki erre rájön, hogy Krisztus nemcsak fel tud támasztani, hanem Ő a feltámadás. Feltámad bennünk is a halálból: a szellemi halálból először, aztán a testünket is fel tudja támasztani. És nemcsak feltámaszt, hanem éltet is utána, mert Ő az élet. Az ember olykor úgy gondolja, hogy csak egy erő kellene, ami kiemelné abból, amiben van, utána tudna már járni. Ez nem igaz. Nem tudnánk. Én vagyok az élet, mondja az Úr Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet Akinek Krisztus az élete, egy vágya van: minél közelebb jutni az Atyához. Hogy juthatnék én mindig közelebb az Atyához? Akkor azt mondja az Úr Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Nem olyan ez ám, hogy most már van új életünk, és mi el tudunk menni az Atyához, mert az Atya elé egy út vezet, nincs más út, mint Krisztus. Én vagyok az út. De az Atya előtt nem lehet megállni a magunk igazságában. Én vagyok az igazság. Az Atya előtt minden élet azonnal meghal, csak egy élet nem fog elhamvadni abban a tűzben, abban a dicsőségben, ahol Isten van, a Krisztus élete. Én vagyok az élet. Én vagyok a jó pásztor Van utunk már, de azért jó lenne, ha valaki vezetne minket ezen az úton. Azt mondja az Úr: Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor mindig elől megy, s a juhok mennek utána. A jó pásztor annyira szereti a juhokat, életét adja a juhokért. S amíg ezen az úton járunk, ha már Krisztus az életünk, és az Atya felé megyünk, és ennyi jót tett velünk, és ilyen boldog a jövőnk, szeretnénk az Atyát dicsőíteni. De az Atya azt mondja, hogy Őt elsősorban nem szavakkal kell dicsőíteni. Én vagyok az igazi szőlőtő Az Atyát az dicsőíti, aki sok gyümölcsöt terem. Erre az Úr Jézus azt mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő, az én Atyám a szőlőműves. Aki énbennem marad, az terem sok gyümölcsöt. Sehol nem kerülhetjük ki az Úr Jézust. Vagyok, aki Vagyok, azt jelenti, hogy minden Ő, és ami szükségünk felmerül, mindenre Krisztusban van a megoldás. Én Vagyok. Mindenünk Jézus Krisztus Azt is mondja: Én vagyok ama fényes hajnali csillag. Aztán azt is: Én vagyok az első és az utolsó, az Alfa és az Omega; mindent átfog. Kezdetet, véget. Azt énekeltük az óra előtt: Csillag, égi fényem, fundamentumom, Hű igaz vezérem, támasz utamon. Manna vagy, mely éltet; Víz, nyugalmas ár. Cél vagy, kinek élek, mindenem vagy már. Ő a világ világossága, a Csillag. Ő a fundamentum. Azt mondja Pál: Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, ami vettetett. Ez a fundamentum Jézus Krisztus.

5 Hű, igaz vezérem. Elvezet a célig. Támasz utamon. Rá mindig lehet számítani. Minden terhünket Reá vethetjük. Manna vagy, mely éltet. Ő az igazi manna, a mennyből alászállott kenyér. Víz. Azt mondta a samáriai asszonynak, vajha ismernéd az Isten ajándékát, s ki az, aki veled beszél, te kértél volna, s adott volna élő vizet. Nyugalmas ár, cél, akinek élek, mindenem Ő. Nélküled hogy lenne új erőm, kedvem, Nélküled hogy lennék úr a sok terhen, Nélküled elvesztem mind, mi nékem nagy. Hit- remény -szeretet, mindenem Te vagy. Így vándorlok végig, bízva járhatok, Harsonák, míg zúgnak, s Ővele vagyok. Új dal zendül akkor, nincsen szebb ennél, Semmim sincs, mit hozzak, mindenem lettél. Van még egy másik ének is, ami nagyon szépen kifejezi ezt: Van kősziklánk mi nékünk, mely rendületlen áll Van életünk is nékünk, mely el nem múlik már (Majd elénekeljük az alkalom után). Ez az ének is felsorolja, hogy mennyi mindenünk van, sőt mindenünk van. A Vagyok azt jelenti: van, ez már megvan. Ez mind Krisztusban van. Az ének így fejeződik be: Mindenünk van nékünk, a Krisztus Jézusban. Vagyok, aki Vagyok, azt jelenti, hogy ami csak szükséges, ami csak jó, ami csak mennyei, ami csak szent, mind megvan Jézus Krisztusban. Vagyok, aki Vagyok. A Vagyok küldött. 2.) A szabadítás Menj el és gyűjtsd egybe az Izrael véneit és mondd ezt nékik: Az Úr, a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene megjelent nékem, mondván: Megemlékeztem rólatok és arról a mit elkövettek rajtatok Egyiptomban. És mondám: Kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból. (2Móz 3,16). És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izrael vénei Egyiptom királyához, s így szóltok néki. (2Móz 3,18). (1) A szabadítás nem kényszer Ebben benne van az, hogy Isten a szabadító, de a szabadítása nem kényszer. Nem azt mondta, ha akartok, ha nem, ki kell jönni Egyiptomból. Azt mondta: én kiviszlek, de gyűjtsd egybe Izrael véneit; mondd el nekik, hogy Isten ezt akarja, ki akar vinni Egyiptomból. Ha hallgatnak rád, együtt menjetek el a fáraóhoz. Ha hallgatnak rád, akkor kiviszlek benneteket. A bűnből, a kárhozatból való szabadítás sem kényszer Nem úgy mondja Isten, ha akarjátok, ha nem, ott kell hagyni a bűnös életeteket. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus Krisztus mindenkinek a szabadítója, mert Ő a szabadító. Ő a feltámadás, Ő az élet, Ő az út, minden Ő. De összegyűjt bennünket, és elmondja, mit akar. Ki akarlak vinni ebből a nyomorult életből, a halálból, a kárhozatból, ebből az összekuszált, szedett-vedett mocsokból, amiben benne vagy. Akarod-e te is? Az Úr Jézus hányszor megkérdezte a betegeket: Mit akarsz, hogy cselekedjem? Jeruzsálemnek mondta: Hányszor akartalak egybegyűjteni, de ti nem akartátok. Majd eljön az idő, amikor akarják. Ha nem akarod, akkor maradsz tovább a bűn és a Sátán szolgája. (2) A bűn és a Sátán nem könnyen enged el Amikor a vének hallgattak Mózesre, elmentek a fáraóhoz. A fáraó erre még jobban megnyomorította őket. Akkor már lázongtak, és azt mondták: Rosszabbul van dolgunk, mint mielőtt hozzánk jöttél és szóltál. A Sátán most sem enged ki olyan könnyen a markából embereket, erre számíthat mindenki, aki szeretne szabadulni, de akkor látszik meg igazán, hogy mennyire rabja a bűnnek, amikor szabadulni akar. Az ember azt gondolja, hogy ő nem rabja a bűnnek, ő a saját jószántából, a saját szórakozásából teszi, amit tesz. Az italos ember azt gondolja, ő iszik, mert így felejti a

6 bánatát, és neki ez a jó. Csak amikor szabadulni akarna, mikor már látja, hogy ez hová vezet, akkor döbben rá, hogy nem tud. Nem egykönnyen engedi a rabtartója. Próbálja csak meg, aki már benne van ebben, nem megy egykönnyen semmi bűnből, nemcsak az italozásból, egy bűnből sem lehet csak úgy szabadulni. Hányan vannak, akik szeretnének pl. a dohányzásról leszokni. Tudom, a patikában hányan fordulnak meg naponta, dohányzás-leszoktatót szeretnének vinni. Több ezret kifizetnek érte; egy kúra több mint ,- Ft. Fizetnek, de nem biztos, hogy leszoknak, Nem könnyű megszabadulni. Aki megpróbálta, tudja, hogy igazat mondok, nem könnyű. Itt is meg van írva: Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg néktek, hogy elmenjetek, még erőhatalomra sem engedi meg. Ti mondhattok akármit, láthat erőt is bennetek, és láthat bennünk is elszántságot és erőt, hogy fogadkozunk, de igen, de megszabadulok, és mégsem lesz belőle semmi. Nem enged, erőhatalomra sem. És azért nem enged, hogy az ember lássa meg, hogy szabadítóra van szükség. Nem tud a maga erejéből kiszabadulni. Hogy mennyire nagy dolog, amit Isten mondott: Vagyok, aki Vagyok, és hogy én vagyok a szabadító, és nincs más -, ahogy olvastuk Ézsaiásnál. Én vagyok a Megváltó, és nincs más. Megváltóra és szabadítóra van szükség. (3) Isten szabadításának csodái az ítéletben Még azt is mondta itt Isten, hogy azért is kell ez, hogy erőhatalomra sem engedjen el a fáraó, hogy Kinyújtom azért az én kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle csudáimmal, melyeket véghez viszek benne; így azután elbocsát titeket. Nemcsak Egyiptom népe látta Isten csodáit, amikor nem akarta elengedni Izrael népét, hanem Izrael is látta, és a környező népek is látták. Mikor később a Kánaán földjére bementek, és Jerikóba a kémek elmentek, sőt még jóval később, amikor a filiszteusok a ládát elvitték, akkor is azt mondták: Jaj nekünk, ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot. Jerikóban azt mondták, hogy megolvadt a szívünk, mert tudjuk, hogy Isten mit cselekedett. De Izrael is láthatta. (4) Kiáltson, aki szabadulni vágyik Aki akar szabadulni a bűneiből, de nem megy, kiáltson Istenhez, hogy szabadításodra várok Uram! Amikor Jákob megáldotta a fiait, és Dánhoz ért, azt mondta: Dán kígyó, belemar a ló körmébe, és a lovas hátraesik. Szabadításodra várok Uram! Hát ilyen a régi kígyó, a Sátán. Akit megmart, abban benne van a bűnnek a mérge; s az kiáltson fel Jákobbal: Szabadításodra várok Uram! Szabadító kell. És aki Krisztushoz kiált, hogy szabadítsa meg, hiszen Jézus a szabadító, az majd megtapasztalja Istennek a hatalmát és csudáit. (5) Isten karja: Jézus Krisztus Hogy mondja itt az Ige? Kinyújtom az én kezemet. Aki az Urat hívja segítségül, megtapasztalja az Isten kezét. S ez a kéz különös kéz. Istennek a keze is Krisztus. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr keze, az Úr karja kinek jelentetett meg? (Ézs 53,1). Hát kinek? Aki hitt Benne, aki hitte, hogy a bűneiből csak Isten keze, Krisztus tudja kiszabadítani. Ki hitt a mi tanításunknak, az Úr karja kinek jelentetett meg? S itt volt ez a nép, végül hittek, hogy Isten őket kiszabadítja, és megjelent az Úr karja, keze, hatalmasan ránehezedett az Egyiptomiakra. Jött a tíz csapás egymás után. Egyszer figyelmeztették is a fáraót, Isten ujja ez! Csak az ujja hegye érintette, de máris odavoltak. Isten keze, Isten ujja. Aki Isten csodáit éli át, hogy Krisztus hogy tud lenyúlni mind ahhoz az emberhez, aki felkiált, hogy szabadíts meg, szabadításodra várok, légy sziklaváram, és vígy ki innen engem. Vagy ahogy Dávid mondja a 41. zsoltárban: Nyomorúságba, ínségbe jutottam, (beleestem a mély gödörbe), s várván vártam az Urat, s hozzám hajolt, s kivont engem a pusztulás gödréből, sáros fertőből, és sziklára állította a lábamat.

7 Szóval, hogy Isten hogyan nyúl utána az ő kezével, hogyan hárít el minden akadályt, hogyan emeli ki, hogy tisztítja meg, ezt a csodáit akarja Isten megmutatni, hogy mindig emlékezzünk rá vissza. Hogy milyen az Ő szabadítása, és hogy Ő a szabadító, és rajta kívül nincs más. (6) Isten szabadításának csodái az Ő jóságában De nemcsak az ítéletben mutatja meg Isten az ő csodáit, hanem azt is mondta itt a 21. versben És kedvessé tészem e népet az Egyiptombeliek előtt, és lészen, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen. Ez is nagy csoda! Amikor az ellenségeit jóakaróivá teszi. Ilyen Ige is van, hogy akinek az útjához az Úr jóakarattal van, akit szeret, annak az ellenségeit is jóakaróivá teszi. (Péld 16,7). Igaz, hogy amit Izrael népének adtak: arany edényeket, ezüst edényeket, ruhákat, önszántukból adták. De az is igaz, hogy ezért megszolgált Izrael népe 400 év alatt, mert mint rabszolgák dolgoztak. Isten igazságos volt, és azt mondta: Nem mentek ki üresen. Hogyha eladja magát néked a te atyádfia, zsidó férfi és zsidóasszony, és szolgál téged hat esztendeig: a hetedik esztendőben bocsássad őt szabadon mellőled. És mikor szabadon bocsátod őt mellőled, ne bocsásd el őt üresen; Hanem terheld meg őt bőven a te juhaidból, a te szérűdről, és a te sajtódból; a mivel megáldott téged az Úr, a te Istened, adj néki abból. És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptom földén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened; azért parancsolom én ma ezt néked. (5Móz 15,12-15). Isten így gondolkozik, hogy mikor a rabszolga felszabadul, ne menjen üresen, és ezt Egyiptomon is behajtotta Isten. Nem engedte el üresen, mert megszolgálták a bért, és jóakaróvá tette a szívüket, hogy adjanak. (7) A bűn kifoszt, de Krisztus meggazdagít Amikor valaki a bűnnek a fogságából szabadul ki, mert kihozza Isten karja, Jézus Krisztus, akkor ö is ezt tapasztalja meg. Sokat szolgáltam a bűnnek, sok évet, odahagytam erőmet, odahagytam a békességemet, odaadtam a világnak, a bűnnek az egészségemet, sokszor a jó hírnevem, a becsületem. Odaadtam a tiszta lelkiismeretem, odadobtam a családomat, a családom békességét, itt vagyok kifosztva. S akkor az Úr kiviszi, egyszer csak látja, hogy nem üresen jöttem mégsem, nem kifosztottan jöttem mégsem; van valakim: a Vagyok. Van Krisztusom, és benne örömöm, békességem. Ő a mi békességünk. Van világosságom, gazdagságom, mindenem. Befejezés Befejezésül olvasok egy rövid részt Krisztus megtartó élete című könyvből, amiből szerdán is olvastam. Van egy igeidő, amit Jézus Krisztus mai gyülekezete elfelejtett. A jelen. Mert ugye három igeidő van: múlt, jelen és a jövő. Amit elfelejtettünk, a jelen. Mi vagy a múltban, vagy a jövőben élünk. Vagy azt mondjuk: Ébenhaézer! A Sámuel könyvében van ez az Ige, ami azt jelenti, mindeddig megsegített minket az Úr. Vagy pedig vigasztalódunk azzal, hogy Marana tha! Ami azt jelenti: az Úr visszajön. Vagy a múltban élünk, vagy a jövőben: Elfelejtjük azt, hogy Istennek a neve az örök Vagyok. Jelen időben. Az örök jelen, aki itt és most minden szükségünkben tökéletesen elégséges. Ha újjászülettél, akkor nincs másra szükséged, csak arra, amid már megvan. És amid van, az maga Isten. Ő minden, Ő nem ad erőt neked, hanem Ő a te erőd; nem győzelmet ad, hanem Ő a te győzelmed. Érted már miről van szó? Krisztus benned van, nem több, és nem kevesebb: Krisztus. Már nem kaphatsz többet, és nincs kevesebbre sem szükséged. S minden nap Isten terveinek dicsőséges beteljesedése lehet az életedben. Ezért mondja azt Pál apostol: Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben. [Figyeljük meg, miért imádkozik Pál!] Hogy a mi Urunk Jézus

8 Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében. [Bölcsesség és kijelentés.] S világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége. És mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És hogy mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból. S ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon, és minden néven, amely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőkben is. (Ef 1,16-21). Minden néven felül tette Őt, akiben azt mondja, hogy Vagyok, aki Vagyok, s Aki minden szükségünkre elég. Csak erre nyíljon meg a szemünk, hogy tudhassuk, milyen dicsőséges Ő. Ámen. Debrecen, március 26.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos

Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos Bevezetés Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeként született. Nem egy olyan személy túlfûtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke, aki valami jobb után vágyódik,

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE

KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE KÖZEL VAN HOZZÁD AZ IGE 2015. június 21. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Megemlékezünk arról, amit az Úr tett értünk, akkor is, amikor nem látjuk.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben