2Móz 32,1-6; Az aranyborjú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú"

Átírás

1 - 1-2Móz 32,1-6; Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, a ki minket Égyiptom földéből kihozott. És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, a melyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz. És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, a kik kihoztak téged Égyiptom földéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz! Felkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égőáldozattal és hálaáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani. És monda Mózes Áronnak: Mit tett néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz. Mert azt mondák nékem: Csinálj nékünk isteneket, a kik előttünk járjanak; mert ama férfiúnak Mózesnek, ki minket Égyiptom földéről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga. Én pedig felelék: Kinek van aranya? Szedjétek le; és nékem ide adák, én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték. Bevezetés Az előző részekhez képest nagyon megváltozott Izráel. Megváltozott az egész kép, amiről Isten Igéje eddig beszélt. Mostanáig arról volt szó, hogy Isten hogyan akart gondoskodni az Ő népéről. Közöttük akart lakni, mert vágyakozott utánuk. El is rendelte a szent sátor építését (2Móz 25,8). Aközben, míg Isten mindent pontosan megmutatott Mózesnek, Izráel a hegy lábánál nem győzött várakozni, és bálványimádó lett (1. v.). Az aranyborjú előtt ettek, ittak, táncoltak, énekeltek és áldoztak (6. v.). Azt mondták, hogy ez az isten hozta ki őket Egyiptom földjéről (4. v.). Amit most látunk, az mind a hitetlenségnek a következménye. Az Ige alapján arról szólnék, hogy a hitetlenségnek milyen jellemvonásai vannak, és hol és miben láthatjuk meg azokat Izráel népe életében? Azt olvassuk, hogy ezek megírattak a mi tanulságunkra (1Kor 10,11) azért, mert ezekből minden megtalálható a mi életünkben is. 1.) A hitetlen ember nem tud tűrni és várni Amikor a nép elkészült az aranyborjúval, másnap már kihirdették, hogy ünnepe lesz az Úrnak (4-5. v.). Az ünnep még be sem fejeződött, és Mózes megjelent. Józsuéval jöttek lefelé a hegyről, és Józsué azt mondta, hogy valami harci kiáltást hall (17. v.). Mózes erre azt válaszolta, hogy: Nem diadalmasoknak, sem legyőzötteknek kiáltása ez, éneklés hangját hallom én (18. v.). Amikor megérkezett, a nép énekelt és táncolt (19. v.). Egy kicsit kellett volna várniuk. Csupán egy napot, mert addigra visszatért Mózes. Ők pedig azt mondták, hogy: nem tudjuk, mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek... (1. v.) A hitetlenség nem tud várni. Amikor a várakozás nehezére esik, a nehézségeket sem tudja eltűrni. Ugyanígy van a mi életünkben egyénileg és az egész világ folyása során is. Amikor nehézségben vagyunk, ha hiszünk az Úrban, akkor türelmesek vagyunk, van kitartásunk ahhoz, hogy kivárjuk, amíg Isten elrendezi a dolgokat. A hitetlenség mindig elbukik, mert azt a kicsi időt képtelen kivárni. Most is úgy néz ki a világban, mintha késne az Úr. Nem tudjuk, hogy mi van. Az Ige beszél is erről, hogy a hitetlen ember azt mondja, hogy: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva (2Pt 3,4). A Sátán ha lehet, szeretné elhitetni a választottakat is (Mt 24,24;

2 - 2 - Mk 13,22). az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön? (Lk 18,8). Akinek van hite, az tud várni és tűrni. Akinek nincs, arról nyilvánvalóvá válik, mert nem tudott mindvégig megállni. Azt olvassuk: Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk (Zsid 10,35-39). 2.) A hitetlen ember hamar felejt A hitetlenség következetlen és hamar felejt. Miben nyilvánult ez meg? Olvashatunk arról, amikor Isten leszállt a Sínai-hegyre: Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla. És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk. Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala. És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek. Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak. Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged. Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott kőből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt (2Móz 20,18-25). Két dolgot hadd emeljek ki. Az egyik az, hogy a nép látta a villámlást és a füstöt. Hallotta Istennek a hangját, és félt is az Úrtól (2Móz 20,18). Amit az Úr legelőször mondott nekik a felhőből, az az volt, hogy ezüst és arany isteneket ne csináljanak (2Móz 20,23). Mózes miután felment a hegyre, mindezt negyven nap alatt elfelejtették (2Móz 24,18) - pedig akkor féltek. A hitetlenség félhet, sok mindent meg is fogadhat, de azt hamar el is felejti. A másik, amit kiemelnék: Isten azt mondta, hogy Izráel fiai még oltárt se csináljanak faragott kőből, mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt (2Móz 20,25). Emlékszünk, hogyan csinálta Áron a borjút? alakítá azt vésővel (4. v.). Az egész megfertőzött lett, nem csak az oltár, hanem az egész borjú is, mert vésővel készítette. Pontosan hogyan volt nem tudjuk, de azt mondta Áron: tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték (24. v.). Valószínűleg az arany függőket egy tömbbé olvasztották, és abból formálta ki vésővel. Vannak, akik azt mondják, hogy egy öntő formát, negatívot vésett ki, és abba öntötte bele a megolvasztott aranyat. Mindegy, de a véső ott volt, és az aranyborjú megfertőzött lett. Látszik, hogy milyen következetlen és feledékeny a hitetlen nép, mert azt olvassuk: Azután felméne Mózes és Áron, Nádáb és Abihu, és az Izráel vénei közűl hetvenen. [Isten hívta őket, hogy menjenek föl a hegyre.] És láták az Izráel Istenét, és annak lábai alatt valami zafírfényű tárgy vala, és olyan tiszta, mint maga az ég. És Izráel fiainak e választottjaira nem bocsátá kezét; jóllehet látták az Istent, mindazáltal ettek és ittak is. És szóla az Úr Mózesnek: Jőjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, a melyeket írtam, hogy azokra megtaníttassanak. Felkele azért Mózes és az ő szolgája Józsué, és felméne Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig monda: Várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok: Ímé Áron és Húr veletek vannak; a kinek valami ügye van, ő hozzájok menjen (2Móz 24,9-14). Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen fel a hegyre, és átadja neki a parancsolatokat, a kőtáblákat, hogy tanítsa meg arra a népet (2Móz 24,12). Áron, a két fia Nádáb és Abihu, valamint Húr is ott voltak a hetven vén között, és Isten

3 - 3 - mindenkinek a füle hallatára szólt. Mózes mondta: Várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok... (2Móz 24,14). Mózes is kijelentette, hogy vissza fog térni. Ennek ellenére a nép negyven nap múltán azt mondta, hogy: nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek (1. v.). Már biztosan nem tér vissza, hiába mondta. Valahogy így van az ember, amikor hitetlen, nem tud tűrni és várni, különösen akkor, amikor nehézségek jönnek az életébe. Az Úr megmondta, hogy: én ti veletek vagyok minden napon (Mt 28,20). Az ember úgy gondolja, hogy Isten már nincs velünk, nem is tudjuk, hogy mi lesz. Azt is megmondta, hogy elmegy, de visszajön (Jn 14,3; Lk 21,27). A hitetlenség úgy gondolkozik, hogy már vissza kellett volna jönnie, már késik (2Pt 3,4), és nem tudjuk, hogy mi van (1. v.). A hit tudja, hogy amit Isten mondott, az úgy lesz még akkor is, ha úgy látjuk, hogy késik. Ebből a mi számunkra az a tanulság, hogy: igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel a szívetekben (2Pt 1,19). Tehát, ne felejtsük el, hogy Isten mit mondott az Ő Igéjében. Ne az érzelmeinkre hallgassunk, és ne arra, hogy milyen nehéz már, mert még mindig nem jön az Úr. Ne a hitetlenségünknek a szavára és kérdéseire, hanem a prófétai beszédre hallgassunk! Ha visszagondolt volna valaki arra, hogy azt mondta Isten, hogy Mózes visszatér, és hozza a törvényt (2Móz 24,12), és arra, hogy Mózes is azt mondta: várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok (2Móz 24,14), akkor nem merült volna fel bennük, hogy mi lehet Mózessel (1. v.). Nagyon sok tévelygés, nyomorúság azért van, mert az emberekben nem biztos az Ige, a prófétai beszéd (2Pt 1,19). Csak körülbelül ismerik, vagy még úgysem, ezért előtérbe kerül a látás. Az Ige pedig azt mondja: Hitben járunk, nem látásban (2Kor 5,7). Timótheusnak azt üzeni Pál apostol, hogy: gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek (2Tim 3,15). Istennek Igéje, a Szentírás tesz bölccsé, nem más. Akármilyen okos dolgok születhetnek, beszélhetnek emberek bármilyen magas pozícióban, az nem tesz bölccsé. Az mind csak azt eredményezi, hogy türelmetlenebb és hitetlenebb lesz az ember. Bölccsé csak Isten Igéje tesz, melynek hallásából fakad a hit (Róm 10,17). Ha Jézus Krisztus azt mondta, hogy visszatér (Jn 14,3), akkor nem késik el (Zsid 10,37), és vissza fog jönni - a maga idejében. Habakuk prófétánál olvasunk egy Igét: ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, és nem marad el! (Hab 2,3). Csak mi gondoljuk úgy, hogy késik. Bízzunk, mert eljön! 3.) A hitetlenség csak azt értékeli, amit lát A hitetlenség Istennel és az Ő ígéreteivel - akit és amit nem lát - nem tud mit kezdeni, mert azok csak a hit előtt kedvesek. A hitetlenség előtt csak az érték, amit a két fizikai szemével lát és megfog. Azt mondták, hogy: Kelj fel, csinálj nékünk Isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak, Mózesnek (1. v.). Istent már nem látták (2Móz 24,10). A Sínai-hegy már nem rengett, nem füstölt, nem villámlott (2Móz 20,18). Mózest sem látták negyven napja (2Móz 24,18), tehát kellett valami, amit látnak, és megfoghatnak, még ha az annyira nyilvánvaló butaság is, mint egy borjú. Miért éppen borjút készített nekik Áron? Egyiptomban, ahonnan jöttek, a borjút imádták. Ezt hozták magukkal, és a szívük még ott volt. Fizikailag kijöttek, de amikor Isten leszállt, hiába látták a füstölgő Sínai-hegyet, a szívük nem sokat változott (2Móz 20,18; 24,16). Most is előfordul, hogy a régi életünkből, a világból hozunk magunkkal valamit. Amikor Isten megvárakoztat, próbára tesz, akkor kezdünk úgy gondolkozni, mint régen, amikor még a világban, Egyiptomban voltunk. Kezdünk olyan dolgokban bízni, amikben a világ bízik, és bíztunk mi is, amikor még abban jártunk. Mi ennek a világnak a fő bálványa, a fő aranyborjúja? A pénz! Az Úr Jézus meg is mondta, hogy Istennel szemben a legfőbb ellenség a mammon, a pénz. Senki sem szolgálhat

4 - 4 - két úrnak [...] nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak (Mt 6,24). Amióta a rendszerváltás után ez a világ ránk köszöntött, mi is jobban érezzük a saját bőrünkön, hogy mit jelent az, amikor a pénz az isten, és mindent ennek rendelnek alá. Nem számít a könyörület, az egészség, az öregség. Semmi sem számít, csak a pénz, ez a bálvány, a mammon (Lk 16,13). A hívő embert is megkísérti, ugyanis ezt látja maga körül, hogy az Úr késik talán (2Pt 3,4), hallgat? Akkor mi lesz velünk? Kezdünk bízni a pénzben. A pénzben bízni ugyan olyan butaság, mint bízni egy ember által készített, vésővel alakított valamiben (4. v.), szemben azzal az élő Istennel, Aki megjelent, és Akitől félt Izráel népe (2Móz 20,18). Mondja is az Írás, hogy: Azoknak, a kik gazdagok e világon mondd meg, hogy [ ] ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra (1Tim 6,17). Az ember ugyanúgy meghajlik ma is a pénz előtt, mint ahogy akkor Izráel népe meghajolt, hajlongott és körültáncolta az aranyborjút (6. v.). A világban annak van tekintélye, akinek pénze van. A hitnek, és annak az embernek, akinek a szívében az élő Isten van, a világban nincs tekintélye. Ott ez megfoghatatlan, túlmegy az érzékein. Csak ami megfogható, amit lát, az az érték. Ez a veszély fenyeget minket is, hogy a világ, Egyiptomnak a befolyása valahogyan beszivároghat a szívünkbe, és az életünkbe. 4.) A hitetlen ember áldozatot hoz a bálványaiért A hitetlenségre az is jellemző, hogy a bálványáért nagy áldozatokra képes. Az aranyborjú úgy készült, hogy: monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, a melyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám (2. v.). Abból öntötte meg az aranyborjút (4. v.). Nem tudom, hogy mennyire nőtt a nép szívéhez a fülönfüggő. Az biztos, hogy - különösen a keleti népeknél - az arany ékszer ékességnek számított (amit a nyakukba, a fülükre, a kezükre, a lábukra tettek), melyekhez ragaszkodtak, hiszen sokuknak az volt az összes vagyona. Mégis, amikor Áron azt mondta nekik, hogy vigyék hozzá, megtették ezt az áldozatot. Levették magukról, odavitték, csak hogy megöntse a bálványt (3-4. v.). Most is a nagy bálványért, a pénzért nagy áldozatokra képes az ember. Van, aki mindenét odaadja egy jó üzletért. Ezt abban a reményben teszi, hogy nem fog csalódni. Azt gondolja, ha száz másik embert becsaptak is, ő nem fog úgy járni. Eljutott hozzánk egy hír, ami nagyon felborzolta az Erdélyben élő emberek békességét. Volt egy szervezet, Caritas-nak hívták. Azt ígérte, hogy ha az emberek befizetik a pénzüket, rövid időn belül háromszor, négyszer, tízszer annyit kapnak vissza. Hittek is, vitték a pénzt, és dőlt is - az elején. Egy-két hónapig fizették is néhányaknak az ötszörösét, tízszeresét. Elment a híre, és még többen vitték a pénzt. Volt olyan ember, aki eladta mindenét, a házát, sőt a jószágait is. Mindenét pénzzé tette, és bevitte a Caritas-ba. Utána várt, és nem kapott semmit. Mekkora áldozatokat hoztak! Magyarországon is hallunk hasonlót: Lánchíd 2000 és egyebek. Azok, akik ezen meggazdagodtak, vajon nyertek vele? Ők is nagy áldozatot hoztak, de elveszítették a békességüket, jó lelkiismeretüket és a szabadságukat. Azt is tudjuk, hogy hányszor leszámolnak egymással a gazdagok és a maffiák. Rettegésben élnek. Ez a bálványisten, a pénz, nagyon komisz és kegyetlen isten. Nem olyan, mint a mi Istenünk. A mi Istenünk azt mondja, hogy: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek (Jn 14,27). A pénz nem ígéri, hogy békességet ad. A mi Istenünk azt mondja, hogy megtisztít bennünket (Zsolt 66,10; Ef 5,26). A pénz nem ígéri ezt sem. A pénz világában az emberre rárakódik az erőszak, a bűn, a gyűlölködés és az ezekhez hasonlók. Mondja is az Ige, hogy: A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen, és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal (1Tim 6,9-10).

5 - 5 - Azután vannak másfajta bálványok is. Aki a részegeskedés vagy a kábítószer bálványának áldozik, az is sokat áldozik. Feláldozza az egész életét, egészségét, családját, becsületét, jó lelkiismeretét, mindent és rabja lesz a bálványnak. Azután van, aki a paráznaság bálványának áldozik. Arra is mindent rá kell tenni, annak az oltárán is mindent el kell égetni. A hívő ember az Úrnak, az Úr oltárára áldozza az életét. Aki odateszi, az megnyeri, Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt (Mk 8,35). 5.) A vezetők felelőssége Újabb dolgokat szeretnék elmondani a hitetlenségről. A továbbiakat abból a szempontból nézzük meg, hogy mi a vezetők felelőssége. Áron volt az, aki végül is megöntötte az aranyborjút (4. v.). Amikor Mózes lejött a hegyről, legelőször őt vette elő. Mit tett [követett el] néked e nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted [hogy így kellett vele cselekedned]? (21. v.). (1) Mi történt Húrral? Először az a kérdés, hogy hol volt Húr? Azt mondta Mózes, mielőtt felment a hegyre, hogy: Áron és Húr veletek vannak; a kinek valami ügye van, ő hozzájok menjen (2Móz 24,14). A népnek most ez volt az ügyes-bajos dolga, hogy bálványt akartak (1. v.). Hol volt Húr? Nem nagyon olvasunk Húrról később sem. Amikor Mózes kezét tartották (Húr és Áron), az korábban volt (2Móz 17,12). Nem tudom mi az igazság, az Ige később nem ír Húrról. Van azonban egy zsidó hagyomány. Nem az Ige mondja, de elgondolkoztató. Akkor, amikor a nép Áronhoz ment, hogy aranyborjút öntsön, Húr ellenállt. Azt mondta a népnek, hogy: nem! Ekkor a nép megölte. Nem tudom, hogy így volt-e. De egy biztos, hogy amikor egy nép akar valamit, és annak valaki ellenáll, azt nem veszik szívesen. Ha nagyon fel van dühödve a tömeg, arra is képes, hogy öljön. Itt jön a vezetőknek a nagy felelőssége, akiknek Istent kell képviselniük. (2) Áron alkudozott és taktikázott? Áron nem volt elvetemült ember, de mégis azt látjuk az Igében, hogy a népnek nem tudott ellenállni. Nagyon jól tudta milyenek. Felele Áron: Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz. Mert azt mondták nékem: Csinálj nékünk isteneket ( v.). Áron is nagyon jól tudta, hogy ez gonoszság. Nem a maga jószántából öntötte meg a bálványt. Szinte kényszerítette rá a nép, de ő nem volt képes ellenállni, hanem engedett akaratuknak. Hogyan gondolkozhatott Áron? Ő is megpróbált tenni valamit. Azt mondta, hogy szedjék ki a feleségeik, fiaik, lányaik füléből a fülönfüggőket, és vigyék azokat hozzá, hogy abból istent öntsön (2. v.). Akik azonban ismerik a zsidó gondolkodást, azok azt mondják, hogy Áron arra gondolhatott, hogy úgysem fogják megtenni. Taktikázott egy kicsit, de azzal nem tudott célt érni. Odaadták a fülönfüggőket. Amikor elkészült a bálvány, azt mondta: Holnap az Úrnak innepe lesz! (5. v.). Nem azt mondta, hogy a bálványnak, hanem az Úrnak lesz ünnepe, és holnap, nem ma. Itt is megpróbálta az időt húzni, hogy majd holnap. Ezzel sem ért célt. Egy izráeli kommentár azt mondja, hogy Áron nem akarta megosztani a népet azzal, hogy ellenálljon nekik. Maga mellé tudta volna állítani egy részüket, hiszen Mózes is, amikor lejött a hegyről, azt mondta: A ki az Úré, ide hozzám! és gyűlének ő hozzá mind a Lévi fiai (2Móz 32,26). Mózes ezzel megosztotta őket, ugyanis Lévi fiai mellé álltak. Azt mondják, hogy Áron békeszerető ember volt. Nem akarta megosztani a nép egyik részét a másik ellenében. Nem akart vérfürdőt rendezni. Lehet így taktikázni, de az Úr ügyében ezzel semmire nem lehet menni. Ha hisz valaki, akkor rááll Istennek a beszédére. Ezt mondta az Úr. Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek [ezt mondta Isten a tűzből, amikor megijedtek]. Ne csináljatok én mellém ezüst

6 - 6 - isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak (2Móz 24,22-23). Az lett volna az egyenes út, ha semmiféle bálványt vagy idegen istent nem imádnak. Lehet, hogy Húr ezt követte, és ez az életébe került. Lehet, hogy Áron pedig e miatt nem merte ezt az utat követni. Taktikázással, politikusi hozzáállással semmire nem lehet menni az Úr ügyében, de a békeszeretetemmel sem. Ott egyenesség kell. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató (Jak 3,17). A hit is ugyanúgy, mint az isteni bölcsesség, először tiszta. Nem köt kompromisszumot ott, ahol Isten Igéje világos utat mutat. Lehet kötni ott, ahol Isten Igéje engedi, hogy egy dolog így is történhet, vagy úgy is. Én így látom, te úgy látod, és megegyezünk. Amikor Isten Igéje világos utat mutat, ott nincs kompromisszum. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető (Jak 3,17). Áronnál mindez nem így volt, és ezzel rosszat tett. Csak ha az életünket hittel Isten Igéjéhez szabjuk, akkor jutunk előre az Úrnak az útján. (3) Áron mentegetőzése Amikor Mózes felelősségre vonta Áront, akkor az is nagyon tanulságos, hogy milyen mentségeket hozott fel. Nem én vagyok az oka, hanem a nép Ne gerjedjen fel uram haragja: ismered e népet, hogy gonosz. Mert azt mondták nékem: Csinálj nékünk isteneket, a kik előttünk járjanak; mert ama férfiúnak Mózesnek, ki minket Égyiptom földéről kihozott, nem tudjuk mint lőn dolga ( v.). Tehát, nem én voltam a hibás Mózes, hanem a nép. Ők kényszerítettek rá. A hitetlenség mindig ilyen. Rosszul sültek el a dolgok, de nem én vagyok az oka, hanem a másik. Egy vezetőnek ez nem lehet kifogás. Azért lett odaállítva, hogy ne a népre, hanem Istenre hallgasson. Ha valaki nem vezető, akkor is ez a dolga. A melléfogásainkat, bűneinket, engedetlenségeinket, hitetlenségeinket nem kenhetjük senkire. Így alakultak a dolgok A másik kifogása Áronnak az volt, hogy: nékem ide adák [az aranyakat], én pedig a tűzbe vetettem, és e borjú formáltaték (24. v.). Figyeljük, hogyan mondta Áron? Mintha ő csak belevetette volna, és úgy véletlenül éppen borjú lett belőle. Szokott a hitetlenség is így beszélni, hogy én nem is akartam, de a körülmények, a sors, a véletlen így hozta, hogy pontosan így alakultak a dolgok. Nem. Mi tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, hanem minden úgy alakul, ahogyan Isten akarja. Isten pedig úgy alakítja a dolgokat, ahogyan mi Őhozzá viszonyulunk. Ha hiszünk benne, akkor úgy, ha hitetlenül, akkor úgy. Ne mondjunk ilyeneket, hogy véletlenül így történt, vagy, hogy más valaki az oka. Ha már rosszul csináltunk valamit, akkor ismerjük el az Úr előtt. Isten nem fogadta el Áronnak a védekezését: Áronra is igen megharagudt vala az Úr, és el akará őt is pusztítani; de ugyanakkor imádkozám Áronért is. A ti bűnötöket pedig, a borjút, a melyet készítettetek, megragadám, és megégetém azt tűzzel; és összetörém azt, jól megőrölvén, mígnem porrá morzsolódék, azután bevetém annak porát a patakba, a mely a hegyről foly vala alá (5Móz 9,20-21). Tehát ekkor az aranyborjú miatt Isten nemcsak az egész népet, hanem Áront is el akarta pusztítani. Őt is meg akarta ölni, csak Mózes közbenjárásáért fordult el haragja. Végeredményben azonban Krisztusért kegyelmezett meg nekik: az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom (2Móz 32,34).

7 - 7 - Befejezés A következő igeszakaszt a hitetlenségre vonatkozóan emelem ki. Pál apostol által, a zsidó nép példáján keresztül figyelmeztet bennünket az Úr. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, Atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; És mindnyájan egy lelki [szellemi] eledelt ettek; És mindnyájan egy lelki [szellemi] italt ittak, mert ittak a lelki [szellemi] kősziklából, a mely követi vala őket: e kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közűl némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani [...] Mindezek pedig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék (1Kor 10, ). Láthattuk, hogy a hitetlenség nem tud várni, nem tud tűrni. Hamar elfelejti Istennek a dolgait, és csak azt értékeli, amit lát. Lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy erősen állunk a hitben. De azt mondja nekünk Isten: Mindezek pedig példaképen estek rajtok, megírattak pedig a mi tanulságunkra [ ] Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa [vigyázzon], hogy el ne essék (1Kor 10,11-12). Nehéz idők jönnek. Nekünk is várni kell, és úgy néz ki, mintha késne az Úr. Sokszor nem tudjuk mi lesz, és hogyan lesz. Miénk az Ige, a Szent Szellem és imádkozhatunk. Ha elővesszük az Igét, és a szívünkben és életünkben jelen van a Szent Szellem, és őszintén az Úr elé jövünk, biztos, hogy eligazít bennünket minden dologban. Nem kell, hogy a hitetlenségnek ugyanabba a példájába essünk. Járhatunk abban a hűségben, ahogy Mózes, Józsué, Káleb és az a kicsiny csapat járt, akik hittek az Úrban. Akik minden körülmény, minden látszat ellenére Őhozzá ragaszkodtak. Ők is példáink. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten (1Kor 10,5), ezért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa [vigyázzon], hogy el ne essék (1Kor 10,12)! Ámen. Debrecen, február 25.

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy 1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. És látá

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom )

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) 2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szeretet Lángja, Jöjj,

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

70 év igehirdetéseiből

70 év igehirdetéseiből 70 év igehirdetéseiből Jubileumi év Kispest-Rózsatér 70 éves 1944-2014 SZABAD LEHETSZ Elhangzott a Kispest-Rózsatéri Gyülekezetben 1960 - Nagypéntek Igehirdető: Ablonczy Dániel Lk 23,33-49 / Ézs 53,2-7

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Szeretet és a törvény

Szeretet és a törvény október 25 31. Szeretet és a törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Róma 13:8-10 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg, mit jelent Krisztus törvénye, és hogyan alkalmazható életünkben ma. Fedezzük fel,

Részletesebben