Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől"

Átírás

1 Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Seir hegye, és kinyújtom kezemet reád, s teszlek pusztaságok pusztaságává. Városaidat pusztaságra vetem, és te pusztulásra jutsz, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy örökkévaló gyűlölséget tartasz, és odaadád Izráel fiait a fegyver kezébe veszedelmök idején, az utolsó vétek idején; Ennekokáért élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy vérré teszlek téged, és vér kergessen téged. Te nem gyűlölted a vért, a vér kergessen hát téged. És teszem Seir hegyét pusztaságok pusztaságává, és kiirtom belőle az átmenőt és visszatérőt. És betöltöm hegyeit megölöttjeivel; halmaid és völgyeid és minden mélységed: fegyverrel megölöttek hullanak beléjök. Örök pusztasággá teszlek, és városaidat ne lakják, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy ezt mondod: Az a két nemzet és az a két föld enyém lesz és örökségül bírjuk, holott az Úr ott volt; Annakokáért élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy a te haragod és fölgerjedésed szerint cselekszem veled, a melylyel te cselekedtél irántok való gyűlölségedből; és megjelentem magamat közöttök, mikor megítéllek. És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam minden szidalmadat, melyeket Izráel hegyei ellen mondtál, mondván: Elpusztultak, nékünk adattak ételül; Így kérkedtetek ellenem szátokkal, s szórtátok ellenem beszédeiteket: én meghallottam! Így szól az Úr Isten: Az egész föld örömére pusztulást hozok rád. A mint te örültél Izráel háza örökségén azért, hogy elpusztult, úgy cselekszem veled; pusztává légy Seir hegye és mind egészen Edom, és megtudják, hogy én vagyok az Úr! És te, embernek fia, prófétálj Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét, Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: Haha! és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek. Ennekokáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak, és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek; Ezokáért, Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lőnek a pogányok maradékának köröskörül. Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül teljes szívöknek örömével és lelkök megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányokká tegyék; Ezokáért prófétálj Izráel földjéről, és mondjad a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Így szól az Úr Isten: Ímé, féltő szerelmemben és búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek; Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Én fölemelem kezemet! Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viseljék gyalázatukat. Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajőjjenek. Mert ímé, én hozzátok hajlok és hozzátok fordulok, és megmívelnek és bevetnek titeket. És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen, és lakják a városokat, és a romokat megépítik. És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom őket rajtatok, mint régi időtökben, és több jóval lészek hozzátok, mint első napjaitokban, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És járatok rajtatok embereket, az én népemet, Izráelt, és bírjanak téged, s te légy nékik örökségül, s többé nem teszed őket gyermektelenné. Így szól az Úr Isten:

2 Mivelhogy mondják néktek: emberevő vagy és gyermektelenné teszed népedet: Ennekokáért embert nem eszel többé, és népedet gyermektelenné nem teszed többé, ezt mondja az Úr Isten. És többé nem hallatom ellened a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled, és nemzetedet többé gyermektelenné nem teszed, ezt mondja az Úr Isten. Bevezetés Az Úr ismét a hegyeknek szól mind a két részben, amit olvastunk: Seir hegyei ellen és Izrael hegyei áldására. Amikor Isten a hegyeknek szól, akkor tudjuk, hogy a hegyeken keresztül tulajdonképpen a népnek, illetve, annak a szellemi hatalmasságnak szól, ami a hegyek mögött van. A felolvasott két szakaszban nagyon feltűnő az a különbség, amit a kétféle hegynek mond Isten. Seir hegyét megátkozza, Izrael hegyeit pedig megáldja, éspedig kapcsolatban van Izrael hegyeinek megáldása Seir hegyének a megátkozásával. Mert azt mondja itt az Úr, hogy azért mond áldást Izrael hegyeire, mert azt az ellenség elfoglalta, az edomiták, akik a Seir hegyén laktak, pedig Ő azt az Ő népének, Izraelnek akarja adni. Az ítélet egyik oka: a gyűlölet Most nézzük meg részletesebben ebben a két kis szakaszban azt, hogy Isten miért ítéli meg Seir hegyének lakóit, és miért áldja meg Izrael hegyeit és Izraelt is. Az első dolog, amiért megítéli Seirt, úgy olvastuk, hogy: Mivelhogy örökkévaló gyűlölséget tartasz, és odaadád Izrael fiait a fegyver kezébe veszedelmök idején (5. vers). Örökkévaló gyűlölet Izraellel szemben. Tudjuk, hogy a Seir hegyén az edomiták laktak, akiknek az ősatyja pedig Jákóbnak az ikertestvére, Ézsau volt. Ez az örökkévaló gyűlölség egészen idáig vezethető vissza, idáig nyúlnak a gyökerei, Ézsauig és Jákóbig. Mi volt a gyűlölség oka? Az, hogy Ézsau volt az elsőszülött, mégis Jákób örökölte az elsőszülöttségi áldást. Na de miért örökölte Jákób? Igaz, hogy meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, de úgy került Jákóbhoz az elsőszülöttségi áldás, hogy Ézsau eladta az ő elsőszülöttségi jogát. Vagyis, azt mondta: minek nekem az én elsőszülöttségem? Én csak halni járok a mezőre. Annyit ért neki az elsőszülöttsége, és mindaz az áldás, ami azzal járt, Isten áldása, hogy amikor éhes volt, eladta egy tál ételért. Azután azt olvashatjuk a Zsidókhoz írt levélben, és ezt el is olvasnám: Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt (Zsid 12,16-17). Nem csupán az volt a baj, hogy eladta az elsőszülöttségi jogát, hanem itt a Zsidókhoz írt levél alapján az is nagyon nagy baj volt, hogy később, amikor már akarta örökölni az áldást, akkor nem találta meg a megbánásnak a helyét, noha könnyhullatással kereste. Nem alázkodott meg. Lehet, hogy a könnyhullatás csak az elveszett áldásért volt, de Isten előtt nem tudott megalázkodni. Mert ha meg tudott volna alázkodni, akkor megtalálta volna a megbánásnak a helyét. Nem bánta meg igazán, amit tett, nem alázkodott meg igazán, nem értette meg igazán, hogy megvetette Istent, ez mit jelent, csak az áldást akarta. Mivel az áldást akarta, és Jákóbé, Izraelé lett az áldás, ez a gyűlölet ott volt végig Edom népének a szívében. Ott lakott Izrael mellett, és minden alkalmat megragadott, hogy a gyűlöletét kimutassa. Amikor Isten az Ő népét a babiloni fogságba vitte, és Jeruzsálem és Izrael pusztasággá lett, akkor örült: haha, most miénk lesz a föld! Elfoglaljuk azt a földet. Itt is látszik, hogy nem találta meg a megbánásnak a helyét. Ebből én most csak egy tanulságot tennék ide mindannyiunk elé, és helyeznék a szívünkre: a gyűlölködőt Isten megítéli. És csak az nem gyűlöl, aki Jézus Krisztus által megtalálta a megbánásnak a helyét. Akiben nincsen megalázkodás, megbánás, aki nem tud Jézus Krisztus által Istenhez jönni, és az egész múltját, elrontott dolgait, bűneit Jézus Krisztus által elrendezni, az nem tud soha önmagával sem

3 megbékélni, és másokkal sem. Mindig gyűlölet lesz a szívében, és a gyűlölködő önmagának keres veszedelmet. Isten nem nézi el a gyűlöletet, és Ő ezért megítélte Edomot is. Telhetetlenség A másik ok, amiért Isten megítélte: Mivelhogy ezt mondod: Az a két nemzet és az a két föld enyém lesz és örökségűl bírjuk, holott az Úr ott volt (10. vers). Nem volt elég neki a saját földje, hanem azt mondja: az a két föld, tehát az Izrael földje is az enyém lesz. Telhetetlen volt, pedig az édesapja, Izsák, amikor megáldotta őt is, Jákób megáldása után, azt mondta, hogy neked is kövér földön lesz a lakásod. És igaz, hogy Seir hegye egy sziklás, terméketlen hely volt, de azért kapott egy termékeny részt is. Mivel azonban ott volt a gyűlölet benne, nem elégedett meg az ő részével, telhetetlen volt. Most elolvasnék egy Igét Ézsaiás próféta könyvéből hogy Isten előtt mennyire utálatos, amikor egy ember telhetetlen. Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt (Ézs 57,17). A telhetetlenség az mind e mai napig benne van minden embernek a szívében. Hogy még többet gyűjtsön, hogy kapaszkodjon akár anyagiak után, akár más egyéb földi dolgok után. Ezért nagy az a figyelmeztetés, amit mond nekünk az Úr, hogy nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. A megelégedettség nagy nyereség. És aki nem tud megelégedett lenni, az ugyanúgy Isten ítélete alá kerül, mert a timótheusi Ige is így folytatódik, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe, meg sok esztelen és káros kívánságba esnek, ami a testet veszedelembe és romlásba meríti. Így került Edom is veszedelembe és romlásba. Ez a másik tanulság a számunkra, hogy legyünk megelégedettek azzal, ami van. Ahogy Pál mondja: én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. És soha ne legyünk telhetetlenek! Az Úr gyalázása A harmadik ok, ami miatt megítélte Isten Seir hegyét, az edomitákat: Így kérkedtetek ellenem szátokkal, s szórtátok ellenem beszédeiteket: én meghallottam! (13. vers). Vagyis, kérkedett Isten ellen, és gyalázta Istent. Mivel gyalázta? Azzal, hogy övé lesz Izrael földje. Meghallottam minden szidalmadat, amelyeket Izráel hegyei ellen mondtál, mondván: Elpusztultak, nékünk adattak ételül (12. vers). Hát ezzel, hogy gyalázza Istent? Ezzel miért kérkedik Isten ellen? A 10. versnek a végén van egy nagyon jelentőségteljes mondat, onnan értjük meg: Az a két nemzet és az a két föld enyém lesz és örökségűl bírjuk, holott az Úr ott volt. Tehát az edomiták nem tudom, hogy tekintettek Izrael földjére, mennyire volt bennük tudatos, hogy az a föld nem Izraelé elsősorban, hanem az Úré. Mert így van megírva: enyém a föld, az Úré a föld és annak teljessége. És nem tudom, mennyire volt bennük tudatos, hogy az Úr ott van, ha az az Ő tulajdona. Ha az Úr dicsősége ki is vonult Jeruzsálemből, ha az Úr dicsősége el is ment Babilonba, és ott volt az Ő népével, akkor is az Úré volt a föld, és akkor is az Úr ott volt azon a földön, Aki mindeneket betölt mindenekkel. Éppen ezért, amikor azt a földet akarták, akkor az Úrtól akarták elvenni, nem Izraeltől elsősorban. Ezért minden kívánságuk, minden vágyakozásuk, minden tettük és minden szavuk, hogy elvegyék azt a földet, az Úr elleni kérkedés és Isten gyalázása volt. Ebben több tanulság is van a mi számunkra. Az egyik az, hogy mi is az Úréi vagyunk, mint ahogy az a föld, és Izrael népe Istené volt. Nem tehetnek velünk azt az emberek, amit akarnak, mert az Úr velünk van, bennünk van. Csak azt tehetik, amit az Úr jónak lát, amit megenged. És ez egy biztonságot, nyugalmat ad nekünk, hogy az Úr kezében vagyunk. Egy másik tanulság pedig az, hogy amikor ezek Isten ellen akartak tenni vagy szólni valamit, hangsúlyozza az Úr, hogy én meghallottam, amit szóltatok. Én hallottam, tudok róla, és ennek a kevély hangnak Isten ellene állt. Az, az Ige teljesedett be, amit Péter így fejez ki, hogy Isten

4 a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ellene állt Edom kevélységének. Miért áldja meg Izraelt? Most nézzük meg a másik oldalt az Igéből, hogy miért áldotta meg Isten Izrael hegyeit. Annál is inkább jó, ha ezt megvizsgáljuk, mert korábban, a 6. részben (majd ezt később el is olvasom) Isten éppen ugyanezek ellen a hegyek ellen szólott, és ugyancsak ítéletes Igéket hirdetett Izrael hegyei ellen is, most pedig megáldja őket. Miért áldja meg? Ennek az oka a 3. versben tűnik ki legjobban: Ennekokáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek; Ezokáért Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét! (36,3). Tehát azért, mert pusztították és kívánták Izrael ellenségei, például az edomiták is, mert rágalmazták és gyalázták, mint ahogy az előbb láttuk, ezért az Úr azt mondja, hogy most pedig ennek véget vet, és megáldja Izrael hegyeit. Vagyis az Úr elsősorban nem Izrael népének a jóságáért, hanem az Ő tulajdon dicsőségéért cselekedett, mert Övé ez a föld. És azt mondja: nem engedem, hogy ez a föld, ami különösképpen az Úré (mert az egész világ is az Úré, de az különösképpen), nem engedi, hogy amit Ő Izraelnek adott örökségül, oda más népek jöjjenek be. Az Ő dicsősége miatt, és ezért cselekedett. Sok próféta szívében felmerült ez a kérdés, Mózestől elkezdve, amikor Isten ítélte az Ő népét, hogy de Uram, mit teszel a Te dicsőségedért? Hát Isten itt ezt cselekedte az Ő dicsőségéért. Az Ő népét meg kellett fenyíteni, el kellett vinni a hetven éves fogságba, de nehogy azt gondolja valaki, hogy most már azt tehet az Úr örökségével, Izrael földjével, amit akar, mert arra az Úrnak gondja van! Ebből egy nagyon biztató tanulság van a mi számunkra is. Mi az Úréi vagyunk, és ha megfenyít is bennünket az Úr, mert meg kell, hogy fenyítsen, mert rászolgáltunk, ez nem azt jelenti, hogy szétmorzsol bennünket. Hanem azt jelenti, hogy mint egy apa fenyíti a gyermekét, úgy fenyít meg az Úr, de rajtunk tartja a szemét, és másnak nem engedi meg, hogy hozzánk nyúljon. Csak Ő fenyíthet meg bennünket, mert mi az Övéi vagyunk. Ahogy a Zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy akit szeret az Úr, megfenyíti, megostorozza, akit fiává fogad. De azt nem engedi meg, hogy más gyűlöletből, vagy Isten elleni hadakozásból azt tegyen velünk, amit ő jónak lát. Azt is láthatjuk ebből, amit így fejez ki Pál apostol éppen Izraellel kapcsolatban, hogy megbánhatatlanok az Isten ajándékai, és az Ő elhívása. Megfenyítheti az Ő népét, nehéz utakon járathatja az Ő népét, de megbánhatatlanok az Ő ígéretei és elhívása. Jó, ha mi is így tekintünk magunkra meg egymásra is, hogyha egyszer elhívott az Úr, elkezdte a munkát, be fogja fejezni, végig viszi, véghezviszi, mert megbánhatatlanok az elhívásai, és az Ő ígéretei. Miért volt az ítélet Izrael ellen? Most térjünk rá arra a kérdésre, hogy korábban Izrael hegyei ellen is szólott Isten, és hasonlítsuk össze, mi történt ez alatt az idő alatt, ami eltelt a két prófécia között. Most elolvasnám az Ezékiel próféta könyvének a 6. részéből, ahol ítéletet hirdet Izrael hegyei ellen. És lőn az Úr szava én hozzám, mondván: Embernek fia, vesd tekintetedet Izráel hegyeire, és prófétálj ellenök: És mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Ezt mondja az Úr Isten a hegyeknek és a halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Ímé én fegyvert hozok reátok, és elvesztem a ti magaslataitokat. És elpusztulnak oltáraitok, és összetörnek naposzlopaitok, és elhullatom sebesültjeiteket bálványaitok előtt. És vetem az Izráel fiainak holttesteit bálványaik elé, és szétszórom csontjaitokat oltáraitok körűl. Minden lakóhelyeteken a városok elpusztuljanak, és a magaslatok elvesszenek, hogy elpusztuljanak és rommá legyenek oltáraitok, és törjenek össze és legyenek semmivé bálványaitok, és kivágattassanak naposzlopaitok, és eltöröltessenek csinálmányaitok. És elhulljon a sebesült közöttetek, hogy

5 megtudjátok, hogy én vagyok az Úr (Ez 6,1-7). Látjuk, hogy ez is nagyon súlyos ítélet volt, ugyanúgy, ahogy Edom ellen ítéletet mondott az Úr. Itt is azt mondja, hogy szétszórja a bálványoltárok körül Izrael népének a holttesteit és csontjait. Miért ítélte meg Isten Izraelt? Mi volt vele az Úr célja? Itt olvastuk a 7. vers végén: hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A 10. versben is: megismeritek, hogy én vagyok az Úr. 13.-ban: megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A 14. vers végén: hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr. Vagyis, azért ítélte meg Izrael földjét és Izrael népét Isten, hogy megismerje a nép, hogy Ő az Úr, nem a bálvány. És ebben nagy hasonlóság van az edomiták megítélésével. Mert ha megfigyeltük, a 35. részben Edomnak is ugyanezt mondja Isten. 4. vers végén: és megtudod, hogy én vagyok az Úr. 9. vers vége: megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És a 15. vers vége: és megtudják, hogy én vagyok az Úr! Tehát Isten nem csak az Ő népét, Edomot is, a Seir hegyét is azért ítélte meg, hogy ismerjék meg, hogy Ő az Úr. Mit jelent az, ha egy ember megismeri, hogy Ő az Úr? Az Úr Jézus szavait idézném: az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Amikor Isten meg akarja magát ismertetni egy néppel, egy emberrel, akkor ez Istennek túláradó kegyelme és szeretete. Nem a gyűlölet, nem a harag, nem a bosszúállás van Isten ítéletében, hanem hogy az ember ismerje meg, hogy Ő Úr, hogy Ő az én Uram is. Ő a mindenek Ura. Csak nagy különbség volt az ítéletnek a hatásában Edom és Izrael között. Mert az ítélet alatt Edom megkeményedett, és nem akarta elismerni, hogy Isten az Úr. Izrael pedig megalázkodott, és így ő megismerhette, hogy az ő Ura kegyelmes Isten. Edom kevélysége Hadd olvassak el egy néhány Igét, hogy hogyan keményedett meg Edom Isten ítélete alatt. Először az Abdiás próféta könyvéből. Abdiás próféta könyve egyetlen rész, és egy mondanivalója van az egész könyvnek: erről az Edomról, a Seir hegyéről, Ézsau leszármazottjairól szóló próféciát mond. Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal! Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos vagy. Szíved kevélysége csalt meg téged, ki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?! Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr (Abd 1-4). Látjuk ezt a felfuvalkodást? Ki vonhatna le engem a síkra? És ez nem csupán annyi volt, hogy ő a sziklán, Seir hegye tetején lakott, mint egy erődítményben, hanem itt szellemi dolog van (amint mondottam is, hogy a hegyek mögött szellemi dolgok állanak). Amikor Izrael hegyein bálványok voltak, akkor a gonosz szellemi hatalmasság állott mögötte. Most itt a 36. részben Isten azt mondja: megáldja a hegyeket, hogy eltartsa majd az Ő népét, mert nemsokára visszatér az Ő népe. Akkor ott Isten, mint szellemi hatalom áll a hegyek mögött. És itt a sziklán, Seir hegyén ez a gőgös sátáni szellemi hatalom van: ki vonhatna le engem a síkra? De azt mondja Isten: még ha a csillagok közé raknád a fészked, akkor is levonnálak onnan. És még elolvasom innen Abdiás könyvéből a 8. és 9. verset: Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről?! És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán! Hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés által. A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre! Aláhúznám: mindenki, és mindörökre elpusztul. Mert ismétlem az Igét Péter leveléből: Isten a kevélyeknek ellene áll És ha valaki végig kemény, azok alatt a fenyítékek alatt, amit Isten épp azért küld, hogy törjön meg, puhuljon meg, hajoljon meg, hogy megismerje Őt, ha valaki ennek ellenáll, akkor Isten is ellene áll. Azt mondja Edomnak: mindenki és örökre kivágatik. És valóban, Edom eltűnt a történelem színpadáról, ahogy szokták mondani. Nincs Edom. Ha az eddomiták népét követjük, hogy

6 hová, merre mentek, a legutolsó, amit lehet tudni róluk, hogy közvetlenül Jézus Krisztus eljövetele előtt legtöbb részük elzsidósodott, Jézus Krisztus földön jártakor nagyon sok edomita volt a zsidó nép között. Később, amikor Jézus Krisztus után hetvenben Titus szétrombolta Jeruzsálemet, a templomot is, a zsidó nép szétszóródott, de Isten megőrizte őket. De az edomiták teljesen szétszóródtak, mint nép, megszűnt, odalett. Kipusztult mindenki és örökre. Ezt jelenti a kevélység, amikor azt mondták: nem von le bennünket senki a síkra. De hadd olvassak még egy másik Igét Malakiás próféta könyvéből. Az Úr igéjének terhe Izráel ellen, Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok? Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az Úr. Jákóbot pedig szerettem; Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom: Elpusztultunk; de térjünk meg és építsük fel a romladékokat: ezt mondja a Seregeknek Ura: Ők építenek, de én elrontom, és elnevezik őket istentelenség határának és oly népnek, a melyre örökké haragszik az Úr (Mal 1,1-4). Látjuk, milyen a kevélység? Amikor az Úr pusztítja őket, hogy megismerjék, hogy Ő az Úr, akkor ők kevélységükből azt mondják: elpusztultunk? Nem baj, felépítjük a romladékokat. Ők építenek, de az Úr azt mondta, hogy Ő elpusztítja. Nagyon megjegyeztem, mikor egyszer Pócsy Guszti bácsi a romániai földrengés után itt volt. Arról beszélt, hogy nagyon sok épület elpusztult Bukarestben is, és a környékén is. Amikor az párt és állam vezetője hazaérkezett (mert éppen külföldön volt), és látta, hogy mi történt, akkor a következőt jelentette ki: Nem emeljük szemünket esdőn az ég felé, hanem ami leomlott, fel fogjuk építeni. Ez az edomi szellem, ez a sátáni szellem, a kevélységnek a szelleme. Edom nem tudott megalázkodni, és örökre, mindenestül el kellett pusztulnia. Ez nagy tanulság a mi számunkra is. Célhoz ért a fenyítés Nézzük meg a másik oldalt: Izraelt. Visszalapoznék az Ezékiel próféta könyvének a 6. részéhez, amikor Isten Izrael hegyeire is ítéletet mondott, és ez a folyatása: De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, a kik megmenekedtek a fegyvertől a pogányok közt, mikor szétszórattok a tartományokban. Akkor megemlékeznek én rólam menekültjeitek a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna szívöket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmagok előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden útálatosságuk szerint; És megismerik, hogy én vagyok az Úr: nem hiába mondottam, hogy megcselekszem velök e gonoszt (Ez 6,8-10). Most én így fordítom ezt az Igét: Izrael népéhez nem hiába szólt az Úr, mert a kemény babiloni fogság, a kemény ostor, a kemény pusztulás azt eredményezte, hogy megutálták önmagukat. Megbánták a bűneiket, az Úrhoz fordultak, megtört a szívük, és az Úr maradékot hagyott. És hagyott maradékot mind a mai napig. Nagyon sok nehézségen kellett átmenni Izraelnek, és még kell átmenni az antikrisztusi nyomorúság alatt, még a legnagyobb nyomorúság hátra van a számukra. De mindig lesz maradék. És ki lesz a maradék? Aki meghajol, és aki az Úrhoz tér. Isten a kevélyeknek ellene áll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. És Isten most is ellene áll a kevélyeknek, de most is kegyelmet ad az alázatosaknak. Emberevő föld Egy dolgot csak befejezésül. Mikorra szól időben ez a prófécia, például, amit itt olvastunk Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajöjjenek (36,8). Nyilvánvaló, hogy az első megközelítésben ez azt jelenti, hogy letelik a babiloni fogság, és Izrael hazatér. Nem lesz tovább puszta a hegy, ágakat nevel, gyümölcsöt hoz, mert Isten jól akarja tartani az Ő népét. Így ahogy mondja itt a továbbiakban is, hogy megsokasítja rajta a népet, embereket,

7 barmokat, jobb lesz hozzájuk, mint a régi időkben, és egy különös dolgot jelent itt ki, ami első olvasásra nehezen érthető. A hegynek mondja: te légy nékik örökségül, s többé nem teszed őket gyermektelenné. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy mondják néktek: emberevő vagy és gyermektelenné teszed népedet (36,12-13). Miért volt emberevő a föld? Azért, mert amíg azon a földön bálványoknak áldoztak, tudjuk, hogy milyen áldozatot is bemutattak Izrael népei, hogy a fiaikat és leányaikat odaadták a Moloknak. Emberevő föld volt. Másodszor azért is, mert nagyon gyakran voltak éhínségek, háborúk, amikor elveszett a földnek a népe. De voltak különféle járványok, betegségek is. Úgy, ahogy a Mózes könyvében megígérte az Úr, hogyha nem maradnak meg a törvényben, milyen veszedelmet hoz rájuk. Isten kijelenti, hogy ennek vége lesz, és eljön az idő, amikor nem lesz a föld többé emberevő. Vagyis, nem áldoznak többé a bálványoknak, sem embert, sem mást, és gazdag lesz a föld. És nem lesz betegség, nem lesz háború, és nem lesz olyan dolog, ami miatt el kell, hogy pusztuljon a földnek a lakossága. Na, és ez mikor lesz? Az ezeréves királyságban, ez már egy távolabbi prófécia. Nem lesz ott néhány napot élt gyermek, olyan hosszú lesz népem ideje, mint a fáké. És békesség lesz, s telve lesz a föld az Úr ismeretével. Tehát egy közeli és egy távolabbi próféciára is vonatkozik ez. Befejezés De legutoljára arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy erre a földre jött el Jézus Krisztus is. És amint az előbb is említettem, amikor Ő ott járt, sok edomita volt Izrael közé elegyedve. Amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek énhozzám megfáradtak és megterheltek, ez szólt azoknak az edomitáknak is, akik elzsidósodtak. Ott laktak már Izrael között, körül is metélkedtek. Nekik is szólt: jöjjetek énhozzám. Ha Edom, mint nép, elpusztult, egyes embernek, ha edomita, ha zsidó, ha római, ha görög, ha magyar, mindenkinek szól Jézus Krisztus hívása: jöjjön Hozzám, aki megfáradt, és aki megterhelt! Jöjjetek Hozzám, akiket olyan körülmények közé vitt az Úr, hogy érzi az életén Isten fenyítő kezét. Jöjjön, és ne lázadozzon az Úr ellen, és ne azt mondja: nem számít, hogy Isten elvett vagy összetört sok mindent az életemben, én felgyűröm a karom, és majd felépítem. Fogadjuk el, hogy Isten azért vette el vagy törte össze, hogy hajoljunk meg Előtte. Ismerjük meg, és ismerjük el, hogy Ő az Úr, és Isten az alázatosaknak kegyelmet ad! Ámen. Debrecen, június 21.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy 1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. És látá

Részletesebben

Ézs 5,8-10 Jaj azoknak! I. A gazdagság és a telhetetlenség

Ézs 5,8-10 Jaj azoknak! I. A gazdagság és a telhetetlenség Ézs 5,8-10 Jaj azoknak! I. A gazdagság és a telhetetlenség Jaj azoknak, a kik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön!

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Ézs 47,1-15 A régi és az új Babilon

Ézs 47,1-15 A régi és az új Babilon Ézs 47,1-15 A régi és az új Babilon Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek! Vedd

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA

A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. JÉZUS MESSIÁSI MIVOLTÁNAK

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Nem kell hogy meghalj a pusztádban

Nem kell hogy meghalj a pusztádban Nem kell hogy meghalj a pusztádban David Wilkerson June 4, 2001 Nemrégen kezdtem tervezgetni hogy írok egy könyvet Isten szentjeinek szenvedésérõl. Fel akartam bátorítani a keresztény hívõket, hogy az

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr

Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

Ézs 9,8-12 Kevélység, felfuvalkodottság és ítélet

Ézs 9,8-12 Kevélység, felfuvalkodottság és ítélet Ézs 9,8-12 Kevélység, felfuvalkodottság és ítélet Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben, [eljutott Izráelhez]. Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják Kevélyen

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben