Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jer 36,1-32 A könyv elégetése"

Átírás

1 Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam néked az Izráel és a Júda ellen és minden nemzet ellen, a naptól fogva, a melyen szóltam néked a Jósiás ideje óta mind e napig. Hátha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, a melyeket én néki szerezni szándékozom, hogy kiki megtérjen az ő gonosz útáról, és megbocsássam az ő bűnöket és vétköket. És előhívá Jeremiás Bárukot, a Néria fiát, és megírá Báruk a Jeremiás szája után a könyvbe mindama szókat, a melyeket az Úr szólott vala néki. És parancsola Jeremiás Báruknak, mondván: Én fogoly vagyok, nem mehetek be az Úr házába. Azért te menj be, és a könyvből, a melyet az én számból írtál, olvasd el az Úrnak szavait a népnek hallatára az Úrnak házában bőjti napon, és az egész Júdának hallatára, a kik felgyülnek az ő városaikból, olvasd el nékik. Hátha az Úr elé száll könyörgésük, és mindenki megtér az ő gonosz útáról, mert nagy az Úr haragja és felháborodása, a melylyel szólott az Úr e nép ellen! Báruk pedig, a Néria fia, mind a szerint cselekedék, a mint néki Jeremiás próféta megparancsolta vala, elolvasván a könyvből az Úrnak szavát, az Úrnak házában. És Jojákimnak a Jósiás fiának, Júda királyának ötödik esztendejében, a kilenczedik hónapban bőjtre hívták fel az Úr elé az egész Jeruzsálem népét és az egész népet, a mely Júda városaiból jött vala fel Jeruzsálembe. És elolvasá Báruk a könyvből Jeremiás beszédeit az Úr házában Gamáriának, az írástudó Sáfán fiának szobájában a felső pitvarban, az Úr háza új kapujának nyílásában az egész nép hallatára. És hallá Mikeás, Gamáriának, a Sáfán fiának fia az Úrnak minden beszédét a könyvből. És leméne a király házába az írástudó szobájába, és ímé, ott ülnek vala mind a főemberek, Elisáma, az írástudó, és Dalajás, Semájának fia, és Elnátán, Akbórnak fia, és Gamária, Sáfánnak fia, és Sedékiás, Hanániásnak fia, és a többi főember is. És elbeszélé nékik Mikeás mindazokat, a melyeket hallott vala a könyvből, mikor olvasá Báruk a nép hallatára. Azért elküldék mind a főemberek Jéhudit, a ki Natániának fia vala, a ki Selémiának fia vala, a ki Kusinak fia vala, Bárukhoz, mondván: A könyvet, a melyből olvastál a nép hallatára, vedd kezedbe, és jövel. És kezébe vevé Báruk, a Néria fia a könyvet, és elméne hozzájok. És mondának néki: Ülj le csak és olvasd azt a mi fülünk hallatára, és elolvasá Báruk fülök hallatára. És mikor meghallák mind e szókat, megrettenve tekintettek egymásra, és mondának Báruknak: Bizony megjelentjük mind e szókat a királynak. Bárukot pedig kérdezék, mondván: Jelentsd meg csak nékünk, mimódon írtad mind e szókat az ő szájából? És monda nékik Báruk: Szájával mondotta nékem mind e szókat, én pedig beírtam e könyvbe tintával. És mondának a főemberek Báruknak: Menj el, rejtőzzél el te és Jeremiás, és ne tudja senki, hol vagytok. És elmenének a királyhoz a pitvarba (és letevék a könyvet az írástudó Elisámának szobájában) és elmondák mind e szókat a király hallatára. És elküldé a király Jéhudit, hogy hozza el a könyvet; azért elhozá azt az írástudó Elisámának szobájából, és elolvasá azt Jéhudi a király hallatára és mindama főemberek hallatára, a kik a király előtt állnak vala. A király pedig a téli házban ül vala a kilenczedik hónapban, és a tűz ég vala előtte. És mikor Jéhudi három vagy négy levelet elolvasott vala, elmetélé azt az írástudónak késével, és a tűzbe hajítá, a mely a tűzhelyen vala, mígnem az egész könyv megége a tűzben, a mely a tűzhelyen vala. Nem rettentek meg, sem ruhájokat nem szaggatták meg a király és valamennyi szolgája, a kik hallják vala mind e szókat. Sőt még Elnátán is és Delája és Gamária kérék a királyt, hogy a könyvet ne égesse meg, de nem hallgata rájok. Hanem meghagyá a király Jerákmeélnek, a Hammélek fiának, és Sérajának, az Azriel

2 fiának, és Selémiának, az Abdéel fiának, hogy fogják el Bárukot, az írástudót, és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejté őket. Szóla pedig az Úr Jeremiásnak, miután a király megégette vala a könyvet és a beszédeket, a melyeket Báruk a Jeremiás szájából írt vala, mondván: Térj vissza, végy magadnak más könyvet, és írd bele mind az elébbi szókat, a melyek az elébbi könyvben valának, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett. És Jojákimnak, a Júda királyának mondd meg: Ezt mondja az Úr: Te égetted meg a könyvet, mondván: Miért írtál ilyen szókat bele: Bizonyosan eljő a babiloni király, és elveszti e földet, és kipusztít belőle embert és állatot? Azért ezt mondja az Úr Jojákim felől, a Júda királya felől: Nem lesz néki, a ki a Dávid székébe üljön, és az ő holtteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a dérre. És megbüntetem őt, és az ő magvát, és az ő szolgáit az ő bűneikért, és rájok bocsátom és a Jeruzsálembeli polgárokra és Júdának férfiaira mind azt a veszedelmet, a melyről szólottam nékik, de nem hallgattak meg. Azért más könyvet vőn Jeremiás, és adá azt Báruknak, az írástudó Néria fiának, és beírá abba a Jeremiásnak szájából minden szavát annak a könyvnek, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett vala a tűzben. És több dolgot is írának bele, hasonlókat az elébbiekhez. Bevezetés Ha még visszaemlékeznek a testvérek az előző részre, ott arról volt szó, hogy volt egy ember, Rékábnak a fia, aki megparancsolta az ő gyermekeinek, hogy ne igyanak soha bort, ne ültessenek szőlőt, ne vegyenek mezőt, ne lakjanak házakban, sátorokban lakjanak. S ezek a Rékábiták évszázadokon keresztül megtartották az ő ősatyjuknak a parancsát. Ha erre visszaemlékezünk, akkor látjuk, hogy ez a rész szöges ellentétben van azzal. Ott egy ember parancsolt valamit a fiainak, szóban - nem is írásban hagyta meg, csak szóban - és évszázadokon keresztül hűségesen megtartották. (Még megjegyzem, olvastam valahol, hogy talán Szaúd-Arábiának egyes részein, meg Jemenben, még most is élnek olyan népcsoportok, akik mind a mai napig Rékáb utódainak vallják magukat. Úgy, ahogy meg is ígérte nekik az Úr, hogy nem múlik el ebből a törzsből, aki Előtte álljon.) És itt, ebben a részben pedig látjuk, hogy nem ember, hanem Isten parancsolt az Ő népének, és nemhogy megtartották volna, hanem amit Isten leíratott könyvben, még azt a könyvet is elégették. Írt Isten az Ószövetségben két kőtáblára törvényt, azt sem tartották meg, írt könyvbe, papírra tintával, azt meg elégették, azt sem tartották meg. Milyen mélységes az embernek a gonoszsága, hogy szinte csúfot űz abból, amit Isten tett az ő javára! A könyv megírása Nézzük meg részletesebben ennek a résznek az üzenetét. Először is azt, hogy miért íratta le Isten Jeremiás próféciáit könyvbe? Jeremiás már jó néhány esztendeje prófétált, de csak szóban, és Isten megparancsolta neki, hogy mindazokat most írja le könyvbe. Gondolom, hogy az Úr volt Jeremiásnak segítségére, hogy mindazokra pontosan visszaemlékezzen, hogyan is mondotta az Úr, de megszületett ez a könyv. Ha megfigyelték a testvérek, nem kis munka volt ezt a könyvet megírni. Hiszen úgy kezdődött ez a rész, hogy Jojákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében mondta az Úr Jeremiásnak, hogy írja meg ezt a könyvet, és mire elkészült a könyv, és fel lehetett olvasni, már Jojákimnak a Jósiás fiának, Júda királyának ötödik esztendeje volt, a kilencedik hónapban olvasták fel, amikor böjtre gyűlt fel a nép (9. vers). Tehát közel egy esztendeig tartott a könyvnek a megírása. Egy esztendei munka. És miért tette ezt Isten? Hátha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, a melyeket én néki szerezni szándékozom, hogy kiki megtérjen az ő gonosz útáról, és megbocsássam az ő bűnöket és vétköket (3. vers). Tehát az volt a célja Istennek,

3 hogy a nép hallja meg, térjen meg a gonosz útjáról, hogy megbocsáthassa Isten az ő bűneiket. Tehát az egész könyv megírását Istennek a türelme, szeretete, kegyelme, gondoskodása íratta le, különösen, ha ezt meggondoljuk, hogy Isten egy esztendőn keresztül íratta ezt a könyvet, hátha megtér a nép. És erre mi volt a felelet? Elégették a könyvet. Nem tudom, hogy egy földi uralkodó hogy válaszolt volna erre a gaztettre, de majd látni fogjuk, Isten hogy válaszolt. Itt van egy másik könyv, a Biblia, aminek egy része ez a Jeremiás könyve, amiről most olvastunk, és amiből olvastunk. Vajon Isten miért íratta le ezt a könyvet? Mi volt a célja Istennek ezzel a könyvvel? Ugyanaz: hátha meghallja az ember, hátha megtér, hogy megbocsáthassa Isten az embernek a bűnét. Mert ez az egész könyv, az egész Szentírás Istennek a szeretetéről, hosszan tűrő kegyelméről és jóságáról szól. Az Írás elejétől a végéig tulajdonképpen ezt az egy üzenetet mondja el szinte az embernek, hogy Én, az Úr szeretlek téged. Személyesen mondja mindenkinek. Még akkor is ez az üzenete a Szentírásnak, hogyha ítéletet hirdet; mert Jeremiás próféciája mind ítélet volt egytől egyig. És ezeket a szörnyű ítéleteket miért íratta le Isten? Hátha megrettennek, hátha megtérnek, hátha hozzám fordulnak, hogy megbocsáthassam az ő bűneiket. Tehát bármit ír a Szentírás, mindent, még a legszörnyűbb ítéleteket is, Istennek a szeretete hatja át, és azért tudatja az emberrel, hogy hátha megtér, hátha elfogadja Istennek a szeretetét. Jeremiásnak a könyve egy esztendőn keresztül készült. Ez a könyv nem egy esztendőn keresztül íratott le, nem is több esztendőn, hanem évszázadokon keresztül. Évszázadokon keresztül Istennek a szeretete mindig ezt munkálta, hogy hallja meg az ember az Ő gondolatait, értse meg az Ő szeretetét, térjen meg, hogy megbocsáthassa a bűneit. Azt is olvastuk ebben az Igében, hogy: előhívá Jeremiás Bárukot, a Néria fiát, és megírá Báruk a Jeremiás szája után a könyvbe mindama szókat, a melyeket az Úr szólott neki. És parancsola Jeremiás Báruknak, mondván: Én fogoly vagyok, nem mehetek be az Úr házába. Azért te menj be, és a könyvből, a melyet az én számból írtál, olvasd el az Úrnak szavait a népnek hallatára az Úrnak házában bőjti napon (5-6. vers). Tehát nemcsak leíratta, hanem olvastatta is, szóban is hirdettette Isten mindazokat az Igéket, amiket Jeremiásnak mondott. Először Jeremiás elmondta szóban, aztán Isten leíratta vele, aztán Bárukkal felolvastatta, hogy ismét hallja az egész nép. Így van ezzel a Bibliával is. Nem elégszik meg Isten azzal, hogy leíratta. Millió példányszámban kinyomatták, mindenki hozzájuthat, aki csak akar. Olvashatja mindenki, aki csak akarja. De Isten az Ő szeretetéből még küldött igehirdetőket is, magyarázókat is, akik felolvassák, megmagyarázzák a Szent Szellem megvilágosító kegyelme által, hogy mit is akar Isten mondani azokkal az Igékkel. Mit tett a nép? De nézzük meg, hogy mit tett a nép Istennek ezzel a nagy szeretetével. És elolvasá Báruk a könyvből Jeremiás beszédeit az Úr házában Gamáriának, az írástudó Sáfár fiának szobájában, a felső pitvarban, az Úr háza új kapujának nyílásában az egész nép hallatára (10. vers). Pontosan nem tudom, csak úgy elképzelem, hogy ennek az írástudónak a szobája valahol a kapu fölött lehetett, és ha kiállott az ablakba, akkor hallhatta az egész nép, amikor Báruk olvasta a Szentírást, akik ott gyűltek össze az Úr házának az udvarában. Tehát elolvasta az egész nép hallatára. És akkor a 11. vers így folytatja: És hallá Mikeás, Gamariának, a Sáfár fiának fia az Úrnak minden beszédét a könyvből. Értjük testvérek? Nem tudom, hány száz vagy ezer nép gyűlt oda fel a kapuba. De ott volt egész Jeruzsálem, egész Júda, hiszen minden városból fel kellett menni a böjti napra. Nagyon sokan voltak. És hallá kicsoda? Mikeás. Úgy látszik, a többi hallotta, és mégsem hallotta. Pedig mire jöttek fel? Böjtre. A böjt már az Ószövetségben sem csupán annyi volt, hogy nem ettek, hanem már az ószövetségi próféták által megmondta az Úr, hogy a böjt az együtt jár bűnbánattal, megalázkodással. Ez a nép feljött, hogy böjtöljön, bűnbánatot tartson az Úr előtt, felolvasták az Úr feddő szavát, intését, ítéletét, és nem hallotta meg senki, csak egy.

4 A körülmények Pedig jó egy kicsit belegondolnunk, hogy ezek az események mikor történtek. A Szentírás különböző könyveiből összeszedhetjük az eseményeket, és egymás után rakhatjuk. Elmondom a testvéreknek, hogy én mit találtam. Ez az esemény, úgy olvastuk, hogy Jojákim királynak az ötödik esztendejében történt. Tehát, mikor már ötödik éve uralkodott. A Dániel könyvének az 1. részében pedig az 1. versben arról olvashatunk, hogy: Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt. És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és azokat elvitte Sineár földjére. Tehát két évvel ezek előtt az események előtt Nabukodonozor király már Jeruzsálemet megszállta, és Jojákimot is elvitte a fogságba. Hát akkor, hogy van itt mégis már a negyedik meg az ötödik évben is, tehát egy évvel és két évvel utána Jojakim király? Elolvasok erről is egy néhány verset először a Királyok könyvéből: Joakim huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben [ ] És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyái cselekedtek. Joákim idejében jött fel Nabukodonozor, Babilónia királya, és Joákim szolgája lett három esztendeig; de azután elfordult és elpártolt tőle (2Kir 23,36-24,1). Ha ezt a két Igét egymás mellé tesszük, ebből az látszik, ami más történelmi könyvekből is kiolvasható, hogy amikor Joákim királyt rabláncra fűzte Nabukodonozor, akkor útközben Joákim hűséget fogadott neki. Ezért visszaengedte Nabukodonozor király, és ahogy olvastuk, szolgája lett három esztendeig. Ez alatt a három esztendő alatt történtek ezek az események. Ez volt a harmadik, a negyedik és az ötödik esztendő, amit olvastunk Jeremiás könyvében, hogy felolvasták a könyvet, és még egy viszonylag békességes esztendő. Tehát ez a nép már kapott figyelmeztetést, hogy amit Jeremiás mondott, az nem szélnek eresztett szó, és nem csak üres fecsegés, hanem amit szóban elmondott Jeremiás próféta, az részben már beteljesedett. Feljött Nabukodonozor király, és bizony a templom edényeinek elvitte egy részét, amiben ők bíztak, hogy a templomba sose megy be, mert az az Úr temploma. És elvitte a nép egy részét is a rabságba, akikről a Dániel könyvében olvashatunk, Sidrák, Misák, Abednégó akkor kerültek fogságba. Az Úr beszéde beteljesedik Ez a nép hallotta ezeket az Igéket, amiket mondott Jeremiás, de nem hallotta meg, pedig nagy része már beteljesedett. Egy ember volt, aki meghallotta, hogy mit mondott az Úr. Nincs ideírva, mint később olvashatjuk a főemberekről, hogy megrettentek. A nép nem rettent meg! És nem mond ez nekünk valamit? Nem beszél ez valami olyasmiről, mint amit egy korábbi részben olvastunk már itt Jeremiás könyvében, hogy a nép megrettent, amikor nagy nyomorúságban volt. Akkor fogadkoztak is, hogy a rabszolgáikat szabadon bocsátják, mert ez az Úr előtt nagyon nagy engedetlenség volt, hogy a rabszolgákat nem bocsátották szabadon. Akkor fogadkoztak, de amikor könnyebbre fordult a sorsuk, akkor megszegték a fogadalmukat. És most ismét ugyanezt látjuk. Két évvel azelőtt Isten mélyen szántott Jeruzsálemben, és a népnek a szívében. Most viszonylag nyugalom volt. Nabukodonozorral, úgy ahogy békességben voltak, mert hűséget fogadtak neki. Viszonylagos nyugalom volt az országban. És akkor úgy látszik, hogy ismét nem vették komolyan az Úr szavát. Nem szoktunk mi is így lenni? Hogy amikor nyomorúságban vagyunk, amikor megpróbált az Úr, amikor megszorongatott bennünket, közel kerültünk hozzá. Tudtuk, hogy mit kell tenni, mi a jó. Mélyen a szívünkbe hatolt olyankor Istennek az Igéje. Aztán jött egy kis könnyebbség, viszonylagos nyugalom, és akkor elfeledkezünk mindenről. Napirendre térünk. Megy ismét a maga folyása szerint az életünk. De nézzük csak meg, hogy amit Jeremiás által az Úr leíratott, és Báruk felolvasott, ha hallották, ha nem, az beteljesedett. Mert így folytatja a Királyok 2. könyvének a 24. része, tehát három esztendeig lett szolgája, aztán elpártolt tőle:

5 És ráküldé az Úr a Káldeusok seregeit, a Siriabeliek seregeit, a Moábiták seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék őt az Úr beszéde szerint, a melyet szólott szolgái, a próféták által. Csak az Úr beszéde szerint történt ez Júdán, hogy elveszesse őt a maga orcája elől... (2Kir 24,2-3). Tehát az Úrnak a beszéde mindenképpen beteljesedik; mindegy, ha megégetik, mindegy, ha semmibe veszik, mindegy, ha nem hallják, akkor is beteljesedik. Mit tett Mikeás? Most nézzük meg, hogy ez az egy ember, aki meghallotta Isten szavát, Mikeás mit tett ezzel a szóval. Megértette, hogy ez igen nagy jelentőségű. Megértette, hogy itt az egész népnek, egész Jeruzsálemnek a sorsa forog kockán. Ezért ezt mondta: elmegyek, és szólok a főembereknek, nekik tudniuk kell erről. Ha ők nem jöttek ide meghallgatni az Isten Igéjét, megyek én, és elviszem nekik. Ez is Istennek a szeretete, amikor olyan emberekhez is elküldi az Ő Igéjét ma is, nem csak akkor, akik nem is akarják hallani, vagy közömbösek, hogy ők is hallják meg. Amikor ezek a főemberek hallották Mikeásnak a bizonyságtételét, nem elégedtek meg ezzel, hanem azt mondták: hívjuk ide Bárukot, és olvassa el előttünk is az Úrnak az Igéit. Ez nagyon jó dolog, amikor valaki hall emberektől bizonyságtételt Isten szaváról, és azt mondja, amit a főemberek mondtak: én magam is a saját fülemmel akarom hallani. Vagy magam is a saját szememmel akarom olvasni. Adjatok csak nekem is egy Bibliát, én is hadd olvassam el, mit mond Istennek az Igéje! Ez igen nagy jelentőségű, ha valaki így gondolkozik, mert volt alkalmam már nem egy emberrel beszélgetni, aki csak úgy hallott Isten Igéjéről, de még nem olvasta sosem. Én az ilyeneket mindig arra biztatom, hogy olvassa a saját szemével. Az is jó, ha hirdetik az Igét, de az is fontos, hogy Isten közvetlenül mit mond a maga valóságában az Igében. Volt valaki, aki a mi környezetünkben is érdeklődött az Ige után, hogy ő ezt hallotta itt, azt hallotta amott, ettől az embertől így hallotta, attól az embertől úgy hallotta. Mi azt mondtuk neki, vegye elő az Igét, és olvassa el. Győződjön meg ő maga. Nem azt mondtuk, hogy jöjjön ide, aztán itt is hallja valahogy. Vegye elő az Igét, győződjön meg ő. Hát ezt tették ezek a főemberek, elhívták Bárukot, és felolvasták, Báruk ő előttük is Istennek az Igéjét. Mit tettek a főemberek? És így olvastuk: És mikor meghallák mind e szókat, megrettenve tekintettek egymásra (16. vers). Igen megrettentek. Felismerték, hogy ez nem locsogás, ez nagyon komoly dolog, amit Isten üzen az Ő Igéjében. Itt az egész Jeruzsálem sorsa forog kockán, ezt ők is meglátták, ugyanúgy, mint Mikeás. Akkor azt mondták: megyünk, és ezt megjelentjük a királynak. A királynak is tudnia kell erről. De úgy látszik, ezek a főemberek ismerték a királyt, és rögtön megkérdezték Báruktól: hogy is írtad te ezt? Jeremiás mondta az ő szájával, én írtam a könyvbe tintával. Na, és hol van most Jeremiás? Menj el te is, rejtőzzél el Jeremiással együtt, senki ne tudja, hogy hol vagytok. Mert gondolták, hogy ha ez az Ige szíven üti a királyt: vagy megtér, vagy pedig bosszúálló lesz. Jól számítottak. Jó, hogy mondták, hogy rejtőzzenek el. Igaz, azt is olvastuk, hogy az Úr elrejtette őket. Hiába rejtőztek volna el, ha az Úr el nem rejti őket. Akkor bevitték a király eleibe a könyvet, és a király elolvastatta. Amikor meghallotta a király a törvénynek a szavait, fogta az írástudó kését, és ahogy olvasta előtte az írástudó, úgy vágta le a lapokat, a leveleket egymás után, és az előtte levő tűzbe dobta bele. Kérlelték a szolgái, felsorolja az Ige név szerint: Elnátán, Delája, Gamária, kérték a királyt, hogy ne égesse meg a könyvet, de nem hallgatott rájuk. Ezt olyan nagy lelki nyugalommal tette, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Úgy olvastuk a 24. versben: Nem rettentek meg, sem ruhájukat nem szaggatták meg a király és a vele levő főemberek. Nem azok, akik bementek, hanem akik ott voltak a király előtt. Nem rettentek meg. Az előzőekről azt olvastuk, hogy

6 megrettentek. Ezek nem rettentek meg, nem szaggatták meg a ruhájukat sem. De testvérek, mindegy, hogy mit tettek ezzel a Szentírással, Isten az Ő Igéjét akkor is beteljesítette. Bibliaégetés: tettekkel és a szívben Most gondoljunk a Szentírásra. Hányszor volt a világtörténelem során hasonló helyzet, amikor vezérek, királyok, császárok, egyeduralkodók, kiskirályok, meg öntelt, büszke emberek bibliaégetést csináltak. Sok ilyen esetet olvashatunk, amikor az országban összegyűjtötték az összes Bibliát, hogy elégetjük, nem lesz többet! Volt valaki, még szobrot is állíttatott, hogy itt égették el az utolsó Bibliát. És van Biblia mind a mai napig. És ez nem természetes dolog, hogy van. Jeremiás könyvét elégették, és hogy ismét lett Jeremiás könyve, azt az Úrnak köszönhetjük egyedül. Ő azt mondta: elégették? Írd meg még egyszer, Jeremiás! És, hogy van ez a Biblia a kezünkben, arról maga Isten gondoskodott. Nem volt még egy olyan könyv, amit egyetemesen, és annyian olyan ádázul üldöztek volna, mint ez a könyv. És mégis megvan. De nem csak így akarták kiirtani ezt a könyvet, hanem nagyon sokan a szívükben égették el Istennek az Igéjét, mint ez a nép, aki hallotta. A nép nem égette el a Bibliának a leveleit, Jeremiás könyvének a leveleit. De ők is ugyanúgy semmibe vették, mint a király. Ma nem égetnek el Bibliát. Ma ott van sok házban a polcon, csak éppen nem nyúlnak hozzá, nem érdekli őket. Ha olvassák is, akkor gúny tárgyává teszik, kritizálják. Pedig a Bibliát nem azért írta Isten, hogy mi a Biblia felett ítéletet mondjunk, és ez nem is egy tudományos könyv, hogy elővegyük, hogy na, nézzük csak: hogy is teremtette Isten a földet? Ó, hát ez már elavult, a tudomány ezen régen túlhaladott. Nem haladott túl a tudomány! Itt minden megáll, amit Isten írt. Csak Isten nem a huszadik század embereinek a fejéhez szól, hanem a huszadik század embereinek a szívéhez. És mit szól? Most menjünk vissza az elejére. Miért íratta le Jeremiás könyvét? Hátha meghallják, hátha megtérnek, hátha megbocsáthatom az ő bűneiket. Mert akkor is, és most is erre van szüksége az embernek. Mert a bűn tönkre tette akkor is, és most is az embereket. És Isten ezt a könyvet azért írta, hogy a bűneiben vergődő, céltalan, üres, kiégett, nyomorult ember megtérjen az Úrhoz, hogy megbocsáthassa a bűneit. Nem azért írta, hogy az értelmünkkel értelmetlenül vitatkozzunk rajta, hanem egy célja volt Istennek: Térj meg, hogy megbocsáthassam a bűneidet! S az ember képes elégetni, képes semmibe venni Istennek a szeretetét. Emlékszem rá, mikor gyerek voltam még, valahol a házunkban előkerült egy régi, rossz, poros, szakadozott Biblia. Már sem eleje nem volt, sem hátulja. Valahol, valamelyik gyerek a testvéreim közül megtalálta, behozták, hát, mit csináljunk ezzel. Á, mondom, nem való ez már semmire, olyan sok, szép, jó Bibliánk van, fogtam, hogy belevetem a tűzbe. Édesanyám meglátta, és azt mondja: nem szabad elégetni. De mondom, minek már ez, Anyukám, van nekünk sokkal jobb Bibliánk. Azt mondja: nem. Nem bánom, de ezt ne égesd el! Benne van az emberben akaratlanul is, hogy akármilyen könyv is az, mégis csak Isten szava van rajta. De ne feledjük el, hogy ugyanilyen tiszteletlenség, vétek és bűn Istennel szemben otthagyni porosodni a Bibliát, hogy olyanná váljon: se eleje, se hátulja. Vagy pedig marad a maga vadonatúj állapotában, de nem ismerem, nem olvasom. Nem érdekel az Isten szava, nem érdekel a megmentése. Nem érdekel az, hogy a szívét nyitotta ki az ember előtt, a szívét adta oda, amikor Krisztust a Golgotára adta. Nem érdekel, hidegen hagy. Valóban igaz, amit a Zsidókhoz írt levélben leirat Isten: mi módon menekedünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Nem törődött itt a zsidó nép sem ezzel a nagy üdvösséggel, hogy Isten le is íratta az Ő beszédét. Nem törődtek vele, és nem is kerülhették el az ítéletet. Úgy gondolom, még azért is le kellett írnia Jeremiásnak ezeket az igéket, hogy senki ne mondhassa később: én nem hallottam róla, én nem így hallottam, én nem ezt tudtam, én nem ezt értettem meg az egyszer elhangzott igehirdetésből. És itt van ez a Biblia: Isten előtt senki

7 nem mentheti magát, hogy én nem így tudtam, én nem hallottam. Itt van, olvashatja mindenki, hogy mi az Istennek a kijelentett akarata. Következmények Még megemlíteném azt, hogy mi is lett a következménye, hogy így fogadta a nép Istennek az Igéjét. Hát két következménye lett. Az egyik következményéről úgy olvashatjuk a résznek a végén: Térj vissza, végy magadnak más könyvet, és írd bele mind az elébbi szókat, a melyek az elébbi könyvben valának, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett. [...] És több dolgot is írának bele, hasonlókat az elébbiekhez (28. és 32. vers). Istennek az első reagálása erre a gaztettre (mert ez az volt, gaztett, amit tett a király és a nép Isten szavával), és ez nem a megtorlás volt, hanem a szeretet. Semmibe vették? Elégették? Térj vissza, és írj egy újabb könyvet! És az az újabb, amit írtak, még több volt, még bőségesebb volt, mint az előző, ahogy olvastuk, hogy még sok egyebet is írtak bele. Hiszen azóta eltelt újból két esztendő. Mert ha egy évig írták, biztos kellett egy másik év, míg újból leírják. És Istennek közben lévő kijelentéseit is beleírták, és ez maradt fel számunkra a Jeremiás könyvében. Úgy van ez, ahogy a Római levélben olvashatjuk: ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Vagyis, ha az ember megvetette Isten szeretetét, akkor Isten nem azonnal, nem rögtön ítélettel válaszol, hanem újabb és újabb kegyelemmel. Gondoljunk a mi életünkre. Hányszor szólt Isten hozzánk? Hányszor vettük semmibe? És nem megítélt, hanem újabb kegyelmet adott, kegyelmet kegyelemre. És ha még ítélt is, nem elítélt bennünket, nem a kárhozatra vetett, hanem azért szorongatott meg, hogy legyen szívünk megérteni az Ő szavát, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ez kegyelem. Mivel érdemelte ki az emberiség, hogy fennmaradt ez a Szentírás? Semmivel. Ez Istennek a kegyelme, hogy fennmaradhatott, és hogy hozzánk is szólhat Isten általa üdvösséges, kegyelmes Igéket. Azonban ez az Isten válaszának az egyik oldala. Eljön az ítélet ideje is Volt egy másik oldala is Isten válaszának. És most is, ha az ember sokáig semmibe veszi, mondjuk élete végéig, haláláig semmibe veszi, vagy letelik a kegyelmi idő, visszajön az Úr, akkor semmi más nem történik, minthogy beteljesedik az, amit az Úr leíratott. Jön az ítélet. Ez volt Istennek a másik szava. Úgy olvassuk: És Jojákimnak, a Júda királyának mondd meg: Ezt mondja az Úr: Te égetted meg a könyvet [...] Azért ezt mondja az Úr Jojákim felől, a Júda királya felől: Nem lesz néki, a ki a Dávid székébe üljön, és az ő holtteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a dérre ( vers). Különös megbízást kapott Jeremiás: Először írja meg még egyszer a könyvet, és utána menjen el, és mondja meg Jojákimnak ezt. Képzeljük csak el! Nem volt veszélytelen dolog. Aki elmenekült, és az Úr elrejtette a király haragja elől, most azt kívánta tőle az Úr, minekutána megírta a könyvet, hogy állj a király elé, és mondd meg neki. Mondd meg, hogy elvettetik a te holttested! Vagyis, nem temetik el, kivetik éjjel a dérre, holdra, nappal a hévre. És Jeremiás el is ment. Erről a 22. részben már olvastunk, mert azt említettem, hogy nem időrendi sorrendben van minden feljegyezve Jeremiás könyvében. A 22. részben erről olvastunk, és azt újból felolvasnám: De a te szemeid [ezt Jeremiás mondta Jojákimnak szemtől szembe] és szíved csak a te nyereségedre vágynak, és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére. Azért ezt mondja az Úr Jojákimnak, Jósiás, Júda királya fiának: Nem siratják őt: Jaj atyám! Jaj húgom! nem siratják őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsőségének. Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin kívül! (Jer 22,17-19). Nem tudom, hogy az Úr hogy mentette meg Jeremiást előle, de megmentette. Valószínűnek tartom, hogy olyan megdöbbenést keltett, hogy így szemtől szembe kimondta a

8 király előtt, hogy fel sem tudtak ocsúdni a megdöbbenésükből, és addigra Jeremiás már ott is hagyta őket. És még ez is kegyelem volt, hogy szemtől szembe elmondatta az Úr. De azután elkövetkezett az, amikor lejárt a kegyelem ideje. És elkövetkezett az az idő, amit olvastunk a Királyok könyvében, hogy ráküldte az Úr ezt a népet is, azt a népet is, azután újból visszatért Nabukodonozor, és egyszer csak meghalt a király is, és mint egy szamarat, kivetették. Az Ószövetségben igen megalázó volt, ha egy embert temetetlenül hagytak. Csak egy Igét olvasok föl a Prédikátor könyvéből, hogy ez mennyire megalázó volt. Ha száz gyermeket szül is valaki, [ez meg a legnagyobb dicsőség volt, gyermeket szülni] és sok esztendeig él [ez is nagy dicsőség volt, ha valaki sok évig élt, ősz, öreg korban került a koporsóba], úgy hogy az ő esztendeinek napja sok, de az ő lelke a jóval meg nem elégszik, és nem lesz temetése néki: azt mondom, hogy jobb annál az idétlen gyermek (Préd 6,3). És így alázta meg az Úr Jojákim királyt, aki képes volt elégetni Istennek az Igéjét, és nem hallani meg Istennek a szavát. Befejezés Testvérek, most itt van előttünk Istennek az Igéje. Szeretetből küldi nekünk az Úr, nem azért, hogy vitázzunk fölötte, nem azért, hogy érveket és ellenérveket gyűjtsünk. Nem azért, hogy az értelmünk beteljék valamivel, hanem egy céllal: térjünk meg, hogy megbocsáthassa az Úr a mi bűneinket. Ezért küldte az Úr Jézus Krisztust, Akiről szól ez a könyv elejétől végéig, hogy megtérhessünk, hogy megbocsáthassa a mi bűneinket. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Isten nemcsak úgy elengedi a bűnt, hanem azért Krisztus fizetett meg a golgotai kereszten. Mit teszünk Istennek ezzel az üzenetével? Elénkbe adja a halált és az életet. Válasszuk az életet! Ámen. Debrecen, február 21.

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. SZEPTEMBER 20. KEDD SZERDI ANDRÁS 18,1 Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: 18,2 Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jöv be lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Mary-Anne S. 60/27. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52 Pasarét, 2013. december 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor Lekció: János 1,44-52 A NÁZÁRETI Alapige: Máté 2,19-23 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által!

Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Magasztalunk és dicsőítünk Téged, hogy igéd és Szentlelked által a világ teremtésétől fogva annak végezetéig Jézus Krisztus evangéliuma köré kiváltképpen való

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Ézs 27,1-13 Ama napon

Ézs 27,1-13 Ama napon Ézs 27,1-13 Ama napon Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van. Ama napon a színború

Részletesebben

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi 1 KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA Az írásokban megtalálhatjuk azt a kijelentést, hogy az Isten a megváltás munkáját már tervbe vette a világ fundamentumának felvettetése előtt. Mi sem bizonyítja jobban azt,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ISTEN CSODÁI. Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 631,1-2; 675; 692 Énekkar

ISTEN CSODÁI. Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 631,1-2; 675; 692 Énekkar Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN CSODÁI Énekek: 631,1-2; 675; 692 Énekkar Alapige: Jób 37,14 Figyelj csak ide, Jób! Állj meg és gondold

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA

ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA ISTEN DICSŐSÉGÉNEK LAKOZÁSA 2015. október 11. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Isten dicsőségének a Szelleme árad, és Ő cselekszik, így sok gyógyulás

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

2013. március 24-én az újszegedi református templomban elhangzott igehirdetés háttéranyaga Virágvasárnap

2013. március 24-én az újszegedi református templomban elhangzott igehirdetés háttéranyaga Virágvasárnap Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt dokumentum az igehirdető, Sípos Ete Zoltán kézirata, amelynek publikálása szerkesztés nélkül történik, és az igehirdetésében elhangzottakkal nem feltétlenül

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás Nehémiás A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2 A Bibliaolvasó vezérfonal szerint ezekben a napokban olvassuk Nehémiás könyvét. Nehémiás a babiloni fogságban, valószínűleg

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim! legyenek. Istennek azonban nemcsak az egyes emberekkel van terve, hanem ezzel az egész teremtett

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

MÁRK EVANGÉLIUMA 8-9.

MÁRK EVANGÉLIUMA 8-9. MÁRK EVANGÉLIUMA 8-9. Márk a korábbiakban már beszámolt arról, hogy Jézus ötezer embert vendégelt meg. Ez az ötezer ember pedig férfit jelent, a nőket és a gyerekeket nem is számolták. Jézus mindezt úgy

Részletesebben

Ézs 48,1-11 Mi a különbség a vallásos és a hívő élet között? I.

Ézs 48,1-11 Mi a különbség a vallásos és a hívő élet között? I. Ézs 48,1-11 Mi a különbség a vallásos és a hívő élet között? I. Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben