Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 12,1-6 Isten szabadítása"

Átírás

1 Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm! S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből, És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek! Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje! Bevezetés Ezt az éneket Izrael megmentett maradéka fogja elmondani az ezeréves királyságban. De hasonló hálaéneket mondanak azok is, akiket most megszabadított Isten a Sátánnak a rabságából. Így ennek a résznek szólnék a prófétai és a személyes vonatkozásáról is. Harag és vigasztalás Először a prófétai vonatkozásról: Így szólsz ama napon... Tehát látjuk, hogy ez ama nap ugyanaz lesz, amiről a 11. rész szól. Végig a 11. részben az ezeréves királyságról van szó, tehát ez azon a napon fog beteljesedni. Azt mondja majd Izráel maradéka, hogy hálát adok neked Uram, mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod. Haragudott Isten Izráelre? Haragudott. Miért haragudott? Ézsaiás próféta azt mondja a 42. részben például, elolvasok néhány verset: Ki adta ragadományúl Jákóbot és Izráelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-é, a ki ellen vétkezénk, és nem akartak járni útain és nem hallgattak az Ő törvényére? Ezért ontá ki reá búsúlásának haragját és a had erejét; körűlte lángolt az, de ő nem értett; és égett benne, de nem tért eszére! (Ézs 42,24-25). Sokszor megtörtént ez az Ószövetségben. Aztán amikor eljött az Úr Jézus Krisztus, és benne eljött az a lehetőség, hogy elmúljon Izrael felől Istennek a haragja, mert Jézus Krisztus által visszatérhettek volna a bűneiből az Úrhoz, de elvetették Őt, és azt mondja a Máté evangéliuma 23. részében: Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! (Mt 23,37-39). Össze akarta gyűjteni, ők nem akarták, és jön a pusztulás. Jött is hetvenben a pusztulás. Erről a pusztulásról mondotta az Úr Jézus Krisztus a Lukács evangéliumának a 21. részében, ezt is felolvasom szó szerint: mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen (Lk 21,23). És ez a harag mind a mai napig ott van Izraelen, mint népen. Mert azt mondta az Úr Jézus, János evangéliumában olvassuk, hogy aki hisz a Fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Mint népnek nem kell a Fiú, nem kell az Úr Jézus Krisztus, Isten haragja alatt van. És ez a harag nemhogy szűnne, hanem fokozódik, s a nagy nyomorúság ideje alatt éri el a tetőpontját. És majd a nagy nyomorúságnak a végén lesznek olyanok Izraelből is, akik felismerik, hogy mégis csak az a megvetett Jézus a Messiás, a Krisztus. És majd bíznak Benne, és Hozzá menekülnek. A maradék. A maradék feje felől múlik el ez a harag. Ők mondhatják el, hogy jóllehet, haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem.

2 Elfordult haragod. Isten haragja csak az Úr Jézus Krisztus áldozatáért szűnik meg. Semmi más és senki más nem tudja elfordítani, mert a harag a bűn miatt van. Az embert a bűn választja el Istentől, és a legnagyobb bűne, hogy nem kellett Jézus Krisztus, elfordultak tőle. Azt mondta: a Szent Szellem megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem. Amikor majd felismerik a nagy nyomorúság végén, hogy mégis csak a Jézus volt a Messiás, és hozzá menekülnek, akkor fordul el Istennek a haragja. Ézsaiás 54-ben olvassuk például: Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad (Ézs 54,8). Ez az Úr Jézus Krisztusra is vonatkozó prófécia. A kereszten egy pillanatig elrejtette az arcát előle Isten, és ezért, mivel Krisztus elvállalta a kereszten, hogy Isten elhagyja Őt, Ő nyomta a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Ezért, amikor majd Izrael benne hisz, akkor múlik el a feje felől a harag, akkor fordul el Istennek a haragja. Egy másik helyen pedig azt olvassuk:...mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörűltem rajtad (Ézs 60,10). De kegyelem csak Krisztus által lehetséges. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Tehát amikor majd Izrael elismeri a Jézust, akkor fordul el csak Isten haragja, mert akkor fordulhat feléjük csak kegyelemmel Isten. És ez úgy fog megtörténni, ahogy Zakariás próféta könyvének a 12. részében olvassuk: A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút (Zak 12,10). Majd mikor rátekintenek az átszegezettre, a Jézus Krisztusra, majd akkor árad ki a kegyelemnek és könyörületességnek a Szelleme. Akkor fog majd elfordulni Izraelről Istennek a haragja. Isten a Szabadítónk! Azt olvastuk a 2. versben, hogy ímé, az Isten az én szabadítóm!, majd még egyszer ennek a versnek a végén, lőn nékem szabadítóm!, és a 3. versben: örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből. Isten a szabadító. A szabadítás, a szabadulás nagy és örvendetes dolog. Izráel többször megtapasztalhatta, hogy mit jelent a szabadítás a számára. Talán először akkor, amikor az egész népet Egyiptomból szabadította meg Isten, és emlékezhetnek rá, hogy hogyan szabadította meg. Nagy csapások voltak Egyiptomon, tíz csapás, végül a bárány vérének a menedéke alatt kivonulhattak, de akkor még utánuk jött az ellenség, és a Vöröstengernél Isten csodát tett, megmentette őket az ellenség kezéből, és amikor átmentek a Vörös-tengeren, énekeltek. A szabadulásnak az énekét. Le van ott írva Mózes könyvében, hogy hogyan dicsőítették Istent a szabadulásért. Mint ahogy ez is egy ilyen dicsőítő ének, az Ézsaiás 12. Ugyanígy lesz majd a nagy nyomorúság ideje alatt is. Isten, csapásokat hoz az egész világra, nem csak Egyiptomra. Le van írva a Jelenések könyvében, hogy milyen csapások lesznek. Azután majd felismeri Izráel, meg mások is, a pogányok közül is az igazi Bárányt, az Isten Bárányát, Akiről az előbb olvastunk Zakariás könyvéből, hogy Rá tekintenek, Akit átszegeztek. Felismerik a Krisztus vérének az erejét. És utána Isten egy csodát tesz: kiszabadítja a Benne bízókat abból a rettenetes helyzetből, amiről az van megírva az Igében, hogy ha Isten közbe nem avatkozna, meg nem rövidíttetné a napokat, senki nem menekülhetne meg. Ott az ördög elhatározta, hogy öl és pusztít mindenkit. Senki nem menekülne meg, de Isten csodát tesz, és ki fogja szabadítani az Övéit. Egy másik ilyen szabadulás volt Izrael népének az életében, amikor a babiloni fogságból kiszabadultak. Tudjuk, a bűneik miatt jött Nabukodonozor. Lerombolta az egész országot, Jeruzsálemet, a templomot, sokat megölt, a maradékot elvitte fogságba. És mikor eltelt a hetven év, csodálatos módon Czírus egy rendeletet adott, hogy haza lehet térni. Ki gondolta volna? És hazatértek. A 126. zsoltárban egy éneket mondtak a szabadulásról: Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk

3 nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve (Zsolt 126,1-6). Bizony, ámult a környező világ is, és ámult Izrael népe is. Megszabadultunk! Vége a szolgaságnak! Vége a könnyhullatásnak! Vége a nyomorúságnak! Hazamehetünk arra a földre, amit Isten ígért! Templomot építhetünk! Felépíthetjük újból a várost! Megtelt a szájuk nevetéssel, és nem emlékeztek többet a könnyhullatásra. Így lesz ez a nagy nyomorúságnak a végén is. Ámulnak, amikor megjelenik majd Krisztus, akit átszegeztek. És megszabadítja őket. És abból a sok kínból, amin keresztül mentek, kivezeti őket. A sok könnyhullatásból. Úgy lesz, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy az asszony, amikor szül, akkor nyomorúságban van. Akkor felkiált a fájdalmában. De amikor megszülte a gyermekét, nem emlékezik többet a kínra, az öröm miatt. Így lesz Izraellel is. Igen nagy nyomorúságból hozza ki őket Isten, de nem emlékeznek többet a kínra, mert betölti a szívüket és a szájukat örömmel, és nevetéssel. Mert Isten lett az ő szabadítójuk. Azután az Úr Jézus Krisztus eljövetelekor, mikor közel kétezer évvel ezelőtt eljött a földre, akkor jött el a legnagyobb szabadítás Izrael számára is. Azt mondta az angyal: nevezd a nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Csak ezt nem ismerték fel. Nem ismerték fel, hogy a bűntől való szabadulás nagyobb, mint Egyiptomból való szabadulás. Nagyobb, mint a Babilonból való szabadulás. Sőt, nagyobb, mint most a kétezer éves szétszóratásból való szabadítás. Mert a szétszóratás és Babilon a bűneik miatt volt. És amíg a bűn el nincs rendezve, Isten haragja mindig rajtuk marad, és mindig nyomorúság alatt lesznek, és mindig ellenség szorongatja őket. És soha nem lesz igazi külső szabadulás se, amíg nincs először belső szabadulás a bűntől. Nem ismerték fel, csak a római iga alól akartak szabadulni. De amikor majd vége lesz a nagy nyomorúságnak, akkor felismerik: itt nincs más, először a bűneinktől kell megtisztulni, és nincs más szabadító a bűnből, egyedül csak az átszegezett Jézus Krisztus. Hálaének és a megváltott nép küldetése És így szóltok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve (4. vers). A hála van itt leírva a szabadulásért, a szabadításért. Hála az Úr felé. Adjatok hálát az Úrnak! Mondjatok éneket az Úrnak, dicsérjétek az Úr nevét! Na, akkor nem magukkal lesznek eltelve, hogy milyen ügyesek voltunk. Látták, hogy az Úr, csak Ő szabadított meg, és a hálás maradéknak nagy küldetése lesz az egész világ felé. Figyeljük csak meg az Igét: hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek! (5. vers). A népek felé, minden nép felé, az egész föld felé lesz egy nagy missziós küldetése Izráel népének, a maradéknak. Ekkor nagyon sok prófécia be fog teljesedni. Ekkor teljesedik be például az, amit a Mózes 2. könyvében olvasunk a 19. részben, amikor a törvényt adta Isten a népnek: Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld... Az Úré az egész föld, minden nép az övé. Miért választotta ki Izraelt?...És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép... (2Móz 19,5-6). Mire való volt az ószövetségi pap? Hogy közvetítsen a nép és Isten között, vigye a nép bűneit Isten elé. Engesztelést szerezzen Istennél a nép bűneiért. Képviselje a népet Isten előtt. A próféta fordítva: Istent képviselte a nép előtt. És azt mondja, hogy ti nekem papok birodalma lesztek. Vagyis arra választotta ki őket, amit mondott Ábrahámnak is, hogy benned és a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Hogy vezesse a föld minden népét az Úrhoz. Legyen olyan Izráel, mint a pap a nép között és Isten között; legyen olyan az egész föld népe között és

4 Isten között. Összekötő. Eddig nem olyan volt Izráel, nem töltötte ezt be. Csak akkor tölti be, amikor majd felismerik Krisztust. Péter apostol a következőképpen idézi ezt az Igét: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok (1Pt 2,9-10). Ez elsősorban Izrael népére vonatkozik, prófétailag, és szó szerint. Hajdan nem nép voltak, Hóseásnál olvassuk: hívom az én népemet nem én népemnek, és a kegyelmezettet nem kegyelmezettnek. De Krisztusban, akik hajdan nem nép voltatok, ismét Isten népe lesz, és a nem kegyelmezettek, akiken Isten haragja volt, ismét kegyelmezettek lesznek. És akiknek Péter írta ezt a levelet, olvassuk az 1. versben, hogy...pontusban, Galatziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek (1Pt 1,1), akik hisznek Krisztusban. Zsidó emberek, elszéledt jövevények, de Krisztushívők, azoknak mondja, hogy ti már betöltitek ezt, hogy papok birodalma, szent nép, választott nemzetség, hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből kihozott a világosságra benneteket. Népek térnek az Úrhoz Ekkor teljesedik be az is, amit Pál apostol ír: Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, [mármint Izráel] hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetök folytán lett az idvesség a pogányoké (Róm 11,11). Mert Krisztus őértük jött először. Zsidónak először. De mivel nem kellett nekik Krisztus, elvetették, így áradt ki ránk. Az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké. Így folytatja: Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból? (Róm 11,15). Ha az elesésük, az elvettetésük ilyen nagy üdvösséget szerzett, mi lesz majd, amikor felveszi Isten őket? És ahogy olvastuk az Ézsaiás 12-ben: az egész földnek hirdetik Isten nagyságos dolgait. Minden népnek. Akkor valóban élet a halálból az embereknek, akkor valóban népek térnek meg. Ézsaiás 60-ban mondja, hogy népek jönnek a neked feltámadt világossághoz. Figyeljük meg, nekik támadt a világosság. Nekik. De a népek is jönnek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Vagy ekkor teljesedik be az, ami a Máté evangéliuma végén van. Ezt el is olvasom szó szerint ezt az Igét: És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. [És az ezeréves királyságban gyakorolni fogja ezt a hatalmat a földön is, nem csak a mennyben. Most még a Sátán bitorolja, megengedi neki, mert e világ fejedelme, de akkor meg lesz kötözve. Gyakorolni fogja az Úr a földön is a hatalmat. Nekem adatott minden hatalom.] Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében (Mt 28,18-19). Népek. Most egyesek hisznek Istenben, egyeseket kihív az Úr. Akkor népek jönnek, népek térnek meg. Mi lesz ez, ha nem élet a halálból? De csak a maradék. Akik felismerték, hogy az átszegzett Jézus az ő Messiásuk, akikkel megbékélt Isten. Akik Benne bíznak, akik átélték a szabadítást. Akiknek a szívükben ott lesz a szabadítás öröme. Ezek lesznek a nagy bizonyságtevők az egész világ felé, mindenki felé. Nagy közötted Izráelnek szentje. Nagy lesz közöttük Istennek a neve. Olyan nagy lesz közöttük, csak egy példát hozok, Zakariás könyvének a 8. részében a következőt olvassuk erről: És eljőnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe a Seregek Urának keresésére, és az Úr orczájának engesztelésére. Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közűl tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! (Zak 8,22-23). Nem a zsidó ember két szép szeméért ragaszkodnak hozzájuk, hanem Istenért. Hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ettől Izráel még most nagyon távol van. De akkor megvalósul a maradékban, akik megismerik, és megszabadultak. Közöttetek van az Isten, veletek van az Isten. Ez után az Isten után vágyunk.

5 Ti azért vagytok, hogy ismertessetek meg bennünket Istennel. Ez Izraelnek a küldetése kezdettől fogva, és eddig mindig célt tévesztettek. De akkor nem fogják eltéveszteni a célt, a kegyelemből való maradék. Szabadulás az életünkben Most nézzük meg ennek az Igének a személyes vonatkozását. Így szólsz ama napon. Mikor következik be a mi életünkben az a nap, amikor hálákat adunk a szabadításért? A múlt órán, emlékszünk rá, hogy volt arról szó a 11. részben, hogy az Úr másodszor nyújtja ki a kezét. Szó volt a 40. zsoltárról, hogy várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel a lábamat. Ama nap a mi életünkben akkor lesz, amikor Isten karja, Jézus Krisztus megragad bennünket, kiemel a pusztulás gödréből és a sáros fertőből; bűneinkből, elpazarolt, félresiklott életünkből, és a sziklára állít fel bennünket. Akkor így folytatja a 40. zsoltár 4. verse, hogy új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek a dicséretét. Hát ez az Ézsaiás 12. az Isten dicsérete a szabadításért. Amelyik ember átéli most a szabadítást, az ugyanolyan hálás lesz Istennek. És az új ének, ez a hálaadó ének, az Istent dicsőítő ének. Milyen a régi ének? Figyeljük meg az embereket, hogy milyen éneket énekelnek: ocsmány, Istent gyalázó énekeket, a vallásos ember meg siralmas énekeket, vágyakozó énekeket, hogy jaj, Istenem, szabadíts meg, ments meg. Ez a régi ének, mind a kettő. De nem mondom, hogy haszontalan, amikor valaki úgy kiált Istenhez, hogy ments meg, és szabadíts meg. Ez szükséges, persze. De ez még a régi ének. Az új ének akkor kezdődik, amikor azt mondja: hálát adok neked, Uram, mert jóllehet haragudtál rám, de elfordult haragod. Amikor egy ember tudja már, hogy nem haragszik már rám az Isten, nem süllyedek már el a mocsokban, kiragadott már engem a bűnből, sziklán van már a lábam, megoldódott az életem Krisztusban, akkor jön a hálaadó ének. Ama nap ekkor jön el mindenkinek az életében. És azon a napon ugyanúgy szólunk, mint ahogy a zsidó nép szólt, amikor a fogságból kiszabadult, a 126. zsoltárban: szánk megtelik nevetéssel, a szívünk vigadozással. És akkor azt mondjuk, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr. Az Úr lesz nagy. A vallásos ember előtt mindig az a nagy, amit ő tesz; a megmentett hívő ember előtt az a nagy, amit Isten tett. Mit tapasztal meg egy hívő ember, amikor megszabadul? Először is így olvastuk az 1. versben, hogy jóllehet haragudtál rám, de elfordult haragod. Megtapasztaljuk azt, hogy világosan látjuk, Isten haragja jogos a bűneink miatt. De azt is ugyanolyan világosan látjuk, hogy Krisztusért kiengesztelődött velünk az Isten. Nem haragszik már többé ránk. Krisztus véréért megbékült az Isten. Ézsaiás 54-ben olvassuk, hogy úgy esküszöm meg, mint ahogy Noé özönvize után megesküdtem, hogy rád többé nem haragszom. Ez egyéni életünkben is így van. Aki Krisztusban hisz, aki Krisztusban keresett menedéket, Isten arra az emberre többet nem haragszik, sőt, megvigasztal. Ahogy olvastuk az 1. versben, hogy de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Ézsaiás 57-ben olvassuk, hogy vigasztalást nyújtok neked és gyászolóidnak. Vigasztalást. Az Úr szabadítása ma A 2-3. versben háromszor olvastunk a szabadításról, a Szabadítóról. Ma egy hívő ember hogy tapasztalja meg a szabadulást, és a szabadítást? Megtapasztalja, hogy megszabadította őt Isten a Sátánnak a markából. Addig nem tudott mást tenni, egy idegen szellem uralma alatt volt. Neki muszáj volt azt tenni, az ördög ott volt, mint egy korbáccsal verte a hátát, és nem tehetett mást: Most mégy, és iszol, most mégy, és paráználkodol, most veszekedsz. Százszor megutálta magát az ember, de nem tudott szabadulni. A hívő ember viszont megtapasztalja: nem úr most már fölöttem, szabad vagyok. Nem azt teszem most már ez után, amit addig muszáj volt tennem. Így írja az Ige: megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt szeretett Fia országába. Ez az első.

6 Másodszor: megtapasztaljuk, hogy megszabadított a bűn következményétől, a haláltól. Mert a bűn zsoldja a halál. Megszabadított a haláltól. Azt mondja az Úr Jézus, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Másik helyen azt mondja: mert én élek (ezt a feltámadt Úr mondta), és ti is élni fogtok. És a hívő ember szíve mélyén egy bizonyosság van: testem meghalhat, én többet nem halok meg. Mert aki hisz a Fiúban, azé az élet. Nekem életem van, mert Krisztus az élet. De nem csak a bűn következményétől, a haláltól szabadított meg, hanem megszabadított magától a bűntől is, nem kell cselekednem. Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. De akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad. Az ördög hazudhat, hogy neked még bűnt kell tenni. Nem igaz, nem kell! Egy hívő embernek sem kell, szabad vagy Krisztusban. Megszabadított a világ szellemiségétől, mert a világ szellemisége az az ördögnek a szellemisége. Nem csak azt mondja az Ige, hogy ne szeressétek a világot, sem amik a világban vannak, mert aki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete, de nem csak azt mondja, hiszen nem is szereti a hívő ember, mert már megutálta. Néha megkísértheti, de rövid ideig. Utálja már. És az is igaz, hogy nekem ne legyen másban dicsekedésem, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében. Aki által nekem megfeszíttetett a világ, meg én is a világnak. Aztán megszabadított önmagamtól: az önszeretetemtől, az önigazságomtól. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Aztán megszabadított attól, amit így mondunk, hogy ó ember. Minden, ami régi, elmúlt, ímé, újjá lett minden. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. Megszabadított attól, hogy a testemet szolgáljam. Amíg nem voltunk hívők, cselekedtük a testnek és az indulatnak akaratát. De miután az övéi lettünk, atyámfiai, azt mondja az Ige, nem vagyunk adósak a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk adósak, élhetünk. Hazudhat nekünk a testünk vagy az ördög, hogy még adós vagy, és tessék szolgálni, de ez nem igaz. Nem vagyunk adósak, lehet nem szolgálni. Akik Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival, és kívánságaival együtt. Eljön az idő, amikor a testünktől megszabadít, ettől az egész fizikai testünktől, és semmi nem marad a régiből. Már ez sem marad meg. Mert hiszen, így mondja az Ige: a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket. Levetjük ezt a nyomorúságos testet, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez. És akkor semmi nem marad a régiből. Ingyen sem említtetnek, észbe sem jutnak. Vége, minden eltűnt. Minden új lesz a Krisztusban. Nem kell félnünk, bízhatunk az Úrban! Azt olvastuk még itt, hogy bízom, és nem félek. Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek... (2. vers). Személyes életünkben is nagyon fontos ez. Bízom, és nem félek. Korábban féltem, mert nem volt kiben bíznom, mert akiben bíztam, mindig csalódtam, még önmagamban is. Mindig megcsalt az, akiben bíztam. Mert átkozott, aki emberben bízik, meg is van írva, vagy a testbe helyezi az ő erejét. De most már Őbenne bízom, és Ő soha nem csalta meg, és nem is fogja megcsalni soha a bizalmamat. És ezért nem félek, mert tudom, hogy szeret. Meg van írva, hogy...a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben (1Jn 4,18). Nem töltötte be, nem járta át a szívét teljesen az, hogy az Isten szeret engem. Örökké szeret a Krisztusért. Nem önmagamért. Sokszor megtapasztaljuk azt a gyakori biztatást az Igében, hogy ne félj. Ne félj, mert én veled vagyok! Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy! Ne félj, amikor tűzön mégy át, ne félj, amikor vízen mégy át! Ne félj, oroszlánon és áspiskígyón jársz, de ne félj. Ti ne féljetek, akik a megfeszített Krisztust keresitek. És érdekes, amit mond Ézsaiás, hogy miért ne féljünk: Mert én vagyok az Úr, a te Istened [ ] Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek (3-4. vers). Micsoda biztatás ez: becses vagy, én szeretlek. Mert rászolgáltunk? Nem azért, mert rászolgáltunk, hanem mert egyszerűen az Isten szeretet. És az irántunk való szeretetét megmutatta, mikor Krisztust értünk adta.

7 Erő, ének és öröm hirdessük ezt! Aztán azt is olvassuk a 2. versben, hogy erősségem az Úr. Erősség, egyrészt azt jelenti, hogy egy erős vár. Régen a váraknak mondták, hogy erősség. Erős védelem az Úr, oda lehet menekülni. De az erősség azt is jelenti, hogy akitől erőt kapok. Így van megírva: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. 2. versben azt is olvastuk, hogy énekem az Úr. Ének. Hát igen, az új ének. Most már Róla énekelek, Neki énekelek, Ő töltötte meg csordultig a szívemet hálával és örömmel. És a szívem teljességéből szól a száj, amikor Neki örvendezek. Nem művészi éneket énekelek, mert ritka ember az, aki művészien tud énekelni. De minden hívő ember tud szívből énekelni. Úgy, hogy megtelik a szívem örömmel csordultig, és Őt dicsérem. És ez az új ének, ez a hálaének, felhat Isten trónjáig. 3. versben olvastuk: S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből. A kútfő az a forrás. Örömmel merítetek vizet a szabadító forrásából. Hát ez azt jelenti például, hogy ha szomjazunk, van hűs forrásunk nekünk. Szellemi értelemben értem. Ha éhezünk, van mennyei kenyerünk Krisztusban. Ha hőség vagy ellenség bántana, szorongatna bennünket, ahogy az egyik ének mondja, van védő felhőnk. Ez az ének úgy fejeződik be, hogy mindenünk van nekünk a Krisztus Jézusban. A 4-5. versben: hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait adjátok tudtára ezt az egész földnek! Persze, ahogy Izráel nem fogja eltitkolni, mi sem titkoljuk el, hogy mit tett velünk az Úr, és kicsoda Ő nekünk. Elmondjuk a nagyságos dolgait, elmondjuk, hogy milyen nagy, és milyen szent Ő, az Ő neve. Hirdetjük az Igéjét, amelyet, ha a Szent Szellem megelevenít, élet. Istennek Igéje élő és ható, elhat a szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek a megoszlásáig. Hirdetjük szentségét, szeretetét, hűségét, bölcsességét. Befejezés Így fejeződik be: Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje! (6. vers). A hívő emberekre ez a jellemző, hogy Isten nagy köztünk. Krisztus nagy köztünk. Nem mi vagyunk nagyok. És az a benyomás is, amikor egy külső szemlélőnek megnyílik a szeme, nem az embereket látja, hanem azt, hogy nagy az Isten. Eljött-e mindannyiunk életében ez a nap? Ha eljött a szabadítás napja, az örömnek a napja, a hálaadás napja, a szabadulásé, akkor adjunk Neki hálát! Imádságban, énekben, a kenyér megtörésében, hálás életünkkel. Akinek még nem jött el, az meg tudja meg, hogy amíg tart a ma, még eljöhet ez a nap. Mert Isten előtt nincs személyválogatás. Nem mondja, hogy én az Apostol Imrét szeretem, de ezt már nem annyira, ezt meg egyáltalán. Ilyen nincsen! Minden nemzetben kedves Őelőtte, aki Benne bízik, aki Őt féli, aki a Krisztusért közeledik Istenhez. Aki nem magában bízik, hanem Jézus Krisztusban. Aki úgy jön Istenhez, hogy én ugyan semmi vagyok, és joggal haragszol rám, de a Krisztusért kegyelmezz nekem. Nincs olyan ember, akit az Isten ne fogadna szívesen a Krisztusért, és ne mondaná, hogy szeretlek, és becses vagy a szemeimben. És aki Őt elfogadja, annak Szabadítója lesz, és annak az új ének fel fog támadni a szívében. Ámen. Debrecen, február 15.

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA

A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK ALAPJA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. JÉZUS MESSIÁSI MIVOLTÁNAK

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr

Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Szeretet és a törvény

Szeretet és a törvény október 25 31. Szeretet és a törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Róma 13:8-10 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg, mit jelent Krisztus törvénye, és hogyan alkalmazható életünkben ma. Fedezzük fel,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben