Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota"

Átírás

1 Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök! Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján; Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen; Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt! Bevezetés Körülbelül két hónapja, hogy Ézsaiás könyvének az ezt megelőző részét olvastuk, most szeretnénk folytatni Ézsaiás próféta könyvének az olvasását. Ebben a felolvasott szakaszban a Messiás kettős eljöveteléről van szó. Az első eljöveteléről is, ami már beteljesedett, és a másodikról is, ami előttünk van. De főleg arról szeretnék szólni, hogy személyesen mit üzen Isten ezek által az Igék által ma nekünk. A nép állapota az első eljövetelkor Nézzük először röviden a Messiás első eljövetelét. Milyen volt az emberiségnek és Izraelnek az állapota, amikor jött az Úr először? Olyan, amilyet olvastunk az előző résznek a végén: És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? [Mennyi ördöngös, mennyi megszállott volt abban az időben, mikor az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre? Mert nem az Istenétől tudakozódott a nép.] A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok. Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok: Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé. És aztán a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva! (Ézs 8,19-22). Ez volt a jellemző: sötétség, szorongatás, reménytelenség, elhagyatottságnak az érzése. Mert elszakadtak Istentől. Az Úr Jézus, amikor ránézett a sokaságra, azt olvassuk, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Mint akiknek nincs gazdájuk, akik nem tartoznak sehova, csak bolyonganak, nem tudják, honnan jönnek, nem tudják, hová mennek. Nem tudják, mit hoz a holnap, éheznek, és minden rossz éri őket. A legjellemzőbb az volt erre a korszakra, hogy sötét volt. Nem tudta a nép, hogy miben jár, hogy miben van, nem látták így, mint ahogy Isten látta az ő állapotukat. Sötétben voltak. És egyszer csak, azt olvastuk itt a 9. részben, hogy fény ragyog fel fölöttük. Egyszer csak eljött a Messiás, az Úr Jézus Krisztus, akiről az van megírva, hogy Ő a világ világossága, és hogy mielőtt megszületett, meglátogatott bennünket a naptámadat a magasságból. Eljött, és fény ragyogott fel fölöttünk. Beteljesedett az, amit itt a 9. rész első két versében olvasunk. A Máté evangéliumának a 4. részéből így tudatja velünk ezt Isten Igéje: És odahagyva Názáretet [az Úr Jézus], elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;

2 Hogy beteljesedjék a mit Ésaiás próféta mondott [amit most olvastunk], így szólván: Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada (Mt 4,13-16). Beteljesedett-e minden ezekből? Vajon beteljesedett-e, amikor először itt volt az Úr, a és 5. vers, hogy megsokasítod e népet, nagy örömet szerzesz neki, örvendeznek előtted az aratók örömével? Csak egy nagyon kis mértékben és nagyon rövid ideig. Mikor megszületett az Úr Jézus, mielőtt megszületett, azt hirdették az angyalok, hogy hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. De ebből a nagy örömből nagyon keveset tudott elvenni a nép. Egyszer-egyszer, amikor az Úr Jézus gyógyított, csodákat tett, vagy például amikor bevonult Jeruzsálembe, a kereszthalála előtt: Mikor pedig immár közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak. Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! (Lk 19,37-38). Alapvetően azonban nem lett ez a nép boldog. És miért nem? Azért, mert nem értették meg, és éppen ezért nem tudott beteljesedni az, ami a 4. versben van: Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Hát nem törte össze az Úr? Összetörte. A legfontosabbat összetörte. Mert az a terhes iga, amit minden ember hordoz, nem az, hogy egy másik politikai hatalom elnyomja. Nem az volt a fő terhes iga a zsidó népnek sem, hogy a római iga alatt voltak. Nem az a legnagyobb iga az embernek sem, hogy a másik milyen rossz hozzá. Hanem az igazi terhes iga a bűnnek az igája, és az igazi bot, amivel a hátunkat verik - így mondja itt az Ige, hogy az őt nyomorgatónak a vesszejét, botját -, ez a mi igazi nyomorgatónk az ördög. És az Úr azért jött, hogy ettől megszabadítson minket, a bűntől is, az ördög uralma alól is. Így mondta az angyal: Nevezd a nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg a népet annak bűneiből. Ezt megtette az Úr Jézus. Keresztjének a vére által szabadulást szerzett. Minden ember számára bűnbocsánatot. És a kereszten lefegyverezte a sötét fejedelemségeket és hatalmasságokat. Diadalt vett rajtuk. Összetörte ezeket. A nép nem értette meg, nem ilyen szabadítóra vágyott. Külső megoldást akart, a külső igát szerette volna, ha összetöri a király. És a külsőt, az idegen népeknek, idegen hatalmaknak a botját szerette volna, ha összetöri. De az Úr Jézus mindig először a belső megoldást akarja, a bűntől és az ördögtől való szabadulást. Csak az után a külsőt. És ezért nem tudott megvalósulni ez a 4. vers, hogy a terhes igáját és az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert mi történt Midián napján? Ez Gedeon idejében volt, amikor a Midianiták nyomorgatták Izráel népét. És a Bírák könyvében mindig visszatérő történet az, hogy a nép elhajolt Istentől, és Isten megengedte, hogy a külső ellenség megnyomorítsa ezt a népet. A Midianitáknak is megengedte. És mindig úgy volt szabadulás, a Midianiták kezéből is, hogy amikor a nép már nagyon nyomorgott, akkor egyszer csak Istenhez kiáltott. Akkor, a Midianiták idejében Isten küldött egy prófétát, és azt mondta a népnek: Nézzétek, én hoztalak ki benneteket Egyiptom földéből, én mondtam nektek, hogy ne imádjatok idegen isteneket, és ti nem hallgattatok rám. Szembesítette a népet a bűneivel. És amikor a nép elismerte, összetört a bűnei alatt, belátta, hogy az Istennel nem jó neki a közössége. Az Istennel szemben járt el hűtlenül. A bűnei az oka a külső nyomorúságának is, és ezt rendbe akarta hozni Istennel. Isten kész volt megbocsájtani, amikor megbánták a bűneiket, és utána támasztott szabadítót, hogy a külső ellenségtől is megszabadítsa őket. Midián idejében ez a külső szabadulás is csodálatos volt. Isten megmutatta, hogy nem ti, hanem Ő. Mert egy akkora nagy sereggel szemben, amit meg sem lehetett számolni, ellepte a hegyet és a völgyet, Isten nem engedte, hogy huszonkétezer ember, vagy akárhány szembeszálljon. Csak háromszázat hagyott. Nekik is csak korsót meg fáklyát, meg kürtöt a

3 kezükben, hogy nyilvánvaló legyen, hogy Isten szabadít meg, nem ők, és nem mi szerzünk magunknak szabadulást. Ahogy itt olvassuk: terhes igáját, háta vesszejét az őt nyomorgatónak összetöröd. Ő töri össze, mint Midián napján. Ez nem szabadságharc, itt nem az van, hogy felkel a nép, hanem Isten szerez szabadulást. Beteljesedett-e az 5. vers, amikor először itt volt az Úr? Vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég. Nem teljesedett be, mert nem teljesedhetett be. Pontosan azért nem, mert nem fogadták el Istennek ezt a megoldását, hogy először a bűntől szabadulás. Majd az után a külső. És amikor jött az Úr Jézus szamárcsikó hátán, és látta Jeruzsálemet, látta a népnek a szívét, nem ismerték meg, nem fogadták el a királyt, a meglátogatás idejét, nem kellett ez az alázatos, szamárcsikó hátán jövő király, akkor sírt Jeruzsálem fölött. Azt mondta: bárcsak megismerted volna te is csak a te mostani napodon is, amelyek neked a békességedre valók. Ez lett volna a békessége, ha elfogadják Krisztust. És az Ő útját, az Ő megoldását. De most elrejtetett a te szemeid elől. Lesznek napok, amikor az ellenség körülvesz téged, és lesz nap, amikor kő kövön nem marad, mert nem ismerted meg a meglátogatás idejét. Nem égett el a harci saru, nem nyugodtak a fegyverek, hanem még nagyobb lett a háborúság, az óta is. Az óta sem nyugszanak a fegyverek. Mindig minden nép békét szeretne, mindig minden kormány azt mondja: békét teremtünk. És nagyon nehéz békét teremteni. Mert először bent a szívben kéne békének lenni. Csak az után lesz külső béke. Milyen lesz az emberek állapota a jövőben? Nézzük meg most a Messiás második eljövetelét. Milyen lesz az emberiség állapota, mikor másodszor eljön az Úr, az előtte való időben? Olyan, mint mikor először eljött, csak sokkal súlyosabb formában. Második eljövetele előtt lesz a nagy nyomorúság, amilyen még nem volt. Egy démonizált világ, amikor tombol az ördög, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Akkor lesz csak igazán nyomorúság, akkor lesz csak igazán sötétség! Akkor lesz csak ez, amit itt olvasunk az előző rész 22. versében: földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig sűrű sötétben elhagyatva. Mert az ember, mikor nincs kapcsolata Istennel, elhagyatott, egyedül van. Tényleg olyan, mint a pásztor nélkül való juh. És akkor, ebben a nagy nyomorúság idejében, amikor már nincs emberileg semmi remény, ha meg nem rövidíttetnének azok az idők, senki nem maradna meg, akkor egyszer csak fény ragyog fel. Megjelenik az Úr Jézus Krisztus nagyhatalommal és dicsőséggel. És megjelenésének feltűnésével, szájának a leheletével megöli az Ő ellenségeit, ahogy olvassuk. Akkor beteljesedik, ami először nem teljesedett be. A 3-4. az 5. vers, és a többi. Beteljesedik például ez, hogy megsokasítod e népet. Többek között például a tíz törzsből valókat is előhozza, és az összes hűségeseit beviszi az ígéretnek a földére. Beteljesedik, hogy örülnek és vigadoznak, nagy örömet szerzesz nekik, örvendeznek az aratók örömével. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók - Ez először a babiloni fogság utáni szabadulásra vonatkozik, de milyen lesz majd, amikor ebből a nagy nyomorúságból, és minden nép közül visszahozza a foglyokat az Úr! Olyanok leszünk, mint az álmodók. - Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! (Zsolt 126,1-4). Az aratók örömével örvendeznek. De akkor megvalósul az is, ami a 4. versben van: terhes igáját, és az őt nyomorgatónak botját és vesszejét összetöröd, mint Midián napján. Mert ez a nép is fel fogja ismerni, hogy az a Jézus, akit megvetettek, aki a kereszten meghalt, az az ő Messiásuk. És felismerik azt is, hogy elhajlottak Istentől, bűnben éltek, nem törődtek Vele. És bűnbánattal először visszatérnek hozzá, az után oldódik meg a külső nehézség is. Megvalósul az is, ami az 5. versben van: Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég... Vagyis, békesség lesz, nem lesz háború. Az ezeréves királysági béke

4 királyság lesz, ahogy az egyik próféta írja: nép népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. És a fegyvereikből sarlót és ekevasat készítenek. Ekkor valósul meg a 6. és a 7. vers is: Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen Uralkodó lesz, király lesz. Már nem szamárháton jön, hanem, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, dicsőségesen, képletesen lóháton jön. Érdekes ez a kifejezés: egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. A gyermek megszületett az első eljövetelekor, de nem adatott Fiú. Jött a gyermek, de nem fogadták el úgy, mint Fiút, mint az Isten Fiát. Majd a második eljövetelekor adatik a Fiú. Akkor elismerik, hogy Ő az Isten Fia. Hiszen a főpap ekkor szaggatta meg a ruháját, hogy te vagy a Magasságosnak a Fia? Ahogy mondod. Azt mondja: hallottátok a káromlást. Egyenlővé tette magát az Istennel. Nem ismerték fel, hogy Ő a Fiú. És amikor a Fiú adatik, akkor elfogadják, hogy az Isten Fia az uralkodó, a Király. Az uralom az Ő vállán lesz. Hogy Ő lesz a csodálatos, a tanácsos, az erős Isten, az örökkévalóság Atyja, békességnek a Fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, mert nem csak ezer évig tart. Utána folytatódik az egész örökkévalóságban. Saját szívünk, életünk állapota Nézzük meg a személyesen nekünk szóló üzenetét az Igének. Talán azzal kezdeném, hogy a mai vallásos világnak is az, az egyik nagy baja, hogy Jézus Krisztust csak gyermeknek ismerik. Egy gyermek megszületett. A keresztyén világban ez a legnagyobb ünnep: a karácsony, megszületett. És csak így ismerik. Nem adatott Fiú. Nem ismerik, mit jelent, hogy Ő tanácsos, mert a maguk tanácsa szerint járnak. Nem ismerik, mi az, hogy Ő hordja az uralmat, hogy Ő a békesség fejedelme. Mindenki életében akkor van a megoldás, amikor Fiú adatik, és az uralom az Ő vállán lesz. De nézzük meg ezt részletesebben. Milyen az ember, amíg távol él Istentől? Mielőtt még nem látta, hogy eljött Ő, nem csak először, meg nem csak majd másodszor eljön, hanem megáll mindenkinek az élete felett, ahogy Jób mondja: Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Jób is arra gondolt, hogy majd egyszer, ha meghal, és porrá lesz a teste, majd megáll felette. Nem gondolta, hogy már ott, életében megállt felette. De amikor a porba jutott, megalázkodva, akkor észrevette. Most már látlak Téged az én szemeimmel. Milyen hát az ember, mielőtt észrevenné, hogy megjelent a világ világossága neki is? Olyan, mint általában az ember az Úr Jézus első és második eljövetele előtt. Mindnyájan ilyenek voltunk, vagy aki még nem találkozott vele, most is ilyen. Istennek hátat fordít, Istentől elszakadva él, és ahogy szokták mondani, üldözi a boldogságnak a kék madarát. Na, hogy tudnék boldog lenni? Hogy tudna az életem valahogy úgy alakulni, hogy boldog és megelégedett legyek? Van, aki pénzben, gazdagságban véli megtalálni a boldogságot. Aztán lesz pénze, gazdag lesz, de nem lesz boldog. Ezt sokan alátámasztják, sokan elmondták már, hogy nem lettek boldogok. Sőt, nagy nyűgöt vettem a nyakamba a gazdagsággal. Aztán, van, aki a hírnévben próbálja meg: akkor majd boldog leszek, ha rólam írnak, ha rólam beszélnek, ha híres ember leszek. Hány híres ember mondta már el, hogy micsoda igát vett a nyakába, mert kötelez a hírnév, de boldog nem lett. Van, aki bűnös gyönyörökben gondolja, hogy majd megtalálja a boldogságát: Együnk-igyunk, holnap úgyis meghalunk. Cselekedjük a testnek a kívánságait. De ez a bizonyos boldogság madara elszáll, soha nem tudja megfogni. Mert minden bűn ideig-óráig nyújt ugyan gyönyört, de az után ottmarad a nagy üresség, a nagy kiégettség, a szégyen. Végül aztán, amikor az ember csalódottan elfordul ezektől, azt tapasztaljuk, hogy akkor sem Isten felé fordul. Hanem, ahogy az Úr Jézus eljövetele előtt, a tisztátalan szellemvilág felé. Hány ember fordul ma is okkult dolgokhoz? Nem Istenhez, hanem mindenféle praktikákhoz, sötét dolgokhoz. És így alakul ki minden emberi szívben nyomor, sötétség, szorongatás éjszakája, és az elhagyatottságnak az érzése. Egyedül vagyok. Ki vagyok tulajdonképpen? Mi

5 a célja, mi az értelme az életemnek? És az elhagyatottság érzéséből következik a félelem. A gyermek is fél, amikor sötét van, és nem hallja a szülőnek a hangját, nem látja a szülőt. A gyermekek félnek, de félnek a felnőttek is. Tegnap valakivel beszélgettem, nem hívő emberrel, azt mondta: Imre, félek, hogy háború lesz. Azt beszélik a családban, azt mondta az apám is, meg nagybátyám is, hogy Isten legyen nekünk irgalmas, ha bemegyünk az unióba. Akkor lesz még csak a hadd el hadd! Krisztus eljövetele az életünkben Természetes, hogy fél, aki elhagyatott, és a sötétben van, de az ilyen életek mellett áll meg az Úr Jézus Krisztus, a világ világossága. És ahogy itt olvastuk, nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Fény ragyog fel fölöttük. Igen, Isten nem akarja, hogy az ember sötétben és elhagyatva maradjon. Ő keresi a kapcsolatot az emberrel, mert szeret bennünket. Az első fény, amit akar ragyogtatni minden ember előtt, az nem a legnagyobb fény, mert nem bírnánk ki, ha a teljes fény megjelenne. Hiszen tudjuk, hogy amikor valaki sötétben van, hirtelen felgyújtják a villanyt, belefájdul a szeme meg a feje a nagy fénybe. Hanem az első fény, amit Isten meggyújt, hasonló a mécsesnek, a kis lámpának a fényéhez. Így mondja a zsoltáríró: Lábaimnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényeimnek a világossága. Először ezt a fényt, ezt a lámpát gyújtja fel Isten. Vagyis, akarja, hogy halljuk meg Istennek az Igéjét. Halljuk, és szívünkben forgassuk. Amikor valaki hallja az Igét, és a szívében forgatja, akkor kezd világosodni, és ebben a világosságban egyszer csak kezdi úgy látni a dolgokat, ahogy valójában vannak. Például meglátja, hogy nem a másik embernek a gonoszsága az oka annak, hogy én ilyen nyomorúságban vagyok, hanem ennek én magam vagyok az oka. Az én bűneim okozzák ezt, nem a másiknak a gonoszsága és rosszasága. Egyszer csak meglátja, hogy én vagyok a kapzsi, én vagyok az önző, én vagyok a türelmetlen, én vagyok a kiállhatatlan, nem a másik. Addig azt gondolja, hogy a másik. Mert amiben a másikat megítéljük, azért ítéljük meg olyan nagyon, mert pontosan ugyanabban vagyunk mi. Egyszer csak meglátja az ember, hogy én vagyok az, aki haragot tart. Én vagyok az, aki nem tud megbocsájtani a másiknak. Én vagyok az érzékeny, én vagyok a sértődékeny. Bennem is csalódhattak volna sokan, mert addig váltig hangoztatja az ember, hogy mindenkiben csalódtam. Csak azt nem látja, hogy ő is elég sok okot adott, hogy benne is csalódjanak. Én vagyok az, aki nem csak, hogy nem bocsátottam meg, hanem nem is akarok megbocsátani. Én vagyok a gőgös, és én vagyok az, aki elfordultam Istentől, aki hátat fordítottam neki. Ezért van békétlenség körülöttem, és ezért vagyok békétlen én magam is. Aki ezt meglátta, próbál változtatni rajta. Próbál őszintén megváltozni, és csakhamar rájön, hogy nem tud. Rájön arra, ahogy a 4. versben van, hogy van rajtam egy terhes iga, amit nem tudok széttörni. Szeretnék nem irigykedni, és mégis feljön bennem az irigység. Szeretnék türelmes lenni, mégis előjön a türelmetlenség. Szeretném, ha nem sértődnék meg, mégis a legkisebb szóra minthogyha tőrt forgatnának bennem, rögtön megsértődök. Egy terhes igát hordunk. Mintha valaki állandóan mögöttünk állna, és nem azt tehetjük, amit szeretnénk, hanem azt, amit nem akarunk. Vagyis rájön az ember hamar, hogy nem csak az a baja, hogy rossz dolgokat követett el, rossz tulajdonságai vannak, hanem az a baja, hogy egészen el van adva a bűnnek. Egészen bűnös, nincs benne jó. Mert először azt gondolja az ember, hogy bennem vannak ezek a rosszak, de van egy csomó jó is, legyűröm a rosszat, előhozom a jót. És az Ige világosságánál rájön arra, hogy nem tudok jót előhozni, nincs bennem jó. És ekkor felkiált: óh, én nyomorult ember.! Ki szabadít meg, ki töri össze az igát? Ki töri össze azt a botot, ami mindig ott van a hátamon, és hajt a rossz felé?

6 Az Ő megjelenésének következményei És ekkor felragyog egy másik fény: Jézus a Szabadító. Ő a kereszten nemcsak azért halt meg, hogy megbocsássa a bűneimet, hanem Szabadító, hogy összetörje ezt az igát, hogy legyen szabadulás a bűnből. Ezt úgy végezte el, hogy engem is legyőzött, engem is félretett. Az Ige ilyen szóval mondja, hogy Vele együtt meghaltam, vagy Vele együtt megfeszíttettem. De Vele együtt fel is támadtam. Már lehetőséget adott arra, hogy az Ő élete éljen bennem. Ezután megvalósul az 5. vers: Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. Vagyis, béke költözik a szívembe, vége a háborúskodásnak. Megbékéltem először is Istennel; ahogy az Ige mondja, hogy békességet szerzett az Ő keresztjének vére által. Aztán megbékéltem az emberekkel; nem hibáztatok másokat. Aztán megbékéltem a körülményeimmel; nem mondom, hogy hát könnyű másnak, de nekem milyen nehéz körülményeim vannak. Lennék csak más helyzetben, lenne csak több pénzem, lenne csak engedelmesebb a gyerekem, lenne csak jobb állásom, lenne csak jobb a főnököm. Lennének csak jobb munkatársaim, lenne csak jobb a szomszédom, akkor mindjárt én is más lennék. Ilyenkor, mikor az ember ezt mondaná: lenne csak jobb ez vagy az, nincs megbékélve a körülményeivel. De egyszer megbékél, és azt mondja, mint a zsoltáros: az én részem kies helyre esett. Így a jó, ahogy Isten rendezte. Ezzel a családdal, ezzel a munkatársakkal, ezekkel a szomszédokkal, ezekkel a testvérekkel, ez a jó. És megbékél az ember önmagával is. Mert Ő a mi békességünk, ahogy mondja az Ige. Ekkor, ez után megvalósul a 3. vers is: Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével Az öröm beköltözik a szívünkbe. Csak a megelégedett és békességben lévő ember tud igazán örülni. Örüljetek az Úrban mindenkor, mondja az Ige, ismét mondom, örüljetek! A Szent Szellemnek a gyümölcse az öröm. Krisztus uralma bennünk Azután, ahogy nő a világosságunk, meglátjuk azt, hogy Jézus Krisztus nemcsak Megváltó, nemcsak Szabadító, nemcsak Ő a mi békességünk, hanem Ő Úr mindenek felett. Ahogy itt olvastuk az Igében: csodálatos, erős Isten, örökkévalóság Atyja, Fejedelem. Vagyis, ez két dolgot jelent a mi számunkra. Egyrészt azt, hogy tudom, hogy olyan Uram van, akié minden hatalom mennyen és földön. Olyanhoz tartozom, akinél nincs hatalmasabb. Olyanhoz tartozom, aki irányítja az egész mindenséget. Olyanhoz, akiről tudom, hogy nem úgy van, hogy az ördög csinálhat ezt vagy azt. Akiről tudom, hogy az ördög fölött is Úr. Az események, történések fölött is Úr, emberek felett is Úr. Mindenekfelett Úr, a szellemvilág felett is! Csak az történik, amit Ő megenged. És amit Ő megenged, mindent a javamra enged. Másik ága azt jelenti ennek, hogy Ő Úr, hogy én önként alávetem magam az Ő uralmának. Nem akarok mást, Őt kérdezem meg, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Ha megértem, hogy mit akar, nem vitatkozok Vele. Nem mondom, hogy de hát csak jó lenne emígy vagy amúgy. Nem adok neki tanácsot, mert Ő a tanácsos, hanem elfogadom az Ő tanácsát. Mindezt a szeretet munkálja A 7. vers végét teszem ide befejezésül: A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt. Mindezt, amiről szó volt, onnantól kezdve, hogy az első eljövetele, a második eljövetele, és amikor a mi életünkben is felragyog a fény, mindezt a seregek Urának buzgó szeretete műveli. Nem azért jött el először sem, mert már olyan nagy volt a sötétség, és a nép annyit imádkozott, hanem azért, mert szerette azt a nyomorult népet! Egyes életek fölött sem azért áll meg az Úr, mert valamit lát bennünk, valami jót, ami miatt megindul rajtunk a szíve, és ami cselekvésre készteti. Hanem egyetlenegy magyarázata van csak: buzgón szeret bennünket. Tőle indul ki minden, nem tőlünk indul ki. Ez azért fontos, mert amikor fény gyúl a szívünkben, és meglátjuk, hogy mennyire romlottak vagyunk, akkor sok embernek a szívében felmerül az a kérdés, hogy: De hát szeret ilyen embert Isten? Vagy azt mondja, hogy

7 lehetetlen, hogy engem szeressen, vagy pedig önmagában próbál az ember valami jót meglátni, és úgy magyarázni, hogy no, ha ezt vagy azt a jót meglátja Isten, akkor talán ezért majd felém fordul. És akkor válhat az ember olyanná, mint a farizeus, hogy hálát adok Neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb ember. Azt gondolja magában: mivel nem vagyok olyan bűnös, mint a többi, ezért szerethetsz engem. Ez Isten előtt elfogadhatatlan. Az fogadható el, ahogy a vámszedő imádkozott: Isten, légy irgalmas nekem, bűnös embernek! Visszaemlékszem arra, amikor én megláttam a bűneimet, próbáltam mentegetni magamat. Jó dolgokat hozni valahogy elő magamból, és valahogy úgy gondolkozni, hogy lehetetlen, hogy az Isten így szeressen, ahogy vagyok, de ha meg tudnék változni, akkor biztosan jobban szeretne. Akkor helyreállhatna az Istennel való kapcsolatom, akkor megbocsáthatna az Isten. És ez az igyekezet nagyon sokáig elhúzódott, amíg végül beláttam, hogy nincs semmi jó, ami elfogadható lenne Isten előtt. Csak az Ő buzgó szeretete az egyetlen magyarázat, és az egyetlen ok. Senki ne próbálja kiérdemelni az üdvösséget! Nincs bennünk semmi, amiért elfogadhatóak lennénk Istennél. De az Úr Jézus Krisztus éppen a bűnösökért jött, nem az igazakért. Befejezés Mi akkor a mi részünk, hogyha mindent az Ő buzgó szeretete végezett el? Van két fontos dolog, ami a mi részünk. Az egyik az, hogy mikor felgyúl a fény a szívünkben, ne mentegessük magunkat, hanem ismerjük el: igen, ez vagyok! És úgy, ahogy vagyunk, magunkat megítélve, bűnbánattal, jöjjünk az Úr eleibe. Ne mosogassuk magunkat! Van egy ilyen ének: próbáltam mosni, ami folt, de ez a bűnmosás hiába volt. Ne próbáljunk mosakodni, hanem ismerjük el, hogy bűnösök vagyunk, és akkor kegyelmet kapunk! A másik, ami a mi részünk: higgyük el, hogy Ő szeret, és Ő mindent elvégzett! Higgyük el, bízzunk Benne, fogadjuk el az Ő buzgó szeretetét! Értékeljük az Ő szeretetét! Ne magunkban keressünk semmit, hanem értékeljük, hogy Ő szeret! Mert az Isten szeretet. Úgy fogadjuk el, mint ahogy normális esetben egy lány is elfogadja egy fiúnak a közeledését, hogyha érzi, hogy az a fiú buzgón szereti őt. Hát érezzük, és lássuk meg, hogy Isten buzgón szeret bennünket. Ő az Ő szeretetét megmutatta, amikor Krisztus értünk meghalt. Hinni azt jelenti, hogy elfogadom, hitelt adok, és megköszönöm utána: Köszönöm Uram, hogy szeretsz! És minden, ami jó, Te terveztél el, Te gondoltad el, Te vitted véghez. Tied a dicsőség is! Ámen. Debrecen, november 23.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN

A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN A BETLEHEMI LÁNG FOGADÁSA A TEMPLOMBAN Ha a szertartás mise vagy istentisztelet keretében történik, akkor az igeliturgia és az áldás (III-IV. részek) elmaradhatnak, a láng átadása a mise elején, a láng

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5 Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Alapige: Zsoltárok

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ISTEN MAGA A SZERETET

ISTEN MAGA A SZERETET ISTEN MAGA A SZERETET Jegyzet Csideiné Katalin tanításából 2010. március 21. Drága Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, dicsérünk és dicsőítünk. Minden dicsőséget néked adunk. A hálaadás áldozatával

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben