Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép"

Átírás

1 Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, a mikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön. Szent volt Izráel az Úrnak, az ő termésének zsengéje; a kik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájok, azt mondja az Úr. Halljátok meg az Úr szavát, Jákób háza és Izráel házának minden nemzetsége. Így szól az Úr: Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiábavalóság után jártak, és hiábavalókká lettek? Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, a ki felhozott minket Egyiptom földéről, a ki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, a melyen nem vonult át ember, és a hol halandó nem lakott? És bevittelek titeket a bőség földébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek; és bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet útálatossá tevétek. A papok nem mondták: Hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtelenekké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, a kik tehetetlenek. Azért még perbe szállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is! Menjetek csak át a Kittim szigeteire, és lássátok meg; és küldjetek Kédárba is és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha volt-é ott ehhez hasonló? Ha cserélt-é valamely nemzet isteneket? noha azok nem istenek. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel! Álmélkodjatok ezen, oh egek, és borzadjatok és rémüljetek meg igen! azt mondja az Úr. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kútakat ássanak magoknak; és repedezett kútakat ástak, a melyek nem tartják a vizet. Szolga-é Izráel, a vagy otthon szülött-é ő? Miért lett prédává? Oroszlánok ordítanak reá, megeresztik hangjokat, és sivataggá teszik földjét; városai szétromboltatnak, lakatlanok. Nóf és Tahpan fiai is betörik koponyádat. Vajjon nem te szerezted-é ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, a mikor vezérelt téged az úton! Most is mi dolgod van néked Égyiptom útjával? Hogy Nilus-vizet igyál? Vagy mi dolgod van néked Assúr útjával? Hogy a folyam vizét igyad? A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát és lásd meg: mily gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura. Ez a felolvasott rész, de a második fejezetet végig, sőt, szinte az egész Jeremiás könyve egy panasz, az Úrnak a panasza a népe iránt. Amit most felolvastunk, ez volt az első üzenete az Úrnak Izrael népe felé, ahogy mondta Jeremiásnak: Menj el, és mondd azt, amit én üzenek ennek a népnek. Nézzük most meg, hogy mit üzent Izrael népének az Úr. Az Úr üzenete Először is azt üzeni, hogy emlékezem reád. Nemcsak azt nézte az Úr, ami éppen akkor volt, hanem végig emlékezett arra - Izrael gyermekkorától egészen a mostani időig -, hogy milyen volt Izrael, mit tett, hogyan élt. Emlékezem reád. Nézzük meg, mire emlékezett az Úr!

2 A gyermekkor ragaszkodása Emlékezem gyermekkorod ragaszkodására. Mikor volt Izraelnek a gyermekkora? Én úgy gondolom, hogy az ősatyák idején, amikor még nem is volt nép, amikor még nem is látszott, hogy nép lesz. Csak az ígéret volt meg, hogy nagy néppé teszlek, mondta Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak is Isten. Azt mondja itt: Emlékszem a gyermekkorod ragaszkodására; Ábrahám ragaszkodására, Izsák és Jákób ragaszkodására. Érdekes, hogy az Úr nem emlékezik viszont az ő tévedéseikre, pedig azért az is volt. Kishitűségükre sem emlékezik, pedig az is volt. Ábrahám útja sem egy egyenes, győzelmi út volt végig. Mikor éhség volt, elment ő is Egyiptomba, bajok is érték, de aztán visszatért. Erre nem emlékezik az Úr. Csak arra emlékezik, hogy mint gyermek ragaszkodott hozzá, így is mondhatnánk: gyermeki ragaszkodással ragaszkodtak az Úrhoz. A szülő számára ez nagyon megindító. Akiknek van gyermeke, azok tudják, hogy amikor a gyermek kicsi és ragaszkodik a szüleihez, az milyen megindító a szülői szívnek. Kiskorában minden gyermek szinte kivétel nélkül - egyik jobban, a másik kevésbé - ragaszkodik a szüleihez. Az én gyermekeim is így voltak. Mindegyikről mondhatnék valamit, de most talán a legkisebb gyermekről mondok, időben ő van a legközelebb. Nagyon sokféleképpen fejezi ki a ragaszkodását. Például, amikor még kisebb volt, odajött hozzánk reggel az ágyba, kettőnk közé. Átfogta a nyakunkat, mind a kettőnknek, nem tudta, hogy melyikünket szeresse. Minden tettében látszott, hogy ragaszkodik. Mikor mentem dolgozni, majdnem minden reggel lefeküdt a küszöbre. Sírt, nem akart engedni, hogy elmenjek, maradjak otthon. Ragaszkodott a gyermek. Ilyen volt Izrael is. Tettek ballépéseket, de visszatértek az Úrhoz. A gyermek is néha-néha elmegy, de hogyha baj éri, akkor kiabál: Anyukám! Apukám! - vissza a szülőhöz. Az Úr csak erre emlékezett vissza, ami rossz volt, arra nem. Mi szülők is, no, valljuk be, erre emlékezünk, a gyermeknek a ragaszkodására. Igen nagy dolog az, amikor egy hívő ember is, Isten népe is ragaszkodik az Úrhoz. Elolvasok egy pár verset a 91. zsoltárból, ahol az Úr éppen ezt a gyermeki ragaszkodást nevezi nagy dolognak: Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom. [ ] Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá (2. és 9. vers). Ugyanúgy, mint a kisgyermek. Akármilyen baj éri, tudja, hogy a legnagyobb oltalom az ő anyja és apja, s hozzájuk szalad, mint egy várba. 14. vers: Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Tudja, hogy ez a név, Isten neve, Jézus Krisztus neve, ez az oltalom, ez a szeretet, ez az erő. Ez az, ahol menedéket találhat az ember, és erre emlékezett az Úr. A menyasszony hűsége Aztán olvashatunk itt mást is, amire emlékezett. Emlékezem mátkaságod szeretetére. Mikor volt a mátkaság? Azt meg is mondja itt az Ige, mikor volt: emlékszem mátkaságod szeretetére, a mikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön. 430 év alatt Egyiptomban formálódott nagy néppé Izrael. Nagy néppé, így olvassuk az Igében; igen hatalmas néppé. És akkor, mint ahogy a lányt a férfi hívja, Isten kihívta Egyiptomból az Ő népét, ami olyan volt, mint egy menyasszony. Azt mondja az Úr: Emlékszem erre a menyasszonyi hűségre, mátkaságodnak a szeretetére. követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön. Érdekes, hogy az ősatyák idejére, Izrael gyermekkorára is így emlékszik Isten. Amikor azt mondta Ábrahámnak, hogy menjen ki a lakóhelyéről és rokonai közül, ő követte az Urat, ragaszkodott Hozzá. A népnek is azt mondta: Gyertek ki Egyiptom földjéből, és az Úr ment elől tűzoszlopban éjjel, felhőoszlopban nappal, és Izrael népe követte. Követte a Verestengeren át, követte a rettenetes pusztaságon át, ahol sem víz nem volt, sem kenyér, ahol nem szántottak és nem vetettek. S azt mondja az Úr: emlékszem mátkaságod szeretetére. Követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön. Milyen érdekes, hogy nem emlékezik arra a sok hűtlenségre, ami jócskán volt a pusztában!

3 Az Apostolok cselekedeteinek 7. részében szól az Ige erről a pusztai vándorlásról. Ez valóság, így történt: A kinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívökben Égyiptom felé fordulának, Ezt mondván Áronnak: Csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak: mert ez a Mózes, ki minket Égyiptom földéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vivének a bálványnak, és gyönyörködének az ő kezeik csinálmányaiban. Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza? Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl ( vers). A jóra emlékszik az Úr Mit mutat ez az Ige? Azt, hogy nem volt hűséges Izrael, a mátka, hanem idegen isteneket imádott: a Molokot, Remfánnak a csillagát hordozta, és nem áldoztak az Úrnak. Ezzel szemben mit olvasunk a Mózes 5. könyvében? Pont az ellenkezőjét! Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket: Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele (5Móz 32,11-12). Most akkor hogy van ez? Úgy van, ahogy olvashatjuk több helyen az Igében, hogy ilyen a mi Urunk: nem emlékezik meg a bűnről. Hogy olvassuk az egyik helyen? Bűneikről és álnokságaikról meg nem emlékezem. Hanem mire emlékszik? A jóra emlékszik. És itt úgy olvastuk Jeremiásnál, hogy emlékszem rátok, emlékszem gyermekkorod ragaszkodására, emlékszem mátkaságod szeretetére. A többire nem emlékszik az Úr. Ez a szeretet. Ez az isteni szeretet, amikor nekünk is ezt mondja, hogy bűneinkről nem emlékszik meg, háta mögé veti. Igaz, hogy amikor Izrael a pusztában volt, minden bűn, minden lázadozás elvette a büntetését. Amikor fellázadtak Isten ellen, akkor az mindig több ezer ember életébe került; így olvassuk az Igében. Emlékszünk rá, hol háromezer, hol huszonhárom- vagy huszonnégyezer ember halt meg, mikor mennyi. Amikor már nem talál jót És most, Jeremiás idejében hová jutott a nép? Oda jutott, hogy hiába fenyíti az Úr, nem talál már semmi jót, amire emlékezhetne. Az Úr már nem talál semmi jót benne. Látjuk, a pusztában is sok baj volt, de volt valami jó: az, hogy mégis követték az Urat. Jeremiás idejére azonban oda jutottak, hogy nem talál az Úr már semmi jót. El is olvasnék egy igeverset Ézsaiás próféta könyvéből, az első fejezet 5. és 6. versét: Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Pedig Ézsaiás hamarabb élt, mint Jeremiás, már hamarább mondotta ezt az Úr. Ide jutottak, és most Isten még mindig nem fordult el ettől a néptől. Azt kérdezi: Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiábavalóság után jártak (5. vers). Mert az Úr nem idegenedett el tőlük, az Úr nem hagyta el őket. Azt kérdezi, ha Izrael népe olyan, mint egy menyasszony, akkor milyen hamisságot találtak bennem, hogy elfordultak tőlem, elidegenedtek tőlem; hiábavalóság után jártak és hiábavalókká lettek. Elidegenedtek az Úrtól Most nézzük meg az Igében, mit jelent, hogy atyáitok elidegenedtek tőlem. Nem volt már bennük a gyermeki ragaszkodás, hanem úgy viszonyultak Istenhez, mint az idegenek. Gondoljanak vissza a szülők, milyen fájdalmas ez, különösen azok, akiknek már nagy gyerekeik vannak! Visszaemlékeznek arra, amikor a gyerek még kicsi volt, mennyire ragaszkodott, majd megnőtt a gyerek, és idegen lett. Már nem kérdezősködik a szülője után,

4 már nem baj, ha nem találkozik vele; mint az idegen. Hogy fáj ez a szülőnek! Istennek is így fáj. Hogy lehet az, hogy elidegenedett, aki ragaszkodott hozzám? Ez az egyik. A másik pedig: Hogy lehet az, hogy hiábavalóság után jártak? Mert azt mondja: Emlékszem, amikor menyasszony voltál, utánam jártál, engem követtél a pusztában. Most már más után jársz. Nézzük meg, miben nyilvánult ez meg, mert tanulhatunk ebből. Mi is, akik itt vagyunk, mindnyájan ismerjük valamennyire az Urat. Valamennyire, nem mindenki egyformán, de valamennyire mindnyájan ismerjük. Vajon a mi életünkben nem következett be hasonló, hogy volt egy időszak, amikor hűségesebbek, ragaszkodóbbak voltunk, jobban követtük, jobban szerettük az Urat, mint most? Ha volt ilyen idő, az azt jelenti, hogy azóta idegenebb lett nekünk az Úr. Azt jelenti, hogy valami hiábavaló után járunk. Mi ez az elidegenedés? Ez részletesebben a 6. verstől a 9. versig van leírva. Hát így kezdődött el ez az elidegenedés: Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, a ki felhozott minket Egyiptom földéről, a ki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, a melyen nem vonult át ember, és a hol halandó nem lakott? És bevittelek titeket a bőség földébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek; és bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet útálatossá tevétek. A papok nem mondták: Hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtelenekké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, a kik tehetetlenek. Mikor szólta ezeket az igéket Jeremiás? Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei [...] A kihez szóla az Úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében (1,1-2). Nézzük meg, hogy mi volt Jósiás király tizenharmadik esztendejében, amikor az Úr szólt Jeremiáshoz. Jósiás király uralkodása alatt már idegen volt az Úrhoz, nem mondták, hogy hol az Úr, aki felhozott Egyiptom földéből. Nem magyarázták a törvényt, nem törődtek az Úrral; már egész idegen lett számukra az Úr. Izrael állapota Jósiás idejében Elolvasom Királyok második könyvéből, hogy milyen volt Izrael Jósiás idejében: 22. részéből a 3. verstől és a 23. részből is pár verset: És történt Jósiás király tizennyolczadik esztendejében... Tehát 13. esztendejében szóllott az Úr, amit most olvasunk, az 5 évvel később történt, mégis rávilágít arra, milyen volt az a kor, amikor Jeremiás ezeket az igéket mondta....elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Messullám fiának fiát, az íródeákot, az Úr házához, mondván: Menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és számlálják meg az Úr házába begyült pénzt, a melyet gyűjtöttek az ajtóőrizők a néptől. És adják azt az Úr házában való mívesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, a kik az Úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák. És monda Hilkia, a főpap, Sáfánnak, az íródeáknak: Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. És Hilkia oda adta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elméne Sáfán, az íródeák, a királyhoz, és megvivé a királynak a választ, és monda: A te szolgáid egybeszedék a pénzt, a mely a házban találtatott, és oda adták azt az Úr házában munkálkodók pallérainak kezébe. És megmondá Sáfán, az íródeák, a királynak, mondván: Egy könyvet adott nékem Hilkia pap. És felolvasá azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédit, megszaggatá az ő ruháit. És megparancsolta a király Hilkia papnak és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és Akbórnak, a Mikája fiának, és Sáfánnak, az íródeáknak, és Asájának, a király szolgájának, mondván: Menjetek el, kérdezzétek meg az Urat én érettem és a népért és az egész Júdáért, e könyvnek beszédei felől, a mely megtaláltatott; mert nagy az Úr haragja, mely felgerjedett ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, a mint megíratott nékünk (2Kir 22,3-13). Majd otthon esetleg el lehet olvasni tovább.

5 Elveszett a törvénykönyv, és nem emlékeztek meg a szabadulásról Tehát hogy állott Izrael? Még a törvénykönyv is elveszett, az a törvénykönyv, amiből mindig olvasni kellett volna a népnek! Az a törvénykönyv, amit a királynak mindig fel kellett volna olvasnia! Ez is meg van írva a törvény könyvében, hogy a királyok is olvassák, és a szerint éljenek. Ez a törvénykönyv egyszerűen elveszett, nem is tudni, hogy milyen hosszú ideig nem volt meg. Úgy látszik, nem hiányzott senkinek. Vajon az Úr háza milyen állapotban volt? Azt tudjuk, hogy romos volt, mert ki kellett javítani. Hogy aztán a törvénykönyv is azért veszett el, mert az Úr temploma olyan romos volt, hogy fel sem tűnt, hogy a törvénykönyv nincsen, nem tudom, de minden esetre, ha nem volt törvénykönyv, akkor nem olvasták az Igét. Még valamit nem tettek meg: az Úr megparancsolta, hogy üljék meg a páskát, emlékezzenek meg az Egyiptomból való szabadulásról, de hosszú időn keresztül ezt a páskát sem ünnepelték. Így mondja az Ige: És parancsolt a király az egész népnek, és monda: Ünnepeljetek páskhát az Úrnak, a ti Istenteknek, a mint meg van írva e szövetség könyvében; Mert nem szereztetett olyan páskha a birák idejétől fogva, a kik az Izráelt ítélték, sem pedig az Izráel és a Júda királyainak minden idejében, Hanem csak Jósiás király tizennyolczadik esztendejében szereztetett ilyen páskha az Úrnak Jeruzsálemben (2Kir 23,21-23). Még csak azt sem kérdezték, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földéről? Nem emlékeztek a páskabárány ünnepén a nagy szabadításra. Később olvashatunk arról, hogy Jósiás mennyi bálványtemplomot, bálványoszlopot, mennyi oltárt tett tönkre, amit a Baálnak állítottak, és még az Úr házába is idegen isteneknek a képeit és csillagát hordozták be, és ezeket mind hogy takarította el onnan. Hát igen, ez jellemző: az Úr házában idegen isteneknek a képei vannak, a törvénykönyv pedig elveszett! De így van ez ma is, amikor egy ember elidegenedik az Úrtól; kézzelfogható jele, hogy porosodik a Biblia, mintha nem is volna. Nem olvassák, nem forgatják, aztán már nem járnak az Úr házába sem. Később már nem emlékeznek meg az Úr csodáiról, tetteiről, szabadításáról, olyan szürke és idegen lesz minden. Ehhez a néphez szólt az Úr. És most mindenkinek Isten hadd mutassa meg, hogy vajon idegenebb lett-e az Úr számomra, mint egy évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt. Amikor visszaemlékezem, volt-e olyan idő, amikor égtem az Úrért, követtem az Urat, örömöm volt abban, hogy az Úr közelében lehetek. Örömöm volt abban, hogy kinyitottam a Bibliát, és szólt az Úr. Örömömet leltem abban, amikor együtt az Isten népével, szólt hozzánk az Úr. Mert az a templom most a szellemi templomot jelenti. Hiábavalóságok az élő Isten helyett A másik, amit az Ige említ, hogy hiábavalóság után jártak, és hiábavalókká lettek. Mi volt ez a hiábavalóság? 10. vers: Menjetek csak át a Kittim szigeteire... Ez a Kittim szigete a mai Ciprus, a Földközi-tengerben Izraeltől nyugatra fekszik. Tehát azt mondja, menjetek oda, nézzétek meg a nyugati népeket! De menjetek el Kédárba, keletre is (ezek a pásztor, nomád népek), ott is nézzétek meg, és szorgalmasan vizsgálódjatok, s lássátok meg, hogy akár keleten, akár nyugaton bármelyik népnél volt-e ehhez hasonló, hogy valamelyik nemzet istent cserél! Hogy valamikor volt egy istene - persze azok nem is istenek, csak bálványképek -, de ilyen még nem történt, hogy egy nép istent cserél. Ilyen még nem volt. Az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel! Annyi bálványnak áldoztak, annyi bálványt imádtak, mondja egyik helyen, ahány utca van Jeruzsálemben. Minden környező népnek behozták a bálványát, s mindenütt meghajoltak. Áldoztak a hegyeken, a fák alatt, magaslatokon, bálványtemplomokat építettek. Hiábavalóság után jártak, és ez együtt szokott járni azzal, hogy elidegenedtek az Úrtól. Máshová húzott a szívük, idegen istenek után, hiábavalóság után.

6 Kettős gonoszság Azt mondja az Ige: Álmélkodjatok ezen, oh egek, és borzadjatok és rémüljetek meg igen! Mert kettős gonoszságot követett el az én népem... ( vers). Mi volt ez a kettős gonoszság? Az első, hogy elhagytak engem, az élő vizek forrását. Egy olyan Istent hagytak el, aki számtalanszor bebizonyította, hogy szereti őket, hatalmas Isten, gondjukat viseli, megőrzi őket az ellenségtől, és minden jóval ellátja népét. Egy ilyen Istent elhagyni gonoszság volt! Ugyanúgy, mint a házasságban, ha egy asszony elhagy egy olyan férjet, aki nagyon szereti, rááldozza az életét, aki mindent megteremt neki, aki minden jóval ellátja, és mégis elhagyja: az gonoszság. Van egy másik gonoszság is: hogy nem egy különbhöz megy, mint az ő férje. Ha a mindennapi életből vesszük a példát, akkor olyan, mint amikor valaki egy jó férjet otthagy, és nem egy különbhöz, hanem egy utolsóhoz megy, aki nem is szereti, aki ki is fosztja, átlép rajta, meggyalázza, és otthagyja. Ezt tette Izrael. Nem egy különb istenhez ment, mert nincs más isten, pláne nincs különb isten! Ezt a példát hozza az Ige, hogy: Én voltam néktek az élő víznek a forrása, ti meg elmentetek, és repedezett kutakat ássatok. Ez nem is kút tulajdonképpen, hanem ciszterna, víztározó, amit belevájnak a földbe, hogy bele folyjon az esővíz. Az élő víz forrását, a bőséges vízforrást ilyenre cserélte fel az én népem mondja az Úr -, ilyen félbevágott víztárolóra, amiben ott poshad a víz, mindenféle fertőzéssel van tele. Még a fala is repedt, nem is tartja a vizet, elfolyik belőle! Hát körülbelül ilyen nagy a különbség, amikor valaki elhagyja az Urat, és hiábavalóság után jár. Amikor e világ bálványai után, kezei csinálmányai után, földi gazdagság vagy földi érdek, vagy bármi után jár, ami nem az Úr. Mit mond az Ige? Hiábavalóság után jártatok, és hiábavalókká lettetek. Az ember egész élete hiábavaló élet lesz. Miért a poshadt víz kell? Vízforrás. Megkérdezem: hogy lehet egy élő vízforrást elhagyni, és egy víztároló piszkos, posványos, fertőzött vize után vágyni? Eszembe jut, hogy két-három évvel ezelőtt, itt Debrecenben nagyon forró, száraz nyár volt. Vízkorlátozás is volt, nem lehetett locsolni, napközben alig folyt a víz a csapból, különösen a 10. emeleten. S akkor felmentem Tornakápolnára. Ott egy olyan kút van, ami forrásra épül. Ha nem húzzák belőle a vizet, akkor kifolyik belőle a víz. Nagyon jó, bőséges vize van. Elmentünk kirándulni a gyerekekkel egy mély völgybe, a Kecskekúthoz, ahol egy hatalmas nagy csövön keresztül ömlik a víz, és egy patak folyik el onnan. Azt mondom: Uram, milyen érdekes! Ehhez lehet hasonlítani, itt van az élő víznek a forrása; jó, hűs forrás, jó hideg, igazi, kristálytiszta, üdítő víz. És nem kell az embernek! A posvány, a repedezett falú ciszterna kell. Miért? Testvérek, én úgy látom, hogy azért, mert az embernek, az újjá nem született embernek a természetében ez benne van, hogy mindent jobban szeret, mint Istent. Csak az isteni, tiszta életet nem bírja, más mindent jobban szeret. Nem baj, ha a világ posványa vagy a fertője, mindent megpróbál, csak az isteni, tiszta élettől idegenkedik. Mit mond itt az Úr Izrael népének? Most is mi dolgod van néked Égyiptom útjával? Hogy Nilus-vizet igyál?... Ahogy a pusztában vágytak az egyiptomi húsos fazekak után, meg a Nílus vize után, mint a kősziklából eredő víz után! Pedig ott is Krisztus követte őket, és a kősziklából víz eredt mindig, amikor szomjasak voltak, de nekik jobban kellett a Nílus víz....vagy mi dolgod van néked Assúr útjával? Hogy a folyam vizét igyad? (18. vers). Ez az Asszíriánál folyó víz az Eufrátesz. Tudjuk, mire mutat rá ez a két folyó? Az Eufrátesz: az ő atyáik itták azt a vizet Ábrahám előtt, mert Ábrahámot onnan hívta el az Úr, a folyamon túlról. S milyenek voltak akkor Ábrahám ősei? Józsué könyvéből tudjuk, hogy bálványimádók voltak. Az újjá nem született embernek, a mi bűnös természetünknek inkább tetszik az, amiből kihozott az Úr, itt a bálványimádás. Vagy inkább tetszik Egyiptom, a szolgaság háza, ahonnan kihozott az Úr. Csak a kősziklából való élő víz, ez nem tetszik az embernek. Most újból van itt egy kép, le

7 lehet mérni az életünket, hogy nekünk mi tetszik: az isteni tiszta élet, vagy pedig az a víz, amit a világ megfertőzött a bűnnel, és ami repedezett falú ciszterna, még egy jót sem lehet inni belőle. Ha elhagyjuk az Urat, a következményét aratni kell Azonban annak, amikor az ember elhagyja az Urat, mindig következménye van. Mégpedig nem olyan következménye, hogy az Úr megbüntet, amiért elhagytuk Őt, hanem olyan következménye van, ahogyan a 19. versben olvastuk: A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Nem az Úr, hanem a magunk választotta út fenyít meg és büntet meg úgy, ahogy a Galata levélben olvassuk, hogy Istenből nem lehet gúnyt űzni, Isten neve nem csúfoltatik meg: amit vet az ember, azt aratja is. Izrael népe is amit vetett, hogy elidegenedett az Úrtól és idegen istenek után járt, annak a következményeit aratta. Mik voltak a következményei? Ezek: Szolga-é Izráel, a vagy otthon szülött-é ő? Miért lett prédává? (14. vers). Prédává lett, ahogy Ézsaiásnál mondja az Úr, hogy: Lerontom a kerítését. Ha ő vágyakozott az idegen népek istenei után, jöjjenek az idegen népek, és mutassák meg neki, hogy mi után vágytak. Dúlta is őt minden idegen nép, prédává lett. Így lesz az az ember is prédává, aki elhagyja az Urat, és bálványok után, hiábavalóság után jár, megtapasztalhatja, hogy mit kaphat ebből a világból. A világ csak hasznot húz belőle, ő pedig prédává lesz. Vagy a 15. vers: Oroszlánok ordítanak reá, megeresztik hangjokat, és sivataggá teszik földjét; városai szétromboltatnak, lakatlanok. Ez lett Izraelből. Jött az ellenség, feldúlta, lakatlan lett, sivatag lett. Vajjon nem te szerezted-é ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istenedet, a mikor vezérelt téged az úton! [Az ember szerzi magának.]... Tudd meg hát és lásd meg: mily gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura (17. és 19. vers). Mindig keserves dolog, amikor az élő víz forrását elhagyjuk. Az én életemben hogy van? Befejezésül néhány kérdést teszek ide, testvérek, mindenki a szívében, az Úr előtti őszinteségben felelhet ezekre az Ige alapján. Az első kérdés ez, hogy volt-e olyan idő az életemben, amikor jobban ragaszkodtam az Úrhoz, jobban szerettem őt, mint most? Mert ha volt ilyen idő, akkor az azt jelenti, hogy ahhoz képest elidegenedtem, és hűtlen lettem az Úrhoz. A másik kérdés: ha elidegenedtem, akkor miért idegenedtem el, mit találtam az Úrban, ahogy kérdezi itt is: Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem Miben csalódtam? Nem hiszem, hogy bárki is tudna valamit mondani jogosan, hogy az Úrban csalódott. Inkább azt lehet erre a kérdésre felelni, hogy én vágytam más után, nem elégített ki engem a mennyei, tiszta élet, hanem más után vágytam, ez volt az oka. Hogyha más után, hiábavalóság után jártam, akkor Istent vádolom-e, hogy aztán meglett ennek a következménye? Mert ennek a következménye az, ahogy olvastuk: gonosz és keserves dolog, hogy magamnak szereztem, amit szereztem. Istent vádolom-e ezért: miért engedte meg az Úr?, vagy pedig alázatosan azt mondom: Én választottam, én kerestem magamnak, és most már, amit vetettem, azt aratom is, nem lázadozok. Még egy kérdés: Isten vádolom-e azért, ha közben azt látom, hogy mikor hiábavalóság után futottam, az egész életem hiábavalóvá lett? Hiábavalóvá. Élek, de hiába minden, mint egy rom, összeomlott az életem, hiábavaló lett. Még így is megtérésre hív, magához hív Jó, ha az ember nem Istent vádolja, hanem meghajlik, és elismeri, hogy én vagyok az oka. És az az Isten, aki szólt Izrael népéhez, aki nem hagyta el Izraelt, aki még így is szerette Izraelt, az most sem hagy el bennünket. Az az Isten most sem azért üzen, most sem azért világít rá a

8 mi életünkre, mert ott akar bennünket hagyni, ha rádöbbentünk, hogy hiábavalóvá lettünk, hogy az utunk maga fenyített meg bennünket. Nem azért világít rá, hogy otthagyjon bennünket, hogy kínlódjunk tovább. Azt mondja az egyik helyen: Ha megtérsz Izrael, hozzám térj meg. Magához hív vissza: hozzám térj meg! Legalább azt a gonoszságot ne kövessük el Isten ellen, hogy a víztároló fala megrepedt, elfolyt a víz, és én ott vagyok belül szomjasan és éhesen, nehogy más víztároló után menjünk, hanem vissza az élő vizek forrásához, Istenhez, és Ő visszafogad! Az az Isten, aki azt mondja, hogy bűneikről meg nem emlékezem, hátam mögé vetettem. Ezt az elpártolást, ezt a bűnt is a háta mögé veti, mint ahogy van is egy prófécia Izraelről, hogy ingyen sem említtetik, nem emlékezik erre sem az Úr majd a végidőkben, ami Jeremiás idejében történt. A mi életünkben is nem emlékezik az Úr, eltörli a Krisztus vére, háta mögé veti. Csak ha megtérünk, hozzá térjünk meg! Ámen. Debrecen, január 25.

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18)

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) 16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, Budapest, 1995; Magyarázatos

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke

Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke Héber, görög betők és mértékegységek 12-13 Az ószövetségi történelem áttekintése 14 Kánaán a honfoglalás idején 27 Az öt király veresége 52 Az izraeli törzseknek

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52

A NÁZÁRETI. Lekció: János 1,44-52 Pasarét, 2013. december 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor Lekció: János 1,44-52 A NÁZÁRETI Alapige: Máté 2,19-23 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

ar"ûq.yiw: ~t' ªao %r<b'äy>w: ~a'_r"b. hb'þqen>w rk"ïz" WTT Genesis 5:2 s `~a'(r>b")hi ~AyàB. ~d"êa' ~m'v.-ta,

arûq.yiw: ~t' ªao %r<b'äy>w: ~a'_rb. hb'þqen>w rkïz WTT Genesis 5:2 s `~a'(r>b)hi ~AyàB. ~dêa' ~m'v.-ta, Ki szerez nekem nevet? A név jelentısége Mózes Elsı könyvében Suhai György 2009.06.26. Isten a teremtés hajnalán megteremti az elsı emberpárt, akiket együtt embernek (Ádámnak) nevez: Gen 1:27 Teremté tehát

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről?

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről? 2. HÚSVÉTI ÜNNEPÉLY gyermekek számára ISTEN BÁRÁNYA Az ünnepély szereplői: Beszélő, fiúk, lányok csapatban és egyenként. Húsvét van. Jézus Krisztus halálának emléke arra késztet minden keresztényt, hogy

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés Beszélı2 (Zsuzsi): Judit, én nem értelek téged. Nagyon szívesen elviszlek a templomba, de mi értelme van? Beszélı1 (Judit): Nekem fontos az Isten, mert szeret engem.

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben