Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: április 27-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én"

Átírás

1 Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát királlyal foglalkoztunk, Dávid király egyik késıbbi leszármazottjával. Kr. e. N között uralkodott, az egységes Izrael Salamon király halála utáni, 922-ben bekövetkezett kettészakadása után, amikor Júda és Benjámin törzse délen Júda néven, a többi törzsek pedig északon Izrael néven külön országot alapítottak. Jósafát mőködését a Biblia pozitívan értékeli. Különösképpen a Krónikák Könyve. Bizonyára tapasztaltuk, a Királyok könyvei és a Krónikák könyvei Izrael népe történetét írják le. Kicsit olyan ez, mint az evangéliumok, melyek a Jézusról szóló történeteket tartalmazzák. Számos esetben ugyanazt a történetet leírja egyik is, másik is, ám szemléletmódjában mindenik eltér egy kicsit. Hasonlóképp a Királyik könyvei és a Krónikák könyvei Izrael történetét írják le, de mindkét mő egy kicsit más szempontok szerint. A Királyok Könyvei és a Krónikák Könyvei szemléletmódja között különbség van. A Királyok Könyvei inkább a történész szemszögébıl ítélik meg az eseményeket. A szentíró leírja azt, amit látott és tapasztalt. A Krónikák Könyvei írója pedig egyfajta hitvallásos értékelés szerint dolgozza fel ugyanazokat az eseményeket. Nála nem a történész pontossága a fontos, hanem a hit oldaláról való értékelés. Így kell olvasnunk Jósafátról, a Júda királyáról feljegyzett történeteket. Jósafátot tehát mindenképpen elismerıleg értékeli a Biblia. Pedig nem kevés hibája volt. Tudunk erkölcsi és hitbeli botlásokról, amiket elkövetett. A szentíró szemében mégis egészen magasra emeli ezek felett az a körülmény, hogy a bőneit mélyen megbánta és mindvégig ragaszkodott Istenhez. Jósafát emberi nagysága tehát nem abban volt, hogy hibátlan lett volna. Hogy sohasem tévedett volna vagy hitében mindvégig erıs lett volna. Emberi nagysága abban volt, hogy ezek hiányában, mindenek ellenére bőnbánó szívvel ragaszkodott Istenhez. Figyeljünk felolvasott igénkre, mit érthetünk meg belıle a magunk számára? Szó van benne elıször egy Csakhogyról (1), majd másodszor a folyamatos Istenre figyelés hiányáról és annak következményeirıl (2). E kettı alapján szeretném továbbadni igénk üzenetét. 1) Csakhogy Jósafát az édesapja, Ászá szellemi öröksége szerint gondolkodott, aki Istennek kedves dolgokat cselekedett. Csakhogy a magaslatokat nem romboltatta le. Ezt olvassuk róla.

2 2008. május 4. 2 Mik ezek a magaslatok? Így nevezi a Biblia azokat a pogány kultuszhelyeket, amelyeket a zsidó honfoglalás elıtti kánaáni ıslakosság és az utánuk következı nemzedékek évszázadokon keresztül látogattak. Így is mondhatnám, alternatív, természet adta istentiszteleti helyek voltak. A kánaáni vallás követıi egy-egy évszázados, gyönyörő terebélyes tölgyben az erıt látták kiábrázolva. Alatta vagy a környékén kánaáni istenszobrokat állítottak fel és ott végezték az istentiszteletet. Ezeken a helyeken gyakorlat volt a szakrális prostitúció is. Erre utal az igének ez a megjegyzése: A férfi paráznákat is, akik még megmaradtak az ı atyjának, Ászának idejébıl, kiőzte az országból (1Kir 22,47). Ez a hitgyakorlat Izrael vallásától teljesen idegen volt. Ezért parancsolta Isten a zsidó honfoglalást vezetı Józsuénak, meg az utána következı nemzedékeknek is, hogy ezeket az alternatív istentiszteleti helyeket meg kell szüntetni. Néha még azt is megparancsolta, hogy a hozzátartozó lakosságot ki kell irtani. De lám még a honfoglalás után közel négy évszázaddal késıbb, Jósafát uralkodása idején is léteztek és mőködtek. Egyik oldalon azt látjuk, Jósafát tehát azt cselekedte, amit az apja, Ászá cselekedett. Istennek kedves dolgokat. Másik oldalon azonban szemet hunyt, vagy gyengének bizonyult a kánaáni vallás következetes megszüntetésével szemben. Jósafát az uralkodása idején nagyon sokat tett annak érdekében, hogy országának lakói az egy igaz Istent tiszteljék, csakhogy nem volt kellıképpen határozott ebben a kérdésben. Amolyan csakhogy-ember volt, mint számos életterületen mi is. A nagy bőnöket elkerülte, de megtőrte a kicsiket. Úgy gondolkodott, mint mi. A nagy bőnöket nem akarjuk elkövetni. Ennek ellenére megtörténik néha, hogy rosszat teszünk, de az emberben a hite ilyenkor felébreszt egy önvédelmi rendszert és tiltakozik ellene. De az apróbb, nem jelentékenynek tartott bőnök mégis elıbukkannak. Szinte észrevétlenül. Mondok néhány példát. Amikor valami történik, aminek mi is részesei voltunk, elmeséljük valakinek és rádöbbenünk, hogy a történet ugyan igaz, de ahogy elmondtuk, az nem. Mi kerültünk a történet középpontjába. Pedig voltak ott rajtunk kívül mások is, s ha belegondolunk, igazából nem is mi voltunk az esemény középpontjában. Mégis úgy tálaltuk késıbb, hogy milyen fontosak voltunk. Aztán ilyen kisebb jelentıségőnek tulajdonított bőn, amit elintézünk azzal, hogy így láttam, így hallottam odahaza, ilyen példák voltak elıttem, ezért magam is ekként gondolkodom. Jó Istenkének szólítom a Biblia Istenét. Így szoktam meg, így hallottam. Mint valami tündéri csöppséget, akit ápolni kell, aki nélkülem nem is életképes. Nekünk ilyen Isten kell! Ez lenne Jézus Krisztus Atyja? Ilyen apró bőnnek számít továbbá, a tisztátalan gondolat is. Amikor azt gondolom, az a másik bárcsak ne lenne. Ilyen aprócska bőnnek számít manapság az általánosítás is. Amikor elintézek egy kisiklást annyival, hogy ma ilyen a világ. Lám másoknak még nagyobb bőneik vannak. Nem más történik ilyenkor, mint az, hogy azonnal felmentem magam, mi több, hamar szentté avatom magam. Ilyenkor vagyunk mi csakhogy-emberek. A nagy bőnöket a hátunk mögött hagytuk, csakhogy vannak kisebbek, amiket még jól eltőrtünk. 2) A folyamatos istenre figyelés hiánya Jósafát rossz társaságba keveredett. Akháziával, az északi országrész akkori királyával barátkozott. Eleinte még csak azt lehet olvasni, hogy békességben élt vele. De aztán együtt szerveztek kereskedelmi utakat a Dél-Arábia Vörös-tengerhez közelebb esı területén fekvı Ofirba, ahonnét aranyat vásároltak. A megelızıekben az ammoniták és a moábiták fölött vívott csodás gyızelemrıl olvasunk. Itt azonban, amikor a 20. fejezet vé-

3 3 XI. évfolyam 18. szám gén leírt eseményeket olvassuk, már vége a harcoknak. Vége a rosszemlékő, és eleinte bénító félelmet keltı háborúnak, mert Isten csodás gyızelmet készített. Most leeresztettek végre egy kicsit. Meg lehet erısödni belül is. Ennek alapja, hogy lendüljön fel a kereskedelem, erısödjön meg a gazdaság. A kereskedelem fellendülésére utal, hogy a két király együtt építtetett hajókat. A gazdaságé pedig, hogy aranyat importáltak Ofirból. A szöveg leírja azt is, hogy milyen hajók is voltak ezek. Ezt olvassuk: hajókat készíttettek, melyeken Tarsisba mennének (36). A Királyok Könyve úgy említi, hogy Tarsis hajók voltak (1Kir 22,49). Tarsis nemcsak vagy nem feltétlenül a hajók útvonalát jelentette, hanem egy adott, akkor ismert hajómodellt. Abban az idıben ott készítettek olyan nagy teljesítményő és teherbírású hajókat, amelyekkel nagy távolságra is elmerészkedtek a tengeren és a rakományukat viszonylagos biztonsággal tudták szállítani. A pogány gondolkodású izraeli király Akházia, és a hitben élı Jósafát története jól indult, de rosszul végzıdött. Az elsı megjegyzés kettejükrıl az, hogy békességben voltak egymással. Ez Isten kifejezett parancsa volt. Az ellenségeskedés végül is testvérháborút jelentett volna. Arról azonban már végképpen nem szólt Isten, hogy megbarátkozzanak (35). Ennek az elvtelen szövetségnek lett a következménye késıbb, hogy Jósafát fia, Jórám a hírhedt északi királyi házaspár Akháb és Jezabel leányát a még hírhedtebb, hatalomvágyó és gonosz Atháliát vette feleségül. Az egymástól elpártolt testvérek közötti, Isten által megparancsolt békességbıl bőnös gazdasági kapcsolat lett, amit Isten nem akart. Jósafát úgy járt itt, mint mi sokszor. Megértette Isten akaratát, aztán pedig a józan eszét használta, Isten megkérdezése nélkül. Ez nem ismeretlen nekünk sem. Megértünk valamit Isten akaratából, de nem akarjuk azt a továbbiakban is következetesen kutatni, hanem a józan paraszti ész alapján haladunk tovább. Megértünk valamit Isten igéjébıl, de nem kérdezzük ıt tovább, hanem túlteljesítjük a tervet, mint Jósafát. Isten csak békességet akart tıle, de Jósafát túlteljesítette a tervet. Összeborult az istentelen Akháziával, a fia meg feleségül vette a szomszédos hercegnıt, aki ugyanabból az istentelen tyúkaljából való volt. Ez a terület azonban mindig vékony jég, ha nem kérdezzük meg Istent, hogy mit akarsz Uram, hogy cselekedjem. Vékony jég lett Jósafát számára is. Néha a logikus lépéseink nem kedvesek Isten elıtt. Isten több, mint logika. Az emberi logika fölött áll minden esetben a kijelentés. Eliézer próféta meg is fogalmazza az ezzel kapcsolatos isteni ítéletet: az Úr megsemmisíti a te munkádat. És a hajók mind összetörtek és nem mehettek Tarsisba (37). Ebben a gazdasági tragédiában Isten mentı szeretetét kell látnunk. A hajókat törte össze, hogy ez a bőnös összefonódás ne maradjon fenn tovább. Isten a hajókat töri össze, nem Jósafátot. Isten egy teljes gazdasági koncepció összeomlását rendeli el inkább, csak az övéi eszmélıdjenek. Ma Magyarországon törött árbocú süllyedı hajó a gazdaság. Ezt törte össze Isten. Nem bennünket. Mert velünk még célja van. Eszmélıdj, ember! Ne a kifizethetetlen gázszámláidon keseregj, meg azon, hogy újabb 30 %-os emelés jön, meg hogy tönkrement a gyermeked vállalkozása, mert nem tudta az ellehetetlenítı adókat és járulékokat fizetni. Ne azon keseregj, hogy mi lesz, hanem azon, hogy kimaradt az életedbıl Isten! Mert Isten egyszer nem hajókat, a bőnös szövetség eszközeit törte össze, hanem Fiát tette bőnné és hagyta összetörni, halálba hullani drága életét. Csak azért, hogy mi megszabaduljunk. Ezért hát, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk (Róm 8,32)? Ámen. (Dr. Fodor Ferenc)

4 2008. május 4. 4 Heti rendünk: Vasárnap (május 4.): 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila 9.45 Gyermekistentisztelet [Kálvin terem], Farkas Dóra Templom Köteles Attila Keresztel: Köteles Attila Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát [Szarka kúria], Köteles Attila Templom Pap Ferenc Hétfı: 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhitat [Templom], Jelényi László 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhitat [Templom], Köteles Attila Felnıtt-konfirmandusok vizsgája [Kálvin terem], Köteles Attila Bőnbánati istentisztelet [Templom] (Felnıtt csoport fogadalomtétele), Ahogyan a régiek várták (4Móz 11,16-29) Köteles Attila Kedd: FéBé Nıszövetség győlése [Kálvin terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta Bőnbánati istentisztelet [Templom], Ahogyan a régiek megtapasztalták (1Sám 10,1-16) Dr. Fodor Ferenc Szerda: Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Bőnbánati istentisztelet [Templom] (Gyülekezeti csoport vizsgája), Ahogyan Isten a régieknek megígérte (Ez 36,26-27) Köteles Attila Istentisztelet [Kórház], Jelényi László Csütörtök: Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Dr. Fodor Ferenc Konfirmandus óra (Kezdı csoport) [Kálvin terem], Köteles Attila Bőnbánati istentisztelet [Templom] (Gimnáziumi csoport), Ahogyan jelenléte messiási jel (Ézs 61,1-4) Jelényi László Énekkar [Kálvin terem], Dr. Dávid István Péntek: Bőnbánati istentisztelet [Templom] (Általános iskolai csoport), Ahogyan Jézus beszélt róla (Jn 3,1-8) Dr. Fodor Ferenc Szombat: Ifjúsági bibliaóra [Kálvin terem], Köteles Attila Bőnbánati istentisztelet [Templom], Ahogyan Jézus megígérte (Jn 14,23-27) Jelényi László Pünkösdvasárnap (május 11.) úrvacsorás istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila 9.45 Gyermekistentisztelet [Kálvin terem], Szalainé Csabai Mária

5 5 XI. évfolyam 18. szám Templom Köteles Attila Konfirmáció - ágenda: Dr. Fodor Ferenc Kocsér Pap Ferenc Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Szőcs András Nyársapát [Szarka kúria], Köteles Attila Templom Pap Ferenc Pünköshétfı (május 12.): 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Köteles Attila Templom Dr. Fodor Ferenc Keresztel - ágenda: Köteles Attila Kocsér Jelényi László Kopa iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Templom Jelényi László Megkereszteltük: Gajdácsi Péter és Pesti Györgyi Péter nevő gyermekét Halottunk: Jakab Ferenc (Somodi Erzsébet férje) élt 77 évet, Alkotmány u. 3. Temetése: május 5. (hétfı) 14 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl 38,000. forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. A múlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: 30,985.- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! I s k o l á i n k H í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Április 30-án rendeztük meg, immár 10. alkalommal az Országos Levelezı Versenyünk döntıjét, iskolánkban. 23 református iskola, 181 diákja versengett 47 kategóriában. Munkájukat 31 nevelınk értékelte, javította. A vendégeink számára az ünnepélyes megnyitó Dr. Fodor Ferenc, igazgató tanácsunk elnökének igei szolgálatával kezdıdött, majd Magyarné Bogár Ildikó igazgatóasszony köszöntötte a megjelenteket, s nyitotta meg a versenyt. A döntık lebonyolítására óra között került sor. A verseny értékelése, eredményhirdetés zárta a napot. Az ünnepélyes alkalomra a mobil bibliakiállítást is megtekinthetıvé tettük. Reméljük, jövıre ismét találkozunk! Együtt örültünk szülıi közösségünkkel, hogy vacsoraestünk tiszta bevétele: Ft. A dabasi sportverseny sms szavazói lelkesítenek bennünket május 3-án, mert városunkból, közösségeinkbıl: 510 fı 1672 darab szavazattal támogatja iskolánk csapatát. GIMNÁZIUM: Április 26-án szombaton az Középiskolák I. Országos Katolikus Hittanversenyén Dúl János I. helyezést ért el. Felkészítı tanár: Nagy Anett.

6 2008. május 4. 6 Április 29-én kedden végzıs osztályaink kis mősor keretében idézték fel az itt töltött éveket és búcsúztak tanáraiktól. Április 30-án szerdán diáknapot tartottunk, sok színvonalas, játékos és színes programmal. Fı szervezı a 11.c osztály Kálmánné Faragó Adél osztályfınök vezetésével. Május 3-án szombaton 10 órakor iskolánk ballagási ünnepélyét tartjuk a templomban, majd 11 órakor folytatjuk iskolánk udvarán. Mindenkit szeretettel várunk! Május 5-tıl (hétfı) kezdıdnek az írásbeli érettségik és folyamatosan tartanak május végégig. Május 8-án csütörtökön 18 órakor kerül sor a gimnazista konfirmandusok vizsgája a templomban, majd a fogadalomtétele 11-én vasárnap 10 órakor. Mindenkit szeretettel várunk! G y e r e v e l ü n k t á b o r o z n i! Kultúránk bölcsıje Sárospatak és környéke többgenerációs nyári tábor (2008. július 7-12.) Bodrog parti Athén - így jellemzi Móricz Zsigmond Sárospatakot. Ide, és környékére: Vizsoly, Gönc, Széphalomra, a reformáció és a magyar nyelvő kultúra bölcsıjébe szervezünk tábort július 7-12 között a Fébé Nıszövetség szervezésében vegyes korcsoportú résztvevık számára. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet. Programfelelıs: Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta református lelkész fıiskolai tanár A program szervezésének szempontja: A tábor a Biblia éve és a Reneszánsz éve programjához kapcsolódik. Résztvevıi: Vegyes korcsoport: családok, éves diákok, akik szeretnék megismerni a reformáció és a magyar nyelvő kultúra bölcsıjét. Célja: Kulturális és történelmi emlékhelyeink megismerése, kiemelkedı szellemi nagyságaink példájának közvetítése, identitásunk erısítése, emberi kapcsolataink és közösségeink építése, értelmes szabadidı biztosítása. A diákok iskolai tanulmányainak megerısítése közvetlen tapasztalatszerzés által, iskolai elımenetelük javítása. A családokon belüli és a családok közötti összetartás javulása, új emberi kapcsolatok kialakítása. Táborvezetık: Balogh Lídia gimnáziumi tanár és Rabné Orvos Veronika pedagógus Szállás: A Sárospataki Református Theologiai Akadémia Leánykollégiumában, patinás középkori épületben, 2-4 ágyas szobákban. Étkezés: A reggelit, vacsorát saját beszerzésbıl, a kollégium melegítıkonyhájának igénybevételével oldjuk meg. A fıétkezésekre egy közelben lévı, napközis konyhára fizetünk be. Az egész napos kirándulások idején hideg élelem, gyümölcs, és érkezés után meleg vacsora. Utazás: Különjárati autóbusszal.

7 7 XI. évfolyam 18. szám A program részletezése: 1. nap július 7. hétfı Indulás: 7 00 a Gimnázium elıl. Nagykırös, Hısök tere 3. Érkezés Sárospatakra kb. 12 órakor. Ebéd, majd séta a városban. Látnivalók: a központban a Református Kollégium, benne a gimnázium, a teológia, a könyvár és az egyházmővészeti múzeum. Református templom, Comenius Tanítóképzı, Bodrog-part. Egyéb múzeumlátogatás a hétfıi múzeumi nyitvatartási rend miatt nem megoldható. 2. nap július 8. kedd Egész napos kirándulás. Útvonal: Vizsoly Gönc Boldogkı vára Boldogkıújfalu Sárospatak. Látnivalók: Vizsoly: A középkorban települt község nyomdájában nyomtatták ki 1590-ben az elsı teljes magyar nyelvő Bibliát, Károli Gáspár református esperes mővét. Egy eredeti példányát a református templomban megtekintjük. Gönc: Károli Gáspár itt élet. Emlékét szobor ırzi. A római katholikus templomban van eltemetve. Huszita házak megtekintése érdekes építészeti emlékek. Múzeumlátogatás. Boldogkıváralja: 1383 óta lakott település. Sok híres ember birtokolta vagy élt itt, pl. Hunyadi János, Thököly Imre, Dévai Bíró Mátyás, a római katholikus papból lett kálvinista esperes, az elsı magyar helyesírási könyv írója (1535), Balassi Bálint stb. Boldogkıújfalu: Gyalogtúra. Határában természetvédelmi területté nyilvánított kıtenger látható. 3. nap július 9. szerda Délelıtt a sárospataki várkastély és múzeum bejárása. (1534-ben kezdték építeni ben kezdték meg a reneszánsz új palotaszárny építését. Tulajdonosai között találjuk az egri hıs: Dobó István családját, de leginkább a Rákócziak oroszlánharangjaként emlegetik. A vár boltozatos szobái Lorántffy Zsuzsanna emlékét ırzik, megmaradt a Sub Rosa erkély is. A sárospataki várban is tartottak országgyőlést 1708-ban.) Délután strandolás a végardai városrészen lévı termálfürdıben. (Alternatív program: rossz idı esetén: csoportjátékok, kreatív foglalkozások.) 4. nap július 10. csütörtök egész napos kirándulás, kb. 110 km. Útvonal: Tokaj Szerencs Monok Sárospatak. Látnivalók: Tokaj: 940 éves település. A fıtér és környéke építészeti emlékeinek megtekintése. A külföldi borkereskedık házai. Helytörténeti Múzeum. Rákóczi-pince, a tokaji vár romjai, Finánc-dombi kilátó. Szerencs: Rákóczi-vár. Zempléni Múzeum. Református templomerıd. Rákóczi Zsigmond emlékhely. Országgyőlés helyszíne 1605., ez választotta meg Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedelmévé. Monok: A mőemlék épületek megtekintése: Monoki várkastély, Andrássy-kastély, Kossuth Lajos emlékmúzeum. 5. nap július 11. péntek Délelıtt kirándulás, kb km. Útvonal: Sátoraljaújhely Széphalom. Látnivalók: Sátoraljaújhely: Fıtér, Városháza. Kossuth az épület erkélyérıl mondta el elsı nyilvános beszédét. Kazinczy Ferenc itt volt levéltáros egy ideig. Lábasház.

8 2008. május 4. 8 Széphalom: Bányácska falunév helyett nevezte el Kazinczy a települést Széphalomnak. Mauzóleum (1862), Kazinczy sírja, Kazinczy Lajos szobra, emlékparki séta. Délután szabad program. Kis csoportokba szervezıdve. Az esetlegesen elmaradt látnivalók bejárása a városban. Gyalogtúra Regéc várához. Felkészülés a tábortőzre. 6. nap július 12. szombat Összepakolás, a szálláshely elhagyása. Indulás Nagykırösre. Útvonal: Sárospatak Ónód Muhi puszta Mezıkövesd Nagykırös. Látnivalók: Ónód: négyszögletes vár ben II. Rákóczi Ferenc a Sajó túloldalán az un. Körömi mezın tartotta az ónódi országgyőlést, amelyen a Habsburg-házat trónfosztottá nyilvánították. Tájmúzeum. Muhi puszta: április én itt verték meg a tatárok IV. Béla seregét. Emlékhely. Mezıkövesd: Matyó-ház, Matyó Múzeum, fazekas mőhely. Ebéd: útközben. A helyszínek elızetes bejárásakor elıre megrendelve. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2008. május 4-12 között) Máj. 4. vasárnap 2Krón 28; Zsolt 68; Róm 4,9-25; RÉ 68 Máj. 5. hétfı 2Krón 29; Róm 5,1-11; RÉ 440 Máj. 6. kedd 2Krón 30; Róm 5,12-21; RÉ 286 Máj. 7. szerda 2Krón 31; Róm 6,1-11; RÉ 357 Máj. 8. csütörtök 2Krón 32; Róm 6,12-23; RÉ 467 Máj. 9. péntek 2Krón 33; Róm 7,1-6; RÉ 207 Máj. 10. szombat 2Krón 34; Róm 7,7-25; RÉ 210 Máj. 11. vasárnap 2Krón 35; ApCsel 2,1-21; Róm 8,1-17; RÉ 188 Máj. 12. hétfı 2Krón 36; Zsolt 104; Róm 8,18-30; RÉ 374 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2011.

Missziói Munkaterv 2011. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig " ApCsel 1,8 Missziói Munkaterv 2011. Budapest-Csillaghegyi

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. Október Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok...

Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... III. évfolyam 6. szám 2016. június Templomunk egy éve napközben is nyitva! Jöjjetek, akik megfáradtatok... Hétfőtől péntekig ¾ 8 órától 16 óráig az imádkozóknak nyitva van a templomunk. Az elmúlt évben

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ü Ü Ü Ü É í Ú ő í Ó ő ő ő Ó í Ó ő í í ő ő ő ő ő Í ő ő Ó ő Ó ő í í Ó í Í ő ő í ő ő É Ó í í ő ő í í ő Ó í ő ő Ó Ó í Í ő Óí ő Ü Ü Ü Ű Ó í Ó ő ő Ó Í ő Ó í ő ő í í Ó Ó í í Ó Ó ő í ő Ó Ó ő í ő í ő ő í ő ő ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Ü É Ű É Á ó ó ó ó ó ó ü ű ű Í ó ű ü Ö ó ó ü ó ű ü Ö í ó ü ü í ü í ó ó ű ó ó ü ű í ó í ű ű ű ű í ű ű í í í í ü ü í í í ü ü í ü í ó ó í ó í í ó í ű ü ű ű ó ú í ó ó ű í ó ü ú ű ü ü Í ü ü í ű ű ü í ü í ű ó

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben