Növekedni Isten ismeretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növekedni Isten ismeretében"

Átírás

1 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkönörökké. Ámen (2Pt 3,18). Bevezetés Immáron ötödik alkalommal szeretnék az Úr megismeréséről szólni. A két felolvasott alapigében is ez a közös. A kolosséiakhoz írt levélben ezt olvastuk: nevekedvén az Isten megismerésében, Péter apostol levelében pedig: növekedjetek [ ] megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Az is közös ebben a két igeversben, hogy nem csupán Isten ismeretéről van szó, hanem az Isten ismeretében való növekedésről. Növekedjünk az Ő megismerésében! Arról lesz szó, hogy a hívő életünknek szükséges velejárója az Isten ismeretében való növekedésünk. Nem lehet megállni. Nem szabad egy helyben maradnunk. Szó lesz arról is, hogy ez Isten akarata, és a mi életünkben Ő ehhez minden feltételt biztosított. Igaz, ebben a földi életben mi nem tudjuk Istent teljes mértékben megismerni - csak nagyon kicsi részben -, mert Ő olyan nagy, hatalmas és kikutathatatlan, és Ő mégis azt akarja, hogy ebben növekedjünk, egyre többet ismerjünk meg Őbelőle. 1.) Isten biztosította az Ő megismerésének a feltételeit (1) Amit minden ember számára biztosított Isten hogyan biztosította az Ő megismerésének a feltételeit? Van olyan feltétel, amit még a hitetlen ember számára is biztosított. Erről ugyan korábban volt már szó, de megemlítem, hogy minden embernek adott Isten annyi értelmet, hogy a teremtett világból felismerje az Ő hatalmát és Istenségét (Róm 1,20-21). Az ember miután felismerte a teremtő Istent, és nem hajol meg Előtte, és nem akar többet tudni Róla, ennek legfőbb oka az, hogy szereti a bűnt. Ekkor Isten engedi, hogy még jobban belesüppedjen abba, hogy az még inkább elhatalmasodjon rajta. Odaadja szinte az embert a tisztátalan kívánságokra (Róm 1,24-32). Ha valaki a teremtett világból megismerte Istent, és többet akar Őróla tudni, akkor Isten eljuttatja hozzá az evangéliumot, ami arról szól, hogy Isten nemcsak hatalmas, bölcs, mindenható, kikutathatatlan, hanem arról is, hogy Isten szerető Isten, nagyon szereti az embert, és adta az Úr Jézus Krisztust, hogy megváltson minket a bűneinkből, megtisztítson minden hamisságtól (1Jn 1,9). Annyira szeret, hogy aki hisz Benne, fiává fogadja (Jn 1,12), és elvezeti egészen az örökkévalóságba, az üdvösségig, a mennyei hazába. Ezen az úton végig vele lesz az Úr, megőrzi és megtartja. Amikor valaki hisz az evangéliumnak, amely Krisztusról szól, és hit által szívébe fogadja Krisztust (Jn 3,16-18), akkor a Szent Szellem is a szívébe költözik. Ekkor történik az újonnan születés (Jn 3,3-7). Csak annak van új élete, akiben ott van a Szent Szellem, akiben ott van Krisztus. (2) A hívő ember értelmet kap arra, hogy még jobban megismerje Őt Amikor valaki újonnan született, akkor még tovább kell növekednie Isten megismerésében. Azt olvassuk: De tudjuk, azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet (1Jn 5,20). Tehát az

2 2 újjászületett hívő embernek Isten értelmet adott arra, hogy jobban megismerje Őt annál, mint amikor hívővé lett, még jobban megismerje az igazat, Jézus Krisztust. Ha Krisztus megszületett, megfogant bennünk, akkor az Ő értelmét is megkaptuk: Bennünk pedig Krisztus értelme van (1Kor 2,16). Értelmessé, képessé tesz bennünket arra, hogy még jobban megismerjük Őt. (3) A Szent Szellem kijelenti Krisztusnak és Istennek a mélységeit Ha valaki újonnan született, a Szent Szellemet is megkapta. Másképpen nem tudnánk felfogni: Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke [Szelleme] által: mert a Lélek [Szellem] mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is (1Kor 2,10). Ahogy az embernek a legbelső gondolatait az ember szelleme ismeri - nem az ész, hanem a szellem -, ugyanígy Istennek legmélyebb gondolatait és titkait is a Szent Szellem tudja: a Lélek [Szellem] mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is (1Kor 2,10), és nekünk ezt a Szent Szellem ki is jelenti. Azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor eljön majd a Szent Szellem, akkor az Őt fogja dicsőíteni, mert Őbelőle vesz, és kijelenti az elkövetkezendőket is (Jn 16,13-15). Tehát a Szent Szellem által vagyunk képesek felfogni Isten mélységeit, gazdagságát, titkait. Ez sokkal több, mint amit a teremtett világban felfoghatunk, pedig az is nagy titok. Minél nagyobb tudós valaki, és minél jobban beletekint abba, amit Isten teremtett, annál inkább azt mondja, hogy még semmit nem tudunk. Csak az előszobában kopogtatunk. Istennek a mélysége nemcsak a teremtett világ titkainál, hanem annál is sokkal több, mint amikor hittünk Benne, és megismertük, hogy megbocsájtotta a bűneinket, és szeret bennünket. Ettől is több Istennek a mélysége. Isten pontosan azt akarja, hogy ne csak ennyit ismerjünk, hogy szeretett minket, és megbocsájtotta a bűneinket, bár ez óriási dolog - hanem növekedjünk tovább az Ő megismerésében. Ehhez kell a Szent Szellem, mert Nélküle nem megy. Egyszer voltam a szülőfalumban Noszvajon, és ott sok hívő ember él a református egyházban, régi betánisták. Egy idős asszony elmondta nekem, hogy nagyon szerette volna, hogy a fia megtérjen. Mindig beszélt neki Isten Igéjéről. Kinyitotta a Bibliát, és odatette az éjjeli szekrényre, hogy olvassa. Egyszer a fia kifakadt: hiába olvasom, nem értem. Azt gondolta, hogy neki csak hat elemije van, a fia pedig egyetemet végzett ember, ha ő érti, akkor a fia még jobban meg fogja érteni. Miért mondja, hogy nem értem? Akkor jutott eszébe az Ige, hogy: Érzéki [lelki] ember pedig nem foghatja meg [foghatja fel] az Isten lelkének [Szellemének] dolgait [mélységeit]: mert bolondságok néki; meg sem értheti (1Kor 2,14). Akkor mondta: óh, Uram, hát persze, hogy nem értheti. Hálát adott Istennek, hogy ő viszont értheti - az az egyszerű parasztasszony. Igen, mert ezeket a mélységeket csak a Szent Szellem tudja kijelenteni. A hívő embereknek adott a lehetőség, hogy ha keressük és kutatjuk Isten mélységeit, akkor a Szent Szellem megjelenti nekünk. 2.) Egyik alapige a Kol 1,10 (1) Pál apostol és Timótheus hálát adnak Istennek Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. [Hívő embereknek írja, szent atyafiaknak, testvéreknek.] Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén, Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok, A mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság

3 3 beszédében, mely az evangyéliom: Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán; Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak, A ki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben [Szellemben] való szereteteteket. Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki [szellemi] bölcseségben és értelemben, Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,1-10). Láthatjuk az Igéből, hogy a Kolosséban lévő gyülekezetbe eljutott az evangélium, befogadták, hívőkké lettek, és ennek meg lett a gyümölcse. Ezért Pál apostol és Timótheus hálát is adtak. Hitüknek a legfőbb gyümölcse a szeretet lett, és ott volt a reménység is. Tehát hit, remény és szeretet volt a kolosséiak szívében. Újból és újból hangsúlyozza, hogy az evangéliumban hallottátok a kegyelmet, valóságosan befogadtátok, és ez a kegyelem elvégezte bennetek, hogy gyümölcsöt teremjen az életetek. Szeretet van bennetek. Reménység a mennyben eltett kincsekért, amit Krisztus megszerzett. Tehát ez egy jó gyülekezet volt. (2) Mégis, miután hálát adtak, elkezdtek könyörögni Könyörögtek azért, hogy még inkább munkálkodjon bennük a kegyelem, járjanak méltón az Úrhoz (eddig is méltóan jártak), hogy jót tegyenek, növekedjenek az Isten ismeretében. Most csak ezt emelném ki: növekedjetek az Isten ismeretében (Kol 1,10). Nyilván, ha a szeretet bennük volt, akkor ismerték Istent. Mégis azt mondja Pál apostol, hogy szükséges, hogy növekedjetek. (3) Még nem vagyunk készen Mi is mindnyájan, akik hívőkké lettünk, valamennyire ismerjük Istent. Szükséges, hogy növekedjünk az Ő megismerésében, mert még nem vagyunk készen, egyikünk sem. Amíg ezen a földön élünk, azt akarja Isten, hogy még jobban megismerjük Őt. Úgy látom, hogy amikor a mennyben leszünk - egyik pillanatról a másikra -, még akkor sem ismerjük Istent teljesen. Még ott is növekednünk kell. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust (Jn 17,3). Nem csak most van bennünk rész szerint az Isten ismerete, még az örökkévalóságban is növekednünk kell ebben. Egészen addig, amíg el nem jön a teljesség, amiről az van megírva a korinthusiakhoz írott levélben: mikor eljő a teljesség, a részszerint való eltöröltetik (1Kor 13,10). Hogyan lesz ez, vagy mikor, milyen lesz az, amikor nem lesz idő és eljön a teljesség - nem tudjuk felfogni. Pál apostol kolosséiakhoz írt leveléből tehát ezt szerettem volna kiemelni, hogy bármennyire is ismerjük az Urat, bármennyire munkálkodik a kegyelem bennünk, akármennyire is ott van a hit, a reménység és a szeretet az életünkben, nem állhatunk le, és nem mondhatjuk, hogy: mi már elértük. Jaj lenne nekünk, ha azt mondanánk, mi már mindent tudunk. Becsapnánk magunkat. Nem is lenne jó, ha nem vágyakoznánk jobban Isten után, akkor valami nem lenne rendben az életünkben. Isten ezt akarja, hogy növekedjünk az Ő megismerésében. 3.) Másik alapige 2Pt 3,18 Mivelhogy azért mindezek felbomlanak [tehát ég is, föld is], milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borúlva felbomlanak, és az elemek égve

4 4 megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. Annakokáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkűl és hiba nélkűl valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszútűrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint; Szinte minden levélben is, a mikor ezekről beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére. Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen (2Pt 3,11-18). Azt olvastuk, hogy várjuk, sóvárogjuk az Isten napjának eljövetelét. Most nem akarok erre bővebben kitérni, hogy mi az Isten napja. Az a nap lesz az, amikor eljön az új ég és az új föld, amiben igazság lakozik (2Pt 2,13). Várjuk ezt. Azt emeli ki az Ige, hogy ha ezeket várjuk, akkor milyeneknek kell lennünk szent életben és kegyességben: Annakokáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkűl és hiba nélkűl valóknak találjon titeket békességben (2Pt 3,14). Beszél arról is az Ige, hogy a mi Urunk hosszútűrő. Azért nem jött még el az az idő, amikor a mostani ég és föld elpusztulnak, felbomlanak, mert az Úr még hosszan tűr és vár. Nem akarja, hogy némelyek elvesszenek. Isten kegyelmes. Megemlíti Péter apostol, hogy Pál apostol is ír erről a kegyelemről. Igen, Pál sokat ír Isten kegyelméről, néha nehezen érthető dolgokat, melyeket némelyek elcsűrnek-csavarnak a maguk vesztére (2Pt 3,16). Pál leveleiből is ki lehet olvasni, hogy hol csűrik-csavarják el a dolgokat. Pál beszél a kegyelemről, hogy a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik (Róm 5,20). És így folytatja: Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen (Róm 6,1-2). Erről szó sincs. Ez nem lehetséges. Vagyis, amikor valakiben elferdül a kegyelemről szóló tanítás, akkor az például így vélekedik, hogy nagy a kegyelem, akkor mindegy, hogyan élünk, Isten úgyis megbocsájt. Péter apostol azt mondja, hogy ez istentelenség és tévelygés: Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek, Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében (2Pt 3, 17-18). Növekedni a kegyelemben és az ismeretben. A kegyelem is több, mint csupán annyi, hogy az Úr megbocsátotta a bűneinket, és nem kell elkárhoznunk. Amikor Isten ismeretében növekszünk, akkor a kegyelemben is növekszünk. Ez párhuzamosan megy. Az is kegyelem, hogy nem kell vétkeznünk, hogy élhetünk Isten tetszésére, hogy ne úgy éljünk, ahogy hitetlen korunkban, vagy, ahogy a világ él, hanem méltóan az Úrhoz (Kol 1,10). Ez kegyelem. Most nézzük meg, hogy egy embernek hogyan lehet növekednie a kegyelemben és Isten ismeretében? Főleg Isten ismeretére helyezném a hangsúlyt, mert most erről van szó. (1) Kegyelem és Isten ismerete a csecsemőkorban Először azt említem meg, amikor valaki újonnan született és még csecsemő a hitben: Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr (1Pt 2,2-3). Amikor újonnan születtünk, szellemileg csecsemők voltunk. A csecsemőkről tudjuk, hogy senki nem tanítja őket arra, hogy a növekedéshez szopni kell, mert ösztönösen ott van bennük. Minden megszületett csecsemő az első pillanattól kezdve tudja, hogy hol kell keresni az

5 5 anyatejet, és mit kell csinálni, mert Isten beléjük oltotta. Ugyanígy minden újjászületett hívő ember szívében ott van a vágyakozás a tiszta, hamisítatlan tej, Isten beszéde, Isten Igéje után. Táplálék Isten Igéje, mert azon tudunk csak növekedni. Amikor valaki újonnan születik, és hallja Isten Igéjét, akkor ebből ízleli, hogy jóságos az Úr. Isten szeret bennünket, nagyon szeret, mindent megtett értünk. Többet még nem nagyon tudunk. A kisbaba, a csecsemő nagyon sokat kap a szüleitől. Minden körülötte forog. Nézzünk meg egy családot. Nem csak a csecsemőnek, hanem még a kicsi gyereknek is - a felnőttekbe is ez van beleoltva - mindenki kedveskedik. Nálunk is ott van a legkisebb unokánk. Mindig el vagyok foglalva, elég sok munkám van nekem is és a feleségemnek is, és mégis valahogy mindig ott sündörgünk körülötte. Valami olyasmi van egy kisgyermekben, ami arra ösztönöz bennünket felnőtteket, hogy adjunk meg neki mindent ami kell, legyünk a szolgálatára, ugyanakkor ne nagyon várjunk el tőle semmit. Pláne egy csecsemőtől nem. Na, ugyanígy van szellemi értelemben is. Isten elárasztja a szellemi csecsemőt, az újonnan született embereket szeretetével, kegyelmével, gyöngédségével, figyelmével, és ez így megy egy jó ideig. Azonban ha mindig így lenne, akkor a gyerek nagyon önzővé válna. Tulajdonképpen a kisgyerekek, a csecsemők nagyon önző teremtések, csakhogy tőlük még nem lehet mást várni. Hasonlóan a hívő ember is önzővé válik. Azt gondolja, hogy minden értem van, minden körülöttem forog. Isten azért van, hogy engem megsegítsen, Jézus Krisztus azért van, hogy értem meghaljon, hogy megbocsássa a bűneimet. Isten azért van, hogy az én útjaimat egyengesse, minden kívánságomat teljesítse, és éntőlem nem vár semmit, de én mindent elvárok Őtőle. Ez rendben van, amíg csecsemő valaki, de ha elkezd növekedni, akkor már nincs rendben. Nem csak annyit tudnunk, hogy jóságos az Úr, hogy megmentett engem, és megbocsátotta a bűneimet. Szükséges tovább menni. Vajon egy kicsi gyerek mennyit ismer a szüleiből? Ha csak annyit tud, hogy a szüleim szeretnek, és minden jóval ellátnak, ez még kevés. (2) Kegyelem és Isten ismerete a serdülőkorban A serdülők, a növekedésben lévő gyermekek egyre többet ismernek meg a szüleikből, azonban legtöbben félreismerik őket. Nagyon sokszor szembe is kerülnek a szüleikkel. Hasonlóan vagyunk mi is Istennel. Ahogyan növekszünk a hitben, kegyelemben és Isten ismeretében, sokszor félreismerjük az Urat. Többnyire akkor, amikor elkezd bennünket nevelni, fenyíteni és elvárásai lesznek felénk. A serdülőknél is akkor kezdődik a probléma, amikor a szüleik részéről már elvárások vannak: Most már nem így kell. Elvárom, hogy engedelmeskedj, hogy tanulj, hogy rendesen rakd le a ruháidat, hogy ezt, azt - a szülő elmondja, hogy miket. A gyerek félreismeri a szülőt, mert azt gondolja, hogy micsoda zsarnok az én apám és anyám. Eddig nem így viselkedtek velem. Nekünk sem tetszik, amikor Istennek elvárásai vannak velünk szemben. Nagyon sok serdülőkorban lévő hívő ember ki is mondja, hogy Istennek nincsen a hívő ember felé semmi elvárása. Ezt már én is hallottam így kijelenteni. Meg is indokolják, hogy nincsen bennünk semmi jó, mit várhat el Isten tőlünk. Ez csúsztatás. Az igaz, hogy a testemben nem lakik semmi jó, hogy a régi természetemtől Isten nem vár el semmit. Ha viszont az új természet, a krisztusi természet, a Szent Szellem bennem van, akkor ebben növekedni kell. Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállnom (Jn 3,30). Így van ez az egyéni életünkben is? Pontosan. Ettől az újtól, amelyik növekszik bennünk, igenis elvárható. Tőlünk, mint hívő emberektől is elvárható, hogy ennek az újnak, és ne a testnek, ne a réginek engedjünk, mint ahogyan a gyermekeinktől is ezt várjuk. Egyszer voltam egy gyülekezetben, és a következő Igéről szóltam: Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra,

6 6 hogy ne legyenek gyümölcstelenek (Tit 3,14). Arról beszéltem, hogy szükséges az, hogy jó cselekedetekkel járjunk elől. Ez nem az a jó cselekedet, aminek alapján megérdemeljük az örök életet. Isten kegyelméből már örök életünk van, és Krisztus, a Szent Szellem bennünk lakik. Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, ezért hát szükséges, hogy ezekben járjunk. Járjunk elől a jó cselekedetekben, ne legyünk gyümölcstelenek (2Pt 1,8). Ezek után egy nőtestvér hangosan, mindenki előtt a következőt mondta: ezt nem tudjuk elfogadni, mert ez nem az a hang, amit eddig tanultunk. Még hozzátette: Tőlünk Isten nem vár el semmit. Nincs mibennünk semmi jó. Aztán megbeszéltük a dolgot az ottani férfitestvérekkel is. Elmondták, hogy igen, sajnos eddig mindig csak ilyen igehirdetések voltak, hogy: Isten kegyelmes, Isten jóságos, megbocsátotta a bűneinket, bennünk nincsen semmi jó, és tőlünk nem is vár el Isten semmit. Elmondták az ottani férfitestvérek, hogy úgyis néz ki a testvéreknek az élete. Haragban vannak a szomszédjaikkal, pletykálkodnak, egyáltalán nem példa az életük. Igen, egy gyermeknél ez elmegy, de egy idő múlva már nála sem. Elvárásai lesznek az Úrnak a hívő ember felé. Van, aki szeretne csecsemőkorban maradni, önző életet élni, csak haszonélvezője lenni az Isten szeretetének. Azonban ezt olvastuk: igyekezzetek, hogy szeplő nélkűl és hiba nélkűl valóknak találjon titeket békességben (2Pt 3,14). Ha valaki hívő létére nem igyekszik erre, akkor Ő megfenyít, de javunkra, hogy szentségében részesítsen (Zsid 12,10). Amikor a serdülőt megfenyítjük, azután jön a világ keserve, és világgá akar menni. Sokszor a hívő ember is így van, hogy: Isten megfenyített engem? Miért? Ez a kegyelemnek a félreismerése. Csak annyit akar tudni a kegyelemről, hogy a kegyelem az, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet. Azt már nem akarja tudni, hogy kegyelem az is, hogy megtisztít, hogy szent életben éljek, Krisztushoz hasonlóvá legyek. Pedig ez is igen nagy kegyelem. (3) Az érett hívők Egy gyermek akkor ismeri meg igazán a szüleit, amikor maga is az lesz. Végigszenvedi gyermekével azt, amit ő vele is végigszenvedtek a szülei. Amikor őt is sokszor megszomorítják, és éppen akkor, amikor a legjobbat akarja és félreértik. Az ember akkor kezdi megérteni a szüleit. Istent és Jézus Krisztust az érett férfikorban - a nőtestvérek is lehetnek érett férfikorban - ismerjük meg igazán, már amennyire ezen a földön megismerhetőek. Akkor tudjuk értékelni. Sok ember volt már, aki azt mondta, miután apja, anyja meghalt, hogy jaj, de szeretném ezt vagy azt megkérdezni tőle, de most már nem lehet. [Amíg élt, addig meg nem érdekelte a véleménye.] Jaj, de szeretném megköszönni neki ezt vagy azt, amit eddig nem fogadtam el. Ilyenek vagyunk. Istent is az érett korban ismerjük meg jobban, ezért kell növekednünk a kegyelemben. Lássuk meg, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy Isten foglalkozik velünk. Nem unja meg fegyelmezésünket, nem unja meg, hogy szóljon az Ő Igéje által, hogy olyan helyzetekbe juttasson, amikor a körülmények által, nehézségek által is szól hozzánk, hogy jobban megismerjük Őt. Valamelyik alkalommal szóba került közöttünk, hogy: Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! [A tudomány szó jelentése itt: a megismerés, Isten ismerete. Vagyis így is olvashatjuk: Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége.] Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai! (Róm 11,33). A Római levél előző verseiben is Istennek a kegyelméről van szó, hogy nem vetette el végképpen Izráelt. Egy időre félretette az engedetlenségük miatt, de az ő engedetlenségük lett kegyelemmé a mi számunkra: Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön

7 7 (Róm 10,32). Ezután olvassuk, hogy: Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útai! (Róm 10,33). Isten ismeretének a mélységeiről egy szellemi kiskorú jóformán semmit nem tud. Isten ide akar elvezetni bennünket, hogy ezeket megismerjük: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust (Jn 17,3). Pál apostol a Korinthusiakhoz írott első levél 13. részében ezt mondja: Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat (1Kor 13,11). Azt tapasztalom, hogy sokszor gondolkozunk gyerekesen, és sokszor teszünk megjegyzéseket másokra, mondunk ítéletet másokról, a tudatlanok magabiztosságával. A tudatlan ember a legmagabiztosabb. Ő úgy gondolja, hogy mindent tud, és kimondja a verdiktet (ítélet), hogy ez így van. Nem csak a másik emberről, hanem Istenről is mondunk ilyen megállapításokat. Ez azért van, mert nem ismerjük Isten bölcsességének a mélységeit. Csak kevéssé ismerjük Istent. Ezért kell növekednünk az Ő megismerésében. Régebben azt hiszem a Vetés és Aratás című folyóiratban jelent meg Csen apóról egy rövid kis történet. Felidézem, hogy mennyire nem látunk bele Istennek a gondolataiba. Csen apó egy kínai öregember, akinek volt egy fia és egy lova. A ló elkóborolt, elveszett. Mondták Csen apónak, aki hívő ember volt, hogy: mekkora csapás ért téged Csen apó, egyetlen lovad volt, vége, most már elveszett. Azt mondja: honnan tudjátok, hogy ez csapás? Egy idő múlva visszatért a ló, és hozott magával néhány vadlovat. Csen apó, milyen nagy szerencséd van neked! Most már sok lovad van. Honnan tudjátok, hogy ez szerencse? Akkor a fiának mondta, hogy törje be a vadlovakat. A fia kezdte betörni őket, az egyik vadló levetette, és eltört a lába. Csen apó, egyetlen fiadnak eltörött a lába mondták. Micsoda szerencsétlenség! Honnan tudjátok, hogy szerencsétlenség? Egyszer csak jönnek a sorozók, és minden fiatalt besoroznak katonának, és viszik a háborúba. Csen apó, de jó, hogy a te fiadnak eltört a lába, nem kell mennie katonának! Milyen nagy szerencse ért! Azt mondta Csen apó: igen, nagy szerencse ért, de nem ez a nagy szerencsém. Hanem az, hogy megismertem Istent, megismertem Jézus Krisztust, aminél több nem kell. Így van testvérek. Bízzunk Benne, akárhogy is fordul az életünk. Az Ő gondolatai nem a mi gondolataink. Útjai magasabbak (Ézs 55,8), de benne van a szeretete. Az Úr mindig, mindent szeretetből tesz. Befejezés Először elmondok egy történetet. Élt régebben egy testvérnő, nem debreceni volt, de nagyon jól ismertem, jó kapcsolatunk volt vele. Megöregedett, valami történt a gondolkozásával, agyér-elmeszesedés érte. Egyre kevesebbeket ismert meg. Mentek hozzá a testvérek a gyülekezetből: Annuska, ismersz? Téged nem ismerlek. Harminc évig együtt jártunk a gyülekezetbe, nem ismersz meg? Nem. Jött egy másik: ismersz? Téged ismerlek. Boldog volt, hogy megismerte. Egyre kevesebb embert ismert fel, végül már senkit sem az ismerősei közül. Akkor megkérdezte tőle egyszer valaki, aki rokona is volt, és nagyon közel állt hozzá: Annuska, engem sem ismersz meg? Az lehetetlenség. Ne haragudj, nem ismerlek meg. Akkor Annuska, kit ismersz? Az Úr Jézust, Őt ismerem. Mindig ide jutott ki: az Úr Jézust, Őt ismerem. Őt nem felejtette el. Akármilyen is volt az értelmi képessége, amikor imádkozott, valóban lehetett tudni, hogy az Úr Jézust ismeri. Befejezésül hadd mondjak el egy tanmesét. Ez arról szól, hogy az emberek a haláluk után megállnak a mennyország kapuja előtt, szeretnének bemenni. Ott áll egy

8 8 kapus, és azt mondja, hogy én csak azokat engedem be, akik ismerik az Úr Jézus Krisztust. Jönnek az emberek sorban, és akkor megkérdezi: ismered az Úr Jézus Krisztust? Azt mondja: persze hogy ismerem, teológiai tanár voltam. El tudom mondani elejétől végéig a munkásságát. Jó, akkor állj félre. Félreállította, nem engedte be. Jön egy másik: ismered az Úr Jézust? Hogyne ismerném, ennek és ennek a híres gyülekezetnek a prédikátora voltam, egész életemben prédikáltam Őróla. Jó, akkor állj ide te is. Őt sem engedte be. Jön egy harmadik: ismered az Úr Jézust? Persze, hogy ismerem. Gyerekkorom óta templomba jártam, gyülekezetben ezt csináltam, azt csináltam, ismerem és így sorban. Végül jön egy ember, ránéz a kapusra, és leborul Előtte. Légy áldott Uram, megváltó Jézus Krisztusom. Őt magához ölelte, kinyitotta a kaput, és bementek a dicsőségbe. Elgondolás ez, egy mese, de nagyon tanulságos, testvérek. Az Úr őrizzen meg bennünket attól, hogy az eszünkkel sokat tudjunk, de a szívünkben ne ismerjük meg a mi Urunkat. Ámen. Debrecen, február 24.

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT

AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Pasarét, 2016. április 3. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR HORDOZZA AZ Ő GYERMEKÉT Énekek: 8,1. 4.; 275; 483,1-2.; 167 Lekció: 5Mózes 1,19-28 Alapige: 5Mózes 1,29-33 Akkor

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

2013. március 24-én az újszegedi református templomban elhangzott igehirdetés háttéranyaga Virágvasárnap

2013. március 24-én az újszegedi református templomban elhangzott igehirdetés háttéranyaga Virágvasárnap Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt dokumentum az igehirdető, Sípos Ete Zoltán kézirata, amelynek publikálása szerkesztés nélkül történik, és az igehirdetésében elhangzottakkal nem feltétlenül

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA. 2015. augusztus 23. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra

A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA. 2015. augusztus 23. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra A SEGÍTŐ BIZONYSÁGA 2015. augusztus 23. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Hisszük, hogy nem véletlenül jöttetek ma el, hogy az Úr akaratában vagytok

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html )

Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html ) Az út Istenhez Sedona, Arizona - 2008. június 14. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel08_sedona.html ) Hogy segítsük az olvasót, ezt a közvetítést Lee és Kryon újra átdolgozta és kibővítette, hogy

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben