ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által"

Átírás

1 ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által Hogyan vezet Isten Szelleme? Errıl hallottatok egy tanítássorozatot. A mai napon pedig ennek az utolsó része lesz: vezetés látomások által. Józsué 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Zsoltárok 1:1-3 Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bőnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörősége, és az İ törvényérıl gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen. Vissza fogunk tehát utalni azokra az utakra, amelyeket eddig hallottatok, hogy hogyan vezet Isten Szelleme. Szeretnék visszautalni arra, hogy nagyon sokszor hallottatok már, hogy amikor az ember szelleme újra születik Istentıl, akkor Isten élete és szeretete lesz része a szívének, és a Szent Szellem templomává válunk, a Szent Szellem bennünk lakik. És a legelsı út, ahogy a Szent Szellem vezetni fog bennünket, az egy belsı bizonyosság. Második útja Isten vezetésének, ez a belsı kis hangocska, ami a mi szellemünk saját hangja. A harmadik út pedig, amikor a Szent Szellem szól a szellemünkhöz ez egy sokkal határozottabb, erıteljesebb hang. A múlt héten volt szó arról, hogy Isten Szelleme hogyan vezet prófécia által. A mai napon pedig arról lesz szó, hogy hogyan vezet Isten látomásokon keresztül. Ezek a tanítások azért nagyon fontosak, hogy megértsék a keresztények azt, hogy milyen utakat jelölt ki Isten arra, hogy az ı gyermekeit vezetni szeretné. Azt fogjátok észrevenni, hogy ha ezekre a vezetésekre odafigyeltek, és megtanuljátok, hogy hogyan lehet erre odahallgatni, hogyan lehet a szellemeteket felfejleszteni errıl is lesz ma szó -, akkor sokkal inkább áldottak lesztek és szerencsések lesztek. A szellemi növekedésünkrıl nem csak a mai napon lesz szó, hanem a továbbiakban még sokszor, mert ez rettenetesen fontos, hogy ezt megértsük! Tehát Isten van, amikor látomásokon keresztül vezet minket. Szeretnék megemlíteni valamit itt az álmokkal kapcsolatban! Ezek nincsenek benne a jegyzeteimben, de gondoltam, hogy néhányótók számára mégis fontos lesz. Az álmoknak négy forrása van. Elsı forrása a mi természetes kívánságaink; a félelmeink; az Úrtól jöhetnek az álmok; jöhetnek az ördögtıl az álmok. Ezért nagyon fontos, hogy az álmokat is megfelelı módon ítéljük meg! Ahogy ezt magyaráztam egy kereszténynek annak idején, ez a hordó legalja, az álmok, ez a legalsó szint, ahogy Isten vezetni fog benneteket. Azt jelenti, hogy ha Isten álmon keresztül szól hozzád, és vezet téged, hogy nem imádkoztál eleget, és nem tudta a többi utat használni, és ez az utolsó lehetısége, hogy hozzád szóljon, hogy téged elérjen. Ha ettıl másféle álom van, ha félelmeket kap az ember álmában, vagy rosszat álmodik, abban a pillanatban, ahogy a tudatánál van, meg kell kötözni az ördögöt, és el kell parancsolni, hogy ne legyen hatása. Az ördög erejét tehát meg kell törni az álmok felett is Jézus Nevében! Amikor utazom, nagyon sokat járom az országot, és egy más területre érek, pontosan meg tudom mondani, melyik jellegzetességő démon van azon a környéken, de nincsenek félelemmel teli álmaim, egyáltalán. Nem engedem meg magamnak, Jézus Nevében! A Biblia ószövetségi részében olvashatjátok, hogy Isten békességes, csodálatos álmot ad az ı gyermekeinek, és ezért nekem békességes az álmom. 10/1 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

2 Tehát ha csak az Úr nem szól hozzám álomban, akkor mindig nagyon békességes az álmom, és álom nélküli az álmom. Tehát meg kell tudnotok különböztetni az életben majd, hogy mi az, ami Istentıl ered, és mi az, ami nem Isten útjától jön! Meg kell tanulnotok, hogy milyen úton akar Isten vezetni benneteket, és ha azt követitek, akkor áldottak lesztek mindenben. Meg fogjuk nézni a Bibliában azokat a történeteket, ahol látomásokat kaptak. Apostolok Cselekedetei10:1-3 Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevő férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregbıl. Jámbor és istenfélı egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne hozzá, és monda néki: Kornélius! Kornéliusz egy nagyon szent élető ember volt, de nem volt üdvössége. Nem újszövetségi keresztény volt. Mondhatnánk úgy is, hogy nem tudott semmit Jézus Krisztusról. Egy zsidó prozelita volt. És tudjátok, az angyaloknak nem adatott meg az, hogy ık az Evangéliumot tudják hirdetni, de egy angyal látásban megjelent neki, és az angyal elmondta, hogy küldessen valakiért, aki el tudja mondani neki az Örömhír üzenetét, és azáltal megváltást nyer. Az Apostolok Cselekedetei 10. részében nagyon sok mindent olvashattok errıl, de ez valóban megtörtént, valóságban, amit itt olvashattok a 10. fejezetben. De nem szabad, hogy ilyenért imádkozzunk, hogy a mi életünkben esetleg ilyen látást kapjunk! Nem szabad keresni tehát ezeket! Péter abban az idıben, a gyülekezetek elsı éveiben, nem tudta még azt, hogy a zsidókon kívül másnak is járna az üdvösség, ezért tehát nagyon fontos dolgot kellett Istennek megmutatnia Péter számára. Nézzük meg, Péter ezt hogyan magyarázza el, hogy mi történt: Apostolok Cselekedetei 11:13-14 És elbeszélé nékünk, mimódon látta, amint az angyal megálla az ı házában és ezt mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; İ szólni fog hozzád olyan Igéket, melyek által üdvözülsz te és a te egész házadnépe. Ha végigolvassátok az Igét, fogjátok látni, hogy Kornéliusznak volt egy látása, angyalt látott. Ahogy Isten ezt lehetıvé teszi, engedélyezi, néha az angyalokat engedélyezi, hogy olyan formában jelenjenek meg elıttetek, hogy ti azt láthassátok, hogy ti a fizikai szemetekkel láthassátok ıket, úgy, mint fizikai lényeket. Zsidó 13:2 A vendégszeretetrıl el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Tehát Kornéliusz a Szellemtıl egy látomást kapott. Ez egy szellemi látomás volt tehát, mivel Kornéliusz a szellem világába kapott betekintést, és az angyalok pedig szellemi lények. Ha bárki ott lett volna még Kornéliusszal együtt, amikor Kornéliusz kapta azt a látomást, a többiek nem látták volna azt az angyalt. Szeretném azt megemlíteni, hogy három fajta látomás létezik. Az elsı fajta látomás a szellemi látomás - a szellemi szemeinkkel látunk, nem a fizikai szemünkkel. Amikor Pál látta az Urat - az Apostolok Cselekedetei 9. részében olvashatjátok -, az egy szellemi látomás volt, mert a fizikai szemeivel, a valóságos szemeivel nem látott utána, megvakult három napra. Mert ahogy mondja az Apostolok Cselekedetei 9:8-ban: 10/2 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

3 Apostolok Cselekedetei 9:8 Felkele azonban Saulus a földrıl; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézen fogva vezeték be ıt Damaszkuszba. Tehát amikor a látomást kapta, akkor a szemei csukva voltak. Nem a fizikai szemeivel látta tehát ezt a csodálatos jelenést. A második fajtája a látomásoknak, amely úgynevezett elragadtatásban jön. Szeretném mondani, hogy Kornéliusz nem esett elragadtatásba, amikor a látomást kapta. De Péternek van egy példája, amikor ı elragadtatásba esett. Apostolok Cselekedetei 10:9-10 Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felsı részére imádkozni hat óra tájban. Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ıreá elragadtatás; Tehát elragadtatásba esett. Amikor elragadtatásba kerül valaki, akkor a fizikai érzékszervei fel vannak függesztve, egy pár pillanatig nem tudja az ember, hogy hol van. Nem arra utalok, hogy esetleg eszméletlen lennél! Nem eszméletlen az illetı, de nem tudod pontosan, hogy mi folyik körülötted. Tehát nem vagy eszméletlen, nem vagy tudattalan, hanem a szellemi világ felé vagy inkább tudatos. A harmadik fajtája pedig a látomásoknak az úgynevezett nyitott látomás. Ez az, amikor a fizikai szemeink nyitva vannak, és fizikai érzékszerveink sértetlenek, mőködnek. Megint Kornéliuszra utalnék, hogy Kornéliusz teljesen az érzékszervei tudatában volt, érzékelte a világot, teljesen tudatában volt annak, mi történik körülötte. Amíg Péter a saját látomásáról gondolkodott, miután tehát kijött ebbıl az elragadtatásból, utána a Szent Szellem szólt Péterhez, a sokkal határozottabb, erısebb hangon. Te is fogod tudni a különbséget, amikor a Szent Szellem szól hozzád, az egy sokkal határozottabb, erısebb hangon fog szólni, mint amikor a saját szellemed kinyi, gyenge hangáját hallod. A Szent Szelem azt mondta neki, hogy: minden kételkedés nélkül menj le velük. Apostolok Cselekedetei 10:19-20 És amíg Péter a látás felıl gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három férfiú keres téged: Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ıvelük: mert én küldöttem ıket. És késıbb nézzük meg azt az Igerészt, ahol Péter elmagyarázza a jeruzsálemi testvéreknek, akik számon kérték tıle, hogy pogányokhoz ment. Apostolok Cselekedetei 11:12 Mondá pedig nékem a Szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába: Tehát látjátok, hogy Péter hat testvérét vitte magával, mert tudta, hogy elég nagy baj lesz ebbıl, hogy ı hova készülıdik. Tehát pontosan úgy, ahogy az Apostolok Cselekedeteiben lehetett követni a három fajta látomást, a mai napok életében is mind ez a három létezik. Figyelmeztetlek még egyszer, hogy az angyal Kornéliusznak nem tudta elmondani, hogy hogyan kap üdvösséget, mert Isten nem arra rendelte az angyalokat, hogy az Evangélium örömhírét hirdessék az embereknek, vagyis nincs meg ez a képességük. Mert Isten az ember számára rendelte el a kiengesztelés szolgálatát, az örömhír hirdetését. 10/3 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

4 Az angyal annyit tudott tenni, hogy elmondta Kornéliusznak, hogy hova kell mennie, hogy olyan ember jöjjön hozzá, aki ezt megteszi. Hova menjen, ahol talál olyan embert, aki el tudja mondani neki az Evangélium örömhírét. Néha a látomások jelképesek, szimbolikusak. Amikor Péter kapta azt a jelképes látomását, egy edény alakjához hasonlatosan egy lepedıben ereszkedtek le ezek a vad húsok - nem tudta a jelentését. Tudjátok, egy zsidó számára tisztátalan volt ilyen húsokat érinteni, enni Péter nem tudta a látomás jelentését. De miután a Szent Szellem kiárasztatott a pogányokra, ahol Péter prédikált, Péter megértette a látomás jelentését. Megértette, hogy az üdvösség a pogányok számára is adatott, nem csak a zsidóknak. Apostolok Cselekedetei 10:19-20 És amíg Péter a látás felıl gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három férfiú keres téged: Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ıvelük: mert én küldöttem ıket. Tehát, látjátok, kapott egy látomást, amit nem értett, a Szent Szellem, utasította, hogy minden kételkedés nélkül menjen - nem értette, mit kell tennie, mégis engedelmes volt, és elment. Ahogy növekedtek a szellemetekben, egyre inkább meg kell majd hallanotok, és meg kell értenetek a Szent Szellem hangját a ti szellemetekben. Nagyon hamar meg tudja mondani valaki, aki hallgat a Szellemre, hogy az élete a Szellem akaratában van-e, vagy nincs. Ahogy tehát Péter engedelmeskedett a látomásnak és a Szent Szellem hangájának, egy nagy kinyilatkoztatást kapott Istentıl, hogy az üdvösség nem csak a zsidóké, hanem a pogányoké is. Pontosan úgy, ahogy egy kisgyerek, amikor az elsı botladozó lépéseket teszi, és járni tanul - ahogy mi növekszünk a szellemben, nekünk is meglesznek a saját akadályaink, amegpróbáltatásaink. Apostolok Cselekedetei 8:26-29 Az Úrnak angyala pedig szóla Fülöpnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálembıl Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén, elméne. És ímé, egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az õ egész kincstárának felügyelıje volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe; És visszatérıben volt és az ı szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát. Monda pedig a Szellem Fülöpnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez! Vannak olyanok, akik úgy hiszik, hogy csak az apostoloknak voltak angyali jelenéseik. De, látjátok, Fülöp, akirıl az elıbb olvastunk, nem volt apostol. Elıször gyülekezeti vezetınek választották, késıbb pedig a legmagasabb poszt, amit betöltött, az evangélista elhívás volt. Az Apostolok Cselekedetei 22-ben ezt olvashatjátok, ezt az Igét most nem nézzük. Én úgy hiszem, hogy ez az Ige nagyon segít abban, hogy megértsük, hogy az angyali jelenések, angyali látomások nem csak az apostolok számára voltak. A Biblia azt sem tanítja, hogy amikor az apostolok meghaltak, akkor az angyali üzenetek, a jelenések megszőntek volna. A gyülekezet tulajdonképpen szegényebbé válik, amikor ilyen helytelen tanításokat kapnak. Különösen értem ezalatt, a természetfeletti áldásokból maradnak ki ezek az emberek. Tehát Fülöp csupán csak egy evangélista volt, és látjátok az Igében, hogy nem csak angyal, hanem az Úr is szólt hozzá. Képzeljétek el, hogy az Úr még a pásztorokhoz is tud szólni, a mai idıkben is! Tehát a Szellem egyszerően mondta neki: járulj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez. Tehát Fülöpnek nem belsı bizonyosságból eredt ez a cselekedete, hogy a szekérhez ment, hanem a Szent Szellem utasította. Ugyanez volt a helyzet Péternél: a Szent Szellem mondta, hogy engedelmeskedj, és menjél. Nem fizikai dologról van szó, a szellemetekben létezik. 10/4 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

5 Kétféleképpen mőködhet: a Szent Szellem szólhat a szellemetekhez, és a szellemetek juttatja föl az információt az elmétekben, vagy pedig történhet úgy is, hogy olyan hangosan hallod, hogy még körül is nézel, hogy ki szólt hozzád. Egy idıben egy nagyon nagy nyomás alatt voltam, erıs próbáltatás alatt voltam. Az Úr szólt hozzám. Egyetlen egy dolgot tett, mondta a nevemet. Nincs erıs hangja az Úrnak, de nagyon hangosan hallottam. Tehát egy nagyon kellemes hangja van, hatalommal teli hangja. Az İ hangjában ott van a bölcsesség, a szeretet, a megértés, a könyörületesség, az irgalom. Nem kellett megkérdeznem az Úrtól, hogy: mit akarsz tudtam, hogy mit akar. Ez egy csodálatos dolog, ezt hallani, Isten maga a bölcsesség, bölcsességet lehet kapni tıle, de ez egy szellemi dolog. Pontosan úgy hallottam tehát, mintha mellettem lett volna, közvetlen mellettem. Egyetlen szót szólt hozzám - a nevemet. De ezeket a tapasztalásokat nem lehet keresni, nem lehet kérni. Egyszer volt egy nyitott látomásom a mennyországba. Egy fényes fénysugár, egy fényoszlop áthatolt rajtam, és belátást kaptam a mennyországba. Ez is teljesen váratlanul ért, és ezt sem kértem, nem is tudtam, hogy létezik ilyen bárhol is. De ha a Szent Szellem szól hozzátok, akkor az egy sokkal erısebb, határozottabb hang, annyira valóságos, hogy körülnézel, hogy ki az, aki szólt hozzád. Tehát mindig azt hittem, hogy ez hallató mások számára is, pedig nem megtanultam, amikor már az Igét megismertem. Megnézzünk az Apostolok Cselekedeteiben két további látomást: Apostolok Cselekedetei 9:10-12 Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok, Uram! Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevő tárzusi embert, mert ímé imádkozik. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevő férfiú beméne hozzá és kezét reáveté, hogy lásson. Tehát Ananiás, pontosan úgy, ahogy Fülöp is, egyszerő tanítványa volt tehát csak az Úrnak. Nem volt evangélista elhívása, nem volt apostoli elhívása, nem volt pásztori elhívása. Amikor olvassuk ezeket a látásokat, látomásokat, jelenéseket a Bibliában, akkor úgy tőnhet, hogy azok az emberek nap mint nap kaptak ilyet. El kell mondani, hogy ez csak egyszer, vagy kétszer történik meg az ember életében, és az is lehet, hogy egyáltalán nem! Miután az Úr kinyilatkoztatta magát Pálnak, az Újszövetség kétharmadát Pál írta! De le van írva az Igében, hogy hogyan történt ez. Itt tehát Ananiás egy egyszerő hívıje volt csak Jézusnak, és az Úr ıt használta arra, hogy Pálra rátegye a kezét, és imádkozzon. Tehát ez nagyon nagy dolog, a számotokra, mert láthatjátok, hogy mindenkit használhat az Úr, hogy kézrátétellel imádkozzon. Pál így kapta vissza a látását. Az Úr mindenki számára azt szeretné, ha İt szolgálná, azért még böjtölni, imádkozni sem kell. Ez nyilvánvaló. Nem kell arra sem várni, hogy angyal jelenjen meg, és angyal szóljon hozzád, mert mindenkiben megvan ez a belsı bizonyosság, hogy mi az Úr akarata az ı számára. Lehet, hogy megtörténik, lehet, hogy nem. Amikor ezek a megtapasztalások megtörténnek, természetesen nagy öröm az illetı számára, és mi is örülünk neki, de azt jegyezzétek meg, hogy nem szabad ilyen utakon vezetést kérni! Isten minden napjainkban akar vezetni, nap mint nap, a belsı bizonyosság által, ami egy hatalmas békesség, ha az Úr akaratában vagy. És ez mindenre vonatkozik, bármibe is kezdesz az életben! Ha úgy érzed, hogy valami mást kell tenned belsı bizonyságként, tedd meg! De nem szabad ezeket a látomásokat, jelenéseket keresni, kérni, ezért imádkozni! Azt is szeretném megemlíteni, hogy mindannyiunknak van angyala, vagy angyalai. Gondodat viselik, veled együtt utaznak, állandóan veled vannak, védelmedet biztosítják, attól függetlenül, hogy nem látod ıket. Pontosabban szólva egy egész hadseregre való angyal van körülötted. A Biblia írja, hogy Jézus Krisztus 12 légióval hívhatta volna le az angyalait, és egy légióban nagyon sok angyal van. 10/5 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

6 Máté 18:10 Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek; mert mondom néktek, hogy az ı angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját. De ezeket az angyalokat nem veszted el, csak azért, mert felnövekedtél. Lukács 12:8 Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz énrólam az emberek elıtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai elıtt; Zsidó 1:14 Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget? Az angyalok tehát része Isten családjának? És néha az Úr használja ıket arra, hogy üzeneteket adjanak át. Miért? Isten az Isten. Néha annyira Ige centrikusakká válunk, hogy szinte már csak törvényekben tudunk gondolkodni, és teljesen lemaradnunk arról, ami a Szent Szellem akarata az irányodban. Ezek az angyalok a te életedért vannak, és ott dolgoznak körülötted, ha látod ıket, ha nem. Egész életed folyamán. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Tehát, mint láttátok az Apostolok Cselekedetei 8-ban, az angyal azt mondta Fülöpnek, hogy: menj el Gázába. És azt se felejtsétek el, hogy amikor az angyal megjelent Kornéliusznak, és utasítást adott Istentıl, Kornéliusz még újjá sem volt születve szellemében. Az Isten üzenetet küldött angyal által, hogy hova kell elküldetnie, hogy az üdvösség üzenetét meghallhassa. Az angyalok fognak segíteni abban, hogy az anyagi életetekben áldásban legyetek, hogy boldoguljatok. Tehát azért, mert ma ezeket a látomásokat együttesen végignéztük, úgy tőnhet, hogy ez nagyon gyakran elıfordul. Még egyszer szeretném mondani: ne keressétek ezeket, ne kérjétek ezeket, mert nem ez az elsıdleges útja annak, hogy Isten így vezetne. Ne keressétek ezeket, mert ha ezek a látomásokat keresitek, kikerülhettek Isten Igéjének a körvonalából. Arra a területre kerülhettek, ahol az ördög rá tud szedni benneteket, meg tud téveszteni. Mindig azt szeretjük mondani, hogy legyen Isten Igéje az az elsı, amely vezet téged. De Istentıl közvetlenül lehet, hogy nem mindig fogsz hallani. És van, amikor az emberek ezt annak ellenére erıltetik. Ha nincs közvetlen vezetésed Istentıl - a Bibliában nincs sehol sem leírva, hogy ilyen módon kellene nekünk vezetést keresni és kérni. Ezekkel az emberekkel is anélkül történ, hogy kérték, vagy várták volna. Ugyanígy történt velem is. Egy bibliaiskolai társammal beszélgettem éppen, ıt néztem, és egyszerően megnyílt. Tehát egy hónapba került legalább, amíg ebbıl a döbbenetes élménybıl úgymond talpra tudtam állni, és szinte olyat sem találtam, akivel meg tudtam volna osztani ezt a megtapasztalás. Senkinek nem mondtam. Nem lehetett róla beszélni senkivel. Nagyon ritkán mondom ezt el különben. 10 évig azt hiszem nem is említettem senkinek. De arra kell törekednünk, hogy minden nap a belsı vezetést kövessük! És arra kell törekedni, hogy a belsı szellemünket fejlesszük, felnövekedjünk benne, mert akkor válnak ezek a szellemi dolgok valóságosakká a számotokra, akkor tudjátok észlelni. Ha Isten ad a számotokra ilyen természetfeletti megnyilatkozást, akkor köszönjétek meg Neki. Tudjátok tehát azt, hogy Isten angyalai veletek vannak, és gondotokat viselik, anélkül, hogy látnátok ıket. De Isten a saját szellemeden keresztül fog megvilágítani, fog vezetni téged! Ezek a tanítások egy célt szolgálnak, hogy a szellemedben minél inkább tudatossá váljál. Mert ez a legalapvetıbb probléma a hívıkkel általában, hogy a testük tudatában élnek, és nem a szellem tudatukban. Kifejlesztik a testüket, arra nagyon nagy gondot fordítanak, van, aki az elméjére, a lelkére, az intellektusára is nagyon odafigyel, de a szellemi részt azt szinte értetlenül hagyja, nem figyel rá. 10/6 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

7 Vannak olyan keresztények, akiknek az a magatartásformájuk, hogy: hiszen másra nincs is szükségem, mint kenyérre meg vízre. Úgy viselkednek, és úgy gondolkodnak, mintha ez az egész föld az ördög hatalmában lenne. A föld eredetileg a mi tulajdonunkban volt, csak az ördög ellopta tılünk. Isten az egészet az ı egyetlen emberének, Ádámnak teremtette. Tudjátok, hogy Isten még azt is megmutatta Ádámnak a kertben, hogy arra van az arany, ott találod meg az aranyat. Biztos, hogy nem olvastátok el ilyen figyelmesen Mózes 1. könyvében ezt, hogy ez így van! Zsoltárok 50:10, 12 Mert enyém az erdınek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém a föld kereksége és annak teljessége. Az egész világ tehát az enyém mondja Isten. A barmok az ezernyi hegyeken, és azoknak teljessége, mind az enyém - ezt mondja Isten! Azt szeretném tehát elérni ezekkel a tanításokkal, hogy úgy neveljétek a szellemeteket, mert a szellem nevelhetı, hogy boldoguljatok az életben! Pontosan úgy nevelhetı a szellemetek, mint ahogy az elmétek is nevelhetı. A szellemetek ugyanúgy erısíthetı, és felépíthetı, és nevelhetı, mint ahogy a testetekre ez igaz. Hogyan kell megtenni? Az elsı, és legfontosabb számú feladat, hogy az Igén el kell mélyedni, gondolkodni kell az Ige felıl. Isten pontosan megadja a képletet erre. Pontosan el tudom nektek mondani, hogy hogyan tudsz Bécsbe elmenni. Lehet, hogy soha nem kerülsz el arra az útra, ami Bécsben visz, de én el tudom mondani, hogy melyik út visz oda. Józsué 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Ha Isten elmondta tehát Józsuénak, hogy hogyan tud boldogulni az életben, mondjátok meg nekem, ha Istennek nem az lett volna az akarata, hogy Józsué boldoguljon, akkor miért tanította volna rá, hogy hogyan tud boldogulni? Ha Isten nem azt akarná, hogy ti sikeresek legyetek az életedben, akkor miért tanítana benneteket arra Isten, hogy hogyan tudtok sikeressé válni? Isten akarja, hogy boldoguljatok, hogy sikeresek legyetek, pontosan úgy, ahogy Józsuétól is ezt akarta. Ezt kell tehát figyelembe venni, hogy az Újszövetség Igéi el ne távozzanak a te szádtól. Ha szeretnél valamivé válni az életben, szeretnéd valamire vinni, szakíts idıt arra, hogy az Igével tölts idıt, hogy gondolkodj az Ige felıl! Van egy nagyon híres tanító az Egyesült Államokban, aki ezen a területen tanít. Egyszer egy évben összegyőlnek ezek a leghíresebb prédikátorok az Egyesült Államokban, és elmennek vadászni együtt, és hát ugye van, amikor nem nagyon van mire lıni. Néha fölmásznak a fákra is, hogy onnan jobban lássanak. És az egyik mindig viszi magával a Bibliáját, mert tudja, hogy úgysem fog lıni senkire, hanem a Bibliáját fölviszi, és ott fogja olvasni. Egész nap ott ül a fán, és olvassa a Bibliáját. Mire visszajönnek a többiek - van az utolsó lövés, amire mindenkinek vissza kell térnie -, és mondják, hogy Istennek hosszú idıbe került, amíg vadat kerített az ı hálójába. Ahelyett, hogy vadászna, ı az Igével foglalkozik, az Igén meditál. Ugyanígy jár halászni is. A hitét használja arra, hogy a halak az ı hálójába kerüljenek. Az emberek nevetni szoktak ezen - addig, amíg el nem mennek vele halászni. És amikor elhatározza, hogy akar valamit fogni, akkor bizony fog. De beszélni kell az Igérıl, tehát meditálni kell az Ige felett! Magunkban kell mondogatni az Igét, mormolni, tehát hajtogatni kell magunkban, és meditálni kell felette. Végül is azt a négy utat, amely segít a szellemi fejıdésünkben, most csak megemlíteni szeretnénk. Az elsı az Ige felıl való elgondolkodás. A második, hogy az Igének cselekvıje, gyakorlója kell, hogy legyél. A harmadik, hogy az Igének elsı helyet kell adni az életedben. Negyedik pedig, hogy állandóan a saját szellemednek engedelmeskedni kell, azonnal! 10/7 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

8 Tehát a szellemed hangjának azonnal engedelmeskedni - meghallani, és engedelmeskedni! De mint látjátok, az elsı három az ezt megelızi. Ha mi szellemi lények vagyunk, nekünk megadatott az az elıjog, hogy az Ige felıl gondolkodjunk, gyakorolhassuk az Igét, az Igét elsı helyre helyezhetjük az életben. Ha ezt mind megteszitek, akkor a saját szellemetek hangja egy erıteljes hang lesz. Ahogy mondja ezt az Ige: Példabeszédek 20:27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét. Késıbbiekben tehát errıl még fogtok tanítást hallani, hogy hogyan lehet követni a saját szellemünk hangját, a vezetését! Egy idı után nagyon könnyen fogjátok tudni a Mennyei Atya akaratát. A legkisebb részleteit is tekintve az életednek fogod tudni az akaratát. Mert Isten a szellemünkön keresztül fog velünk kommunikálni, nem az érvelési síkon, nem az érvelési képességeinken keresztül. A szellemünkön keresztül kommunikál velünk. Az ember az Isten természetébe tartozik. Az ember egy szellem, mint ahogy Isten is szellem. Amikor az ember bőnbe esett, akkor a szelleme elkülönült Istentıl. Az emberben ettıl függetlenül benne van a szívében az Isten iránti éhség - és ez minden emberben benne van, ez a vágy, hogy Istennel tudjon kommunikálni, akár újjászületett, akár nem. Az embert soha nem fogja tudni a világ kielégíteni. Próbálják az emberek a világban megtalálni Istent, ott keresik. Ez egy egyedülálló sajátossága az embernek, a szívében az éhség, a vágy Isten után. Ez a szellemének az éhsége, a belseje éhezi Istent. És soha nem elégül meg a belseje az embernek, amíg meg nem találja Istent. A mi igazi belsı valónk, a szellemünk Istennel kommunikál, Istennel érintkezik, Isten pedig a szellemünkkel tart összeköttetést. És ahogy a szellemünk újjászületik, az lenne jó, ha a szellemünk irányítana minket, és az kellene, hogy Isten Igéje irányítaná a gondolkodásunkat, és nem az emberi érvelésünk, hiszen az Igét a Szent Szellem adta nekünk. És ha az Ige az, ami meghatároz minket, akkor ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem határozza meg a lépéseinket, hiszen az Ige a Szellem által adatott. Az írott Ige tehát azért adatott nekünk, hogy azáltal fejlıdjön a szellemünk. Semmi más nem fogja a szellemünket építeni, meghatározni, és fejleszteni, mint maga az Ige. Ha csak olvasgatod az Igét, az még nem segít! A szellemünknek megadatott az a lehetıség, hogy Isten Igéjén elgondolkodjon, elmélyedjen, mint szellemi eledelen. Ahogy ezt megtesszük, egyre bizonyosabb, és biztonságosabb vezetést fog adni a szellemünk - mert pontosan úgy, ahogy az elménk fejleszthetı, a szellemünk is tanítható, fejleszthetı. A szellemünk épp úgy felerısíthetı, és növelhetı, mint ahogy a testünk. Tehát az ember tud barátságban lenni, társas kapcsolatban lenni Istennel - az állatok ezt nem tudják. Azért, mert a legbelsı részünk, a szellemi valónk az Istennel tart kapcsolatot. Amikor Isten Igéjét a bőnösöknek hirdetik, aki soha nem hallotta az Evangéliumot, amikor a Szellem meggyızi ıt, az nem egy fizikai érzés. Nem is értelmi dolog. Lehet, hogy nem is érti, hogy mit beszélnek, de belül, a belsejében megvan a bizonyossága. Csehszlovákiában is nagyon sokan mondták nekem annak idején, hogy nem értették, hogy pontosan mi történt velük. Mert a Szent Szellem az Igén keresztül tud összeköttetésben kerülni a bőnösökkel. És amikor válaszolnak a prédikációra, akkor a szellemük újrateremtıdik, újraszületnek, és a szellemük újrateremtıdik azáltal, hogy örök életet fogadnak el a szívükben. A Biblia azt tanítja, hogy a bőn zsoldja halál, de Isten kegyelmi ajándéka örök élet. Istennek tehát ajándéka van a bőnösök számára. Ez pedig az örök élet, amely Isten természete és élete. És ez a mi szellemünknek válik részévé Ez az, ami újra teremti a szellemünket, ez az az élet. És ez az az élet, amely utána kellene, hogy befolyásolja a gondolkodásunkat. Isten Igéje tehát kell, hogy befolyásolja a gondolkodásunkat a Szent Szellemen keresztül - hiszen az Isten Igéje a Szent Szellemen keresztül adatott nekünk, hogy fejlessze a szellemünket. Ez pedig a megfelelı értéke a helyes meditációnak, mert ez fejleszti a szellemünket. Következıkben a Galata levélben fogunk egy részt megnézni. 10/8 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

9 Ehhez viszont szeretném elıre elmondani, hogy a görög nyelvben Isten Szellemére, és a saját szellemünkre, az ember szellemére ugyanazt a szót használták. Tehát a görögben egyetlen egy szó szerepelt a szellemre. Sajnos ezért sokszor elıfordul, hogy nagybetővel utalva a Szent Szelemre az Ige a saját emberi szellemet említi. Tehát, bár az Igében nagybetővel szerepel, mint Szent Szellem, Pál mégis az ember szellemérıl írta azt az Igét. Ezért tehát nagyon sok minden félreértelmezve szerepel az Igében. Galata 5:16 Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Itt tehát az ember szellemére utal Pál, az újrateremetett emberi szellemre. Galata 5:17 Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Tehát itt a harcot a saját testünk, és a saját szellemünk között kell megvívni. Hagyjátok, hogy az újrateremtett emberi szellemetek uraljon benneteket, az vezessen benneteket. Ez pedig a te saját szellemednek a gyümölcse, nem a Szent Szellem gyümölcse. János 15:1-7 Én vagyok az igazi szılıtı, és az én Atyám a szılımőves. Minden szılıvesszıt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szılıvesszı nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szõlõtõkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok. Én vagyok a szılıtı, ti a szılıvesszık: Aki énbennem marad, én pedig ıbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szılıvesszı, és megszárad; és egybegyőjtik ezeket és a tőzre vetik, és megégnek. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. A szeretet tehát nem a Szent Szellem gyümölcse, hanem az újrateremetett emberi szellem gyümölcse. Ez az elsı, amit észre fogsz venni, miután megváltást nyertél. Onnan tudjuk, hogy átmentünk a szellemi halálból a szellemi életbe, hogy szeretjük a mi felebarátainkat. És a szellemünknek ez a gyümölcse azért növekszik, mert Jézus Krisztus élete folyik bennünk. Galata 5: 25 Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk. Tehát meg kell tanulnunk az újra teremtett szellem szerint járnunk, abban élnünk, vagyis szeretetben járni. Az elménk az öt érzékszervünk alapján, azt meghatározva mőködik. Galata 5: De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság, hőség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Szellem szerint élünk, Szellem szerint is járjunk. Meg kell tanulni tehát a Szellemmel együtt járni! 10/9 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

10 Tehát ez az újrateremtett szellem gyümölcsei. Tehát a Szent Szellem, és maga Jézus, nem teremnek gyümölcsöt. İ maga a szeretet, İ maga az öröm, İ maga a békesség. A Szent Szellem örök élete az, ami lehetıvé teszi, hogy a mi szellemünk gyümölcsöt teremjen. Mi vagyunk az ágak, tehát, amelyek gyümölcsöt teremnek. Ez az örök élet pedig a Mennyei Atya természete, az İ örök élete bennünk. És Jézus Krisztuson keresztül nyilatkoztatik ki nekünk. 1Korinthus 13:4-6 A szeretet hosszútőrı, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Ez a fejezet a szeretetrıl szól - ez pedig a szellem gyümölcse. Ez azt jelenti, hogy ha szellemben jársz, akkor a szeretet fog uralni téged, és nem a hústested. Tehát a szellemünket úgy kell nevelni, hogy szeretetben járjunk. Ez egy nagy-nagy harc, amivel nap mint nap szembesülsz: szeretetben tudsz-e járni. A szeretet nem keresi a saját hasznát, nem keresi a saját felismerést, nem keresi a saját hasznát. A szeretet mindig az Urat helyezi az elsı helyre, és a többieket. A Biblia azt tanítja, hogy a szeretet a bőnök sokaságát elfedezi. Ha valaki tehát rosszat tesz, a hústest szeretné kikürtölni a világnak, és mindenkinek elmondani - arra lenne szükség, hogy a szeretetet gyakoroljuk ilyenkor is! Nagyon fontos arra emlékezni, hogy az újjászületett szellemünk egy része a szeretet, ami a hittel együtt jár. Az Igében olvashatjuk, hogy a hit szeretet által munkálkodik. Galata 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Tehát ha szeretnétek, hogy a hitetek munkába lépjen - márpedig ha szent egészségben akarsz járni, akkor hitbıl kell megélned -, akkor bizony szeretetben kel járnod! Tanítjuk és prédikáljuk a hitet. De ha a hitet megpróbálod szeretet nélkül gyakorolni, akkor az kb. olyasmi, mintha a fejedet a falnak vernéd, mert a hit szeretet által munkálkodik. És amikor szeretetben jársz, akkor a szellemedet követed, és nem a testedet. Fel kell fejleszteni a szellemünket úgy, hogy ezen a területen járjon, a szeretet területén, és nem a testet kövesse! Tehát az Igét gyakorolni kell. Mit jelent az? Meg kell tartani a parancsolatokat? Meg kell tartani az Újszövetség parancsolatát: szeretetben járni. Ezért nem kell, hogy azt a sok-sok régi parancsolatot mind szem elıtt tartsuk, hanem az egyetlen újszövetségi parancsolatot tartsd szem elıtt: szeretetben jár! Mert ha szeretlek, nem fogok lopni tıled. Ha szerelek, nem fogok hamis tanúbizonyságot tenni, ellened, nem fogok hazudni felıled. Ha a szeret ezt nem tudja megtenni, akkor a szeret az a törvény betöltése. Az Ige azt mondja, hogy az Igének cselekvıi legyetek, ne csupán hallgatói. Jakab 1:22 Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Tehát gyakorlónak kell lenni az Ige megtartásában, cselekedni kell az Igét! Amikor a Szent Szellem vezetését követed, akkor szeretetben fogsz járni. Mert az a hústest, amelyik a féltékenységben, az irigységben jár. A hústest az, ami mindig saját magát helyezi az elsı helyre. Ha hagyod, hogy az Ige beépüljön a szellemedbe, minden egyes életkrízisben fogod tudni, hogy mit tegyél. Pontosan azt fogod tenni, amit az Ige mond. És nem a problémáról kell beszélned, mert akkor egyre nagyobb és nagyobb lesz. A megoldást kell imádkoznod! Ezt tanítja Isten Igéje. Istennek és Jézusnak a szavait kell imádkoznod! 10/10 Jim Sanders Alaptanítások: Hogyan vezet Isten Szelleme? 6.

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 3. Vezetés belsı bizonyosság által Isten Szelleme által történı vezetésünkrıl hallotok tanítást, ennek a tanításnak a harmadik részét fogjátok hallani. A mai

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék Ma új sorozatot kezdünk, amelynek címe az lehetne, hogy: Kemény igei szólások egyensúlyba tétele. Azok a dolgok tartoznak ide, amikor Igéket

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 4. Megbocsátás

ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 4. Megbocsátás ALAPTANÍTÁSOK Szeretet Isten törvénye 4. Megbocsátás Efezus 4:23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint. Az Úr Jézus Krisztus testében az erınek és az összhang szellemének kell lennie. És

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. kazettájára. Efezus: 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák Hogyan lehet megismerni a hamis szolgálókat? Hét utat tanulunk ma erre! Szellemi szakértınek kell lenni ehhez, és teljesnek kell lenni Isten Szellemével.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom Jézus Nevérıl hallotok tehát tanítást a mai napon, a tanítássorozat 2. része következik. Három Igével kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK

IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. január 30. Megtörjük a bolondság szellemét, azok, akik nem ide valók Atyám ne jöjjenek, gonosz szellem, megdorgálunk téged, nem ronthatod meg

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

HIT ÁLTAL. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08.

HIT ÁLTAL. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08. HIT ÁLTAL Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08. Dicsőséges a mai nap, áldjuk meg a szomszédunkat, hatalmas kenetek vannak mellkasban, vállban, vesében, szívben most jött a kenet. Kisgyermek

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

ISTEN MAGA A SZERETET

ISTEN MAGA A SZERETET ISTEN MAGA A SZERETET Jegyzet Csideiné Katalin tanításából 2010. március 21. Drága Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, dicsérünk és dicsőítünk. Minden dicsőséget néked adunk. A hálaadás áldozatával

Részletesebben

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html )

A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) A kellene átkalibrálása Patagónia, Dél-Amerika - 2012. január 26. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_channel11_patagonia2-12.html ) Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI.

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI. JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 7. Ennek a tanítássorozatnak a befejező részéhez érkeztünk, és ahogy tanítunk róla, annál jobban látjuk ezek megnyilvánulását

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 4. Vezetés belsı hang által A negyedik kazettáját fogjátok ma hallani annak a sorozatnak, aminek a címe: hogyan vezet bennünket Isten Szelleme. Róma 8: 14, 16

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19.

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. Nagyon sok kijelentés jön Krisztus Testéhez, és nagyon sok hívő van, aki kívánja ezeket a kijelentéseket. Nem igazán az akadémikus eszmefuttatásokra

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben