Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 XI. MINDEN VAGYOK!

2 MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát), aközben óriási kérdıjelként pulzálnak lelke mélyén a kérdések, amelyekrıl e könyv szól. Ki vagyok én, miért vagyok, mennyit érek? Destruktív típus vagyok. Mindig lázadtam a tekintélyelvő rend ellen, különösen, ha nem volt miért tisztelni a tekintélyt követelı embert vagy szervezetet. A kötelezı és az illik szó számomra mindig a világ legellenszenvesebb szava volt. Nehezen alkalmazkodtam a kötelesség jellegő elvárásokhoz (mindig győlöltem az egyenruhákat is, s a szők farmerhez és a kilógó kockás inghez képest számomra az öltöny is egyenruhának számított; képzelheted milyen belsı konfliktust éltem át, amikor szószéki szolgálatra hívtak!) és a pusztán társadalmi kötelességbıl elvégzett cselekedetekhez. Bár lázadásaim kívülrıl csak ritkán voltak látványosak, botrányosak, de belül, a lelkem mélyén igazi tornádókat éltem át. Természetesen a legtöbb élethelyzetben azokkal voltam szolidáris, akik kisebbség- 167

3 KI VAGYOK ÉN? ben voltak a hatalommal szemben, legyen az családi, iskolai, katonaságbeli vagy akár politikai hatalom. Éppen ezért a vallás és az egyházasdi irtózattal töltött el. Nem Isten létét kérdıjeleztem meg ezzel, hanem látva a történelmi egyházak politikának való behódolását (s akkoriban, ahogy ma is az emberek döntı többségének, számomra ezek jelentették az egyházat), el nem tudtam képzelni, miért kellenének nekem papok ahhoz, hogy higygyek valamiben. Azt pedig végképp elutasítottam, hogy mások mondják meg, mit higgyek. De ezt bár a létét nem tagadtam, csak kiskamasz koromban még Istentıl sem tőrtem el. S ezzel a szemlélettel beleestem abba a jellemzı csapdába, amiben a mai világ is vergıdik. Amíg egyik oldalról elsöprı gyızelmet aratott bennem a totális függetlenség eszméje, addig a másik oldalról legalább ugyanakkorát a személyem értéktelenségének tudata. Bár látszólag ellentmond egymásnak a két tény, lélektanilag mégis teljesen nyomon követhetı a kialakulásuk. Az Istentıl való függetlenség vágya és ténye az egyik legelemibb kapcsolatunkból szakított ki bennünket. Állítólag Augustinus mondta: Minden ember lelkében van egy Isten alakú őr, s azt semmi mással nem tudjuk betölteni. Az evolúcióban való hit elképesztı terjedése hatalmas pontot tett a függetlenség ideája mögé. Ha nincs teremtés, akkor nincs szükség Teremtıre sem. Tudományos szempontból is bizonyítást nyert az ember egyeduralkodó mivolta. Amennyit nyertünk a réven (a szabadság látszólagos korlátlansága miatt), annyit veszítettük a vámon (ha magányos porszemek vagyunk az Univerzum 168

4 MINDEN VAGYOK sötétjében, akkor létezésünk ok és cél nélküli értelmetlenség). Elfoglalhatjuk magunkat látszattevékenységekkel, legyenek azok bármily nemes indíttatásúak, alapvetıen azonban mégis csak két tanácstalanul széttárt kéz marad a válasz létünk céljára. Egyéni életünk értelmét nem tudjuk máshol lemérni, csak önmagunk, illetve környezetünk erkölcsi, etikai, szellemi és fizikai normái alapján. Ez pedig manapság minimum kétséges. Nincs abszolút mércénk, amihez mérhetnénk magunkat. Ez volt az a csapda, amibe én is belesétáltam. Egy kiadós, szürke depresszió lett a vége. Ebbıl mentett meg Jézus Krisztus 1989 végén. A XXI. század talán minden más kornál jobban értékeli a csillogást és talmi értékeket. A könyv elsı fejezetében utaltam már a reklámok tudat- és személyiségformáló, torzító erejére, amelyek egyfajta mércét állítanak elénk. De pozitívabb-e vajon az összehasonlítás végeredménye, ha személyes környezetünk teljesítményéhez mérjük önmagunk eredményeit? Bármit is végzünk, egészen bizonyosan van valaki, aki jobban csinálja azt nálunk! Utaltam már arra, hogy mindennapjaink értékmérıjének kulcsszava a teljesítmény. Csak akkor érzik magukat értékesnek az emberek, ha valami teljesítményt tudnak felmutatni. Majdnem mindegy, hogy az a napi munkában, a mővészetek valamelyikében, tudományos kutatásban, sportban vagy bármi egyébben elért eredmény, de eredmény legyen! Ebben a teljesítmény- és látványcentrikus világban nem csoda, ha a néhány kiválasztottól eltekintve, óriási füg- 169

5 KI VAGYOK ÉN? getlenségünk ellenére semmitmondónak, értéktelennek látjuk önmagunkat. A Biblia egészen máshol, másban leli meg az értékünket. Bár egyes versekben valóban azt hangsúlyozza, hogy az ember Isten nélkül semmi, porszem csupán, addig más versekbıl megtudhatjuk, hogy miként vélekedik e porszem értékérıl Isten. Van egy vers, amely számomra talán a legszebb, legkedvesebb, legvigasztalóbb az egész Szentírásban. Közeli barátaim, ismerıseim szerintem már unják is, hogy anynyit hivatkozok rá. De egész életem önazonosságát tulajdonképpen ez a vers adja meg. Ésaiás prófétával íratta le a Szentlélek. Így szól: És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtıd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ésa 43:1). Jákób és Izráel Oh, Jákób Izráel így szólít meg bennünket az Úr, Ésaiás tolla által. Szólt ez a vers, hogyne szólt volna a testi Izrael számára is, de szól a keresztény egyház, a keresztény gyülekezet, a lelki Izráel tagjainak is (Jel 7:4 8; Róm 11:14 26). Ki volt Jákób, és ki volt Izráel? A bibliai történet szerint Ábrahám kisebbik fia, Jákób lett Izráellé (1Móz 32:24 29). A Jákóbból, vagyis a Csalóból, ahogy eredeti nevének jelentése szerint hívja ıt az Ige, Izráel, vagyis Isten harcosa lett azon az estén, ott a Jabbok révénél. Angyallal harcolt, bár jó darabig úgy vélte, hogy az ellenség, vagyis testvé- 170

6 MINDEN VAGYOK re, Ézsaú ellen teszi ezt. Az angyal kezének súlya a vállán a megcsalt testvér tenyerének súlyát jelentette a számára. Istennel szállt harcba, ha tévedésbıl is, hajnalra azonban Isten alázatos szolgájaként virradt rá az új nap. Egy bibliai alapokon álló szerzı ezt írja az angyallal küzdı Jákóbról: Amíg így küzdött az életéért, bőntudat nehezedett a lelkére. Elé tárultak bőnei, hogy elválasszák Istentıl. De kétségbeejtı helyzetben eszébe jutottak Isten ígéretei, és egész szívével irgalmáért könyörgött. 1 Jákób úgy gyızött tehát, hogy legyızetett. Akkor találta meg saját magát, amikor ragaszkodott Isten áldásához. Akkor lett a mindennapok áldásrabló Csalójából Isten Harcosa, amikor felismerte, hogy nem Ézsaú ellen, hanem az Isten áldásáért kell tusakodnia. Küzdünk mi is sok, ó, milyen sok mindennel! Ránk telepszik az élet, nehézzé válnak a terhek, nem bírunk érzéseinkkel, indulatunkkal, kifolyik markunkból az idı, elfogynak mellılünk szívünk legkedvesebbjei, fojtóhurokként tekerik körbe nyakunkat az anyagi nehézségek, napszárított páraként lesznek semmivé a lehetıségeink, a régi barátságok biztonsága helyett csak azok emlékét markolja tenyerünk Ó, hányszor pattantunk már fel Ézsaú tenyerét érezve a vállunkon, s küzdöttünk azzal, akivel, amivel nem is kellett volna harcolnunk, és hányszor szalasztottuk el a lehetıséget, amikor a harc helyett 1 Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 158. oldal, Advent Kiadó,

7 KI VAGYOK ÉN? leborulnunk kellett volna az elıtt, aki vállunkra tette a kezét! S ez az elsı, nagyon fontos üzenet számunkra ebbıl a történetbıl, ebbıl a igeversbıl! Sokszor küzdünk az életünk körülményei ellen, a bennünket körülvevı emberekkel, küzdünk a nehézségekkel, küzdünk Isten akaratával, s közben szentül hisszük, hogy valódi ellenséggel harcolunk. Pedig mindezek Isten érintését jelentik, hogy megismerhessük İt, hogy általa igazi önmagunkat találhassuk meg a függetlenség ádáz bajnoka, vagy a semmit érı pondró helyett. Teremtve lenni A te Teremtıd és a te alkotód, Izráel folytatja Isten, Ésaiáson keresztül e fejezet alapigéjében, az Ésa 43:1-ben. Mit jelent az a tény, hogy teremtett lények vagyunk? Csupán annyit, amit egyre több keresztény teológus is tanít, amit a teremtés mellett szinte utolsó bástyaként álló katolikus egyház, illetve annak feje is elfogadott 1996 ıszén, hogy Isten elindította egykor az ısbummot, aztán néhanéha kicsit beavatkozott a törzsfejlıdés menetébe, amíg végül kialakult az ember, akinek már nem is maradt más feladata, csak önmaga szüntelen reprodukciója? Ez lenne valóban a teremtés módja, a teremtettség lényege? Egyik kedvenc költım, Kosztolányi Dezsı írja Halotti beszéd címő versében: 172 Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belıle több, és most sem él, s mint fán se nı egyforma két levél,

8 a nagy idın se lesz hozzá hasonló Keresheted ıt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem és a gazdag jövıben akárki megszülethet már, csak ı nem Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. MINDEN VAGYOK Kosztolányi csodálatos szavaival élesen rávilágít minden ember egyszeriségére, egyediségére; bár a szerencsét nevezi az ember alkotójának. Az Úr azonban önmagát nevezi annak. Dávid így írja le léte elıtti léte emlékképe 2 történetét: Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél Nem volt elıtted elrejtve az én csontom, amikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet (Zsolt 139:13-16). Isten alakított olyanná, amilyenek vagyunk, az İ kezének alkotásaként születtünk erre a világra. İ akart minket olyannak, amilyenek vagyunk. Így, és csak így illünk bele az életnek abba a szegletébe, ahová İ szánt bennünket. Ha mások lennénk, akkor már nem a saját életünket élnénk, hanem valaki másét! Mindnyájunk egyedi, megismételhetetlen és pótolhatatlan, mindenki csodálatosan megkülönböztetett, újólag megteremthetetlen, egyedüli példány. 2 Utalás Reményik Sándor Istenarc címő versére. 173

9 KI VAGYOK ÉN? Bár régen mereven tiltakoztam ez ellen, de mégis igaz: azért teremtettünk, hogy Isten szerethessen minket, s Jákóbból Izráellé válva, mi is szerethessük İt! Szeretet őzött félelem Ne félj írja tovább Ésaiás az Úr szavait. Rákerestem: a Biblia-CD szerint hetvenkétszer szerepel ez a szóösszetétel a Biblia Károli-féle fordításában. Az elsı bőneset következtében alapvetı életérzésünk a félelem. Minden napra jut belıle, mindennap van mitıl félni, és van mit félteni. A félelem nem Istentıl származik. Ahol Isten ott van, ott oszlik a félelem is. Isten a szeretet, a teljes szeretet (pedig) kiőzi a félelmet (1Ján 5:18). Meg kell tanulnunk nem félni. Jákóbnak tanulnia kellett, egy egész éjszakán át, hogy a félelem hogyan alakulhat át Isten-félelemmé. Ugyanis ha megértjük a kettı közötti különbséget, akkor a félelem helyét felválthatja az Isten létébe és szeretetébe vetett hit, amely nem más, mint a belé vetett bizalom (Zsid 11:1). Hiába félünk a holnaptól, az emberektıl, a sötéttıl, a hangoktól, a bizonytalanságtól, a szegénységtıl, a gazdagságtól, önmagunktól vagy bármi mástól, Isten meg tud szabadítani bennünket bármilyen félelemtıl. Bizony, még az értéktelenségünk félelmétıl is. Hogyan is lehetnénk értéktelenek, hogyan is lehetne létezésünk céltalan, ha egyszer İ teremtett bennünket, ha olyannak teremtett bennünket, amilyenek vagyunk, és ha az İ akaratából vagyunk az életnek abban a sarkában, ahol vagyunk? 174

10 MINDEN VAGYOK Megváltva mert megváltottalak folytatódik a vers. Azért váltott meg minket Isten, mert szeret bennünket. Mert İ a szeretet. Ez az oka a teremtésnek is, de ez az oka a Golgotának is. Mindenkit üdvözíteni szeretne, s nem İ tehet arról, hogy ez sajnos nem lehetséges. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tőr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. (2Pét 3:9) Már láttad, a bőn nem más, mint önzés. Arról is beszéltünk, hogy a születésünktıl fogva bennünk élı önzés kikerülhetetlenül önzı cselekedeteket gyümölcsözik az életünkben. Isten a szeretet, ezért az önzés, az adni nem tudás teljesen idegen tıle, irtózik attól. Minden fájdalom, minden könny végsı oka az önzés. Önzés nélkül nem lenne halál sem. Az ember önnön ereje által nem tud megszabadulni a benne élı, és rajta keresztül munkálkodó önzéstıl. Minden önzı tett, minden önzı gondolat ellentmondásban van a szeretet életelvével, ezért elszakít bennünket Istentıl. a ti vétkeitek választanak el titeket Istentıl, és bőneitek fedezték el az ı orcáját ti elıttetek olvassuk az Ésa 59:2-ben. Az önzésnek, a bőnnek kikerülhetetlen következménye a halál. Ami nincs életbıl, az halálból van. Aki elszakad az élet forrásától, az menthetetlenül a halál területére lép. 175

11 KI VAGYOK ÉN? Nem Isten keményszívősége, hanem ez a belsı logika az oka annak, hogy a bőn következménye halál (Róm 6:23). Aki a bőn állapotában él, aki bőnt követ el, annak meg kell halnia. 176 vérontás nélkül nincsen bőnbocsánat. (Zsid 9:22) Ez mindannyiunk feletti ítélet. Jézus Krisztus azonban azért jött el erre a Földre, hogy a büntetést átvállalja helyettünk. Az İ vére kiontatott a mi halálunk helyett váltságul, İ meghalt helyettünk, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. A Biblia két halált ismer: az elsı és a második halált. Az elsı halált mindazoknak el kell szenvedni, akik nem látják meg életükben a visszatérı Jézust (1Kor 15:49 54). Ebbıl a halálból, bár idıbeli eltéréssel, de mindenki számára van feltámadás (Jel 21:5 8). A második halálból azonban nincsen visszatérés. Ez a kárhozat halála, a vég-leges, visszavonhatatlan megsemmisülés (Jel 20:14 15). Jézus ezt, a második halált szenvedte el értünk, és ebbıl támadt fel. Ezért mondhatjuk, hogy legyızte a halált. Az elsı halálból már az İ feltámadása elıtt is tértek vissza emberek az Ószövetség idejében is, de az İ szolgálata által is többen életre keltek (a naini özvegy fia, Jairus leánya, Lázár). Jézus halála és feltámadása azért volt különleges, mert İ az Atyától való végleges elszakadtság állapotából tért vissza. Ezzel a halállal halt meg helyettünk, és így saját vérét tudja felmutatni a mi életünkért váltságul. A mi helyünkre állt, hogy élhessünk. Ha az Úr megváltottai vagyunk, nincs okunk félelemre, mert bizonyosak lehetünk abban, hogy nemcsak formál-

12 MINDEN VAGYOK tatásunk, hanem életünk minden perce is az İ kezében van. Sıt, nála letehetjük bőneinket, marcangoló lelkiismeretfurdalásunkat. Megszabadít bennünket ezeknek görnyesztı súlyától is. Krisztusban azonban nemcsak a bőnöktıl, hanem magától a bőntıl is szabadok lehetünk 3, ha elfogadjuk tıle ezt a szabadságot. Isten nem kertel. Megszólít. Téged váltottalak meg mondja. Téged, aki ezt el sem akarod, vagy el sem tudod hinni! Megváltott, s ez azt jelenti, hogy miattad jött el Jézus erre a Földre, miattad öltött testet, miattad hagyta ott a Menynyet, miattad szenvedett, miattad halt meg, és miattad támadt fel! Nem azért, mert jó ember vagy, hanem hogy jó emberré lehess! Nem azért, mert megtartod a törvényt, hanem, hogy megtarthasd azt. Téged váltott meg Isten, mert az İ szemében nem vagy tucatáru! Személyes teremtése vagy, drága a szívének! Téged váltott meg Isten, hogy e megváltás által pontosan belesimulj saját életedbe, s hogy el tudd végezni mindazt, amit más nem tudna megtenni a te helyedben. Te kellesz, és pont oda, ahol vagy! Megváltott Isten, mert megváltás nélkül más lennél, lötyögnél az életed kereteiben. 3 A bőnök az önzı gondolatokat, illetve az azokból származó elkövetett cselekedeteket, elmulasztott lehetıségeket jelentik, a bőn pedig azt az önzı állapotot, amelynek természetes következménye, hogy önzı gondolataink és cselekedeteink vannak. 177

13 KI VAGYOK ÉN? Megváltott, hogy általa lehess más, az, aki igazán te vagy! Az Úr olyannak szeret, amilyen vagy, hogy olyanná lehess, amilyenné lenned kellene! Szeretete feltétel nélküli. Úgy szeret téged, ahogy vagy. Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bőnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. (Róm 5:8) Ez nem jelenti azt, hogy a bőneidet, a bőnös állapotodat is szereti. Oda kell szánni magunkat a bőnök elhagyására, úgy, ahogyan erre Pál is hív bennünket. Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket (2Kor 7:1). Ám az odaszánás nem feltétele a szeretetének. Nemcsak akkor vagy értékes számára, ha megszületik benned az elhatározás, hanem még azelıtt értékesnek tart téged, mielıtt egyáltalán megismerted volna İt. A te neved Mi jöhet még a megváltás után? Mi az, ami több lehet, mint a megváltás ténye? neveden hívtalak téged fokozza tovább az Úr a mondanivalóját. Neveden hívtalak téged A megváltás az egész világért megtörtént. Úgy szerette Isten a világot írja János apostol a Biblia aranyszövegében (Ján 3:16). Szerette Isten a világot, de a ma embe- 178

14 MINDEN VAGYOK re már tudja, hogy csöppnyi bolygónk is milyen határtalanul széles tud lenni, s hogy mennyire semmi egy emberélet, a többi hétmilliárd között a bolygónkon. Ugyanez a János apostol egy ízben mégis megfordítja mondanivalóját. És ı engesztelı áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is. (1Ján 2:2). Tudja nagyon jól, hogy Isten szeretete átöleli a világot, de nemcsak úgy általában szeret, hanem mindig az egyes emberhez szól a meghívása. Minden egyes emberre vonatkozik a megváltás csodája. Ésaiás próféta ugyanezt hangsúlyozza, ám még személyesebbé teszi Isten üzenetét. A Bibliában a név az egész embert jelenti, testi, lelki, szellemi egységében. Isten így hív neveden téged is, egykori Jákób, aki Izráellé lehetsz İbenne! Mondd csak el ezt a verset, úgy, hogy hozzáteszed a saját nevedet is! Neveden hívtalak téged, X. Y. Hihetetlen? Pedig igaz! Megszólít téged Isten, az egész világegyetem teremtıje! Téged, aki egy vagy a hétmilliárdból, aki értéktelennek, sallangnak tartod magadat a világ folyásában. Téged, aki meg vagy gyızıdve arról, hogy határozott ura és irányítója vagy életednek. Saját neveden szólít, s úgy, hogy azt össze nem keverheted senki hívásával! 179

15 KI VAGYOK ÉN? Kié vagy? enyém vagy fejezi be a mondatot Isten. İ mondja azt, hogy az Övé vagy. Kié vagy valójában? Kié vagy, Jákób, aki Izráellé lettél, akiért meghalt Jézus Krisztus, akiben még mindig élnek félelmek, akit nevén hívott Isten? Kié vagy? Az értéktelenség félelméé, a kisebbségi érzésé, az összehasonlítgatós méricskélésé? A magabízó, életuraló, mindent és mindenkit tipró magaura büszkeségé? Kié vagy, amikor İ azt mondja, hogy az Övé? Nem széljátéka sors az életed az Övé vagy! El tudod-e fogadni magadat olyannak, amilyennek İ megteremtett? A szívedben élı istenfiúság kibékített-e már önmagaddal is, elfogadtad-e magadat annak, aki vagy, s akivé Isten által lehetsz? Vagy még mindig másokhoz méricskélsz, még mindig másokhoz hasonlítgatsz? Vagy még mindig azt hiszed, hogy az embertıl és Istentıl való teljes függetlenségben élheted le az életedet? Látod-e Krisztus vérében saját értékedet, te, aki mindenestıl értéktelennek tudod magadat? nem veszendı holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbıl, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplıtlen Bárányén, a Krisztusén (1Pét 1:18 19). Ez a vér az árad! A te árad! Mered-e továbbra is értéktelennek vagy életed kizárólagos urának tartani magadat, mondd, barátom, testvérem? 180

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A zsidókhoz írt levél 1-2. Fejezet

A zsidókhoz írt levél 1-2. Fejezet A zsidókhoz írt levél 1-2. Fejezet A levél íróját illetıen számos vita alakult ki. Különféle bibliatudósok más-más személyeket javasolnak. Az igazság azonban az, hogy nem tudjuk biztosan, kinek a tollából

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani.

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani. A Szép Misztériuma Ha van a szépnek misztériuma, mintha a logika határán kívül lenne, az érzelem javára. Magyarázatát viszont mindenki a filozófiától várja. Elő is kerül az Igazság reális fényében... Akárhogy

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága Mirco Agerde 2003 Harmadik katekézis: Mária anyasága Az elızı katekézis során azt elemeztük, milyen választ kell adnunk Mária azon kérésére, hogy szenteljük magunkat az İ Szeplıtlen Szívének, és megértettük,

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA DIRICZI TIBOR A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A MODERN GYÜLEKEZETEKBEN 1 ingyenes példány pénzért nem árusítható Kiadja: Diriczi Tibor 6917 Nagyér, Damjanich u. 49 berea14@freemail.hu 2 A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A Biblia

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

22. A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE (ApCsel 16,11 40) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

22. A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE (ApCsel 16,11 40) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 22. A FILIPPI BÖRTÖNŐR MEGTÉRÉSE (ApCsel 16,11 40) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Fazakas Alpár: Szenvedésben is hálát adva in:http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/modul/igazsageselet/2012_2/12_cantate.pdf;

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: (Felhasznált irodalom: Ravasz László: Kis dogmatika, Budapest 1990; Dr Török István: Dogmatika,

Részletesebben

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3

13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 13. ÉRZÉSEINK A CSALÁDON BELÜL Gyülekezeti óraszám: 1 Iskolai óraszám: 3 Tantervben megfogalmazott rövid tematika Érzéseink: irigység, harag, csalódás témájához: Szituációs játékok, beszélgetések a haragról,

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben