Egy kollégista lány gondolata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy kollégista lány gondolata"

Átírás

1 Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános iskola befejezése után nagy gondot jelentett nekem és az egész családomnak az, hogy milyen iskolát is keressünk ahhoz, hogy a sportolást, az sport iránti elkötelezettségem, a már elért sporteredményeim tovább tudjam fejleszteni. Mivel egyértelmően a sportban való további fejlıdésemrıl volt szó, szüleim segítségével és támogatásával egy olyan iskolát kerestünk, amelynek a profilja a sport. Ezt az iskolát Budapesten, a IX. kerületben, Ferencvárosban találtuk meg. Az iskolaválasztás után kollégiumot is keresnünk kellett. A kollégium kiválasztásában a következı szempontok domináltak: - legyen közel az iskolához - legyen múltja a kollégiumnak - ne legyen nagy létszámú. A keresgélésben az iskolám is segített. İk a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium kollégiumát javasolták, mivel nagyon jó partneri kapcsolatot ápolnak ezzel a kollégiummal, az ott dolgozó tanárokkal. Szüleim érdeklıdését is felkeltette az ajánlatuk. Így az ajánlott intézmény honlapját meglátogatva eldöntöttük, hogy ezt a kollégiumot választom magamnak a középiskolai éveim életteréül. Mivel én is a sportolási lehetıségek bı skálája miatt jöttem fel vidékrıl Budapestre, így nagyon is motivált az a tény, hogy ezek között a falak között sok eredményes sportoló nevelkedett, olyanok, mint Sebık Vilmos, Lisztes Krisztián, Hrutka János, Vincze Ottó focisták, Füzes Gyula válogatott kézilabdázó, Tátos Nándor Európa- bajnok, úszó, Vereckei Ákos olimpiai bajnok kajak-kenuzó. Minden szülı gondolkodik azon, hogy vajon mi lehet jó a gyermekének. Talán az erıs apai szigor, a szülıi ház melege vagy pedig egy olyan nevelési stílus, ami megfelel a század kritériumainak? Véleményem szerint, bárki bárhogyan is neveli gyermeké, a legfontosabb dolog a szeretet és az egészséges életmód követése. Sok fiatal lány, köztük én is a sport miatt hagytam ott a szülıi házat és léptem egy teljesen új világba. Már negyedik éve ad nekem otthont a budapesti Szent István Közgazdasági SZKI és kollégium kollégiuma. Ebbe a meghitt környezetbe magammal hoztam az otthon melegét, a már kialakult szokásaimat, és próbáltam ezeket beleilleszteni a mindennapi életembe. A kollégiumban megismerkedtem nagyon sok új diákkal, ami nem volt egy nehéz feladat, mivel a kollégiumban élı sportolók családtagként veszik karjaikba az újonnan jött tehetségeket és az elszánt, erıs akaratú fiatalokat. Ez velem is így történt. Egyszerre lettem családtag, kollégista és fıvárosi lány. Mindenkinek mást jelent a fıváros, de nekem egy olyan biztos, sportolási lehetıségeimet tovább fejlesztı közeget ad, amihez hasonlót vidéken nem találhattam volna. Én úgy érzem, hogy a fıváros adta lehetıségeket kiaknázva el tudom érni a sportban kitőzött céljaim megvalósulását. A vidéki élet után Budapestre érkezve, belecsöppentem hát abba a bizonyos nagyvárosi életbe. Persze, semmi sem megy segítség, kitartás és akarat nélkül. Édesanyám távollétében talán egy kicsit felnıttem és megélhettem, azt, ha távol is vagyok a családomtól, milyen biztos támogatást is adhat nekem egy kollégium. Azt, hogy milyen érzés egy kollégiumban élni, csak az tudja megérteni, aki szintén kollégiumban éli hétköznapjait. Az én második otthonomról, a kollégiumról, az itt folyó életrıl szeretnék most írni, hogy mindenki megtudja milyen öröm egy kollégiumi közösségben felnıni és mindezek mellett milyen fájdalmas leküzdeni a szülıi ház hiányát. 1

2 Én azt hiszem, szerencsésnek mondhatom magam, hogy megismerhettem és megélhettem ezeket az érzéseket. Szerencsésnek érzem magam, mivel olyan kollégista lányok mellett nıhettem fel, akik ugyanúgy, mint én hoznak valami igazi otthoni szokásrendet a közösségbe, átadják tudásukat társaiknak, ezáltal gazdagítva egymás értékeit. Nevelıtanárainknak köszönhetıen itt megtanulhattuk a közösségi életet. Nem tartom magam egy áldott jó gyereknek, de ezt itt tudják jól, ismerik a jellememet, ismerik a bánatomat, talán ismernek már teljesen. És ık azok, akik segítenek nekem jobb és érdekesebb emberré válni. Nem telik el úgy egy hónap sem, hogy ne lenne valami érdekes feladatunk, vagy egy közösséget formáló, összetartó játék, vagy egy érdekes elıadás. Így, végzısként már megértettem, hogy melyik kollégiumi program miért is van úgy, ahogy van. Kezdeném az év elsı programjával, az elsısök bemutatkozásával. Minden évben a leérettségizett diákok helyére új kollégisták jönnek különbözı kultúrával az ország különbözı helyeirıl. Elhozzák a kollégiumba a helyi szokásaikat. Sokat segít nekik ez a bemutatkozó délután a kollégiumi életbe való beilleszkedésükbe. Az ismerkedési estet a kollégiumi diákönkormányzat szervezi. Az új kollégistáknak erre az alkalomra a diákönkormányzat izgalmas feladatokat készít, amelyek segítségül szolgálnak az összekovácsolódásukhoz. Minden új lánynak kell egy ilyen alkalom, ahol elıbújhat a zárkózottságából, kinyílhat kollégista társai felé, és nem utolsó sorban, maga mögött tudhat egy végtelenül boldog délutánt. A mi kollégiumunk így segíti elsı lépésben beilleszkedni a még félénknek, elesettnek tőnı kicsiket. Én, mint a sportoló kollégista lányok egyike, elmondhatom, hogy a megterhelı edzéseink közt nagyon jól esnek a kikapcsolódó délutánok, a megemlékezések, a színházlátogatások, vagy akár az egyszerő, de hangulatos filmvetítések a filmklub programjából. A kollégiumban minden hónapban nagyon hasznos elıadások vannak. Az ısz beköszöntével meghallgathatjuk az egyik kedvelt nevelıtanárunk érdekes elıadását az ıszi-téli hagyományos ünnepekrıl, népszokásokról. Az elıadásokból sokat meríthetünk, tanulhatunk, elgondolkodhatunk az élet dolgairól, de talán ami a legjobb egy ilyen elıadásban az az, hogy megtapasztalhatjuk az együttlét örömét. Együtt hallgatjuk végig az elıadásokat és az elıadások után tanáraink is érdeklıdve várják a mi különféle kérdéseinket. Szerintem, jól esik nekik az, ami nekünk is, hogy ott vagyunk, együtt vagyunk, nevetünk, vagy néha szomorkodunk. Ezek a programok olyanok, amelyekkel próbálnak minket kicsit kizökkenteni a mindennapi életünkbıl, elvarázsolnak, és egy olyan képzeletbeli világba visznek minket elıadásaik során, ahol átérezhetjük a gyakran hiányzó otthonunk hangulatát. Én legalábbis így látom ezt, és így látom értelmét megtartani egy közösséget. Ha már közösségrıl van szó, akkor megemlíteném a végzıs évfolyamot. Van olyan lány, aki kilencediktıl a kollégiumban lakik, de van olyan lány is, aki közben kapcsolódott be a mi közös életünkbe. Minden lány mást és mást kedvel, más az érdeklıdése, tehát különbözıek vagyunk. A kollégiumi év második programja az október 23-ai megemlékezés. Minden évben más helyszínen teszünk kegyeleti látogatást az 56-os hısök tiszteletére. Ahogy most, immár felnıtt fejjel végig gondolom a programokat, látom, hogy azok egy nagyon is tudatosan tervezett nevelı munkát takarnak. Mindegyik évfolyam a kollégiumban töltött négy év alatt az 56-os forradalom minden jelentısebb helyszínén fejet hajt az értünk, jövınkért, szabad országunkért elesett hısök emléke elıtt Az elsı évfolyamosok minden évben a Rákoskeresztúri Újköztemetıbe látogatnak el, helyezik el a hála, a tisztelet virágait az elhunyt hısök sírjain. Úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna, pedig immár négy év telt el azóta, hogy a 301-es parcellából a hosszú visszaúton végig Petıfi Sándor ismert sorai csengtek a fülemben: Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. 2

3 Talán érezte a nagy, magyar költıóriás, hogy mindig is lesznek, olyanok, akik hálával, kegyelettel emlékeznek eleikre, a harcokban elesett bátor hısökre? Boldog vagyok, hogy hozzám is szólnak ezek a sorok! Ez után a kegyeleti látogatás után, meghatottan, elgondolkodva, csendesen tértünk vissza a kollégiumba. Még sokáig beszélgettünk errıl a megemlékezésrıl. Kezdtünk mindent más színben látni, az addig érthetetlen dolgok megteltek értelemmel. Második évfolyamos kollégistaként a Kossuth-térre látogattunk. A felkészítı csoportfoglalkozáson megismerkedtünk október 23-a Kossuth-téri eseményeivel, a véres csütörtök borzalmaival. Harmadikos kollégistaként a Széna-téri eseményekkel ismerkedtünk meg. Az idén a Corvin-közben róttuk le kegyeletünket, a forradalom és szabadságharcban elesett fiatalok emléke elıtt. Egy ilyen látogatás után mindenkiben megmozdul az a bizonyos hazaszeretet és magyarság érzése. Mindenki próbálja magában átélni azoknak az embereknek a hısiességét és kitartását, amelyért valahányunk irigykedve sóvárog. A kegyeleti látogatást a Szabadság, szerelem címő Andy Wajna film megtekintésével zártuk. A film nagy hatással volt a csoport valamennyi tagjára, hisz szinte velünk egykorú, fiatal forradalmárokról szól, hozzánk, jelenleg élı fiatalokhoz. Még mindig a fülemben cseng a Rádió ostrománál agyonlıtt fiatal srác utolsó mondata, mely így szólt: Igazán csak most kezdıdik az élet Úgy érzem, ha a történelem érettségin az 1956-os forradalom és szabadságharcról kell majd beszélnem, kellı felkészültségemrıl teszek majd tanú bizonyosságot. Ez talán számunkra, sportolók számára a legértékesebb program, mert milyen is lehet egy tökéletes sportoló, ha nem olyan, mint egy egészséges magyarságtudattal bíró, szabadságáért küzdı forradalmár. Mi próbálunk mindent a sport köré építeni, ebbıl tanulni, vagy ezek által változni pozitív irányba. Egy sportoló számára a legnagyobb vetélytárs az idıeredmény, de a legfontosabb, a hazaszeretet érzése. Ha mindenki egy olyan kollégiumban nevelkedne, mint én, olyan emberek között, mint én, akkor mindenki tudná, hogy mi is az a hazaszeretet. Amikor az ember nap, mint nap küzd azért, hogy legyen belıle valaki, mindent felad álmai megvalósításának céljából, és még azt is bevállalja, hogy akár hosszabb ideig nem látja szeretteit, az az ember majd elmondhatja magáról, hogy mindent megtett azért, hogy tehetségét kiaknázva a társadalom hasznos tagjává legyen. Igen, én is így vagyok ezzel. A honvágy, a hazavágyódás és az otthon hiánya okozza nekem a legnagyobb traumát. Feláldozok mindent azért, hogy jobb, képzettebb emberré váljak, még ha ennek az is ára, hogy a hétvégi edzések és mérkızések miatt heteken át nem mehetek haza, nem láthatom szüleimet, testvéreimet, nagyszüleimet Próbálom az iskolában a tanulásban is a maximumot nyújtani, ami a napi edzések mellett nem kis feladat. Az én kollégiumi életem megegyezik a velem egy hálóban lakó hét társaméval. Szeretetben, barátságban élünk mi, nyolcan egy szobában, immár negyedik éve. Ismerjük egymás bajait, ismerjük egymás lelkét, és ami a legfontosabb, megtanultunk egymás mellett élni, szeretni, tisztelni, elfogadni egymást. Nincs annál megnyugtatóbb, biztonságosabb érzés, akkor, mikor a honvágy gyötör, mint az, hogy ott vannak melletted azok, akik bármikor bárhová elkísérnek, segítenek, mindenben melletted állnak. Talán egy életre szóló barátság, vagy a bennünk, lányokban mélyen szunnyadó anyai ösztön sugallja azt, hogy mindig segítenünk kell az éppen csüggedı társunkon? Erre a kérdésre csak a jövı adja meg a választ. Annyi azonban biztos, hogy a kollégiumi közösség, tanáraink személyes példamutató életvitele, gondoskodása (amit néha ugyan el is utasítunk), meghatározó lesz késıbbi életünkben. Azt már most felelısségteljesen ki merem jelenteni, hogy a kollégiumi élet négy éve alatt olyan közösségi emberekké formálódtunk, amelyet semmilyen erı sohasem tud szétszedni! Mindezeket köszönhetjük tanárainknak és a kollégium nyújtotta lehetıségeknek, az itt szervezett programoknak. 3

4 A havi érdekes programokon kívül én nagyon szeretem a reformhét projektet. Lányok vagyunk, mindenki szeret fızni és mivel sportolunk, szeretünk sokat és jókat enni. A reformhét egy olyan teljes hetet foglal magában, amikor az egészséges életmódról tudhatunk meg többet. Az elsı napon meghallgatunk egy elıadást, majd megkapjuk évfolyamonként feladatainkat. Totókat kell kitöltenünk, játszanunk kell, és ami a legjobb, az elméletben elsajátítottakat a gyakorlatban is meg kell valósítanunk: fıznünk is kell. Ilyenkor egy teljes menü elkészítésére kerül sor. A kilencedik évfolyam mindig elıételt készít, a tízedikesek évfolyama fıételt készít, a tizenegyedikes kollégisták salátákat, és végül a végzısök készítik a desszertet. A tízedik évfolyamé talán a legnehezebb feladat, - a fıétel elkészítése. Ám mindenki sikeresen veszi az akadályokat. Ebben a tanévben mi készítjük majd el a desszertet. Már elterveztük, hogy milyen desszerttel is fogjuk meghódítani társainkat! Emlékszem, tavaly sikerült egy olyan tészta salátát csinálnunk, ami kifogástalan volt, és nagyon finomra sikeredett. Reméljük, az idén is tudunk valami maradandót alkotni. Utána minden csoport egy vendégtálat készít a többi csoport számára a komatál ismérvei szerint. Ezzel megkínáljuk egymást. Így mindenki megkóstolhat mindent. Tehát az egész tevékenység egy meghitt lakomává és idıtöltéssé alakul. Az öt napig tartó program vége az eredményhirdetés, amit mindenki izgatottan vár évrıl évre. A reformhéten mindenki fontos dolgot tanul, és ezeket az élményeket soha sem fogjuk elfelejteni. Izgatottan várjuk az idei feladatainkat tanárainktól. Minden közösségi program után újra kezdetét veszi a szilencium, az erıs edzések a reggeli fárasztó felkelések és az érettségire való hajnali tanulás. Már benne vagyunk ebben, megszoktuk, az életünk részévé vált a folyamat. A reggeli fél hetes ébresztés, reggeli az ebédlıben, az iskolai tanulmányi munka, a délutáni edzések, a kis szieszta utáni vacsora, ami után jöhet ismét a tanulás, ami bizony néha hajnalokba torkollik. A napi rendszeres tanulás és edzések szigorú rendje ellenére, én szeretek itt élni. Szinte mindent megtanultam itt, ebben a mini közösségben, ami a nagybetős életben szükséges ahhoz, hogy szilárdan megálljam a helyem az élet minden területén. Megtanultam a szabályok betartásának szükségességét, a rendszeres munkavégzést, a kötelességeim teljesítésének fontosságát, melyek után érvényesíthetem a jogaimat is. No, és a közösség szeretetteljes gondoskodását is magaménak érezhetem. Állítom, hogy életem legboldogabb éveit élem itt, most társaimmal a kollégium falai között. Úgy érzem, hogy ezekre a kollégiumi évekre mindig kellemesen fogok visszatekinteni majd az évek során. Az én álmom az, hogy eredményes sportoló legyek. Ha egyszer sikerül megvalósítanom álmom, nem csak szüleimnek, de nevelıtanáraimnak és társaimnak is köszönetet fogok mondani a több éves biztatásukért, irántam tanúsított türelmükért, az utamon való terelgetésükért. De amíg itt vagyok és itt élek közöttük, arra is gondolok, hogy milyen jó lenne, ha már most büszkék lennének rám, ha már most öregbíthetném valamivel a kollégium hírnevét. Térjünk vissza a jelenbe. Sok jobbnál jobb kollégiumi program volt már ebben a kollégiumi évben is, és vár még ránk az év folyamán. Már hiányozna, ha nem lenne a kollégiumi Mikulásozás és karácsonyozás. A Mikulásozás alatt legtöbbször évfolyamonként szoktuk megajándékozni egymást, mégpedig úgy, hogy neveket húzunk ki, és mindenki annak vesz ajándékot, akit kihúzott. Ez egy nagyon érdekes folyamat, mert végig izguljuk Mikulás napjáig az ajándékozást. Nincs annál jobb érzés, mint egy olyan ajándékot kapni és adni, ami szívbıl jön. Karácsonyra mindig egy pásztorjátékot vagy egy misztériumjátékot adunk elı. Már az ıszi szünet elıtt megkapjuk a szerepeket. A szünet után elkezdıdnek a próbák. Eddig minden évben nagyon szép, meghitt volt a karácsonyi mősorunk. A mősor után az ebédlıben ünnepi terítési verseny kerül megrendezésre, hogy megtanuljuk, hogyan is illik az otthoni ünnepi asztalt megterítenünk. Aztán egy meghitt, közös vacsora 4

5 elköltésére kerül sor, amikor tanárainkkal együtt fogyasztjuk el az ünnepi fogásokat. Ilyenkor az asztalokra kerülnek az otthon elkészített finom karácsonyi sütemények, édességek is. Ezt mondhatom egy kicsit otthoni szokásnak is, mivel karácsony napja nálunk is így néz ki. Saját magunk díszítjük fel otthon is az asztalt, tálaljuk az ünnepi étkeket. Jó ilyenkor együtt vacsorázni a többiekkel, és szerintem nekik is jó érzés, hogy karácsony elıtt hozunk valami kis ünnepi hangulatot a hétköznapokba. Épp az ilyen programok teszik otthonosabbá kollégista életünket, és ez a hangulatos, melegséget, szeretetet sugárzó karácsonyi mősor, alkalomhoz illı ünnepi asztal, valamint a közös ünneplés készít fel bennünket az otthoni ünnepekre és a téli szünetre is. Igaz, egy kicsit nehéz visszarázódni a szünet után a hétköznapokba Januárban is meghallgathatunk a téli szokásokról egy frappáns, rövid elıadást tanárainktól. Ezáltal néha-néha megéljük azokat a perceket, amikor otthon vagyunk a családunk körében, ami egy igen kellemes érzés akkor, ott a teremben az elıadás hallgatása közben. Mindennek van valami kellemes sugallata itt nálunk. Vegyük például a szakköröket. Különféle szakkörökön vehetünk részt attól függıen, hogy ki mit szeret vagy éppen ki miben tehetséges. Ilyenek például, a sportszakkör, kézmőves, honismereti és népismereti szakkör, mozgókép és film, mindennapi tudományok szakkör, a környezetvédı szakkör, valamint a pályaorientációs szakkör. Érdekesnek mondhatóak ezek a szakkörök, mivel mindenki megtalálhatja a személyiségének, tehetségének megfelelı hasznos idıtöltést, és mindenki rájön arra, hogy ıt valójában mi is érdekli. Én sajnos az elızı években az edzések sokasága miatt csak egy szakkör munkájában tudtam részt venni, az is a sport volt. Az idén beiktattam a mozgókép-és film órákat is. Nem feledkezhetünk meg a hetente egyszeri csoportfoglalkozásról sem. Itt mindenki elmondhatja bizalmasan gondját, baját megbeszélhetjük a tennivalókat, mővelıdhetünk, hasznos tudással gyarapodhatunk. A gyorsan pörgı hetekkel lassan el is érkezünk a végzısök egyik záró jelenetéhez, a kollégiumi ballagáshoz, ami egy nagyon különleges, bensıséges, meghitt ünnep itt nálunk a kollégiumban. Mondhatni, nekünk ez lesz a kollégiumban az utolsó felvonásunk, fellépésünk. A tizenegyedik évfolyam áll elı egy olyan búcsúztató mősorral, majd számunkra, amire remélhetıleg rászolgáltunk és megérdemeltünk. Nem is tudom, hogy akkor majd pont ott melyik emlékképek lesznek azok, amelyek elıbukkannak az emlékezetemben. Lehetséges, hogy a hajnali edzésre járás? Vagy a színes programok? Színházlátogatások? Nem tudom, de ıszintén megvallva, valahogyan nem szeretnék még abban a helyzetben lenni, ami már sajnos, vészesen közeledik. Az érettségi, az izgalom, a felvételi Befejezve a középiskolai éveinket, már nem lesznek mellettünk súgókként sem a szüleink, sem nevelıtanáraink, hogy fogják a kezünket és egy olyan utat mutassanak nekünk, amit már ık kitapostak. Ám útmutatásaikat használva, az új erdei ösvény kitapasztalása már a mi feladatunk lesz. Nekünk kell megélnünk a jövınket, ami tele lesz boldogsággal és szenvedéssel, örömmel és csalódással. Én ıszintén remélem, hogy jól megtanultuk itt a leckét, így céltudatosan járjuk majd utunkat. A már elért cél után egy újabb cél elérése következik, ami megadja az életünk dinamizmusát, az állandó pulzálást, ami oly széppé tesz mindent, újabb és újabb célokat keresve küzdünk majd felfelé. Ez a dolgozat legyen egy köszönet tanáraimnak és barátaimnak azért, hogy egyengették utamat, segítették, támogatták törekvéseimet egy biztos és egy jó élet eléréséhez vezetı úton. Paál Ágnes kollégista 5

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata Bevezetés A szociális kompetenciafejlesztés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Reméljük tetszik. Ez a kiadvány könnyen olvasható formában készült.

Reméljük tetszik. Ez a kiadvány könnyen olvasható formában készült. ! Ezt a füzetet neked készítettük. A füzet könnyen olvasható, így bármikor te is el tudod olvasni. Segítünk neked, hogy megismerd magad. Segítünk, hogy dönteni tudj vagy segítséget merj kérni. Képekkel

Részletesebben

a bukovinai székely hagyomány

a bukovinai székely hagyomány www.bukovina.lap.hu Sebestyén Ádám m hatása a bukovinai székely hagyomány nyırz rzésre Írta: Sebestyén Imre Dezsı 2004 1 Miért fontos nekünk Bukovina? Mi, akik már itthon Magyarországon születtünk csak

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. április 8-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: -

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Segítség a család lelki növekedéséhez

Segítség a család lelki növekedéséhez Segítség a család lelki növekedéséhez Hogyan válhatnak családi áhítataink a meghittség, a közösség és a szeretet különös pillanataivá? Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja XII. évfolyam 15,-Sk 4. szám 2006/ 2007 A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja Tartalom 2- Kedves Diáktársaim! 3- Gondolataim és érzéseim 4- Fényképezkedés 5- Egy kis mosi sosem

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására.

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Tisztelt Képviselı Testület! Immáron öt év is eltelt, hogy töretlenül

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról

Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról Különös közzétételi lista - A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde Óvodájáról 1. Óvoda, óvodapedagógusainak száma három telephelyen: 25 fı. 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

******************************************************************

****************************************************************** Els évfolyam 1. szám 2015. szeptember-október ****************************************************************** Ismét itt az iskolaújság! Újból létrejött a Lila Suli diáklapja! A közremköd fszerkesztk,

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 12. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 12. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 12. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Mi a MÉB, és hogyan tudod felhasználni a csajozásban? -Jocky- Milyen egy jó MÉB? A MÉB-ek

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Kovács Szilvia Kovács Szilviának hívnak, a Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Karának végzős hallgatójaként adatott meg számomra a lehetőség,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

EMLÉKFAL - PINGPONGÜTŐKBŐL

EMLÉKFAL - PINGPONGÜTŐKBŐL EMLÉKFAL - PINGPONGÜTŐKBŐL DR FARAGÓ SÁNDOR emlékversenyt rendez a Szent Margit Rendelőintézet 2009. október 17-én, 17.00 órakor. 2009-2010. évben Óbudán a Szent Margit Rendelőintézet szervezésében egy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 Előszó 9 Bevezetés (később nem ismétlődő információk) 11 I. Csajozás, avagy ismerkedési és hódítási alapismeretek 19 I.1. Belső világod 20 I. 1. A. Küzdd le a félelmeidet!

Részletesebben

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális 2014. 03. 31. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó mezőtúri helyszíne, Debrecen, Nagyvárad és Szeged után Kolozsvárra érkezett a Vagyok,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben