KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı központú vezérlıegysége van, ami kijelzı elektronikával, kapcsolókkal, nyomógombokkal és teljesítményfokozó elektronikával van ellátva. A szikvíziparban több automata berendezést alkalmaznak a szikvíz elıállításához és a palackozáshoz egyaránt. Az US 4,808,348 számon bejegyzett szabadalmi leírás egy olyan szikvízkészítı berendezést mutat be, amely automatika tartalmaz töltıvezetékbe épített szelepet illetve egy hozzá csatlakoztatott vezérlıegységet. A vezérlıegységnek A/D átalakítóval ellátott mikrovezérlıje van, amelyhez kapcsolók és nyomógombok vannak csatlakoztatva, valamint a mikrovezérlı és a szelep közé teljesítményfokozó elektronika van kapcsolva. E megoldás hiányossága, hogy a szikvíz elıállításán kívül palackozási feladatot nem lát el. Vezérléssel ellátott szikvízkészítı berendezést ismertet a DE számú szabadalmi leírás. A benne szereplı automatika tartalmaz töltıvezetékbe épített szelepet és nyomásmérıt is. Hátránya ennek a megoldásnak szintén az, hogy az automatika feladata csak a szikvízkészítésre korlátozódik és nem terjed ki a szikvíz palackozására. A palackba kerülı szikvíz mennyiségének szabályozását a palacktöltı csıvezetékbe épített áramlásmérı segítségével oldja meg a Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolán MF-N-GA-104/1997. számon benyújtott és elfogadott szakdolgozat, valamint a KO&TO Automatika Kft által megvalósított T4 Sz1000 típusú szikvíztöltı félautomata berendezés. A termékrıl rövid leírást a KO&TO Automatika Kft T4 Sz1000 típusú szikvíztöltı félautomata berendezés címő termékismertetı kiadványa tartalmaz. A két megoldás között az a lényeges különbség, hogy az elsı esetben egy Z80 mikroprocesszor központú digitális áramkör, míg a másiknál egy PLC látja el a vezérlés feladatát. Mindkét megoldásnak az a lényege, hogy a töltendı palackba áramló szikvíz egy áramlásmérın halad keresztül, amely a rajta átfolyó folyadék sebességével arányos analóg jelet bocsát ki a vezérlés számára. A vezérlıegység e jelek felhasználásával kellı pontossággal meg tudja mérni a szikvízpalackba áramlott szódavíz mennyiségét és a töltıdési áramlás megszőnésekor (a flakon és a töltıgép közötti nyomás kiegyenlítıdésének pillanatában) megindítja a gázleeresztési folyamatot. A gázleeresztés egy szelep mőködtetésével történik, és elıre beprogramozott ideig tart. A következı munkaciklus a szelep elzárásától a flakon nyomásának újbóli kiegyenlítıdéséig tart. A vezérlés ekkor szintén megméri a 1

2 flakonba áramlott szikvíz mennyiségét, és ha ez kevésnek bizonyul, akkor egy-két rövid impulzusszerő gázkieresztés-újratöltés ciklust végez a szikvíz mennyiségének pontos beállítása céljából. Legnagyobb hátrányuk ezeknek a megoldásoknak a gázleeresztés módjában van. A flakonban lévı felesleges gáz kieresztése ugyanis idıre történik, ami azt jelenti, hogy az azonos őrtartalmú flakonokhoz ugyanazt a konstans gázleeresztési idıt rendelik hozzá. A késıbbiekben rámutatunk arra, hogy az egyforma őrtartalmú flakonok töltıdési-, illetve gázleeresztési paraméterei a flakonfejek kialakításától függıen nem elhanyagolható mértékben eltérnek egymástól. Az idıre történı vezérlések ebbıl következıen nem bizonyulnak optimális megoldásnak. Hozzá kell azonban tennünk, hogy ezt a pontatlanságot a fenti esetekben néhány impulzus jellegő gázleeresztési ciklus alkalmazásával kiküszöbölték, de ez a megoldás felesleges idıveszteséget okozott. Hátrányuk még, hogy eltérı őrtartalmú palackok töltésekor külön átállítást igényelnek, továbbá nyomástávadó hiányában töltınyomás-ellenırzést egyik sem végez. A fentiektıl eltérı félautomata szódás palacktöltı gépet dolgozott ki az SCH- AUTOMATIKA Kft. Errıl a berendezésrıl a TISZTELT SZIKVÍZGYÁRTÓK! megszólítással kezdıdı folyó év június 8.-ára és június 15.-ére szervezett gépbemutatókra szóló meghívás második és harmadik oldalán találunk rövid ismertetést. İk a szikvíz mennyiségének mérésére a szódásflakon fölé helyezett fogaslécen állítható capacitív érzékelıt alkalmaztak. A gázleeresztés problémáját hardveres úton, egy túlnyomásos tartályba történı lefúvatással oldották meg. Hátránya ennek a megoldásnak, hogy egyes flakontípusok töltése között átállásra van szükség, nem végez töltınyomás ellenırzést és az elektronika meghibásodása esetén nincsen mód kézi üzembe átváltva megtölteni a szódásflakonokat. További hátrányként említhetı még, hogy vannak olyan szaturáló berendezések, amelyeknél jelentıs mértékben ingadozik a töltınyomás. Az ilyen típusú szikvízkészítı gépekhez célszerő olyan letöltı berendezéseket alkalmazni, amelyek kiküszöbölik a nyomásingadozásból adódó pontatlanságot. A szóban forgó berendezés nyilvánvalóan nem képes ezt a problémát megoldani, hiszen a palackban lévı felesleges gáz lefúvatása egy állandó nyomású térbe történik. Ennek ellenére a gázleeresztı rendszer kialakítása miatt ezt a megoldást találom a találmányhoz legközelebb álló mőszaki megoldásnak. A fent említett problémák elıre vetítik egy olyan automatika szükségességét, amely a gázleeresztési folyamatot - folyamatos visszacsatolás révén - szabályozott körülmények között tartja, változtatható paraméterekkel dolgozik és töltınyomás ellenırzésre is képes. 2

3 Találmányunk célja olyan automatika, amelyet bármilyen szikvízpalackozó berendezéshez egyszerően (hagyományos gépészeti megoldásokkal, pl.: bilincses csıcsatlakozás, csavarkötés stb.) csatlakoztathatunk és ami képes emberi beavatkozás nélkül biztonságosan feltölteni a töltıberendezésre felhelyezett flakonokat függetlenül azok őrtartalmától, valamint a flakon és töltıfejek eltérı kialakításától. Elvárjuk továbbá az automatikától azt is, hogy jelezze a palackozó dolgozónak a töltınyomásnak egy kívánt tartományból való tartós kilépését, továbbá flakonrobbanás esetén állítsa le a töltési folyamatot. A feladat megoldásához az a felismerés vezetett, hogy a töltési folyamat közben a flakonban uralkodó nyomás és a töltınyomás ismerete elegendı információt biztosít egy szabályozó rendszernek ahhoz, hogy azok birtokában képes legyen a fent említett követelmények figyelembevételével megtölteni a szódásflakonokat. Az azonos őrtartalmú feltöltött palackokban az azonos töltet mennyisége egyúttal azt jelenti, hogy bennük egyenlı a légrés nagysága. A flakonokban uralkodó nyomások állandósága miatt (a feltöltött flakonok esetében ez megegyezik a töltınyomással), ez a feltétel a - légrésre értelmezett - PV=NkT állapotegyenlet szerint akkor teljesül, ha minden flakon azonos mennyiségő gázt tartalmaz. Vizsgáljuk meg, hogy mi változik a különbözı nagyságú flakonok esetében. Vegyünk egy V 0 őrtartalmú flakont, és egy töltıberendezésen keresztül töltsünk bele megfelelı mennyiségő szikvizet. A feltöltött flakon (kész termék) légtere N 1 mennyiségő gázt tartalmaz, a benne uralkodó nyomás (P T ), pedig egyenlı a töltınyomással. (A hımérséklet a gyártás ideje alatt állandónak tekinthetı.) Legyen a kívánt légrés nagysága: V L =cv 0, ahol a c konstans a légrés térfogatának a flakon térfogatához viszonyított aránya. Töltés elıtti állapotban az "üres" flakonra érvényes összefüggés: P 0 V 0 =N 0 kt, ahol P 0 a flakonban mérhetı (légköri) nyomás, az N 0 pedig a benne található gáz mennyisége. Feltöltött állapotban ez az egyenlet a következıképpen módosul: P T cv 0 =N 1 kt. Ha az elsı állapotegyenletbıl kifejezzük a V 0 -t és behelyettesítjük a másodikba, akkor a kt-vel való egyszerősítés után a következı összefüggést kapjuk: N 1 =N 0 cp T /P 0. Ez az a gázmennyiség (az "üres" flakonénak a cp T /P 0 szorosa), amennyit a megtöltött flakonnak tartalmaznia kell. Ebbıl az következik, hogy bármekkorára választjuk is a V 0 -t a hozzá tartozó N 1 /N 0 arány mindig cp T /P 0 lesz. Ez a szorzótényezı csak a P T -tıl függ, hiszen a P 0 és a c állandók. Megállapíthatjuk tehát, hogy az egyenlı légrések biztosításához a töltınyomással arányos mennyiségő gázt kell a palackokban hagynunk. A szabályozás során figyelembe kell venni azt, hogy a flakonban található gáz két részbıl tevıdik össze: egyik összetevı az a gázmennyiség, amelyet a flakon "üres" állapotban 3

4 tartalmazott, a másik pedig a töltés közben a szikvízbıl felszabadult szén-dioxid. Ennek következtében a flakonban uralkodó nyomás is kettébontható a "kezdeti" gáz térfogatcsökkenésébıl származó nyomásra és a szikvízbıl kivált szén-dioxid által okozott parciális nyomásra. Ezen utóbbi nyomásnövekménynek, valamint a flakon nyomásának az ismeretében pontos képet kapunk a flakonban található gáz pillanatnyi mennyiségérıl. Ily módon visszavezettük a gázmennyiség mérését nyomásmérésre, amelyre voltaképpen szabályozni szeretnénk. A flakon töltésére jellemzı fizikai folyamatok leírásához szükséges matematikai összefüggések nemlineáris rendszert alkotnak, így ezek algoritmizálása nehézségekbe ütközik, ezért mérésekkel felvett tapasztalati diagramok segítségével határozzuk meg a szabályozáshoz szükséges töltıdési paramétereket. Korábban megmutattuk, hogy a töltınyomás nagyságának ismeretére is szükségünk van a szabályozáshoz. Ennek meghatározására azt használjuk ki, hogy abban az idıben amikor nem folyik töltési mővelet, akkor a nyomástávadó éppen a töltınyomás nagyságát "küldi" a vezérlıegységnek. A találmányt ábrák segítségével ismertetjük, ahol az 1. ábra a találmány szerinti berendezés szikvízpalackozó egységbe való beépítését a 2. ábra a berendezés blokkvázlatát a 3. ábra a berendezés vezérlıegységének PLC-vel való megvalósítását a 4. ábra a nyomástávadónál mért nyomáseséseket a töltıdés kezdetén az 5. ábra a flakonokban uralkodó nyomást a töltés kezdetétıl számított 13. másodpercben a töltés elején tapasztalható nyomásesés függvényében ábrázolja, ahol a fekete pontok a kisebb, míg a fehér pontok a nagyobb őrtartalmú flakonokat jelölik a 6. ábra a nyomástávadó által mért és a flakonban uralkodó nyomások alakulását A vezérlésnek elsı feladatként észlelnie kell a flakon töltésének kezdetét. Ennek az eseménynek a bekövetkeztére a nyomástávadó helyén hirtelen nyomásesésbıl lehet következtetni. A 4. ábrán három tipikus indítási jelenséget mutatunk be. A különbözı mértékő nyomásesések egyik oka az, hogy az általuk képviselt eltérı kialakítású flakonfejek más-más hidraulikai ellenállásúak, aminek következtében a töltıdési sebességeik nagy mértékben eltérnek egymástól, ez a jelenség pedig az említett nyomásesések jelentıs szórását vonja maga után. Az említett nyomásesést nem elhanyagolható mértékben befolyásoló másik tényezı pedig a töltınyomás ingadozása. 4

5 Ebbıl következik, hogy a töltıdés dinamikája és a szelepen mérhetı nyomásesés között kölcsönösen egyértelmő megfeleltetést lehet képezni, aminek ismeretében a vezérlés már el tudja dönteni, hogy a töltés kezdetétıl számított mely idıpontban célszerő a szelep vezérlésével elindítani a légtelenítési munkafázist. A szabályozás során a flakonok őrtartalmának ismeretére a korábban leírtak alapján elvileg nem lenne szükség, de majd késıbb látni fogjuk, hogy a gázleeresztési ciklusban végbemenı folyamatok kezeléséhez ismerni kell azokat. A flakonban uralkodó nyomás növekedési üteme nemcsak a flakonfej kialakításától függ, hanem az őrtartalmától is. Nyilvánvalóan lassabban töltıdik meg egy nagyobb flakon, mint egy kisebb. Az 5. ábra több száz flakonban mutatja meg a nyomás nagyságát a töltés kezdetétıl számított 13. másodpercben. Jól látható ezen a "pillanatfelvételen", hogy milyen élesen elkülönülnek egymástól a különbözı térfogatú flakonokhoz tartozó nyomásértékek. A mérési eredményeknek ezt a flakonőrtartalmonként eltérı jellemzıjét használjuk fel a különbözı nagyságú flakonok típusonkénti számolására. A gázleeresztési ciklus elsı lépése ennek a nyomásnak a megismerésére irányul. A szelep vezérlésével elérkeztünk a gázleeresztési ciklus problémaköréhez. Ebben a technológiai fázisban fogjuk kiengedni a kívánt gázmennyiséget a flakonból. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ismernünk kell a mővelet alatt a flakonban uralkodó mindenkori nyomást. A gázleeresztés idején folyamatosan áramlik ki a gáz a flakon belsejébıl a szabadba. Az áramlása során a gáz fokozatosan veszít a nyomásából a flakonfejen, a töltıfejen, a szelepen végül pedig a fojtáson történı áthaladása következtében. A nyomástávadó a szelep és a töltıfej között helyezkedik el, tehát a flakonban uralkodó nyomás meghatározása céljából az itt mérhetı nyomáshoz hozzá kell adnunk a töltıfejen és a flakonfejen keletkezett nyomásveszteséget. A 6. ábrán folytonos vonallal jelöltük a mérımőszer által szolgáltatott nyomást a töltıdés kezdetétıl számítva az elsı gázleeresztési ciklus végéig úgy, hogy ez alkalommal - a jelenség megismerése céljából - a kiengedhetı összes gázmennyiséget eltávolítottuk a flakonból. Szaggatott vonallal a flakonban uralkodó nyomás alakulását jeleztük. A függıleges vonalkázással kiemelt görbe jelenti azt a korrekciós nyomást (P korr ), amellyel a szükséges kompenzációt el kell végezni. Egy adott gépkialakítás esetén ennek nagysága függ a flakonfej hidraulikus ellenállásától, a flakon őrtartalmától, a flakonban uralkodó nyomás pillanatnyi nagyságától valamint attól, hogy mekkora volt a gázleeresztési mővelet kezdetén a nyomás a flakonban. A töltınyomás ismerete lehetıséget ad arra, hogy annak nagyságáról folyamatosan tájékoztassuk a palackozó személyt. Erre az információra azért van szükség, mert idınként elıállhat olyan helyzet (pl.: kifogy a gáz a szén-dioxid a palackból), amikor ez a nyomás 5

6 kívül esik a kívánt tartományon és meg kell szakítani a gyártást. Ezért célszerőnek tartunk beépíteni a vezérlésbe egy töltınyomást figyelı programrészt, ami hang- vagy fényjelzéssel figyelmeztet erre a jelenségre. Idınként elıfordul, hogy a mőanyag flakonok nem bírják ki a töltés közben ıket érı nyomásterhelést és felrobbannak. Ezt a jelenséget sajnos nem elızik meg semmilyen mérhetı elıjelek, így nem lehet ellenük védekezni. A robbanás utáni kellemetlen hatásokat viszont a szelep elzárásával meg tudjuk szüntetni. A flakon felrobbanása a benne lévı gáz expanziója miatt hirtelen nyomáseséssel jár együtt, amit a vezérlés a nyomástávadó jeleibıl érzékel és a szelep mőködtetésével leállítja a "töltést". A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a flakonból kiereszteni kívánt gázt nem egyszerre, hanem több részletben engedjük ki (növeljük a gázleeresztési ciklusok számát), akkor jelentısen javul a szikvíz minısége. Ez azzal magyarázható, hogy a szikvízben oldott szén-dioxid kiválási sebessége erısen függ a flakonban uralkodó nyomástól (kisebb nyomáson ez a minıségrontó hatás lényegesen erısebb). Az egyszeri gázleeresztés során a flakon nyomását kénytelenek vagyunk nagy mértékben lecsökkenteni, míg a másik esetben a magas nyomástartományban való többszöri gázcsökkentéssel lényegében megszüntetjük ezt a káros jelenséget. A találmány szerinti kiegészítı 1 automatikát az ábrák segítségével ismertetjük. Az 1. ábra az 1 automatika beépítését mutatja az ismert töltırendszer 2 töltıcsöve és a 3 töltıfej közé. A 2. ábra az 1 automatika egy elınyös kiviteli példáján a 13 vezérlıegység részegységeit blokkvázlaton mutatja be. A találmány tehát kiegészítı 1 automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. Az általunk kifejlesztett 1 automatika tartalmaz egy, a 5 töltıvezetékbe épített 12 nyomástávadót, egy 11 szelepet, illetve egy hozzájuk csatlakoztatott 13 vezérlıegységet. A 13 vezérlıegységnek 131 tápegysége, valamint 1341 A/D átalakítóval ellátott 134 mikrovezérlıje van. A 134 mikrovezérlıhöz 132 kapcsolók és nyomógombok, valamint a 133 kijelzı elektronika van csatlakoztatva. A 134 mikrovezérlı és a 11 szelep közé 135 teljesítményfokozó elektronika van kapcsolva. A 3. ábra az 1 automatika egy másik elınyös kiviteli példáját mutatja be. A berendezésben a 12 nyomástávadó és a 11 szelep közé a 134 mikrovezérlı, a 131 tápegység és a 135 teljesítményfokozó elektronika feladatát ellátó 140 PLC van csatlakoztatva. 6

7 Az 1 automatika 13 vezérlıegységét mőködtetı szoftver egy elınyös kialakítása rendelkezik flakonszámláló szubrutinnal. Az 1 automatikának egy további elınyös kiviteli példájában a 13 vezérlıegység szoftverébe egy töltınyomás nagyságát kijelzı programrészt helyezünk el. A találmány szerinti 1 automatikának egy következı elınyös kiviteli példája egy olyan kijelzıvel van felszerelve, ami a töltınyomásnak egy állítható tartományból való tartós kilépése esetén hang- vagy fényjelzéssel figyelmezet. Az 1 automatikának egy következı elınyös kiviteli példája szerint a 13 vezérlıegység flakonrobbanás utáni "vészleállító" programrésszel van ellátva. Az 1 automatika 13 vezérlıegységében alkalmazott szoftver újabb elınyös kiviteli példája többszöri gázleeresztési ciklust biztosít a szikvíz minıségének javítása érdekében. Az 1 automatika egy további elınyös kiviteli példájának kézivezérlésre átváltó kapcsolója van. A találmány szerinti 1 automatika mőködését az 1. és 2. ábrák alapján ismertetjük. Az 1. ábra szerint a töltıberendezés 3 töltıfeje és a rácsatlakozó 2 töltıcsı közé behelyezünk egy alaphelyzetben nyitott 3/2-es 11 szelepet és egy analóg 12 nyomástávadót. A 12 nyomástávadó kimenıjeleibıl - célirányos mérések eredményeinek felhasználásával - kellı pontossággal következtetni tudunk a 4 flakonban uralkodó mindenkori nyomásra, amely információ már alapját képezheti a szabályozási folyamatnak.(a gázleeresztést a 11 szelep vezérlésével oldjuk meg.) Tehát a találmány szerinti 1 automatikát a forgalomban lévı szikvízpalackozóra az 1. ábrán látható módon szereljük fel. A 11 szelep és a 12 nyomástávadó elrendezésébıl látszik, hogy a töltési folyamat közben a szikvíz a 3 töltıfejhez érkezése elıtt elıször a 11 szelepen halad keresztül, majd egy olyan 5 töltıvezetéken, amelyre az analóg 12 nyomástávadót csatlakoztattuk. Az 1 automatika mőködésének lényege abban áll, hogy a 4 flakon töltıdésének jellemzı eseményeit és egyéb paramétereit (pl. flakonfeltevés, flakonlevétel, légtelenítési fázisban a 4 flakonban uralkodó nyomás alakulása stb.) a mért nyomásértékekbıl a 13 vezérlıegység egyértelmően meghatározza, és ennek alapján a 11 szelep mőködtetésével beavatkozik a töltési folyamatba. Ezen mővelet ideje alatt megáll a 4 flakon töltése, és egyúttal megindul a gáz áramlása a 4 flakonból a 11 szelepen, majd a 14 fojtáson keresztül a szabadba. A 2. ábra a találmány szerinti 1 automatika egy elınyös kiviteli példájának blokkvázlatát mutatja. A 13 vezérlıegységbe épített 131 tápegység gondoskodik a rendszer elemeinek villamos energia ellátásáról, ezért minden egységgel kapcsolatban van. A 13 7

8 vezérlıegység központi eleme a 134 mikrovezérlı, amelynek 1341 A/D átalakítója valósítja meg a 12 nyomástávadó által mért nyomás digitalizálását. A 11 szelep mőködtetéséhez szükséges több wattos teljesítményt a 135 teljesítményfokozó elektronika biztosítja, amelyet a 134 mikrovezérlı és a 11 szelep közé építettünk be. A rendszer üzemállapotáról - a töltınyomás nagyságának kiírása, a töltési állapot jelzése, menürendszer megjelenítése - a 133 kijelzı elektronika tájékoztatja a palackozót kezelı dolgozót. A 133 kijelzı elektronikának a feladatai közé tartozik a kijelzés frissítése és a kijelzendı karakterek dekódolása is. A 132 kapcsolók és nyomógombok segítségével állíthatjuk be a flakontöltési paramétereket: a töltınyomás intervallum határait, a töltet kívánt mennyiségét, a gázleeresztési ciklusok számát, kézi-automata mőködést stb. Az imént jellemzett áramköröket az elektronikában ismert módon kell a 134 mikrovezérlı bemeneteihez illeszteni. A 134 mikrovezérlıbe épített szoftver feladatai: a 4 flakonok feltöltése és számlálása, 133 kijelzı elektronika vezérlése, menürendszer biztosítása, vészleállítás flakonrobbanás esetén. A 3.ábra egy olyan megoldást mutat, amelynél a központi célelektronika helyett 140 PLC-t alkalmazunk, amely már magában tartalmazza a 134 mikrovezérlıt 135 a teljesítményfokozó elektronikát és a 131 tápegységet. Abból a célból, hogy a találmány szerinti 1 automatika meghibásodása esetén a töltés kézi üzemmódban folytatható legyen kézi vezérlést biztosító átváltó kapcsolót építettünk be. A fentiekbıl kitőnik, hogy a célul kitőzött feladatot megoldottuk. 8

9 ÁBRÁK

10 4. ábra

11 5. ábra 6. ábra 6. ábra

12 SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez, amely automatika (1) tartalmaz egy a töltıvezetékbe (5) épített szelepet (11), egy fojtást (14), egy nyomástávadót (12) illetve egy hozzájuk csatlakoztatott vezérlıegységet (13), azzal jellemezve, hogy a vezérlıegységnek (13) tápegysége (131), valamint A/D átalakítóval (1341) ellátott mikrovezérlıje (134) van, amelyhez kapcsolók és nyomógombok (132), valamint kijelzı elektronika (133) van csatlakoztatva, továbbá a mikrovezérlı (134) és a szelep (11) közé teljesítményfokozó elektronika (135) van kapcsolva. 2. Az 1 igénypont szerinti automatika (1) azzal jellemezve, hogy a mikrovezérlı (134), a teljesítményfokozó elektronika (135) és a tápegység (131) feladatát ellátó PLC (140) van csatlakoztatva. 3. Az 1. vagy a 2. igénypont szerinti automatika (1) azzal jellemezve, hogy a vezérlıegységben (13) található szoftver flakonszámláló programrésszel van ellátva. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti automatika (1) azzal jellemezve, hogy a vezérlıegység (13) szoftverébe a töltınyomás nagyságát kijelzı programrész van beépítve. 5. Az 1-4. igénypontok bármelyike szerinti automatika (1) azzal jellemezve, hogy a töltınyomás nagyságának egy állítható nyomásintervallumból való tartós kilépésérıl jelt adó hang- és/ vagy fényjelzéssel van ellátva. 6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti automatika (1) azzal jellemezve, hogy a vezérlıegység (13) flakonrobbanás utáni vészleállító programrésszel van ellátva. 7. Az 1-6. igénypontok bármelyike szerinti automatika (1) azzal jellemezve, hogy a vezérlıegységben (13) elhelyezett több gázleeresztési ciklus alkalmazását lehetıvé tevı szoftverrel van ellátva. 8. Az 1-7. igénypontok bármelyike szerinti automatika (1), azzal jellemezve, hogy kézi vezérlésre átváltó kapcsolója van.

13 KIVONAT kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez A találmány szerinti automatika (1) egy szelepet (11) és egy nyomástávadót (12) tartalmaz, amiket a szikvízpalackozó berendezéseken található töltıcsı (2) és a töltıfej (3) közé építünk be, valamint egy velük kapcsolatban álló digitális vezérlıegységet (13). A találmány lényege abban áll, hogy a vezérlıegység (13) a nyomástávadó (12) jelei alapján a szelep (11) vezérlése által elvégzi a flakon (4) feltöltéséhez szükséges gázleeresztési folyamatot. Jellemzı ábra: 1. ábra

14 HIVATKOZÁSI JELEK JEGYZÉKE 1 automatika 2 töltıcsı 3 töltıfej 4 flakon 5 töltıvezeték 11 szelep 12 nyomástávadó 13 vezérlıegység 131 tápegység 132 kapcsolók és nyomógombok 133 kijelzı elektronika 134 mikrovezérlı 135 teljesítményfokozó elektronika 1341 A/D átalakító 140 PLC 14 fojtás

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

ENP-04/BS nıvérhívó. rendszer leírása. (Rövidített változat)

ENP-04/BS nıvérhívó. rendszer leírása. (Rövidített változat) Az ENP-04/BS nıvérhívó rendszer leírása (Rövidített változat) H-3636 Sajógalgóc, Szent István tér 6. H-6600 Szentes, Wesselényi u. 52/A. H-6601, Szentes Pf.: 106 +36 63 400 912 és +36 48 505 241 Fax: +36

Részletesebben

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék

13. ábra SPIROMATIC 316 típusú légzésvédı készülék Diriczi Miklós A tőzoltóságnál 1984-tıl egy teljesen új védelmi filozófiájú légzésvédı készülék váltotta fel az elızıeket, az akkor AGA SPIROMATIC 316, majd INTERSPIRO SPIROMATIC 316 típusjelő sőrített

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Jármőipari EMC mérések

Jármőipari EMC mérések Jármőipari EMC mérések (EMC-jelő mérés) Készítette : Szőcs László 2008 A mérés a Robert Bosch Kft. támogatásával jött létre. 1. A mérés célja A mérés célja az EMC méréstechnika gépjármő iparban használatos

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl

TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl TÉZISEK az erıszakba torkolló tüntetések kezelésérıl A közelmúltban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek egyeseket erıszakos cselekmények elkövetésére késztettek.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ

MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató. 2008. május. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ MIT FIZET A RÉVÉSZ? Bizalmas! Készítette: Dr. Nagy Miklós, ügyvezetı igazgató 2008. május 1072 Budapest VII., Rákóczi út 18. Levélcím: 1364 Budapest 4. Pf. 226.

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi kar Agrár-mőszaki Tanszék INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

5. PID szabályozás funkció 5.1, Bevezetés:

5. PID szabályozás funkció 5.1, Bevezetés: 5. PID szabályozás funkció 5.1, Bevezetés: A GM7 sorozatnak nincs különálló PID modulja, mint a GM3, GM4 sorozatnak, hanem bele van építve az alapegységbe. A PID szabályozás egy olyan szabályozási mővelet,

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

PMD-B200P Felhasználói kézikönyv, 2.0 verzió

PMD-B200P Felhasználói kézikönyv, 2.0 verzió 1 1 Fontos tudnivalók Kérjük, olvassa el alaposan a termék használata elıtt. A termék célja, hogy biztonságos módon adjon utasításokat kanyarról kanyarra, ezzel segítve a kívánt végcél elérését. Kérjük,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok

Pegasus F2 N 2S. Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Pegasus F2 N 2S Gáztüzeléső, elektronikus gyújtású és lángırzéső öntöttvas tagos gázkazánok Használati kezelési utasítás, gépkönyv Modell: 51-68-85-102 Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Felhasználói segédlet Dialog 3210, 3211 és 3212 RENDSZERTELEFONOK

Felhasználói segédlet Dialog 3210, 3211 és 3212 RENDSZERTELEFONOK Felhasználói segédlet Dialog 3210, 3211 és 3212 RENDSZERTELEFONOK DIALOG 3210, 3211 ÉS 3212 RENDSZERTELEFONOK FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET EN/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Minden

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK?

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK? E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y E g y e t e m I n f o r m a t i k a i é s K ö n y v t á r t u d o m á n y i I n t é z e t K ö n y v t á r - i n f o r m a t i k a i K ö z p o n t OPTIMISTÁK-E A

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ELLENTÉTES TÖLTÉSŐ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJA Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2009. december Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés

Szolgáltatási szerzıdés Szolgáltatási szerzıdés az Electronic Banking rendszert igénylı Számlatulajdonosokkal amely létrejött a(z)..... (cég neve adószáma, székhelye) számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos), másrészrıl

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

STEREOMEDICAL KFT. Felhasználói Gépkönyv

STEREOMEDICAL KFT. Felhasználói Gépkönyv STEREOMEDICAL KFT. Felhasználói Gépkönyv az STmed-700 Hang- és fényjelzéses nıvérhívó rendszerhez Verzió: 1.5 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetı... 3 2. A rendszer felépítése, mőködése... 3 3. Készülékek

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba

Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék. Johanyák Zsolt Csaba Kecskeméti Fıiskola GAMF Kar Informatika Tanszék Johanyák Zsolt Csaba 003 Tartalomjegyzék. Bevezetés.... A megbízhatóság fogalmai..... A termék idıtıl függı képességei...... Használhatóság /Üzemkészség/

Részletesebben

Kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı eszközök autonóm feladat-végrehajtásának támogatása digitális domborzat modell alkalmazásával

Kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı eszközök autonóm feladat-végrehajtásának támogatása digitális domborzat modell alkalmazásával Horváth Zoltán Kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı eszközök autonóm feladat-végrehajtásának támogatása digitális domborzat modell alkalmazásával A kis- és közepes mérető pilóta nélküli repülı

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez

Szöveges elıterjesztése a 2012. január 01.-tıl alkalmazni kívánt díjmódosítási kérelemhez A ELİTERJESZTÉSE a Pécs Város területén a kötelezı hulladékkezelési közszolgáltatásba bevont gazdálkodó szervezetekre, intézményekre és magánszemélyekre érvényes hulladékkezelés közszolgáltatási díjainak

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Kezelési útmutató az

Kezelési útmutató az Kezelési útmutató az SUPER DIAL öntözést idızítı és vezérlı készülékhez ÜZEMBEHELYEZÉSI, PROGRAMOZÁSI ÉS MŐKÖDÉSI ÚTMUTATÓ A vásárlás napja :... Mineralholding Kft. - 1 - Tartalomjegyzék 1. fejezet : BEVEZETÉS...

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben