A hordókról és bortartályokról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hordókról és bortartályokról."

Átírás

1 A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett, kész borok eltartására. A borásznak tehát szükséges tudni, hogy azok milyen tulajdonságokkal bírnak és mikép kell azokat hosszu idın át ép állapotban eltartani, conserválni, a bor felvételére elökésziteni, a már használtakat kitisztitani, hogy a beletöltött bor minısége ne csökkenjen. Határozottan állítható, miszerint a bor minıségére nagy befolyást gyakorolnak a hordók, illetıleg azok állapota; mert tekintetbe véve csak például, hogyha a bor oly hordóban lesz kezelve, amely dohosszagu, a bor e szagot igen rövid idı alatt fel fogja venni; mi ennek folytán minıségét s így értékét is tetemesen csökkenteni fogja, mert a fogyasztásra teljesen alkalmatlanná válhatik. Csak a hordóknak és bortartályoknak helyes és czélszerü kezelése által lesz a borász azon helyzetben, hogy mindig jóminıségü, minden mellékízt vagy szagot nélkülözı borokkal fog rendelkezhetni s a hordókba fektetett nagy tıke meghozza a kivánt kamatot és jövedelmet. A hordókról A fanemek közül hordókészítésre legalkalmasabb a tölgyfa, szükségbıl a gesztenyefa és a vörös fenyı. Ezek között az elsı helyet a tölgyfa foglalja el, mert fája legtömöttebb; azaz fája legkisebb lyukacsokkal bir, legtartósabb és legkevesebb kivonható alkatrészeket tartalmaz. A gesztenyefát Európa déli vidékein alkalmazzák, hol a tölgyfához nem juthatnak vagy azt csak igen magas árak mellett szerezhetik be. A gesztenyefából készített hordóknak hátránya, hogy a donga fájának lyukacsai nagyok lévén, elpárolgás folytán sok bor megy belılök veszendıbe. A vörös fenyı csak igen ritkán lesz Európa némely déli vidékein hordók készítésére használva, olcsóságánál fogva. Igen nagy hátránya e fának. hogy lyukacsai nagyok, a bornak könnyen gyantaízt kölcsönözhet és nem igen tartós. Tudtommal hazánkban csakis tölgyfa-hordókat alkalmaznak borok eltartására és iskolázására. Egyáltalában a magyar borásznak nincs rá szüksége, hogy más hordót vegyen, mint tölgyfából készültet, mert könnyen és olcsón juthat hozzá; legjobban megfelel a követelményeknek, gondosan kezelve századokig eltart s így a befektetett töke kamatait, a kopást, de sıt magát a tıkét is egész biztosan visszapótolja, behozza. Foglalkozzunk csak egy kissé bıvebben a tölgyfának, mint a hordókrak, lehet mondani, egyedüli anyagának tulajdonságaival, hogy abból következtetést vonva, a hordók tulajdonságával és minıségével is tisztában legyünk. Ezt korántsem fölösleges a borásznak tudni, mint talán némelyek gondolnák, amennyiben csak ezen ismeret által fogja tudni a hordók bizonyos kezelésének okát, azaz öntudatosan fog cselekedni. A tölgyfa lyukacsait, pórusait véve tekintetbe, a megfigyelések és vizsgálódások azon eredményre jutottak, hogy az egyes tölgyfák sem bírnak egyenlı nagysága pórusokkal; de ez befolyásolva van fıleg a talajviszonyoktól, ahol a fa nıtt, valamint a fának korától és a levágás idejétıl. Az olyan tölgyfa, amely nedves, mocsáros talajon termett, kevésbé tömött, azaz sokkal nagyobb lyukacsokkal bir, mint a száraz talajon termett tölgynek a fája; mert nedves helyen a fa sokkal gyorsabban nı és fejlıdik tömöttségének rovására. Az ilyen tölgyfából készült hordókat csak sőrő, azaz édes borok kifejlesztésére és eltartására lehetne használni, mert más borokból elpárolgás folytán igen sok volna a veszteség. Szokták még az ilyorr tölgyfa-bordókat borok szállitására is alkalmazni; de ha nem vagyunk rá kénytelenek, arra se alkalmazzuk. Ilyen hordók készülnek a slavoniai tölgyfából. Hordók készítésére legalkalmasabb az olyan tölgyfa, amely száraz talajon lassan nı és fejlıdik s korára nézve sem nagyon fiatal, sem nagyon öreg. Erei egyenesek, egymáshoz

2 párhuzamosan és tömötten állanak egymásmellett. Különös figyelmet kell fordítani a tölgyfa levágására, azt t. i. olyankor kell megtenni, mikor a nedvkeringés szünetel, például késı ıszszel, télen vagy kora tavaszszal. Legjobb a tölgyfát ıszszel levágni, hogy télen által jól kifagyva, az esetleges hibás részek biztosan kitőnjenek s eltávolíthatók legyenek, valamint legyen ideje a teljes kiszáradásra. A fát semmi körülmények között sem szabad olyankor levágni, mikor a nedv már keringésben van, mert az ilyen fából készült hordók meglehetısen rosszak, amennyiben a kísérletekbıl kitőnik, hogy az ilyen hordók négyszer annyi bort párologtatnak el, mint a rendes idıben levágott fából készült hordók, amibıl az következik; hogy azoknak pórusai nagyobbak lesznek. A fának, amelybıl a hordó készült, igen nagy befolyása van a borra s annak kezelésére, mert amint láttuk a különbözı körülmények között nıtt fának más-más az állománya: az egyik tömöttebb; a másik ismét több kivonlaató alkatrészeket tartalmaz. A hordóknak alakja amint az ismeretes kerekhengerded, a középen többé-kevésbé kihasasodik. Ez a legczélszerőbb alak, mert legkönnyebben lehet tisztítani, mi különösen a borászatban fontos. A Francziaországban használt hordók csak kevéssé domboruak, inkább hengeralaknak, míg Németországban kevéssel domborúbb hordókat alkalmaznak. A Magyarországban használt hordók igen hasonlítanak a németországiakhoz, csakhogy még valamivel gömbölyüebbek. Legczélszerübbek a francziaországi hordók, mert a borból kivált seprı nagyobb felületen oszlik el, minek folytán sokkal több bort lehet róluk tisztán lefejteni, mint a domborúbb hordókból. Némely vidéken kerülékded-alaku hordókat használnak, melyek azonban csak nehezen tisztíthatók, miért is kevésbé practikusak, mint a fent leirott alakuak. A hordók nagysága igen változik az egyes országok szerint, de sıt nálunk is a különbözı borvidékeken majd kisebb, majd nagyobb hordók vannak alkalmazásban. A hordók nagyságát aszerint kell megválasztani, amilyen czélra óhajtjuk azokat használni: a must kierjesztésére, a bor érlelésére, vagy pedig a kész, érett borok eltartására. E különbözı czél szerint a hordók nagysága is változni fog s nermkevésbé fontossággal bir a leendı borra, illetıleg annak eltartásánál a veszteség mennyiségére. A must kierjesztésére, illetıleg a fıerjedés keresztülvitelére feltéve, hogy nem erjesztıkádak használtatnak, mint a vörös boroknál az szokásban van nagy hordók lesznek alkalmazva. A nagy hordókban a must, minthogy nagy tömeg van együtt, gyorsabban és tökéletesebben kierjed, a belıle keletkezett bor hamarább kifejlıdik, megérik, tartósabb lesz és jobban is conserválódik. Továbbá a nagy hordókban lévı must hideg helyiségben kevésbé hől le, míg ellenkezıleg meleg helyiségben kevésbé melegszik fel, mint kisebb hordókban, mi szintén fontossággal bir a must kierjesztésénél. A Rajna vidékén kivételesen kisebb hordókat használnak a must kierjesztésére, mert az ottani borok kifejlesztésére, megérlelésére ezt tartják legalkalmasabbnak, amennyiben ekkor a must alacsonyabb hımérséknél erjed ki. A fiatal bor kezelésére; illetıleg annak kifejlesztésére, érlelésére a hordók nagyságát aszerint fogjuk megválasztani, amint borunkat rövidebb vagy hoszszabb idı alatt akarjuk éretté, piaczképessé tenni. Kisebb hordókban a bor hamarább lesz érett, mint nagy hordókban, mert aránylag véve sokkal nagyobb felülettel s így nagyobb tömegő levegövel is érintkezik. Már pedig ismeretes tény, hogy a bor kifejlıdésénél a legfıbb tényezı a levegı, illetıleg annak oxygenje s annak minél nagyobb mennyiségben borhoz való jutása. A borok érlelésére legalkalmasabbaknak mmtatkoznak a 8 12 H / l őrtartalommal bíró hordók. Az érett, kifejlıdött borok eltartására nagy hordókat kell alkalmazni, mert azokban a bor, nagy tömegénél fogva, tovább marad kifejlıdöttségének tetıpontján, anélkül; hogy fiatalságát, üdeségét, frisseségét elvesztené, mint kisebb hordóbban. Továbbá a nagy hordókban az elpárolgás folytán való borveszteség sokkal kisebb, mint a kis hordóknál, mert azok aránylag véve kisebb felülettel bírnak s így kevesebb levegıvel is érintkeznek; ez az oka egyszersmind annak is, hogy a nagy hordókban a bor kevésbé öregszik. A nagy hordókban

3 lévı bor kevésbé van a hömérsék-ingadozásoknak is kitéve, mint a kisebb hordókban tartott bor, mi nem csekély befolyással bir a kifejlett bor jó minıségére s annak eltartási idejére. Azon hordóknak, melyek a bor szállitására lesznek használva, sokkal erısebben kell készítve lenniök, mint a más czélra alkalmazottaknak. Alakjuk közelebb áll a hengerhez, azaz csak kevéssé domborodnak ki, mert az ilyen alakra hordókat könnyebb hengergetni s biztosabban lehet a szállító-szekéren elhelyezni; mert nagyobb felületen érintkeznek a kocsi aljával. A szállitóhordók akonanyilásánál jobbról-balról egy 2 3 c / m vastag faabroncsot szoktak alkalmazni, hogy a hengerítés biztosabb legyen s a hordó kevésbé kopjék, mely esetben nem kell a hordóra alkalmazni az úgynevezett szállítási vagy pótabroncsot. Hogy a hordók jól zárjanak, szükséges; miszerint azoknak nyílásai (ú. m. az akonanyilás és a csaplyuk) lehetıleg kerekre legyenek fúrva, hogy a dugó a fal minden egyes pontjához tökéletesen oda simulhasson s ezáltal jó zárást eszközöljön. A nagy bordók az egyik fenéken ajtócskával vannak ellátva, amelyek rendesen oly nagyok szoktak lenni, hogy egy gyermek vagy egy kisebb termető ember bebujhat rajta a bordóba, hogy annak belsı tisztítását tökéletesen elvégezhesse. Ezen ajtócskák kívülrıl závárzattal záródnak, mely zárószerkezet sokszor úgy van készítve, hogy annak vasrészei a hordó belsejébe is átmennek. Ez azonban nagy bajt okozhat, mert a bor a vastól megfeketedik, de sıt kellemetlen szaga gázalaku test is fejlıdhetik, mint például a kénhydrogen, mi a bor minıségére nagy hátránynyal van. E kellemetlenségek elkerülése végett a vasrészeket vagy faburkolattal kell körülvenni, vagy pedig olvasztott parafinnal bevonni, mely utóbbi, ha tiszta, a bornak nem ad szagot és ruganyosságánál fogva nem hámlik le a vasról. Hogy az ajtócskák jól zárjanak azok széleit, valamint a fenéknyílás széleit faggyuval kell bekenni. Minden rendes borászatnál szükséges és fontos dolog, hogy a hordók őrtartalmukra hitelesítve legyenek. A hitelesítési évszám s a hordó őrtartalma rendesen a hordó fenekén van megjelölve. Ez különösen a kereskedelemre bír fontossággal, amennyiben a bornak eladásátvevését igen megkönnyíti, mert nem kell a lemérésekkel veszıdni és vele sok idıt eltölteni, valamint a borász is mindig pontosan tudja, hányadán van borainak mennyiségével. Jelenleg Amerikában már üvegbıl és növényrostokból (cellulose) is készítenek hordókat. E hordók még mostanáig Európában kevéssé lesznek használva. E hordók csak a teljesen kifejlıdött, érett borok altartására használhatók, mert lyukacsokkal nem birnak, mint a fahordók. A mondott czélnak azonban teljesen megfelelnek, sıt elınyben vannak a fahordók fölött, mert éppen a lyukacsoknak hiánya miatt a bor levegıvel nem érintkezhetik. miért fejlettségének, érettségének azon fokát, melylyel a hordókba került, éppen úgy fiatalságát, üdeségét sokkal tovább megtartja, mint a fahordóban. Továbbá a bor ilyen hordókban, a fenti ok miatt, elpárolgás folytán veszteséget sem szenvedhet. A cement-tartályok. A borászatban a borok eltartása czéljából a cement-tartályok mindinkább tért kezdenek hódítani. E körülmény magyarázatát abban leli, mert aránylag véve sokkal olcsóbbak a fahordóknál és tetszésszerinti nagyra készíttethetık; kis helyet foglalnak el, azaz kis helyen nagymennyiségő bort lehet elhelyezni; igen tartósak; a borveszteség a minimumra van redukálva, s végre, mert a hömérsék-ingadozásoknak csak kevéssé vannak kitéve. E tartályok hydrauli-cementbıl vannak készítve. Alakjuk lehet lapos aljjal bíró gömb vagy henger-gömb, leginkább azonban az utóbbiakat használják, illetıleg készítik, mert könnyebb az elıállításuk. A sarkok a tartály belsejében kerülendık, vagyis egészen gömbölyítettnek kell lenni, a könnyebb tisztíthatás végett. A tartály felül a töltınyílással; alul oldalt pedig ajtócskával van ellátva, éppen úgy, mint a nagy hordók. Az ajtócskán van alkalmazva a csapnyílás. A tartályok üvegmanometerrel is el vannak látva. mely a bor mennyiségének jelzésére szolgál. A tartály alja lapos, egyenes és a csapnyílás felé meneteles,

4 lejtıs, hogy a bort minnél tökéletesebben ki lehessen ereszteni. Nagyságuk, a körülmények és szükség szerint, különbözı: H / l, sıt nagyobb őrtartalommal is bírhatnak. A tartályok elıállítási ára a helyi körülmények szerint fog változni, átlag 1 H / l őrtartalom költsége mintegy 3 frt 60 krra tehetı. Tartósságuk elég nagy: tapasztalatok szerint 20 éves tartályok még egészen jól conserváltak voltak. E tartályoknak a pincze belsejébe nézı részét a hordónak fenekéhez hasonlóan szokták elkészíteni s itt van az ajtócska a csapnyílással s a manometer elhelyezve. Úgy néznek ki, mintha nagy hordók állanának egymásmellett s a pinczének szép kinézést adnak. Olaszországban a cement-tartályok a must kierjesztésére is használtatnak, anélkül, hogy a boron valami hátrány és körülmény észleltetett volna. Csekélyebb minöségü mustok kierjesztésére, azt hiszem, minden utógondolat nélkül használhatók; de finomabb mustok kierjesztését mégis csak jobb a teljes biztosság végett faedényekben erjesztıkádakban vagy hordókban eszközölni. A fiatal borok iskolázására a cement-tartályok nem alkalmasak; mert lyukacsokkal nem birnak, nem juthat levegı a borhoz; már pedig a fiatal bornak sok levegıre, illetıleg annak oxygenjére van szüksége, hogy kifejlıdhessen. Lehet ugyan az ilyen tartályokban is a bort megérlelni, ha vagy mesterségesen vezetünk be levegıt, vagy pedig lefejtés által hozzuk érintkezésbe a bort a levegıvel. Ezen operatiók azonban sok fáradsággal járnak, s mindamellett a bor kifejlıdésére valószínőleg több idıre lesz szükség, mint a hordókban való érleléskor; miért e czélra a gyakorlatban még nem igen alkalmazzák a tartályokat. Legalkalmasabbak a cement-tartályok az érett borok eltartására; különös fontossággal birnak ott, hol nagymennyiségő bor több ideig tartandó s csak kevés hely áll rendelkezésre. E tartályok nagy elınye, hogy a bor bennök több ideig megtartja a fejlettségnek azon fokát, fiatal üdeségét, amelylyel beletétetett, mint a hordókban, mert levegı nem juthat hozzá s a hömérsékváltozásoknak alig van kitéve. A borveszteség, lehet mondani, hogy majd semmi, s így az utántöltögetésre nincs szükség. Ilyen tartályokban azonban csak csekélyebb borokat tartsunk ovatosság kedvéért; mindamellett, hogy az ilyen tartályokról, mint czélszerü és jó bortartókról, melyben a csekélyebb minöségü borok kitőnıen tarthatók, igen elınyös nyilatkozaton tétettek. A cement-tartályokat, hogy bor felvételére alkalmasak legyenek, elı kell készíteni, mirıl késıbb lesz szó. Uj hordók és tartályok elıkészítése borok felvételére. A fahordókat, amint azok a bognár kezébıl kikerülnek, nem lehet azonnal, minden további nélkül borok felvételére alkalmazni, mert a bor által sok kivonható anyagokat fıleg csersavat tartalmaznak, melyek a borba jutva, annak minıségét igen befolyásolnák. Azért az új hordókból a kivonható anyagokat el kell távolítani, vagyis azokat elı kell készíteni a bor felvételére. E czélból a hordók különféle míveletnek lesznek alávetve; ezek közül a legfontosabb: a hordók kigızölése. Ez a legtökéletesebb mívelet, mely által a fa anyagából az oldható és kivonható alkatrészek legjobban eltávolíthatók. A hordók olcsón és a legrövidebb idı alatt képesíttetnek ezáltal a borok felvételére, anélkül, hogy csak a legkisebb aggodalomra is adna okot. Ezen elıkészítési mód már nagy tért hódított a borászatban, különösen Francziaországban és Németországban. A hordó kigızölısénél következıleg kell eljárni: a hordó két hasábfából készített szánkóra vagy külön e czélra készült állványra lesz fektetve, úgy, hogy akonanyilása lefelé nézzen. Egy gızfejlesztıbıl, amely gızcséplıgép, takarmánygızölı- vagy bárminemő más gızfejlesztı-edény is lehet, a gız egy csı közvetítésével a hordóba annak csapnyílásán lesz bevezetve. Hogy a hordóba a gız feszélyét 1½ 2 légköri nyomásra lehessen emelni, az akonanyilásba egy dugó lesz téve; melynek kerületén négy csatornácska van kivágva, hogy a

5 condenzált víz s a gız kis fölöslege elvezethetı legyen. A gızölés kezdetén igen sok víz fog lecsapódni; míg a hordó fölveszi a gız hımérsékét, amikor is már csak kevés víz csapódván le; s gızzel keverve jön ki az akonanyilás dugóján alkalmazott csatornákon. A hordóból legelıször kifolyó víz igen piszkos, sötétszínő és erıs faszagu. A gızölést legalább három megszakítással 15 percz alatt be lehet fejezni, vagyis egy-egy gözölés 4 4 perczig tart s 1 1 percz marad a megszakításra. A kigızölés akkor lesz befejezve, ha a hordóból kifolyó víz egészen tiszta színő s már nem faszagu és faízü. A gözölés befejeztével a hordó azonnal langyos vagy közönséges hömérsékkel bíró vízzel töltendı meg s egy ideig míg a teljes lehőlés be nem következik állni hagyandó, mert ellenkezö esetben a hordó dongái a fölvett meleg folytán megvetemednének, minek folytán a hordó nem jól zárna és borok felvételére alkalmatlanná válnék. Az ekkép kigızölt hordókat czélszerü elıször csak csekélyebb minıségő borok tartására használni, vagy pedig egypár napig bennök állva hagyni, hogy a fadongák fıleg alkohol és oenanthätherrel megteljenek, miáltal kellemes borszagot fognak mutatni s a legfinomabb borok felvételére is alkalmasakká válnak. Az új hordók elıkészitésére más módok is vannak, melyek fıleg csak akkor alkalmaztassanak, ha nem áll rendelkezésünkre gızfejlesztı-készülék, hogy a hordókat kigızölhessük. Azon régi eljárás, hogy az új hordók hideg vízzel megtöltve több ideig álljanak a víznek többszöri megujitása mellett: csak tökéletlen elıkészítést végez, mert a csersav s a más kivonható anyagoknak csak egy csekély része lesz eltávolítva. Az ilyen hordók borok közvetlen eltartására éppen nem alkalmasak, mert amak kellemetlen mellékízt, faízt kölcsönöznek és csersav-tartalmát gyarapítják. Ha must lesz az ilyen hordókba töltve erjesztés czéljából, a csersav ki lesz választva a fehérjék által, a többi anyagok azonban a képzıdött bornak hosszu ideig tartó mellékízt kölcsönöznek. Az elıbbinél jobb eljárás a hordóknak többszöri kiforrázása. Az új hordók t. i. forró vízzel megtöltve, pár óráig állanak s azután kiüríttetnek. A kiöntött víz piszkos, sötétbarna színt és faszagot fog mutatni. Ezen eljárást addig kell ismételni, míg a kijövı víz teljesen tiszta, íz- és szagmentes. Az így kezelt új hordókat legczélszerübb elıször must kierjesztésére vagy csak csekélyebb minıségő, savanyu borok tartására alkalmazni, amikor aztán a legfinomabb borok befogadására is alkalmassá válnak. Némely helyen szokásban van az új hordókat borseprıvel kiforrázni, ez azonban egészen elvetendı eljárás, mert ezáltal a hordók könnyen igen kellemetlen mellékízt kapnak. Francziaország némely vidékein az új hordók elıkészitésére a Feuzi-féle eljárást ( Vreinlaube X ) használják, mely abban áll, hogy a hordóba elıször forró vizet öntenek, hogy a dongák jól zárjanak, azután megtöltik langyos konyhasó- vagy mészoldattal és jó erısen rázzák. E mívelet több napon keresztül lesz ismételve, míg a víz tisztának nem látszik. Ezután gyenge kénsavas vízzel egyszer és tiszta vízzel többször jól ki lesz öblitve. Több helyen a szódát alkalmazzák, még pedig 1 H / l vízre 900 g / kristályos szódát vesznek, s ezen oldattal megtöltve a hordót, vagy két hétig állni hagyják. Azután a folyadékot kiöntik; mely a kivont alkatrészektıl megfestve, feltőnı sötétbarna színt mutat. Ekkor a hordó tiszta vízzel megtöltve áll több napig; amire többszöri kiöblítés következik, míg a víz egészen tiszta és szagmentes lesz. E két utóbbi eljárás Nessler szerint nem czélszerü a hordók elıkészitésére, mert a szóda és különösen a mész a fával érintkezve, abban barna hamusnemü anyagot alkot, mely vízben ugyan oldhatlan, de a borban feloldódva, annak kellemetlen mellékízt ad; a fehér borokat sötétebbre festi, a vörös borokból pedig festanyagot választ le. Továbbá a szóda- s a mészoldat állítólag sokkal kevesebb anyagot von ki a fadongából, mint a tiszta víz. Az új hordóknak elıkészitésére a kigızölés után legjobb a Nessler-féle eljárás, amely abban áll, hogy a hordók oly vízzel lesznek kilugozva, amelynek minden hektoliterjében 100 g / kénsav foglaltatik. E gyengén savanyu oldat mindazon alkatrészeket

6 kioldja a fából, amit a bor is kivonna; vagyis ezen eljárás megegyezik azon régi eljárással; amelynél csekélyminıségő savanyu borok lettek a hordók elıkészitésére használva. Manapság azonban már minden bor értékesíthetı egy vagy más uton, s így senkinek sem fog eszébe jutni borral akármilyen csekélyminıségő legyen is az jó borok felvételének czéljából új hordókat elıkészíteni. A kénsavas vízzel kezelt hordók többször tiszta vízzel kiöblítendık, hogy a kénsav teljesen el legyen távolítva. A cement-tartályokat is éppen úgy, mint az új hordókat, elı kell készíteni a bor felvételére, mert azok belsı része, illetıleg a cement is tartalmaz savval, tehát bor által is kivonható alkatrészeket, fıleg pedig meszet, melyek a bor minıségét hátrányosan befolyásolnák. A cement-tartályokat Borsari és Társa svájczi czég szerint mely ilyen tartályok készítésével foglalkozik következıleg kell a bor felvételére elıkészíteni, alkalmassá tenni: ha a cement-tartály a felépítés után kiszáradt, meg töltik kénsavtartalma vízzel, melynek savtartalma a bor savmennyiségével megegyezik, azaz %-os. Többnapi állás után a víz ki lesz eresztve s a képzıdött gipsz-iszap víz által eltávolítva, a tartály vízzel jól kimosatik. Ezután ha a falak kiszáradtak, 10%-os borkısav oldattal (ecset segélyével) bevonatnak, miáltal a borkısav a kénsav által ki nem oldott mészszel majdnem rögtön borkısavas mészvegyületet alkot, mely a falakat egyöntető réteggel vonja be. A borkısavas mész úgy vízben mint borban majdnem teljesen oldhatlan, s így a bor minıségére nincs befolyással. Az így elıkészített tartályok igen jól használhatók must erjesztésére, illetıleg bor eltartására. J. Bersch szerint a cement-tartályok igen jól elıkészíthetık vízüveggel való bevonás által is, még pedig a tartály rögtön, amint elkészült, tehát még nedvesen, tömény vízüveggel lesz belıl bevonva, miáltal majdnem rögtön egy mészsilikát-vegyület keletkezik, mely a falakat üvegszerően bevonja. A bevonás után egyideig állni kell hagyni a tartályokat, amikor erıs vízsugárral jól lemosandók a falak. Ha esetleg a tartály már száraz lenne, mikor annak elıkészítéséhez juthatunk, akkor következıképen fog kelleni eljárni: a falak háromszor egymásután lesznek vízüveggel bevonva, s minden bevonás után meg kell hagyni száradni. Ha a harmadik bevonás is megszáradt, a falak vízzel jól lemosandók s a megszáradás után még 10%-os borkısav-oldattal kell azokat bevonni. Az ezen eljárásoknál keletkezett mészsilikát-vegyület vízben és savakban oldhatlan lévén, a cement-tartály alkalmassá válik borok felvételére. Ovatosság kedvéért czélszerü lesz a fent leirt módokon elıkészített tartályokat elıbb mustnak a kierjesztésére használni, hogy az erjedés folytán a mustból kivált borkı méginkább bevonja a falakat s ezáltal csakugyan minden aggodalmat kizárva, a borok eltartására alkalmasakká váljanak. Girtler Aurél.

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A fiatal bor pinczekezelése.

A fiatal bor pinczekezelése. A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét,

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

megtörik és bizonyos idı multán ülledék képzıdik, mely a borral soká érintkezve, annak minıségét kellemetlenül fogja befolyásolni.

megtörik és bizonyos idı multán ülledék képzıdik, mely a borral soká érintkezve, annak minıségét kellemetlenül fogja befolyásolni. A bor palaczkozása Manapság a teljesen érett, zamatos, üdeizü, fiatal bort kedveli a közönség, melyet élvezettel fogyaszt; míg az öreg, ún. ó bort csak orvosságul tekinti s mint gyógyszert használja. A

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

A szılıtörköly gazdasági értékesitése.

A szılıtörköly gazdasági értékesitése. A szılıtörköly gazdasági értékesitése. Hazánk szılıtermelıi nagy mulasztást követnek el, mivel a szılıtermelés mellékterményeit, hulladékait - mint péld. a törkölyt, borseprıt stb. - nem iparkodnak a mai

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Vadhívás 1. Bevezetés

Vadhívás 1. Bevezetés Vadhívás 1. Bevezetés A vadhívás szerintem a vadászatok csúcsa, a legizgalmasabb feladat egy vadász számra. A vad kifinomult érzékszerveit kijátszani, lıhetı távolságra behívni, sok gyakorlást igénylı

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

Apró közlemények. Állattenyésztés.

Apró közlemények. Állattenyésztés. Apró közlemények. Állattenyésztés. A fejıstehenek etetésérıl. E kérdés fölött számos téves nézettel találkozunk: egyfelıl azt halljuk, hogy a teheneket csak bıven kell takarmányozni s a bı tejelés el nem

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A Romániában 1977. január 5-én tartott népszámlálás elızetes eredményeit a központi népszámlálási bizottság a Revista de statistică 1977. júniusi számában közölte.

Részletesebben

15. Felhívás! Bérsáv van, vagy nincs. Büfé, vagy büfi. Meghívó éves beszámolóra és tisztújításra.

15. Felhívás! Bérsáv van, vagy nincs. Büfé, vagy büfi. Meghívó éves beszámolóra és tisztújításra. K.É.SZ. KÉSztermék! 15. Felhívás! Bérsáv van, vagy nincs. Büfé, vagy büfi. Meghívó éves beszámolóra és tisztújításra. Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Bérsáv volt, van, bevezetésre

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk!

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk! Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl Tisztelt Betegünk! Az Ön gyógyulása érdekében mőtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása Mit tehetünk? Energiafelhasználás Ház energiagazdálkodása A mi éghajlati adottságaink mellett a háztartási energiafelhasználás döntő hányadát a téli fűtés teszi ki. Költségek befolyásoló tényezői: - Kinti

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

A borok conserválásáról.

A borok conserválásáról. A borok conserválásáról. A borok conserválása a borászatban a leggyakoribb dolgok közé tartozik, s különös fontossággal bir a hibásan kezelt és a nagy fehérnyetartalmu gyenge boroknál, melyeknek nagy a

Részletesebben

Leírás és megszorítás.*)

Leírás és megszorítás.*) Leírás és megszorítás.*) Bevezetés. 1. A legújabb időben (1905.) Mach Ernő arra a kérdésre, hogy mit jelent e kifejezés: természettörvények?, a következő feleletet adta: Eredetük szerint a természettörvények

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DOMUS FÜSTCSŐ BEÉPÍTÉSÉHEZ, BESZERELÉSÉHEZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DOMUS FÜSTCSŐ BEÉPÍTÉSÉHEZ, BESZERELÉSÉHEZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DOMUS FÜSTCSŐ BEÉPÍTÉSÉHEZ, BESZERELÉSÉHEZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ BEÉPÍTÉS ELŐT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! TARTALOMJEGYZÉK Műszaki tábla 3. old Megfelelőségi nyilatkozat 4.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. A gazdasági pénztári számadás berendezésérıl. Minden mezıgazdasági vállalat üzlet természetével

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

(Fordította: Dr Való Magdolna)

(Fordította: Dr Való Magdolna) Nemesíthetı acélok alkalmazása és önkeményedésének kihasználása zománcozásra. Dr. Joachim Schöttler, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (Email Mitteilungen, 2009/6) (Fordította: Dr Való Magdolna) Bevezetés

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

Tel: +49 69 4000-0 Fax: +49 69 4000-286. Tel.: 306-1410 Fax: 306-1403

Tel: +49 69 4000-0 Fax: +49 69 4000-286. Tel.: 306-1410 Fax: 306-1403 SunChemical ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EC szerint A kiadvány kelte: 2007.11.25. Oldal: 1/5 Tárgy: MSDS 1. A készítmény és a társaság megnevezése A termék megnevezése, illetıleg kódszáma: Íves ofszet

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2010. november 2. Felülvizsgálat idıpontja: - 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BLUE LAYOUT FLUID

Elkészítés idıpontja: 2010. november 2. Felülvizsgálat idıpontja: - 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BLUE LAYOUT FLUID B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerő, magán): ipari Az anyag/keverék szerepe: bevonat 1.2. Gyártó cég neve: J.P. Nissen

Részletesebben

TEMAL 400. Kiállítás kelte: 2003. 06. 25. Aktualizálás: 2009. 01. 21. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

TEMAL 400. Kiállítás kelte: 2003. 06. 25. Aktualizálás: 2009. 01. 21. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2003. 06. 25. Aktualizálás: 2009. 01. 21. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Termékkód: 006 7683, 006 7685 Felhasználás: festékiparban,

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET PÁROLGÁS A párolgás halmazállapot-változás, amelyhez az energiát a felszín által elnyelt napsugárzási

Részletesebben

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A nyári istállózás és a takarmánytermelés. Mintegy 25 év elıtt a müveltebb nemzetek gazdasági irodalmát végig járta a marhaállomány száraztakarmánynyal való nyári etetésének

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797 Tartalom Sajtóanyag 2009. február 22-26. Villepinte, Franciaország SIMA 2009 Michelin mezıgazdasági abroncsai A legjobb megtérüléső befektetés Összefoglaló sajtóközlemény A Michelin mezıgazdasági abroncsai:

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A juhok nyári tartása és gondozása. Practikusok által bebizonyitott tény, hogy a juhok nyári gondozása azoknak nemcsak nyári állapotára, hanem még a télire is kihat.

Részletesebben

1/2009 kiadás. Superbróm A

1/2009 kiadás. Superbróm A Kiállítva: 2009. 10. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes anyaghoz az 1999/45/EK EPT irányelv, az 1907/2006/EK EPT rendelet, a 2000. évi XXV. tv., és a 44/2000. (XII.27.) EüM r. és módosításaik szerint Superbróm

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2013. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2013. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: A47 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2006. november 03. felülír minden korábbi kiadást CHORUS 75 WG

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2006. november 03. felülír minden korábbi kiadást CHORUS 75 WG 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása : Formuláció kód: Felhasználási terület: Gombaölı szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O.

Részletesebben

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék: Megfelelısségi nyilatkozat..3 Jellemzés..4 Elıkészületek...4 Használat.5 Kifúvó lamella.5 Cseppvíz győjtés.6 Üzemeltetés.7 Szőrı tisztítása.7 Üzemszünet...7

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

ROSTEX METAL PRIMER Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5

ROSTEX METAL PRIMER Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: (Valtti Metal Primer) Termékkód: 006 7550-7553 Felhasználás: festékiparban,

Részletesebben

A bükkfának egyik ujabb értékesítése.

A bükkfának egyik ujabb értékesítése. A gömbölyüfából 10 15 %-kal kevesebb fagyapot kerül ki, mint a hasábfából. A bemutatott kisérleti adatokból világosan kiderül, hogy a hárs jóval több íagyapotot szolgáltat, mint a nyárfa, eltekintve a

Részletesebben

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Termékkód: 990 2588 Felhasználás: festékiparban, festék adalék szerkezeti

Részletesebben

Környezetbarát felületkezelő anyagok a faiparban. Előadó: Dr. Csiha Csilla egyetemi docens

Környezetbarát felületkezelő anyagok a faiparban. Előadó: Dr. Csiha Csilla egyetemi docens Környezetbarát felületkezelő anyagok a faiparban egyetemi docens Alapanyagok: Olajok Viaszok Gyanták Oldószerek Adalékanyagok Száradó olajok: Lenolaj: - Lenolaj kence - Sűrített lenolaj Gyantaolaj Faolaj

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055

Az Ön kézikönyve DELONGHI ECAM 23.420 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3950055 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben