A szılıtörköly gazdasági értékesitése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szılıtörköly gazdasági értékesitése."

Átírás

1 A szılıtörköly gazdasági értékesitése. Hazánk szılıtermelıi nagy mulasztást követnek el, mivel a szılıtermelés mellékterményeit, hulladékait - mint péld. a törkölyt, borseprıt stb. - nem iparkodnak a mai gazdasági tudomány utasitásai szerint értékesítni, miáltal jövedelmüket nevezetesb mértékben szaporitanák. A törköly és borseprıbıl már rég szokásban van a szesz égetés. Hazánkban is majdnem minden szılıtermelı vidéken szokásban,van ez ugyan; de igen ritka esetben foglalkozik azzal maga a termelı, hanem rendesen egy üzér, ki abból szép jövedelemre tesz szert. Az üzér is, csak ritkán értékesíti a szılıtörkölyt teljesen, mert a kiégetes után - mint már hasznavehetlen anyagot a trágyadombra veti, hol ugyan jó helyen lenne, ha a még benne lévı értékes borsavat kivonta volna s a trágyát a gazdának visszaadná, mi - azt hiszem - ritkán történik meg. A szılıtermelınek tehát oda kell törekedni, hogy körülményeihez képest maga értékesítse a szılı hulladékait; mi nem csekély jövedelmet hozna neki, a szılıtermelés kevesebbe kerülne; a véghulladék visszaadva a talajnak, a jövı évi termését is részben biztositaná. Lássuk csak: hányfélekép lehet a szılıtörkölyt jövedelmezıleg feldolgozni. A szılıtörkölynek haszonnal való feldolgozása igen sokoldalu; így péld. elıállítható belıle: szesz, az úgynevezett törkölypálinka, borsav, frankfurti fekete festék, világitógáz s az utóbbinál hátramaradt hamu mint igen jó trágya alkalmazható. Ha a törkölybıl a borsav nem lesz kivonva, elégetve a hamuból: hamuzsír is elıállítható. Továbbá értékesíthetı a törköly: eczet, az úgynevezett boreczet, valamint a rézrozsda (Grünspan, zöld festék) elıállitása által. Hogy ezen értékesitési módok melyike és mily sorrendben való alkalmazása jár nagyobb haszonnal, és melyiknek nyujtassék elıny: az függ a törköly mennyi- és minıségétıl, a helyi körülményektıl és fıleg jószerkezetü készülékek beszerezhetésétıl. Megkisérlem röviden elıadni azon gyakorlatban lévı értékesitési módokat, melyek más szılıtermelı országokban alkalmaztatnak. A legtöbb esetben a szılıtermelı a törkölyt rögtön a kisajtolás után fel nem dolgozhatja, mert eléggé el van foglalva a must kezelésével; kénytelen tehát azt késıbbre hagyni, mikor más, sürgısebb teendıje nincs. Az esetben gondoskodnia kell a törköly épen való eltartásáról, conserválásáról; mit azáltal lehet elérni, ha a törkölyt mindjárt a kipréselés után cementtel kibélelt gödrökbe tapossák, vagy hordókba, dézsákba (mely czélnak a tiszta, ócska hordók és dézsák is megfelelnek) tömöszölve légmentesen elzáratnak és hideg helyre lesznek állítva. Az edények netaláni repedése s a dézsa teteje agyaggal való bekenés által légmentessé tehetı. Ha ezen körülmények nem vétetnek figyelembe s a levegı bizonyos hımérsék mellett a törkölyt átjárja, akkor az abban lévı czukor - a héjakon már eleve rajtlévı, valamint a levegıvel ujonnan bejutott gombák behatása folytán - erjedésnek indul s a képzıdött szesz részben elpárolog, részben pedig a levegı élenyének további behatása s az eczetgomba (Mycoderma aceti) fellépése folytán megeczetesedik s a törköly penészes lesz, és mint ilyen, értéke csökkent, szesznyerésre alkalmatlanná vált, sıt más irányban való feldolgozásra is hátrányos. Ha egy edényt felnyitunk azon czélból, hogy tartalmát feldolgozzuk, akkor az egész bennfoglalt tömeget mielıbb föl kell használni, mert különben a fent mondottaknak leszünk kitéve. A törkölynek szesz (törkölypálinka), borsavas sók stb. elıállítására való feldolgozása. A szeszégetésre sok helyen még most is a legkezdetlegesb szerkezetü lepárlókészülékeket használnak, melyeknek igen sok hátrányuk van s a kivánt eredményt nem lehet általuk elérni. Ily lepárlók azok, melyek egy sisakos üstbıl és kigyócsöves hütıbıl állnak.

2 Ezen lepárlókészülékek nagy hátránya, hogy az üst megtöltése és kiüritése sok idıt vesz igénybe; továbbá szesz-szegény terméket szolgáltatnak, melyet isméti lepárlásnak kell alávetni, hogy elég erıs párlatot nyerhessünk, valamint a közvetlen tüzelés folytán igen sok tüzelıanyagra van szükség s a törköly könnyen odaég, miáltal a nyert szesz kellemetlen szagot kap és értéke csökken. Ezek mind oly hátrányok, hogy a szesznek olcsón való termelését meg nem engedik. A termelınek tehát oly lepárlókészülékrıl kell gondoskodni, mely a következı követelményeknek megfelel: az üst megtöltése és kiüritése lehetıleg rövid idıt vegyen igénybe, keves tüzelıanyagra legyen szükség és szeszdús párlatot szolgáltasson. Csak ezen föltételeknek megfelelı lepárlókészülék lesz czélszerüen alkalmazható úgy az egyes termelı mint a termelıkbıl álló társulatok törkölyének haszonnal való kiégetésére. Német- és Francziaországban számos oly lepárlókészülék van alkalmazásban, mely a fent jelzett követelményeknek közelitıleg megfelel. Adal Piaz leír egy alkalmas lepárlókészüléket, melyet egyes szılıtermelı is elınyösen használhat. Ámbár ennek is megvan az a hátránya, hogy a közvetlen tüzelés miatt sok tüzelıanyagot igényel s a törköly odaéghet; nagy elınye azonban, miszerint a megtöltés és kiürités igen gyorsan eszközölhetı és szeszdús párlatot szolgáltat. Ezen lepárlón liter törköly 2 ½ - 3 óra alatt kiégethetı. Curandeau szerkesztett egy oszlopos lepárlót (Colonnenapparat), mely az elıbbinél sokkal czélszerőbb, mert kevesebb tüzelıanyagra van szükség; a töltés és kiürités elég gyorsan eszközölhetı s a termék igen szeszdús; a törköly megpörkölése elı nem fordulhat, mert ámbár közvetlen tüzeléssel bir is, mindamellett a lepárlás vízgızzel eszközöltetik s a vízgızlepárlók minden elınyeivel rendelkezik, és mégsem oly drága, mint amazok. Ezen lepárlóval borolajat (Oenanthäther) is lehet nyerni. E. Portele 1 ) egy igen érdekes, gızzel mőködı lepárlót ír le, nlely R. Rottner által Lyonban készíttetik. Ezen lepárlókészülék - mely áll egy kazánból, egy üstbıl, egy nagy és két kis dephlegmátorból s a hütıkészülékbıl - kétkerekü jármőre van erısítve s egyik helyrıl a másikra vihetı, kevés helyet foglal el, nagy munkaképességgel bir; egy óra alatt 3-5 H / l törkölyt lehet benne lepárolni s a nyert szesz a kellı erısségü. Ezen ambulans lepárlókészülék különösen Felsı-Olaszország és Dél-Francziaországban nagyon elterjedt használatban van. Nagy elınye, hogy könnyen való szállíthatásánál fogva egyik szılıtermelıtıl a másikhoz vihetı, s így minden termelı külön-külön kiégetheti törkölyét és borseprıjét ott, ahol akarja. A Rottner-féle, lepárlókészülék drága ugyan, körülbelül 1536 frtba (2560 márka) kerül; mindamellett kellı használatnál sokkal jobban kifizeti magát, mint akármelyik más szerkezetü lepárló. Egy ily lepárlót legczélszerőbb akkép beszerezni, hogy azt a község szılıtermelıi együttesen veszik meg. A törkölypálinka elıállítása czéljából a törköly ki lesz erjesztve, mi a következıleg eszközölhetı legczélszerőbben: a szılıtörköly kétfenekü erjesztıkádban annyi s oly langyos vízzel öntessék le, hogy híg, folyó czefrét képezzen és hımérséke o C.-t mutasson. Az erjesztıhelyiség hımérséke állandóan 2o-25 C.-sal birjon. Ily körülmények mellett megkezdıdik az eljedés, mi külsıleg a czefre hımérsékének emelkedésében, forrásszerü mozgásában és buborékok képzıdésében fog jelentkezni. Az erjedés következtében a czukor legnagyobbrészt alkohollá és szénsavvá alakul, mely utóbbi légnemü test lévén, a folyadékból kibontakozni törekszik, azt mozgásba (forrásba) hozza s a czefre fölületén, hólyagcsákat képez; ezek elpattanásakor kiszabadul. Az erjedés menetét kényelmesen szemmeltarthatjuk, ha az eljesztıkád födelére kotyogót helyezünk el, melyben a szénsav kiszabadulását észlelhetjük. A czefre akkor van kierjedve, ha a forrás- és hólyagcsaképzıdés, illetıleg a szénsavkiszabadulás megszünt s a folyadék a környezeti hımérséket veszi fel. 1 ) Lásd: Weinlaube. X. füzet, 222. lap.

3 A kierjedt törkölyt, ha közvetlen tüzeléssel biró lepárlón égetendı, vízzel kell higitani, hogy az odaégés némileg akadályozva legyen; vízgızzel való lepárlásnál a kierjedt törköly minden felhigitás nélkül lepárolható. A közvetlen tüzeléssel biró lepárlókészülékek azért igényelnek tehát sokkal több tüzelıanyagot, mint a t vízgızzel való lepárlók, mert a törkölyt mindig fel kell higitani. Adal Piaz szerint czélszerőbb: a törkölyhöz szılıczukrot (krumpliczukor) adva kierjeszteni s ezen szeszdús czefrét lepárolni. Szerinte 100 k / g fris törkölyhöz 12 összezúzott birsalmát és 3 H / l 17%-os szılıczukoroldatot adva, kettısfenekü erjesztıkádban nyolcz hétig erjedni hagyandó. A kierjedt czefrébıl, óvatos lepárlás által, zamatos és az ászokolás folytán a cognac-hoz hasonló szeszt lehet nyerni, mi értékes és keresett czikket képez. Stammer állitása szerint, ha a kierjedt törkölytıl a folyadék sajtolás által elválasztva fog lepároltatni, sokkal jobb, zamatosb szeszt szolgáltat, mint ha együtt lesz lepárolva. A kierjedt törköly lepárlásánál visszamaradt moslék felhasználható borsav nyerésére, mely mint savanyu borsavas kálium (borkı) vagy borsavas mész foglaltatik benne. A törkölyben lévı borkı nagy része a forró moslékban van feloldva, melybıl az üstbıl való lecsapolás és kihől és után mint nyers borkı kiválik. A borkı vízben nehezen oldódik, mert péld. 1 rész borkı feloldására 14 rész forró víz és 240 rész 17 5 o C.-os víz szükségeltetik. Fıdolog a borkı nyerésénél tehát az, hogy annyi víz adassék a törkölyhöz, miszerint minden borkı feloldódjék, a lehőlés lassan eszközöltessék, mely esetben nagyobb kristályok válnak ki s a kijegeczedés tökéletesb, mint ha a lehőlés gyorsan történik. A gyakorlati eljárás a következı: a forró folyadékot sajtolás által a törkölytıl elválasztva, bizonyos töménységig - míg a folyadék fölületén jegeczhártyaképzıdés mutatkozik bepároljuk; fakádakba adva, fonalak függesztetnek bele s kihőlni hagyatik. A borkı a fonalakon s az edény falán kijegeczedik, az anyalúg pedig leöntés vagy lecsapolás által könnyen eltávolítható s isméti bepárlás által töményítve, a következı feldolgozandó folyadékkal lesz egyesítve. Adal Piaz elınyösebbnek tartja a borköyet borsavas mészszé alakitani, és pedig következıleg: a bepárló üstjébıl lecsapolt forró czefre gyorsan ki lesz sajtolva, a folyadékhoz, mely a borsavas sókat oldva tartja, folytonos forrás és keverés közben addig kell kis adagokban szénsavas meszet (tiszta fehér márványport vagy tiszta iszapolt krétát) adni, míg savanyu hatását elveszitette (mirıl kék lakmus-papirossal könnyen meggyızıdhetünk). Ezáltal a borkı részben oldhatlan borsavas mészszé, részben oldható közönyös borsavas káliummá alakul. Ez utóbbinak is, borsavas mészszé való átalakitása czéljából, a forró oldathoz addig kell olvasztott chlorcalciumoldatot (1:3) adni, míg csak oldhatlan borsavas mész válik ki. A leülepedett borsavas meszet a folyadéktól leöntés és szőrés által elválasztjuk, és megszárítva, borsavgyárosoknak eladható. A folyadék bepárolva, chlorkáliumtartalmánál fogva, becses trágyaszert képez s a szılı trágyázására elınyösen alkalmazható. A borkı vagy borsa vas mész élıállitásánál visszamarádt törkölyt még frankfurti fekete és világitógáz elıállitására is lehet feldolgozni. Ezen értékesitési mód azonban ritka termelınek fizeti ki magát. Sokkal okszerőbben felhasználhatja azt a termelı mint takarmányt, tüzelıanyagot vagy mint trágyát. Az ily törköly igen fontos mint takarmány; különösen oly szılıtermelı vidéken, hol takarmányban hiány van. Tirol déli részén péld. igen kedvelik mint jó segédtakarmányt, fıleg a téli takarmányozásnál. Minden hátrány nélkül egy tehénnek naponta 12, egy igás- vagy hízóökörnek 20 k / g nedves, félannyi száraz, kiégetett és borsavától megfosztott törköly adagolható. A takarmányul felhasználandó kiégetett és borsavától megfosztott törkölyt jól kell conserválni, hogy a romlástól megóvassék, mit a következıleg lehet czélszerüen eszközölni: a törköly melegen fa- vagy cementkádakba tömöszölve annyi víz öntessék reá, hogy a fölület el legyen általa fedve, mely esetben hetekig épen eláll. Ha mint tüzelıanyagot akarjuk a törkölyt felhasználni, akkor czélszerü azt addig állni hagyni, míg megfeketedett és aztán téglaalakká idomítva, a levegın megszáritani. Az ekkép

4 elıállitott téglák meggyujtva soká izzanak, egyenletes meleget szolgáltatnak, s úgy a kályhák mint a kazánok főtésére igen alkalmasak, mely utóbbi esetben az üzem költségei csökkennek. Az elégetésnél keletkezett hamu compostálva, jó trágyát szolgáltat. Ha a lepárlóból kikerült törkölybıl a borsavas sók nem lesznek elıállítva, akkor azt elégetve, azaz tüzelıül felhasználva, hamuját hamuzsír (szénsavas kálium) elıállitására lehet feldolgozni. A hamut t. i. lúgzókádakban mintegy 12 óráig vízzel lúgozzák. A folyadék lecsapolva új hamumennyiség lúgzására lesz alkalmazva. Ezt addig folytatják, míg a folyadék 20-25% hamuzsírt nem tartalmaz. Az oldat most lapos üstben, folytonos keverés közben, a szárazságig lesz párolva. A száraz só, az úgynevezett nyers hamuzsír, jó áron eladható. A hamuzsír elıállitása csak olcsó tüzelıanyag és munka mellett fizeti ki magát k / g fris, kiégetett törköly 1000 k / g légszáraz téglát ad, mely elégetve k / g hamut, % hamuzsírtartalommal, szolgáltat. A gondosan elıállitott törkölypálinka 2-3 évi ászokolás után, midın zamatanyaga kifejlıdött, igen keresett és értékes áruczikket képez. A borsavas sók elıállitása által, illetıleg értékével fedezhetı a pálinkaégetés adója s a többi összes költségek. Fontos továbbá, hogy a borsavas sók elıállitásánál visszamaradt hulladéknak elégetése által nyert hamu vagy a takarmányozása által produkált trágya a szılınek trágyázására fordíttassék, miszerint az elvont káliumsóknak legalább egy része kerüljön vissza a talajba. A fentebbiekbıl kitetszik, miszerint a szılıtörkölyt bizonyos egymásutánban mily sokoldalulag lehet haszonnal feldolgozni. A borseprı hasonlóan értékesíthetı, mint a szılıtörköly, csak mint takarmány nem lesz alkalmazva. A törkölynek eczetkészitésére való felhasználása. A törkölyt elınyösen lehet eczet készitésére is felhasználni, mely tökéletesen a boreczet jellegével bir. Ha a szılıtermelı e czélra berendezi magát, úgy azon esetben is, ha bora eczetízt kap, azt is eczetnek feldolgozhatja és kellıképen értékesítheti, míg mint bor értéktelen. Az eczet elıállitására legalkalmasabb egy fölülrıl lefelé szükülı tölgyfakád, melyben 3-4 átlyukgatott fenék van egymástól egyenlı távolsagban elhelyezve. Ezek fölött van az ugynevezett felöntı, melynek feneke két üvegcsıvel és apró nyilásokkal van ellátva, melynek mindegyikében egy fonálpamat van erısítve, úgy hogy a fenék alsó részén 3-4 c / m -nyire lefüggjön. Ez az eczetképzınek vékony sugarakban való lefolyását idézi elı. A kád jólzáró fedéllel bir, melynek közepén egy nyilás van alkalmazva; alsó, részén a termék kieresztésére szolgáló csap van elhelyezve s a kád külsı oldalán, öt sorban a fenék felé ferdén, fölülrıl lefelé, 2-3 c / m átmérıjü lyukak vannak fúrva; ferde helyzetük a lefolyó folyadék kiömlését akadályozza. Mielıtt a törköly eczetkészitésre használtatnék, azt a levegın addig kell állni hagyni, míg megsavanyodik, azaz megeczetesedik. Az ekkép elıkészitett törköly a fent leírt eczetképzıkádba tétetik, még pedig úgy, hogy elıször beteszik a legalsóbb lyukacsos feneket, mely eczetben lett áztatva, lazán rászórják a törkölyt, ezután hasonlóan elhelyezik a második, harmadik és negyedik feneket is; rátétetik a felöntı s végre a fedél lesz ráerısítve, melynek nyilásán beöntik az eczetképzı folyadékot (Essiggut). Eczetképzıül legjobb: gyenge bort vagy 6% szeszt tartalmazó vizet önteni. Az eczet, erıssége az eczetképzı folyadék szesztartalmától függ. Az ekkép fölszerelt eczetképzı-kádban a levegı élenyének fölvétele által - melegképzıdés mellett - megkezdıdik az eczetképzés. A melegképzıdés folytán t. i. légáram keletkezik kivülrıl, az edény belsejébe s alulról fölfelé. Azon arányban, amint a levegı élenye az alkohol oxydálására fel lesz használva s mint élenyszegény a felöntı csövein

5 s a fedél nyilásán kiszabadul: a kád oldalnyilásain fris levegı tódul be. Ügyelni kell, hogy a kád belsejében a hımérsék, amennyire csak lehet, 35 o C.-nál tartassék, mert magasabb hımérséknél eczetveszteség áll be, a1acsonyabbnál pedig lassu az eczetképzıdés. A helyiség hımérséke o C. között tartassék. A képzıdött eczet a kád fenekén győl össze s a csapon elvezethetı. Az eczetképzı (Essiggut) szesztartalmától függ, hogy hányszor öntessék fel a folyadék. 3-4 % alkoholt tartalmazó folyadéknál tökéletesen elég a kétszeri felöntés; 10%-osnál négyszeri felöntés szükséges, hogy a szesz egészen eczetté alakuljon. Az egyszer megtöltött eczetkád hónapokon át használható eczetkészitésre, ha folytonosan mőködésben van. A használt törköly még mindig használható tüzelıszerül vagy trágyául. A törkölynek rézrozsda (Grünspan) elıállitására való felhasználása. Dél-Francziaország sok bortermelı vidékén, de különösen Grenoble és Montpellier mellett, a musttól sajtolás által elválasztott törköly jólzáró edényekbe (hordó, kád) tömöszölve, a szüret után rézrozsda készítésére eltétetik. Ez sok bortermelınek jövedelmezı mellékfoglalkozást nyujt. A rézrozsda elıállitásánál következıleg járnak el: az e czélra forditandó törkölyt 45 c / m magas, c / m széles - szalmával befödött - edényekbe lazán behintik és 3-4 napig o C.-nál állni hagyják, hogy a törkölyben lévı czukor alkohollá s ez eczetsavvá alakuljon. A hımérséknek nem szabad feljebb emelkedni, mert alkohol, illetıleg eczetsav megy veszendıbe o C.-nál azért kell tartani, hogy az alakulás gyorsan történjék s a rothadás meg legyen gátolva. Ha a törköly a kellı ideig állott, akkor kisérletül - valjon alkalmas-e már a rézrozsda képzésére - egy vörösrézlemezt tesznek be, melynek 24 óra alatt egyenletes zöld réteggel kell bevonódni. Ha a lemezen csak zöld foltok mutatkoztak, az annak a jele, hogy a hımérsék magas és új kisérlettételéig 24 órát kell várni. Ha a kisérlet jól sikerült, azaz a körülmények alkalmasak a rézrozsda képzésére: az esetben c / m hosszu, 8 c / m széles, 1 m / m vastag rézlemezek (legczélszerőbb hajóbevonatokul alkalmazott volt régi rézlemezeket használni olcsóságuknál fogva, mert csak olcsó rézzel fizeti ki magát a rézrozsdának ily módon való elıállitása) o C.-ra fölmelegítve, 25 c / m magas és 45 c / m széles égetett agyagfazekakban rétegenként akként helyeztetnek el, hogy minden rézlemezréteg között legalább is 3 c / m vastagságu törköly foglaljon helyet. Az így megtöltött fazekak, melynek mindegyike drb lemezt k / g súlylyal tartalmaz, szalmával befödetnek és nedves helyen, péld. pinczében, o C.-nál 2-3 hétig állni hagyatnak. Ha a lefolyt idı alatt az edény fölületén lévı törköly fehérnek látszik s a rézlemezek selyemszerü zöld kristályokkal bevonódtak, akkor, a rézrozsdaképzıdés bevégzıdött. A lemezek kivétetnek, a rátapadt törkölytıl megtisztítva vízbe s aztán gyenge borba vagy boreczetbe mártatnak, mely mőtét hetenként 6-8-szor lesz ismételve s e czélra való állványon egymáshoz támasztva száríttatnak. A lemezeknek eczetbe való mártása által a rézlemezen képzıdött közönyös rézsó basikussá alakul, a kristálybevonat tömöttebb lesz és 3-4 m / m vastag, világoskék kérget képez, melyet rézkéssel lekaparva, vízzel péppé gyúrják és fehér bırzsákokban négyzetalakura préselik s a levegın megszárítják. A lemezek, míg nagyon meg nem vékonyodnak, ismét felhasználhatók az elıbbi módon. Az ekkép elıállitott rézrozsda legnagyobb részben basikus eczetsavas réz, 43 2% réz- és 27 5% eczetsavtartalommal. Saintpierre szerint 1 H / l törköly 6 66 k / g erısen száritott rézrozsdát eredményez. A rézrozsda elıállitására használt törköly még mindig jó főtıanyagot és annak hamuja trágyát szolgáltat. Girtler Aurél.

A fiatal bor pinczekezelése.

A fiatal bor pinczekezelése. A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét,

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

Forgásfelületek származtatása és ábrázolása

Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Ha egy rögzített egyenes körül egy tetszőleges görbét forgatunk, akkor a görbe úgynevezett forgásfelületet ír le; a rögzített egyenes, amely körül a görbe forog,

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

A borok conserválásáról.

A borok conserválásáról. A borok conserválásáról. A borok conserválása a borászatban a leggyakoribb dolgok közé tartozik, s különös fontossággal bir a hibásan kezelt és a nagy fehérnyetartalmu gyenge boroknál, melyeknek nagy a

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Modell: Raklett grill

Modell: Raklett grill Modell: Raklett grill kőlappal RGS 90-A Használati útmutató Olvassa át tüzetesen a használati útmutatót az üzembe helyezés előtt és őrizze meg a későbbi betekintés céljára. Biztonsági tudnivalók Mielőtt

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll.

A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll. A takarmánytermelés fokozása. G. Naser: Fühling s Landw. Zeitung. 1884, Xll. A takarmánynövények termelése az állattenyésztés, a tejgazdaság, s így az egész gazdálkodás és annak jövedélmezıvé tételére

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása Mit tehetünk? Energiafelhasználás Ház energiagazdálkodása A mi éghajlati adottságaink mellett a háztartási energiafelhasználás döntő hányadát a téli fűtés teszi ki. Költségek befolyásoló tényezői: - Kinti

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS a BCW-48 és BCW-70-es termoelektromos borhűtőkhöz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS a BCW-48 és BCW-70-es termoelektromos borhűtőkhöz HASZNÁLATI UTASÍTÁS a BCW-48 és BCW-70-es termoelektromos borhűtőkhöz Tartalom A készülék részei... 2 Hőmérsékletszabályozás... 3 Áramkör rajza... 4 Figyelmeztetések/megjegyzések... 4 Szellőzés... 5 Hibaelhárítás...

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Traumatológiai ellátásban részesült beteg számára tehermentesítő ortézist rendel kezelő orvosa, amit receptre felírt. Az üzletbe betérő beteg felvilágosítást kér Öntől. Tájékoztassa a beteget!

Részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben Ezen az oldalon a kandalló egyik ma már széles körben elterjedt típusával, a kályhacsempével körbeburkolt, találó elnevezésű un."csempekandallóval", annak felépítésével, tulajdonságaival foglalkozunk.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó

L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó Tisztelt Lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre, az új kihívásokra, veszélyekre

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE KU 0. /0 oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Fontos tudnivalók a sikeres befőzéshez

Fontos tudnivalók a sikeres befőzéshez Fontos tudnivalók a sikeres befőzéshez Kedves Vásárlónk, kedves Háziasszonyok! A Befőző géppel új értelmet nyer a lekvárkészítés, egyszerűbb és egészségesebb lesz, mint hinnék! A Weck befőző géppel való

Részletesebben

10749047 NUK ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ Tartalomjegyzék 1. Fontos információk az első használat előtt. 2. Leírás. 2.1. Rendeltetés. 2.2. Funkciók. 2.3.

10749047 NUK ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ Tartalomjegyzék 1. Fontos információk az első használat előtt. 2. Leírás. 2.1. Rendeltetés. 2.2. Funkciók. 2.3. 10749047 NUK ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ Tartalomjegyzék 1. Fontos információk az első használat előtt. 2. Leírás. 2.1. Rendeltetés. 2.2. Funkciók. 2.3. Ellenjavallatok. 2.4.Mellékhatások. 2.5.Szimbólumok. 3.

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. Kisérlet a dohány tövön száritásával. Dél-Amerikában, nemkülönben Dél-Francziaországban a dohány szárításánál azon eljárás dívik, hogy a dohány leveleit nem tördelik le a

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató NovoRapid Penfill 100 NE/ml injekció patronban Milyen hatóanyagot

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás

Tervezési segédlet. auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás. 2. kiadás Tervezési segédlet auroflow plus VPM 15 D / 30 D szolár töltőállomás Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 119. oldal Vaillant auroflow plus tervezési segédlet Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 119. oldal Vaillant

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az istállótrágya kezelése.

Az istállótrágya kezelése. Az istállótrágya kezelése. A földmíveléssel foglalkozó fıtörekvése, hogy talaja minél nagyobb termést adjon. Ezen törekvés igen dicsérendı, de ritkán vezet kellı eredményre, és pedig fıleg azért, mert

Részletesebben

8.3. Mosogatás. Az üzemi és fogyasztói edények azonos helyen mosogatása

8.3. Mosogatás. Az üzemi és fogyasztói edények azonos helyen mosogatása 8.3. Mosogatás JOGHÁTTÉR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról II. Melléklet II. fejezet (2) pont Szükség szerint, a munkaeszközök és berendezések

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

A termékek rejtett ára

A termékek rejtett ára 1. fejezet A termékek rejtett ára Nemrég hirtelen ötlettől vezérelve megvettem egy játékautót: egy fényesre festett, sárga, fából készült versenyautót négy fe kete lemezkerékkel, amelyben egy kis zöld

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Fieldmann minőség, design és egyéniség

Fieldmann minőség, design és egyéniség 2016 Katalógus Fieldmann minőség, design és egyéniség Megjelenésünk a Kelet-európai piacokon a minőségi, biztonságos, egyszerűen kezelhető és ergonomikus szerszámok, eszközök friss arculatát hozta magával

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

IRODALOM. Az amerikai verseny és a magyar mezıgazdaság. Irta Szathmáry György, Budapest. Kiadja Ráth Mór.

IRODALOM. Az amerikai verseny és a magyar mezıgazdaság. Irta Szathmáry György, Budapest. Kiadja Ráth Mór. IRODALOM Az amerikai verseny és a magyar mezıgazdaság. Irta Szathmáry György, Budapest. Kiadja Ráth Mór. Az amerikai verseny az európai államok nem mindenikére van egyforma hatással. Minél inkább túlsúlyban

Részletesebben

Egészségre veszélyes szivárgó és kiömlő anyagok kárelhárítása

Egészségre veszélyes szivárgó és kiömlő anyagok kárelhárítása MUNKAVÉDELEM 1.1 2.6 Egészségre veszélyes szivárgó és kiömlő anyagok kárelhárítása Tárgyszavak: munkavédelem; kárelhárítás; veszélyes anyag; szivárgás; tervezés; oktatás. Bármikor megtörténhet Hétfő reggel

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK FELHSZNÁLÓ SZÁMÁR BETEGTÁJÉKOZTTÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

továbbá mellékhere-gyulladás kiegészítő kezelésére. 2. TUDNIVALÓK A GENTOS TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

továbbá mellékhere-gyulladás kiegészítő kezelésére. 2. TUDNIVALÓK A GENTOS TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT Termékleírás Gentos nyelvalatti tabletta A prosztata akut és krónikus megbetegedéseinek (jóindulatú prosztata megnagyobbodás, prosztatagyulladás), a húgyhólyag rendellenességeinek (húgyhólyagerőtlenség,

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2004. (IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020

VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 VAKUUMCSOMAGOLÓ FÓLIA V1020 Használati utasítások 2 Figyelmesen olvassa át a mellékelt használati utasítást, és tartsa be a készülék használata közben. Az elolvasott utasításokat gondosan őrizze meg. A

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Folyamatos tintaellátó rendszer - CISS - beszerelési útmutató Canon Pixma IP7250 nyomtatókhoz

Folyamatos tintaellátó rendszer - CISS - beszerelési útmutató Canon Pixma IP7250 nyomtatókhoz Folyamatos tintaellátó rendszer - CISS - beszerelési útmutató Canon Pixma IP7250 nyomtatókhoz Mielőtt a CISS beüzemelését, beépítését elkezdené, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót! Canon IP7250 esetén

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK 2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK A biológiai ipar jellemzően mikroorganizmusokat, vagy állati és növényi szervezetek elkülönített sejtjeit szaporítja el, és ezek anyagcseréjét használja fel a kívánt folyamatok

Részletesebben

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek.

ÖNTÖZÉSI ISMERETEK. A növények fejlıdésükhöz elsı sorba. fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. ÖNTÖZÉSI ISMERETEK ÖNTÖZÉSI ISMERETEK A növények n nyek vízfogyasztv zfogyasztása sa és s vízigv zigénye A növények fejlıdésükhöz elsı sorba fényt, hıt, levegıt, tápanyagot és vizet igényelnek. A feltételek

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben