A fiatal bor pinczekezelése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatal bor pinczekezelése."

Átírás

1 A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét, valamint annak további czélszerü ászokolását, pinczekezelését; miért is e czikkben a fenti tárgygyal behatóbban óhajtok foglalkozni. A must fıérjedése be van fejezve: ha a folyadék hımérséke a, környezet hómérsékét vette fel, a szénsav fejlıdése megszőnt s az új bor derülni kezd. A derült, tiszta bor a seprırıl le lesz fejtve s megkezdıdne benne az utóerjedés. Az utóerjedés keresztülvitele. Az elsı lehúzás után az új bor egy második, u. n. utóerjedésen megy keresztül, mely éppen úgy, mint a fıerjedés, szeszképzıdéssel és szénsav-fejlıdéssel jár, csakhogy sokkal gyengébb arányokban. Az utóerjedésnél azon czukor erjed ki, mely a fıerjedésnél ki nem erjedve visszamaradt. Ha a fıerjedés nem lett szabatosan vezetve, fıleg ha a hımérsékre nem lett elég gond fordítva, például hideg helyen eszközöltetett a fıerjedés: akkor sokkal több czukor marad vissza, mint a jól vezetett fıerjedés után, s az utóerjedés hat hónapig is eltarthat. Ellenkezı esetben az utóerjedés rövid idı, 1 1 / 2 2 hónap alatt befejezıdik s annál gyorsabban érı és tartósabb bort nyerünk. Az utóerjedésnél a czukornak teljesen ki kell erjedni, a fehérnyék nagy része az erjgomba alakjában kiválik, továbbá a még jelenlevı borkı egy része lecsapódik s a zamatanyagok fejlıdése kezdetét veszi; valamint oly anyagok képzıdnek, melyek a bor további fejlıdésére értékkel birnak. Az utóerjedésnek helyes és sikeres keresztülvitelére a fiatal bor, tiszta hordókba töltve, meleg (10 12 C o hımérsékkel biró) pinczében helyezendı el. Kivételt képeznek az édes borok, melyek magasabb hımérséknek tehetık ki, mert ezeknél az erjedésnek intensivebbnek kell lenni. A pincze hımérsékére különös gonddal kell ügyelni, mert míg melegebb helyen ugyan az utóerjedés gyorsabb lesz, de egyszersmind a borban levı s betegségeket elıidézı gombák is kifejlıdnek; addig hidegebb helyen az utóerjedés igen lassan megy végbe, sıt az teljesen meg lesz akadályozva s a bor nyugodt marad, mi a borászt azon tévedésbe ejtené, mintha az utóerjedés be lenne fejezve. Az ászokozás alatt pedig különösen tavaszszal, mikor a pincze hımérséke emelkedni kezd azon észleletre jı, hogy bora ismét erjed. Ennek hátrányai: hogy a bor igen késın fog fejlıdni, sıt annak minıségére is rosz befolyással van. Azon hordók, melyek az utóerjedés keresztülvitelére használtatnak, ne tartalmazzanak kénessavat, mert ez az utóerjedést egyidıre akadályozza. Ha a hordókat tisztítás czéljából kénytelenek voltunk is kénezni, azaz kénessavval desinficiálni: akkor a hordónak vízzel való többszöri kimosása által teljesen el kell távolitani a kénessavat, mielıtt a bort betöltenık. Minthogy a fıerjedés befejeztekor az elsı lefejtés alkalmával az új bor sok levegıvel jı érintkezésbe s abból betegségeket elıidézı gombacsirákat felvesz, sıt már azok egy része eredettıl fogva is bennfoglaltatik; az utóerjedésnél a levegıt vissza kell tartani a bortól, hogy a gombák fejlıdése meg legyen ákadályozva. Az utóerjedésnél fıleg háromféle betegség: a borvirág, eczetesedés és a nyúlósság szokott fellépni. A levegı visszatartására alkalmaztassanak a különbözı szerkezettel biró kotyogók s a vertildugók, melyek az erjedés alkalmával fejlıdı szénsavat kimenni engedik, de a levegınek bejutását megakadályozzák. Ezek szerint az utóerjedésnél zárterjedést kell alkalrnazni.

2 Sok esetben az utóerjedésnél, ha nem kell tartanunk a betegségeket elıidézı gombák fejlıdésétıl, fıleg az erıs és édes boroknál, sikerrel alkalmazzák az oly szerkezeteket, melyek a levegıt tiszta, szürlézett állapotban, tehát gombacsira mentesen juttatják a borhoz. Ennek nagy elınye, hogy a borhoz jutott levegı elımozdítja annak kifejlıdését. A fenti czélból alkalmazzák a gyapotcsövet. A gyapotcsı áll egy közönséges fadugaszba illesztett, 1 2 c / m átmérıvel bíró üvegcsıbıl, mely gyapottal van megtöltve. A gyapot alkalmazása elıtt 100 C -nál fılmelegitendı, hogy a rajta levı gombák csírmagvai megölessenek. A gyapotcsı, a hordó akonanyilásába helyezve, az utóerjedésnél képzıdött szénsavat kimenni engedi s csak szürlézett, azaz minden gombacsirától ment levegıt enged a borhoz jutni. Az utóerjedés úgy a fehér, mint a vörös boroknál egyformán megy végbe. A vörös borok azonban sokkal elıbb lesznek készen, arnerinyiben nagyobb csersavtartalmuknál fogva a fehérnyekiválasztás s annak leülepedése hamarabb megtörténik. Sokszor megtörtérik, hogy az utóerjedés befejeztével a fiatal borban szénsavfejlıdés észlelhetı; ennek oka az lehet, hogy a folyadékban elnyelt szénsav egy része légnyomáscsökkenés következtében kiszabadul. Az utóerjedés befejeztével a következıleg lehet meggyızıdni: a kérdéses borral megtöltünk egy palaczkot, melynek szája gyapottal lesz elzárva s 14 C hımérsékkel biró helyre teszszük. Ha egy-két napon át állva nyugodt és tiszta marad, vagy legfeljebb gyenge zavarodást mutat, az utóerjedés befejezıdött. Ellenben ha még el nem erjedt czukor volna jelen, e magasabb hımérséknél erjedni kezd, szénsav-fejlıdés fog mutatkozni, fehérnye válik ki s üledék fog képzıdni. Ez esetber az utóerjedést tovább kell vezetni, még pedig úgy, hogy a hımérsék az erjesztı-helyiségben 2 3 C -kal emeltetik, miszerint élénk erjedés álljon be. Az utóerjedés befejeztével mely 2 6 hónapig tarthat azonnal le kell fejteni a bort másodszor, s amennyire lehet, az üledéktıl megmenteni. A lefejtésnek minél elıbb való eszközlése azért szükséges, mert a levált élesztı soká állva bomlani kezd, miáltal a bor íze befolyásolva lesz, de sıt a bor nitrogentartalmu anyagait gyarapítva, betegségek okozója lehet. Különösen fontos a mielıbbi lefejtés akkor, ha a bort gyorsabban akarjuk megérlelni; míg ellenben ha szándékunk az, hogy a bor minél tovább fiatal maradjon, a lefejtést késıbb eszleözölhetjük, de csak azon esetben, ha a pincze igen jó és semmi betegség jelei péld. élesztıbomlás nem észlelhetı. Az utóerjedés keresztülvitelénél ne feledkezzünk meg arról, hogy a hordókat nem szabad egészen teletölteni, minthogy sok kellemetlenség és rendetlenességre adhat okot. A fiatal bor érlelése, ászokolása. Midın a fiatal bor az utóerjedést befejezve lefejtetett, az úgynevezett érlelési, iskolázási, ászokolási stadiumába lépett, mely hivatva van a bort az érettség, kifejlıdés legmagasabb fokára vinni. Az ászokolási kezelés alá került fiatal bor még igen nyers, zamatnélküli s az egyöntetőség hiányzik nála. Az ászokolás alatt nyeri a bor simaságát, zamatját és tartósságát. Hogy tehát a bort azzá tegyük, aminek lenni kell, t. i. kellemes, zamatdús,tartós folyadékká: azt iskolázni, ászokolni kell, hogy kiváljon belıle a fehérnye, borkı és több más idegen anyag, s kifejlıdhessenek a zamatanyagok. A bor ászokolásánál, érlelésénél legfıbb szerepe van a levegınek, illetıleg élenyének. Az éleny befolyása folytán a fiatal borból kiválik a fehérnye s több más anyag; ezek után a további oxydálásnál képzıdnek a zamatanyagok, a fehér bor színe, valamint a borkı kiválik. Helyesen mondja Pasteur: az éleny csinálja a bort, mert annak behatása nélkül nyers, fanyar, éretlen s ihataltlan folyadék lenne. A levegı kétféle uton jut a borhoz,: az ászokhordó dongának pórusain s a lefejtések alkalmával. Ebbıl egyszersmind az is következik, hogy az ászokolást csak fahordóban lehet

3 eszközölni, anélkül, hogy mesterségesen kellene levegırıl, illetıleg annak a borhoz jutásáról gondoskodni, mint péld. pórusokkal nem biró edényeknél: cement, üvegbıl valókból. Az ászokolás alatt a levegı mőködése elıször is a fehérnyékre való hatásában nyilvánul, amennyiben azokat az éleny oldhatlan vegyületekké változtatva kiválasztja s ekkor a hordó aljára ülepednek. A fehérnye kiválása mechanikailag hozzájárul a bort tartósabbá tenni, mert a pehelyszerően kivált fehérnye leülepedése alkalmával a borban lebegı s azt zavarossá tevı anyagokat és betegségeket elıidézhetı gombák csírmagvait magával ragadva, a borra deritıleg hat. Midın a fehérnyék kiválva leülepedtek s a bor kitisztult, hozzá kell látni a bor harmadik (az ászokolás alatt elsı) lefejtéséhez, még pedig úgy, hogy az minél több levegıvel érintkezzék. A lefejtés után az éleny minthogy a fehérnyéknek csak nyomai maradtak hátra a zamatanyagok, extractiv anyagok s a fehér boroknál azok szinének kifejlıdésére lesz felhasználva. Hogy egy bizonyos mennyiségő bor teljesen éretté való tételére mennyi levegıre, illetıleg élenyre van szükség, az még manapság ismeretlen s kisérletek által való megállapításra vár. Annyi azonban tény, hogy a különbözı faja borok más más mennyiségő levegıt kívánnak teljes kifejlıdésükhöz; miért is egyik bor ászokolása több vagy kevesebb idıt szükségel, mint egy másik. Vannak borok, melyek 2, mások 3, sıt 6 év alatt érik el érettségük tetıpontját. Ezt minden borásznak szem elıtt kell tartani s különösen a kezelésök alatt levı borokra kipróbálni, mert aszerint fog kelleni neki az ászokolást vezetni, illetıleg annyi ideig kezelni, hogy az illetı bor a neki megfelelı levegı mennyiségével érintkezhessen. A bor érését elı lehet mozdítani azáltal, ha többször le lesz húzva sok levegı érintkezése mellett, miáltal a fehérnyeanyagok hamarabb kiválnak és gyorsabban áll be a zamatanyagok s a szín képzıdése. Az új bornak mely ászokolás alá kerül nyers ízét fıleg a még benne levı nagymennyiségő borkı okozza, melynek legnagyobb része az ászokolás ideje alatt kiválik. A borkı kiválását több okra lehet visszavezetni: 1. hımérsékcsökkenésre, mely körülmény a borkı oldhatóságát csökkenti, mibıl következik, hogy az ászokolás valamivel alacsonyabb hımérsékkel biró pinczékben eszközlendı, mint az utóerjedés; 2. a bor töményebb voltára, mert az ászokolás alatt a bor a hordó dongáinak pórusain folyton, párolog s az töményebb lesz, mi a borkı oldhatóságát nehezíti s azt kiválásra kényszeríti. A bor ászokolásának czélszerü kivitelénél figyelemmel kell lenni: az ászokpincze hımérsékére s az ászokedények minıségére és nagyságára. Az ászokpincze helyes hımérsékének betarthatása czéljából a borkezelınek tisztában kell lenni azzal: vajjon borát gyorsan akarja-e éretté, azaz piaczképessé tenni, vagy pedig lassan akarja azt érlelni. A borásznak továbbá ismernie kell a keze alatt levı anyag természetét, mert míg az egyik bornál czélszerü a gyorsabb érlelés, addig a másik bornak a lassúbb érlelés válik különösen elınyére. Az ászokpinczében, ahol a bort nevelni kell, a bımérsék 8 10 C -ot tegyen ki. Ez a bımérsék legalkalmasabb a bornak biztos érlelésére. Ennél alacsonyabb hımérséknél a bor fejlıdése igen lassan megy elıre; míg magasabb hımérséknél a fejlıdés gyorsabb ugyan, de sokkal ovatosabb kezelést is igényel, amennyiben a betegségeket elıidézı gombák fejlıdésére alkalmasabbá teszi a körülményeket. Ha a bort hamar akarjuk érlelni, akkor azt magasabb (12 14 C o ) hımérséknél kezeljük s többször lefejtjük, mint a lassan való érlelésnél. A gyors érlelést különösen csekélyebb minıségő, illetıleg kevésbé finom boroknál szokták alkalmazni, hol a fıczél a gyors piaczképesség, s csak másodsorban jönnek annak zamatanyagai tekintetbe. Annyi bizonyos, hogy a lassúbb érlelésnél, tehát 8 10 C hımérsékkel biró ászokpinczében kezelt és kevesebbszer lefejtett borok sokkal zamatosabbak és tartósabbak lesznek. Sıt zamatdús boroknál az érlelés gyorsítása többszöri lefejtés alkalmazásával veszélyes is lenne, mert a lefejtéseknél sok zamatanyag megy veszendıbe részint elillanás, részint oxydálás folytán, ami a bor értékét mindenesetre csökkentené. A gyakorlati kisérletek igazolják azt a tényt,

4 hogy egy és ugyanazon bor, gyorsabban vagy lassabban érlelve, egymástól igen eltérı eredményt ad, azaz a bor minısége más-más volt. Elınyösebben fejlıdik a bor a lassúbb érlelésnél, az sokkal zamatosabb, simább lesz. Ennek oka abban rejlik, hogy a levegı élenye egész más változásokat idéz elı a borban, ha azzal huzamosabban, tehát nagyobb mennyiségben érintkezik, mintha rövid ideig, és kevesebb éleny jut a borhoz. A bor érlelésénél, ászokolásánál igen nagy szerepök van az ászokedényéknek is, mert úgy a bor kifejlıdésére, mint annak tartósságára nagy befolyást gyakorolnak. Minthogy a bor kifejlıdéséhez okvetlen kellék a levegınek a borhoz való jutása, amint az már említve lett, csak oly edények alkalmazhatók, amelyek e követelménynek megfelelnek, s ezek a fahordók. A fa t. i. apró, finom likacsokkal, pórusokkal bir, melyeken a levegı könnyen keresztülhatol. A fák között legalkalmasabb a tölgyfa hordók készítésére, mert az legtömöttebb, azaz legkisebb likacsokkal bir s legtovább tart. Ami az ászokhordók nagyságát illeti, azokat az elérendı czél szerint kell megválasztani. Nagy hordókban a bor lassabban fejlıdik, mint kisebb hordóbban, mert az utóbbiak aránylag véve nagyobb felülettel bírván, egyszersmind nagyobb mennyiségő levegıt juttatnank a borhoz. A bor érlelésére, ászokolására, a tapasztalatok szerint, átlagban legalkalmasabbnak látszanak lenni a 8 12 H / l -es hordók. Jelenleg a fogyasztók jobban szeretik a fiatal, üde, érett borokat, mint az ó borokat; miért is kisebb hordókat alkalmaznak a borok érlelésére, hogy azokat mielıbb piaczképessé tegyék. A bor eltartására ellenben nagy hordókat alkalmaznak, mert azokban tovább tartja meg fiatal, üde állapotát s kevesebb veszteséget is szenved elpárolgás folytán. Azon hordókat, melyek a bor ászokolására használandók, nem szabad közvetlen a betöltés elıtt kikénezni, mert a képzıdött kénessav egyideig akadályozná a bor kifejlıdését, érlelését. Az ászokolás alatt a bor mennyisége folyton fogy a hordóban, mi abban leli magyarázatát, hogy a hordó fájának likacsain keresztül folyton párolog. A kisebb hordóknál aránylag több a veszteség, mint a nagyobb hordóknál, mert az elıbbiek aránylag nagyobb felülettel, tehát több pórussal birnak. Az elpárolgás nagyságát még a hımérsék s a pincze szárazsági állapota is befolyásolja, még pedig a melegebb s a szárazabb pinczékben nagyobb a párolgási veszteség mint a hidegebb és nedvesebb helyiségben. A fiatal bor pinczekezelése az ászokolás, érlelés ideje alatt. Amint az új bor az utóerjedést befejezve lehuzatott, ászokhordókba töltve az ászokpinczébe kerül. Nemsokára azt fogjuk észlelni, hogy a bor térfogata a hordókban kisebbedett. E térfogat-változást elıidézi: 1. a pincze hımérséke, mert a bor melegebb helyrıl hidegebb helyre jutván, összehuzódik; 2. a bornak egy bizonyos mennyisége a hordó dongájába huzódik; 3. a bor a hordó dongáinak likacsain folytonosan párolog. E körülmények folytán a hordóban légőr származik, aminek megszüntetése okvetlen szülzséges, mert ott már a borban levı vagy a levegıvel bejutott gombacsirák alkalmasan fejlıdhetnek és betegségeket idézhetnek elı. A légőr megszüntetése czéljából a hordókat mindig után kell tölteni. A gyakorlatban még sok helyen a feltöltögetést egyszerően korsóval eszközlik s a hordót erısen bedugaszolják. Ez eljárásnak igen nagy hátrányai vannak és határozottan elvetendı, mert elıször ezáltal el nem kerülhetı, hogy a hordó meg ne nedvesíttessék, s az gombacsirák ágyául szolgálva, a borban betegségeket idézhet elı; továbbá a bedugaszolt hordó azon veszélynek is van kitéve, hogy hımérsék emelkedésével, mi a pinczékben elı szokott fordulni, a bor kitágul s a benne levı szénsav egy része is kiszabadulni törekszik, miáltal oly nyomást gyakorot a hordó falaira, hogy azt megszivárogtatja a dongaközökön, vagy a dugaszt kidobva átfolyik, de sıt a hordót is szétvetheti.

5 Utántöltögetésre legalkalmasabbak a töltögetı-palaczkok. A különbözı szerkezetek között legczélszerőb a következı: egy körtealaku üveg, melynek alsó és felsı vége nyitott csıben végzıdik. A felsı végébe jólzáró dugaszszal egy, két golyóval ellátott üvegbiztositócsı van elhelyezve. Az alsó vége egy fadugóba légmentesen van beillesztve, mely a hordó akonanyilásába szintén jó légzáróan lesz beerısítve. A töltögetı-palaczk dugója úgy helyezendı a hordó akonanyilásába, hogy annak vége a hordódonga vastagságával egyszintben legyen. Mert ha a borba beérne, akkor légőr képzıdik, mely a gombacsirák fejlıdésének tanyájául szolgálva, könnyen beteggé tennék a bort. A töltögetı-palaczk 2 / 3 -áig lesz megtöltve az utántöltögetésre szánt borral s a biztositócsı absolut alkohollal (gyapotcsı is elég jó biztositékot nyujt). E palaczkból a bor folytonosan a hordóba folyik a szükség szerint. A töltögetı-palaczk elınyei; hogy nem kell a hordókat folyton végig vizsgálni, vajjon utántöltésre szükség van-e már, ami sok idıveszteségbe kerül, különösen sok bor kezelésénél; hanem mikor a palaczkban már a bor annak alsó részeig elfogyott, újból meg lesz töltve. Továbbá a bornak állapota mindig könnyő szerrel figyelemmel kisérhetı s az esetleg elıforduló bajok rögtön észrevehetık és elháríthatók, péld. valamely betegség. Éppen úgy a töltögetı-palaczk a hımérsék emelkedésével járó térfogat-változásoknak is enged s ez uton baj nem származhatik. A biztositócsı rendeltetése az, hogy a töltögetı-palaczkban levı borhoz csak szőrt, azaz a gombacsiráktól megmentett levegı juthasson, az absolut alkohol t. i. azokat elöli. Az alkoholt idıközönkint ki kell cserélni. A töltögetésre vagy ugyanazon faja bort, vagy jobbat kell használni. Roszszabbat semmiesetre sem szabad alkalmazni, mert azáltal veszélyeztetjük borunkat. Igen finom boroknál amelybıl rendesen kevés szokott csak lenni ha ugyan olyan vagy jobb bor nem áll rendelkezésre töltögetés czéljából: akkor inkább a hiányt tisztára mosott s a hordóba bocsátott kavicscsat pótoljuk. Hogy mily idıközönkint töltögessük a hordókat, az a különbözı körülménytıl függ; még pedig minél fiatalabb a bor, minél melegebb és szárazabb a pincze, minél erısebb a légcsere s minél kisebbek az ászokhordók és nagyobbak a dongák likacsai, annál több lesz a borveszteség s annál rövidebb idıközökben kell az utántöltögetést eszközölni. Eleinte tán minden héten, késıbb minden hónapban, sıt pár hó mulya csak nagyobb idıközökben fog kelleni a töltögetést eszközölni. Az ászokolás alatt a bort két okból kell lehúzni, hogy minél több levegıvel érintkezzen, s hogy az üledéktıl e1választassék, amint az említve lett. A lehúzást kétféleképen kell eszközölni: vagy úgy, hogy a hordóból a bort erıs sugárban egy dézsába eresztjük és szivattyúval más hordóba viszszük, vagy pedig egyik hordóból közvetlen szivattyuval a másikba lesz áthúzva. Az elsı esetet akkor kell alkalmazni, midın a fehérnyeanyagok még nem válottak ki a borból s így sok levegıre van szükség; a második lefejtési mód az esetben lesz alkalmazva, ha a fehérnye legnagyobb része már kiválasztatott s a bornak sok levegıre nincs szüksége, de sıt veszélyes is lenne, mert a zamatanyagokban nagy veszteség állna be részint elillanás, részint élenyülés folytán. Arról, hogy a bort levegı hozzájárultával vagy elzárásával kell-e lefejteni, a következı észlelet útján gyızıdhetünk meg: ha a bort egy félig töltött palaczkban levegıvel jól összerázzuk és rövid idı alatt megzavarodik, az jele annak, mi szerint még fehérnye van jelen s a bornak sok levegıre van szüksége; ha, ellenben nem zavarodik meg, a sok levegıt kerülni kell s a bor az éréshez közeledik. Hogy az ászokolás alatt levı bort mily idıközökben és hányszor kell lefejteni az több körülménytıl függ, ú. m. a pincze hımérsékétıl, a hordók nagyságától, a szılı érettségi fokától, a bor fajától, az érlelés gyorsításától stb. Általánosságban fölvehetı, fogy az elsı lehúzást az ászokolás, érlelés kezdetétıl számítva két hónap mulya lehet végrehajtani.

6 A bor érlelésének, ászokolásának tartamát, azaz hogy mely idı alatt éri el érettségénekj tetıpontját, elıre biztosan meghatározni nem lehet, mert ez is a fent elısorolt körülményektıl függ. E tekintetben a bort kezelınek bizonyos gyakorlottságra, ügyességre kell szert tenni. A gyenge, alkoholszegény, savanyu borok péld. sokkal több idıt szükségelnek teljes kifejlıdésükhöz, mint a kevésbé savanyu és alkoholdúsabb borok, azaz a kifejlıdés tartamát fıleg az alkohol s a sav mennyisége szabályozza. Ügyes kezelés mellett minden bort 2 6 év alatt teljesen éretté lehet tenni. Ha a bor kifejlıdésének, érettségének tetıpontját elérte, legjobb azt palaczkokra húzni, hogy a levegı további behatása alól kivonassék, mert az ezután csak bontótag kezdene a borra hatni s üdeségét, zamatját vesztené. Girtler Aurél.

A szılıtörköly gazdasági értékesitése.

A szılıtörköly gazdasági értékesitése. A szılıtörköly gazdasági értékesitése. Hazánk szılıtermelıi nagy mulasztást követnek el, mivel a szılıtermelés mellékterményeit, hulladékait - mint péld. a törkölyt, borseprıt stb. - nem iparkodnak a mai

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

A borok conserválásáról.

A borok conserválásáról. A borok conserválásáról. A borok conserválása a borászatban a leggyakoribb dolgok közé tartozik, s különös fontossággal bir a hibásan kezelt és a nagy fehérnyetartalmu gyenge boroknál, melyeknek nagy a

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

A hagyományos pedagógiai kultúra csődje

A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Dr. Nagy József írása A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Egy hátrányos helyzetű iskola ötödik osztályát látogattam. Az utolsó padban elkülönülten ült egy szépséges serdülő leány és egy pelyhedző állú

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. Kisérlet a dohány tövön száritásával. Dél-Amerikában, nemkülönben Dél-Francziaországban a dohány szárításánál azon eljárás dívik, hogy a dohány leveleit nem tördelik le a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

A SZÍNES NYOMTATÓ-FESTÉKEKRŐL.

A SZÍNES NYOMTATÓ-FESTÉKEKRŐL. A SZÍNES NYOMTATÓ-FESTÉKEKRŐL. A színes festékeknek a grafikai szakmákban való alkalmazása nem az újabb időkből datálódik, hanem már abból a korból ismerjük a színes nyomást, a melyben a nyomdászat még

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. Tábori kórházak, háborúban és békében. A Deutsche Bauzeitung" után. (X. és XI. tábla).

ISMERTETÉSEK. Tábori kórházak, háborúban és békében. A Deutsche Bauzeitung után. (X. és XI. tábla). ISMERTETÉSEK. i. Tábori kórházak, háborúban és békében. A Deutsche Bauzeitung" után. (X. és XI. tábla). A háború, mely a rendes épitészeti tevékenységben mindig fennakadást szül, egy más irányban, és pedig

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

TABLETTÁK. Compressi

TABLETTÁK. Compressi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.0-1 01/2014:0478 TABLETTÁK Compressi E cikkely követelményeit a nem bevételre szánt tablettákra nem kell feltétlenül alkalmazni. Ezekre a készítményekre esetenként más általános cikkelyek,

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői

A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői Az elmúlt időszakban a műszaki fejlődés eredményeként egyre jobb hatásfokú könnyűhab generátorokat hoznak létre. Ez javította a habbaloltás pozícióit a beépített

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Gradus Vol 2, No 2 (2015) 336-341 ISSN 2064-8014 DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Turiné Farkas Zsuzsa Kertészeti Tanszék, Kertészeti Főiskolai

Részletesebben

BORKEZELÉS, BOR PALACKOZÁS. Az anyagot összeállította: Budai Lajos.

BORKEZELÉS, BOR PALACKOZÁS. Az anyagot összeállította: Budai Lajos. BORKEZELÉS, BOR PALACKOZÁS Az anyagot összeállította: Budai Lajos. Felhasznált irodalom: Márkus Pál: Borászati és üdítőital-ipari technológia II. Borkezelés. A borkezelés célja a borok harmóniájának kialakítása.

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Egészségre veszélyes szivárgó és kiömlő anyagok kárelhárítása

Egészségre veszélyes szivárgó és kiömlő anyagok kárelhárítása MUNKAVÉDELEM 1.1 2.6 Egészségre veszélyes szivárgó és kiömlő anyagok kárelhárítása Tárgyszavak: munkavédelem; kárelhárítás; veszélyes anyag; szivárgás; tervezés; oktatás. Bármikor megtörténhet Hétfő reggel

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

teljes egészébon elkészíthessék.

teljes egészébon elkészíthessék. MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején

Részletesebben

A PERMETEZETT SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSA

A PERMETEZETT SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSA 1 3 _.... %^-OílL, E ' ÁQ>fó>Í. A PERMETEZETT SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS FOGYASZTÁSA ÍRTA: DR. BODNÁR JÁNOS ÉS DR. SZÉP ÖDÖN BUDAPEST, 1940. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT VIII., ESZTERHÁZY«U. 16. A PERMETEZETT

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása a legszebb koronájú törzsekben. Sok, virággal túlterhelt fának koronáját láttam mér kettéhasadva, letörve lógni a csonka törzsön. A hasznos rovarok közül a méhek jelentőségét kívánom befejezésül megemlíteni.

Részletesebben

Mi a HORIZONT Rendszer?

Mi a HORIZONT Rendszer? Mi a HORIZONT Rendszer? A HORIZONT technológia - Megoldás a gyors és költséghatékony építkezésre! Az idők folyamán új technológiák kerülnek kifejlesztésre, és egyre nagyobb figyelmet kap életünkben a biztonságos

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kawasaki-kór Verzió 2016 1. MI A KAWASAKI-KÓR 1.1 Mi ez? Erről a betegségről Tomisaku Kawasaki japán gyermekorvos (akiről a betegséget elnevezték) számolt

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564 Nyírmada, Ady E. út.16. Telefon: 45/492-100. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a szociálpolitikai

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 4 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak IV. AZ ÁsVÁNYOK (És kőzetek) KELETKEZÉsE 1. BEVEZETÉs Bárhol képződhetnek ásványok (kőzetek), ha gőzök, olvadékok

Részletesebben

Konfliktuselemzés. A tananyag alcíme. Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Konfliktuselemzés. A tananyag alcíme. Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:Domschitz Mátyás TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Konfliktuselemzés A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:Domschitz Mátyás Bevezető A leckében a tanulók ismereteket szerezhetnek a konfliktusok természetéről, megértésükhöz szükséges legfontosabb

Részletesebben

Tankönyv és útmutató a gyermekvasutas ismeretek elsajátításához és a szolgáltatok ellátásához. Távközlő és Biztosítóberendezési ismeretek

Tankönyv és útmutató a gyermekvasutas ismeretek elsajátításához és a szolgáltatok ellátásához. Távközlő és Biztosítóberendezési ismeretek Tankönyv és útmutató a gyermekvasutas ismeretek elsajátításához és a szolgáltatok ellátásához Távközlő és Biztosítóberendezési ismeretek Írták: Bauer Károly, Balassa László, Bicskei János, Füstös István,

Részletesebben

Kert. A varázslatos gyep

Kert. A varázslatos gyep Kert A varázslatos gyep Az a gyep, amely néhány évvel ezelőtt még gyönyörűnek tetszett, ma már nem felel meg ízlésünknek. Hát, még ha átnézünk a szomszédba! Akkor látjuk csak igazán, hogy a szomszéd pázsitja

Részletesebben

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar: Miért éri meg a megújuló energiával foglalkozni? 1. Pénztárcabarát energia Minden családnak, vállalkozásnak jól jönne egy kis plusz bevétel. A megújuló energiaforrásokkal jókora összeget lehet megspórolni

Részletesebben

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 283/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozat melléklete SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA SZEGED 2014. I. Bevezetés Szeged város az illegális drogkereskedelem egyik számottevő célpontja az országban. Növekedés

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás Wärme-Unterbett H H Melegítő ágybetét Használati utasítás BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

G-OLD Infrapanel. az Ön otthonának melegéért!

G-OLD Infrapanel. az Ön otthonának melegéért! Egészség Melegség Minőség 10 év garancia G-OLD G-OLD Infrapanel Infrapanel az Ön otthonának melegéért! Mivel fűtsük otthonunkat Az Infrafűtés működése Az alkalmazás lehetőségei Mitől takarékos ez a rendszer

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

Gábor Dénes Tagintézmény munkaközösségeinek véleménye

Gábor Dénes Tagintézmény munkaközösségeinek véleménye A pályázatot a munkaközösség véleményezték. Az idegen nyelvi, a matematika, a testnevelés, a történelem és a természettudományi munkaközösségek támogatják a pályázatot. Az angol, az osztályfőnöki, az informatika,

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

A Ket. végrehajtási rendeletei

A Ket. végrehajtási rendeletei ELŐADÁSOK NYOMDAKÉSZ ANYAGA A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER BIZTONSÁGI ANALÍZISE Krasznay Csaba, krasznay@ik.bme.hu Szigeti Szabolcs, szigi@ik.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés

Rendezettség. Rendezettség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A rendezettség és két jellemző formája: a hierarchiák és a hálózatok. A világ szintjei a fizikai építőelemektől a társadalmakig. A struktúrák tervezésének és felépítésének egyszerű, moduláris

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT

VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT VFE-14 VFE-46S VF-56I VF-56IN VF-56IX VFE-65IT H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Enoba-Homeo hasfájásra. Deprobe-Homeo fogzásra. Tentoba-Homeo alvászavarokra. Imoba-Homeo immunerősítésr

Enoba-Homeo hasfájásra. Deprobe-Homeo fogzásra. Tentoba-Homeo alvászavarokra. Imoba-Homeo immunerősítésr Enoba-Homeo hasfájásra Deprobe-Homeo fogzásra Tentoba-Homeo alvászavarokra Imoba-Homeo immunerősítésr MN cons leaflet hun 16.indd 1 2016. 03. 17. 16:1 Ha gyermeke hasfájós, nincs egyedül ezzel a problémával.

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Fenntartói társulások a szabályozásban

Fenntartói társulások a szabályozásban ISKOLAFENNTARTÓ TÁRSULÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY, AMELY AZ ISKOLÁKAT a helyi önkormányzatok tulajdonába adta, megteremtette a kistelepülési önkormányzatok számára iskoláik visszaállításának lehetőségét,

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Pályázat az Innov-8 Áttérés a természetes futásra! című felhívására

Pályázat az Innov-8 Áttérés a természetes futásra! című felhívására a gpstrade csoport tagja info@multinavigator.hu Pályázat az Innov-8 Áttérés a természetes futásra! című felhívására Novai Éva Tájfutó Egyesület: Zalaegerszegi Tájfutó Club 2012. évi szezoncél: Szülés utáni

Részletesebben

Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye

Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye Szerencsetippek Sorozat Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye 352 Találatgaranciás Ötöslottó kulcs 0-1 fixes játékokhoz 10-492 n 384 Találatgaranciás Hatoslottó kulcs 0-2 fixes játékokhoz 10-496

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma OM azonosító: 203054 Tisztelt Képviselő-testület! A Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós

Részletesebben

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése Készítette az Infonia Alapítvány és a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja Borovitz

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Gépjárműbalesetek a munkavégzés során Tárgyszavak: munkabaleset; gépjármű; teherautó; kockázatkezelés; felelősség; munkabiztonság. A munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához

Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Ajánlások a doktori (PhD) képzés kreditrendszerű szabályozásához Országos Kredittanács Budapest, 2004. március Előszó Az érvényes kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézményeknek 2003. szeptember

Részletesebben

xv. A Waldstein-féle pályadíj ügye, NEY BÉLÁTÓL

xv. A Waldstein-féle pályadíj ügye, NEY BÉLÁTÓL EREDETI DOLGOZATOK. xv. A Waldstein-féle pályadíj ügye, NEY BÉLÁTÓL Szükségesnek és kötelességünknek ismerjük olvasóink figyelmét a következő pályadíj-hirdetményre különösebben fölhívni s egyszersmind

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

devireg 850 Szerelési utasítások

devireg 850 Szerelési utasítások HU devireg 850 Szerelési utasítások Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Tartalom: 1. Szerelési utasítások.................................... 1.a. Az érzékelőket tartó tokok elhelyezése............... 1.b. Az érzékelő

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben