teljes egészébon elkészíthessék.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "teljes egészébon elkészíthessék."

Átírás

1 MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején épülő Budavári Palota körvonalain. Derült időben a kész homlokzati falak, oszlopok is jól hithatók, a napfény megcsillan az ablakok üvegén. Ez a látvémy bontakozott ki a mintegy két éve leszedett állványok mögül a városra meredő romok régebben eltűnt képe helyett. A Palota épülettömbje egyéb hangulatkeltő hatétsai mellett megnyugtató rendezettséget, harmóniát sugároz. Beleilleszkedett a városképbe. Ha nem távlatból, hanem egész közelről nézzük a Palotéit, belépve az építkezés területére, az építőmunkások sürgölődése, rakodó teherautók, a különféle gépek zaja vesz körül bennünket, az épület tövében és a belső udvarokon építkezési anyagok szerteszét, több helyen állványok. Ilyen közelségben nem olyan rendezett az összkép mint messziről, hiszen több év kell még az építkezés teljes befejezéséhez. A Magyar Nemzeti Galéria Közleményei V. számában beszámoltunk a Galéria gyűjteményének a Palotában tervezett új elhelyezéséről és nagy vonalakban felvázoltuk az elhelyezést illető elképzeléseinket, problémáinkat. Azóta a Palotába helyezendő intézmények közül a Budapesti Történeti Múzeum 1967-ben már elfoglalta helyét, a Nemzeti Könyvtárat most építik, a Galéria részére szánt épületekkel kapcsolatban pedig a legnagyobb munka az építészeti tervezőirodéiban folyt. A magyar népgazdaság sajátos építésügyi és pénzügyi szervezetének következtében nem a Magyar Nemzeti Galéria végzi az építkezés szervezését, az erre szánt beruházási összeg kezelését, beosztéisát, hanem az ilyen feladatokra létrehozott speciéilis vállalat. E beruházó vállalattal működik együtt az ilyen különleges, reprezentatív építkezések tervezésén; alkalmas tervezőiroda, mely az építési terveket készíti (a tervezés vezetője: Hidasi Lajos műépítész). Majd a tervek birtokában a beruházó vállalat ad megbízást az építő és egyéb szakmákat folytató vállalatoknak az épületek elkészítésére. Nélkülözhetetlen feladata a továbbiakban a tervezőirodának az is, hogy a kivitelezés folyamatát ellenőrizze a tervezői elképzelések maradéktalan megvalósítása céljából. Ezek után látszólag a Galériára már csak az a kellemes szerep hárid, hogy az elkészült épületek kulcsait ünnepélyes keretek között éltvegye. Valójában persze nem csak a kedvezményezett reményteljes várakozásával ügyeljük az építkezést. A Magyar Nemzeti Galéria résztvesz a tervezés munkájában a tervezőiroda muzeológiai tanácsadójaként. Szükség van erre a tevékenységre, mert az építész- és gépészmérnökök a Palota bármely részét tervezik is, elsősorban az építészet sokrétű problémáit: statikai, építészeti esztétikai, műemléki követelményeket kell, hogy figyelembe vegyék, de ezen felül a Galéria részére szolgáló B, C, D épületek tervezésénél a muzeológiai problémákat, ebben az esetben a képzőművészeti múzeum követelményeit is szem előtt tartjéik. A héiboréis pusztítások: romjainak eltakarítása, a régészeti ásatások és kutatások befejezése után felépültek a tervezőiroda és a Műemlék felügyelőség újjáépítési koncepciójának megfelelő alapfalak, külső homlokzat, a tetőszerkezet a kupolával és a lépcsőházak. De amint a belsőépítészet tervezése megkezdődött, szükségszerűen megnőtt az építmények majdani funkciójának jelentősége, mert a legkisebb helyiséget is csak éigy lehet megfelelően kialakítani, berendezni, ha a tervezés minden gondolatával a funkció szolgédatába igyekszik állni. A gyakorlatban ez meg is történik. Ezért veszi igénybe a tervezőiroda a Magyar Nemzeti Galéria adatait, muzeológiai téijékoztatásait. Ezért veszi tekintetbe elhelyezkedésére vonatkozó elképzeléseit, a Galéria részéről összeállított forgatókönyveket, olykor a külföldi irodalomban megjelent, múzeumi építkezésekről szédó, egyes felhasználhatónak látszó anyagok fordításait is. A következőkben arról igyekszünk képet adni, hogy hogyan látta el a Magyar Nemzeti Galéria a tervezésben reá háruló feladatokat; milyen alapelvek, logikai vezérfonal vezette e feladatok elléitéisában ; hogyan kapcsolódott a muzeológia az építészeti tervezés munkájához. Amint megszületedt a Minisztertanács határozata arról, Iwgy a Pak)tát kulturális intézmények céljára fogják újjáépíteni, a tervezőiroda vezetője rendelkezésünkre bocsátotta a Magyar Nemzeti Galériának szánt épüledrészek alaptervrajzait, teliéit az alapfalak, lépcsőhéizak stb. terveit. E tervrajzok és a helyszíni szemlék alapján első feladat volt: elosztani a rendelkezésünkre álló tereket a legfőbb múzeumi funkcióknak megfelelően; hol legyenek a kiállítótermek, s a kiállításokhe)z kapcsolódó, látogatóközönséget szedgáló egyéb helyiségek; hol legyene;k a tudományos kutatói és adminisztratív munkaszobéik ; merre épüljenek a restauréitor műtermek, a különböző műhelyek és a Galéria munkatársai rendelkezésére 1 álló egyéb helyiségek (öltözők stb.). Az elosztást ekkor még az arányok és azok építészeti kihatásainak felmérésére kérte a tervezőiroda. Az elosztéis lehetőségei több esetben adottak voltak. A földszinti és emeleti, egybeépült, szép, nagy termeket vétek lett volna nem kiállítótermekké tervezni. Egészse>ges, világos helyisé-

2 geltet kellett a vezetői és egyéb munkaszobák részére keresni. A természetes fényt a raktárak könnyebben nélkülözik, viszont a restaurátor műtermeknek minden lehetőséget meg kellett teremteni a természetes fény elegendő mennyiségének biztosítására, és így tovább. Tehát az adottságok és a funkciók szükségleteinek összevetéséből adódott az első nagyvonalú elosztás, elrendezés vázlata. Az elosztás végleges képe a részlettervek készítésekor alakult ki. A tervezőirodával folytatott megbeszélések során felismertük, hogy nem elég a továbbiakban csak adatokat" szolgáltatnunk a tervezéshez. Az adatok halmaza szükségszerűen merev, statikus édlapotot tükröz, pedig a múzeumi tevékenységek legtöbbje, példáid a gyűjteménynek állandó, különféle változásait idézi elő. Állandóan fejlődik, gyarapodik a gyűjtemény anyaga, s ez sok problémát vet fel a raktározásnál; a Galéria sok kiállítást rendez saját termeiben, vidéken, olykor külföldön, emiatt nemcsak az időszaki kiállításokat kell alkalmanként megrendezni, hanem időnként éit kell rendezni az éillandó kiállításokat is, de azt is jelenti, hogy a raktári anyag egy része állandó mozgásban van. Hasonló hatása lehet a restaurálásnak is, mert a tervszerű restaurálási munka nemcsak a kiállítási anyagot veszi kezelésbe, hanem a raktárak anyagát is módszeresen konzerválja, s ez csak néhány példa az előbbiek alátámasztáséira. Olyan tények ezek, melyeket már az építkezésnél érdemes tekintetbe venni, mert megfelelő feltételek mellett e felelősségteljes feladatokat egyszerűbben lehet végrehajtani, de rossz körülményekkel meg is lehet nehezíteni. Ezért gondoltunk arra, hogy az együttműködés nem korlátozódhat adatszolgáltatásra", hanem rendszeres muzeológiai tájékoztatásra van szükség, melyet a tervezők munkájuk közben eredményesen felhasználhatnak. Tisztázott alapkérdésekre kívántuk felépíteni minden következő anyagunkat, ezért első feladatunk volt, részletesen leírni a Magyar Nemzeti Galéria feladatait, szervezetét és a szervezet szerinti munkaköröket. A feladatok összegezésénél szem előtt tartottuk: az országos múzeumok rendeltetését és feladatát meghatározó évi 9. számú törvényerejű rendeletet, a Magyar Nemzeti Galéria létrehozását elrendelő minisztertanácsi határozatot, felügyeleti hatóságunk, a Művelődésügyi Minisztérium rendelkezéseit, továbbél azt, hogy a Palotába költözés a jelenlegi feladatokhoz képest említésre méltó feladatváltozásokkal fog jéirni. Ilyen például az, hogy az új épületekben a minisztérium döntése folytán a Magyar Nemzeti Galéria átveszi a Szépművészeti Múzeumtól és gyűjtőkörébe vonja a XIX. századnál régebbi magyar képzőművészeti gyűjtemény anyagát is, amire hely hiányában eddig nem volt mód. Ezzel természetesen nemcsak tudományos, hanem raktározási, restaurálási, ismeretterjesztő stb. feladataink is növekednek. A feladatok részletes leírása a következő főfeladatok köré csoportosul: a gyűjteményanyag tervszerű gyarapítása; a gyűjtemény és az új szerzemények konzerválása és restaurálása; a gyűjtemény jellegének és anyagának megfelelő tárolása (raktározása); a gyüjteményanyag és a Galéria gyűjtőkörébe eső, de idegen tulajdonban levő mútéirgyak tudományos feldolgozása ideértve a művészettörténeti kutatéis minden ágát; a művészettörténeti és muzeológiai kutatási eredmények tudományos jellegű és népszerű (ismeretterjesztő) publikálása íréisbeli közlemények, tanulmányok közzétételével és előadások formájában; a gyűjtemények és a Galéria gyűjtőkörébe eső műtárgyak bemutatása kiállításokon; a Magyar Nemzeti Galéria hatáskörébe utalt (gyűjtőkörével összefüggő) hatósági teendők ellátása; a képzőművészeti múzeumok közötti nemzetközi kapcsolatok fenntartása, ápolása. E feladatok közelebbi meghatározásánál fontos szempont volt, hogy a felsorolt feladatok ellátása a tartalmi muzeológiai munka és a művészettörténeti kutatómunka mellett igen sok technikai, gazdasági és adminisztratív teendő elvégzését is feltételezi. A részleteiben felmért feladatok lehetővé tettéh a Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palotában megvalósítandó szervezetének átgondolását. Mint ahogy a feladatok részletezése, külön tanulmányt igényelne, külön ismertetést érdemelne a szervezet alapos áttekintése is, de mert erre nincs mód, a szervezetnek is csak vázlatos összefoglalását adjuk. A fő szervezeti egységek a következők: 1. Főigazgató, főigazgatóhelyettesek és a hozzájuk közvetlenül beosztott munkatársak (tudoméinyos titkéir, személyzeti és tanulmányi előadó, jogtanácsos, kiadványszerkesztő, irodavezető); II. Központi osztályok és csoportok (könyvtár és adattár, nemzetközi kapcsolatok, nyilvántartás és bírálat, kiállítás rendező és lebonyolító részleg, közönségszolgálat, fotóosztály, restaurátor osztály); III. Gyűjteményi osztályok (Régi Magyar Osztály, Új Magyar Képtár, Grafikai Osztály, Szoborosztály, Eremosztály); IV r. Gazdaséigi Osztály és épületgondnohséig (Költségvetési Csoport, Gondnokság). A feladatok és a szervezet részletkérdéseinek tisztázása után lehetett meghatározni az egyes munkaköröket. Mindezek az anyagok nélkülözhetetlenek voltak a későbbi tervek, s az úgynevezett forgatókönyvek készítésénél. A tervezőiroda belsőépítészeti és gépészeti részlege már a részletterveken kívánt dolgozni. Ezekhez a tervekhez a tervezés megkezdése előtt igyekeztünk éltadni az aktuális forgatókönyvet. Ezt az elnevezést alkalmaztuk azokra az anyagokra, melyek a tervezés következő fázisához szüksé-

3 ges muzeológiai tájékoztatást, adatokat, múzeumi igényeket és minden olyan felvilágosítást tartalmaznak, melyekre a tervezők munkája soréin előreláthatóan szükség lehet. Az I. számú forgatókönyvben a Magyar Nemzeti Galéria ismertetett feladatai alapjéin a feladatok ellátásának előfeltételeit írtuk le, azokat a feltételeket, melyeknek építészeti konzekvenciái vannak. Az első feladatkör a raktéirozás, amely nemcsak nálunk, hanem a világ szinte valamennyi múzeuméiban probléma, eltekintve néhány modern, jól megépített, tehát a raktározásnak megfelelő körülményeket biztosító múzeumtól. Nemcsak arról van szó, hogy raktéirozásra általában soha nincs elég hely, de a meglevő raktárak legtöbbje csak szükségmegoldásként tölti be feladatát. Éppen ezért már az I. sz. forgatókönyvben ismertettük a következőket: A műtárgyakat úgy kell raktározni, hogy állaguk megóvása, könnyű kezelésük, áttekinthetőségük és tudományos feldolgozásuk a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen. A raktárak kialakításánál figyelembe kell venni azt is, hogy a műtárgyak konzerválása nemcsak rest aura tori, hanem raktározástechnikai probléma is. A fenti követelményeket biztosító tárolásnak a következő előfeltételei vannak: A raktáraknak megfelelő nagyságiiaknak kell lermiök. A megfelelő nagyság elsősorban azt jelenti, hogy a műtárgyak a raktárakba sérülés, a falakkal való szükségtelen érintkezés, káros zsúfoltság nélkül beférjenek. A raktárakat ezenfelül úgy kell méretezni, hogy a műtárgyak mozgatása, kezelése és áttekintése is könnyen megoldható legyen. A raktárak bejáratait (azok szélességét és magasséigát) úgy kell méretezni, hogy a műtárgyakat könnyen lehessen ki- és beszállítani. A nyíhísszerkezeteket olyan szigeteléssel kell ellátni, amelyek biztosítják a raktárak teljes pormentességét, a hőmérséklet és a megengedett páratartalom állandóságát. A raktárbejáratok helyének meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a műtárgyakat a lehető legrövidebb úton lehessen a feljáratoktól, a liftektől és a kiálhtótermekből a raktárakba eljuttatni. A raktárak elhelyezkedése és a kiállítások nagy terjedelme miatt a szállítás útja gyakran igen hosszú lesz. Ezért biztosítani kell, hogy a szállítás útvonalán az éitjárók (ajtók) megfelelően méretezettek, szükség esetén megfelelő nagyságúra nyithatók legyenek. A raktárak hőmérsékletét, a falak és a levegő nedvességtartalmát kondicionáló és klimatizáló berendezésekkel úgy kell szabályozni, ahogy azt az ott elhelyezett műtárgyak jellege, anyaga, festés- stb. technikája megkívánja. A raktárakat olyan belső berendezéssel és felszereléssel kell ellátni, amelyek lehetővé teszik a műtárgyak könnyen hozzáférhető kezelését, mozgatását és áttekintését. Ezenkívül el kell látni a raktárakat a kidönböző műtárgyak szállítására alkalmas szállító berendezésekkel is. Tekintettel arra, hogy a műtárgyraktárakban művészettörténeti és festéstechnikai kutatéis is folyik, azoknak tudományos kutatásra is alkalmas, tanulmányi raktáraknak kell lenniök. A tanulmányi raktár jellegnek a műtárgyak könnyű és biztonságos kezelési és jó megtekintési lehetősége mellett elsődleges előfeltétele a kiállítási termekéhez hasonló világítás. Hasonló nagy problémája a múzeumoknak a konzerválás és restaurálás, ez alól sajnos a Magyar Nemzeti Galéria sem kivétel. Jelenlegi épületünkben a legmegfelelőbb fekvésű, s a lehető legjobb fényviszonyokkal rendelkező helyiségek közül jelölt ki restaurátor műtermet a Galéria főigazgatója, a restaurátorok mégis kedvezőtlen körülmények között dolgoznak, mert az építészeti adottságokon itt változtatni nem lehet. De megoldódnak ezek a kérdések a Palotában, ahol nagyméretű, üvegtetős, modern festészeti restaurátor műterem épül, több kisebb műteremhelyiséggel, ahol kisebb műtéirgyakat külön-külön is lehet kezelni, s ahol a konzerválás kutatási munkáihoz az elkülönített, nyugodt munkakörülményeket is lehet biztosítani. E feladattal kapcsolatban az építészed részére a következő fontosabb elveket ismertettük: A műtárgyak konzerválása és restaurálása a legfontosabb múzeumi feladatok egyike. Ahhoz, hogy a múzeum ennek a feladatnak maradéktalanul meg tudjon felelni, a restaurátori műtermeknek a következő technikai feltételekkel kell rendelkezniük: A restaurátor műtermeket olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a konzerválás és a restaurátor munka korszerű, technikailag és művészileg tökéletes elvégzését; a nagyméretű és nagysúlyú műtárgyaknak gépi erővel történő könnyű és biztonságos mozgatását; újfajta restaurálási és konzervéihisi eljárások kutatását, kísérletek elvégzését. A restaurálás csak a műtárgyak jellegének megfelelő világítás mellett történhet. A szobrokat és a grafikai műveket mesterséges fény mellett is lehet restaurálni. A festmények restaurálásához azonban feltétlenül szükség van megfelelő mennyiségű és kellőképpen szűrt természetes világításra. Ha a festmények restaurálásánál a festékréteg pótlására van szükség, azonos színeket csak természetes fénynél lehet előállítani, kikeverni és a képen pótolni. A természetes fény azonban lehet túl erős is (pl. intenzív napsütés), ezért szükség van fényszűrő redőnyökre, hogy a festőrestaurátor műterem mindig a megfelelő erősségű természetes fényt kapja. Azokban a restaurátori műtermekben, ahol természetes világítást kérünk, annak időszakonkénti pótlására szükségmegoldásként olyan mesterséges világítás is kell, amely a természetes világítást fényerőben és színhőmérsékletben (színösszetételben) maximális mértékben megközelíti. A restaurátor műtermekben az általános megvilágítást adó fényforrásokon kívül lokális fényforrásokról is szükséges gondoskodni. Azt tekintjük alapelvnek, hogy ne a

4 restaurátori munkának kelljen az adott megvilágítási lehetőségekhez alkalmazkodnia, hanem a fényforrások variálási lehetősége legyen eszköz a restaunitorok kezében. A restaurátorok az egészségre súlyos ártalmat jelentő vegyszerekkel is dolgoznak. Olyan berendezésekről kell tehát gondoskodni, amely e vegyszerek használatakor a levegő káros szennyeződését elvonja. A berendezés működését és hatását összhangba kell hozni a restauráló munka jellegével (festő restauráló műteremben tehát pl. nem alkalmazható olyan elszívó berendezés, amely a festmény túlságosan gyors száradását idézi elő). A restaurálásnál használt vegyszerek egy része tűz- és robbanásveszélyes. Ezért a restaurátor műtermek és egyes műhelyek közelében a hatóséigi előírásoknak megfelelő vegyszertároló kamrára van szükség. A restauréitor műtermeket olyan alapterülettel és magassággal kell kialakítani, hogy alkalmasak legyenek a restaurálásra előkészített műtárgyak elhelyezésére és szükség szerinti mozgatására. A műtermek bejáratait úgy kell méretezni és elhelyezni, hogy a műtárgyak szállítása akadálytalan legyen. A szobrászati restaurátor műtermet nagyméretű súlyos szobrok befogadáséira statikailag is alkalmassá kell tenni. A Magyar Nemzeti Galéria Közleményei évi V. számában részletesen beszéimoltunk a Galéria alapvető feladatának, a kiállításoknak az építkezéssel összefüggő problémáiról és terveiről, melyet kellő részletességgel az I. sz. forgatókönyvben is megírtunk. A további feladatok, mint: a kutató és feldolgozó tevékenység, az ismeretterjesztő munka, és a hatósági feladatok, a Galéria egész munkájával összefüggenek, ezért technikai, építészeti előfeltételeit nem lehetett külön felsorolni. A megfelelő épületrészeknél főként a tudományos kutatói és adminisztratív munkaszobák e forgatókönyv után következő részletes terveinél soroltuk fel a belsőépítészeti, beépített és be nem épített béitorokkal kielégíthető szükségleteket. Az I. sz. forgatókönyvben adtuk meg végül a Galéria épületeinek most már nem vázlatos, hanem helyiségről helyiségre megjelölt felhasználási tervét a feladatoknak megfelelő csoportosításban. A raktárhelyiségek felhasználási tervében például nemcsak azt soroltuk fel, hogy a rendelkezésre álló helyiségek közül melyeket fogunk raktárnak használni, hanem azt is jeleztük, hogy milyen raktárfajtéikra lesz a Galeriéinak szüksege«műtárgyraktárak (a Galéria állományéiba tartozó és a letétbe helyezett műtárgyak tárolására) festmény, grafika, szobor és érem: átmeneti és előkészítő raktárak (a kiállításra összegyűjtött, vagy a lebontott kiállításról még vissza nem vitt műtárgyak, továbbá a restaurálásra előkészített és a bírálatra behozott műtárgyak tárolására): a kiállítási berendezések (vendégfalak, postamentumok, vitrinek stb.) tárolására szolgáló raktárak, bútor raktárak, működési anyagok raktárai, csomagolóanyag (láda stb.) raktárak, keret-, fa- és egyéb anyaejr aktéirak, könyv- és saját kiadvány ( katalógus, évkönyv stb.) raktáraik, tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárohisára szolgáló raktárak, vegyes anyagok tároláséira szükséges raktárak. A raktárkérdést olyan jelentősnek tartjuk, hogy már az I. sz. forgatókönyvben jeleztük egy külön raktári forgatókönyvnek a jövőbeni elkészítését. Ebben a raktárforgatókönyvben kivetnünk kitérni minden belsőépítészeti, berendezési részletkérdésre. A raktárakhoz hasonlóan állítottuk össze a restaurátor műtermek, laboratóriumok és műhelyek, a kiállítótermek, egyéb helyiségek, terek, folyosók felhasználási tervét és a hitogatóforgalom lebonyolítási tervét. Ezzel tisztáztuk tehát a B, C, D épületek minden egyes helyiségének majdani rendeltetését és a rendeltetésükkel kapcsolatos legfontosabb tájékoztatást is megadtuk. A belsőépítészet végleges terveihez azonban ennél jóval részletesebb tervek, tájékoztatók voltak szükségesek, ezért újabb forgatókönyveket készítettünk külön-külön helyiségcsoportonként. A II. számú forgatókönyvünk A tudományos kutatói és adminisztratív munkaszobák belső kialakításának és berendezésének programja" elnevezéssel a földszinti és 11. emeleti munkaszobák forgatókönyve. Itt helyezkednek el a vezetők, tudományos kutatók és egyéb adminisztratív munkatársak munkaszobái. Arra törekedtünk, hogy lehetőleg egy-egy emelet összes helyiségeit belefoglaljuk egy összefüggő forgatókönyvbe, ezért ha a munkaszobák között kéziraktár, vagy egyéb feladatcsoporthoz tartozó helyiség is tahiiható, annak is megadtuk részletes belsőépítészeti és berendezési tervét, hogy a tervező építészek egy-egy traktus, vagy emelet végleges tervét teljes egészébon elkészíthessék. A II. sz. forgatókönyvet áttekinthető formába foglalva, úgy szerkesztettük meg, hogy minden helyiségre külön választ adjon a következő kérdésekre: Mely csoport vagy osztály, milyen munkakörű, beosztású dolgozói, tehát összesen hány munkatárs fog a munkaszobában dolgozni; milyen a munkaszoba mérete (m 2 -ben); milyen mértékű megvi hígítást igényelnek (mesterséges fényre gondolva és a mértékegységet lux-ban megadva, de csak akkor, ha a normál világítástól eltérő igény merül fel!); hány C állandó hőmérséklet legyen a szobában (ezt is csak akkor, ha különleges igényről van szó!); milyen

5 legyen a padló anyaga; továbbá: milyen követelményeket támasztanak az egész munkaszobával kapcsolatban. A követelmény talán nem egészen szerencsés meghatározással itt azt foglalja magában, hogy milyen munkafolyamatok zajlanak a szobában, milyen anyagokat kell ott tálrolni (nyilvántartási kartonok, irattár, fénykép negatívok, fénykép és egyéb dokumentumok kb. milyen mennyiségben stb.), van-e ügyfélforgalma és így tovább. Végül: milyen berendezés és felszerelés kell az előbbiekben felsorolt követelmények és munkák ellátásához külön megjelölve a beépített és külön a mobil berendezési tárgyakat. A forgatókönyv végén megjegyzések cím alatt leírtuk mindazt, ami a fenti kérdésekbe esetleg nem foglalható (különleges tűzbiztonsági követelmények, egy-egy osztály egyszerre történő áramtalanítási lehetőségének megteremtésére vonatkozó kérés stb.). A III. s z. forgatókönyv a restaurátor és egyéb műtermek, műhelyek és kapcsolatos helyiségek belső berendezéséhez, elektromos és gépészeti terveihez készült, a munkaszobáikhoz hasonló rendszerben. A restaurátor műtermek, műhelyek, laboratóriumok tervezése nehezebb volt mint a munkaszobáké, pedig már az előbbiekben leírt anyagokra támaszkodhattunk, némileg kialakított módszereink voltak. De az a tapasztalatunk, hogy a tervezésben nincs igazán kitaposott út, jól tudjuk használni előző tapasztalatainkat, már elkészített forgatókönyveinket, de minden feladatcsoportban ríj problémák jelentkeznek, melyekre új megoldásokat kell kidolgozni. A restaurátor műtermeknél, műhelyeknél és laboratóriumoknál például a műszaki problémák voltak speciálisak. A természetes fény kellő mennyiségének biztosítása érdekében legfontosabb igényünk volt, hogy a kb. 230 m 2 -nyi nagy festészeti restaurátor műterem mennyezete üvegtető legyen. Megvalósításának akadédya először az az aggodalom volt, hogy nem elég biztonséigos üvegtetővel lefedni az ilyen kényes feladatok színhelyéül szolgáló termet, mert az időjárás viszontagságait az üvegtető kevésbé bírja ki mint más szokvémyos tetőanyagok. A restaurálandó festményeket nem lehet ennek kitenni. Ez azonban kisebb problémának bizonyult, mert a tervezőiroda megoldotta a biztonság műszaki feladatait. Xagyobb bajnak tűnt, hogy az üvegtető megvalósítása miatt méír az újjéiépítés kezdetén beépített tetőrészt is ki kell bontani. Ez ellen a beruházó szervek egy ideig tiltakoztak, de végül megszületett az a döntés, hogyha a tető egy részi; kibontásának áréin is, korszerű, minden igényt kielégítő festészeti restaurátor műtermet kell építeni. E nagy restaurátor műteremben különlegesen nagyméretű festmények kezelése is lehetővé válik. Ennek szolgédatára terveztük a belső berendezést is. A 122. száméi képen bemutatjuk a nagyméretű festményeken dolgozó restaurátorok munkáját könnyítő állvány tervét. A szerkezet szükség esetén szétszedhető, összeállítva magassága szabályozható, s ami még nagyon fontos, a restaurátorok fizikai biztonságát is megoldja néluiny méter magasságban is. Több modern restaurátor felszerelés beszerzését is tervezzük a Palota műtermébe elektromos fűtőasztalt, nagyméretű prés-berendezést, röntgen-felszerelést. Mint már korábban is említettük a restauréitorok sokféle vegyszerrel dolgoznak, melyeknek legtöbbje; rendkívül tűzveszélyes, sőt némelyik robbanásveszélyes is. A vegyszereket ezért a Palotáiban is külön raktárban fogják tárolni és csak azonnali használatra szolgádó, kis mennyiséget visznek a műterembe vagy laboratóriumba. Ezeknek az anyagoknak nagy tálroló tartályokból, ballonokból kis üvegekbe töltésénél keletkezhet a legkönnyebben baleset, ezért robbanásmentes, billenős vegyszertöltő szerkezet beépítését tervezzük (123. kép). Természetesen több, aprósáignak tűnő, de ez esetben fontos óvatossági szabály alkalmazáisával is a maximális biztonság me;gteremte'>sére törekszünk. Példáid: villanykapcsoló csak a raktárakon kívül szerelhető fel, szikra-, illetve robbanásmentes fényforrást igényeltünk, a padló anyaga sem gyúlékony, sem szikrát okozó (beton) anyagból nem lehet. A Magyar Nemzeti Galériának már most szüksége volna restaurátori laboratóriumra, de ezt is csak a Palotában nyújtott lehetőségekkol tudjuk megvalósítani. A tudományos módszerek bővítését teszi lehetővé a laboratórium. Nemcsak művészedtörténeti tudományos vizsgálat, dokumentációgyűjtés, hanem laboratóriumi vizsgálat is elvégezhető mielőtt a restaurálás megkezdődik. Hasonló vizsgálatra van szükség a műtárgyak valódiságának, vagy ismeretlen eredetű műtárgyak korának meghatározáisánál vagyis a műtárgy bírálatánál is. A tudományosan megalapozott konzerválás, restaurálás alapja a műtárgyak alkotásánál felhasznált anyagok (festékek, rajzpapír, festővászon stb.) gyártása törtenetének, ezeknek az anyagoknak jellemző kémiai, fizikai tulajdonságai, valamint a különböző korban alkalmazott festés-, rajzolás-, sokszorosítás technikájának a méizeum számára történő feldolgozása lesz. A kutatások eredményeinek birtokában a laboratórium fontos feladata lesz, hogy a műtárgyakat anyagvizsgálati, kémiai módszerekkel vizsgálja, választ adjon a restaurálásra szánt, vagy bírálatra behozott képekkel kapcsolatban feltett kérdésekre, továbbél az, hogy a laboratóriumi vizsgálatokon áitment műtárgyakról és megállapításokról pontos dokumentációt készítsen. Idővel nagyértékű, művészettörténeti tudományos anyag lesz ez a dokumentáció. Fontos feladata lesz még a laboratóriumi kutatóknak, hejgy a festménye'k, grafikák anyagálban végbemenő oxidáiciós, színtelenedési vagy sötétedési folyamatot és általaiban az idők folyamán történő pusztulási folyamatot abból a szempontból vizsgálja, hogy miként lehetne kémiai vagy egyéb úton lassítani, vagy esetle;g leállítani. Újszerű feladata lesz a laboratóriumnak a műanyagok felhasználási lehetőségeinek kísérletezése a konzervállásnál, falemezek,

6 panelek restaurálásánál (ragasztásánál), grafikák stb. fóliabevonással történő védelménél. A laboratóriumnak igen fontos kiegészítő része a festmények átvikigításához szükséges röntgenberendezés. A röntgenkészülék elhelyezését, energiaellátási igényét és a laboratóriummal kapcsolatos terveinket is belefoglaltuk a III. számú forgatókönyvbe. A festőrestaurátor műtermek és laboratórium mellett grafikai restaurátor műterem, a faanyag-szobrászat restaurátor műterme, fotólaboratórium és a hozzájuk tartozó kézi raktárak terveit foglaltuk még ebbe a forgatókönyvbe. Jelenleg a raktárak hasonló módszerrel készülő forgatókönyvén dolgozunk és utoljára hagyjuk a kiállítások forgatókönyvét, melynek legrészletesebb változata méír csak közvetlenül a Palota kiállítéisainak nyitása előtt lesz kész. Jövőbeni terveinkrőlnem kívánunk most bővebb tájékoztatást adni, mert különféle problémáinkról szívesebben beszélünk legközelebbi beszámolónkban mint megoldott, különféle tapasztalatokat eredményező kérdésekről. A várépítkezés tervezéséhez végzett muzeológiai feladatok ismertetésének folyamán a Magyar Nemzeti Galéria szemszögéből néztük az építkezést, mert a Palota felépítésének kérdéseit egyszer a Galéria oldaléiról akartuk megvilágítani. Tárgyalásaink, előkészítő munkáink során azonban nem felejtjük el, hogy a tervezőknek mennyi alkotó munkája van már az építkezésben, hányféle problémával kellett már eddig megküzdeniök. Az igazi nagy műnkéit a tervező építészek és maguk az építők végzik, ezzel akkor is tisztában vagyunk, ha számunkra is adódnak nagyobb feladatok e munkával kapcsolatban. A nagy létesítmények mindig kollektív munka eredményei és sokféle szakma, tudományéig munkája fonódik össze bennük. A kulturális célokra épülő Palota lijabb jó példa erre. A magunk részéről szerencsés körülménynek tartjuk, hogy a hagyomémyos célokat szolgáló muzeológia kilépett a régi, múzeumi falak közül, s az építkezés gyakorlati céljait szolgéilva, lijszerű alkalmazására van lehetőség. Ebben látjuk végső célunk elérésének biztosítékát, így valóban korszerű miizeum létesül a műemléki falak között. Rukavina Erna

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Révbe ért FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN

Révbe ért FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN Révbe ért A Balaton-törvényt júniusban fogadta el az Országgyűlés. A köztársasági elnök észrevételeit is tartalmazó átdolgozott törvény módosítását pedig szeptemberben. Az Országgyűlés júniusban nagy többséggel

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására Készítette: Ghazal Mónika igazgatóhelyettes

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25.

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25. EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN - 2011. 06. 25. Ez a tanulmány egy konkrét ház kapcsán készült, az előző, a 110 m2-es

Részletesebben

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban 1. A kiürítés első szakaszának számítását az ellenőrzött helyiségből kivezető nyílászáróig kell elvégezni. Előfordul, hogy az egymásba nyíló terek

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA

A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA 634.0.116.7 A DEBRECENI NAGYERDŐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSA Papp Ferenc Az Erdő 1971. évi, Erdők a közjóért", külön számban. Botos Géza erdőmérnök Debrecen és a Nagyerdő" című cikkének sarkalatos mondanivalója,

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Fenntarthatósági Terv Készítette: Educatio Bene Kft. 21. március 11. I. BEVEZETŐ...4 II. III. 1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG...4 2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...4

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Fenesné Barta Rita vezetői pályázata tükrözi elkötelezettségét és elhivatottságát a tanári szakma, az intézmény, a pedagógusok és a diákok iránt.

Fenesné Barta Rita vezetői pályázata tükrözi elkötelezettségét és elhivatottságát a tanári szakma, az intézmény, a pedagógusok és a diákok iránt. A Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája humán munkaközösségének véleménye Fenesné Barta Rita vezetői programjáról és fejlesztési tervéről Fenesné Barta Rita

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI I.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI I. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI I. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Készítette: Deák Alexandra Budapest, 2010. augusztus hó Bevezetés 2 Településeinken már egy évszázada fontos a kerékpáros közlekedés

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Hegesztésre és forgácsolásra vonatkozó munkabiztonsági program irányelvei

Hegesztésre és forgácsolásra vonatkozó munkabiztonsági program irányelvei MUNKABIZTONSÁG 2.4 Hegesztésre és forgácsolásra vonatkozó munkabiztonsági program irányelvei Tárgyszavak: munkabiztonság; tűzvédelem; robbanásvédelem; hegesztés; forgácsolás; kockázatkezelés; veszélyfelmérés.

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

Tűzvédelmi előírások

Tűzvédelmi előírások Címzett: MAROZSI ANDRÁS TÜ. ALEZREDES ÚR RÉSZÉRE BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG KECSKEMÉTI KATASZTRÓFA VÉDELMI KIRENDELTSÉG 6000 KECSKEMÉT DEÁK FERENC TÉR 3. Tárgy: BEJELENTÉS TŐSERDŐÉRT

Részletesebben

1. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS 2. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK

1. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS 2. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI... 5 2. A VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK KÖRE... 7 2.1. A népszavazással összefüggő

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A terület teljes egésze a budapesti műemléki jelentőségű terület részeként területi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben