A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére."

Átírás

1 A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez jutván, mint nyers szerves anyag a további átalakulást el nem kerülheti, s így a dohány minısége tényleg csak a tömegben végbement forrás után mondható állandónak: ennélfogva a raktárakban tömegbe asztagolt dohány erjedésének lefolyása és sikere is attól függ, hogy mily állapotban került az a tömegbe. Minél nyersebb, vagyis fermentálatlanabb a szárítás alól kikerült anyag, annál nagyobb feladat vár a raktári munkára; mert azon szerves anyagok, amelyek különben már a száritóállványokon átalakulhattak volna, még csak a tömegekben kerülnek vegybomlás alá; hogy pedig az elzárt helyen bomló szerves anyagok több ammont és kevesebb salétromot alakitanak s így károsak, ismeretes a vegytanból (Kosutány), tapasztalásból pedig az, hogy az ily nyersebb anyagok fermentálása sokkal hevesebb, tartósabb, veszélyesebb, az anyag értéke, szivóssága csökken; valamint el nem vitatható az se, hogy ilyenkor az apadási százalék is nagyobb. Az éretlen anyag tömegforrása leghevesebb, amiért is ezáltal az elromlás veszélye nagy. E dohányok szivósak, mert szövetük legsőrőbb, finomak, hajlékonyak, hygroskopusok; de legfeljebb töréskor vagy szabadban a zsinóron fermentálhatók. (A termelı különben már a tıkén a dohány merevedésének foka szerint itéli meg a levél érését.) Éretlen kacs jó tartós meleg napon jó színt kap, s ha a legzöldebb kacsot elégetéssel semmisítjük meg, mielıtt elég, a legszebb szinüre változik át; a jó színő kacs egész finom és használhatónak tapasztaltatott. Túlérett anyag époly veszélyes; ha különben nyers, ez anyag éppen az erıs incrustálódás miatt törékeny és kevésbé hygroskopus, daczára, hogy az ásványi anyagok feszerıt föltételeznek. Legjobb a tömegforrásra a megért dohány, föltéve, hogy az szivós. Minél kevésbé bir a dohány feszerıvel, milyenek a gyönge homoki dohányok, az aljdohányok, az esı híján szárazságban többi kényszerérett dohányok, a túlértek vagy a szívégettek: annál nagyobb az elrothadás veszélye, ha ezek nyersen, fermentálatlanul rakatnak a tömegbe. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy akkor is nagyobb a veszély és a risico, ha az anyag még külsı nedvességhez is jutott. Szükséges tehát, hogy a dohány jól fermentálódva, szárazan kerüljön a beváltáshoz. A dohány száritása, ami közben a színét nyeri, háromféle: 1. Egészen a kocsány száradásáig a napon (kistenyésztıknél látható leginkább a kerti dohányok termelésénél). 2. A levél félszinesedéseig a napon (legtöbb nagytermelınél divó eljárás). 3. Teljesen az árnyékban. Az ily módon száritott levelek zöld szine elıbb átsárgul, azután mindinkább sötétebb barnapiros színt nyer. A fermentatio elıhaladásának foka a dohány szine után itélhetı meg. Az árnyékos helyre magába elhelyezett, különben érett zöld levél zöld marad. A sőrőn főzött vagy elhelyezett dohányok pedig a színt elnyerik; míg a tıkén túlért vagy a leszórt kacslevelek, az esı és nap behatására, a legszebb színt nyerik. Ebbıl látható, hogy a színnyerés a melegség és nedvesség behatása következtében jön létre.

2 Látható tehát, hogy érett dohány is zölden maradhat, ami által az tömegforrásra szintén értéktelenné lesz. A kizárólag csak a napon szárított anyag magától érthetıleg mindenkor legnagyobb foku fermentatión megy át; a beváltáshoz kerülı ily anyag legszárazabb, teljes kiképeztetéséhez kevesebb átalakitásra van szüksége, a risico és apadási százalék legcsekélyebb, feszereje forrás után érvényre jut, minthogy a napon jól kiszikkadt s a legjobb védelmet nyujtó házpadon eltartott anyag a tömegben állandó nyirkossághoz jut, mely nélkül a nedvességtıl különben független szivósság érvényre nem jut; az ily anyag kedvezıbb körülmények között (a zsinóron) alakult át és veszté el nyerseségét, amiért is szivóssága a máglyában már kevésbé forog veszélyben. Hibája, hogy a nap heve a levelek egyes részeit átégeti, fakószinüvé teszi, szine egyenlıtlen s a forrás után is az marad; továbbá az ki van téve a megázás veszélyének, különösen a mezei dohányt, melynek száradása huzamosabb idıt kiván, törékenynyé, esetleg jó színképzésre alkalmatlanná teszi és különösen, ha esı után jó napos idıt nem kap vagy zárt helyre kerül, megrothad. A pajtában száritott anyag legkevésbé fermentálódik és legzöldebb marad, mert a hımérsék kiegyenlitettebb, a napsugarak nem érik közvetlen a dohányt. A száradás végett ritkán elhelyezett és főzött zsinórokon a levél zöld marad, a fermentatio végett összetolt zsinórok ily zárt helyen sokáig együtt nem maradhatnak; nemcsak a kocsány, de még a levéllapok is megfüllenek, mielıtt elegendı színt nyernének; a sok bajjal járó, veszélyes száritási mód rendesen a legtökéletlenebbül fermentált leveleket adja, miért is legnyersebb, az asztagokban lefolyó erjedése leghevesebb, az apadási százalék legmagasabb, feszereje a tömegforrás után kétséges, mert nagy nyersesége mellett igen jó szivósnak látszik; de annak legnagyobb részét éppen a forrás alatt az asztagban elvesziti a kedvezıtlenebb helyen, mint a napon száradott. Elınye: hogy amennyire fermentált, egyenletes, leghatározottabb szinü, zsiros anyagokban leggazdagabb árbeváltásnál. A legtöbb nagytermelı dohánya félszinesedésig napon szárad, a kocsányszáradás végén pedig a pajtába száritó aggatásba kerül; e pajták éppen azért, mert a dohány részben a napon szárad, száritásra berendezve nincsének, igen zárt helyek és bennük igen lassan is szárad a dohány, úgy, hogy a fagyokat kell bevárni, hogy teljesen kiszáradjon, amiért is a pajtába hordott dohány száritó aggatásban marad és záraggatás elmarad. Rosz idıben és késıi dohánynál a rothadás itt biztosan beáll, ha pedig a hely szorul, a nyers dohány összetömetik: ilyenkor szívégett, rothadt; esıben, hosszas nedvesség mellett teljes romlás áll elı. E móddal sem az egészen a napon száradott, sem a teljesen az árnyékban végbemenı szárítás hátrányai el nem kerülhetık. Ezen száritási módok mellett tehát a czél el nem éretik. Hogy a szükséges módot megtaláljuk, ismernünk kell a szárítás alatt lefolyó jelenségeket. Egészen száraz, szeles idıben a forró napra kitett dohány gyorsan átszikkad; mielıtt a kellı fermentatión a dohány átmenne, a szín sápadt, a levél szélei átégnek, mert a nedvesség hamarább elillant, mint kellett volna. Ezen csak a harmatos idı segít, mely a megakadt felbomlást újra megindítja. Nedves idıben ellenkezıleg túlsok ideig tart a nedvesség, heves erjedés áll be; ennek hátrányait csak kistenyésztı képes megakadályozni, ily dohány csak napon jön helyre. Pajtában nyáron kevésbé, de ıszszel teljes romlásnak néz elébe, ha ily helyre vitetik az ázott dohány, mielıtt a napon jól kiszikkadt volna.

3 Hideg idı, de fıkép az esıs idı leginkább akadályozza úgy a szárítást, mint a fermentatiót. A már hüvösebb idıben vagy az árnyékos, hüvös helyen mint péld. pajtában, hol a fermentatio anélkül is lassu, sokkal kártékonyabb a nedves idı, s ha a zsinórok szorosan állanak, a megpállás el nem kerülhetı. Azért már az ıszi idıben t. i. szeptember második felében, zöld dohánynak zárt helyen való száritásáról szó sem lehet. Záporok, tartós, hevesebb esık a merevebb (zöld) dohányra kilúgozólag hatnak. A mult évek ıszén a Szamosháton szeptember második felében beállott a hosszas esızés, ekkor még igen sok dohány le sem volt törve, az akkor még tövön volt s azután szedett dohányok mind megáztak, s a folytonos esı miatt félig nyers-zölden helyeztettek a pajtába és többé napot nem láttak; ennek igen szomoru következménye lett, különösen ott, hol kevés volt a hely s ahol zártabb volt a pajta. A levelek nedvdúsabb részei, a bordák, megpörkölıdtek, közbe-közbe a levél pedig a bordák között zöld maradt, az egész levél a legcsunyább tarka kigyószínt játszotta. (Ezeknek jó lett volna egy kis aszaló nap!) E dohányok ki lévén lúgozva, a nicotin is valószinüleg csökkent: igen kétséges tehát, hogy a tömegben színt nyerhetnek és feszerejük, esetleg hajlékonyságuk s az erjedés iránti hajlamuk kellı mértékő marad-e? Az ily dohányok bátran kihányás osztályába sorozhatók, mert rosszak s a romlás oka a rosz pajta és kevés hely volt. Ha ily dohányok átvételénél csak a méltányosság volna irányadó, mi értelme sem lenne az átjárókkal ellátott pajtaépités törvényszerü kötelezettségének; pedig a termelık egynémelyike zúgolódott az átvétel ellen. A fekete-foltos dohányok már a szinesedetteknél fordulnak elı és ázott dohányok surlódásából származnak. A levélhegyen mutatkozó zöldelı szín és nedvességfoltok onnan is magyarázhatók, hogy a levelek igen ritkán lévén főzve, idı elıtt kiszikkadnak, nem fermentálnak, s a levélhegy, mint legszárazabb rész, a simitásnál locsoltatik és megnyomatik; van azonban arra is eset, hogy a legnedvesebb lesz, ha nedves idı jár és behatolhat a pajtába, mert annak is legjobban a levél hegye van kitéve. A szines dohányt a nedvesség kevésbé rontja, feszereje csökken, merevebb lesz és sötét színt ölt, de csak igen hosszas esıs idıben és rosz pajtában kap égést, amikor a surlódó mellékerek is foszladozni kezdenek, vagy a kocsány rothad meg, ha az hosszas esı elıtt még kiszáradva nem volt. A szabadban és jó napon eléggé helyrejön, hamar leszikkad a nedv, de pajtába harmat után is annak felszáradása után tehetı. Esıs idıben a dohány sőrőn nem állhat, még a száraz dohány is kap szívégést, különösen minél gyöngébb alkotásu. A szívégett dohány akkor értéktelen fıkép: ha az égés nem csapán a levéltest felsı részére terjed, hanem átégett az egész, ekkor igen törik; megjegyzendı, hogy a jó dohány is törik, ha jó szárazan tartatott; nincs oly dohány, mely egykor-máskor teljesen ki nem szikkadna. Harmaton minden dohány megvonul és délfelé csörgı száraz a levél széle s hegye mindenesetre; nedvességre pedig inkább szétmáll, mint feszerıhez jut. Az új dohányok legkönnyebben kapnak szívégést, s akkor a tömegforrást ki nem állják, holott e dohányok az erıs, durva, rosz égı s izü dohányok szeliditésére birnak rendeltetéssel. Az anyadohányok közül csak az igen gyönge, sárga, szívégett dohány kétséges; általában csak az ily aljdohány érdemel kihányást. A gyönge homoki dohányokban nedvességük miatt könnyen esik kár, mert kevés ásványi tartalommal és gyantával birnak s a nedvességet felhasználni nem tudják úgy, mint a zsiros dohányok, miért is szívósság helyett szétmállnak, mert mint száraz természetü parázsdohányok sok nedvességet be tudnak ugyan szívni (újvári doh. tiszt állítja, hogy a palánkai kerti dohánynak heves meleg és nedves idıben való mérlegelésénél mintegy 20% különbséget tapasztalt), de mégsem elég hygroskopusok, mert csekély nedvesség iránt (nem úgy, mint a salétromos dohányok) érzéktelenek; ezt bizonyítja azon, mindenki által

4 tapasztalható körülmény is, hogy az aljdohányok rendes idıben csörgı szárazak, nedvesebb idıben pedig igen nedvesek. A homoki dohányok a simitásnál legtöbb vizet szívnak magukba és a tömegforrásnál tapasztalás szerint a legnagyobb veszteséget mutatják, holott jól fermentálva s elég szárazan kerülve a beváltáshoz, ennek ellenkezıleg kellene lennie. A köd erıssége szerint növekvı fekete pettyeket okoz, s mivel leginkább már a pajtába zárt dohányok idejében mutatkozik, legkártékonyabb, és kisérıje a romlás és ragacsosság. Ezen csakis a jól zárható, falazott pajta segít, valamint minden, a száradt dohányra kártékony külbehatás ellen is, ú. m. tartós esık, erıs szelek ellen. Érett dohány a leggyorsabban, az éretlen a legnehezebben szinesedik. Erészben azonban a különbözı fajok is eltéréseket mutatnak: a muskotály és több tengerentúli fajok (péld. a Withe Burley, pennsylvániai) jó idıben igen gyorsan szinesednek, száradnak és jó hygroskopusságot mutatnak. A homoki és kerti dohány gyorsabban szinesedik; a kötöttebb, a mezei késıbben; a televényes talajon termett dohányok jól száradnak és szinesednek. A szivós anyag legnagyobb, a homoki s az aljdohány legkisebb fermentatiót bir el és igényel. Az egyes tıkéken az alj leggyorsabban, a hegy legnehezebben szinesedik. A korai dohány jobban érik, szebben és gyorsabban szinesedik, mint a késıi. A nap heve úgy a száradást, mint a fermentatiót elısegíti s ez rendes idıben a legtermészetesebb és legjobb mód a száradásra és fermentatióra. A szelek a szikkadást elımozdítják, de megakasztják a fermentatiót. A főzés, ha egész ritka: a száradásra, ha sürü: a fermentatióra kedvezı. Szivós anyag sőrőbb, a gyöngébb ritkább főzést tőr el. A kocsány csak napon türi el azt, hogy szorosan legyen egymás mellett addig, míg a levél megszinesedik. A napon szárított anyag gyorsan száradván, csak sőrőn főzhetı, a zárt helyen tartott pedig csak ritkán; s itt csak a zsinórok helyzetváltoztatása mellett kell a fermentatiót elısegiteni. A ritkán főzött zsinórok a pajtában fermentatio végett szükségszerüleg egymáshoz szoríttatnak, s mivel szomoru tapasztalatok szerint a megpörkölıdés hamar bekövetkezik, már a zöldes-sárga szín bekövetkeztekor szét kell tolni; mivel pedig a levelek ritkán állanak, a fermentatio is megáll és csak a száradás folyik; a további színképzés végett még többször össze kellene rakni, de ez kivihetetlen és kissé rosz idıben nem is lehet összezsúfolni, a kocsányok nyersesége miatt. Néhol munkakimélés végett nem is füllesztik a zsinórokat, hanem félsörőn főzik s a jó sorsra bízzák az egész anyagot. Ezeknél fogva igen gyakran lehet félig szinesedett, csak sárga vagy a dohány természetes szinétıl még távol álló szinü dohányokkal a beváltásnál találkozni. A dohány száritása tehát a zárt pajtában kellıkép nem hajtható végre; a fermentatio azért nem tökéletes, mert a zárt helyen, különösen átjárók nélküli pajtában, mindig legelsı kérdés az anyag épségben-tartása, minthogy, különösen rosz idıben, a romlás teljes veszélye forog fenn. E száritási mód sok bajjal jár, gyakran nem sikerül s ekkor nem haszonnal, hanem a napon száritással szemben is kárral jár; azért vesztette el ezen okszerü mód népszerőségét. A félig napon száradt anyagnak pajtába vitele is ugyanilyen veszélyekkel jár; a száradás és színképzés oly hosszadalmas, hogy mire a fagyok beállta után záraggatásba volna helyezhetı, akkorrára már simitani kell kezdeni. Így marad el a pajtában zárt helyen száradott dohányok záraggatása is, s az anyag kétszeresen nyersebb, mint lennie kellene, mert a záraggatás elıtti száradás is alig érhetı el; megszünik tehát ezeknél a száradt dohánynak szabad helyen való további üdvös erjedése, mely nélkül pedig a tömegforrás, az apadás és romlás miatt, veszélyes és sem a dohány égését elısegitö

5 sikeres keresztülvitele, sem pedig a zsiros anyagok, a feszerı és szivósság megtartása nem remélhetı. Csakis a napon, rendes, jó idıben beszáradt s a meleg, de külbehatásoktól zárt padon eltartott kistermelık kerti dohánya közeliti meg a czélt; de ennek is vannak hibái. Minthogy úgy az általánosan minden száritási módnál elıforduló jelenségeket, valamint ezen módokat egyenkint és behatóan ismertettem, a következtetést belıle a következıkben vonhatom le: A fermentatio és száradás ellentétes physikai behatásokat követelvén, azon tényezı keresendı, mely ezeket egyidejüleg elımozditani képes; tehát szükséges a nap melege. Mivel a nap pörkölést okoz, szükséges oly fedett hely, mely a nap melegét nem zárja ki, de mérsékli; tehát árnyékos hely. Az esı miatt szintén fedett hely szükségeltetik. A zöld dohánynak zárt helyen való száritását elitélve, szabad légáramot biztositó, fedett helyeket, nyári száritókat tartok szükségesnek, melyben az anyag veszély nélkül erjeszthetı és kiszárítható. Szükségesnek tartom árnyékban szárítani a dohányt, de kellı erjesztés mellett erre jól ért, jól szinesedö, tehát korai törésü (augusztusi) dohányt tartok szükségesnek. Nyári száritókká csakis a deszkapajták alakíthatók át, vagy a körülményekhez képest oly fészkek alkothatók, melyek oldalak nélküliek s csak alkalomadtán szelek ellen esetleg gyékénynyel védelmezhetık. Teteje gyékénybıl is lehet, mely mérsékelt napon, esetleg hollandus módra félregöngyölíthetı. A mostani pajták a zárt helyiségek és (különösen a falpajták) csakis téli eltartásra czélszerőek s erre föltétlenül szükségesek is, hogy a száraz dohány abban záraggatásba helyezve, külbehatásoktól védve, csendesen erjedhessen. Ha a termelı talaja jól égı és szivós anyagot terem, amit meg kell figyelni, akkor annál inkább érdemes ily helyiség alkotásáról gondoskodni; a rosz anyag elıbb-utóbb úgyis kizáratik a termelésbıl, mert siralmas nézni mily sok salakja van a meg nem választott, mezei földön termett anyagnak. A Szamoshát mezei termése is elesik, ha a mély vagy vadrét-földek, vagy a vízállásos helyek ki nem kerültetnek; mert a mult évben erdıirtáson, szamosiszapolt helyen termett, bentszáritott anyag égése híján még cigaretta-anyag sem lehetett, csak fonn ; holott ez volna a legjobb talaj s akkor a többin annál kevésbé lenne mit keresni! A talaj pedig salétromot, meszet és kálit tartalmaz, a homok csillámpalával vegyült; ily helynek dohánytermelés szempontjából szép jövıje lehetne. A jól választott talajon termett anyag száritása a meleg légáramot biztositó szabad száritóban kifizeti magát: mert a dohány itt jól kiszárítható, fermentatiója biztos, a megpállásától nem kell félni; azután záraggatásba helyezhetı az átjáróknál ajtóval ellátott falpajtában, s mint kedvelt árú kell, hogy a beváltáshoz érkezzen. A pajta tere végre a záraggatással kihasználtatik s a szükséges átjárók helyét pótolandja. Fejér Viktor.

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása

Talajvizsgálat! eredmények gyakorlati hasznosítása a legszebb koronájú törzsekben. Sok, virággal túlterhelt fának koronáját láttam mér kettéhasadva, letörve lógni a csonka törzsön. A hasznos rovarok közül a méhek jelentőségét kívánom befejezésül megemlíteni.

Részletesebben

Háttéranyag! Könyveink témái sajnos nem avulnak! Keresse kiadványainkat! Erdőkincsünkről

Háttéranyag! Könyveink témái sajnos nem avulnak! Keresse kiadványainkat! Erdőkincsünkről Háttéranyag! Könyveink témái sajnos nem avulnak! Keresse kiadványainkat! Erdőkincsünkről Erdeink múltjával és jövőjével A természet romlása, a romlás természete című, Magyarország környezeti helyzetét

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. Kisérlet a dohány tövön száritásával. Dél-Amerikában, nemkülönben Dél-Francziaországban a dohány szárításánál azon eljárás dívik, hogy a dohány leveleit nem tördelik le a

Részletesebben

A fiatal bor pinczekezelése.

A fiatal bor pinczekezelése. A fiatal bor pinczekezelése. A bor kezelésénél egyik fontos dolognak tartom: a fıerjedésen keresztülment mustnak, illetıleg az abból származott fiatal bornak az utóerjedésen való helyes keresztülvitelét,

Részletesebben

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához

3. számú melléklet. Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához 3. számú melléklet Ismertető az élőfüves pályák karbantartásához Jelen tájékoztató, általánosságban tartalmaz információkat az élőfüves sportpályák kezelésére. Javasoljuk, hogy a konkrét kezelésre vonatkozó

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda?

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? Az utóbbi idıben mindig gyakrabban hangoztatják, hogy a magyar gazdának

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István

A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN. Gondola István A MAGYARORSZÁGI TERMESZTÉSŰ DOHÁNYOK NITROGÉN TÁPANYAG IGÉNYE A HOZAM ÉS A MINŐSÉG TÜKRÉBEN Gondola István Agronómiai értekezlet ULT Magyarország Zrt. Napkor 2013. január 29. Bevezetés Justus von Liebig

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE

DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Gradus Vol 2, No 2 (2015) 336-341 ISSN 2064-8014 DÍSZNÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSE KONDICIONÁLT FELÜLETEK ALATT IRRIGATION OF ORNAMENTAL PLANTS IN GREENHOUSE Turiné Farkas Zsuzsa Kertészeti Tanszék, Kertészeti Főiskolai

Részletesebben

Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás

Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Harcsa István (1990): Oktatás in: Társadalmi riport 1990, Andorka

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae

[Erdélyi Magyar Adatbank] Győri Illés István: Metamorphosis Transylvaniae A k ö z g a z d a s á g Irta: GYÁRFÁS ENDRE Csak a visszatekintés pillanatában válik igazán nyilvánvalóvá a krónikás előtt, milyen nehéz pillanatokat és fordulatokat élt át és uszott meg Románia közgazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére

Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Felkészülés a napraforgó betegségek elleni védelmére Dr. Békési Pál ny. osztályvezető Szentendre Kissé talán meglepő, hogy ilyen korán, már a márciusi számban a napraforgó-betegségek elleni védelemre irányítjuk

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre)

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) Az élelmiszer fogyasztására visszavezethetı megbetegedések száma Magyarországon a becslések szerint

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során A korszerű kenőanyagok fejlődése és helyes alkalmazásuk jelentős gazdasági kihatással jár. A feladathoz optimálisan kiválasztott kenőanyagok az energia-megtakarítás,

Részletesebben

A szılıtörköly gazdasági értékesitése.

A szılıtörköly gazdasági értékesitése. A szılıtörköly gazdasági értékesitése. Hazánk szılıtermelıi nagy mulasztást követnek el, mivel a szılıtermelés mellékterményeit, hulladékait - mint péld. a törkölyt, borseprıt stb. - nem iparkodnak a mai

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Zöldtrágya. fajok és keverékek

Zöldtrágya. fajok és keverékek Zöldtrágya fajok és keverékek A 2015-ös év megmutatta, hogy a zöldítési szabályok jelentős változásokat hoztak a gazdálkodók életébe. Sok gazdálkodónak át kellett gondolnia vetéstervét és úgy alakítani,

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

Természeti viszonyok

Természeti viszonyok Természeti viszonyok Felszín szempontjából Csallóköz folyami hordalékokkal feltöltött síkság. A regionális magasságkülönbségek nem nagyobbak 0,5-0,8-3,00 m-nél. Egész Csallóköz felszíne mérsékelten lejt

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

7. évfolyam I. félév, 2. feladatsor 1/6

7. évfolyam I. félév, 2. feladatsor 1/6 7. évfolyam I. félév, 2. feladatsor 1/6 6. Egy kocka élei 2 cm hosszúak. A kocka fehér, de rendelkezésünkre áll sok a) 1cm 3cm-es b) 1cm 4cm-es c) 1cm 5cm-es d) 1cm 6cm-es piros papírszalag, amelyeket

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban

Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban (Az alábbiakban a jogalkalmazás során leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolására teszünk kísérletet. Az Igazságügyi és Rendészeti

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Kert. A varázslatos gyep

Kert. A varázslatos gyep Kert A varázslatos gyep Az a gyep, amely néhány évvel ezelőtt még gyönyörűnek tetszett, ma már nem felel meg ízlésünknek. Hát, még ha átnézünk a szomszédba! Akkor látjuk csak igazán, hogy a szomszéd pázsitja

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői

A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői A könnyűhabbal oltó berendezések fő jellemzői Az elmúlt időszakban a műszaki fejlődés eredményeként egyre jobb hatásfokú könnyűhab generátorokat hoznak létre. Ez javította a habbaloltás pozícióit a beépített

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. Tábori kórházak, háborúban és békében. A Deutsche Bauzeitung" után. (X. és XI. tábla).

ISMERTETÉSEK. Tábori kórházak, háborúban és békében. A Deutsche Bauzeitung után. (X. és XI. tábla). ISMERTETÉSEK. i. Tábori kórházak, háborúban és békében. A Deutsche Bauzeitung" után. (X. és XI. tábla). A háború, mely a rendes épitészeti tevékenységben mindig fennakadást szül, egy más irányban, és pedig

Részletesebben

Magyarország vízrajza

Magyarország vízrajza Magyarország vízrajza Magyarország felszíni vízkészletének 90%- át a szomszéd országokból érkező folyók hozzák hazánk területére. A behozatal kedvezőtlen hatása, hogy a vizekkel együtt jelentős mennyiségű

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS

AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS AZ ISTVÁNMEZŐ REHABILITÁCIÓS PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSA (BOK) TERVPÁLYÁZATI MŰLEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉK MŰLEÍRÁS 1. VÁROSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1.1 HELYTÖRTÉNET 2. MEGLÉVŐ

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés NÖVÉNYVÉDŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NÖVÉNYVÉDŐ Feladatok és tevékenységek A föld

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT JÁNOSHALMA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: AGROSZINT BT. 2012. ÁPRILIS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A települési környezetvédelmi program készítésének célja és feladatai...

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN

By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN COOPERATION IN THE MÁTRA WINE REGION By: NAGY-KOVÁCS, ERIKA WACHTLER, ISTVÁN The database established at Károly Róbert Agricultural Sciences University, a centre for the Northern Hungarian Region, can

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Biológiai alapok A lucerna termőhely igénye Termesztéstechnológiája

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Kalocsai Paprikafesztivál. 2013. szeptember 13-15.

Kalocsai Paprikafesztivál. 2013. szeptember 13-15. A 28/2011. (IX.6.) BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 595-598.. bekezdései a szabadtéri rendezvényekre ír elő követelményeket. A bejelenteni kívánt rendezvényünk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

A tanyafejlesztési program eredményei, tapasztalatai

A tanyafejlesztési program eredményei, tapasztalatai A tanyafejlesztési program eredményei, tapasztalatai MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Vágó Ilona mb. osztályvezető 2011. évi Tanyafejlesztési Program elemzése MTA KRTK elemző munkájából

Részletesebben

A fa természetes szárításának a meggyorsítása.

A fa természetes szárításának a meggyorsítása. 52 A fa természetes szárításának a meggyorsítása. Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. A fűrészáru szárítását fürésztelepünkön ú- n. rakatokban vagy deszkamáglyákban végezzük. Ezeket 2 4 m szélességben és több

Részletesebben

Jó tűzifa az, amelynek tűzereje nagy, ami pedig főleg a fa egészségi állapotától és víztartalmától függ, vagyis a helyes kezeléstől.

Jó tűzifa az, amelynek tűzereje nagy, ami pedig főleg a fa egészségi állapotától és víztartalmától függ, vagyis a helyes kezeléstől. fontos és figyelembe veendő körülmények, tekintettel azonban arra, hogy cikkem ezen kérdéseknek behatói tárgyalása által túl hosszúra nyúlnék, az ezen téren szerzett gyakorlati tapasztalatokkal egy más

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága A közúti közlekedés biztonsága Budapest, 2003. június okl.építőmérnök, PhD-hallgató, BMGE Út- és Vasútépítési Tanszék Bevezetés A riasztó adatok, a romló tendenciák és a tömeges szerencsétlenségek hívják

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T 2010. 06. 05. Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és

Részletesebben

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban 1. A kiürítés első szakaszának számítását az ellenőrzött helyiségből kivezető nyílászáróig kell elvégezni. Előfordul, hogy az egymásba nyíló terek

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben