A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról"

Átírás

1 A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról 1.) A jogintézmény bevezetésének indoka A 2006.évi XIX. tv. a bírói kar jelentıs részének komoly elvi és gyakorlati aggályai ellenére bevezette a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményét. A április 1-én hatályba lépett törvény beiktatta a Pp.-be a 114/A. és 114/B. -t, amelyek tartalmazzák a vonatkozó szabályokat. A törvény indokolása a rendelkezés elvi alapjaként hivatkozik az évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvetı szabadságjogok védelmérıl szóló, Rómában, november 4-én kelt Egyezmény 6. Cikke 1. pontjának elsı mondatára, amely szerint mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerő idın belül tárgyalja és hozzon határozatot. Az Emberi Jogok Európai Bírósága kiemelt jelentıséget tulajdonít a jogviták ésszerő határidın belül történı elbírálására, s a bírósághoz benyújtott magyar panaszok nagyobb részét a polgári perek elhúzódása miatti panaszok teszik ki. A Bíróság több esetben megállapította, hogy a bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének jelenlegi szabályai nem teremtenek hatékony jogorvoslatot, ezért a törvényalkotó olyan jogintézmény bevezetésérıl döntött, amely az eljárás folyamatában ráhatást biztosít az eljárások elhúzódásmentes folytatására és megfelelı védelmet jelent az azt okozó magatartásokkal szemben. Végül hivatkozik a törvény arra, hogy az osztrák megoldást tartotta szem elıtt a konkrét szabályok megalkotása során. A törvény indokolása nem utal arra, hogy a perek ésszerő idın belül történı befejezése, mint követelmény 1992-ben jelent meg a magyar polgári eljárásjogban, felváltva ezzel a perek gyors tárgyalására történı utalást. (Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog Osiris Kiadó Budapest, old.) A jogintézmény valódi tartalmat csak a Pp. VIII. Novellával történt módosítása során (1999. évi CX. törvény) kapott, amikor a törvényalkotó nemcsak deklarálta a feleknek a perek ésszerő határidın belül történı befejezéséhez való jogát, hanem megadta az ésszerő idı megítéléséhez szükséges szempontokat. Kimondta, hogy a per befejezésének ésszerő idıtartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Ekkor történt azoknak az eljárási határidıknek a törvénybe iktatása, amelyek az eljárás gyorsítását célozták. (Keresetlevél megvizsgálása, az elsı és a folytatólagos tárgyalás kitőzése, felterjesztés stb.) Bevezette továbbá a törvényalkotó a méltányos elégtételt biztosító kártérítés jogintézményét. A VIII. Novella indokolása hangsúlyozza, hogy a feleknek a perek tisztességes lefolytatásához való jogát a bíróság olyan eljárása érvényesíti, amelynek minden mozzanatában biztosítja az alapelvekben megfogalmazottak érvényesülését. Jelenleg tehát az igazgatási jellegő beadványokat nem számítva három jogintézmény áll a felek rendelkezésére, amelyek alkalmasak a bírósági eljárásban történt késedelmek orvoslására, illetve szankcionálására: -a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás (Pp. 114/A. ), -a méltányos elégtételt biztosító kártérítés (Pp. 2. (3) bek.), illetve - a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti per (Ptk.348. ). 1

2 A jogintézmények közül a két utóbbi anyagi jogi jogintézmény, függetlenül attól, hogy a méltányos elégtételt biztosító kártérítés szabályait a törvényalkotó az eljárási törvényben helyezte el. További eltérés az, hogy az eljárás elhúzódása miatti kifogás az eljárás menetében, a másik két jogintézmény az eljárás lezárulása után vehetı igénybe. A gyakorlatra vár a három jogintézmény olyan szempont szerinti összevetése, mely szerint az eljárás elhúzódása miatti sikeres kifogás jogalapot teremt az eljárás befejezése után a méltányos elégtételt biztosító kártérítés, illetve a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti perben az egyéb feltételek megléte esetén kártérítés megállapítására. A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás bevezetésével kapcsolatban több jogalkalmazási kérdés merülhet fel. Elızetesen ezeket nehéz modellezni, a kollégium elé ezért csak azoknak a kérdéseknek a megoldására vonatkozó indítványt terjesztjük elı, amelyekkel kapcsolatban már most látható, hogy rövid idın belül döntéseket kell hozni. 2.) A kifogásról általában A kifogás intézménye mind az anyagi, mind az eljárásjogban ismert, anélkül, hogy akár a Pp., akár a Ptk. a kifogás jogintézményét általában szabályozná. A kifogást többen perorvoslatnak tekintik, (Ld. CD Jogtár Pp hoz főzött indokolást) a jogtudomány álláspontja szerint azonban a perorvoslat tárgya csak bírósági határozat lehet. A bíróság késedelmes ügyintézése, a bírósági eljárás elhúzódása sérelmes lehet a felekre, sértheti a törvényességet is, de perorvoslat használatára nem nyújt alapot. (Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog Osiris Kiadó Budapest, old.) Maga a törvény ebben a kérdésben nem ad eligazítást, a kifogást jogi eszköznek minısíti. Tartalmilag az új jogintézmény az igazgatási úton intézendı panasz eljárásjogba illesztett változata. Az anyagi jogi kifogás: A kifogás római jogi eredető, a római jogban a kifogás a formula alkatrészeként került kialakításra. Az exceptio a formulának olyan toldata, amelyben a praetor utasítja a bírót, hogy abban az esetben, ha az intencióban foglaltakat bizonyítva látja, vizsgáljon meg még egy újabb, az exceptióban felhozott ténykörülményt, s ha ez valónak bizonyul, az intentio valósága ellenére mentse fel az alperest. (Marton Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve Tankönyvkiadó, Budapest old.) Szladits a hatalmasságokkal (facultas) kapcsolatban fejti ki, hogy a hatalmasság olyan jogi helyzet, amelyben az erre jogosultnak hatalmában áll, hogy egyoldalú cselekvésével jogváltozást idézzen elı saját magának, avagy másnak jogában vagy egyéb jogi helyzetében. A kötelezettet megilletı hatalmasságnak egy csoportja a magánjogi kifogásnak, exceptiónak nevezett hatalmasság, amely a kötelezettet a vele szemben fennálló jog megszüntetésére, vagy megdöntésére, avagy a jogból eredı igény érvényesítésének kizárására illeti meg. (Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata Budapest, I. kötet. 119.old.) A Ptk. több esetben említi a kifogást [elévülési kifogás, engedményezés kifogásolása Ptk (3) bek., egyetemleges kötelezettek kifogása Ptk (3) bek., stb.] Az eljárási kifogás: Az eljárási kifogás több formája volt ismert az évi I. tv-ben (Plószféle Pp.). Elsı értelme szerint az alperes a perbebocsátkozás során a kereseti kérelemben foglaltakat beismerhette, tagadhatta, illetve kifogást terjeszthetett elı. A kifogás esetén a kereset tényalapját nem vitatta, de ezzel szemben olyan tényeket hozott fel, amelyek a kereseti tényalap jogi hatását kezdettıl kizárták, vagy késıbb megszüntették, illetve felfüggesztették. (Magyary Géza: Magyar polgári perjog Franklin-Társulat, Budapest, old.) 2

3 Még számtalan kifogás volt ismert korabeli jogunkban (pergátló kifogás, felmondás elleni, váltómeghagyás elleni kifogás stb.) ezekkel azonban nem foglalkozunk, mivel a most tárgyalt kifogással csak az elnevezése alapján hozható összefüggésbe. A hatályos Pp. maga is többféle eljárási kifogást szabályoz. Ezek az eljárási lehetıségek azonban lényegesen eltérnek egymástól. A legfontosabb kifogások a következık: - az elsıfokú eljárásban a határozat elleni fellebbezés hiányában bekövetkezhetı, vagy az eljárás során tett bármely intézkedéssel okozott sérelem elhárítására szolgáló kifogás (Pp ), - az elsı fokú eljárásban a fellebbezési jogosultság mellett, azt kiegészítı eljárási eszköz (pl. elfogultsági, hatásköri, illetékességi kifogás stb.) (A másodfokú eljárásban 2003-ig volt hatályban- a Pp. 259/A. alkalmazásában - kifejezetten a fellebbezést pótló védelmi lehetıségként a kifogás intézménye.) A különbözı speciális eljárásokban még számtalan esetben alkalmazza a törvényalkotó a kifogás jogintézményét különbözı tartalommal. Talán legismertebb a felszámolási és végelszámolási eljárásban elıterjeszthetı, jogorvoslati jellegő kifogás, (1991. évi IL. tv. 51. ) az Art.-ben szabályozott, az adózót megilletı kifogás (2003. évi.xcii. tv. 28. ), és a végrehajtási kifogás (1994. évi LIII. Tv és 140. ). Az egyes kifogás-típusok érvényesítésének módja, elıterjesztésének határideje különbözı. Elhatárolási kérdések az eljárás szabálytalansága miatti kifogással összevetve merülhetnek fel, az egyéb konkrét eljárási kifogások ugyanis olyan speciálisak, amelyek nem igénylik az összehasonlítást. 3. Az eljárási szabálysértés és az eljárás elhúzódása miatti kifogás Az eljárás elhúzódása miatti kifogás sui generis jogintézmény, azonban az eljárási törvényben történt elhelyezése és a szabályozás módja miatt leginkább az eljárás szabálytalansága miatt elıterjeszthetı kifogáshoz (Pp ) hasonlítható. A két jogintézmény az általános és a speciális viszonyában áll egymással. Az eljárás szabálytalansága miatti kifogás -bármilyen eljárási szabálysértés miatt, -bármikor (bizonyos esetekben megkötöttségekkel) az eljárás folyamán, -alaki kötöttség nélkül (írásban és a tárgyaláson szóban) tehetı meg. A bíróságnak - ha azt alaposnak találja - nyomban intézkednie kell a kifogás tárgyában. Az alaptalannak ítélt kifogás elutasításáról nem kell alakszerő határozattal dönteni, de az eljárást befejezı határozatban részletesen meg kell jelölni az elutasításra vezetı okokat. Az eljárás elhúzódása miatti kifogást - csak a törvényben meghatározott személyek, - csak az eljárás elhúzódása miatt, a törvényben meghatározott három esetben, - a bíróság késedelmének fennállása alatt (errıl ld. 3.pontot) - írásban terjeszthetik elı és - a kifogásról amennyiben a bíróság nem szünteti meg a késedelmet alakszerő határozattal kell dönteni. A jogi képviselı nélkül eljáró fél beadványából nem minden esetben derül ki, hogy pontosan milyen mulasztást, késedelmet kifogásol. Amennyiben a fél beadványából az tőnik ki, hogy tartalmilag az eljárás elhúzódását kifogásolja, azt annak megfelelıen és nem az általános 3

4 eljárás szabálytalansága elleni kifogásként kell elbírálni. Nem kizárt az sem, hogy amennyiben a kifogás nem értelmezhetı egyértelmően, a bíróság felhívja a jogi képviselı nélkül eljáró felet a kifogása pontosítására, s ettıl függıen teszi meg a szükséges intézkedéseket. 4.) Ki jogosult a kifogás elıterjesztésére A Pp. 114/A. (1) bekezdés értelmében a fél, a beavatkozó, valamint az eljárásban részt vevı ügyész jogosult a kifogás elıterjesztésére. A bíróság mulasztása azonban sérelmes lehet más perbeli személyek felé is, ezért kérdés, hogy a törvénynek ezt a rendelkezését lehet-e kiterjesztıen értelmezni. Nem kétséges, hogy különösen a szakértı, tolmács, esetenként a tanú vonatkozásában is okozhat érdeksérelmet a bíróság késedelme, elsıdlegesen a szakértıi-, tolmácsdíj, illetve a tanú megjelenési költsége kiutalásának késedelmeskedésével. Az eljárásjog elmélete a szakértıt és a tanút a személyi jellegő bizonyítási eszköz közé sorolja (Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog 2005 im. 287.old. 505.p.) A törvény egyértelmő rendelkezést tartalmaz, s a Pp. legkiterjesztıbb értelmezése alapján sem lehet ıket a fél fogalma alá sorolni. A tolmácsra és a fordítóra a Pp.-nek a szekértıkre vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni (Pp ), ezért ık is kívül esnek azon a körön, akik a speciális kifogást elıterjeszthetik. Álláspontom szerint ezért a szakértı, a tanú, a tolmács és a fordító az eljárás elhúzódása miatti kifogás elıterjesztésére nem jogosult. 5.) A kifogás elıterjesztésének határideje A kifogás benyújtásának a célja az, hogy bírói mulasztás vagy késedelem esetén vagy az ügyben eljáró bíróság megszüntesse a késedelmét, vagy a kifogás elbírálására jogosult bíróság hívja fel erre a késedelmeskedı, mulasztó bíróságot. A törvény 114/A. (1) bekezdésébıl kitőnik, hogy a kifogás elbírálásának nem a mulasztás megállapítása a célja, hanem az eljárás gyorsítása. Érdemben csak akkor lehet egy kifogást elbírálni, ha a vélelmezett mulasztás, késedelem fennáll. Felvetıdik ezért a kérdés, hogy meddig lehet a kifogást elıterjeszteni ahhoz, hogy a bíróság azzal érdemben foglalkozzon, tekintve, hogy a törvény határidıt nem állapít meg a jogosult terhére. Ennek megállapítása nem jelent gondot, mivel a törvény az egyéb kifogások elıterjesztése kapcsán sem említ határidıt, azonban a speciális rendelkezésekbıl ez kiderül. Például hatásköri kifogást amennyiben a hatáskör a per tárgyának értékétıl függ - csak az érdemi ellenkérelem elıterjesztése elıtt lehet elıterjeszteni (Pp. 28. ), ugyanígy határidıt szab a törvény az elfogultsági kifogás elıterjesztésére. (Pp. 16. ) A Pp. 114/A. (2) bekezdésében írt feltételek, ha nem is pontosan, de hasonló módon behatárolják az eljárás elhúzódása miatti kifogás benyújtásának a lehetıségét. A Pp. a következı rendelkezést tartalmazza: A kifogás akkor terjeszthetı elı, ha a) a törvény a bíróság részére az eljárás lefolytatására, eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely határozat meghozatalára határidıt állapított meg, azonban az eredménytelenül eltelt, b) a bíróság az ügyész, az eljárásban részt vevı személy, a megkeresett szerv vagy személy részére az eljárási cselekmény elvégzésére határidıt tőzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a bíróság a mulasztóval szemben nem alkalmazta a törvény által lehetıvé tett intézkedéseket, c) a bíróság elmulasztotta a perek ésszerő idın belül történı befejezésére irányuló kötelezettségét azáltal, hogy az ügyben a bíróság utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az 4

5 ésszerő idıtartam, amely elegendı volt arra, hogy a bíróság az eljárási cselekményt elvégezze, vagy annak elvégzésérıl rendelkezzen, azonban a bíróság ezt nem tette meg. Ad.a.) A Pp. számtalan esetben napokban, hónapokban határozza meg azt a határidıt, amely a bíróság eljárására irányadó. Kimerítı felsorolás nélkül pl. a keresetlevél megvizsgálására 30 napot engedélyez (Pp.95. (1) bek.); jegyzıkönyv elkészítésére 8 nap áll rendelkezésre (Pp (1) bek.); a tárgyalási határnap kitőzésére 30 nap áll rendelkezésre (Pp (1) bek.), a határozat írásba foglalására és közlésére nap áll a bíróság rendelkezésére. (Pp (2) bek), stb. A fél ezekben az esetekben mindaddig elıterjesztheti a kifogását, amíg nem kapja meg 30 nap után az idézést, illetve a megadott határidı után a jegyzıkönyvet, illetve bírói határozatot. Általánosan megfogalmazható, hogy az a.) pontban írt esetben az arra jogosult a törvény által elıírt határidı lejártától mindaddig elıterjesztheti a kifogását, amíg a bíróság késedelme fennáll. Ad.b.) Azokban az esetekben, amikor a bíróság valamely eljárási cselekmény elıterjesztésére határidıt ad, köteles a határidı betartását megkövetelni. Ez leggyakrabban a fél, illetve szakértı esetében fordul elı. Itt azonban figyelemmel kell lenni a Pp (1) bekezdésére, amely szerint a bíróság az általa megállapított határidıt fontos okból egyszer meghosszabbíthatja, s a határidı a meghosszabbítással együtt sem lehet 45 napnál hosszabb, kivéve a szakértıi vélemény elıterjesztését. A bírói határidıtıl meg kell különböztetni a törvényi határidıt, amely csak a törvényben meghatározott esetben hosszabbítható meg. A bírói eljárásra vonatkozó generális szabály a Pp. 8. (1), (2) (4) és (5) bekezdésében található, míg a részletszabályok a törvényben számtalan helyen. A Pp. 8. (1) és (2) bek. elıírja, a bíróság köteles biztosítani, hogy a felek és a per többi résztvevıje jogaikat rendeltetésszerően gyakorolják, perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek, továbbá köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a jóhiszemő joggyakorlás követelményével ellentétes, így azt, amely a per elhúzására irányul, vagy erre vezethet. A bíróság a feleket a perbeli jogok jóhiszemő gyakorlására figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetésnek ki kell terjednie a rosszhiszemő pervitel következményeire is. A 8. (4) bek. értelmében a bíróság pénzbírsággal (120. ) sújtja azt a felet (képviselıt), valamint más perbeli személyt, aki valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per befejezését késlelteti. A 8. (5) bek. kimondja, hogy a bíróság azt a felet (képviselıt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határidıt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, a törvény értelmében a költségek megtérítésére való kötelezésen felül - pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül - pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja. A jogkövetkezmény mindig a konkrét esettıl, ill. az alkalmazandó szabálytól függ, amelynek a kimerítı felsorolása nem feladata a kollégiumi elıterjesztésnek. Példának felhozhatjuk a Pp. 95. (2) bekezdését, mely értelmében amennyiben a fél a hiányokat nem pótolja a megadott határidın belül, a bíróság a beadványt elutasítja. Ha ezt nem teszi, a másik fél mindaddig benyújthatja az eljárás elhúzódása miatti kifogását, amíg a bíróság nem intézkedik a keresetlevél idézés kibocsátása tárgyában. 5

6 A jogosult a b.) pontban szabályozott esetben mindaddig benyújthatja az eljárás késedelme miatti kifogását, amíg a bíróság az adott esetben szükséges intézkedést nem teszi meg. Ad.c.) A legnehezebb megítéléső a c.) pont rendelkezése, mely szerint a bíróság utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az ésszerő idıtartam, amely elegendı volt a cselekmény elvégzésére vagy elrendelésére, Az ésszerő idıtartam megítélésénél egyértelmően a Pp. 2. (2) bekezdését kell figyelembe venni. Annak elbírálása, hogy a bíróság ésszerő határidın túl sem tette meg a szükséges intézkedéseket, érdemi kérdés. Emiatt nem határozható meg általában, hogy a jogosult mikortól nyújthatja be a kifogását, de az ebben az esetben is megállapítható, hogy mindaddig, amíg a bíróság mulasztása, nem tevése fennáll. Elıfordul, hogy az arra jogosult a konkrét fennálló késedelem mellett hivatkozik korábbi, esetleg több bírói mulasztásra, illetve késedelemre. Miután a törvény célja a konkrét bírói mulasztás szankcionálása, ezért érdemben csak azt a kifogást, illetve a kifogásnak azt a részét lehet elbírálni, amely fennálló bírói késedelmet kifogásol. Az egyéb kifogásokat, illetve a kifogásnak a korábbi késedelmeket sérelmezı részét eljárási okból el kell utasítani. Mindhárom esetben elıfordulhat, hogy a bíróság intézkedése és a jogosult kifogása keresztezi egymást. Ilyen esetben az elsıfokú bíróság a felet felhívhatja a kifogás visszavonására, ha azonban a fél a kifogását nem vonja vissza, felmerül a kérdés, hogy az elsıfokú- vagy a másodfokú bíróság dönthet a kifogás tárgyában. Ezért összefoglalóan megállapítható: ahhoz, hogy a bíróság érdemben döntsön a kifogásról, a fél mindaddig elıterjesztheti az eljárás elhúzódása miatti kifogását, amíg a Pp. 114/A. -ban írt okokból a bíróság késedelme fennáll. Minden más esetben a kifogást érdemi vizsgálat nélkül, eljárási okból l el kell utasítani. 6.) A hatáskör kérdése A Pp. 114/B (3) bekezdése egyértelmő eligazítást ad a hatáskör kérdésében. Elıírja, hogy a helyi bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a megyei bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa, a megyei bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást az ítélıtábla három hivatásos bíróból álló tanácsa, az ítélıtábla mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Legfelsıbb Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa, a Legfelsıbb Bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Legfelsıbb Bíróság másik tanácsa bírálja el. (Zárójelben itt kell megjegyezni, hogy az új rendelkezések értelmében a per másodfokú elintézésébıl és a felülvizsgálati kérelem elbírálásából ki van zárva az a bíró is, aki az eljárás elhúzódása miatti kifogás elbírálásában részt vett.) Amikor a kifogás érdemi elbírálására kerül sor, a hatáskör megállapítása nem okoz nehézséget. Vannak azonban olyan esetek, amikor a nem állapítható meg egyértelmően az, hogy a kifogást elbírálhatja az a bíróság, amelynek eljárásában a mulasztás történt vagy ilyen esetben is fel kell terjeszteni az iratokat a hatáskörrel rendelkezı bíróságra. Ezek az esetek a következık: - a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elı; - olyan ok miatt terjesztették elı, amely a törvény kizáró rendelkezésébe ütközik; 6

7 - a fél annak ellenére fenntartja a kifogását, hogy a bíróság idıközben megszüntette a késedelmet, vagy - a fél korábbi, már megszőnt késedelmeket kifogásol. Ezek az esetek egységesen bírálhatók el, nincs olyan eljárási szabály, ami miatt egyes kérdésben más-más válasz lenne adható. A felvetett kérdéssel kapcsolatban két álláspont foglalható el. a.) A kifogás elintézésére a végzés elleni fellebbezés felterjesztésére és elbírálására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni. (Pp.114/B. (6) bekezdés). Itt nyilvánvalóan a Pp rendelkezése jöhet számításba, mely szerint amennyiben a 257. és ok másként nem rendelkeznek, az ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó szabályokat - a 256/B-256/E. -ok kivételével - végzés elleni fellebbezés esetében is megfelelıen alkalmazni kell. A Pp a kimondja, hogy a bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja, ha a fellebbezés elkésett vagy olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbezı nem élhet fellebbezéssel, továbbá, ha a fél a fellebbezést felhívás ellenére nem, vagy hiányosan adja be. Ezen az eljárási vonalon keresztül ezért ezekben az esetekben az a bíróság, amelynek az eljárásában a késedelem felmerült, jogosult a kifogást elbírálni azzal, hogy a határozata ellen fellebbezésnek van helye. (Így foglalt állást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Polgári Kollégiuma, továbbá a Somogy Megyei Bíróság tanácselnöki értekezlete.) b.) A másik álláspont szerint hasonlóan a Pp. felülvizsgálatra vonatkozó szabályaihoz az ügyet tárgyaló bíróság nem rendelkezik hatáskörrel a kifogás elbírálására. A Pp. 114/B. (6) bekezdésének utaló szabálya a kifogás ügyviteli jellegő elintézésének módjára utal. Jelen esetben nem bírósági határozat elleni jogorvoslat elintézésérıl van szó, hanem egy speciális jogintézményrıl, s emiatt nem lehet a hatásköri szabályokat átértelmezni. A Pp.-nek a hatásköri szabályokra vonatkozó általános és speciális elıírásai szigorú szabályok, megsértésük súlyos eljárási jogsértésnek tekintendı, amely a határozat hatályon kívül helyezését vonja maga után. A kifogás érdemi elbírálása minden esetben a hatáskörrel rendelkezı bíróság feladata. A kifogással érintett ügyben eljáró intézı bíróság vagy eleget tesz a kifogásnak, s errıl értesíti a kifogást benyújtót, vagy intézkedik a kifogás másik féllel történı közlése iránt, majd felterjeszti az iratokat a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkezı bírósághoz. Amennyiben a törvényalkotó az ügyben eljáró bíróságot fel kívánta volna ruházni a kifogás bármilyen okból történı elutasításának a jogával, akkor azt a Pp. 114/B. (2) bekezdésében kellett volna megtennie. Egyéb okok miatt sem lenne szerencsés, ha az ügyben eljáró bíróság döntene a kifogás elutasításáról. Elıfordulhat, hogy az arra jogosult több mulasztást kifogásol, amelyek közül egyesek esetében az ügyben eljáró bíróság, más esetekben a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkezı bíróság járhatna el. Például a fél kifogásolja a szakértı kirendelését, ugyanakkor azt is, hogy a szakértı több hónapos késedelme miatt a bíróság nem tette meg a törvényben írt kötelezettségeit. Ugyanez a helyzet, ha a fél a bíró sorozatos, korábban történt késedelmeit kifogásolja, illetve a konkrét mulasztás megállapítása mellett korábbi késedelmeket is kifogásol. Mindezen okokra tekintettel a kifogás elbírálására formális és érdemi okból történı elutasítására csak a kifogás elbírálására feljogosított bíróság rendelkezik hatáskörrel. 7

8 A kollégiumi vélemény elıterjesztıjeként a b.) pontban kifejtett állásponttal értek egyet. A fentiek figyelembe vételével a következı kollégiumi vélemény-nyílvánításra teszek javaslatot: I. Minden olyan beadványt, amelyben a bírósági eljárás késedelmét, bírói mulasztást sérelmeznek, a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásként kell kezelni és elbírálni. II. A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás benyújtására csak a fél, a beavatkozó és az ügyész jogosult. Az eljárásban részt vevı személyek közül a szakértı, a tanú, a tolmács és a fordító nem jogosult a kifogást benyújtani. III. A bíróság akkor határoz a kifogás érdemében, ha a jogosult a Pp. 114/A. (2) bek. a,),b.) és c.) pontjában írt bírói késedelem fennállása alatt nyújtja azt be. Minden más esetben érdemi vizsgálat nélkül, eljárási okból el kell utasítani a kifogást. IV. A.) Abban az esetben, ha a kifogást olyan személy nyújtja be, akit a törvény nem jogosít fel a kifogás benyújtására, továbbá a kifogást bizonyítási cselekmény elvégzése vagy külön jogorvoslattal elbírálható határozat ellen nyújtják be, az ügyet elbíráló bíróság fellebbezhetı végzéssel elutasítja a kifogást. B.) A kifogás bármely okból, érdemi és eljárási okból történı elutasítására csak a Pp. 114/B. (3) bekezdésben megjelölt bíróság rendelkezik hatáskörrel. Az ügyben eljáró bíróság köteles minden esetben a kifogást az ellenfél részére kézbesíteni, majd a kifogás elbírálására jogosult bíróságnak a törvényben elıírt határidıben felterjeszteni. Dr. Juhász László kollégiumvezetı 8

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA

A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A P É C S I Í T É LİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A Pécsi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 3/2006.(06.02.) számú kollégiumi véleménye az egyszerősített felszámolás vitás kérdéseirıl I. A felszámoló az egyszerősített

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat. Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala

Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat. Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Irodája 1051 Budapest,

Részletesebben

Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése

Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése Az egyszerősített felszámolás néhány kérdése A több, mint félszáz alkalommal módosított 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) egyes rendelkezései ma is felvetnek olyan vitás jogalkalmazási kérdéseket, amelyek eddig

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A p e p rköl ö t l ség Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A p e p rköl ö t l ség Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A perköltség Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens I. Perköltség Mindaz a költség, A perköltség fogalma ami a felek célszerő és jóhiszemő pervitelével kapcsolatban akár a bíróság

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén

Az új Pp. és fogyasztóvédelmi védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén MIE 2008. november 25., Siófok HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 Az új Pp. és fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása védjegybitorlás és jellegbitorlás esetén Dr. Bacher Gusztáv gusztav.bacher@szecskay.com www.szecskay.com

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S Ügyiratszám: Vj-136/2007/ 034. V E R S E N Y T A N Á C S A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

T. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debrecen. Kelemen Gábor 4246 Nyíregyháza, Búzavirág u. 3. felperesnek. Dr. Kincses István

T. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debrecen. Kelemen Gábor 4246 Nyíregyháza, Búzavirág u. 3. felperesnek. Dr. Kincses István T. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debrecen Kelemen Gábor 4246 Nyíregyháza, Búzavirág u. 3. felperesnek képv: Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Tass u. 9. I/2. KERESETE Debreceni Ítélőtábla képv: Dr. Balla

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt.

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt. Polgári Jogi és a Polgári Eljárásjogi Tudományos Diákkör felkérését készséggel fogadtam, bár azt hiszem csalódást kell okozzak azoknak, akik arra számítanak, hogy a képviselet témakörében hasonlóan izgalmas

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11.

Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok. dr. Fazekas Sándor részére Miniszter. Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK IRODÁJA Ügyszám: JNO-429- /2010 Tárgy: Ügyféli jogok dr. Fazekas Sándor részére Miniszter Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest Kossuth Lajos tér 11. 1055 Tisztelt

Részletesebben

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás A büntetı ügyekben alkalmazható közvetítıi eljárással kapcsolatos jogszabályok Kötelezı tananyag: 2012. évi C. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl A tevékeny megbánás 29. (1) Nem büntethetı, aki az élet,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A f ell l e l bb b e b zési i elj l á j rás Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A f ell l e l bb b e b zési i elj l á j rás Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A fellebbezési eljárás Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Jogorvoslat Jogorvoslat perorvoslat - fellebbezés Sérelmesnek vélt határozat megtámadása abból a célból, hogy az arra

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

POLGÁR MIKLÓS A RENDVÉDELMI SZERVEK BEAVATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI RENDJE 270

POLGÁR MIKLÓS A RENDVÉDELMI SZERVEK BEAVATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI RENDJE 270 POLGÁR MIKLÓS A RENDVÉDELMI SZERVEK BEAVATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSI RENDJE 270 A katasztrófavédelmi rendvédelmi szervekhez tartoznak a hivatásos tőzoltóparancsnokságok, 271 így országszerte

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Berényi Lajos elnök Közbeszerzések Tanácsa. Tisztelt Elnök Úr!

Berényi Lajos elnök Közbeszerzések Tanácsa. Tisztelt Elnök Úr! Berényi Lajos elnök Közbeszerzések Tanácsa Tisztelt Elnök Úr! Köszönettel megkaptam a Transparency International Magyarország Nemzeti integritás tanulmányára tett észrevételeit tartalmazó levelét. Ezúton

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Reputációs kockázat kezelésérıl

Reputációs kockázat kezelésérıl Széchenyi István Hitelszövetkezet Szabályzat a Reputációs kockázat kezelésérıl Ezen szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága 38/2008.(07.30.) számú határozatával jóváhagyta és 2008.07.30 ával hatályba

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 16.K.32324/2008/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Török Tamás ügyvéd által képviselt Flavin 7 Kft. (Maklár) I. rendő és a dr. Sallay István ügyvéd által képviselt

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J - 5784/2008

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.415/2011/3. szám A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Nagy László Gyula ügyvéd által képviselt Könyvmíves Könyvkiadó Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/046-138/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lenkei Gábor ügyvezetı (Budapest) által vezetett és az 1000. számú Ügyvédi Iroda, ügyintézı: dr. D. P. ügyvéd

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben