Megjelent 189? évi október hó 27-én. MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI LEIRAS szám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelent 189? évi október hó 27-én. MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI LEIRAS. 9587. szám."

Átírás

1 Megjelent 189? évi október hó 27-én. fa MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS szám. vil/j. OSZTÁLY. Újítások jelzési czélokra szolgáló elektromos hullámok átvitelére alkalmazott berendezéseken és készülékeken MARCONI GUGLIELMO TANULÓ WESTBOURNE PARKBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 189S deczember hó 9-ike. A találmány szerint az elektromos jeleket a levegő, talaj vagy víz követítésével továbbítjuk, még pedig nagy frequencziájú áramok által előidézett elektromos rezgések viszik át. A jel leadására egy ruhmkorff szolgál, melynek elsőd-csévéjébe Morse-kulcs vagy más jeladó van kapcsolva, sarkai pedig az elektromos rezgések előidézésére szolgáló készülékekkel van fölszerelve. A ruhmkorffot más nagyfeszültségű váltakozó-árammal lehet táplálni. Ha a berendezés sok energiát fogyaszt, czélszerű a ruhmkorffot vagy transformátort folytonosan üzemben tartani, mindaddig, a míg csak jelt adunk, és az elsődáram helyett a másodáramot, illetve a másodáram kisüléseit megszakasztani. Ebben az esetben a kon taktusokat ^tí-ajban kell elhelyezni, mert ellenkező esefben a szikra átcsapását a szikra nagy hossza miatt megszakítani nem lehet. A fölfogókészülék helyi áramkörében alkalmas fölfogó és egy készülék vau, melynek segélyével a jeladó állomásból kiinduló rezgések működtetnek. Ha a jeleket a levegőn át és csak bizonyos irányban akarjuk adni, a leadó rezgés előidéző tagját egy tükör gyújtópontjában vagy gyújtóvonalában helyezzük el, a tükröt a fölfogó állomás felé fordítjuk és itt egy hasonló, a föladó állomás fölé fordult tuferöt állítunk föl. Ha a jeleket a talajon átadjuk, úgy a rezgés előidézésére szolgáló készülék egyik sarkát és a Morse-kulcs egyik végét a földdel kapcsoljuk, másik végét pedig hasonló lemezekkel, melyek a földtől szigetelve a levegőben vannak elhelyezve. Az 1. ábra a készülék sematikus rajza arra az esetre, ha a jeleket a levegőn át adjuk, a 2. ábra a jeladó függélyes metszete, a 3. ábra nagyobb méretben rajzolt részlet, a 4. ábra a jelfogókészűlék sematikus elölnézete, az 5 ábra a jelfogó természetes nagyságban, a 6. ábra a j cső módosítása, a 7. ábra a kísérleti lemez, a 8. ábra a folyadék ellenállás természetes nagyságban, a 9. és 10. ábra a rezgés előidézésére szolgáló készülék, a 11. ábra a fölfogó egy módosítása, a 12. és 13. ábra a jeladó módosításai,

2 - 2 - a 14. ábra a jelfogó egy módosítása. a egy telep, b egy közönséges Morsékulcs, melynek segélyével a r ruhmkorff elaő(t\ekeriileteit zárja A ruhmkorff másodvezetékének c 1 sarkai két szigetelt d 1 d 1 támasztékra szerelt d d golyókkal vannak kapcsolva. A d 1 támasztékok legczélszerűbben ebonitlemezek, melyekben a golyók elhelyezésére szolgáló lyukak vannak, a golyókat pedig oly módon erősítjük meg, hogy azokat fölhevítjük mindaddig, míg az ebonitot ki nem lágyítjuk, ez pedig lehűlésük után fogva tartja, e e két hasonló golyó, mely e 1 e l támasztékokon van megerősítve, ezek távolsága ebonitcsavarok és e 2 e 2 csavarházak segélyével szabályozható, melyek más e 8 csavarházakra hatnak, e* egy hajlékony, legczélszerűbben pergamentpapirból készült membranum, mely az e- támasztékokra van ragasztva és így valamely folyós dielektrikum (vaselinnel sűrűbben folyóvá tett vaselinolaj) befogadására alkalmas tartályt képez. A d és e golyók legczélszerűbben tömörek és *femből készülnek, ezeknek egymástól * való távolsága a használt áramok feszültségétől és intenzitásától függ és a hatás nő mindaddig, míg a kisülések szabadon csapnak át. Egy ruhmkorffnál, mely 20 cm. szikrát ad, e és e között a távolság 1 mm. d és e között körülbelül 38 mm. f egy reflektor, melyet bádogból hajlítás által parabolikus henger alakjában állítottunk elő és az f 1 fabordákon erősítettünk meg. Hasonló föltételek mellett annál nagyobb távolságra történhetik a jelek átvitele, minél nagyobbak a golyók. A gyakorlati kísérleteknél tömör sárgaréz golyókat használtunk, melyek átmérője 10 cm. volt és mintegy 25 cm. hullám hosszúságú elektromos rezgéseket szolgáltattak. A jeladónál és a jelfogónál használt reflektorok nyílásának és hosszának legalább két akkorának kell lennie, mint a mekkorák a létesítetett hullámok hossza. Ha ezen föltételek teljesítve vannak, az adott nagyságú golyókkal bíró vibrátorból egy 30 cm. szikra hosszúságú ruhmkorífból álló jeladóval alkalmas jelfogó segítségül vételével a jeleket 3 km.-nél nagyobb távolságig lehet továbbítani. Ha nagyon erős áramforrást használunk, mely nagyon hosszú szikrát szolgáltat előnyös n golyók közé több kisebb golyót beiktatni, oly czélból, hogy így a szikrát rövidebb rész szikrákra osszuk. Ezen közbeeső golyók "átmérője mintegy 12'5 mm. Kísérleteimből kitűnt, hogy a kisülések szabályossága és erőssége a közönséges, lengő megszakítóval bíró ruhmkorffnál igen nő, ha az elsőd áramkörbe iktatott megszakító egyik kontaktusát gyors forgásnak indítjuk. Föltaláló ezt oly módon éri el, hogy a szokásos c 3 csavarban egy forgatható c 2 magot helyez el (3. ábra), mely a platina kontaktusokkal áll kapcsolatban. Ezt a magot és az azon megerősített platina kontaktust oly módon forgatjuk, hogy egy kis c* elektromotorral kapcsoljuk. Ezt a motort ugyanaz az áram táplálhatja, mely a ruhmkorffot táplálja, de lehet szükség esetén más áramot is használni. A kapcsolás teljesen mellékes és ezért a rajzon nincs is ábrázolva. Ennek következtében a platinkontaktusok tiszták maradnak, nem tapadnak és tartósabbak. A jelvevő állomáson egy telep van elhelyezve, melynek áramkörében egy jelfogó írókészülék, egy relais vagy más oly készülék Van. melyre a távolból hatni lehet. A 4. ábrán g a telep, h egy írókészülék, mely az n áramkörbe van iktatva. A találmány szerint az áram zárására egy készüléket használok, mely az 5. ábrán természetes nagyságban van ábrázolva és egy j üvegcsőből áll, mely porrá tört vagy fölaprózott j 1 fémmel van töltve. Az oszlop két v ge rövid k fémlemezzel van kapcsolva, hogy»a rendszer a jeladó állomásból kiinduló jelekre megszólalhasson. Az üvegcső sok esetben guttaperchából vagy más hasonló anyagból készült csővel helyettesíthető. Két vastag j 2 ezüst drótdarabot, mely drótnak átmérője az üvegcsőével egyezik meg egy-egy- j s platindarabbal forrasztunk össze, a csőbe dugjuk, a csövet két oldalt I elzárjuk és a platindrótot beforrasztjuk.

3 - 3 A j L por a legkülönbözőbb fémekből készülhet, legczélszerűbb kétféle fémkeverékét alkalmazni, kemény nikkelport igen előnyösen használhatni, a czélszerű még 10% kemény ezüst reszeléket is hozzá adni, mert evvel a csőnek az elektromos rezgésekkel szemben való érzékenysége tetemesen nő. Ha az ezüst mennyiségét növeljük, ezzel a cső érzékenysége is nő, de a gyakorlatban czélszerű a csövet nem nagyon érzékennyé tenni, mert ellenkező esetben a földi vagy a légköri elektromosság változása is nagy hatást gyakorol a csőre. Növelhető az érzékenység az által is, hogy a porhoz vagy reszelékhez kevés kénesőt adunk, és az egészet addig keverjük,- míg a kéneső föl nem szívódott. A kéneső mennyiségének nem szabad oly nagynak lennie, hogy a fémpor összetapadjon, egyetlen alig látható csöpp egy csőhöz elégséges. Hasonló eredményt érünk el akkor is, ha nem a port keverjük kénesővel, hanem* a dugó belső fölületét vonjuk azzal be, de csak annyi kénesőt szabad használni, hogy a dugó fölülete fényessé legyen, szabad csöppeknek nem szabad láthatókká válniok. A cső nagyságával a fémdugók között levő távolság is változik, minél nagyobb a porszem nagysága, annál nagyobbnak kell a befogadására szolgáló térnek lennie. Föltaláló a következő méreteket tartja legelőnyösebbnek: A j cső mintegy 38 mm. hosszú, bem átmérője 2 25 mm. A dugó hossza mintegy 5 mm. a dugók között levő távolság mintegy 085 mm. A cső érzékenysége nő, ha a dugók távolsága kisebbedik, de a távolságot nem szabad nagyon kicsire venni, nehogy az átvitel pontossága kárt szenvedjen. A fémpornak nem szabad nagyon finomnak lennie, legczélszerűhb ha olyan, a mint azt durva reszelővel elő lehet állítani. A finom port fúrással kell eltávolítani. A port nem szabad a dugók között összenyomni, annak lazái* kell feküdnie, úgy, hogy ha a csőre íitést gyakorolunk, a por mozgásának láthatónak kell lennie. A csöveket be kell forrasztani, de vákuum eltekintve attól a kis légritkítástól, melyet a beforrasztásnál kitáguló és ennek következtében elszálló levegő idéz elő, nem okvetlenül szükséges. Óvakodni kell attól, hogy a cső közepe beforrasztás közben nagyon fölmelegedjen, mert ellenkező esetben az ezüst dugó és a por oxydálódna _és ezzel a cső érzékenysége csökkenne. A beforrasztásra legczélszerübben hydrogénláng használható. Kívánatos azonban, hogy a csőben vákuumot létesítsünk és föltaláló oly csövekkel is tett kísérletet, melyekben a légnyomás csak 01 atm. volt. A pornak teljesen száraznak és zsírtól és olajtól tisztának kell lennie, a reszelek készítésére szolgáló reszelőt tehát gyakran kell mosni és lehetőleg meleg állapotban használni. Ha a cső elkészült, a csőtől egy vagy két méter távolságban levő elektromos csengetyű hatásának kell kitenni. Hogy az érzékeny cső rendben legyen, kívánatos, de nem okvetlenül szükséges, hogy azon elektromos áram menjen át, mely 1 milliampérenél nem erősebb. Ha erős áram szükséges, több csövet lehet egymással párhuzamosan kapcsolni. Ez a berendezés azonban nem oly előnyös, mintha csak egy csövet alkalmazunk. A leírt csőnél az áramkörbe nem szabad többet mint egy Leclanehé-elemet bekapcsolni, minthogy ha az elektromótorikus erő 1-5 voltnál nagyobb, akkor is menne át áram, ha a csövet elektromos rezgések nem érik. Lehet azonban a csöveket úgy is készíteni, hogy a használt elektromótorikus erő nagyobb legyen. A 6. ábra egy ily csövet mutat, melyben nemcsak egy reszelékréteg van alkalmazva, Ezek a rétegek egymástól szorosan záró ezüstdugókkal vannak elzárva. ' Ily cső, ha annak szerkezete különben a leírttal megegyezik, kielégítő eredményeket ad, ha a vele kapcsolt telep elektromindító ereje 12 volt szorozva a rétegek számával. Eme csöveknél sem ajánlatos 1 milli-ampérenél erősebb áramot alkalmazni. A j cső más oly készülékkel is helyettesíthető, melyek tökéletlen elektromos kon-

4 _ 4 - taktust létesítenek, de eme készülékek nem czélszerűek. A k temezek rézből vagy alumíniumból készülnek, szélességük körülbelül 12 5 mm. vagy több, vastagságuk mintegy 0'5 mm. hosszúk ellenben úgy van megszabva, hogy az érkező elektromos hullámokra legyenek «hangolva». A lemez hosszát a következő módon szabjuk meg. Mintegy 50 cm. hosszú m stanniol csíkot (7. ábra), mely hosszúságot mindig a várható hullám hosszúságnak megfelelően szabjuk meg, gyönge gummioldattal az m 1 üveglapra ragasztunk, azután éles késsel vagy egy hegyes tárggyal a csík közepén egy m 2 metszésvonalat húzunk. Ha ezt a kísérleti lemezt a rezgés előidéző tengelyével párhuzamosan (ettől 4 5 m. távolságban) tartjuk, m 2 -nél kis szikrák keletkeznek. Ha a stanniollemez hossza közel az elektromos hullámok hosszával egyenlő, a szikra bizonyos távolságban lép föl, mely a legnagyobb, ha a lemez hossza a hullám hosszal pontosan egyenlő. így a csík meghosszabbításával vagy megrövidítésével a lemez hosszát meg lehet állapítani. Czélszerü ezt a kísérletet a reflektor gyújtópontjában vagy gyújtóvonalában kipróbálni. A lemeznek ily módon megállapított hossza a legelőnyösebb, de czélszerű ezt a lemezt mintegy 12 5 mm.-rel rövidebbre venni, hogy a bekapcsolt j csövet is figyelembe vegyük. I egy parabolikus hengeralakú reflektor, mely a jeladó állomáson használthoz hasonló. A k lemezek csövekkel pótolhatók. Némileg előnyös az, ha a reflektor nyílása és gyújtótávolsága az elektromos hullám hosszának háromnegyed része. Ha a jeladó nem idéz elektromos lengéseket elő, a j cső nem vezet és a helyi áramkör megszakadt. Kitűnt azonban, hogy ha a por, ha egyszer vezetővé vált, folytonosan vezető marad, még akkor is, ha a jeladó készülékből lengések többé ki nem indulnak, de ha a csövet megrázzuk, az áramkör ismét megszakad. Jól készített csőben az áramkör azonnal megszakad, ha a készülékre gyönge ütést gyakorolunk, ha az áramkörben gyönge áram kering és az önindukczió is csekély, vagy ha az önindukczió hatását a következő berendezéssel kikerüljük. A k lemez a helyi áramkörrel két kis csévével van kapcsolva, melyeket föltaláló «esillapító csévének» nevez és melyek úgy készülnek, hogy egy darab igen vékony szigetelt rézdrótot mintegy 38 mm. hosszú vasdrótra tekercselünk. Eme csillapítócsévék czélja az, hogy a jeladó készülékből jövő elektromos rezgések menjenek a helyi telepen át, és így ennek a j csőre gyakorolt hatását meggátolják. A csillapító-csévék néha egyszerű drótok által is pótolhatók. A j csövet tartalmazó helyivezeték még egy körülbelül 1200 ohm ellenállású, igen érzékeny* u telepet is tartalmaz, de ezen ellenállás egy részét előtét ellenállással is lehet pótolni. A relais önindukcziója lehetőleg csekély. A j cső, k lemezei és a k 1 csévék o 1 drótok segélyével vannak az o üvegcsőhöz kapcsolva, mely legczélszerűbben 30 cm.-nél nem hosszabb és az erős o 2 fagerenda végéhez üveg vagy ebonit-csavarok segélyével van megerősítve. A megrázást automatikusan végzi az áram, melyet a csövön át zárunk, a mennyiben az n relais által zárt vezetékben alkalmazott p kopogtató segélyével, mely egy közönséges csengetyűhöz hasonlít, de ennél rövidebb karja van. Az ütések némileg függélyes irányúak, hogy a reszelékek egymáshoz tapadását hatályosabban gátolhassák meg. "Wem kell okvetlenül a csövet kopogtatni, lehet a port is mozgatni, úg3% hogy az egyik vagy mindkét j 2 dugót ki- és befelé mozgatjuk, ekkor a p kopogtatót egy a nevezett dugóval kapcsolt fegyverzettel bíró elektromágnes pótolhatja. A h telegrafáló készülék rendszerint párhuzamosan van a kopogtatóval kapcsolva, de lehet a kapcsolást lánczolatosan is végezni. Közönséges kopogtatók és Morse-írók használatánál ezeket néha különlegesen kell berendezni, hogy pontokat és vonalakat lehessen előállítani. Néha szükséges a telegráf készüléket vagy»relaist az első relais hátán levő kontaktussal üzembe hozni, de ez a multiplex telegrafiánál és így a telegrafiai technikában általában szokásos.

5 - 5 - De ha csak lehet, előnyös egy porréteget tartalmazó csővel és relais-vel dolgozni, mint az a rajzon is ábrázolva van. Érzékeny és jól berendezett kopogtató-műnél az utóbbit relais nélkül és lánczolatos kapcsolással is lehet alkalmazni. Az n relais-vel párhuzamosan van az indukczió nélküli q ellenállás is alkalmazva, mely platinoidból készül és körülbelül négy akkora ellenállású, mint a relais, ez a relais önindukcziója által a j csőre gyakorolt káros hatást gátolja meg. A relais által zárandó vezeték a mintegy 12 elemből álló telepet és a p kopogtatót tartalmazza, melynek ellenállása mintegy 1000 ohm. magja pedig üreges, lágy vasból kisül és föl van hasítva, mint az a legtöbb telegrafiai készülékeknél szokásos. Ehhez a vezetékhez van lánczolatosan vagy párhuzamosan kapcsolva a h jelvevőkészűlék. Ha a készülék párhuzamosan van kapcsolva, ellenállásának a kopogtató műével kell egyenlőnek lennie. A h 1 platinoid ellenállás, mely körülbelül öt akkora, mint a h ellenállás, az utóbbival párhuzamosan van kapcsolva, és ehhez lehetőleg közel elhelyezve. kp kopogtató-művel párhuzamosan hasonló p 1 platinoid ellenállás van bekapcsolva, mely körülbelül öt akkora, mint a kopogtató-műé. Hasonló p 2 ellenállás van a kopogtatóinű fegyverzet kontaktusával kapcsolva. Czélszerű a relais-kontaktusokkal párhuzamosan egy folyadék ellenállást alkalmazni, ez bizonyos számú csőből áll, melyek a 8. ábrán természetes nagyságban vannak ábrázolva. Ezek kénsavval savanyított vízzel vannak töltve. A relais-kontaktusok között párhuzamosan elhelyezett ellenálláscsövek számának 15 volt feszültségű r telepnél mintegy 10-nek kell lenni, úgy, hogy nagy ellenállása következtében az r telep áramát át nem bocsájtja, de átbocsájtja a nagy feszültségű nyitási áramot, a nélkül, hogy a relais-kontaktusoknál szikra keletkezne. Minden a j helyiáramkörben dolgozó készü- Ha a csőben több porréteg van, a kopog-! léknél egy platinoid ellenállást kell mellékáramkörben alkalmazni, épp úgy minden tatót és Morse-írót közvetlenül a csövön! átmenő áram segélyével is leliet működtetni. indukczió nélküli ellenállásnál is. A 9. ábra a rezgés előidézésére szolgáló készülék egy más kiviteli módozata. Ennél a d vagy e golyók meleg úton vagy másként vannak a szigetelő-anyagból, pl. ebonitból vagy vulkanitból készült csövekre megerősítve. A d 2 csövek szorosan a másik hasonló d 3 csőbe illik, melynek d l födele van. Ezeken a csöveken mennek a d 5 rudak át, melyek a d golyókat a vezetékkel kapcsolják össze. Egy vagy mindkét d 8 rúd a d golyóval golyóscsuklók segélyével van kapcsolva ég a d l födél csavarházain megy át. A rúd forgatásával az e golyóknak egymástól való távolsága szabályozható, d e a d 3 csőben levő fúratokat jelzi, melyeken az e golyók között levő közbe a vazelinolajat be lehet önteni. Eddig csak hengeres reflektorokat alkalmaztak, de épp úgy, lehet közönséges, legczélszerúbben parabolikus tükröket használni, milyenek a világító berendezéseknél is szokásosak. Ebben az esetben előnyös különösen berendezett rezgés előidézőt alkalmazni. A 10. ábra a parabolikus tükröt és ennek gyújtópontjában elhelyezett rezgés előidézőt mutat. Ez az előbb leírttól eltér, a mennyiben két gömb helyett két e félgömbből áll,jnelyeket egymástól olaj vagy más dielektrikum választ el. A szikra a dielektrikumon a félgömbök kis toldatai között csap át, a készülék hatása és beállítási módja ugyanaz, mint az előbb leírtté. Ez a szerkezet egy ebonit-csőben helyezhető el, mint az a 9. ábrán látható. A 11. ábra a közönséges l reflektorban elhelyezett fólfogót mutatja. Ebben az esetben a k k lemezek meg vannak görbítve és egyik végükön egy érzékeny j csővel, másik végükön pedig kis sűrítővel vannak kapcsolva, mely 2-5 cm. szélességű négyzetes lemezekből áll, a melyek között rendkívül vékony k 3 papirréteg van, p a kopogtató-készülék.

6 - 6 - előidé- A kondenzátor lényeges változás zése nélkül elhagyható. A helyi áramkörrel a kapcsolás kis k 1 drótcsévék közvetítésével történik, mint azt már leírtuk. Az egész berendezés olyan, mint azt az első jelfogó berendezésre leírtuk. A jelfogó úgy van elhelyezve, hogy a reflektorból jövő elektromos sugárkúpot fölfogja, hasonló módon hangoljuk, mint azt előbb leírtuk az elektromos hullámhosszúságnak megfelelően, csakhogy ebben az esetben egy áttört stanuiol-lemezt használunk. Nem lényeges dolog az, hogy a jeladó és jelvevő állomáson egy-egy reflektort alkalmazzunk, de ha ezt a berendezést nem alkalmazzuk, a távolság, melyre a jeleket átvihetjük, jóval kisebb. Ha az átvitel nagy távolságra történik, czélszerűen lehet a 12. ábrán látható jeladót használni. t t két a t 1 kötéllel kapcsolt oszlop. A kötélen két szigetelt t 2 í 2 fémlemez függ, melyek e golyókkal vannak kapcsolva. Ezek olajban vagy más dielektrikumban lógnak. A lemezek továbbá a í 3 gömbökkel vannak kapcsolva, melyek a c ruhmkorffhoz kapcsolt c l golyók közelében vannak elhelyezve. A t s golyók nem okvetlenül szükségesek, minthogy a í 2 lemezek a ruhmkorff-fal szigetelt vékony drótok segélyével is kapcsolhatók. A jeladóval kapcsolatban alkalmazandó jelfogó a jeladóhoz hasonló, csakhogy az j golyók az érzékeny j csővel és a k lemezzel vannak helyettesítve, a t 3 golyókat pedig a k 1 fojtócsévék pótolják. Ha nagy köralakú, jól hangolt jelfogót alkalmazunk a k lemezek elmaradhatnak. Megjegyzendő, hogy különben hasonló körülmények között az a távolság, melyre a jelek átvihetők, annál nagyobb, minél nagyobbak a jeladó és jelfogó lemezei, minél magasabb helyzetben vannak a talaj fölött és bizonyos fokig, minél távolabb vannak a készülékben a lemezek egymástól. Állandó berendezéseknél czélszerű a lemezeket végeiken zárt, az oszlopokra húzott hengerekkel pótolni, melyek szigetelőkön fekszenek. Ekkor a szigetelők a nedvesség ellen védve vannak és a készülék nedves időjárásnál is jól működik. Henger helyett kúp vagy félgömb is használható, az oszlopnak pedig száraznak és kátrányozottnak kell lennie. Ha a jeleket a talajban vagy vízben adjuk, a 13. ábrán látható jeladót kell alkalmazni. Az egyik d golyót az E földdel legczélszerűbben vastag drót segélyével kapcsoljuk, a másodikat pedig egy u lemezzel vagy vezetővel, mely a v oszlopon a talajtól szigetelve van alkalmazva. A d golyók el is maradhatnak és az egyik e golyót lehet a földdel, a másikat az u lemezzel vagy vezetővel kapcsolni. A jelfogó állomáson (14. ábra) az érzékeny j lemez egyik sarkát az E földdel kötjük össze, még pedig ugyancsak vastag drót segélyével, másik sarkát pedig a w lemezzel vagy vezetékkel, mely az u lemezhez vagy vezetékhez hasonló. A w lemez az x oszlopra függeszthető és a talajtól szigetelendő. Minél nagyobbak a jeladó és jelfogó lemezei és minél magasabban függenek, annál nagyobb távolságra vihetők a jelek át. Az utóbb leírt készülék alkalmazásánál a két készülék között levő akadályok gátlólag nem hatnak. A jelfogó lehetővé teszi, hogy a rezgéseket a talajból vagy a vízből fölvegyük, a nélkül, hogy a w lemezt alkalmazni kellene. Ez oly módon történhetik, hogy az érzékeny j 1 cső két sarkát legczélszerűbben bizonyos távolságban ássuk a földbe, még pedig abban az irányban, melyben a rezgések érkeznek. Eme kapcsolatnak nem kell vezetőkapcsolatnak lennie, hanem bizonyos kapaczitású kondenzátorral kell ellátva lennie. Lemezek helyett ballonokat is lehet alkalmazni, ha azokat vezetőanyagból készítjük vagy vezetőkké tesszük, pl. oly módon, hogy stanniollal bevonjuk. Minthogy ezek a ballonok tetemes magasságra szállanak föl, alkalmazásukkal a jelátvitel távolsága is növelhető. Lehet továbbá sárkányokat is alkalmazni, ha azokat stanniollal bevonjuk. A leírt készülék annyira érzékeny, hogy

7 - 7 - a két állomás jeladóját és jelfogóját tetemes távolságban kell egymástól alkalmazni, vagy pedig vastag fémlapokkal egymástól szigetelni. Ezért a készülékeket fémszekrényekbe zárjuk, a vezetékek szabadon fekvő -részeit' pedig fémcsövekkel fogjuk körül. A készülék ama részei, melyek a távolfekvő állomástól jövő hullámokat fogják tol, fémernyőkkel védhetők az ugyanazon az állomáson levő jeladók hatása ellen. Ha a jeladás a talajon vagy vízen át történik, a jelfogó-állomáson levő jeladók kikapcsolhatók. Ugyanez történhetik. ha a jeleket a levegőn át közvetítjük. Újabb vizsgálódások megállapították, hogy az úgynevezett Hertz-féle hullámok a térben a fényhullámokhoz hasonló módon terjednek, a mennyiben ezek is alá vannak vetve a törés és visszaverés törvényeinek és ebben térnek el a X vagy Röntgen-sugarak- tól de bizonyos anyagokon, mint pl. falon, fán, stb. épp úgy áthatolnak, mint a Röntgen-sugarak, ellenben a vastag fémlemezeken visszaveretnek. Ezek a sugarak, melyek a térben épp úgy vezeték nélkül terjednek, mint a fénysugarak, azzal a tulajdonsággal bírnak, hogy ha tökéletlen kontaktust képző anyagot, pl. fémport érnek, ezt vezetővé teszik. Az elektromos hullámoknak ezt a tulajdonságát hasznosítja a találmány telegrafikus czélokra, a mennyiben a jeladó által létesített elektromos hullámokat a jelfogónál egy tökéletlen kontaktust képező anyagra vezetjük, ezt ily módon vezetővé tesszük, és így telegráfiai jeleket létesítünk, mint azt előbb leírtuk, miközben ügyelünk arra, hogy a tökéletlen kontaktust egymást gyorsan követő ütések által ismét létesítsük. A hullámok ily módon rendkívül gyors áramlökéseket fognak létesíteni, melyek a telegráfikus készülékekben épp úgy hatnak, mint valami folytonos áram, mely a sugárzás megszakításával megszakad. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Jelfogó elektromos rezgések által működtetett telegráf-berendezésekhez, jellemezve egy tökéletlen kontaktus vagy zárt fémporral telt j cső által, melyet az azt érő elektromos rezgések vezetővé teszik, mely a helyi áramkörbe van kapcsolva és egy elektromos úton működtetett kopogtató mű hatása alatt áll, mely eme qsőre gyakorolt ütések által meggátolja, hogy a cső a sugárzás megszűnte után is vezető maradjon. 2. Az 1. alatt védert jelfogónál egy érzékeny j cső, melynél a j 2 fémdugók között egy vagy több laza j 1 fémporréteg van, míg maguk a fémdugók a helyi áramkörbe vannak kapcsolva. 3. Az 1. alatt védett jelfogónál a jeleket közvetítő hullámoknak megfelelően hangolt k fémlemezek, melyek a tökéletlen kontaktus vagy a j cső végén vannak alkalmazva és a csővel és jelfogó vezetékkel vezetően kapcsolva, oly czélból, hogy az elektromos rezgéseknek kitett jelfogó fölület nagyobbítható legyen. 4. Az 1. alatt védett jelfogónál k x csillapítócsévék alkalmazása közvetlenül a k lemezek mögött, hogy a k lemezben gerjesztett elektromos rezgések a tulajdonképeni jelfogó vezetékbe át ne mehessenek. 5. Az 1. alatt védett jelfogónál egy g-ellenállás cséve alkalmazása, mely a jelfogó relais-ével párhuzamosan van kapcsolva, oly czélból, hogy a relais önindukcziójának a tökéletlen kontaktusra vagy az érzékeny j csőre gyakorolt hatását megszüntethessük. 6. Az érzékeny j cső töltésére egy keverék, mely nikkel-reszelékből is körülbelül 10% ezüst-reszelékből áll. 7. A 6. igény alatt védett por, melyhez kevés kéneső van keverve. 8. Kiviteli módozata az 1. alatt védett jelfogónak, melynél a tökéletlen kontaktus vagy az érzékeny j cső egyik vége a földdel, másik vége pedig a földtől szigetelt lemezzel vagy u vezetékkel van kapcsolva, és melynél a jeladó egyik d vagy e golyója a földdel, a másik pedig egy a földtől szigetelt lemezzel vagy w vezetővel van kapcsolva, úgy hogy a jeladás a földön át is történhetik. (2 rajzlap melléklettel.) PALLAS IÍÉBZVÍNYTARBASÁG NYOMDAJA BUDAPEST

8 9587 sz I. rajzlap. Újítások jelzési czélokra szolgáló elektromos hullámok átvitelére alkalmazott berendezéseken BZabadalmi leíráshoz. és készülékeken. MARCONl GUGL1ELMO TANULÓ WESTBOURNE PARKBAN. F I Fotolitogr. Klösz Gy. Budapest. Pallas-nyomda Budapesten

9 II rajzlap Újítások jelzési czélokra szolgáló elektromos hullámok átvitelére alkalmazott berendezéseken és készülékeken. MARCONI GUGL1ELMO TANULÓ WESTBOURNE PARKBAN sz. szabadalmi leirá»hot. F I G. 10. F I G. I F I G. 13. F I G F I G w í ÓJH ~EQ> ev i J- n cc Fotolitcgr. Klosz Gy. Badape3t. Pali tu-nyomda Budapesten

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN BHG Bevezetés A TV IV. sávi átjátszóprogram kiépítése szükségessé tette egy az ebben a sávban működő antennapanel kifejlesztését, amely úgy adó-, mint vevőantennaként

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató. DIN EN 1298 Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk. ProTec XXL System

Felépítési és alkalmazási útmutató. DIN EN 1298 Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk. ProTec XXL System Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk ProTec XXL System EN 1004 3 8/12 XXXD Alumínium gurulóállvány Állványosztály 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános... 3 1.1 A felhasználó

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

ED 136 /DIM, ED 236/DIM lámpák

ED 136 /DIM, ED 236/DIM lámpák ED 136 /DIM, ED 236/DIM lámpák Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96 526 474 Fax. 06 96 526

Részletesebben

10.6.3. Lemezes súrlódó tengelykapcsolók

10.6.3. Lemezes súrlódó tengelykapcsolók l ebből a kerületi erő és az átvihető nyomaték F F cos ex- p. sin oc k - pf n - P a--:-. c_'---,- sm ex + p cos ex ' (10.59.) F A szögemelő méretezésénél a kapcsolókart terhelő erő Fa 1 = T, mivel három

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei A félvezető elemek bevezetése, illetve alkalmazása forradalmi változást idézett elő a vivőfrekvenciás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000221552B1_! (11) Lajstromszám: 221 552 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (51) Int. Cl. 7 F 23 G 7/00 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

!HU000225579B1! HU 225 579 B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: 225 579 (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal

!HU000225579B1! HU 225 579 B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: 225 579 (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal !HU000225579B1! (19) HU (11) Lajstromszám: 225 579 (13) B1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 01 00213 (22) A bejelentés napja: 1999. 11. 26. (40)

Részletesebben

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz 2 Műszaki adatok: DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagoló beállítható töménység: 0,2 2 % átfolyó vízmennyiség: 10 l/óra 2,5 m 3 /óra víznyomás: 0,3 6

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány

Felépítési és alkalmazási útmutató. Összecsukható állvány Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 2006 KRAUSE-Werk Összecsukható állvány Alumínium gurulóállvány EN 1004 szerint Állványosztály 3 130 INT_560804_ProTec_XS_HU.indd 130 05.12.2006

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 59. Melléklet: 60. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.59 1984. július 18. ENSZ-EGB 60. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE

DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE Tartalmasan és érdekesen Ami a korszerű tananyag mögött áll (szakmódszertan) DEMONSTRÁCIÓS- ÉS TANULÓKÍSÉRLETI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE Szendreiné Boncz Ildikó Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi

Részletesebben

Az elektro^indaktív taszításról.*

Az elektro^indaktív taszításról.* AZ ELEKTRO-INDUKTÍV TASZÍTÁSRÓL. Máskép viselkednek azok az üszökfajok, a melyek nem csak a magszemben élnek, hanem más növényrészeket is m egtám adnak, mint pl. a kukoricza-üszök: ennél az infekczió mindig

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás.

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás. BENSON PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó Benson Használati gépkönyv és kezelési utasítás AC Works Kft. 1044 Budapest Frangepán u. 16. Tel.: 1-785-0390 1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b) ellenőrzés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Palotai Zoltán. Kézi reszelés. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

MUNKAANYAG. Palotai Zoltán. Kézi reszelés. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Palotai Zoltán Kézi reszelés A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) A követelménymodul száma: 0111-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-30

Részletesebben

2016.02.16. Villámvédelem

2016.02.16. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298. Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298. Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10 Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO System Serie 10 EN 1004 3 8/12 XXXD Alumínium gurulóállvány Állványosztály 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános... 3 1.1

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Verzió 1.0 Magyar PIPER 100 / 200

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Verzió 1.0 Magyar PIPER 100 / 200 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Verzió 1.0 Magyar PIPER 100 / 200 PIPER 100 / 200 2 Bevezetés Gratulálunk a Leica Geosystems új Csőlézerének a megvásárlásához. Termék Termék Azonosítás A Piper 100 és 200 lézeres

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

A gázkészülékek csoportosítása

A gázkészülékek csoportosítása A gázkészülékek csoportosítása A Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) a gázkészülékeket egységteljesítmény szerint: 58 kw egységteljesítményt meg nem haladó és 58 kw egység- és 116

Részletesebben

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë

Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë Ïàéäàëàíó æ?í³íäåã³??ðàë 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 150 min 485 max 955 349 95 600 / 900 420 HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Műszaki könyv Pneumatikus tolózárhoz Típus: 450

Műszaki könyv Pneumatikus tolózárhoz Típus: 450 Műszaki könyv Pneumatikus tolózárhoz Típus: 450 1 Műszaki könyv Pneumatikus tolózárhoz 1. Műszaki leírás A berendezés feladata: a tolózáron keresztül darabos szilárd anyagok kiömlesztése. 2 3 A berendezés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK.

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. '^i'iiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinw

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N.) számára 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani 12 egymást követő hónap alatt

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba.

WILO-WJ -HWJ. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2021059/9805, Ba. WILO-WJ -HWJ H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2021059/9805, Ba. 2 Műszaki változtatás jogát fenntartjuk Műszaki változtatás jogát fenntartjuk 3 Lásd adattábla Szállitható közegek: szilárd és ülepedő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és Palotainé Békési Katalin Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és villamos (korlátozottan) területen. A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Multigym Plus kézikönyv

Multigym Plus kézikönyv Multigym Plus kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy

Részletesebben

INSTRUCTIONS FOR OPERATION. Használati útmutató DAVOLINE 2 MOTOROS ELSZÍVÓHOZ

INSTRUCTIONS FOR OPERATION. Használati útmutató DAVOLINE 2 MOTOROS ELSZÍVÓHOZ INSTRUCTIONS FOR OPERATION Használati útmutató DAVOLINE 2 MOTOROS ELSZÍVÓHOZ Telepítés Elektromos főzőlap esetén az elszívót a főzőlaptól 60 cm távolságra telepítsük, míg gázfőzőlap esetén 75 cm távolságra.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések

KEZELÉSI UTASÍTÁS. KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések KEZELÉSI UTASÍTÁS KF ; KV; ; KV; CV; CKV CKV típusú fan-coil berendezések Kérjük olvassa el a használati útmutatót a beüzemelés előtt. A készülék szervizeléséhez hívjon szakembert. A készüléket szakemberrel

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

PIETRO MORO EUROPA széria váltvaforgató ekék

PIETRO MORO EUROPA széria váltvaforgató ekék PIETRO MORO EUROPA széria váltvaforgató ekék EVQ/14 kukorica elıhántókkal, ekeszár védıkkel A PIETRO MORO EUROPA szériájának váltvaforgató ekéibıl mind a kisebb, mind a nagyobb területen gazdálkodók igényeiknek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2.4 Fizika - Elektromosságtan 2.4.4 Elektrosztatika, elektromos tér

2.4 Fizika - Elektromosságtan 2.4.4 Elektrosztatika, elektromos tér Első kísérletek az elektrosztatikában! Franciaországban a fizikus Dalibard már 250 évvel ezelőtt megpróbálta bebizonyítani, hogy a villámok és a szikrák ugyanolyan természetűek. Ehhez Dalibard egy Párizs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Völgyi Lajos. Hőcserélők üzemeltetése, szerelése. A követelménymodul megnevezése: Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás

MUNKAANYAG. Völgyi Lajos. Hőcserélők üzemeltetése, szerelése. A követelménymodul megnevezése: Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás Völgyi Lajos Hőcserélők üzemeltetése, szerelése A követelménymodul megnevezése: Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás A követelménymodul száma: 0562-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7.1. Áttekintés Igény esetén a tároló szállítható egy polipropilén rétegelválasztó lemezzel, mely segítségével a fels és az alsó tárolótartomány termikus

Részletesebben

CL55 2 GARANCIA HASZNÁLAT ÉS TÁRCSÁK VÁLASZTÁSA FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK TISZTÍTÁS

CL55 2 GARANCIA HASZNÁLAT ÉS TÁRCSÁK VÁLASZTÁSA FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK TISZTÍTÁS CL 55 CL55 2 TARTALOMJEGYZÉK GARANCIA FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK BEVEZETÉS AZ ÚJ CL55 CL 60 V.V. ZÖLD- SÉGFELDOLGOZÓ GÉP D VERZIÓHÁHOZ A GÉP BEKAPCSOLÁSA Javaslat a villamos csatlakozásokhoz Vezérlő tábla

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP HYD- DM130 Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség Hálózati frekvencia Motor teljesítmény A főorsó 12 mm A főorsó sebességeinek száma A főorsó üresjárati sebessége

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

Erősek, biztonságosak, és könnyű a használatuk: hogy minden nap minden körülmény között profinak érezhesse magát.

Erősek, biztonságosak, és könnyű a használatuk: hogy minden nap minden körülmény között profinak érezhesse magát. Erősek, biztonságosak, és könnyű a használatuk: hogy minden nap minden körülmény között profinak érezhesse magát. láncfűrészek és ágvágók 11 Láncfűrészek és ágvágók Az Oleo-Mac láncfűrészeknek többféle

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók Az ebben a kézikönyvben alkalmazott jelek Ezek a jelek fontos információkat szolgáltatnak. Teljes mértékben figyelembe kell venni ezeket az utasításokat. Veszély! Ezeknek az utasításoknak figyelmen kívül

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági előírások 87 1.1 Általános rész 87 1.2 Figyelemfelhívó jelzések 87 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése 87 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben