Fizika a környezetünkben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika a környezetünkben"

Átírás

1 Bevezeté Fizika a környezetünkben A zámítógép, a laptop, a digitáli fényképezőgép, a mobiltelefon, az autóok tájékozódáát egítő navigáció rendzer má tudományágak mellett a fizika kutatái eredményeinek alkalmazáa révén valóulatott meg. A fizikai imeretek okoldalú felaználáára volt zükég a televízió, a magnó, a CD-lejátzó, a lézer, az űrajó, a Holdra zállá megvalóítááoz i. Nélkülözetetlen a fizikai imeretek aznoítáa a termelé automatizáláa, a gyógyítá területén alkalmazott vizgálóberendezéek, műzerek, a közlekedé, az energiagazdálkodá é a környezetvédelem további fejleztée terén i. Ez a könyv bevezetét nyújt az alapvető fizikai jelenégek, változáok megimerééez, bemutatja azok okzínű felaználáát, alkalmazáát. A jelenégek leíráakor tetnek nevezzük a labdát, az aztalt, az autót, a poárban lévő vizet, de még a teremben levő levegőt i. A tet zót teát okkal tágabb értelemben aználjuk a fizikában, mint a biológiában vagy a matematikában. A leckék többége a mindennapi életből vagy a korábbi tanulmányokból imert tapaztalatokból, megfigyeléekből indul ki. Számo kíérlet, méré leíráa i egíti az anyagok fizikai tulajdonágainak a megimeréét, a jelenégek, özefüggéek, törvények felimeréét. Sok érdeke, otton i elvégezető kíérlet találató a Fizikai kíérletek környezetünk tárgyaival című kiadványban i. A könyvben a méréek adatainak áttekintéét, a képletek értelmezéét táblázatok, grafikonok könnyítik. A leckék tartalmának könnyebb áttekintée érdekében zínezéel jelöltük meg az egye, zoroabban özetartozó rézeket. Ez a jelölé egítéget nyújtat a tanulában, az egye rézek lényegének kiemeléében. 4

2 Dr. Zátonyi Sándor Fizikai kíérletek KÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVAL A következőkben a könyvből kiragadott példákat látz. Példa A Forma 1-e verenyen az egyik autó a pálya 0,3 ozú egyene zakazát 5 máodperc alatt tette meg. Mekkora volt az autó ebeége ezen a zakazon? Méré Mérj ki a padlón 3 m ozú távolágot! a) Mérd meg topperórával, ogy mennyi idő alatt tezi meg ezt a távolágot az elemmel működő játék autó! b) Számítd ki a játék autó ebeégét! Kérdéek é feladatok Nemzeti Tankönyvkiadó A megimert özefüggéek alkalmazáát kidolgozott példákkal vezeti be a könyv. A gyakorláoz ok érdeke témájú feladat találató mindegyik fejezetben. Ezek egy réze az imeretek felidézéét, illetve értelmezéét kívánja meg; a feladatok további réze pedig a tanult özefüggéek gyakorlati alkalmazáába nyújt betekintét. A könyv megerőítéként zámo kíérletet i tartalmaz. Ezek többége otton i elvégezető. A könyvben levő fejezetek egy réze a termézetimeretből vagy a matematikából tanult imeretek felidézéét, megerőítéét, kiegézítéét zolgálja (a ozúág, a terület, a térfogat, a tömeg, az idő é a őméréklet mérée, a folyadékok é gázok tulajdonágai, a űrűég, az úzá, a őtágulá, a őterjedé, a almazállapot-változáok tb.). Az új imeretek elmélyítéét egítik a Jó tudni! című kiegézítő anyagok. A Méré című rézben a témáoz kapcolódó feladatokat i találunk. Az Érdekeég című rézek a fizikuokról, termézettudóokról, a fizika régi é új tecnikai alkalmazáairól tartalmaznak érdekeégeket. A Múzeumlátogatá című rézben néány olyan magyarorzági múzeumra ívjuk fel a figyelmet, aol a fizikával kapcolato tárgyak találatók. 1. Írd a reláció jelek (<, =, >) közül a megfelelőt az alábbi mennyiégek közé! a) 7 cm 7 mm; b) Jó tudni! Az SI-mértékrendzer. Korábban nagyon ok gondot, problémát jelentett, ogy orzágonként má-má mértékegyégeket aználtak. A nemzetközi együttműködé, a kerekedelem növekedée zükégeé tette a mértékrendzer egyége kidolgozáát. Érdekeég Szent Itván méréügyi rendelete. Magyarorzágon az elő, méréüggyel kapcolato rendelkezét Szent Itván király adta ki. A királyi mértékek (ujj, üvelyk, láb) nagyágára é a köztük levő kapcolatok megatározáára vonatkozott. Internet Kere válazt az interneten arra, ogy mekkora a ebeége a leggyorabb a) repülőgépnek; b) autónak; c) zárazföldi állatnak; d) alnak; e) madárnak! 5

3 Bevezeté Megfigyelé, kíérlet, méré Fizikai imereteink egy rézét környezetünk tárgyainak, jelenégeinek tudato megfigyeléével zerezzük. Megfigyeljük például, ogy tavazal ogyan olvad el a tavat borító jég, vagy milyen módon verődik viza a napfény a íktükörről. A tudóok i a termézet jelenégeinek a megfigyelée, özeaonlítáa, elemzée révén jutottak el a termézet alapvető törvényeinek felimerééez. Vannak olyan jelenégek i, amelyek alapoabb megfigyelééez kíérletet kell végeznünk. Kíérletezé orán a fizikai jelenégeket mi magunk állítjuk elő reprodukálató módon, azt a zükége többzör meg i imételjük. Ha például azt akarjuk megállapítani, ogy mely tetek úznak a vízen, akkor különböző anyagú, eltérő térfogatú é má-má alakú tárgyakat tezünk a vízbe, megfigyeljük, ogy melyek merülnek le, melyek maradnak fenn a víz felzínén. Ezt követően azt kell megállapítanunk, ogy mi a közö jellemzőjük, tulajdonáguk azoknak a tárgyaknak, amelyek úznak a vízen. Arra a következtetére jutatunk, ogy azok a tetek úznak a vízen, amelyeknek a űrűége kiebb a víz űrűégénél, vagyi űrűégük kiebb 1 g/cm 3 -nél. Az anyagok tulajdonágainak megimerééez vagy a jelenégek tanulmányozááoz gyakran zük- 6 Vízminta vétele ége mérét i végeznünk. Mérékor a tetek valamely mérető tulajdonágát (térfogatát, tömegét, őmérékletét tb.) aonlítjuk öze az adott mennyiég mértékegyégével (cm 3, g, C tb.). A mértékegyég előtti zám (a mérőzám) azt mutatja, ogy a mért mennyiég ányzoroa a mértékegyégnek. Megmérjük például, ogy mekkora a tömege egy almának. Ráelyezzük a mérlegre. A mérleg 160 grammot mutat. Az alma tömege teát 160-zoroa a tömeg mértékegyégének, a grammnak. mérőzám Jó tudni! mennyiég 160 g mértékegyég Az SI-mértékrendzer. Korábban nagyon ok gondot, problémát jelentett, ogy orzágonként má-má mértékegyégeket aználtak. A nemzetközi együttműködé, a kerekedelem növekedée zükégeé tette a mértékrendzer egyége kidolgozáát. Az elő, erre vonatkozó nemzetközi egyezményt 1889-ben írták alá Párizban. Ennek korzerűített változatát fogadták el 1976-ban; majd az 1983-ban történt újabb módoítá után alakult ki a ma i aznált rendzer. Ezt a mértékegyégrendzert a francia nyelvű elnevezé (Sytème International) rövidítée alapján SI-nek nevezzük. E mértékegyégrendzer alapegyége például a méter, a máodperc é a kilogramm i. Az SIozúágegyég (a méter) ma i érvénye megatározáát 1983-ban Bay Zoltán ( ) magyar fiziku javalatát alapul véve fogadták el. A 8/1976. (IV. 27.) rendelet tette kötelezővé Magyarorzágon, de az 1980-a évek elején vált általánoá a aználata. Bay Zoltán

4 Bevezeté A kíérleti munka zabályai 1. Kíérletezé előtt a kíérlet menetének leíráát mindig elolvaod, a kikézített ezközöket ellenőrzöd. 2. Az egye kíérleteknél a peciáli tűz- é munkavédelmi zabályokat a gyakorlati munka megkezdée előtt feleleveníted. 3. A kíérleti ezközökkel mindig rendeltetézerűen bánz. 4. A mérőműzereket aználat előtt ellenőrzöd, ogy a mérendő mennyiégnek megfelelő méréatár mérető-e. 5. Ha egyéni kíérleti ötlet jut az ezedbe, elvégzééről feltétlenül kérdezd meg a tanárodat! Önállóan ne kezdj új kíérletbe! 7

5 Tûzvédelem 6. A kíérletezé közben keletkezett tűz eetén azonnal zólj a tanárodnak! 7. A berendezéek rendellene melegedéét, illetve egyéb rendellene működé ézleléét jelezd a tanárnak! 8. Eetlege tűz keletkezée eetén a kíérletezé elyzínét a tanár vezetéével a kijelölt meneküléi útvonalon agyd el táraiddal! Környezetvédelmi zabályok 9. Az elaznált vegyzereket, elemeket, telepeket cak a kijelölt gyűjtőedénybe gyűjtd! 10. A lefolyóba vegyzert önteni tilo! 11. A vezélye ulladékokat (egye vegyzerek tb.) cak a kijelölt gyűjtőedénybe elyezd! 12. Mérgező, légzennyező gázokkal cak a emlegeítő-elzívó fülkében kíérletezz! 8

6 A tetek mozgáa A következőkben a tetek mozgáának legegyzerűbb eeteivel imerkedünk meg: az egyenlete mozgáal é a változó mozgá néány fajtájával (például a lejtőn leguruló tet mozgáával é a zabadeéel). A változó mozgá további fajtáinak a megimeréére cak a kéőbbi tanulmányok keretében kerül or.

7 A tetek mozgáa 1. Nyugalom é mozgá A Föld mozgáa A Föld forgómozgát végez aját tengelye körül, é ellipzi ( elnyúlt kör ) alakú pályán kering a Nap körül. A Föld 1 nap alatt fordul meg tengelye körül, é valamivel több mint 365 nap a keringéi ideje. A Nap körül kering a Föld, é közben forog! Haonló módon, kiebb vagy nagyobb ellipzi alakú pályán kering a többi bolygó i. A Napoz közelebb levő bolygók keringéi ideje kiebb, a távolabbi bolygóké nagyobb, mint a Föld keringéi ideje. Amikor vonaton utazunk, akkor nyugalomban vagyunk a vonatoz vizonyítva, de mozgunk a közelben levő épületekez, fákoz képet. Ha a fa alatt ülünk, nyugalomban vagyunk a fáoz vizonyítva, de mozgában vagyunk a Napoz képet. A köznapi zóaználatban a kifejezetten nem nevezzük meg az eltérét a Földöz zoktuk vizonyítani nyugalmi állapotunkat, illetve a mozgáunkat. A tetek különböző alakú pályákon mozogatnak, így ebeégük jelentően eltéret egymától. A vonat például két váro között, a nyílt pályán egyene vonalú egyenlete mozgáal alad (e nem gyorul, e nem laul). Az állomáoz közeledve a vonat lauló mozgát végez; a váltókon átaladva változik mozgáának az iránya (görbe vonalú pályán mozog), közben cökken a ebeége i. A teerautó egyene vonalú egyenlete mozgáal alad az autópályán. A teerautót megelőzi egy zemélyautó. Előzé közben a zemélyautó görbe vonalú pályán alad, é ebeége nagyobb, mint a teerautó ebeége. A tetek mozgáát ebben é má eetekben i pályájuk alakja é ebeégük alapján aonlítatjuk öze. A következőkben az egyene vonalú mozgát vizgáljuk. Jó tudni! A tetek mozgáával kapcolatoan célzerű megkülönböztetnünk a pályát, az utat é az elmozdulát. Pályának nevezzük a mozgó tet által leírt vonalat. A tet mozgáát többnyire cak a pálya egy kiválaztott zakazán vizgáljuk. Az út a vizgált pályazakaz oza. Az elmozdulá egy olyan irányított zakaz, amely az adott pályazakaz kezdőpontjából a végpontjába mutat. A Szécenyi-egyi Gyermekvaúton közlekedő vonat eetében például a Hűvövölgy é a Szécenyi-egy közötti vaútvonalat nevezzük pályának. Ha a vonatnak a Jánoegy é a Virágvölgy közötti mozgáát vizgáljuk, akkor a két állomá közötti zakaz ozát útnak nevezzük. A Jánoegytől a Virágvölgyig mutató irányított zakaz pedig az elmozdulá. 10 A Szécenyi-egyi Gyermekvaút pályája

8 A tetek mozgáa 2. Az út é az idô mérée Fizika a étköznapokban A vaúti menetrendből megállapítatjuk, ogy mekkora távolágra van az egyik állomá a máiktól, é mennyi idő alatt tezi meg a vonat a két állomá közötti utat. A debreceni állomá például 137 -re van a mikolci pályaudvartól, é az egyik vonat 85 perc alatt tezi meg e két állomá közötti utat. Egy máik vonat 120 perc (2 óra) alatt tezi meg ugyanezt az utat. Ha autóval akarunk utazni, akkor térkép vagy GPS egítégével állapítatjuk meg az egye települéek közötti út ozát. Eez vizonyítva tudjuk megbecülni az út megtételéez zükége időt. Debrecen é Mikolc között közúton 98 a távolág, ezt az utat az egyik autó 80 perc alatt tette meg. Kerékpárral 5 óra alatt teetjük meg ugyanezt az utat. A vonat, az autó, a kerékpár é minden má tet mozgáának fonto adata, jellemzője a menetidő (vagy röviden az idő) é a megtett út. Az idő mértékegyége a máodperc (ecundum, rövidítve: ), további mértékegyége a perc (mi nutum, rövidítve: min) é az óra (our, rövidítve: ). Az út mértékegyége a méter (m). Ennél nagyobb mértékegyég a, kiebb mértékegyég a dm, a cm é a mm. Az adatok lejegyzééez a fizikában betűjeleket alkalmazunk. Az idő jele a t, az út jele az. Jele SI-mértékegyég További mértékegyégek Idő t máodperc () perc (min) < óra () Út méter (m) mm < cm < dm < A példában zereplő mennyiégeket ennek megfelelően a következő módon jegyezetjük le. Vonat: = 137 ; t = 85 min. Vonat: = 137 ; t = 120 min = 2. Autó: = 98 ; t = 80 min. Kerékpár: = 98 ; t = 5. 11

9 Játék vonat Kimértünk a játék vaúton 1 m ozú útzakazt. A játék mozdony könnyen mozog a ínen. Megmértük, ogy mennyi idő alatt tett meg a mozdony 1 m ozú utat. Az időt topperórával mértük. A következő eredményeket kaptuk: = 1 m; t = 5. Megmértük, ogy mekkora utat tett meg az eleme játék autó a padlón 10 máodperc alatt. A következő méréi eredményeket kaptuk: t = 10 ; = 1,8 m. Játék autó Stopperóra Internet Állapítd meg az internet egítégével, ogy mennyi az eltéré a 0 ozúági körön fekvő Greenwici (grinici) Királyi Obzervatórium órája által mutatott idő é a magyarorzági idő között! Érdeke, ogy az obzervatórium órájának zámlapja 24 órá, é nem a megzokott 12 órá beoztáú. A Greenwici Királyi Obzervatórium órája 12

10 Érdekeég Szent Itván méréügyi rendelete. Magyarorzágon az elő, méréüggyel kapcolato rendelkezét Szent Itván király adta ki. A királyi mértékek (ujj, üvelyk, láb) nagyágára é a köztük levő kapcolatok megatározáára vonatkozott. Angol mértékegyégek. Nagy-Britanniában az SI-mértékegyégek mellett még ma i aználatban van zámo régi mértékegyég. A műzaki gyakorlatban nálunk i alkalmazzák a cm é a mm mellett az inc (üvelyk) mértékegyéget (például a vízvezeték átmérőjének, egye cavarmenetek méretének a megadáára). A monitorok átlóját é a mágnelemezek átmérőjét i incben adjuk meg. Érdekeég Távolról vezérelt órák. Napjainkban olyan órákat i áruítanak a zaküzletek, amelyeknek a ponto járáát távolról, rádióullámok egítégével vezérlik, működtetik. Németorzágban, Frankfurt közelében van egy olyan rádióállomá, amely jeleket ugároz az órák ponto működééez. Az adó e körzetében minden ilyen típuú óra cak egymillió év alatt térne el 1 máodperccel a ponto időtől. Amikor az elemeket beelyezzük az órába, az néány máodperc után már önműködően mutatja a ponto időt. nkered meg a térképen, ol van Német orzágban Frankfurt váro a Majna folyó mentén! naz egyik monitor átmérője például 17 inc, ami 43,18 cm-rel egyenlő. Hány cm-rel egyenlő 1 inc? Monitor Óra Kérdéek é feladatok 1. Egézítd ki az alábbi táblázatot a megfelelő menynyiégek nevével, jelével, illetve mértékegyégével! (A táblázatot máold a füzetedbe, é a válazokat i írd oda!) a) út b) idő A mennyiég neve jele mértékegyége c) t d) m 2. Az egyik vonat 35 perc alatt tezi meg a vezprémi é a zékefeérvári állomá közti 45 -e utat. a) Fejezd ki a 35 perc időt órában! b) Hány méterrel egyenlő a 45? 3. A játék autó 1,8 m utat tett meg 10 máodperc alatt. a) Fejezd ki az 1,8 m utat cm mértékegyégben! b) Hányzor ozabb út az 1,8 m az 1,8 cmnél? c) Hány perccel egyenlő a 10 máodperc? d) Hányzor ozabb idő a 10 máodpercnél a 10 perc? 4. A mennyiégeket máold a füzetedbe, é a megoldát i oda írd! Tedd a reláció jelek (<, =, >) közül a megfelelőt az alábbi mennyiégek közé! a) 7 cm 7 mm; b) ; c) 13 cm 13 m; d) min. 13

11 A tetek mozgáa 3. A ebeég Megmértük, ogy mekkora utat tett meg a játék mozdony a ínpályán az elő, a máodik, a armadik, a negyedik é az ötödik máodpercben, miközben egyene pályán mozog. A következő eredményeket kaptuk. Idő (t) Út () 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm A játék mozdony minden máodpercben ugyanakkora (20 cm-e) utat tett meg. A mozdony mozgáa egyenlete cm 1 20 cm 1 20 cm 1 20 cm 1 20 cm Az előzőöz aonlóan megmértük a játék autó által 1-1 máodperc alatt megtett utakat i. A következő eredményeket kaptuk. Idő (t) Út () 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm A játék autó minden máodpercben ugyanakkora (15 cm-e) utat tett meg. Az autó mozgáa egyenlete cm 2 30 cm 3 45 cm 4 60 cm 5 75 cm Valamely tet mozgáát akkor mondjuk egyenletenek, a egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat tez meg, bármekkorák i a vizgált időtartamok. Az autóbuz egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tez meg az autópályán aladva. Mozgáa egyenlete. Ugyancak egyenlete mozgáal alad az a teerautó i, amelyik árut zállít, é egyenlő időközök alatt tezi meg a -eket jelző táblák közötti útzakazokat. Méréeink zerint ugyanannyi idő alatt a játék mozdony nagyobb utat tett meg, mint a játék autó. A játék mozdonynak nagyobb a ebeége, mint a játék autóé t 1 = t 2 1 > t1 = t2 1 > 2 Az autóbuz ozabb utat tez meg ugyananynyi idő alatt, mint a teerautó. Ennek megfelelően az autóbuznak nagyobb a ebeége, mint a teerautónak.

12 A tetek ebeégét az általuk megtett út é az út megtételéez zükége idő imeretében zámítatjuk ki. A tet ebeégét úgy zámítatjuk ki, ogy a tet által megtett utat oztjuk az út megtételéez zükége idővel. Ha kizámítjuk az előzőekben vizgált tetek ebeégét, akkor a következőket kapjuk. (A mérőzámok eloztáa után a mértékegyégek oztáát i jelöljük.) Játék mozdony Játékautó Autóbuz Teerautó Út () 1,0 m 0,7 m Idő (t) 5 5 1,5 1,5 m m Sebeég (v) 02, 014, Má tetek ebeégét i aonló módon zámítatjuk ki. A kizámítá módját röviden a következő módon íratjuk fel. (Az oztát törtvonallal jelöljük.) ebeég = út idő v = t A ebeég mértékegyége m (méter per máodperc), amely a méter é a máodperc ányadoa. 6 m = = Ha az utat -ben, az időt órában mérjük, akkor (kilométer per óra) lez. 1 m 2 1 m, 1 = 3, 6 36, Jó tudni! A méternél nagyobb mértékegyég a, a máodpercnél nagyobb az óra, é mégi a m kiebb, mint a. Ez termézete i, a meggondoljuk a következőket: m 1 m 3600 m 36, 1 = 1 = 3600 = 1 = 36,. m Például a zemélyautó 30 nagyágú ebeége m 108 -val egyenlő; a teerautó 20 -e ebeége pedig 72 -nak felel meg. 15

13 Érdekeég A megengedett maximáli ebeég. A napjainkban érvénye KRESZ zerint a zemélygépkocik zámára a megengedett maximáli ebeég lakott területen belül 50, lakott területen kívüli úton 90, autópályán 130. Amenynyiben az útvizonyok zükégeé tezik, korlátozzák ezt a ebeéget, amit közúti jelzőtáblával jeleznek. Az ilyen tábla cak a mérőzámot mutatja, a mértékegyéget nem. Közúti jelzőtábla nlegfeljebb ány ebeéggel zabad aladni a képen látató útzakazon? m Ez ány? Kérdéek é feladatok 1. A fecke 45 m, a a 30 m utat tez meg ugyanannyi idő alatt. Haonlítd öze a ebeégüket! 2. A futóverenyen az egyik verenyző 20,6 máodperc, a máik verenyző 20,2 máodperc alatt tette meg ugyanazt a távolágot. Haonlítd öze a két verenyző ebeégét! 3. A lenti táblázat azt mutatja, ogy mekkora utakat tett meg az egyenleteen aladó játék vonat különböző időtartamok alatt. A táblázatot máold át a füzetedbe, é a feladat további rézét ott oldd meg! a) Mennyi idő alatt tenne meg a játék vonat 1,2 m utat? b) Mekkora utat tenne meg a játék vonat 10 máodperc alatt? c) Ábrázold grafikonon az özetartozó mennyiégeket! 4. A grafikon a ajó által megtett utat é az út megtételéez zükége időt ábrázolja. Kézít táblázatot a füzetedbe a grafikon alapján! () t () 5. Az egyenlete mozgáal aladó játék autó 4 máodperc alatt 0,6 m utat tez meg. Mekkora utat tez meg a) 8 máodperc alatt; b) 2 máodperc alatt? 16 Út () 0,2 m 0,4 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m 1,2 m Idő (t)

14 A tetek mozgáa 4. A ebeég kizámítáa Az egyenleteen mozgó tet ebeégét úgy zámítatjuk ki, ogy a tet által megtett utat oztjuk az út megtételéez zükége idővel. A zövege feladatok megoldáakor a következő példában feltüntetett lépéeket zükége betartanunk. Példák 1. A Forma 1-e verenyen az egyik autó a pálya 0,3 ozú egyene zakazát 5 máodperc alatt tette meg. Mekkora volt az autó ebeége ezen a zakazon? Megoldá a) A zöveg értelmezée, a megadott adatok kigyűjtée, a kereett mennyiég kijelölée: = 0,3 t = 5 v =? b) Olyan özefüggé felíráa, amely megatározza a megadott é a kereett mennyiégek kapcolatát: v = t c) A mértékegyégek egyeztetée: m Aoz, ogy a ebeéget mértékegyégben kapjuk meg, a -ben megadott utat méterben kell kifejeznünk. f ) A megoldá ellenőrzée: Ellenőrizzük a feladatmegoldá lépéeit, é győződjünk meg arról, ogy a feladatban megatározott feltételeknek megfelelően adtunk-e válazt a feltett kérdére! 2. Endrez György pilóta Magyar Sándor navigátorral 1931-ben az Atlanti-óceánon át lezállá nélkül tette meg az 5770 ozú utat Kanadától Bickéig a Jutice for Hungary fedélzetén. Ez akkoriban rekordnak zámított. Az óceán felett repülve a gép t 15 óra alatt tett meg. Mekkora volt a gép átlagebeége ezen az útzakazon? Megoldá E feladat (é a további zámítáo feladatok) megoldááoz az előző példában megimert lépéeket alkalmazzuk. = 3900 t = 15 v =? v t 3900 = = 15 = 260 A repülőgép ebeége 260 volt. 0,3 = 300 m d) A megadott mennyiégek beelyetteítée a képletbe, é a zámítá elvégzée: m m v t 300 = = 5 = 60 e) Válaz a feltett kérdére: A verenyautó ebeége (Ez a ebeég m val egyenlő.) A Jutice for Hungary 17

15 Érdekeég Állati ebeég. A Rekordok könyve 1998-a kötete zerint a gepárd a leggyorabb zárazföldi emlőállat. Rövid távon ebeége eléri a 100 -t. Hozú távon a villázarvú antilop a leggyorabb. A megfigyeléek zerint 6 ozan képe 56 ebeéget tartani. A alak közül a vitorláal a leggyorabb. Egy méré alkalmával 3 máodperc alatt 91 métert tett meg, ami. (közelítőleg) 109 ebeégnek felel meg. A megfigyeléek zerint a leggyorabban repülő madár a vándorólyom, amely nagy magaágból való lecapákor 200 ebeéget ér el. A leggyorabb madár zárazföldön a trucc, amely atalma tömege ellenére, a kell, képe elérni a 72 ebeéget. Érdekeég Nagy ebeégű vonatok. A francia államvautak TGV típuú vonata 2007-ben a próbapályán 574, 8 ebeéget ért el. A menetrend zerint közlekedő TGVzerelvény a Páriz é Lille közötti 204 -e utat 49 perc alatt tezi meg. A London é Páriz között közlekedő Eurotar alagútvonat a francia oldalon a föld felzínére érve a 300 ebeéget i eléri. A Japánban közlekedő gyorvaút zerelvényei egye pályazakazokon elérik az 500 ebeéget. Méréek 1. Mérj ki a padlón 3 m ozú távolágot! a) Mérd meg topperórával, ogy mennyi idő alatt tezi meg ezt a távolágot az elemmel működő játék autó! b) Számítd ki a játék autó ebeégét! 2. Mérd meg, mennyi idő alatt ér végig a buborék a ferdén tartott Mikola-cőben! Számítd ki a mért adatok felaználáával a buborék ebeégét! Könyvajánló Kered ki az állatok életéről zóló valamelyik könyvből annak az állatnak a leíráát, amelyik nagy ebeége révén felkeltette érdeklődéedet! TGV típuú vonat nkered meg a térképen azokat a várookat, amelyek között nagy ebeégű vonatok közlekednek! Internet Kere válazt az interneten arra, ogy mekkora a ebeége a leggyorabb a) repülőgépnek; b) autónak; c) zárazföldi állatnak; d) alnak; e) madárnak! 18

16 Kérdéek é feladatok 1. A folyó vizén 50 máodperc alatt a parton álló emberez képet 80 métert alad az uzály. Mekkora a ebeége? 5. A kerékpáro egyenleteen alad az úton, é 5 perc alatt 2700 m utat tez meg. Mekkora a ebeége? 6. Hindemit ( ) német zenezerző 1935-ben zimfóniát írt Kepler ( ) német cillagáz é fiziku tizteletére A világ armóniája címmel. Amikor magnón lejátzuk ezt a zimfóniát, 35 perc alatt 100,8 m ozú zalag alad el a magnó lejátzófeje előtt. Mekkora a zalag ebeége? 7. Auztriában, az Alpokban egy olyan kötélpályát építettek 1997-ben, amely mindvégig alagútban alad, é 2230 m magaágba vizi az utaokat. A pálya oza 4826 m, amelyen 7 perc 40 máodperc alatt alad végig az utaokat zállító koci. 2. A tengeri ajó 182 utat tez meg a nyílt tengeren 3,5 óra alatt. Mekkora a ebeége? 3. Az autó 80 ebeéggel egyenleteen alad az úton. Ábrázold grafikonon az út é az idő közötti özefüggét! 4. A budapeti metró egyik állomáán 45 m ozú a mozgólépcő. Az egyik uta a mozgólépcőn állva 50 máodperc alatt ér fel. Mekkora a mozgólépcő ebeége? a) Hány m a koci ebeége? b) Fejezd ki ezt a ebeéget mértékegyégben i! 8. Egy utazállító repülőgép 197 utaal 2 óra 15 perc alatt tezi meg a Budapet é Madrid közötti 2000 ozú utat. a) Hány a repülőgép ebeége? m b) Fejezd ki ezt a ebeéget mértékegyégben i! 19

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés. Fizika 9. osztály. I. rész: Kinematika. Készítette: Balázs Ádám

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Hat évfolyamos képzés. Fizika 9. osztály. I. rész: Kinematika. Készítette: Balázs Ádám ELTE Apáczai Cere Jáno Gyakorló Gimnázium é Kollégium Hat évfolyamo képzé Fizika 9. oztály I. réz: Kinematika Kézítette: Baláz Ádám Budapet, 2018 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezeté.....................................

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag 016.09.09. A m beclée A beclée = Az adatok átlago eltérée a m-től. (tapaztalat zórá) = az elemek átlago eltérée az átlagtól. átlag: az elemekhez képet középen kell elhelyezkedne. x x 0 x n x Q x x x 0

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

5. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások

5. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások Rendzermodellezé (BMEVIMIA405), 206. őzi félév 5. gyakorlat Teljeítménymodellezé Megoldáok. Dizk teljeítménye Egy dizk 50 kérét zolgál ki máodpercenként. Minden kéré kizolgáláa 0,005 máodpercet vez igénybe.

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

6. gyakorlat Követelmények elemzése, felderítő adatelemzés Megoldások

6. gyakorlat Követelmények elemzése, felderítő adatelemzés Megoldások Rendzermodellezé (BMEVIMIAA00), 0. tavazi félév. gyakorlat Követelmények elemzée, felderítő adatelemzé ok. Szerverteljeítmény felderítő adatelemzée Egy zerveren az alábbi teljeítményjellemzőket mértük:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz Matematika M. zárthelyi megoldáok, 07 tavaz A coport Pontozá: 0 + + 6 + 50 pont. Számíta ki az alábbi adatokhoz legkiebb négyzete értelemben legjobban illezkedő legfeljebb máodfokú polinomot! x i 3 0 y

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

2 pont. 1. feladatsor

2 pont. 1. feladatsor . feladator. Feladator I. réz Az alábbi kérdéekre adott válazlehetőégek közül pontoan egy jó. (Ha zükége, zámítáokkal ellenőrizze az eredményt!). Egy úrlódámenteen forduló, elhanyagolható tömegű állócigán

Részletesebben

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA Az anyag ermézee állapoa a mozgá. Klaziku mechanika: mozgáok leíráa Kinemaika: hogyan mozog a e Dinamika: ké rézből áll: Kineika: Miér mozog Szaika: Miér nem mozog A klaziku

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Gépzerkezettan, tervezé Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó:

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

4. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások

4. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások Rendzermodellezé (BMEVIMIAA00), 206. tavazi félév 4. gyakorlat Teljeítménymodellezé Megoldáok Dimenzióanalízi. A teljeítménymodellezé feladatok megoldáa orán érdeme a fizikából imert dimenzióanalízit elvégezni.

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server Proxy Cahe Szerverek hatékonyágának vizgálata The Performane of the Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berzet@inf.unideb.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, ztrik.jano@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:.. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK A CSOPORT Alkalmazott műzaki őtan, Gőzök termodinamikája Név:.. Tankör:. Dátum: 004.04.7...,8

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközléi Szolgáltató Korlátolt Felelőégű Táraág Kivonat Internet-hozzáféréi zolgáltatához Utoló módoítá kelte: 2016. zeptember 10. Módoítva: 2017. február 1. Hatálybalépé időpontja:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

Üdvözlünk a 7. osztályban.

Üdvözlünk a 7. osztályban. Üdvözlünk a 7. oztályban. A fizika új tantáry az órarendedben. Szeretnénk érdekeé é könnyen elajátítatóvá tenni zámodra a tananyaot. Több dolot ívtunk eez eítéül. A kíérleteket zöld zínnel jeleztük. Mellette

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium Mott MacDonald Magyarorzág Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium M9 gyorforgalmi út Dombóvár - Kapovár-kelet elkerülő, Dombóvár-Bonyhád, Bonyhád- Szekzárd közötti zakazok tanulmányterve, előzete vizgálati

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. Kolozvár, 4. márciu. HNGRS FOGASKRKK THRBÍRÁSÁNAK NÖVLÉSÉT ÉS HORDKÉPLOKALIZÁCIÓJÁT G- VALÓSÍTÓ ALTRNATÍV LFJTÉSI ÓDSZRK LZÉS INVSTIGATION OF ALTRNATIV CYLINDRICAL

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 9. szakiskolai évfolyam 1. félév ESZKÖZÖK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam Betűkészlet csoportalakításhoz A D G B E H C F G H I J Matematika A 9. szakiskolai

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy Haladó mozgások Alapfogalmak: Pálya: Az a vonal, amelyen a tárgy, test a mozgás során végighalad. Megtett út : A pályának az a szakasza, amelyet a mozgó tárgy, test megtesz. Elmozdulás: A kezdőpont és

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

ÓRATERV Felhasznált irodalom:

ÓRATERV Felhasznált irodalom: ÓRATERV A műveltégi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv é irodalom műveltégi terület, magyar nyelvtan tantárgy Az évfolyam: 9. Az óra címe: Az idegen zavak helyeíráa Az óra célja é feladata:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben