POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV"

Átírás

1 POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1

2 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS Általános helyzetkép Elızmények Intézményhálózat Demográfiai adatok Közszolgáltatások elérhetısége a társulás területén Óvodai nevelés helyzete Hozzáférés biztosítása a településeken: Az óvodai nevelés sajátosságai Általános iskolák helyzete A hozzáférés lehetıségeinek mutatói az általános iskolai oktatásban Kiegyenlítettség vizsgálata az általános iskolai ellátásban: HH/HHH/SNI-rıl 2007 évi, egyébrıl évi adatok Sajátosságok az általános iskolai oktatásban: Tanórán kívüli tevékenységek, segítı programok: %-ban Az általános iskolák szakember- és eszközellátottsága Az általános iskolák kapcsolatai intézményi és civil szervezetekkel Nem önkormányzati fenntartású általános iskolák:nincs Középfokú oktatás helyzete Sajátos nevelési igényő tanulók ellátása Szakszolgálatok helyzete Alapfokú mővészetoktatás Intézmények tárgyi feltételrendszere Oktatás eredményessége-kompetencia mérés eredményei Intézmények számára biztosított források vizsgálata Összefoglalás KIEMELKEDİ JELENTİSÉGŐ A HELYZET KEZELÉSÉBEN AZ A FEJLEMÉNY, HOGY DÖNTÉS SZÜLETETT AZ ÖSSZES INTÉZMÉNY INTEGRÁCIÓJÁRÓL A LENGYELTÓTI ISKOLA ÉGISZE ALATT. AZ TÉNY, HOGY A LENGYELTÓTI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁBAN SZEREPEL AZ SNI-SEK INTEGRÁLT OKTATÁSA, TOVÁBBÁ AZ A KÖRÜLMÉNY, HOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL AZ SNI INTEGRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES HUMÁNERİFORRÁS, REMÉNYT AD ARRA, HOGY A FENT EMLÍTETT PROBLÉMÁK MEGOLDÓDJANAK AZ ESÉLYEGYENLİSÉG KÉRDÉSEINEK MEGJELENÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMBAN. 64 2

3 4. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELİSSÉG AKCIÓTERV Fejlesztési célok, tervezett beavatkozások Rövid, közép és hosszú távon elérendı indikátorok Egyes esélyegyenlıségi kockázatok súlyosságának megítélése, akcióterv tervezése Komplex beavatkozások, konkrét intézkedések AKCIÓTERV A HELYZETELMEZÉSBEN FELTÁRT PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA MEGVALÓSÍTÁS MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG KONZULTÁCIÓ ÉS VISSZACSATOLÁS ÉRVÉNYESÜLÉS, MÓDOSÍTÁS LEGITIMÁCIÓ 103 3

4 1.Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség Elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény meghatározza azokat az esélyegyenlıséggel kapcsolatos fogalmakat, és szempontokat, melyek alapját képezik az alábbi dokumentumnak is, a Közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 89/A -a értelmében írandó Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervnek. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévı szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlı hozzáférést a minıségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét. A szegregációt eredményezı struktúrák lebontásának és az integrált nevelés sikeres megvalósításának egyik kulcsfontosságú tényezıje a társadalmi érzékenység felkeltése és pozitív attitőd kialakítása. A társadalmi érzékenység, a hátrányos helyzető gyerekek diszkriminációmentes oktatása érdekében a támogató helyi társadalmi környezet kialakítása, illetve az integrációs oktatás segítését növelı tervek kidolgozása és megvalósítása, valamint az oktatási diszkriminációval és a törvénysértı magatartással szembeni fellépés a helyi döntéshozók, a fenntartók képviselıi és a pedagógus szakemberek közös felelıssége. Csak a helyi döntéshozók érdekeltsége és elkötelezıdése biztosíthatja az esélyegyenlıségi tervek megvalósításának eredményességét, ezért fontos a szélesebb körő támogató attitőd kialakítása, a figyelem ráirányítása a program célcsoportjának helyzetére, problémáira. Az integrált oktatás megvalósítása, s vele a társadalmi kirekesztıdés fokozatos megszüntetése - hasonlóan minden közoktatást érintı átalakuláshoz - csak az óvodákban, iskolákban történhet. Ezt támasztja alá a 2007-ben készült OECD-jelentés Ne legyen több iskolai kudarc! címmel. E jelentés az oktatási esélyegyenlıséget az alábbiak szerint határozza meg: Igazságosság (fairness), amely annak biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények ne jelentsenek akadályt az oktatási lehetıségek kihasználásában. Befogadás (inclusion), amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvetı szintje.(pl. hogy mindenki képes legyen olvasni, írni, egyszerő számításokat elvégezni.) 4

5 Megindokolja továbbá az esélyegyenlıség fontosságát az oktatásban: Az igazságos és befogadó oktatás az egyik leghatásosabb eszköz a társadalom egyenlıbbé és méltányosabbá tételére. Nagy az oktatás haszna. A jobb iskolázottsággal általában magasabb jövedelem, jobb egészség, hosszabb élet, sikeresebb családi élet és állampolgári részvétel jár együtt. Az oktatási kudarc hosszú távú társadalmi és pénzügyi költségei magasak. Az oktatási esélyegyenlıség erısíti a társadalmi összetartozást és bizalmat, alapvetı eszköz a migránsok és kisebbségek problémáinak kezelésében. A két dimenzió igazságosság és befogadás szorosan kapcsolódik: az iskolai kudarc kezelése segít leküzdeni a társadalmi hátrányokat, amelyek gyakran okoznak iskolai kudarcot. A fenti megállapításból is kiderül, hogy az esélyegyenlıség biztosítása és elımozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthetı fogalmak, egymást kiegészítı célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlıség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetıvé tesz az adott védett csoport számára is. Elımozdítása aktív cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetıségekkel. Esélyegyenlıség érvényesülésérıl csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevıvé válik. Ennek szellemében a fenntartók fogadókészségét fejleszteni kell, és biztosítani a megkülönböztetés tilalmát, az egyenlı bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a társadalmi szolidaritást. Az OECD jelentés ajánlása Tíz lépés az oktatási esélyegyenlıség felé : Az oktatási rendszer felépítése 1. Korlátozni kell a tanulók korai besorolását elágazó tanulási utakra, és késıbb kerüljön sor a tudás szerinti kiválasztásra. 2. Az iskolák közötti választási lehetıséget úgy kell szabályozni, hogy az kevésbé jelentsen kockázatot az esélyegyenlıség megvalósulására. 3. A középfokú oktatásban legyenek vonzó választási lehetıségek, szőnjenek meg a zsákutcák, és megelızéssel legyen elkerülhetı a lemorzsolódás. 4. Legyen második esély a tanulmányok folytatására, az oktatás hasznából való részesülésre. 5

6 Gyakorlat 5. Kidolgozott, rendszeres segítséget kapjanak az iskolában lemaradók, és csökkenjen az évismétlés. 6. Erısödjön a kapcsolat az iskola és az otthon között, kapjanak támogatást a hátrányos helyzető szülık gyermekeik tanulásának segítésében. 7. Megfelelı válaszok szülessenek a különbözıségbıl adódó kihívásokra, és biztosítva legyen a migránsok és a kisebbségek sikeres befogadása a normál oktatásba. Erıforrás-elosztás 8. Az oktatási rendszer mindenki számára biztosítson jó oktatást, kapjon elsıbbséget a kisgyermekkori ellátás és az alapfokú iskolázás. 9. Célzott erıforrások irányuljanak a leginkább rászoruló tanulókra, hogy a szegényebb közösségek legalább olyan szintő ellátást kapjanak, mint a jómódúak, a nehéz helyzető iskolák pedig támogatásban részesüljenek. 10. Az országok tőzzenek ki konkrét célokat az esélyegyenlıség javítása érdekében, különösen az alacsony iskolai végzettség és a lemorzsolódás orvoslása céljával. A társulási közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervben az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók és a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók oktatási helyzetére a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos horizontálisan érvényesítendı szempont az intézmények nevelési és oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a társulásban a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. Amennyiben a vizsgált esélyegyenlıségi területen az érintett településen, vagy intézményben hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlı bánásmód törvényt sértı gyakorlat folytatását, illetve törvénysértı állapotok fenntartásában való közremőködést jelentenek), megfelelı korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat kell tervezni és azok megvalósítását minden eszközzel elısegíteni. Az egyenlı bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlıségi alapfeltételnek mind a településen mőködı, azonos típusú intézmények, mind azok tagiskolái, feladat-ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos 6

7 évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet. Magyarország évi uniós csatlakozásával soha nem látott lehetıségek nyíltak meg a hátrányos helyzető gyerekek iskolai esélyegyenlıségének biztosítására, a közoktatás elıtt álló modernizációs feladatok kivitelezése keretében. Ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium az esélyegyenlıség ösztönzése céljából alapvetı feltételként szabja a közoktatás-fejlesztési projektek támogatásához, illetve a kiegészítı támogatások odaítéléséhez a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlıtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtı tevékenység tervszerő dokumentálását települési közoktatási esélyegyenlıségi programok, intézkedési tervek kidolgozásával és megvalósításával. A közoktatási intézményeknek a társulási intézkedési tervben rájuk vonatkozóan tervezett feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben kell kidolgozniuk. Azon nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézményeknek, amelyek fenntartói nem igényelnek kiegészítı állami normatívát, Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervet szükséges készíteniük. Minden egyéb esetben az intézményre a feladat-ellátási helye szerinti Társulási Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve vonatkozik. Kapcsolódó jogszabályok A Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés (KEH) elkészítésének alapvetı célja: az esélyegyenlıség biztosítása a gyermekek, tanulók azon csoportjai számára, amely csoportok a közoktatás bármely szintjén valamilyen hátránnyal küzdenek. Kiemelten fontosnak tartjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, valamint a tanulási nehézséggel küzdık számára a többi gyermekkel egyenlı esély biztosítását. Ezt a célt csak pozitív diszkriminációval lehet elérni, amely ezen csoportok elınyben részesítését jelenti. Jelen KEIT e cél elérésének módját és eredményeit rögzíti. Törvényi felhatalmazás: 7

8 A évi CXXVI.törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról kimondja, hogy: Az Országgyőlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedık számára,kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlıség elımozdítása elsısorban állami kötelezettség,tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére, 70/A. -ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a következı törvényt alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyenlı bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő figyelembevételével kell eljárni. 2. Az egyenlı bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az egyenlı bánásmód, esélyegyenlıség szempontjait: 27. (1) Az egyenlı bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, a) amely államilag jóváhagyott vagy elıírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlı bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 8

9 c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggı jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetıségét. (4) Az oktatási intézményekben nem mőködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülıi vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szülık kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, b) felsıoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyızıdésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag elıírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megırzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérıen rendelkezhet. 9

10 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevık meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - elınyben részesítési kötelezettséget írhat elı. Az Oktatás és Kulturális Minisztérium (OKM) egyebek mellett a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 89. -a értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlıség elımozdítását kívánja ösztönözni. 2. Helyzetelemzés A helyzetelemzés célja, hogy jól beazonosíthatóvá tegye azokat a kritikus pontokat, amelyek alapján az intézkedési és akciótervek készülnek. A helyzetelemzést segítı adattáblák a vizsgálandó adatok összegyőjtéséhez és elemzéséhez szükségesek és a terv mellékletét képezik. A helyzetelemzésnek nagy szerepe van az évenkénti értékelés folyamatában, mivel az indikátorok jelentik a kiindulási mutatókat, segíti a változások számszerő kimutathatóságát. A konzorciumi szintő terv alapja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve, illetve a területén mőködı intézményfenntartó társulások Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervei Általános helyzetkép Elızmények A TÁMOP pályázat részvételére létrehozott konzorcium alapja a Pogányvölgyi kistérségi társulás, melyhez Nikla és Csömend is csatlakozott. 10

11 POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2005-ben alakult. A kistérséghez 10 település tartozik, központja Lengyeltóti. Társult települések: Régió: Dél-dunántúli Régió Kistérség neve: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás KSH azonosító: Kijelölt Lengyeltóti Város Önkormányzata önkormányzat: Ssz. A kistérség települései Tagja-e a többcélú társulásnak (I/N) 1. Buzsák I 2. Gyugy I 3. Hács I 4. Kisberény I 5. Lengyeltóti I 6. Öreglak I 7. Pamuk I 8. Somogyvámos I 9. Somogyvár I 10. Szılısgyörök I A Kistérség Önkormányzatai - a "helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 41. (1) bekezdésében, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. továbbiakban: Tkt. 1. -ában foglalt felhatalmazás alapján abból a célból, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az Önkormányzatok e Megállapodás keretében történı együttmőködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerő és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtő ellátást, szolgáltatást és településfejlesztést Képviselıtestületeik döntése alapján Társulási Megállapodást kötöttek. 11

12 2.1.2 Intézményhálózat A Konzorcium tagjai az alábbi közigazgatási területére kiterjedıen látják el az általános iskolai évfolyamon történı kötelezı általános iskolai közoktatási feladatát: Buzsák Gyugy Hács Kisberény Lengyeltóti Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szılısgyörök Nikla (nem a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás tagja) Csömend (nem a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás tagja) és óvodai A Pogányvölgyi Kistérségben a Társulás tagjai az alábbi intézményfenntartó mikro-körzeti társulások által látják el alapfokú közoktatási feladataikat: Lengyeltóti központtal (tagjai: Lengyeltóti, Kisberény, Hács, Szılısgyörök, Gyugy települések önkormányzatai és Nikla és Csömend- nem a társulás tagja) Öreglak központtal (tagjai: Öreglak, Pamuk települések önkormányzatai) Somogyvár központtal (tagjai: Somogyvár, Somogyvámos települések önkormányzatai) Buzsák központtal (tagjai: Buzsák, Táska települések önkormányzatai. Táska község a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás tagja.) A mikro-körzeti társulások mőködésének szabályait, s az általuk ellátott feladatokat a résztvevık külön megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti társulások a többcélú társulási rendszer részei. 12

13 Pedagógiai Szakszolgálat A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás megbízza Lengyeltóti város, Gyugy, Hács, Kisberény községek Önkormányzatainak Képviselı-testületét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 34. a), b), d), e), f), h) pontjaiban foglalt gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztı felkészítés; nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás ezeket a feladatokat az általa fenntartott Fodor András Óvoda, Iskola és Egységes Szakszolgálat útján (székhelye: 8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.) láttatja el a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai részére. A konzorcium közoktatási feladatait az alábbi szervezeti struktúrában látja el: Általános Iskola és Óvoda: 1.Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Lengyeltóti székhelyintézmény tagintézményei: Gárdonyi Géza Általános Iskola, évfolyamos általános iskola, Szılısgyörök Berzsenyi Dániel Általános Iskola, évfolyamos általános iskola, Nikla Kincsem Óvoda, Lengyeltóti Lurkó Óvoda, Szılısgyörök Napsugár Óvoda, Hács Niklai Tagóvoda, Nikla Mőködési területe: Lengyeltóti, Szılısgyörök, Gyugy, Hács, Kisberény, Csömend, Nikla Nikla és Csömend nem a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. 2. Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Öreglak székhelyintézmény Telephelyei: 13

14 Napközi Otthonos Óvoda, Öreglak Napközi Otthonos Óvoda, Öreglak, Barátihegy Mőködési területe: Öreglak, Pamuk 3. Szent László Király Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Somogyvár Telephelyei: Szent László Király Általános Iskola tagintézménye: Somogyvámosi Általános Iskola és Óvoda, Somogyvámos Napköziotthonos Óvoda Somogyvár Mőködési területe: Somogyvámos, Somogyvár 4. Buzsáki Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Buzsák Tagintézményei: Táskai Tagóvoda, Táska Telephelyei: Óvodai Intézményegység, Buzsák Alapdokumentumnak tekintjük a kistérség 2005-ben készült Közoktatási Intézkedési Tervét, az intézmények Alapító Okiratát, Pedagógiai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Intézményi Minıségirányítási Programját. 14

15 Demográfiai adatok Buzsák Lakónépesség száma 1463 Állandó népesség száma 1403 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 15 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 31 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 128 Állandó népességbıl a évesek száma 79 Állandó népességszám változása (- / +) -317 összesen Hátrányos helyzetőek / Külterületen élık száma: halmozottan hátrányos 24 helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma 0 0 ebbı l óvodába jár 0 0 általános iskolás tanulók száma 0 0 ebbıl Csömend Lakónépesség száma 344 Állandó népesség száma 347 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 13 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 7 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 37 Állandó népességbıl a évesek száma 15 Állandó népességszám változása (- / +) - 8 fı 15

16 Gyugy Lakónépesség száma 295 Állandó népesség száma 285 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 16 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 12 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 30 Állandó népességbıl a évesek száma 14 Állandó népességszám változása (- / +) -31 Külterületen élık száma: összesen éves gyermekek száma 0 ebbı l óvodába jár 0 általános iskolás tanulók száma 0 Hács ebbıl Hátrányos helyzetőek / halmozottan hátrányos helyzetőek Lakónépesség száma 418 Állandó népesség száma 406 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 9 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 15 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 46 Állandó népességbıl a évesek száma 23 Állandó népességszám változása (- / +) -143 összesen Hátrányos helyzetőek / Külterületen élık száma: halmozottan hátrányos 11 helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma 2 2/2 ebbı l óvodába jár 1 1/1 általános iskolás tanulók száma 1 1/1 ebbıl 16

17 Kisberény Lakónépesség száma 172 Állandó népesség száma 175 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 7 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 10 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 28 Állandó népességbıl a évesek száma 13 Állandó népességszám változása (- / +) -14 Lengyeltóti Lakónépesség száma 3085 Állandó népesség száma 3085 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 73 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 92 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 338 Állandó népességbıl a évesek száma 155 Állandó népességszám változása (- / +) -40 összesen Hátrányos helyzetőek / Külterületen élık száma: halmozottan hátrányos 189 helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma 5 4/0 ebbı l óvodába jár 5 4/0 általános iskolás tanulók száma 20 14/8 ebbıl Etnikailag szegregált összesen (telepszerő) lakókörnyezetben HH / HHH élık száma: éves gyermekek száma 30 30/24 ebbı l óvodába jár 30 30/24 általános iskolás tanulók száma 48 48/48 ebbıl 17

18 Nikla Lakónépesség száma 746 Állandó népesség száma 764 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 36 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 24 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 88 Állandó népességbıl a évesek száma 44 Állandó népességszám változása (- / +) - 93 fı Öreglak Lakónépesség száma 1671 Állandó népesség száma 1656 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 44 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 80 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 193 Állandó népességbıl a évesek száma 87 Állandó népességszám változása (- / +) -169 Külterületen élık száma: Öreglak - Barátihegy összes ebbıl összesen Hátrányos helyzetőek / halmozottan hátrányos helyzetőek éves gyermekek száma 22 22/12 ebbı l óvodába jár 22 22/12 általános iskolás tanulók száma 43 43/26 Etnikailag szegregált összesen (telepszerő) lakókörnyezetben élık száma: Öreglak - HH / HHH Barátihegyi telep éves gyermekek száma 8 8/8 ebbı l óvodába jár 5 5/5 általános iskolás tanulók száma 23 23/23 ebbıl 18

19 Pamuk Lakónépesség száma 271 Állandó népesség száma 283 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 15 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 14 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 36 Állandó népességbıl a évesek száma 21 Állandó népességszám változása (- / +) +73 Somogyvámos Lakónépesség száma 779 Állandó népesség száma 801 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 38 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 35 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 93 Állandó népességbıl a évesek száma 40 Állandó népességszám változása (- / +) 202 Somogyvár Lakónépesség száma 1894, Állandó népesség száma 1853, Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 64, Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 44, Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 208, Állandó népességbıl a évesek száma 117, Állandó népességszám változása (- / +)

20 ebbıl Külterületen élık száma: Somogyvár - Besliahegy összesen Hátrányos helyzetőek / halmozottan hátrányos helyzetőek éves gyermekek száma 3 3/3 ebbı l óvodába jár 3 3/3 általános iskolás tanulók száma 4 4/4 Etnikailag szegregált összesen (telepszerő) lakókörnyezetben élık száma: Somogyvár - HH / HHH Vityapuszta éves gyermekek száma 14 8/7 ebbı l óvodába jár 10 8/7 általános iskolás tanulók száma 46 31/26 ebbıl Szılısgyörök Lakónépesség száma 1218 Állandó népesség száma 1204 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 24 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 24 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 117 Állandó népességbıl a évesek száma 50 Állandó népességszám változása (- / +)

21 A település neve 0-1 évesek száma 1-2 évesek száma Az állandó népesség száma korcsoportok szerint (fı)* 2-3 évesek száma 3-4 évesek száma 4-5 évesek száma 5-6 évesek száma 6-10 évesek száma évesek száma évesek száma évesek száma évesek száma Buzsák Gyugy Csömend Hács Kisberény Lengyeltóti Nikla Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár Szılısgyörök Kistérség összesen * A MÁK területi igazgatóságai által kiküldött, év január 1-i állapotot tükrözı adatok A kistérség településein stagnálás, minimális csökkenés prognosztizálható évesek száma Nemzetiségi arányok a társulás területén. Forrás: KSH Népszámlálás 2001 Somogy megye Település Cigány Ukrán Szlovén Szerb Román Német Lengyel Horvát Buzsák 25 Csömend Gyugy 1 Hács Kisberény 46 1 Lengyeltóti Nikla Öreglak Pamuk Somogyvámos Somogyvár 83 1 Szılısgyörök

22 Legjellemzıbb a cigány nemzetiség, legmagasabb érték Kisberényben 26,7 %, Pamuk 10,7 %, Somogyvámos 9,4 %, Lengyeltóti 6,6 % Az intézményeknek nincs adata a tanulók nemzetiségérıl. Szociális helyzet a településeken: Öreg lak Gyu gy Hács Kisb erén y Leng yeltó ti Pam uk Som ogyv ámos Som ogyv ár Szılıs györök Csöme nd Nikla Buzsák Munkanélküli Ebbıl tartósan munkanélküli Hány háztartás kap rendszeres szociális Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükrıl Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak Hácson 1 fı, Öreglakon 3 fı, Somogyváron 4 fı halmozottan hátrányos helyzető 3 évet betöltött gyermek nem jár óvodába. Gyugy, Hács, Lengyeltóti, Öreglak esetében külterületeken is élnek családok, szinte mind halmozottan hátrányos helyzetőek, míg Lengyeltóti, Öreglak, és Somogyvár esetében etnikailag szegregált lakókörnyezet is jelen van. Az itt élı gyermekek számára a településen biztosított a közszolgáltatás, amit iskolabusz hálózat segít. Öreglak-Barátihegyen helyben megoldott az óvodai ellátás. 22

23 2.2. Közszolgáltatások elérhetısége a társulás területén Településneve/ szolgáltatás Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfo kú mővész etoktat ás Gyógyped agógiai ellátás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulá si, pályaválasztá si tanácsadás Buzsák H H H M/5 M/5 E HM/8 M/5 HM/4 M/5 E Csömend M/5 M/5 M/5 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 M/10 Gyugy M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 Hács H M5 M5 M5 M5 HM/4 HM/4 M5 HM/4 M5 M5 Kisberény M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 Lengyeltóti H H H H H H H H H H H Nikla H H H M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 M/12 Öreglak H H H M/10 H+HM/7 M/10 H M/10 HM/16 H H Öreglak-Baráti M5 M5 M5 M15 M5 M M5 M15 M/16 M5 M5 Pamuk M/7 M/7 M/7 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 Somogyvámos H H M/4 M/4 M/19 M/19 M/19 M/19 M/19 M/19 E Somogyvár H H H,HM/40 HM/4 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 M/15 H Szılısgyörök H H H M/5 H M/5 H HM HM M/5 HM Gyógytestnevelés 23

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv

Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv 90/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete Közoktatási Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2012 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 4 Bevezetés...

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben