H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H a t á r o z a t i j a v a s l a t"

Átírás

1 Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatás-feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata a közoktatási intézmények alapító okiratának újabb teljeskörő felülvizsgálatát tette szükségessé. A kötelezı és vállalt feladatok ellátásához szükséges normatívaigénylés egyik alapvetı feltétele a pedagógiai program módosítása, pontos statisztikai adatszolgáltatás és normatívaigénylés, a feladat ellátásának igazolása mellett - a feladat alapító okiratban történı megjelenítése. A módosítási javaslat másik részét intézmény elnevezése, telephely, szervezeti egység, feladat megnevezése, adatpontosítás, tagozat, maximális létszám meghatározása - az alapító okiratok széleskörő felülvizsgálata óta eltelt idıben bekövetkezett változások, valamint a jogszabályoknak való megfelelés követelménye indokolja. A tartalmi változtatások indokai a következık: Városunkban az óvoda, az általános iskolák és a szakiskola képességkibontakoztató felkészítést szerveznek a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlıdésének elısegítése, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása érdekében. A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevı gyermekek, tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. A gyermek a felkészítésben a szülı írásban adott egyetértı nyilatkozata alapján vehet részt, ha megfelel a jogszabályban elıírt feltételeknek. Az intézmény igazgatója meghatározott arányban felveheti a felkészítésbe azt a gyermeket is, aki nem halmozottan hátrányos helyzető. Az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladata az integrálható sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása, s ehhez a feltételek biztosítása. A sajátos nevelési igény típusától függıen a személyi és a tárgyi feltételek eltérıek, ezek biztosítása az intézmények meglévı feltételeinek és az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat feltételeinek igénybevételével történik. A Gagarin Általános Iskola alapító okiratában az intézménybe felvehetı maximális létszám a fenntartó által engedélyezett csoportszám és a közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszám alapján lett megállapítva. Az iskola az elmúlt években beiskolázáskor feltöltötte az osztályokat a maximális létszámra. Emellett az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont, illetve a fenntartó engedélyezte több osztályban a maximális osztálylétszám túllépését. Ezért szükséges az alapító okiratban módosítani az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszámot. A Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratában szereplı maximális létszámot hozzá kell igazítani a 21/2005 (II.15.) Öh számú határozatban meghatározott beiskolázási kerethez, valamint a telephelyeket bıvíteni kell, mivel tevékenységét kiterjesztette újabb telephelyekre is. A tevékenység kiterjesztése az egyéb mővészeti ágakban történik, amely a normatívából finanszírozható, ezért többlet költségvetési támogatást nem igényel. Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóságának alapító okiratából ki kell venni a logopédiai ellátást, mivel a 14/1994.(VI. 24.) MKM rendelet 1. -ának (3) bekezdése 1

2 értelmében az intézményben alapfeladatként logopédiai ellátás csak önálló intézményegység keretében szervezhetı meg. A feladat ellátása a gyermekek szempontjából egy háromoldalú megállapodással megerısítve - továbbra is ugyanúgy történik, mint eddig, csak a logopédusok munkáltatója az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat lesz. A Bolyai János Gimnázium és a Madách Imre Gimnázium nevének megváltoztatása amire az Oktatási Minisztérium is felhívta a figyelmet - a 9/1989. (IV. 30.) MM rendelet 2. (2) bekezdése értelmében szükséges mindaddig, amíg szakképzést folytathat. A Stromfeld Aurél Gépipari és Építıipari Szakközépiskola az 90-es évektıl fokozatosan bekapcsolódott az informatikus képzésbe. Jelenleg a nappali tagozatos tanulók jelentıs része részesül ebben a képzésben. Ezért indokolt a másik kettı mellett az informatikai szakirány megjelölése a névben is. A pontosítások, nem tartalmi korrekciók a határozati javaslatban nyomon követhetık, mert dılt betős szedés jelzi a változtatásokat. Tisztelt Közgyőlés! A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Arany János Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: Arany János Általános Iskola 3104 Salgótarján, Budapesti út Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása c) Az alapító okirat 7.6 pontja hatályát veszti. 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 7. pontjának bevezetı része az alábbiak szerint módosul: 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, a tanuló felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Speciális feladata a testnevelés emelt szintő oktatása, a matematika-informatikakommunikáció specializáció. Feladata továbbá a lakossági, közösségi mővelıdési igények szolgálata, a városrész hagyományaihoz illeszkedı rendezvények lebonyolítása, helyi és nemzeti kulturális értékeinek közvetítése, mővészeti csoportok, szellemi mőhelyek létrejöttének és mőködésének segítése, civil szervezetek önszervezıdésének, mőködésének támogatása. 2

3 Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon 3102 Salgótarján, Petıfi út 85. Intézményegysége: Diákotthon 3102 Salgótarján, Petıfi út Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi idıben) 4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Dornyay Béla Általános Iskola alapító okiratának 7. pontját a következı alpontokkal egészíti ki: Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Gagarin Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 6/A. pontja az alábbiak szerint módosul: 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 732 fı Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása c) Az alapító okirat 7.4. pontjában szereplı TEÁOR szerinti megnevezés az alábbiak szerint módosul: 7.4. Sportlétesítmény mőködtetése (TEÁOR 92.61) 6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Kodály Zoltán Általános Iskola alapító okiratának 7. pontját az alábbi alpontokkal egészíti ki: 3

4 Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 7. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Petıfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának 7. pontját az alábbi alpontokkal egészíti ki: Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 8. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki: Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása b) Az alapító okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás nappali, esti, és a levelezı oktatás munkarendje szerint 9. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Bolyai János Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény neve, székhelye: Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. b) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alponttal egészül ki: 10. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Madách Imre Gimnázium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany J. út 12. b) Az alapító okirat pontja az alábbiak szerint módosul: Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás levelezı oktatás munkarendje szerint 4

5 c) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alponttal egészül ki: 11. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Kanizsai Dorottya Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 7. pontjának bevezetı része az alábbiak szerint módosul: 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola feladata középiskolai évfolyamokon általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, szakképzı évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı oktatást, nevelést folytatni. b) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alponttal egészül ki: Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása c) Az alapító okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás esti oktatás munkarendje szerint 12. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki: Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés b) Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta levı épületek hrsz-on lévı épület ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint. 13. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Stromfeld Aurél Gépipari és Építıipari Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Stromfeld Aurél Gépipari, Építıipari és Informatikai Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény neve, székhelye: Stromfeld Aurél Gépipari, Építıipari és Informatikai Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. b) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alponttal egészül ki: Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 14. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 7. pontja az alábbi alponttal egészül ki:: Sajátos nevelési igényő gyermekek integrált oktatása 5

6 15. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Pedagógiai Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A b) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: - óvoda - általános iskola - speciális szakiskola és pedagógiai szakszolgálatok: - gyógypedagógiai tanácsadás; - korai fejlesztés és gondozás; - fejlesztı felkészítés; - logopédiai ellátás; - nevelési tanácsadás - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás c) Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 6.2. Logopédia. Egyéb Pedagógiai Szakszolgálat d) Az alapító okirat 7. pontja kiegészül az alábbi bevezetı résszel: 7. Az intézmény tevékenységei: Az utazó szakemberhálózat keretében a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált sajátos nevelési igényő gyermekek speciális fejlesztése utazó gyógypedagógussal. e) Az alapító okirat 7.A) pontjának II. részében az intézményegység megnevezése az alábbiak szerint módosul: II. Logopédiai ellátás. Egyéb Pedagógiai Szakszolgálat f) Az alapító okirat 7.A) pontja II. részének b) alpontja hatályát veszti. Ezzel egyidejőleg a c) alpont jelölése b)-re, a d) alpont jelölése c)-re változik. g) Az alapító okirat 7.A) pontja III. része kiegészül az alábbi feladattal: Pedagógiai szakmai szolgáltatás tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat. h) Az alapító okirat alpontja kiegészül az alábbiak szerint: Nevelési Tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 16. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint: Telephelyei: 6

7 Általános Mővelıdési Központ 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Arany János Általános Iskola 3104 Salgótarján, Budapesti út 66. Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út József Attila Mővelıdési Központ 3100 Salgótarján, Fı tér 5. Dornyay Béla Általános Iskola 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. b) Az alapító okirat 6/A. pontja az alábbiak szerint módosul: 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: zenemővészeti ág: 600 fı egyéb mővészeti ágak: 800 fı József Attila Mővelıdési Ház 3184 Mihálygerge, Rákóczi út 56. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Petıfi Sándor Általános Iskola 3100 Salgótarján, Acélgyári út 24. Néptáncmővészetért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Meredek út 7. Általános Iskola 3185 Egyházasgerge, Kossuth út Mővelıdési Ház 3152 Nemti, Kossuth út 96. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 3176 Hollókı, József A. út 1. c) Az alapító okirat pontja hatályát veszti. Ezzel egyidejőleg a pont jelölése 10.8-ra, a pont jelölése 10.9-re, a pont jelölése re, a pont jelölése re változik. 17. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában lévı Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 7. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki: Képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés b) Az alapító okirat 7.2. pontja hatályát veszti. Ezzel egyidejőleg a 7.3 pont jelölése 7.2- re, a 7.4. pont jelölése 7.3-ra változik Határidı: azonnal Felelıs: Puszta Béla polgármester Salgótarján, augusztus 5. Kovácsné Czene Csilla alpolgármester 7

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279.

2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. 2010/5. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 279. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 83/2010. (IV. 30.) MÖK 84/2010. (IV. 30.) MÖK 85/2010. (IV. 30.) MÖK 86/2010.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben