RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013"

Átírás

1 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: június 1

2 1 Tartalom 1 Tartalom Bevezetés A közoktatás esélyegyenlısége "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlıség felé" Az oktatási rendszer felépítése Gyakorlat Erıforrás-elosztás Helyzetelemzés etelemzés A kistérségrıl általában A kistérség települései, demográfiai mutatói A kistérség településeinek szociális viszonyai A településeken élı óvodás gyerekek és iskolás tanulók száma, eljárók száma Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településeken, bejárók, utazási feltételek Az ellátott feladatok A szolgáltatás-nyújtás fenntartói / szervezeti háttere A közszolgáltatások elérhetısége Az óvodai nevelés helyzete Intézményi alapadatok Hozzáférés biztosítása a településeken Az óvodai férıhelyek kihasználtsága A gyermekek, csoportok száma, jellege Bejáró óvodások A humánerıforrás helyzete Egyéni bánásmódot igénylı gyermekek a kistérség óvodáiban Épületállomány, infrastrukturális felszereltség Intézményi és szervezeti együttmőködések Óvodai sajátosságok Az óvodai ellátás költségviszonyai Helyzetelemzésbıl fakadó feladatok A fenntartó feladatai Az intézmények feladatai Általános iskolai feladatellátás a kistérségben Feladatellátási helyek és a szolgáltatás típusa A feladatellátási helyek jellemzı mutatói Hátrányos helyzető tanulók A tanulók évfolyamonkénti aránya A bejáró tanulók aránya és a bejárás módja Normál tanterv szerint tanulók A lemorzsolódás aránya az intézményekben Évfolyamismétlık Hiányzások Magántanulók

3 6.6.4 Az évfolyamok közötti továbbhaladás a kistérség iskoláiban Gimnáziumban továbbtanulók Szakközépiskolában továbbtanulók Szakiskolában továbbtanulók Speciális szakiskolában továbbtanulók Nem tanulnak tovább A 8. osztályos tanulók iskolaválasztása A tanórán kívüli programokon való részvétel Napköziotthoni foglalkozásokon való részvétel Szakköri programokban résztvevık Alapfokú mővészetoktatás Kisebbségi programban való részvétel Iskolai nyári táborban való részvétel Erdei iskolában való részvétel Iskolán kívüli segítı programokban való részvétel Útravaló program Arany János program Tanoda és egyéb programok A kompetencia-mérések eredményei A tanulmányi eredményesség mutatói Kompetencia-mérések eredményei: matematika Kompetencia-mérések eredményei: szövegértés Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés Humánerıforrás-helyzet Módszertani képzésekbe való bekapcsolódás Az iskolaépületek jellemzıi, eszközellátottság Infrastruktúra és hozzáférés az intézményekben Intézményi és szervezeti együttmőködések A fenntartói hozzájárulás mértéke Alapfokú mővészetoktatás Szakszolgálatok Középfokú oktatás helyzete Gimnáziumi oktatás Szakiskolai ellátás Kollégiumi ellátás Összegzés Általános célkitőzések Fejlesztési célú beavatkozások A helyzetelemzésbıl adódó feladatok, beavatkozást igénylı területek Az óvodai nevelés terén Az iskolai oktatás, nevelés terén Az esélyegyenlıség kérdéseinek megjelenése az Önkormányzati Minıségirányítási Programokban Az intézkedési terv célja Kötelezettségek és felelısség Akcióterv Relevanciavizsgálat: fejlesztési célok, tervezett beavatkozások Összegzés:

4 18.1 Célkitőzések, feladatok, idıtávok Akcióterv a helyzetelemzésben feltárt problémák megoldására Esélyegyenlıségi kockázatok súlyossága, akcióterv tervezése Komplex beavatkozások, konkrét intézkedések Megvalósítás Monitoring és nyilvánosság ság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Legitimáció

5 2 Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók kiemelt feladata a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlıség biztosítása és elımozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthetı fogalmak, egymást kiegészítı célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlıség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetıvé tesz az adott védett csoport számára is. Eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetıségekkel. Esélyegyenlıség érvényesülésérıl csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevıvé válik. Ennek szellemében a fenntartók fogadókészségét fejleszteni kell, és biztosítani a megkülönböztetés tilalmát, az egyenlı bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a társadalmi szolidaritást. Az esélyegyenlıség pozitív befolyásolásához szükséges megerısítı intézkedések készítése, ennek stratégiai programja az esélyegyenlıségi terv. Ennek része egy alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetıségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. Alapja a Köztársasági Esélyegyenlıségi Program, mely kiterjed: a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építésére, az érintett köztisztviselık, közalkalmazottak képzésére, a hátrányos helyzető csoportok tagjainak médiajelenlétét biztosító közvélemény-formáló programok szervezésére, a fogyatékkal élı emberek számára a környezet bejárhatóvá tételére, az erıszaktól szenvedıknek komplex jogi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtó krízisintervenciós központok kialakítására, területi szinten halmozottan megjelenı hátrányok újszerő társadalompolitikai kezelésére. Az esélyegyenlıség elımozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítı intézkedések végrehajtásával érhetı el. 5

6 A területet érintı szabályozásnak ennek megfelelıen az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erıforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetıvé. Fontos a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez szükséges Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv elkészítése 2.1 A közoktatás esélyegyenlısége Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség Elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény 65. -a szerinti települési esélyegyenlıségi program elemzi a településen élı hátrányos helyzető csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlıségét elısegítı célokat. Az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítanunk minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzető tanulók és a sajátos nevelési igényő tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményeinkben. Kiemelten fontos horizontálisan érvényesítendı szempont az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a városban a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlısége elımozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlı hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévı hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévı szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlı hozzáférést a minıségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. Ez nem csak a hivatkozott törvény kapcsán vet fel kérdéseket, hanem gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét. 6

7 A települési közoktatás-fejlesztési intézkedési tervek esélyegyenlıségi szempontokból való felülvizsgálatának határideje december 31-e, azonban a települési közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv a hazai és uniós pályázati források elnyerésének feltétele is, így már az Új Magyarország Fejlesztési Terv különbözı operatív programjainak pályázati kiírásaiban is feltételként szerepel a pályázathoz csatolandó, a képviselıtestület által elfogadott esélyegyenlıségi helyzetelemzés és intézkedési terv. Alapvetı feltétel a közoktatás-fejlesztési projektek támogatásához illetve a kiegészítı támogatások odaítéléséhez a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlıtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtı tevékenység tervszerő dokumentálása települési közoktatási esélyegyenlıségi programok, intézkedési tervek kidolgozásával és megvalósításával. Amennyiben a vizsgált esélyegyenlıségi területen az érintett településen, vagy intézményben hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlı bánásmód törvényt sértı gyakorlat folytatását, illetve törvénysértı állapotok fenntartásában való közremőködést jelentenek), az intézmény, illetve fenntartója megfelelı korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez és azok megvalósítását a projekt ideje alatt vállalja. Az egyenlı bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlıségi alapfeltételnek mind a településen mőködı, azonos típusú intézmények, mind azok tagiskolái, feladat-ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet. A közoktatási intézményeknek a települési, társulási intézkedési tervben rájuk vonatkozóan tervezett feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben kell kidolgozniuk. A helyzetelemzést segítı adattáblák a vizsgálandó adatok összegyőjtéséhez és elemzéséhez szükségesek. 7

8 2.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlıség felé" Az OECD ban tematikus vizsgálatot folytatott az oktatási esélyegyenlıség témakörében. A program számára készített magyar háttérjelentést és a Magyarországra vonatkozó OECD szakértıi jelentést az OKM 2007-ben "Méltányosság az oktatásban" címmel jelentette meg. A jelentés három blokkban tíz ajánlást fogalmaz meg, amelyek csökkentenék az iskolai kudarcot és a kimaradást, a társadalmat igazságosabbá tennék, és elkerülhetıvé válnának azok a nagy társadalmi költségek, amelyeket a kevés alapkészséggel rendelkezı, peremhelyzetbe kerülı felnıttek jelentenek Az oktatási rendszer felépítése 1. Korlátozni kell a tanulók korai besorolását elágazó tanulási utakra, és késıbb kerüljön sor a tudás szerinti kiválasztásra. 2. Az iskolák közötti választási lehetıséget úgy kell szabályozni, hogy az kevésbé jelentsen kockázatot az esélyegyenlıség megvalósulására. 3. A középfokú oktatásban legyenek vonzó választási lehetıségek, szőnjenek meg a zsákutcák, és megelızéssel legyen elkerülhetı a lemorzsolódás. 4. Legyen második esély a tanulmányok folytatására, az oktatás hasznából való részesülésre Gyakorlat 5. Kidolgozott, rendszeres segítséget kapjanak az iskolában lemaradók, és csökkenjen az évismétlés. 6. Erısödjön a kapcsolat az iskola és az otthon között, kapjanak támogatást a hátrányos helyzető szülık gyermekeik tanulásának segítésében. 7. Megfelelı válaszok szülessenek a különbözıségbıl adódó kihívásokra, és biztosítva legyen a migránsok és a kisebbségek sikeres befogadása a normál oktatásba. 8

9 2.2.3 Erıforrás-elosztás 8. Az oktatási rendszer mindenki számára biztosítson jó oktatást, kapjon elsıbbséget a kisgyermekkori ellátás és az alapfokú iskolázás. 9. Célzott erıforrások irányuljanak a leginkább rászoruló tanulókra, hogy a szegényebb közösségek legalább olyan szintő ellátást kapjanak, mint a jómódúak, a nehéz helyzető iskolák pedig, támogatásban részesüljenek. 10. Az országok tőzzenek ki konkrét célokat az esélyegyenlıség javítása érdekében, különösen az alacsony iskolai végzettség és a lemorzsolódás orvoslása céljával. 9

10 3 Helyzetelemzés A tanulói létszámok, a kormányzati- és uniós pénzügyi politika és a hozzá kapcsolódó pályázati rendszer olyan helyzetet teremtett, hogy nem halogatható tovább a kistelepülések közoktatásának fokozottabb integrációja, integrációs központok kialakítása. A korábban kialakított együttmőködések igazolják, hogy lehet a közoktatási alap feladatokat hálózatba szervezve, több települést át fogva mőködtetni. A legeredményesebb akkor lehet egy-egy mikro-térség, ha fokozza a települések közti együttmőködést a közoktatás fejlesztésében. A szakmai együttmőködés nem csak a források elérésének az eszköze, katalizálja a közoktatás szakmai modernizációját is. Megteremti azt a fenntartói és intézményi struktúrát, melyben a közoktatási intézmények szakmai fejlıdése és fenntarthatósága hosszú távon biztosított. Olyan intézményt alakít ki, ahol a decentralizált feladat-ellátási helyek ellenére is egységes szervezeti kultúrával rendelkezve (de saját szakmai értékeket megtartva), a szakmai innovációt alapértéknek tekintve folyik a gyermekek képességeinek és készségeinek a komplex fejlesztése. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 9..-a alapján a települési önkormányzatok képviselı-testületei feladat-ellátási kötelezettségük alapján az Ötv. 8.. (1) és (4) bekezdésében elıirt kötelezı helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl intézményi társulás útján gondoskodnak. A mikrotársulásokat alkotó társult települési önkormányzatok képviselı-testületeinek az a törekvése, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) és (4) bekezdésében elıirt kötelezı közoktatási közszolgáltatási alapfeladataikat, ill. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában meghatározott alapfokú nevelési és oktatási feladatot közösen, mikro-térségi keretek között, a közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon lássák el. 10

11 A késıbb megnevezett társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.. (1) és (4) bekezdés, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3.. (3) bekezdés, 86.-ban meghatározott kötelezı közoktatási közfeladatukat, a ban szabályozott alapfokú nevelési és oktatási feladatokat, az óvodai nevelést, az 1-8. évfolyamon történı általános iskolai nevelést, oktatást közösen látják el, a közös feladatellátásra nevelési-oktatási intézményeket közösen tartanak fenn. Az így létrehozott intézmény zmények alkalmasak ak a közoktatás feladatainak mikro-térségi szervezésére, irányítására, végrehajtására. A helyzetelemzés célja, hogy jól beazonosíthatóvá tegye azokat a kritikus pontokat, amelyek alapján az intézkedési és az akciótervek készülnek. A helyzetelemzést segítı adattáblák a vizsgálandó adatok összegyőjtéséhez és elemzéséhez szükségesek és a terv mellékletét képezik. A helyzetelemzésnek nagy szerepe van az évenkénti értékelés folyamatában, mivel az indikátorok jelentik a kiindulási mutatókat, segítik a változások számszerő kimutathatóságát. A helyzetelemzés során alapdokumentumnak tekintjük a TKT Közoktatási Intézkedési Tervét, az intézmények (jelenlegi) Alapító Okiratát, Pedagógiai Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, Intézményi Minıségirányítási Programját. 3.1 A kistérségrıl rıl általában A kistérséget 18 település alkotja. A régióközpont Nagyatád. A város valamennyi infrastrukturális mutatója az országos átlag felett van. Az alsóbbrendő úthálózat minıségi állapota a kistérségben igen rossz, közlekedésbiztonsági szempontból sok a pótolni való A kistérség települései, demográfiai mutatói 1. Bakháza 2. Beleg 3. Bolhás 4. Görgeteg 5. Háromfa 6. Kaszó 7. Kisbajom 8. Kutas 9. Lábod 10. Nagyatád 11. Nagykorpád 12. Ötvöskónyi 13. Rinyabesenyı 14. Rinyaszentkirály 15. Segesd 16. Somogyszob 17. Szabás 18. Tarany 11

12 A kistérségben csupán két település Segesd és Lábod lakossága haladja meg a 2000 fıt. Somogyszob és Kutas lakossága több 1500-nál, de Tarany és Görgeteg népessége is több 1000-nél. Az említett települések közül Segesd és Lábod és Kutas mikro-térségi központokként funkcionálnak. Ötvöskónyi, Háromfa, Beleg, Szabás és Nagykorpád lakossága meghaladja az 500 fıt, de kevesebb 1000-nél. Bolhás, Kisbajom, Rinyaszentkirály, Bakháza, Rinyabesenyı és Kaszó lélekszáma 500 fı alatti. Utóbbi három 300 lélekszám alatti törpefalu. A lakónépesség elmúlt nyolc évre vetített alakulását a következı táblázat mutatja: Település neve Változás között fı % Bakháza ,43 Beleg ,32 Bolhás ,45 Görgeteg ,33 Háromfa ,98 Kaszó ,6 Kisbajom ,60 Kutas ,60 Lábod ,42 Nagyatád ,14 Nagykorpád ,52 Ötvöskónyi ,31 Rinyabesenyı ,54 Rinyaszentkirály ,98 Segesd ,27 Somogyszob ,73 Szabás ,97 Tarany ,44 Összesen ,04 Árnyaltabbá válik a kép, ha a lakosság korcsoportonkénti változását is megnézzük az utóbbi öt évben. ( ) 0 6 év 7 14 év év év év 60 év feletti változás fı % - 11,9-14, ,94 + 2,08 + 7,12 + 5,52 12

13 Demográfia Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyı Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany Lakónépesség száma Állandó népesség száma Állandó népességbıl a évesek száma Állandó népességbıl a évesek száma Állandó népességbıl a évesek száma Állandó népességbıl a évesek száma Állandó népességszám változása (- ( / +)

14 Mennyire jellemzık az alábbi típusú bevándorlások a településeke ken? Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyı Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany Közeli tele- pülésekrıl na Közeli városból na Távolabbi te- lepülésekrıl na na Távolabbi városokból na na Megye- székhelyrıl na na Budapestrıl na na Külföldrıl na na Mennyire jellemzık az alábbi típusú elvándorlások a települések ekrıl? Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyı Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany Közeli tele- pülésekre Közeli városba Távolabbi te- lepülésekre na na Távolabbi városokba na na Megye- székhelyre na na Budapestre na na Külföldre na na

15 A kistérség népességfogyása 8 év alatt 4,04 %-os volt. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, nyolc év múlva egy lábodnyi népességgel lesz kevesebb a Rinyamente lakossága. Kiugróan magas a népességfogyás Bakházán és Rinyabesnyın, de Nagykorpád, Kisbajom, Kutas, Nagyatád és Somogyszob esetében is magasabb a kistérségi átlagnál. A népességfogyás a legnagyobb mértékő a 0 14 éves korosztály körében. (13,31 %) Az általános iskolás korosztályt tekintveve ez az jelenti, hogy öt év alatt egy iskolányi gyerekkel van kevesebb a kistérségben. A külterületen élık száma nem számottevı a településeken, figyelemre méltó azonban a Görgeteg és Segesd közigazgatási területéhez tatozó lakott helyeken élı gyermekek óvodáztatásának és iskolába járásának biztosítása. Annál is inkább figyelmet érdemel, mert nagyobb részük hátrányos helyzető, illetve halmozottan hátrányos helyzető. települések ek Külterületen élık összesen száma: éves gyermekek száma ebbıl óvodába ebbıl jár általános iskolás tanulók száma település Külterületen élık száma: 3-5 éves gyermekek száma ebbıl óvodába jár általános iskolás tanulók száma ebbıl összesen na. Beleg HH / HHH 2 Kutas HH / HHH 4 Lábod HH / HHH Görgeteg HH / HHH na. Kaszó HH / HHH na. Segesd HH / HHH 1 1/1 2 2/2 7 5/5 1 1/1 2 2/2 5 3/2 7 7/7 6 3/ /7 15

16 Etnikailag szegregált településrésze Lábodnak és Ötvöskónyinak van. Ezeken a helyeken egy falunyi népesség él, közöttük 36 az óvodás és 138 az iskolás gyerek. Különös odafigyelést igényel a mindennapos intézményi jelenlétük biztosítása. ebbıl Lábod település Etnikailag szegregált (telepszerő) összesen lakókörnyezetben élık száma: 480 Ötvöskónyi HH / összesen HHH 230 HH / HHH 3-5 éves gyermekek száma 37 30/28 3 3/3 ebbıl óvodába jár 34 28/28 2 2/2 általános iskolás tanulók száma 96 92/ / A kistérség településeinek szociális viszonyai A Rinyamenti kistérségben a munkanélküliek 82,92 %-a, közel 1617 fı tartós munkanélküli (Nagyatád adatai nélkül!). Több településen rendkívül magas szinten állandósult a munkanélküliség és a szociális segélyekben részesültek száma is magasabb, mint a megyei átlag. A legrosszabb helyzetben Kisbajom, Rinyabesenyı, Rinyaszentkirály, Szabás, Beleg, Nagykorpád és Görgeteg vannak, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja a 20%-os mértéket. Ez a tény is magyarázza a felsorolt teleülések nagyobb arányú népességfogyását. Körzetközponti szerepe miatt kedvezıbb a munkanélküliségi helyzet Nagyatádon, ahol 9% közelében van a ráta. Rendszeres szociális segélybıl 1191 család él. Nagyon magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek száma: 2163 fı. Nagyon magas azon szülıknek az aránya, akik nem nyilatkoztak a halmozottan hátrányos helyzetükrıl. Ez beavatkozást igényel! Feladatot határoz meg jegyzıknek, polgármestereknek, gyermekjóléti és családsegítı intézményeknek, illetve óvoda- és iskolavezetıknek egyaránt. A helyzetrıl a következı, minden településre kiterjedı táblázat mutat szomorú képet. 16

17 Szociális helyzet a településeke ken Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyı Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany Munkanélküliek száma a településen Ebbıl tartósan munkanélküli Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? ebbıl Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükrıl Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak na

18 3.1.3 A településeken élı óvodás gyerekek és iskolás tanulók száma, eljárók száma ebbıl ebbıl Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó A településen élı HH / HH / Összes Összes HHH HHH HH / HHH HH / HH / HH / óvodás gyermekek, Összes Összes HHH HHH HHH tanulók száma, eljárók száma 32 20/ / / / / /0 Óvodába jár 4 1/ / / / /13 2 2/0 helyben / / / / más településre eljáró 4 1/0 1 1/1 1 0/ /0 Háromfa 1/0 S.szob 1 1/1 R.szent 0/0 0 0 na. na. települések 4 király 1 nevei: Alsó tagozatos 12 9/ / / / /21 3 1/0 helyben / / / más településre eljáró 12 9/3 14 9/6 21 9/5 5 5/5 4 4/4 3 1/0 ebbıl ebbıl ebbıl települések nevei: Háromfa 11 Nagyatád 1 8/2 1/1 Kutas 5 Nagyatád 5 Kaposvár 4 4/4 3/2 2/0 S.szob 12 N.atád 9 na. na. N.atád 5 5/5 N.atád 4 4/4 S.szob N.atád Felsı tagozatos 16 10/ / / / /14 9 2/0 helyben / / más településre 16 10/ / /1 7 7/6 4 2/2 9 2/0 eljáró ebbıl ebbıl települések nevei: Háromfa 14 Nagyatád 2 8/0 2/0 Kutas 24 Nagyatád 15 Kaposvár 17 21/15 11/7 12/6 S.szob 11 N.atád 7 na. na.. Barcs 7 7/6 N.atád 4 2/2 S.szob N.atád na. na. na. na. 18

19 Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyı A településen élı óvodás HH / HH / HH / HH / HH / HH / Összes Összes Összes Összes Összes Összes gyermekek, tanulók HHH HHH HHH HHH HHH HHH száma, eljárók száma 79 67/ / / / /30 Óvodába jár 21 20/ / / / / /3 helyben 20 20/ / / / / /3 más településre eljáró 1 0/0 1 0/ /0 0 0 ebbıl ebbıl ebbıl települések nevei: K.vár 1 0/0 N.atád 1 0/0 N.atád 1/0 Alsó tagozatos (1-4.) 27 20/ / / / /15 helyben / / / más településre 27 20/ / /11 7 3/ /15 eljáró ebbıl ebbıl települések nevei: Kutas 25 N.atád 1 K.vár 1 19/11 1/1 0/0 N.atád 10 8/3 N.atád 22 15/11 N.atád 7 3/2 Lábod 17 N.atád 4 Felsı tagozatos (5-8.) 31 27/ / / / /12 helyben / / más településre 31 27/ / / / /12 eljáró ebbıl ebbıl települések nevei: Kutas 27 N.atád 3 K.vár 1 24/15 3/3 0/0 N.atád 22 K.vár 15 N.bajom 1 16/9 9/6 1/1 N.atád 32 Barcs 2 20/11 0/0 N.atád 4 Lábod 27 3/2 26/25 Lábod 14 N.atád 4 14/13 3/2 12/10 3/2 19

20 ebbıl ebbıl eljáró települé sek nevei: Alsó tagozatos (1-4.) ebbıl Segesd Össz HH / HH H 157/ 88 47/2 3 47/2 3 Rinya- szentkirály A településen élı HH / óvodás Össz HH gyermekek, H tanulók száma, 64/3 71 eljárók száma 7 Óvodába jár 21 20/1 3 helyben 21 20/1 3 más településre Somogy- szob HH / Össz HH H Szabás Össz / / /4 25 HH / HH H 78/4 6 19/1 4 19/1 4 Tarany Össz / / helyben 14 13/7 110 más településre eljáró települé sek nevei: Felsı tagozatos (5-8.) ebbıl ebbıl ebbıl 59/4 0 56/4 0 N.atád 2 1/ / /1 8 HH / HH H 73/ / / / / /4 10 3/0 7 4/0 33 Görget eg /4 13/1 3 N.atád helyben más településre eljáró ebbıl települé sek nevei: 27 Görget eg 27 23/1 3 23/13 3/0 51/2 5 51/2 5 N.atád 7 4/0 Kutas 14 N.atád / /1 1 11/6 10/5 24/1 4 51/2 8 51/ / / /2 5 0/0 8 2/0 38 N.atád 5 0/0 N.atád 8 2/0 Kutas 26 Natád 12 24/1 4 17/10 7/4 0 0 A kistérségben mindössze két településen nincs óvoda, ezért az óvodás korú népesség helyben juthat a szolgáltatásokhoz. A kötelezı általános lános iskolai oktatás helyben 11 településen, 7 intézmény keretében biztosított. Eljárás nem jellemzı az iskolakörzetekbıl, de a munkahelyek miatt érvényesül a kistérségi központ elszívó ereje. 20

21 3.1.4 Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településeken, bejárók, utazási feltételek ebbıl ebbıl Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa A gyermekek, tanulók létszáma HH / HH / HH / HH / HH / Összes Összes Összes Összes Összes a település óvodáiban és HHH HHH HHH HHH HHH általános iskoláiban 26 17/ / / /60 nincs intézmény Óvodába jár 26 17/ / / /19 más településrıl bejáró 1 0/0 4 1/0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal 4 1/0 egyéni (szülı szgk.- val 1 0/0 Alsó tagozatos (1-4.) 70 56/ /21 más településrıl bejáró 9 8/4 11 1/1 tömegközlekedéssel 9 8/4 11 1/1 iskolabusszal falugondnoki ebbıl ebbıl ebbıl szolgálattal egyéni (szülı szgk.- val Felsı tagozatos (5-8.) / /20 más településrıl bejáró 27 23/ /8 tömegközlekedéssel 27 23/13 8 3/1 iskolabusszal falugondnoki ebbıl szolgálattal egyéni (szülı szgk.- val 15 13/7 21

22 Kaszó Kisbajom Kutas Lábod Nagykorpád A gyermekek, tanulók létszáma a település óvodáiban és általános iskoláiban ebbıl Óvodába jár ebbıl Összes HH / HHH Összes HH / HHH Összes HH / HHH Összes HH / HHH Összes HH / HHH nincs intézmény 21 20/ / / / / / / /4 más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki ebbıl szolgálattal egyéni (szülı szgk.- val Alsó tagozatos (1-4.) / / /12 más településrıl bejáró 48 41/ / tömegközlekedéssel /12 iskolabusszal 48 41/24 falugondnoki ebbıl ebbıl szolgálattal egyéni (szülı szgk.- val Felsı tagozatos (5-8.) / /50 más településrıl bejáró 76 56/ /22 tömegközlekedéssel /22 iskolabusszal 76 56/38 falugondnoki szolgálattal ebbıl egyéni (szülı szgk.- val Ötvöskónyi Rinyabesenyı Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob 22

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve 1 Az esélyegyenlıségi terv készítésénél figyelembe vett jogszabályok, dokumentumok: - 2003. évi CV. Tv. 27-29.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve 2008-2013 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 1 TARTALOM

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2013

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2013 TAMÁSI - SIMONTORNYA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2013 2008. február Készítette: Zsombok Lajos szakértő Sz.i.sz.: 006133-02 Tamási Simontornya Többcélú

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. A helyzetelemzés összegzése... 3 2. Az esélyegyenlıségi program célja.4 3. Kötelezettségek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 008 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 9/008. (XI. 8.) P.T. sz. határozatával jóváhagyta. A program célja A Közoktatási

Részletesebben

Rinyamenti Kistérség Közoktatás Fejlesztési Terve

Rinyamenti Kistérség Közoktatás Fejlesztési Terve Rinyamenti Kistérség Közoktatás Fejlesztési Terve Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 1 Készítette:

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 2007.

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 2007. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 2007. Budapest Fıváros XIX. Kerület Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 1 Bevezetés Az Európai Uniós elvárások

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben A 137/2010.(VI.17.) KT határozat 1. sz. melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben A Települési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Jelen tanulmány - jóváhagyását követıen - a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv mellékletét képezi 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Terve

Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Terve Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8 Szeghalom Város Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlıségi Terve Szeghalom 2007. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 1.1. Települési közoktatási

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés. 3 Jogszabályi háttér. 5 Az esélyegyenlőségi program általános rendelkezései,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 20.-án, a Községházán 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola

Gábor Áron Általános Iskola Gábor Áron Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében BUDAPEST, 2010.AUGUSZTUS KÉSZÍTETTE: DESSEWFFYNÉ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 E mail: b arczi-a@kszki.h u H onlapunk: ww w.b arczigai.suli net.h u

Részletesebben

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény 2010. november 17. KISKİRÖS A kezdetek - 2002 2001/ 2002

Részletesebben

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25.

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25. A Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11188/2009. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a Települési Közoktatási

Részletesebben

Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 2007. Budapest Fıváros XV. Kerület Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 1 Tartalom Bevezetés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben