DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008."

Átírás

1 DUNAFÖLDVÁR, BÖLCSKE, MADOCSA MIKROTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

2 Tartalomjegyzék Bevezetés. 3 Jogszabályi háttér. 5 Az esélyegyenlőségi program általános rendelkezései, hatálya...6 I. Helyzetelemzés A mikrotérség bemutatása, demográfiai adatok A mikrotérség bemutatása, szociális adatok A mikrotérség intézményrendszerének bemutatása Helyzetelemzés alapfeladatonként, intézményi bontásban Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés.34 - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók aránya 40 - SNI tanulók gyógypedagógiai ellátása Helyzetelemzés összegzése...53 II. Akcióterv Kiegészitő adatok a helyzetelemzéshez...56 A mikrotérség számára elérhető közszolgáltatások vizsgálata...56 A mikrotérségben élő 3-18 éves korosztály alapfokú közoktatási ellátása..56 Óvodás, iskolás korosztályban a SNI-vé minősített gyerekek aránya, ellátása...57 A tanulói összetételre, a HHH arány kiegyenlítésére vonatkozó adatok..57 Az oktatás eredményességének vizsgálata. 57 Az oktatás, nevelés feltételeinek vizsgálata a mikrotérség intézményeiben...57 A települések intézményei számára biztosított források vizsgálata A helyzetelemzés megállapításai Célmeghatározás Az intézkedések, tevékenységek rögzítése Esélyegyenlőségi terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések Kockázatelemzés.77 6.b. Esélyegyenlőségi kockázatok súlyossága Konzultáció, monitoring, visszacsatolás Monitoring és nyilvánosság Kötelességek és felelősségi körök Legitimáció

3 Bevezetés Az Európai Uniós és a hazai társadalomi elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók kiemelt feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CV. törvényt. E törvény 35. -a szerint a települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető fogalmak, egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Előmozdítása aktív cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. Ennek szellemében a fenntartók fogadókészségét fejleszteni kell, és biztosítani a megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a társadalmi szolidaritást. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemét. Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek stratégiai programja az esélyegyenlőségi terv. Ennek része egy alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. Alapja a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program, mely kiterjed: a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építésére, az érintett köztisztviselők, közalkalmazottak képzésére, a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak médiajelenlétét biztosító közvélemény-formáló programok szervezésére, a fogyatékkal élő emberek számára a környezet bejárhatóvá tételére, az erőszaktól szenvedőknek komplex jogi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtó krízisintervenciós központok kialakítására, területi szinten halmozottan megjelenő hátrányok újszerű társadalompolitikai kezelésére. Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A közoktatás esélyegyenlősége Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CV. törvény 65. -a szerinti kistérségi esélyegyenlőségi program elemzi a kistérségben élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HHH) és a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) oktatási helyzetére a 3

4 beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos horizontálisan érvényesítendő szempont az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a kistérségben, a mikrotérségben, a településeken a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. A halmozottan hátrányos helyzetű ( továbbiakban HHH ) és a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI ) gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A törvény szellemében jelen esélyegyenlőségi terv a mikrotérségben ( Dunaföldvár-Bölcske- Madocsa ), a közoktatás terén felmerülő esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését kívánja elősegíteni. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Fontos a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása és ehhez szükséges a Települési ( mikrotérségi ) Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészítése. Alapvető feltétel a közoktatás-fejlesztési projektek támogatásához illetve a kiegészítő támogatások odaítéléséhez a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtő tevékenység tervszerű dokumentálása a mikrotérségi közoktatási esélyegyenlőségi programok, intézkedési tervek kidolgozásával és megvalósításával. Amennyiben a vizsgált esélyegyenlőségi területen az érintett településeken, vagy intézményekben hiányosságok vannak (melyek az esetek többségében az egyenlő bánásmód törvényt sértő gyakorlat folytatását, illetve törvénysértő állapotok fenntartásában való közreműködést jelentenek), az intézmény, illetve fenntartója megfelelő korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez és azok megvalósítását a projekt ideje alatt vállalja. Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi alapfeltételnek azonos típusú intézményegység, tagintézmények, mind azok feladat-ellátási helyei között, mind az intézményegységen, tagintézményeken belül, az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók( HHH ) aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet. A közoktatási intézményeknek a társulási, települési intézkedési tervben rájuk vonatkozóan tervezett feladatok megvalósítását Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben kell kidolgozniuk. A program fókuszál a mikrotérség településein lakó HHH gyerekek társadalmi integrációs esélyeinek növelésére. A helyzetelemzést segítő adattáblák a vizsgálandó adatok összegyűjtéséhez és elemzéséhez szükségesek. 4

5 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé" Az OECD ban tematikus vizsgálatot folytatott az oktatási esélyegyenlőség témakörében. A program számára készített magyar háttérjelentést és a Magyarországra vonatkozó OECD szakértői jelentést az OKM 2007-ben "Méltányosság az oktatásban" címmel jelentette meg. A jelentés három blokkban tíz ajánlást fogalmaz meg, amelyek csökkentenék az iskolai kudarcot és a kimaradást, a társadalmat igazságosabbá tennék, és elkerülhetővé válnának azok a nagy társadalmi költségek, amelyeket a kevés alapkészséggel rendelkező, peremhelyzetbe kerülő felnőttek jelentenek. Az oktatási rendszer felépítése 1. Korlátozni kell a tanulók korai besorolását elágazó tanulási utakra, és később kerüljön sor a tudás szerinti kiválasztásra. 2. Az iskolák közötti választási lehetőséget úgy kell szabályozni, hogy az kevésbé jelentsen kockázatot az esélyegyenlőség megvalósulására. 3. A középfokú oktatásban legyenek vonzó választási lehetőségek, szűnjenek meg a zsákutcák, és megelőzéssel legyen elkerülhető a lemorzsolódás. 4. Legyen második esély a tanulmányok folytatására, az oktatás hasznából való részesülésre. Gyakorlat 5. Kidolgozott, rendszeres segítséget kapjanak az iskolában lemaradók, és csökkenjen az évismétlés. 6. Erősödjön a kapcsolat az iskola és az otthon között, kapjanak támogatást a hátrányos helyzetű szülők gyermekeik tanulásának segítésében. 7. Megfelelő válaszok szülessenek a különbözőségből adódó kihívásokra, és biztosítva legyen a migránsok és a kisebbségek sikeres befogadása a normál oktatásba. Erőforrás-elosztás 8. Az oktatási rendszer mindenki számára biztosítson jó oktatást, kapjon elsőbbséget a kisgyermekkori ellátás és az alapfokú iskolázás. 9. Célzott erőforrások irányuljanak a leginkább rászoruló tanulókra, hogy a szegényebb közösségek legalább olyan szintű ellátást kapjanak, mint a jómódúak, a nehéz helyzetű iskolák pedig támogatásban részesüljenek. 10. Az országok tűzzenek ki konkrét célokat az esélyegyenlőség javítása érdekében, különösen az alacsony iskolai végzettség és a lemorzsolódás orvoslása cél. Jogszabályi háttér, jogszabályi hivatkozások ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁRÓL 5

6 2. AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ( 2003.évi CV. törvény ) decemberében fogadta el az országgyűlés az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló azóta már többször módosított évi CV. törvényt. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló rendelkezéseket már e törvény megjelenése előtt is megfogalmaztak különböző jogszabályok: az Alkotmány; a Polgári Törvénykönyv; a Munka Törvénykönyve; valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló törvény. Ezek a rendelkezések azonban nélkülözték az egységes fogalomhasználatot, és nem biztosítottak megfelelő eszközöket a jogsértésekkel szemben. Ezért került sor 2003-ban az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel foglalkozó egységes törvény elfogadására. A évi CV. törvény egy törvényen belül szabályozza az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat. 3. Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos rendelkezések a KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYBEN ( 1993.évi LI. törvény a közoktatásról ) és módosításaiban - A közoktatásról szóló évi LI. Törvény rendelkezései a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatosan 4. A CLVIII. Törvény 5. 2/ 2005.évi OM rendelet- - A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 6. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet rendelkezései, a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatosan Az esélyegyenlőségi program általános rendelkezései: Területi hatálya: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa mikrotérség közigazgatási területe Időbeli hatálya: Személyi hatálya: A mikrotérségi települések óvodáiban nevelt gyerekek és közoktatási intézményeiben tanulók köre Módosítása, felülvizsgálata: évente Felelős: a polgármester és az oktatási referens 6

7 A mikrotérség települési önkormányzataiban tudatosodott az, hogy az esélyegyenlőség érvényesítése a fejlesztéspolitika alapvető szempontja. Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét. Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottjai részéről, és szorosan kapcsolódik az önkormányzati törvényben foglaltak végrehajtásához. A Települési ( Mikrotérségi ) Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv a településeken működő közoktatási intézmények közreműködésével került megtervezésre.. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv helyzetelemzésének, az akciótervnek és az intézkedési tervnek a célja: A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a települések közoktatási intézményeiben Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő pályaválasztását) A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek az alábbiak: esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása; a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladatai: o a program megvalósításának koordinálása, o a program végrehajtásának nyomon követése, o az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása; az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása; az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézményvezetők tájékoztatása, felkészítése a megvalósításra; az egyenlő bánásmód elvét sértő információk beszerzésének módszereinek kidolgozása; befogadó és toleráns légkör optimális kialakítása és fenntartása az intézményekben; akcióterv készítése a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra; esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, folyamatos korrekciója; 7

8 fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő indikátorok meghatározása; az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása; a közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumba és iránymutatásba garantáltan be kell építeni és a működés során érvényesíteni az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeket és a program célkitűzéseit; folyamatos korrekciós tevékenységek biztosítása a monitoring vizsgálatokkal összhangban. A monitoring vizsgálatokra évente sort kell keríteni. az eredmények nyilvánosságra hozásakor maximálisan érvényesíteni kell a személyes adatok védelmét; a végrehajtásról évente tájékoztatni kell a település döntéshozóit. Az értékelést az intézményi önértékelés és egyéb információk, illetve az akciótervben meghatározott indikátorok teljesülése alapján kell elvégezni. 8

9 I. Helyzetelemzés 1.1. A mikrotérség ( Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa ) bemutatása, demográfiai adatok Dunaföldvár város, Bölcske és Madocsa községek Magyarország dél-dunántúli régiójában, azon belül Tolna megyében helyezkednek el. A jó földrajzi adottságokkal rendelkező települések a Duna jobb partján találhatók. A három település a paksi kistérség része, több területen közösen, társulásban vagy együttműködési megállapodás alapján oldanak meg feladatokat a kistérség települései. Paks és térsége térképen A Dunaföldvári mikrotérség települései közül Dunaföldvár fontos közlekedési- és kereskedelmi csomópont az ország közepén. Kiválóan alkalmas logisztikai központ és más ipari, kereskedelmi jellegű munkahelyek létesítésére. A mikrotérség településein állami cégek nincsenek, elsősorban a kisebb, néhány tíz főt foglalkoztató vállalkozások jellemzőek, melyek elsősorban az építőiparban, kézműiparban, kereskedelemben, a vendéglátásban, a szolgáltatásokban tevékenykednek. Ipari jellegű vállalkozások is működnek a térség településein, azonban a környék elsősorban mezőgazdasági terület.

10 Munkahelyteremtésre kevés a lehetőség, mivel a környező két nagyobb város - Dunaújváros és Paks változatlanul elszívja a munkaerőt és a beruházókat. Az értelmiség részére munkalehetőséget helyben elsősorban az önkormányzati fenntartásban működő egészségügyi-, szociális-, közművelődési-, de legnagyobb részben a nevelési-oktatási intézmények nyújtanak. Mindezeket figyelembe véve magas az ingázók száma. A fiatalok a könnyebb elhelyezkedés miatt inkább a nagyobb városokban telepednek le. Vannak munkahelyteremtő próbálkozások, folyik a befektetők keresése, letelepítése. Mindhárom település az idegenforgalom fejlesztését szorgalmazza, kihasználva a területi adottságokat, a történelmi emlékeket, népi hagyományokat, a gyógyvizet. A táblázatok az esélyterv elkészítésének alapjául szolgáló legfontosabb demográfiai adatokat* mutatják. Az alábbiakban közölt helyzetelemzés az OKM honlapján közzétett sablon adatlapjai alapján készült, valamint beépítésre kerültek az Önkormányzatok Intézkedési tervei és az ÖMIP vonatkozó részei Dunaföldvár 1. sz. táblázat Demográfia Lakónépesség száma 9165 Állandó népesség száma 9246 Állandó népességből a 0-2 évesek száma 246 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 274 Állandó népességből a 6-14 évesek száma 933 Állandó népességből a évesek száma 460 Állandó népességszám változása (- / +) *2007. évi adatok alapján Az 1.számú tábla Dunaföldvár demográfiai helyzetéről ad áttekintést. A magyar népességre jellemző csökkenő tendencia helyett napjainkra a városra a stagnálás, ill kismértékű lakosság szám növekedés jellemző. 2. sz. táblázat Népességvándorlás Bevándorlás Elvándorlás Közeli településekről / településekre 4 3 Közeli városból / városba 3 2 Távolabbi településekről / településekre 2 2 Távolabbi városokból / városokba 1 2 Megyeszékhelyről / Megyeszékhelyre 1 2 Budapestről / Budapestre 2 2 Külföldről / Külföldre 1 1 Számok jelentése: 1=Egyáltalán nem jellemző, 2=Kismértékben jellemző, 3=Általában jellemző, 4=Jellemző 5=Nagy mértékben jellemző A városi adatok kismértékű beköltözést jeleznek. Ezt a Hunyadi parkban kialakított lakások, s az oda beköltöző családok eredményezik. 10

11 Bölcske 3. sz. táblázat Demográfia Lakónépesség száma 2903 Állandó népesség száma 2861 Állandó népességből a 0-2 évesek száma 73 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 80 Állandó népességből a 6-14 évesek száma 285 Állandó népességből a évesek száma 132 Állandó népességszám változása (- / +) -143 *2007. évi adatok alapján Bölcske demográfiai helyzetéről ad áttekintést a táblázat. A magyar népességre jellemző csökkenő tendenciát jeleznek az adatok. A népességszám csökkenés ugyan nem számottevő, de azért tudatos fejlesztési koncepció szükséges ahhoz, hogy stagnálás, ill. meginduló növekedés irányába történjen elmozdulás. 4. sz. táblázat Népességvándorlás Bevándorlás Elvándorlás Közeli településekről / településekre 2 1 Közeli városból / városba 2 2 Távolabbi településekről / településekre 2 1 Távolabbi városokból / városokba 2 2 Megyeszékhelyről / Megyeszékhelyre 2 1 Budapestről / Budapestre 2 3 Külföldről / Külföldre 1 1 Számok jelentése: 1=Egyáltalán nem jellemző, 2=Kismértékben jellemző, 3=Általában jellemző, 4=Jellemző 5=Nagy mértékben jellemző A településről az elvándorlás nem jellemző, az önkormányzat tudatos fejlesztő tevékenységének hatására megfordulhat a demográfiai népességszám változásának negatív iránya Madocsa 5. sz. táblázat Demográfia Lakónépesség száma 1979 Állandó népesség száma 2016 Állandó népességből a 0-2 évesek száma 57 Állandó népességből a 3-5 évesek száma 51 Állandó népességből a 6-14 évesek száma 187 Állandó népességből a évesek száma 101 Állandó népességszám változása (- / +) -72 *2007. évi adatok alapján 11

12 Madocsa demográfiai helyzetéről ad áttekintést a táblázat. A magyar népességre jellemző csökkenő tendenciát jeleznek ezen a településen is az adatok. A népességszám csökkenés ugyan nem számottevő, ennek ellenére tudatos fejlesztési koncepció szükséges ahhoz, hogy stagnálás, ill. meginduló növekedés irányába történjen elmozdulás. 6. sz. táblázat Népességvándorlás Bevándorlás Elvándorlás Közeli településekről / településekre 3 3 Közeli városból / városba 3 3 Távolabbi településekről / településekre 1 2 Távolabbi városokból / városokba 1 2 Megyeszékhelyről / Megyeszékhelyre 1 2 Budapestről / Budapestre 1 2 Külföldről / Külföldre 1 1 Számok jelentése: 1=Egyáltalán nem jellemző, 2=Kismértékben jellemző, 3=Általában jellemző, 4=Jellemző 5=Nagy mértékben jellemző Madocsa településre az elvándorlás és a bevándorlás az adatok szerint egyaránt jellemző, ennek következménye, hogy a népességszám csökkenése nem számottevő Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa mikrotérségi szinten összesített adatok 7. sz. táblázat Demográfia Dunaföldvár Bölcske Madocsa Összes: lakó-népesség száma állandó népesség száma évesek száma évesek száma évesek száma évesek száma népesség változás (- / +) sz tábla Demográfiai mutatók alakulása ( ) Alakosság számának alakulása az elmúlt 12 évben a mikrotérség településein Település Dunaföldvár Madocsa Bölcske Lakosság száma 1995 (lélekszám/% 2001-hez képest) ,48% ,78% ,05% Lakosság száma 2001 (lélekszám/%2001-hez képest) % % % Lakosság száma 2007 (lélekszám/% 2001-hez képest) ,50% ,54% ,06% 8. Táblázat: A lakosság számának alakulása az elmúlt 12 évben a mikrotérség településein A mikrotérség településeire nem jellemző a jelentős népességfogyás. Egyedül Madocsán tapasztalhatunk kisebb, 5%-os csökkenést a 12 év folyamán, de ez a legutóbbi 6 évben jelentősen mérséklődött. A mikrotérség lakossága 1995 és 2007 között 6%-kal növekedett, ami ellentétes az országos és regionális tendenciával. 12

13 9.sz táblázat Születések száma (fő), valamint a születések számának előrejelzése (fő) a Dunaföldvári kistérségben évi KSH adatok alapján évi KSH adatok alapján előrejelezve Bölcske Dunaföldvár Madocsa Összesen Táblázat: Születések száma (fő), valamint a születések számának előrejelzése (fő) a Dunaföldvári kistérségben A születések száma az elmúlt 6 évben ingadozott, ami nem kedvez a közoktatási feladatok tervezhetőségének. A prognózis a születések számának lassú csökkenését, stagnálását feltételezi. Ebben a folyamatban lehetnek kisebb nagyobb ingadozások, amelyeket a társadalmi-gazdasági fordulatok indukálnak. 10.sz táblázat 0-3 évesek számának előrejelzése tanévtől tanévig (fő) Bölcske Dunaföldvár Madocsa Összesen Táblázat 0-3 évesek számának előrejelzése tanévtől tanévig (fő) A táblázat szemlélteti, hogy a 0-3 éves korosztály létszáma csak kis mértékben csökken, megfelelő utánpótlást nyújtva a bölcsödének. 11.sz.táblázat 0-3 évesek számának változásának előrejelzése a 2008-as tanévváltástól a 2013-as tanévváltásig (%) 2008* Dunaföldvár 4% -3% -3% -1% -1% -1% Összesen 4% -3% -3% -1% -1% -1% * és évek közti változás mértéke 11.Táblázat: 0-3 évesek számának változásának előrejelzése a 2008-as tanévváltástól a 2013-as tanévváltásig (%) A 0-3 évesek számának százalékos alakulását Dunaföldváron vizsgáltuk, mivel a falvakban nincs bölcsőde. A településen a 0-3 éves korú lakosság számának stagnálást meghaladó csökkenésétől nem kell tartani. Megjegyzendő, hogy a bölcsőde jelenleg is maximális kihasználtsággal működik, a gyermekek létszáma magasabb, mint a bölcsőde férőhelyszáma. A mikrotérség településeire nem jellemző a jelentős népességfogyás. Az állandó népesség 2,6%-a 0-2 éves, 2,8%-a 3-5 éves, 9,9%-a 6-14 éves, 4,9%-a éves korosztályhoz tartozik. 13

14 A 3-18 éves korosztály (tankötelesek) a mikrotérség állandó népességen belül 17,72%-ot képvisel. 12. sz. táblázat Elvándorlás a településekről ( átl. elvándorlás és bevándorlás) Bölcske Madocsa Átlag: el-és bevándorlás Közeli települések-re ,6 Közeli városba ,5 Dunaföldvár Távolabbi települések-re ,6 Távolabbi városokba ,6 Megyeszékhelyre ,5 Budapestre Külföldre Számok jelentése: 1=Egyáltalán nem jellemző, 2=Kismértékben jellemző, 3=Általában jellemző, 4=Jellemző 5=Nagy mértékben jellemző A táblázat adatai jelzik, hogy a mikrotérség népességmozgása kategóriába sorolható. a kismértékben jellemző 1.2. A mikrotérség bemutatása, szociális adatok A mikrotérség ( Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa ) évi főbb szociális mutatóit tartalmazzák az alábbi táblázatok Dunaföldvár 13. sz. táblázat Szociális helyzet a városban Összesen Munkanélküliek száma a településen 290 Ebből tartósan munkanélküli 85 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 78 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 78 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? 375 ebből Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos 147 helyzetükről Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 228 *2008. évi adatok alapján A munkanélküliek száma a településen ( az összes lakosság 3,13% ), a munkaképeskorú lakosságon belüli arányuk 4.82 %több, mint egynegyedük ( 29,3 % ) tartósan munkanélküli. Rendszeres szociális támogatásban közel nyolcvan család részesül, ahol több, mint 370 fő azon gyerekek száma, akik után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényeltek. A halmozottan hátrányos helyzetről nyilatkozók száma azonban alacsony a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek szülei körében. A szülők egy része nem nyilatkozott 14

15 gyermekük, gyermekeik HHH voltáról, saját személyüket úgy érzik negatívan értékelő adatokról. Így a táblázatokban megjelenő adatok nem teljesen pontosak. A város mindent elkövet azért, hogy azonosítani és regisztrálni tudja a HHH gyerekeket, és így még hatékonyabban támogathassa hátránykompenzálásukat, esélyüket növelhesse Bölcske 14. sz. táblázat Szociális helyzet a községben Összesen Munkanélküliek száma a településen 99 Ebből tartósan munkanélküli 14 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 23 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 23 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? 153 ebből Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 96 *2008. évi adatok alapján A munkanélküliek száma a településen (az összes lakosság 3,37%), a munkaképeskorú lakosságon belüli arányuk 5,28% és 14,14 % közülük a tartósan munkanélküli. Rendszeres szociális támogatásban 23 család részesül, ahol több, mint 150 fő azon gyerekek száma, akik után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényeltek. A halmozottan hátrányos helyzetről nyilatkozók száma azonban nem teljes a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek szülei körében. A szülők egy része nem nyilatkozott gyermekük, gyermekeik HHH voltáról, saját személyüket úgy érzik negatívan értékelő adatokról. Így a táblázatokban megjelenő adatok nem teljesen pontosak. A település mindent elkövet azért, hogy azonosítani és regisztrálni tudja a HHH gyerekeket, és így még hatékonyabban támogathassa hátránykompenzálásukat, esélyüket növelhesse Madocsa 15. sz. táblázat Szociális helyzet a községben Összesen Munkanélküliek száma a településen 66 Ebből tartósan munkanélküli 10 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 14 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 14 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? 90 ebből Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak

16 A munkanélküliek száma a településen (az összes lakosság 3,3%), a munkaképeskorú lakosságon belüli arányuk 5,18% és 15,15 % közülük a tartósan munkanélküli. Rendszeres szociális támogatásban 14 család részesül, ahol 90 fő azon gyerekek száma, akik után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényeltek. A halmozottan hátrányos helyzetről nyilatkozók száma azonban alacsony a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek szülei körében. A szülők egy része nem nyilatkozott gyermekük, gyermekeik HHH voltáról, saját személyüket úgy érzik negatívan értékelő adatokról. Így a táblázatokban megjelenő adatok nem teljesen pontosak. A település mindent elkövet azért, hogy azonosítani és regisztrálni tudja a HHH gyerekeket, és így még hatékonyabban támogathassa hátránykompenzálásukat, esélyüket növelhesse Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa mikrotérségi szinten összesített szociális adatok 16.sz.táblázat Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. Település Nyilvántartott Foly. Munkav. Relatív arányszám megnevezése összes fő Nyilvánatarás hossz>365nap kép. korú mutató fő fő fő % - DUNAFÖLDVÁR , BÖLCSKE , MADOCSA , * Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya Az adatok a oldalon elérhetőek 17. sz. táblázat Szociális helyzet a településeken (2008. október Dunaföldvár Bölcske Madocsa Összes: munka-nélküliek száma tartósan munkanélküli rendszeres szociális segély gyermekvédelmi kedvezmény ebbő l nyilat kozk nem nyilatko ztak A mikrotérségben a munkanélküliek aránya az állandó népességen belül októberében az összes lakosságon belül 3,2% volt, a munkaképeskorú lakosságon belüli arány 4,9 %. A szociális ellátásokat igénybevevők körét alapvetően az iskolai végzettség és a munkahely közötti összefüggés befolyásolja. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a munkanélküliek 70 százaléka a nyolc általánosnál kevesebb osztályt, illetve a csak nyolc 16

17 osztály végzettek, valamint a szakmunkás végzettségű lakosok köréből kerül ki. Életkor szerint ez 47 %-ban a éves korosztályt, 42 %-ban a éves korosztályt jelenti. Az 55 év felettiek aránya e tekintetben 7 százalék. A számadatok elgondolkodtatóak, a fiatal munkaerőt súlyos elhelyezkedési problémák terhelik. A munkanélküliek közel felét ez a korosztály teszi ki. Jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni a jövőre vonatkozó fejlesztési elképzelések kialakításakor az oktatási rendszer fejlesztési irányai terén is. Az alacsonyan képzett lakosok részére kevés a munkalehetőség. Az önkormányzatok pályázatok útján próbálnak foglalkoztatási lehetőséget biztosítani ezeknek az embereknek. Ennek köszönhetően aki a magatartási és munkaelvárásoknak meg kíván felelni, az évente hosszabb-rövidebb időre, de rendszeresen el tud helyezkedni. Ismert a környéken az idénymunka. A mezőgazdaságban legális ez a foglalkoztatás. 18.sz. táblázat A hátrányos helyzetű gyermekek aránya Település neve A hátrányos helyzetű gyermekek aránya a Dunaföldvári mikrotérségben 0-18 éves korú lakosság száma Hátrányos helyzetű gyermekek száma Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Hátrányos helyzetű gyermekek aránya Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya Dunaföldvár ,62% 7,98% Bölcske ,85% 12,12% Madocsa ,72% 3,45% Összesen ,46% 7,94% 18. Táblázat: A hátrányos helyzetű gyermekek aránya a Dunaföldvári mikrotérségben és településein A Dunaföldvári mikrotérségben ugyan jelentős számban vesznek igénybe rendszeres gyermekvédelmi támogatást, azonban ez az arány elmarad az elmaradott térségek adataitól. Elsősorban Bölcskén tapasztalunk kedvezőtlen értéket, ahol a nagyszámú hátrányos helyzetű gyermek, ráadásul magas arányban kedvezőtlen családi háttérrel is rendelkezik. Mindazonáltal egyik település sem közelíti meg a kritikusnak mondható 40 %-os értéket, mikrotérségi szinten minden ötödik gyermek hátrányos helyzetű, akik közül minden negyedik halmozottan hátrányos helyzetű. A HH szempontjából meghatározó gyermekvédelmi kedvezményben az állandó népesség 4,33%-a részesül. A HHH helyzetről a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 36,89%- a nyilatkozott. Mikrotérségi szinten is igazak azon megállapítások, amelyek mindhárom település vonatkozásában megfogalmazásra kerültek. ( A halmozottan hátrányos helyzetről nyilatkozók száma nem teljes a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek szülei körében. A szülők egy része nem nyilatkozott gyermekük, gyermekeik HHH voltáról, saját személyüket úgy érzik negatívan értékelő adatokról. Így a táblázatokban megjelenő adatok nem teljesen pontosak. A települések mindent elkövetnek azért, hogy azonosítani és regisztrálni tudják a HHH gyerekeket, és így még hatékonyabban támogathassák hátránykompenzálásukat, esélyüket növelhessék.) A HHH-s gyerekek teljeskörű felderítése és azonosítása - esélyeik javítása érdekében a családokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek összehangolását, és az eddigi eljárásrend, a felvilágosító tevékenység felülvizsgálatát igényli. 17

18 A települések gazdasági, közlekedési, művelődési jellemzői A települések gazdasága hagyományosan a mezőgazdaságon és a feldolgozóiparon alapszik. A gazdaság fejlődését mindig is pozitívan befolyásolta a kedvező közlekedés-földrajzi pozíció, amit a Duna és a vele párhuzamosan haladó észak-déli út eredményez. A piacgazdasági átmenet ebben a térségben is az állami cégek megszűnésével, a termelés visszaesésével járt. A paksi atomerőmű egy viszonylagos stabilitást adott a térségnek. A város és a falvak gazdaságának alapját leginkább a kis-és középvállalkozások adják, ami szintén a gazdasági stabilitást erősíti. 19.sz. táblázat Település, területegység A vállalkozások összetétele, az adófizetők száma és az egy főre jutó belföldi jövedelem Regisztrált egyéni vállalkozások száma Regisztrált társas vállalkozások száma Regisztrált Bt-k száma Regisztrált Kft-k száma Regisztrált Rt-k száma Az adófizetők össznépességen belüli aránya Egy főre jutó összes belföldi jövedelem (eft) Bölcske ,19% 462,04 Dunaföldvár ,36% 473,98 Madocsa ,99% 533, Táblázat: A vállalkozások összetétele, az adófizetők száma és az egy főre jutó belföldi jövedelem Dunaföldvár: az egyéni vállalkozások száma kétszerese a társas vállalkozásoknak, ami egy kiegyensúlyozott arány. A társas vállalkozásokon belül nagyobb arányban vannak jelen a kft.-k, ami korszerű összetételre utal. A falvak esetében kedvezőtlenebb a kép: az egyéni vállalkozások aránya magasabb, és a társas vállalkozásokon belül túlnyomó többségben a bt.-k vannak. A részvénytársaságok száma alacsony, ami a vállalkozások kis és közepes méretéből adódik. Az egy főre jutó összes belföldi tekintetében a régiós átlagnak megfelelő értéket figyelhetünk meg. A nagyobb városok értékénél kedvezőtlenebb az adat, de jelentősen jobb, mint a leszakadó területeknél mért érték. Összességében a város gazdasága stabil, fejlődési lehetőségei kedvezők (logisztika, turizmus). A gazdaság fejlődésének elsősorban az elérhetőség javulása (M6-os gyorsforgalmi út), és a kkv-k vállalkozási környezetének kedvező alakulása a függvénye. A gazdasági helyzet alakulása nem jelent veszélyt a város vitalitásának megőrzése szempontjából Paks és Dunaújváros gazdasági pozíciójának hosszú távú fennmaradása, biztosítja a mikrotérség stabilitását, kedvező folyamatok megindulása esetén kiegyensúlyozott fejlődését. 18

19 1.3. A mikrotérség ( Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa ) közoktatási intézményrendszerének bemutatása és intézményhálózatának jellemzői A közoktatásról szóló törvényben meghatározott feladatok végrehajtása, szolgáltatások megszervezése a helyi önkormányzatok feladata. Az intézménylétesítési szabadság mellett a helyi önkormányzatoknak nincs mérlegelési lehetőségük abban a kérdésben, hogy vállalják-e a közoktatás-szolgáltatás megszervezését, biztosítását az illetékességi területükön. A közoktatási törvény előírása szerint település köteles gondoskodni: az óvodai ellátásról; az általános iskolai oktatásról; a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásáról; a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók óvodai neveléséről, általános iskolai neveléséről és oktatásáról. A megyei önkormányzat köteles biztosítani: kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátást, a középiskolai és a szakiskolai ellátást, a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátását, a felnőttoktatást, az alapfokú művészetoktatást, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, a nevelési tanácsadást, a logopédiai szolgáltatást, a gyógy testnevelést, abban az esetben, ha a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye, főváros területén nem megoldott. A mikrotérség területén található települések a törvényben meghatározott feladatok túlnyomó részét saját többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény fenntartása útján látják el. A mikrotérség önkormányzatai a kötelezőkön túl nem kötelező feladatokat is ellátnak. A Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa mikrotérség közoktatását az alábbi tartalmi és szerkezeti tagoltság jellemzi: óvodai nevelés 8 évfolyamos általános iskolai képzés 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 6 évfolyamos gimnáziumi képzés szakiskolai képzés (9-10. évfolyamon alapképzés szakképző évfolyam OKJ szerint) speciális szakiskolai képzés gyógypedagógiai nevelés-oktatás a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére alapfokú művészetoktatás pedagógiai szakszolgálat ( a Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat által ellátva, együttműködési megállapodás alapján) 19

20 Átfogó képet a mikrotérségben igénybe vehető közszolgáltatások szervezeti-intézményi formáiról az alábbi táblázat ad. 20.sz. táblázat A feladatellátás fenntartói háttere Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Megyei önkormányzat Egyéb Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógy-testnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Az intézményrendszer bemutatása A bölcsődei intézményben. feladatok ellátása Dunaföldváron történik, a város által fenntartott A nevelési-oktatási intézményt igénylő korosztály több szempontú ellátását a Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola többcélú közös igazgatású közoktatási intézményben látják el, valamint a Paksi Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve kistérségi formában. A mikrotérség ( Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa ) közoktatási, szakszolgálati feladatait, valamint a gyermekjóléti alapellátásba tartozó feladatait az alábbi táblázatokban jelzett módon látja el. 20

21 Dunaföldvár 21. sz. táblázat Közszolgáltatások elérhetősége Közszolgáltatások Helyben Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógy-testnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Más településen, éspedig... (km) Közoktatási intézményi feladatok Közoktatási szakszolgálati feladatok Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szakellátások Helyben, más településről kijáró szakember(ek) A szolgáltatás ellátatlan 22. sz. táblázat Az önkormányzat hozzájárulásának mértéke a település intézményeiben* Intézmény neve Beszédes József Közoktatási Intézmény (óvoda, ált.iskola,gyógypedagógia,zeneiskola, szakiskola ) Önkormányzati hozzájárulás (eft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft) * * * Magyar László Gimnázium *Tartalmazza a gyógypedagógia és a zeneiskola adatait is, ahol magasak az egy tanulóra jutó költségek 21

22 23.sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma ( 2008/09. tanév októberi statisztikai adatok ) Településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH/Halmozottan hátrányos helyzetű: Óvodába jár 290 ebből helyben /14 más településre eljáró 2 0 Dunaújváros ebből települések nevei: 0 Alsó tagozatos (1-4.) /33 ebből helyben /33 más településre eljáró 8 2/0 Dunaújváros települések nevei: Zomba- Paradicsompuszta ebből Felső tagozatos (5-8.) /20 ebből helyben /20 más településre eljáró 6 1/0 ebből települések nevei: Dunaújváros Kecskemét 24. sz. táblázat Bejárók, utazási feltételek Halmozottan Összesen hátrányos A gyermekek, tanulók létszáma a település helyzetű óvodáiban és általános iskoláiban Óvodába jár /14 más településről bejáró 1 0 tömegközlekedéssel 0 0 iskolabusszal 0 0 falugondnoki szolgálattal 0 0 egyéni (szülők szgk.-val) 1 0 Alsó tagozatos (1-4.) /33 más településről bejáró 6 6/6 tömegközlekedéssel 4 4/4 iskolabusszal 0 0 falugondnoki szolgálattal 0 0 egyéni (szülők szgk.-val) 2 2/2 Felső tagozatos (5-8.) /20 más településről bejáró 17 15/11 tömegközlekedéssel 17 15/11 iskolabusszal 0 0 falugondnoki szolgálattal 0 0 ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 22

23 Bölcske 25. sz. táblázat Közszolgáltatások elérhetősége Közszolgáltatások Helyben Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógy-testnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Más településen, éspedig... (km) Közoktatási intézményi feladatok Közoktatási szakszolgálati feladatok Gyermekjóléti alapellátások Dunaföldvár 12 km Gyermekjóléti szakellátások Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? hetente A szolgáltatás ellátatlan 26. sz. táblázat Az önkormányzat hozzájárulásának mértéke a település intézményében Intézmény neve Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Önkormányzati hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)

24 27. sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: 324 HH / HHH 95/48 Óvodába jár 95 27/15 ebből ebből helyben 95 27/15 más településre eljáró 0 0 ebből települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) 94 27/11 ebből helyben 94 27/11 más településre eljáró 0 0 ebből települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) /22 ebből helyben /22 más településre eljáró 6 2/0 ebből települések nevei: Paks Dunaföldvár 28. sz. táblázat Bejárók, utazási feltételek A gyermekek, tanulók létszáma a település óvodáiban és általános iskoláiban Összesen: HH / HHH /48 Óvodába jár 95 27/15 más településről bejáró 0 tömegközlekedéssel 0 iskolabusszal 0 falugondnoki szolgálattal 0 egyéni (szülők szgk.-val) 0 Alsó tagozatos (1-4.) 94 27/11 más településről bejáró 3 0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) 3 0 Felső tagozatos (5-8.) /22 más településről bejáró 1 0 tömegközlekedéssel 1 0 iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) ebből ebből ebből ebből ebből ebből 24

25 Madocsa 29. sz. táblázat Közszolgáltatások elérhetősége Közszolgáltatások Helyben Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógy-testnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Más településen, éspedig... (km) Közoktatási intézményi feladatok Közoktatási szakszolgálati feladatok Paks Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szakellátások Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? Dunaföldvárról 4-5 alkalom A szolgáltatás ellátatlan 30. sz. táblázat Az önkormányzat hozzájárulásának mértéke a település intézményeiben Intézmény neve Önkormányzati hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft) Általános Iskola Kölyökkuckó Óvoda

26 31. sz. táblázat Óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: 238 HH / HHH 48/7 Óvodába jár 69 15/2 ebből ebből helyben 69 15/2 más településre eljáró 0 0 ebből települések nevei: Alsó tagozatos (1-4.) 60 15/3 ebből helyben 60 15/3 más településre eljáró 0 0 ebből települések nevei: Felső tagozatos (5-8.) 83 18/2 ebből helyben 75 18/2 más településre eljáró 8 0 ebből települések nevei: 1 fő Kecskemét 7 fő Paks 32. sz. táblázat Bejárók, utazási feltétele A gyermekek, tanulók létszáma a település óvodáiban és általános iskoláiban Összesen: HH / HHH /7 Óvodába jár 69 15/2 más településről bejáró 0 0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Alsó tagozatos (1-4.) 60 15/3 más településről bejáró 0 0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Felső tagozatos (5-8.) 75 18/2 más településről bejáró 0 0 tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) ebből ebből ebből ebből ebből ebből 26

27 Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa mikrotérségi szinten összesített adatok 33. sz. táblázat Közszolgáltatások elérhetősége helyben, ill. a Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat által Duna-földvár Bölcske Madocsa Összes: Óvodai nevelés 3 Ált. isk Ált. isk Alapfokú művész. 3 Gyógyp. tanácsa. 3 Korai fejl. 3 Fejlesztő felk. 3 Nevelési tan. 3 Logopédiai ell. 3 Továbbtan.t. 3 Gyógytestnev. - 2 Gyermkejólét. 3 Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi 3 Házi gyerekf Családok átm.ott Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 3 A fenti táblázatokból kiolvasható, hogy az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró közoktatási intézményi feladatok, a közoktatási szakszolgálati feladatok, továbbá a gyermekjóléti alapellátás teljes körűen biztosított a településeken az önkormányzatok ( Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ) fenntartásában és a Paksi Térségi Pedagógiai Szakszolgálat által. A családi napközi - mint gyermekjóléti alapellátás - az egyedüli ellátatlan részterület, de ez nem tartozik az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások közé. Gyermekjóléti szakellátás körébe tartozó családok átmeneti otthona a megyén belül, Tevel községben - felmerült igény esetén - megoldott. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a Paksi Térségi Pedagógiai Szakszolgálat végzi mind a három településen. A szakértői és rehabilitációs bizottság kistérségi szinten működik. 27

28 1.4. Helyzetelemzés alapfeladatonként A mikrotérség területén működő közoktatási feladatokat ellátó intézmények közötti tanuló megoszlást, és az egyes intézmények tanulói összetételét az alábbi táblázatok mutatják. A táblázatban szereplő adatokkal összefüggésben meg kell jegyezni, hogy teljesen valós képet az intézmények tanulói összetételéről nem adnak, mert amíg a hátrányos helyzet (HH) minden tanulónál egzakt módon megállapítható, addig a halmozottan hátrányos helyzet ( HHH) a szülői nyilatkozatok egy részének hiánya miatt nem állapítható meg pontosan. A szülőket a jegyzők nyilatkoztatták ennek ellenére nem teljes az adat Az óvodai nevelés a mikrotérségben: Az óvodai nevelésre vonatkozó összesített adatokat a következő táblázat tartalmazza. ( 34.sz.táblázat) 1. Óvodai intézmények száma* 3 2. Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 7 3. Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma 8. Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 9. Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 10. Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 20 *: Óvodáztatás (valamennyi mikrotérségi óvodai intézmény vonatkozásában) A fenti táblázatban szereplő számok a októberi statisztika adatai A mikrotérség mind a három településén működik óvoda. Ami egyértelműen megállapítható: mikrotérségi szinten az óvodáskorú gyermekek elhelyezése megoldott, hiszen több férőhely áll rendelkezésre, mint a jelentkezők száma. A 2007/2008-as nevelési évben az óvodák feltöltöttsége (férőhely kihasználtsága) 86,9 % -s. A hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az előbbi esetében ( HH ) 25,66%, az utóbbi esetében pedig ( HHH ) 6,86%. A 3-5 éves korú gyermekek jellemzően beírásra kerülnek az óvodákba a polgármesteri hivatalok, védőnők a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok dolgozóinak folyamatos munkájának köszönhetően. Ezzel együtt van a mikrotérségben óvodába be nem íratott gyermek,de számuk nem jelentős. Az is tény, hogy abban az esetben, ha a szülők otthon vannak kisebb gyermekkel, testvérrel, nem minden esetben igénylik az óvodai ellátást. A sajátos nevelési igényű gyerekek ( SNI ) nevelése integráltan történik. A tevékenységközpontú nevelési program jó lehetőséget biztosít az egyéni fejlesztéshez. n.a. n.a. 0 28

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2014. Készítette: Pocsai Enikő esélyegyenlőségi szakértő 1 I. BEVEZETÉS Jogszabályi háttér 4 II. KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 13-án

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2013

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2013 TAMÁSI - SIMONTORNYA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2013 2008. február Készítette: Zsombok Lajos szakértő Sz.i.sz.: 006133-02 Tamási Simontornya Többcélú

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6-158/2009. TÁRGY: A MEGYERVÁROSI ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: OKTATÁSI

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2008.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2008. és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2008. Jelen tanulmány - jóváhagyását követően - a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv mellékletét képezi 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terve

Kerepes Nagyközség Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terve Kerepes Nagyközség Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terve 2012 Jogszabályi hivatkozások, rendelkezések - 321/2011. (II. 27.) Kormányrendelete a helyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv

Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv A dokumentum a Csenger Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által és az önkormányzati fenntartású

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv - kiegészítés-

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv - kiegészítés- Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv - kiegészítés- Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2012. 1 akkor ezt hagyja üresen. Az adatokat teljes munkafüzet kitöltése után célszerű kitölteni. Figyelem!

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi programjára

JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi programjára Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi programjára Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Kecskés Ágnes

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ÉS HELYZETELEMZÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. 2 DUNAFÖLDVÁR - BÖLCSKE - MADOCSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben