Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek."

Átírás

1 Idő Óraszám Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Tankönyv, füzetek A természetes számok és többszörösei M0641 Osztók, többszörösök M0641 Vizsgáljuk a maradékot Mo641 Összeg, különbség oszthatósága M0641 Nem tízes számrendszerek M0641 Szorzat oszthatósága M0641 Gyakorló feladatok oszthatóságra M0641 Oszthatósági szabályok: 2-vel, 5-tel M0642 Osztó,többszörös fogalma, Számsorok alkotása, osztópárok keresése Összeg, szorzat adott számmal való oszthatósága, összegre bontással, szorzótényezőkre bontással. Az összeg tagjainak oszthatósága és azok maradékának vizsgálata. A számok összegalakjának vizsgálata oszthatóság szempontjából Számok felbontása osztópárokra, több Tényezős szorzatok vizsgálata Gyakorlás csoport munkában és egyénileg. TOTÓ Oszthatóság megállapítása az utolsó számjegy alapján Felfedeztetés, om EM, om Em, frontális om Csoport munka om EM, csoport munka Játék Soralkotás Megfigyelés, a tapasztalatok a magyarázat, gyakorlás gyakorlás Manuális tevékenység, tapasztalatszerzés Kombinatórikai feladatok, rendszerezés IKT/1 Feladatlap, számkártya Munkafüzet IKT/2 Magok, táblázat számkártyák Páros és EM Kombinativitás számkártyák om, EM magyarázat, gyakorló feladat Számkártyák munkafüzet

2 Oszthatósági szabályok: 4-gyel, 8-cal M0642 Osthatósági szabályok: 3-mal, 9-cel M0642 Oszthatósági feladatok, 3-mal, 9-cel való oszthatóságra M0642 Gyakorlás M0642 További oszthatósági szabályok gyakorlása M0642 Gyakorlás:oszthatóság M0642 Prímszám, összetett szám M0643 Prímtényezős felbontás M0643 Társadalmi Megújúlás Operatív Program Az oszthatóság megállapítása az utolsó két számjegy alapján. Igaz, hamis állítások oszthatóságra Az oszthatóság megállapítása a számjegyek alapján. Az összeg és szorzat oszthatóságának tapasztalata alapján. Valószinűségi játékok segítségével megerősítés Vegyes oszthatósági feladatok: 6-tal, 12-vel, 15-tel való osztás Mérés, a hiányosságok pótlása Bevésés, rendszerezés, különböző képességű gyerekek egymás segítése A fogalom kialakítása, tapasztalat szerzés, a megfigyelések általánosítása Összetett számok felírása prímszámok szorzatával om om,em Ábrázolás Venn- -diagrammal A tapasztalatok megfogalmazása Csoport munka bemutatás számkártyák munka EM Ábrázolás: számhalmazok közös része Gyakorlás csoportmunka Közös munka om Eratoszthenészi szita EM, Az ellenőrzés frontális om. gyakorlás Gyakorlás, számonkérés A prímtényezős alak felírásának Em Versenyszellem IKT/3 13. M0645 gyakorlása Lnko, törtek egyszerűsítése A legnagyobb közös osztó om

3 14. M0644 fogalmának kialakítása. A lnko-val törtek egysz Gyakorlás: Venn-diagramm Alkalmazása M0644 A lnko megállapítása különböző módszerekkel. Az összes osztó megkeresése A legkisebb közös A lkkt fogalmának meghatározása. 16. többszörös Megkeresése számsorok ill. M0644 prímtényezők segítségével A lnko és a lkkt a Bevésés, rendszerezés. Különböző 6. M0644 képességű tanulók egymás segítése Vegyes gyakorló feladatok Számonkérés, ellenőrzés, gyakorló 17. M0645 feladatok Műveletek törtekkel, a lkkt Szöveges feladatok: menetrenddel 18. a kapcsolatos, sorminták készítése M Törtek, törtrészek, a lnko 7. a M Műveletek sorrendje Műveletek törtekkel, a lnko és a lkkt 19. M0624 ával, összetett feladatokban Összefüggések keresése Összefoglalás: oszthatóság M0645 Támazáró dolgozat írása M0645 om om magyarázat, gyakorlás magyarázat Csoport munka Közös munka IKT/4 Em Segítségnyújtás Csoport munka Beszámolók, a feladat ismertetése Egyszerűsítés, szorzatalak EM Gyakorlás osztály munkában Az ismeretek rendezése, összefoglalás, ismétlés. om Összefoglalás, ismétlés Értékelő felmérő EM Beszámoltatás írásban rajzeszközök IKT/5

4 A dolgozat hibáinak megbeszélése, javítása Értékelés, javítás EM M0645 A lényeg kiemelése a szöveges feladatokban Gyakorlás: kompetencia alapú feladatok Mi a kérdés? Vizsgáljuk meg az adatokat! Következtessünk visszafelé! Tartsunk egyensúlyt! Készítsünk ábrát Gyakorló óra: feladatokhoz Szövegalkotás Az önálló gondolkodás igényének felébresztése. Gondolatok megfogalmazása. Gondolkodás, műveletek a Az önálló gondolkodás igényének felébresztése. Diagramok értelmezése A problémamegoldási készség fejlesztése Motiváció: a problémafelvetéstől a megoldásig vezető út bejárása. Az összefüggések megláttatása. Tapasztalatszerzés, a mérlegelv előkészítése. A felvetett probléma értelmezése szemléletes megjelenítése, az adott összefüggések ábrázolása szakaszokkal. Csoportos tanulási módok kialakítása om Szövegértés, összefüggések megláttatása EM frontális csoportmunka Tanulók beszámolója A szöveg, értelmezése, EM magyarázat EM Útiterv készítése IKT/6 Tapasztalatszerzés, a mérlegelv előkészítése Tapasztalatok, következtetések

5 Ellenőrizzük a megoldást! Az ellenőrzés igényének kialakítása Válaszoljunk a kérdésre A megoldás szöveg szerinti értelmezése, elemzése, pontos válasz megfogalmazása. Beszélgetés, magyarázat Játékos, logikai feladatok IKT/7 A feladatmegoldás lépései Az elemző gondolkodás fejlesztése. Vegyes gyakorló feladatok Az ismeretek gyakorlása, a. Témazáró dolgozat Összefoglalás, rendszerezés EM előkészítése, Témazáró dolgozat írása Mérés EM IKT/8 A dolgozat hibáinak Tanulás a hibákból tanulópárok megbeszélése, Számhalmazok Egész Modellek számok, ismétlés értelmezése Az egész számok összeadása, kivonása M621 M622 Az összevonás gyakorlása M622 A számhalmazok felépítése, elemeik, jelölésük felelevenítése. A számok ellentettje, abszolút értéke számegyenes készítése A számfogalom mélyítése, az alapműveletek gyakorlása, többtagú összeg kiszámítása, a számolási készség továbbfejlesztése A becslés képességének fejlesztése, műveleti sorrend fontossága. szerepjáték Az előjelek felcserélhetőségének megértése Adóság, vagyon cédulák, számegyenes, kisautó

6 Az egész számok szorzása M623 Az egész számok osztása M623 A számolási készség továbbfejlesztése. Műveletek sorrendje, az osztás algoritmusa. A tizedes törtek összevonása Az előjelszabályok gyakorlása, két jel helyet egy írása. A számolási készség továbbfejlesztése. Osztás a tizedes törtek körében Az alapműveletek gyakorlása a racionális számkörben Osztás tizedes törttel Az osztás gyakorlása M654 Szorzáson alapuló mozgásos játékok, gyakorlás M654 Gyakorlás: műveletek sorrendje Vegyes gyakorló feladatok, mérés M655 A hányados számjegyei, becslés, ellenőrzés igénye A számolási készség továbbfejlesztése. A tizedes törtek fogalmának mélyítése, tizedes törtek bővítése Az algoritmus pontos követése, becslés, ellenőrzés. A tizedes vessző helye, a helyiérték fogalmának erősítése. EM frontális EM frontális Páros és egyéni tevékenykedtetés EM csoportmunka Többtényezős szorzatok előjele, abszolút értéke. Az alsóban tanultak felidézése, rendszerezése A számjegyek helyiértéke, a tizedes vessző helye. bevésés, gyakorlás Gyakorlás, segítségnyújtás a folyamat megértetése Gyakorlás, segítségnyújtás Játékos gyakorlás A becslés képességének fejlesztése Gyakorlás, segítségnyújtás.diagnosztizáló mérés EM Mérés, értékelés IKT/9

7 Az alapműveletek a a szöveges feladatokban Társadalmi Megújúlás Operatív Program Törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítására és az egyre pontosabb műveletvégzésre. bemutatás, gyakorlás Malom játék Szorzás osztás a tanulópárok Játékos gyakorlás A tengelyes szimmetria a környezetünkben M631 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok rajzolása, szerkesztése M631 A tengelyesen szimmetrikus háromszögek M632 A tengelyesen szimmetrikus sokszögek: húrtrapéz M633 A szabályos sokszögek M633 A kör M662 Gyakorlás: pontok helyének meghatározása a koordináta rendszerben M662 Szabályszerűségek felismerése. A szimmetria felismerése a természetben, művészetben A szakaszfelező merőleges szerkesztése Halmazelmélet továbbfejlesztése. Fogalmak:szakaszfelező merőleges, egyenlő szárú,szabályos háromszög, szögfelező. A húrtrapéz fogalma tulajdonságai elnevezések A szabályos sokszög fogalma Fogalma, szelő, érintő, húr A transzformációs tulajdonságok közös megfogalmazása Em Felismerés, tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés A szabályok megfogalmazása Képek a természetről, művészetről IKT/10 Vonalzó, körző, írólap, karton Vonalzó, körző, írólap, karton IKT/11 Vonalzó, körző Vonalzó, körző, színesek IKT/12 Körző, színesek Poszter készítés, másolópapír

8 A körző és vonalzó használata: az euklídészi szerkesztés M661 Háromszög szerkesztése három oldalból M632 Tükrös háromszögek, derékszögű háromszögek M632 A szerkesztési feladatok végrehajtásának folyamata szerkesztése Megfigyelés, szerkeszthetőség vizsgálata, igényes szerkesztés Háromszögek tulajdonságainak a, rendszerezés munka, magyarázat, bemutatás Szerkesztési folyamatok végrehajtása Beszámoló a tapasztaltakról Körző,vonalzó IKT/13 Szívószál, cérna, körző,vonalzó Poszter készítése Színes lapok, olló, vonalzók, ragasztó Nevezetes ponthalmazok: szögfelező, szakaszfelező merőleges M661 Párhuzamos egyenesek szerkesztése M661 Szögfelezés, szögmásolás M662 Megfigyelések a a szerkesztéseknél Szakaszfelező a A szerkesztés pontos végrehajtása, a tanult fogalmak ismétlése Hajtogatás, mérés, Bemutatás alapján szerkesztés bemutatás, közös szerkesztés bemutatás, közös szerkesztés egyéni Írólap, színes, IKT/14 Nevezetes szögek Az eszközhasználat megerősítése, szerkesztése M662 Az esztétikus munka igénye segítségnyújtás Társasjáték Fogalmak megerősítése A játék végrehajtása Táblázat, szabály kártyák, dobókockák Tengelyes tükrözés szerkesztése M633 Tengelyesen tükrös alakzatok felismerése, egyszerű síkidomok szerkesztése EM, frontális egyéni segítségnyújtás képek

9 Társadalmi Megújúlás Operatív Program Tengelyesen tükrös négyszögek szerkesztése M633 Megfigyelés, EM, frontális egyéni segítségnyújtás Gyakorlás: rombusz, Alkalmazás, esztétikai igény, EM, frontális egyéni deltoid, húrtrapéz eszközhasználat segítségnyújtás szerkesztése M664 Összefoglalás: tengelyes Rendszerezés Beszélgetés tükrözés, tengelyesen tükrös alakzatok M664 Témazáró dolgozat írása Értékelő felmérő EM Írás Feladatlap IKT/16 Javítás, hibák megbeszélése Tanuljunk a hibáinkból EM egyéni segítségnyújtás Törtek értelmezése, Deduktív, induktív következtetés, egyszerűsítés, bővítés,, gondolkodás, számolás összeadás, kivonás ismétlése M651 Társasjáték M651 Negatív törtek bevezetése; Összeadás és kivonás kiterjesztése M651 Törtek összeadása, kivonása M651 A racionális szám fogalma, törtek felírása tizedes tört alakban IKT/15, síkidomok Kártyakészlet, Torta modell IKT/17 Számolás, játék 3. melléklet dobókockák Rendszerezés, megfigyelőképesség, magyarázat Számegyenes, Vizualitás, logikus gondolkodás számkártyák Deduktív, induktív következtetés,, gondolkodás, számolás Megfigyelő képesség, logikus gondolkodás,, számolás, tanulópárok Keresd a párod! bemutatás IKT/18 Feladatlap, társasjáték Papírcsík, Feladatlap

10 M652 Tizedes törtek, törtek összehasonlítása M652 Törtek összehasonlítása M653 Tört szorzása egész számmal Egész szám szorzása törttel, Tört szorzása törttel M653 Tört szorzása törttel M653 Reciprok fogalmának bevezetése M653 Tört osztása egész számmal és tört osztása törttel M653 Szorzat változásai, hányados változásai M653 Törtek törttel való szorzásának és osztásának elmélyítése M653 Tört szorzása törttel, tizedes törttel való szorzás bevezetése M654 Tizedes törtek szorzása, tört osztása törttel, tizedes törttel Deduktív, induktív következtetés,, gondolkodás, számolás Induktív, deduktív következtetés,, kombinatív gondolkodás Deduktív, induktív következtetés,, kombinatív gondolkodás, számolás Számolás,, kombinatív gondolkodás Induktív, deduktív következtetés,, kombinatív gondolkodás Számolás,, induktív, deduktív következtetés,kombinatív gondolkodás Logikus gondolkodás, kombinatív gondolkodás, számolás, Logikus gondolkodás, kombinatív gondolkodás, számolás, Kombinatív gondolkodás, számolás, Kombinatív gondolkodás, számolás, bemutatás Feladatlap IKT/19 EM értékelés Feladatlap számolás Feladatlap Tanulópárok játék Dominó kártyák szerepjáték Számkártyák, Számkártyák, számolás IKT/20 Tanulópárok TOTÓ Feladatlap Tanulópárok, frontális számolás számolás szerepjáték Feladatlap IKT/21 Feladatlap, kártyakészlet Kártyakészlet,

11 való osztás M654 Tizedes törtek osztása, szorzása M654 Becslések, számítások a mindennapi életből vett példákon keresztül M654 A százalék fogalma, számítások következtetéssel, szorzással M654 Egyszerű százalékszámítási Feladatokban a százalékalap megkeresése M654 Összefoglalás: törtek M655 Összefoglalás: százalékszámítás A százalékszámítás elmélyítése M655 Mérés értékelés M655 Társadalmi Megújúlás Operatív Program Induktív, deduktív következtetés,, kombinatív gondolkodás Megfigyelőképesség, becslés, Számolás, logikus gondolkodás Induktív, deduktív gondolkodás, megfigyelőképesség, számolás, Induktív, deduktív következtetés, Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, számolás, Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, számolás, Megfigyelőképesség, becslés, Számolás, logikus gondolkodás Tanulópárok, frontális szerepjáték számolás számolás Kártyakészlet, csoportmunka verseny csoportmunka Tanulópárok, frontális egyéni segítségnyújtás számolás egyéni segítségnyújtás BINGÓ játék, Számolás,, kombinatív EM 77. M655 gondolkodás IKT/ Játékok törtekkel Induktív, deduktív gondolkodás, Tanulópárok, Dominó

12 28. megfigyelőképesség, számolás, Adott tulajdonságú ponthalmazok Megfigyelőképesség, emlékezőképesség, rajzkészség M661 korongok, körző, színesek IKT/ Több feltételnek is megfelelő ponthalmazok keresése M661 Rendszerezőképesség, megfigyelőképesség, induktív, deduktív következtetés, rajzkészség korongok, körző, színesek IKT/ A körrel kapcsolatos fogalmak ismétlése Középponti szögek M662 M662 A háromszögek és négyszögek belső és külső szögei M662 Háromszögek csoportosítása M663 Háromszög magasságvonalai és magasságpontja M663 Induktív, deduktív következtetés, rendszerezőképesség Becslés, összehasonlítás, rendszerezőképesség, eszközhsználat következtetés, számolás, elvonatkoztatás Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, Rajzkészség, szerkesztőkészség, következtetések Tapasztalatok, megfigyelések összegyűjtése korongok, körző, színesek IKT/25 Papír, olló, körző, írólap, szögmérő Modellezőkészlet Háromszögkészlet, vonalzó, színesek IKT/26 Háromszögek kartonból

13 A háromszög oldalfelező merőlegesei, szögfelező egyenesei M663 Rajzkészség, szerkesztőkészség, következtetések o Tengelyesen szimmetrikus háromszögek és négyszögek tulajdonságai M664 Háromszögek szerkesztése M664 Tükrös négyszögek szerkesztése:húrtrapéz, deltoid M664 Összefoglalás: háromszögek, négyszögek Gyakorlás: szerkesztések, eszközhasználat M665 M665 Négyszögek tulajdonsága, csoportosítása M665 Diagnosztikus mérés M665 Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, Becslés, mérés, rajzkészség, szerkesztési készség, következtetések Deduktív, induktív következtetés, rendszerező képesség rendszerező képesség, következtetések, logikus gondolkodás Becslés, mérés, rajzkészség, szerkesztési készség, következtetések Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, számolás, EM EM Tapasztalatok, megfigyelések összegyűjtése gyűjtés, rendszerezés egyéni segítségnyújtás gyűjtés, rendszerezés, szívószál,,, írólap,, írólap,, IKT/27

14 A tört értelmezései M671 Arányos osztásra vezető szöveges feladatok M671 Egymással összefüggő értékpárok vizsgálata M672 Az egyenes arányosság fogalma és tulajdonságai M672 Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása M672 Az egyenes arányosság grafikonja M672 A fordított arányosság fogalma M673 A fordított arányosság ismeretlen értékének meghatározása M673 fordított arányosság grafikonja M673 Deduk tív, induktív következtetés, Logikus gondolkodás, számolás, Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás Logikus gondolkodás, számolás, Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás, Logikus gondolkodás, számolás, Megfigyelőképesség, becslés, Számolás, logikus gondolkodás Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás, Beszélgetés feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása TOTÓ IKT/28

15 Vegyes és összetett arányossági feladatok megoldása Összefoglalás M673 Logikus gondolkodás, számolás, Logikus gondolkodás, számolás,, rendszerezés feladatok megoldása gyűjtés, rendszerezés Mérés Logikus gondolkodás, számolás, EM Állítások, nyitott mondatok M691 Logikus gondolkodás Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása lebontogatással M691 Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásának gyakorlása lebontogatással M691 A mérlegelv előkészítése M692 Ismeretek összekapcsolása. Analízis, szintézis,analógia Memória, kommunikáció Lényegkiemelés, emlékezet, következetesség modellezés Kétkarú mérleg A mérlegelv ismeretének elmélyítése M692 Értő odafigyelés, együttműködés, kommunikáció Fóliák,

16 A mérlegelv gyakorlása együttműködés Fóliák, Zárójelbontás az egyenletekben Figyelem, kommunikáció, lényegkiemelés Fóliák, Év végi felmérő dolgozat Logikus gondolkodás, számolás, EM Javítás, hibák megbeszélése Tanulság levonása EM beszélgetés Az éves munka értékelése Önértékelés EM beszélgetés

17

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Tantárgytömbösítés matematika tantárgyból a 6.a osztályban az Illyés Gyula Általános Iskolában

Tantárgytömbösítés matematika tantárgyból a 6.a osztályban az Illyés Gyula Általános Iskolában TÁMOP- 3.1.4/08/2-2009-0134 K o m p e ten c ia a la p ú o kt a t á s, e g y e n l ő h o zz á f é r é s bev e z e t é s e H é v í z k ö z o k ta tá s i n e v e l é s i in té zm é n y e ib en Tantárgytömbösítés

Részletesebben

Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv

Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv A Klett Kiadó 6. osztályos matematika-ének és munkafüzetének használatához Makara Ágnes Általános jellemzők, felépítés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály Matematika Mozaik Kiadó 5. osztály Tematikai egység címe órakeret Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 3+folyamatos kombinatorika, gráfok Számtan, algebra 78 Függvények, az analízis elemei

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok:

BEVEZETŐ MATEMATIKA 5-8. Célok, feladatok: BEVEZETŐ Célok, feladatok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Matematika 5-8. évfolyam. Alapelvek, célok

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Matematika 5-8. évfolyam. Alapelvek, célok MATEMATIKA Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

Kiegészítés a B szakos munkaközösség által használt helyi tantervhez

Kiegészítés a B szakos munkaközösség által használt helyi tantervhez Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg! (Péld. 24,3) Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda OM: 028287 Kiegészítés a B szakos munkaközösség

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Pintér Klára

MATEMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Pintér Klára MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Pintér Klára A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MATEMATIKA 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Választható matematika 5-8. évfolyam

Választható matematika 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható matematika 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható matematika tantárgy oktatása

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak)

HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) HELYI TANTERV MATEMATIKA ( nem emelt szintű csoportoknak) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.03.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.03. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.03. alapján 5-8. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Matematika. Célok és feladatok

Matematika. Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL A TANTÁRGY NEVE: ÉRTÉKELÉSE

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL A TANTÁRGY NEVE: ÉRTÉKELÉSE A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE MATEMATIKÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Helyi tanterv. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Helyi tanterv Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV, 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV, 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA HELYI TANTERV, 5 8. ÉVFOLYAM Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

5. évfolyam Matematika helyi tanterv 2013. Matematika. 5 8. évfolyam

5. évfolyam Matematika helyi tanterv 2013. Matematika. 5 8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Matematika 5 8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

MATEMATIKA B változat

MATEMATIKA B változat MATEMATIKA B változat Ez a kerettanterv heti 4+4+4+3 órára készült. Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv

Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv Kalandtúra 5. Tanári kézikönyv A Klett Kiadó 5. osztályos matematika ének és munkafüzetének használatához Makara Ágnes Általános jellemzők, felépítés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET MATEMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A matematika tanterv az NTK kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára

MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 1. félév A kiadvány KHF/4632-14/2008. engedélyszámon 2008.12.16. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

Klett Kiadó Kft, Makara Ágnes, J. Fodor Ágnes

Klett Kiadó Kft, Makara Ágnes, J. Fodor Ágnes 2013.03.28. 1. Bevezetés, ajánlás Tisztelt Kalandtúrát vezető Tanárnő, Tanár úr! A Klett Kiadó segítséget kíván nyújtani Önnek az EMMI által előírt helyi kerettanterv előállításához. A következő lapokon

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

Tanári útmutató, módszertan

Tanári útmutató, módszertan Tanári útmutató, módszertan Dr. Hibbey oktatószoftverek Digitális matematikai feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 2011. A Dr. Hibbey számítógépes oktatóprogramok kimondottan az általános iskolai

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet EMMI kerettanterv 51/2012.

Részletesebben

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerő, alkalmazásra képes matematikai mőveltségét, biztosítsa a többi tantárgy

Részletesebben

Matematika tanterv (E) a nyelvi előkészítő évfolyama számára

Matematika tanterv (E) a nyelvi előkészítő évfolyama számára Matematika tanterv (E) a nyelvi előkészítő évfolyama számára Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96PÁLMAT1-12 változat alatt szereplő minősített tanterv alapján a

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 9/AJTP évfolyam

MATEMATIKA HELYI TANTERV 9/AJTP évfolyam MATEMATIKA HELYI TANTERV 9/AJTP évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!

Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros! Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. A kilencedik osztályos tananyagra támaszkodva egy nyílt végű feladat megoldása, megbeszélése.

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. A kilencedik osztályos tananyagra támaszkodva egy nyílt végű feladat megoldása, megbeszélése. Matematika 10. első kötet Témák Az óra témája (tankönyvi 1. Bevezető óra (101. Ismerkedés a tankönyvvel 2. Nyílt végű feladat: Szálloda tervezése (102. 3. Matematikai logika: Igaz vagy hamis (103. 4. Matematikai

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat

2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat 5. évfolyam Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A-változat

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM

MAGISTER GIMNÁZIUM MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM MAGISTER GIMNÁZIUM MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM Heti 4 óra Készítette: Literáti Márta Ellenőrizte:.. matematika tanár igazgató 1 Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

MATEMATIKA 7. évfolyam

MATEMATIKA 7. évfolyam MATEMATIKA 7. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz uniója, különbsége,

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó Társadalmi Megújulás Operatív Program : 79/325-422 Idő Tananyag, Tevékenység Fejlesztési képességek, készségek, célok 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megismerési

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Hetedik, javított kiadás

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Hetedik, javított kiadás Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné tankönyv 6 Hetedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 Tartalomjegyzék Oszthatóság. A természetes számok

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT MATMATIKA ÉRTTSÉGI 011. május 3. KÖZÉPSZINT 1) gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6 b b 36 6 I. Az egyszerűsítés utáni alak: b 6 Összesen: pont ) A, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Matematika 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Matematika 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Matematika 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Átdolgozta: Ádámné Nagy Györgyi 1 A műveltségi területek közös követelményei közül a tanulás,

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben