Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek."

Átírás

1 Idő Óraszám Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Tankönyv, füzetek A természetes számok és többszörösei M0641 Osztók, többszörösök M0641 Vizsgáljuk a maradékot Mo641 Összeg, különbség oszthatósága M0641 Nem tízes számrendszerek M0641 Szorzat oszthatósága M0641 Gyakorló feladatok oszthatóságra M0641 Oszthatósági szabályok: 2-vel, 5-tel M0642 Osztó,többszörös fogalma, Számsorok alkotása, osztópárok keresése Összeg, szorzat adott számmal való oszthatósága, összegre bontással, szorzótényezőkre bontással. Az összeg tagjainak oszthatósága és azok maradékának vizsgálata. A számok összegalakjának vizsgálata oszthatóság szempontjából Számok felbontása osztópárokra, több Tényezős szorzatok vizsgálata Gyakorlás csoport munkában és egyénileg. TOTÓ Oszthatóság megállapítása az utolsó számjegy alapján Felfedeztetés, om EM, om Em, frontális om Csoport munka om EM, csoport munka Játék Soralkotás Megfigyelés, a tapasztalatok a magyarázat, gyakorlás gyakorlás Manuális tevékenység, tapasztalatszerzés Kombinatórikai feladatok, rendszerezés IKT/1 Feladatlap, számkártya Munkafüzet IKT/2 Magok, táblázat számkártyák Páros és EM Kombinativitás számkártyák om, EM magyarázat, gyakorló feladat Számkártyák munkafüzet

2 Oszthatósági szabályok: 4-gyel, 8-cal M0642 Osthatósági szabályok: 3-mal, 9-cel M0642 Oszthatósági feladatok, 3-mal, 9-cel való oszthatóságra M0642 Gyakorlás M0642 További oszthatósági szabályok gyakorlása M0642 Gyakorlás:oszthatóság M0642 Prímszám, összetett szám M0643 Prímtényezős felbontás M0643 Társadalmi Megújúlás Operatív Program Az oszthatóság megállapítása az utolsó két számjegy alapján. Igaz, hamis állítások oszthatóságra Az oszthatóság megállapítása a számjegyek alapján. Az összeg és szorzat oszthatóságának tapasztalata alapján. Valószinűségi játékok segítségével megerősítés Vegyes oszthatósági feladatok: 6-tal, 12-vel, 15-tel való osztás Mérés, a hiányosságok pótlása Bevésés, rendszerezés, különböző képességű gyerekek egymás segítése A fogalom kialakítása, tapasztalat szerzés, a megfigyelések általánosítása Összetett számok felírása prímszámok szorzatával om om,em Ábrázolás Venn- -diagrammal A tapasztalatok megfogalmazása Csoport munka bemutatás számkártyák munka EM Ábrázolás: számhalmazok közös része Gyakorlás csoportmunka Közös munka om Eratoszthenészi szita EM, Az ellenőrzés frontális om. gyakorlás Gyakorlás, számonkérés A prímtényezős alak felírásának Em Versenyszellem IKT/3 13. M0645 gyakorlása Lnko, törtek egyszerűsítése A legnagyobb közös osztó om

3 14. M0644 fogalmának kialakítása. A lnko-val törtek egysz Gyakorlás: Venn-diagramm Alkalmazása M0644 A lnko megállapítása különböző módszerekkel. Az összes osztó megkeresése A legkisebb közös A lkkt fogalmának meghatározása. 16. többszörös Megkeresése számsorok ill. M0644 prímtényezők segítségével A lnko és a lkkt a Bevésés, rendszerezés. Különböző 6. M0644 képességű tanulók egymás segítése Vegyes gyakorló feladatok Számonkérés, ellenőrzés, gyakorló 17. M0645 feladatok Műveletek törtekkel, a lkkt Szöveges feladatok: menetrenddel 18. a kapcsolatos, sorminták készítése M Törtek, törtrészek, a lnko 7. a M Műveletek sorrendje Műveletek törtekkel, a lnko és a lkkt 19. M0624 ával, összetett feladatokban Összefüggések keresése Összefoglalás: oszthatóság M0645 Támazáró dolgozat írása M0645 om om magyarázat, gyakorlás magyarázat Csoport munka Közös munka IKT/4 Em Segítségnyújtás Csoport munka Beszámolók, a feladat ismertetése Egyszerűsítés, szorzatalak EM Gyakorlás osztály munkában Az ismeretek rendezése, összefoglalás, ismétlés. om Összefoglalás, ismétlés Értékelő felmérő EM Beszámoltatás írásban rajzeszközök IKT/5

4 A dolgozat hibáinak megbeszélése, javítása Értékelés, javítás EM M0645 A lényeg kiemelése a szöveges feladatokban Gyakorlás: kompetencia alapú feladatok Mi a kérdés? Vizsgáljuk meg az adatokat! Következtessünk visszafelé! Tartsunk egyensúlyt! Készítsünk ábrát Gyakorló óra: feladatokhoz Szövegalkotás Az önálló gondolkodás igényének felébresztése. Gondolatok megfogalmazása. Gondolkodás, műveletek a Az önálló gondolkodás igényének felébresztése. Diagramok értelmezése A problémamegoldási készség fejlesztése Motiváció: a problémafelvetéstől a megoldásig vezető út bejárása. Az összefüggések megláttatása. Tapasztalatszerzés, a mérlegelv előkészítése. A felvetett probléma értelmezése szemléletes megjelenítése, az adott összefüggések ábrázolása szakaszokkal. Csoportos tanulási módok kialakítása om Szövegértés, összefüggések megláttatása EM frontális csoportmunka Tanulók beszámolója A szöveg, értelmezése, EM magyarázat EM Útiterv készítése IKT/6 Tapasztalatszerzés, a mérlegelv előkészítése Tapasztalatok, következtetések

5 Ellenőrizzük a megoldást! Az ellenőrzés igényének kialakítása Válaszoljunk a kérdésre A megoldás szöveg szerinti értelmezése, elemzése, pontos válasz megfogalmazása. Beszélgetés, magyarázat Játékos, logikai feladatok IKT/7 A feladatmegoldás lépései Az elemző gondolkodás fejlesztése. Vegyes gyakorló feladatok Az ismeretek gyakorlása, a. Témazáró dolgozat Összefoglalás, rendszerezés EM előkészítése, Témazáró dolgozat írása Mérés EM IKT/8 A dolgozat hibáinak Tanulás a hibákból tanulópárok megbeszélése, Számhalmazok Egész Modellek számok, ismétlés értelmezése Az egész számok összeadása, kivonása M621 M622 Az összevonás gyakorlása M622 A számhalmazok felépítése, elemeik, jelölésük felelevenítése. A számok ellentettje, abszolút értéke számegyenes készítése A számfogalom mélyítése, az alapműveletek gyakorlása, többtagú összeg kiszámítása, a számolási készség továbbfejlesztése A becslés képességének fejlesztése, műveleti sorrend fontossága. szerepjáték Az előjelek felcserélhetőségének megértése Adóság, vagyon cédulák, számegyenes, kisautó

6 Az egész számok szorzása M623 Az egész számok osztása M623 A számolási készség továbbfejlesztése. Műveletek sorrendje, az osztás algoritmusa. A tizedes törtek összevonása Az előjelszabályok gyakorlása, két jel helyet egy írása. A számolási készség továbbfejlesztése. Osztás a tizedes törtek körében Az alapműveletek gyakorlása a racionális számkörben Osztás tizedes törttel Az osztás gyakorlása M654 Szorzáson alapuló mozgásos játékok, gyakorlás M654 Gyakorlás: műveletek sorrendje Vegyes gyakorló feladatok, mérés M655 A hányados számjegyei, becslés, ellenőrzés igénye A számolási készség továbbfejlesztése. A tizedes törtek fogalmának mélyítése, tizedes törtek bővítése Az algoritmus pontos követése, becslés, ellenőrzés. A tizedes vessző helye, a helyiérték fogalmának erősítése. EM frontális EM frontális Páros és egyéni tevékenykedtetés EM csoportmunka Többtényezős szorzatok előjele, abszolút értéke. Az alsóban tanultak felidézése, rendszerezése A számjegyek helyiértéke, a tizedes vessző helye. bevésés, gyakorlás Gyakorlás, segítségnyújtás a folyamat megértetése Gyakorlás, segítségnyújtás Játékos gyakorlás A becslés képességének fejlesztése Gyakorlás, segítségnyújtás.diagnosztizáló mérés EM Mérés, értékelés IKT/9

7 Az alapműveletek a a szöveges feladatokban Társadalmi Megújúlás Operatív Program Törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítására és az egyre pontosabb műveletvégzésre. bemutatás, gyakorlás Malom játék Szorzás osztás a tanulópárok Játékos gyakorlás A tengelyes szimmetria a környezetünkben M631 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok rajzolása, szerkesztése M631 A tengelyesen szimmetrikus háromszögek M632 A tengelyesen szimmetrikus sokszögek: húrtrapéz M633 A szabályos sokszögek M633 A kör M662 Gyakorlás: pontok helyének meghatározása a koordináta rendszerben M662 Szabályszerűségek felismerése. A szimmetria felismerése a természetben, művészetben A szakaszfelező merőleges szerkesztése Halmazelmélet továbbfejlesztése. Fogalmak:szakaszfelező merőleges, egyenlő szárú,szabályos háromszög, szögfelező. A húrtrapéz fogalma tulajdonságai elnevezések A szabályos sokszög fogalma Fogalma, szelő, érintő, húr A transzformációs tulajdonságok közös megfogalmazása Em Felismerés, tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés Tevékenykedtetés tapasztalatgyűjtés A szabályok megfogalmazása Képek a természetről, művészetről IKT/10 Vonalzó, körző, írólap, karton Vonalzó, körző, írólap, karton IKT/11 Vonalzó, körző Vonalzó, körző, színesek IKT/12 Körző, színesek Poszter készítés, másolópapír

8 A körző és vonalzó használata: az euklídészi szerkesztés M661 Háromszög szerkesztése három oldalból M632 Tükrös háromszögek, derékszögű háromszögek M632 A szerkesztési feladatok végrehajtásának folyamata szerkesztése Megfigyelés, szerkeszthetőség vizsgálata, igényes szerkesztés Háromszögek tulajdonságainak a, rendszerezés munka, magyarázat, bemutatás Szerkesztési folyamatok végrehajtása Beszámoló a tapasztaltakról Körző,vonalzó IKT/13 Szívószál, cérna, körző,vonalzó Poszter készítése Színes lapok, olló, vonalzók, ragasztó Nevezetes ponthalmazok: szögfelező, szakaszfelező merőleges M661 Párhuzamos egyenesek szerkesztése M661 Szögfelezés, szögmásolás M662 Megfigyelések a a szerkesztéseknél Szakaszfelező a A szerkesztés pontos végrehajtása, a tanult fogalmak ismétlése Hajtogatás, mérés, Bemutatás alapján szerkesztés bemutatás, közös szerkesztés bemutatás, közös szerkesztés egyéni Írólap, színes, IKT/14 Nevezetes szögek Az eszközhasználat megerősítése, szerkesztése M662 Az esztétikus munka igénye segítségnyújtás Társasjáték Fogalmak megerősítése A játék végrehajtása Táblázat, szabály kártyák, dobókockák Tengelyes tükrözés szerkesztése M633 Tengelyesen tükrös alakzatok felismerése, egyszerű síkidomok szerkesztése EM, frontális egyéni segítségnyújtás képek

9 Társadalmi Megújúlás Operatív Program Tengelyesen tükrös négyszögek szerkesztése M633 Megfigyelés, EM, frontális egyéni segítségnyújtás Gyakorlás: rombusz, Alkalmazás, esztétikai igény, EM, frontális egyéni deltoid, húrtrapéz eszközhasználat segítségnyújtás szerkesztése M664 Összefoglalás: tengelyes Rendszerezés Beszélgetés tükrözés, tengelyesen tükrös alakzatok M664 Témazáró dolgozat írása Értékelő felmérő EM Írás Feladatlap IKT/16 Javítás, hibák megbeszélése Tanuljunk a hibáinkból EM egyéni segítségnyújtás Törtek értelmezése, Deduktív, induktív következtetés, egyszerűsítés, bővítés,, gondolkodás, számolás összeadás, kivonás ismétlése M651 Társasjáték M651 Negatív törtek bevezetése; Összeadás és kivonás kiterjesztése M651 Törtek összeadása, kivonása M651 A racionális szám fogalma, törtek felírása tizedes tört alakban IKT/15, síkidomok Kártyakészlet, Torta modell IKT/17 Számolás, játék 3. melléklet dobókockák Rendszerezés, megfigyelőképesség, magyarázat Számegyenes, Vizualitás, logikus gondolkodás számkártyák Deduktív, induktív következtetés,, gondolkodás, számolás Megfigyelő képesség, logikus gondolkodás,, számolás, tanulópárok Keresd a párod! bemutatás IKT/18 Feladatlap, társasjáték Papírcsík, Feladatlap

10 M652 Tizedes törtek, törtek összehasonlítása M652 Törtek összehasonlítása M653 Tört szorzása egész számmal Egész szám szorzása törttel, Tört szorzása törttel M653 Tört szorzása törttel M653 Reciprok fogalmának bevezetése M653 Tört osztása egész számmal és tört osztása törttel M653 Szorzat változásai, hányados változásai M653 Törtek törttel való szorzásának és osztásának elmélyítése M653 Tört szorzása törttel, tizedes törttel való szorzás bevezetése M654 Tizedes törtek szorzása, tört osztása törttel, tizedes törttel Deduktív, induktív következtetés,, gondolkodás, számolás Induktív, deduktív következtetés,, kombinatív gondolkodás Deduktív, induktív következtetés,, kombinatív gondolkodás, számolás Számolás,, kombinatív gondolkodás Induktív, deduktív következtetés,, kombinatív gondolkodás Számolás,, induktív, deduktív következtetés,kombinatív gondolkodás Logikus gondolkodás, kombinatív gondolkodás, számolás, Logikus gondolkodás, kombinatív gondolkodás, számolás, Kombinatív gondolkodás, számolás, Kombinatív gondolkodás, számolás, bemutatás Feladatlap IKT/19 EM értékelés Feladatlap számolás Feladatlap Tanulópárok játék Dominó kártyák szerepjáték Számkártyák, Számkártyák, számolás IKT/20 Tanulópárok TOTÓ Feladatlap Tanulópárok, frontális számolás számolás szerepjáték Feladatlap IKT/21 Feladatlap, kártyakészlet Kártyakészlet,

11 való osztás M654 Tizedes törtek osztása, szorzása M654 Becslések, számítások a mindennapi életből vett példákon keresztül M654 A százalék fogalma, számítások következtetéssel, szorzással M654 Egyszerű százalékszámítási Feladatokban a százalékalap megkeresése M654 Összefoglalás: törtek M655 Összefoglalás: százalékszámítás A százalékszámítás elmélyítése M655 Mérés értékelés M655 Társadalmi Megújúlás Operatív Program Induktív, deduktív következtetés,, kombinatív gondolkodás Megfigyelőképesség, becslés, Számolás, logikus gondolkodás Induktív, deduktív gondolkodás, megfigyelőképesség, számolás, Induktív, deduktív következtetés, Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, számolás, Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, számolás, Megfigyelőképesség, becslés, Számolás, logikus gondolkodás Tanulópárok, frontális szerepjáték számolás számolás Kártyakészlet, csoportmunka verseny csoportmunka Tanulópárok, frontális egyéni segítségnyújtás számolás egyéni segítségnyújtás BINGÓ játék, Számolás,, kombinatív EM 77. M655 gondolkodás IKT/ Játékok törtekkel Induktív, deduktív gondolkodás, Tanulópárok, Dominó

12 28. megfigyelőképesség, számolás, Adott tulajdonságú ponthalmazok Megfigyelőképesség, emlékezőképesség, rajzkészség M661 korongok, körző, színesek IKT/ Több feltételnek is megfelelő ponthalmazok keresése M661 Rendszerezőképesség, megfigyelőképesség, induktív, deduktív következtetés, rajzkészség korongok, körző, színesek IKT/ A körrel kapcsolatos fogalmak ismétlése Középponti szögek M662 M662 A háromszögek és négyszögek belső és külső szögei M662 Háromszögek csoportosítása M663 Háromszög magasságvonalai és magasságpontja M663 Induktív, deduktív következtetés, rendszerezőképesség Becslés, összehasonlítás, rendszerezőképesség, eszközhsználat következtetés, számolás, elvonatkoztatás Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, Rajzkészség, szerkesztőkészség, következtetések Tapasztalatok, megfigyelések összegyűjtése korongok, körző, színesek IKT/25 Papír, olló, körző, írólap, szögmérő Modellezőkészlet Háromszögkészlet, vonalzó, színesek IKT/26 Háromszögek kartonból

13 A háromszög oldalfelező merőlegesei, szögfelező egyenesei M663 Rajzkészség, szerkesztőkészség, következtetések o Tengelyesen szimmetrikus háromszögek és négyszögek tulajdonságai M664 Háromszögek szerkesztése M664 Tükrös négyszögek szerkesztése:húrtrapéz, deltoid M664 Összefoglalás: háromszögek, négyszögek Gyakorlás: szerkesztések, eszközhasználat M665 M665 Négyszögek tulajdonsága, csoportosítása M665 Diagnosztikus mérés M665 Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, Becslés, mérés, rajzkészség, szerkesztési készség, következtetések Deduktív, induktív következtetés, rendszerező képesség rendszerező képesség, következtetések, logikus gondolkodás Becslés, mérés, rajzkészség, szerkesztési készség, következtetések Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség Megfigyelőképesség, rendszerezőképesség, számolás, EM EM Tapasztalatok, megfigyelések összegyűjtése gyűjtés, rendszerezés egyéni segítségnyújtás gyűjtés, rendszerezés, szívószál,,, írólap,, írólap,, IKT/27

14 A tört értelmezései M671 Arányos osztásra vezető szöveges feladatok M671 Egymással összefüggő értékpárok vizsgálata M672 Az egyenes arányosság fogalma és tulajdonságai M672 Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása M672 Az egyenes arányosság grafikonja M672 A fordított arányosság fogalma M673 A fordított arányosság ismeretlen értékének meghatározása M673 fordított arányosság grafikonja M673 Deduk tív, induktív következtetés, Logikus gondolkodás, számolás, Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás Logikus gondolkodás, számolás, Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás, Logikus gondolkodás, számolás, Megfigyelőképesség, becslés, Számolás, logikus gondolkodás Megfigyelőképesség, logikus gondolkodás, Beszélgetés feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása feladatok megoldása TOTÓ IKT/28

15 Vegyes és összetett arányossági feladatok megoldása Összefoglalás M673 Logikus gondolkodás, számolás, Logikus gondolkodás, számolás,, rendszerezés feladatok megoldása gyűjtés, rendszerezés Mérés Logikus gondolkodás, számolás, EM Állítások, nyitott mondatok M691 Logikus gondolkodás Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása lebontogatással M691 Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásának gyakorlása lebontogatással M691 A mérlegelv előkészítése M692 Ismeretek összekapcsolása. Analízis, szintézis,analógia Memória, kommunikáció Lényegkiemelés, emlékezet, következetesség modellezés Kétkarú mérleg A mérlegelv ismeretének elmélyítése M692 Értő odafigyelés, együttműködés, kommunikáció Fóliák,

16 A mérlegelv gyakorlása együttműködés Fóliák, Zárójelbontás az egyenletekben Figyelem, kommunikáció, lényegkiemelés Fóliák, Év végi felmérő dolgozat Logikus gondolkodás, számolás, EM Javítás, hibák megbeszélése Tanulság levonása EM beszélgetés Az éves munka értékelése Önértékelés EM beszélgetés

17

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN

4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIK A 9. évfolyam 4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN KÉSZÍTETTE: DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 4. modul: MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

PROGRAMTANTERV MATEMATIKA A 6. ÉVFOLYAM. Beépítve a fenti óraszámokba szintfelmérések, ellenőrzés, értékelés

PROGRAMTANTERV MATEMATIKA A 6. ÉVFOLYAM. Beépítve a fenti óraszámokba szintfelmérések, ellenőrzés, értékelés PROGRAMTANTERV MATEMATIKA A 6. ÉVFOLYAM Témakörök Javasolt óraszám Modulszám 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 2 0611 2. EGÉSZ SZÁMOK 16 0621 0625 3. TENGELYES TÜKRÖZÉS 10 0631 0633 4. SZÁMELMÉLET 12 0641 0645

Részletesebben

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK 11. évfolyam 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges,

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv

Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv Kalandtúra 6. Tanári kézikönyv A Klett Kiadó 6. osztályos matematika-ének és munkafüzetének használatához Makara Ágnes Általános jellemzők, felépítés Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Tantárgytömbösítés matematika tantárgyból a 6.a osztályban az Illyés Gyula Általános Iskolában

Tantárgytömbösítés matematika tantárgyból a 6.a osztályban az Illyés Gyula Általános Iskolában TÁMOP- 3.1.4/08/2-2009-0134 K o m p e ten c ia a la p ú o kt a t á s, e g y e n l ő h o zz á f é r é s bev e z e t é s e H é v í z k ö z o k ta tá s i n e v e l é s i in té zm é n y e ib en Tantárgytömbösítés

Részletesebben

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V)

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Tk: 2.1 Matematika az életünkben Célok, feladatok Fejtörő, logikai feladtok megoldása következtetéssel.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 65 pont Feladattípusok:

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6500 Baja Oltványi u. 14. E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK MATEMATIK A 9. évfolyam 15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK KÉSZÍTETTE: BIRLONI SZILVIA Matematika A 9. évfolyam. 15. modul: VEKTOROK, EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 7. osztály

Tanmenetjavaslat 7. osztály Tanmenetjavaslat 7. osztály 1. Gondolkozz és számolj! Ebben a,,félkész tanmenetjavaslatban hasonlóan az 5. és 6. osztályos tanmenetjavaslatokhoz csak áttekintést nyújtunk a felhasználható feladatokról.

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 218 CÉLOK, FELADATOK A matematikatanításunk célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA. Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr.

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA. Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr. Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr. MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 11. modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

6. évfolyam. Témakör feldolgozására javasolt óraszám. Témakör

6. évfolyam. Témakör feldolgozására javasolt óraszám. Témakör 6. évfolyam esetén, 36 tanítási hétre összesen 108 óra áll rendelkezésre. A tanmenetben beosztott órák száma 100. A fennmaradó órákat a tanulócsoport igényének megfelelően gyakorlásra és tehetséggondozásra,

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály

Matematika Mozaik Kiadó. 5. osztály Matematika Mozaik Kiadó 5. osztály Tematikai egység címe órakeret Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 3+folyamatos kombinatorika, gráfok Számtan, algebra 78 Függvények, az analízis elemei

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek

Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek Pótvizsga matematika 7. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Tételek 1. Hatványozás 2. Normálalak. Mértékegységek. Műveletek racionális számokkal (tört, tizedes tört) 5. Középpontos tükrözés 6.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

Matematika tanmenet, 9. osztály (heti 4 óra) Halmazok, műveletek racionális számok között 12 óra. Az n elemű halmaz részhalmazainak száma

Matematika tanmenet, 9. osztály (heti 4 óra) Halmazok, műveletek racionális számok között 12 óra. Az n elemű halmaz részhalmazainak száma Matematika tanmenet, 9. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 9. Példatárak: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából I. Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika az 5 8. évfolyam számára. 6. évfolyam heti 4 óra. Gondolkodási módsz. 3+foly. 3+foly. 10+foly. 14+foly

Helyi tanterv Matematika az 5 8. évfolyam számára. 6. évfolyam heti 4 óra. Gondolkodási módsz. 3+foly. 3+foly. 10+foly. 14+foly Helyi tanterv Matematika az 5 8. évfolyam számára Témakörök 5. évfolyam heti 4 óra 6. évfolyam heti 4 óra 7. évfolyam heti 4 óra 8. évfolyam heti 4 óra Bemeneti mérések, mérések 3 3 7 3 Gondolkodási módsz.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra A Műszaki Könyvkiadó javaslata alapján összeállította az MK-4198-8/ÚJ-K tankönyvhöz: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége,

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben