Matematika tanmenet, 9. osztály (heti 4 óra) Halmazok, műveletek racionális számok között 12 óra. Az n elemű halmaz részhalmazainak száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika tanmenet, 9. osztály (heti 4 óra) Halmazok, műveletek racionális számok között 12 óra. Az n elemű halmaz részhalmazainak száma"

Átírás

1 Matematika tanmenet, 9. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 9. Példatárak: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából I. Érettségi feladatgyűjtemény matematikából II. Érettségi feladatgyűjtemény matematikából III. Segédkönyv: Négyjegyű függvénytáblázat Halmazok, műveletek racionális számok között 12 óra Év eleji szervezési feladatok Halmazok megadása, halmazok egyenlősége üreshalmaz fogalma, halmazok elemszáma Ponthalmazok Számhalmazok, interval- Ter mészetes számok, lum fogalma egész számok, racionális számok, valós számok, nyitott, zárt intervallum fogalma Műveletek racionális Szorzás, osztás, összevoszámokkal nás Részhalmaz fogalma Az n elemű halmaz részhalmazainak száma Műveletek halmazokkal A már ismert fogalmak, (unió, metszet, különbműveletek, jelölések átteség) kintése; műveleti tulajdonságok ismerete és alkalmazása (bizonyítás nélkül) Logikai szita, egyszerű A tanult ismeretek alkalösszeszámlálások mazása, rendszerezése feladatokon keresztül Szaknyelv pontos használata (tudjanak különbséget tenni alapfogalom és definiálandó fogalom között, egyértelmű fogalmazásra nevelés) Bizonyítási igény felébresztése Számolási kompetencia Az induktív gondolkodás Rendszerező képesség ; szövegértés 13

2 Algebra, számelmélet 30 óra Betűs kifejezések a mate- Kifejezések értelmezési matikában tartományának meghatározása; egynemű, egytagú, többtagú kifejezések Pozitív egész kitevőjű an fogalma hatványok A hatványozás azonosságai Egész kitevőjű hatvápermanencia-elv; az azonyok nosságok bizonyítás nélküli elfogadása Számok normálalakja, Normálalak definíciója, a gyakorlás karakterisztika fogalma Számonkérés, gyakorló feladatok Nevezetes szorzatok A szorzattá alakítás módszerei; kiemelés, csoportosítás, nevezetes azonosságok alkalmazása Műveletek algebrai törtekkel Polinom fogalma (a±b)2, (a+b)(a-b) (a±b)3, a3±b3 39. Algebrai tört értelmezési tartománya Egyszerűsítés az értelmezési tartomány változása Algebrai törtek szorzása, osztása, összevonása Oszthatóság, oszthatósá- Prímszám, összetett szám, gi szabályok a számelmélet alaptétele, pozitív osztók száma Legnagyobb közös osztó; Közös osztó, legnagyobb relatív prímek; legkisebb közös osztó; relatív príközös többszörös mek; közös többszörös, legkisebb közös többszörös Számrendszerek 40. Összefoglalás Jelölésrendszer helyes használata; szaknyelv pontos használata Definíció pontos megfogalmazása, a sejtésen alapuló azonosságok A fogalom célszerű kiterjesztése A számok nagyságrendjének tudása, kerekítés, a nagyságrend becslése Pontos, kitartó fegyelmezett munkára szoktatás az egyre nehezedő feladatokon keresztül; a tanult azonosságok alkalmazásképes tudásának ; kombinatív készség A deduktív gondolkodás Az induktív gondolkodás fejlesz tése (próbálgatás, általánosítás) A pontos számolás és szövegértés fontossága a tanultak gyakorlati alkalmazása Kapcsolat más műveltségi területekkel

3 Témazáró dolgozat A témazáró dolgozat feladatainak megbeszélése Függvények 25 óra A függvény fogalma, jelölések Értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, függvények egyenlősége A derékszögű koordináta- Pontok koordinátái a rendszer Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben Függvények szemléltenyíldiagram, függvény tése grafikonja, zérushely Lineáris függvények, Monotonitás, az elsőfokú egyenes arányosság függvény és az egyenes arányosság kapcsolata Másodfokú függvények Páros függvény, szélsőérték, függvénytranszformáció Négyzetgyök fogalma, Inverz függvény, négyzetgyökfüggvény függvény transzformáció Abszolútértékfüggvény Abszolút érték fogalma, abszolútérték-függvény, összetett függvény Lineáris törtfüggvények, Páratlan függvény, fordított fordított arányosság arányosság és a hiperbola Az egészrész-, törtrész- Egészrész, törtrész fogalés az előjelfüggvény ma; az egészrész-, törtrész- és az előjelfüggvény Ponthalmazok a koordi- Halmazműveletek nátasíkon Rendszerezés, összefoglalás Témazáró dolgozat írása A témazáró dolgozat feladatainak megbeszélése A függvényszemlélet : a hoz zárendelések szabályként való értelmezése. Matematikai és kultúrtörténeti vonatkozások Mennyiségi következtetés, kapcsolat más műveltségi területekkel Célszerű eszközhasználat A tanult függvény transz for mációk alkalmazása Kapcsolat más műveltségi területekkel Kapcsolódás tárgyon belül 15

4 Geometria 36 óra 68. Térelemek kölcsönös helyzete, szöge Fogalmak kialakítása, jelölések megismerése; a címben szereplő alapfogalmak, szerkesztési eljárások és nevezetes szögpárok megismerése Sokszögek Konvex, konkáv síkido mok; átlók száma, belső szögek összege, a háromszögről tanultak ismétlése; egy háromszög külső és belső szögeinek összege Térelemek távolsága, Ponthalmazok távolsága, a sokszögek osztályozása háromszögegyenlőtlenség Speciális sokszögek Egyenlőszárú háromszög, téglalap, trapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid, szabályos sokszög Pitagorasz tétele és meg- Pitagorasz tételének és fordítása megfordításának a bizonyítása, alkalmazása Területszámítás A kör és részei A körrel kapcsolatos fogalmak (körív, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk, körszelet, körlap) A háromszög köré írható Szakaszfelező merőleges kör 83. A háromszögbe írható kör Szögfelező egyenes, a háromszög hozzáírt körei Geometriai transzformációk A síkbeli egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik; szimmetrikus síkidomok Pontosságra való nevelés Szaknyelv pontos használata; egy tétel feltételének és következményének, pontos megismerése Áttekinthető feladatmegoldás, a szöveges indoklás szükségessége; az ekvivalencia fogalmának elmélyítése; problémák felismerése és a kapcsolódó ismeretek alkalmazása Kapcsolódás a halmazokhoz; az indoklás igényének kialakítása, a logikus gondolkodás ; rendszerezés ; pontos, áttekinthető, kitartó, fegyelmezett munkára szoktatás az egyre nehezedő feladatokon keresztül; a tanult geometriai tételek és összefüggések alkalmazása (deduktív gondolkodás )

5 Geometriai transzformációkkal kapcsolatos szerkesztések Geometriai transzformációkkal kapcsolatos bizonyítások Thalész tétele Körív hossza, körcikk területe, ívmérték Vektorok, műveletek vektorokkal 100. Alakzatok egybevágósága Összefoglaló feladatok Felhasználásuk szerkesztési feladatokban A háromszög magasságvonalaira, középvonalaira, súlyvonalaira vonatkozó tételek; négyszög, trapéz középvonala Thalész-tétel; két kör közös külső, belső érintői; érintőnégyszögek tétele A körív hosszának és a körcikk területének kiszámítása a középponti szög és a kör sugarának függvényében; ívmérték bevezetése, átszámítás fokból radiánba és fordítva A vektor fogalma, vektorok szorzása valós számmal, összeadása és kivonása, vektorok felbontása A háromszögek egybevágóságának alapesetei Témazáró dolgozat írása A témzáró dolgozat feladatainak megbeszélése 17

6 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 28 óra Egyenlet, azonosság fogalma Egyenletek megközelítése kétféle szemléletmóddal, az egyenlettel kapcsolatos fogalmak (alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldás, állítás, logikai függvény, azonosság, ellentmondás stb.) Egyenletek grafikus A függvény transz for má megoldása ci ók nál tanult ismeretek felhasználása; a módszer előnyei, hátrányai Az ismeretlen kifejezése Mérleg-elv; ekvivalens egyenletrendezéssel átalakítás; hamis gyök Egyenletek értelmezési Az alaphalmaz, az érteltartományának és érték- mezési tartomány, az érkészletének vizsgálata tékkészlet és ezek együttes vizsgálata Egyenletek megoldása szorzattá alakítással Egyenlőtlenségek, egyen- Egyenlőtlenség értelmezélőtlenségrendszerek se, tört, szorzat előjelének vizsgálata Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek Szöveges feladatok Elsőfokú egyenletrendszerek Egyenletrendszerrel megoldható feladatok Összefoglalás Témazáró dolgozat írása A témazáró dolgozat feladatainak megbeszélése Matematika- és kultúrtörténeti vonatkozások Egyenletmegoldás biztosan, jól, de gyorsan, gazdaságosan; becslés és önellenőrzés fontossága Grafikus és algebrai módszerek, esetleg a kettő kombinálása Az ÉS és a VAGY logikai kapcsolat Grafikus módszer; algeb- Absztrakciós képesség rai módszerek: behelyette- az egyenletek sítés, egyenlő együtthatók megoldásakor; szövegértés, modellalkotás

7 Statisztika 5 óra Statisztikai alapfogalmak, adatok megadása táblázattal, adatok grafikus ábrázolása Középértékek Számonkérés Grafikonok készítése és A hétköznapi és a mateértelmezése; gyakorisá- matikai nyelv különbségi táblázatok készítése gei; szemléletalakítás: a valóság és a matematikai modell kapcsolata; Átlag, módusz, medián a meg figyelő és a rendfogalmak megismerése szerező képesség ; adatsokaságok különböző jellemzési lehetőségeinek megismerése mint az alkalmazásképes tudás egyik megjelenése; a matematika használhatósága ; a matematika eszköz jellegének sokoldalú bemutatása Év végi ismétlés 12 óra Halmazok, számelmélet A tanév legfontosabb fogalmainak, tételeinek újbóli áttekintése Algebrai ismeretek Függvények Logikus gondolkodás a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások során és az alkalmazásokban Geometria A tanévben végzett munka értékelése 19

MATEMATIKA 7. évfolyam

MATEMATIKA 7. évfolyam MATEMATIKA 7. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges halmaz uniója, különbsége,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Kosztolányi József

MATEMATIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Kosztolányi József MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 9-12. évfolyam Készítette: Kosztolányi József A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY ÖTÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE ÖTÉVFOLYAMOS OKTATÁS

A MATEMATIKA TANTÁRGY ÖTÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE ÖTÉVFOLYAMOS OKTATÁS ÖTÉVFOLYAMOS OKTATÁS Szükséges tanulói segédletek Tankönyv (tankönyvcsalád tagja legyen), példatárak, függvénytáblázat, zsebszámológép A tanulói munka értékelése Minden évfolyamon: A tanulók órai munkájának

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Matematika. osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése

Matematika. osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése Matematika osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha a tanuló

Részletesebben

MATEMATIKA GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAM. Célok és feladatok

MATEMATIKA GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAM. Célok és feladatok MATEMATIKA GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAM Célok és feladatok A matematikatanítás célja, feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS. 11. évfolyam

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS. 11. évfolyam MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS 11. évfolyam A gimnázium utolsó két évében a témakörök feldolgozásánál a matematika látásmódjának, alkalmazhatóságának a bemutatása a cél. Ez a szakasz az

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM

MAGISTER GIMNÁZIUM MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM MAGISTER GIMNÁZIUM MATEMATIKA 9. ÉVFOLYAM Heti 4 óra Készítette: Literáti Márta Ellenőrizte:.. matematika tanár igazgató 1 Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok

MATEMATIKA. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok MATEMATIKA 9 12. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

MATEMATIKA A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA. Célok és feladatok

MATEMATIKA A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA. Célok és feladatok MATEMATIKA A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Iskolánkban a matematika tantárgyat csoportbontásban, differenciáltan oktatjuk. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók érdeklődését, illetve kialakuló

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

MATEMATIKA 9 12. évfolyam gimnázium. Célok és feladatok

MATEMATIKA 9 12. évfolyam gimnázium. Célok és feladatok MATEMATIKA 9 12. évfolyam gimnázium Célok és feladatok A matematikatanítás célja, feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat biztosítja,

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból Minden évfolyamra vonatkozóan általános irányelv, hogy a matematikai ismeretek alkalmazásán (feladatok, problémák megoldása) van a hangsúly,

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+3+3+3 óra/hét) 9ny-12 évfolyam Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+3+3+3 óra/hét) 9ny-12 évfolyam Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+3+3+3 óra/hét) 9ny-12 évfolyam Készült: 2014 szeptember Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika tantárgyi tanterv a 9-12. évfolyam számára. A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve. Általános profilú osztályokban

Matematika tantárgyi tanterv a 9-12. évfolyam számára. A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve. Általános profilú osztályokban MATEMATIKA 1 Matematika tantárgyi tanterv a 9-12. évfolyam számára A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét Otthoni

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 1. Bevezetés Matematika 1.1. Kerettantervi bevezető Célok és feladatok A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak

Részletesebben

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 218 CÉLOK, FELADATOK A matematikatanításunk célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi

Részletesebben

9-12. ÉVFOLYAM. Fejlesztési követelmények Az általános fejlesztési követelményeket az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan öt csoportba soroljuk.

9-12. ÉVFOLYAM. Fejlesztési követelmények Az általános fejlesztési követelményeket az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan öt csoportba soroljuk. Esti tagozat 9-12. ÉVFOLYAM Célok és feladatok A felnőttoktatás középiskoláiba valószínűleg két fő ok miatt jelentkeznek a tanulók. Az egyik ok, hogy a pillanatnyi szakterületükön való további megfelelés

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA B változat

MATEMATIKA B változat MATEMATIKA B változat Ez a kerettanterv heti 4+4+4+3 órára készült. Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben