ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay évfolyam oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók"

Átírás

1 MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay évfolyam oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas aerugino gyógyszerérzékenysége KEDVENCÁLLAT Kígyók sejtzárványos betegsége Teknősök endoszkópos vizsgálata HAL Törpeharcsák vérzéses betegsége JUBILEUM RENDEZVÉNY KITÜNTETÉSEK HÍREK, TALLÓZÁSOK Boros A ttila október 14-én, a magyar állat-egészségügyi szolgálat 125. évfordulója alkalmából felavatott kentaur szobra a SZIE-ÁOTK szoborparkjában Centaur statue by A ttila B oros unveiled on 14 October 2013 on the occasion of the 125th anniversary of the Hungarian state veterinary service %eccem.es karácsonyi ünnepedet és SoCdog új esztendőt Cíván a szerkesztőség és a kiadó

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I m A P J A I 2013/12 LÓ Bene Sz., Giczi A., Kecskés В. S.: Nóniusz, magyar spo rtló és muraközi típusú tenyészkancák élőtöm egének becslése a testm éreti adatok felhasználásával /7 0 7 K um m er L., Bába A., Egri B.: Csikók születési körülm ényeinek jellegzetességeiről, eltérő tartástechnológiájú ménesekben /7 1 7 SZARVASM ARHA Bene Sz., Polgár J. P., Szabó F.: A tejterm elés színvonalának és a tej szom atikus sejtszám ának hatása a holstein-fríz tehenek két ellés közti idejére / 725 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects o f interest in the field o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specimen copies are available fro m th e e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial O ffice (address above) B A R O M FI Varga Zs.: A barom fikolera oktana. Irodalmi áttekintés / 737 KISÁLLAT JerzseleÁ., Balázs B., Lajos Z., G álfi P., Gyetvai B.: Külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutyákból izolált Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata / 746 KEDVENCÁLLAT Farkas L. Sz., Ihász K., Erdélyi K., M arschang. R. E., Papp T. Pilis Т., Bányai K.: Kígyók sejtzárványos betegsége. Irodalmi áttekintés / 750 Pazár P., Beregi A., Psáder R., Szabó Z.: Teknősök endoszkópos vizsgálata 1. / 758 CSIKÓSZÜLETÉSEK IDŐPONTJA 720 HAL Juhász Т., W oynárovichné Láng М., Csaba Gy., Farkas L. Sz., Dán Á.: Ranavírus izolálása törpeharcsák (Ameiurus nebulosus) töm eges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon / 763 JU B ILEU M Emléksorok Guoth Gy. Endre professzorról (Fehér D.) / 716 HÍREK, TALLÓZÁSOK EQ U IN E Sz. Bene, A. Giczi, S. B. Kecskés: Estim ation o f the live w e ig h t fro m body m easurem ents o f Nonius, Elungarian Sport Elorse and M urinsulaner type brood mares / 707 L. Kummer, A. Bába, В. Egri: Characteristics o f the birth conditions of foals kept in studs o f d iffe re n t management technology /7 1 7 TEKNŐS VIZSGÁLATA BO V IN E Sz. Bene, P. J. Polgár, F. Szabó: Effect of m ilk p roductio n and som atic cell count o f m ilk on calving interval of Holstein-Friesian co w s /7 2 5 POULTRY Zs. Varga: A etiology of fow l cholera. Literature review / 737 SM ALL A N IM A L S Á. Jerzsele, B. Balázs, Z. Lajos, P. Gálfi, В. Gyetvai: In vitro susceptibility o f Pseudom onas aeruginosa strains isolated from dogs w ith otitis externa / 746 PET A N IM A L Sz. L. Farkas, К. Ihász, К. Erdélyi, R. E. M arschang, T. Papp, T. Pilis, K. Bányai: Inclusion body disease of snakes. Literature re vie w /751 P. Pazár, A. Beregi, R. Psáder, Z. Szabó: Endoscopic examination of chelonians 1. /7 5 8 FISH T. Juhász, M. Láng W oynárovichné, Gy. Csaba, Sz. L. Farkas, Á. Dán: Isolation o f ranavirus causing mass m ortality in brow n bullheads (Am eiurus nebulosus) in Elungary / 763 JUBILEE Memorials about Professor Endre Gy. Guoth (D. Fehér.) /7 1 6 VÉRZÉSEK TÖRPEHARCSÁN 766 A cikkeket kivo natolják és/vagy cím eit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő folyóira tai: CAB In ternatiional (UK) in dex Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Info rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f a btracted in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterinarius, V e terin ary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Inte rn et address (English contents pages, subscription price, etc.) h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 705

3 J M AG YAR L 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL L A PJ A 2013/12 Hungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by Dr. NÁDASKAY Béla A fé lig em ber, fé lig á lla t lények g ya kra n e lő fo rd u ln a k a m ito ló g iá b a n. T o l n a y Sá n d o r B arm okat orvosló-könyvét (1795) F. AFSNERnek e g y o lya n m e tsze te díszíti, a m elyen A s z k lé p io sz és egy Pánhoz h a so nló fé lig em ber, fé lig kecske lény beszélgetnek. A le g ism e rte b b e k talán a ke n tau ro k, am elyek - bár k o rá b bi á b rá zo lá sa ik is lé te z n e k - a g ö rö g m ito ló g iá b a n já ts z o ttá k a le g n a g y o b b szerepet. A p ju k, Ixion, thesszáliai kirá ly sze m e t v e te tt Hérára. A fe ld ü h ö d ö t t fé rj, Zeusz, egy fe lh ő t te re m te tt fe le sé g e fo rm á já ra, N e p h e lé t, ezzel m e g té v e s z tv e a c sá b ító t. Ixion és N e p h e lé nászából s z ü le te tt K entaurosz: alsó te ste egy lóé, a m e ly n e k nyaka helyén e g y e m b e r fe lső te ste nő ki. A z ő le s z á rm a z o tta i, a k e n ta u ro k Pélion h egyén élő vad társaság v o lt. Később Ixion tö rv é n y e s " fia, P e irith o o s la p ith a kirá ly m e g h ív ta ő ke t, m in t ro k o n a it, a la ko d a lm á ra. A b o rh o z n e m s z o k o tt k e n ta u ro k a zo n b a n ha m a ro sa n b e rú g ta k, el a k a rtá k rag a d n i a m e n ya sszo n yt és más n ő k e t is, e zé rt k itö rt a harc. A k e n ta u ro k a t k iű z té k a la g z ib ó l, és Pélion h e g yé rő l is el k e lle tt m e n e k ü ln iü k. A k e n ta u ro k és a la p ith á k h a rc á t ö rö k ítik m eg a P a rth en o n h a lh a ta tla n d o m b o rm ű v e i. A k e n ta u r ré g ó ta s z im b o lizá lja az e m b e r és a te rm é s z e t e g ysé g é t és az á lla to rv o s lá s t. Ezt K h e iró n n a k k ö s z ö n h e tjü k, aki K ro n o s z n a k és O ceánosz lányának, P hilyrának a fia v o lt. A m ik o r K ro n o sz sze m e t v e te tt Philyrára, az kancává, az isten p e d ig cs ő d ö rré v á lto z o tt, így le tt K h e iró n kentaur. K h e iró n h a lh a ta tla n isteni lé n y k é n t jó in d u la tú, bölcs, igazságos és szelíd v o lt, é p p e n az e lle n té te fa jtá rsa in a k. É rte tt a zenéhez, a jo g h o z, a jósláshoz, a nyilazáshoz és a harcm űvészethez is. Neve a k é z " szóra utal, m e rt kezének m á g iku s é rintésével s e g íte tt a b e te g e ke n. Jól ism e rte a g y ó g y n ö v é n y e k e t és a sebészeti b e a v a tk o z á s o k a t is. Ú g y ta rtjá k, h o g y A p o lló és A rte m is z o k ta tta a g yó g yítá sra, m ajd ő to v á b b a d ta tu d á s á t nem es ifja k n a k, tö b b e k k ö z ö tt A s z k lé p io s z n a k. K e ttő s alakja le h e tő vé te tte, h o g y az ö sszehasonlító orvoslás is m e re te it is közvetítse ta n ítv á n y a in a k, így az á lla to rvo slá s a ty já n a k is te k in tik. Kheirón v e szté t vé g ü l H éraklész m é rg e z e tt nyila o ko z ta, am ellyel szándé kán kívül K h e iró n t m e g se b e síte tte, aki irtó za to s fá jd a lm a k k a l küzdve in ká b b le m o n d o tt a h a lh a ta tla n sá g ró l - így m e g m e n te tte P ro m é th e u szt. Zeusz egy m á sfa jta h a lh a ta tla n s á g o t a já n d é k o z o tt a bölcs és jó sá g o s ke n ta u rn a k : a Nyilas cs illa g k é p b e n ö rö k íte tte m eg ala kjá t. Egyes k u ta tó k sze rint K h e iró n és A s z k lé p io s z tö rté n e lm i sze m é lyiség e k v o lta k az i.e. 13. században. A lovas és a ló ősi ka p cso la ta, a m ozgás közösen fe lv e tt ritm u s á b a n és az e m b e ri és álla ti a k a ra t ö ssze h a n g o lá sá b a n m e g n y ilv á n u ló eg ysé ge is m e g je le n ik a k e n ta u r a la kjá b a n, a m e ly így k ü lö n ö s e n a lka lm as az e m b e r 1878 Vol No Budapest, Dec FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD Dr. A bonyi Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. M anczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Németh Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER AdA, I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója és a te rm é s z e t e g y s é g é n e k sze m lélte té sé re. Ehhez a je lk é p h e z c s a tla k o z o tt a ta n ítv á n y, A s z k lé p io sz a ttrib ú tu m a : az o rvosi pálca, a m e lyre kíg yó te k e redik. E k e ttő s kép v á lt az á lla to rvo slá s szim b ó lu m á vá, szám os á lla to rvo si szervezet és á lla t-e g é szsé g ü g yi s zo lg á la t ló g ó já vá. M e g je le n t az A m erican LAPTULAJDONOS a Veterinary Review első szá m á n a k (1877) cím lap já n az A m e rik a i Á lla to rv o s Egyesület ló g ó ja k é n t, e z t v á la s z to tta e m b lé m á já n a k a W o rld A sso c ia tio n fo r th e H is to ry o f V e te rin a ry M e d ic in e. C entaur cím en in d íto tt la p o t az ausztráliai Sidney U n ive rsity V e te rin a ry S ociety b e n, h o g y csak n é hány p é ld á t e m líts ü n k. A m a g ya r á lla t-e g é szsé g ü g yi szo lg á la t is e z t a k e ttő s s z im b ó lu m o t v á la s z to tta, kie g é s z ítv e e g y p a ra g ra fu s je le t á b rá z o ló p ajzzsal, a tö rv é n y e s vé d e le m je lké p é ve l. Ez lá th a tó a szo lg á la t é v fo rd u ló já ra k ia d o tt érm en, és ez ö lt ö t t te s te t B o r o s А ттиа пак a s zo lg á la t é v fo rd u ló já n fe la v a to tt szobrán, a m e ly az alm a m a te r s z o b o rp a rk já t ga zd ag ítja. O rb án Éva Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 706 Magyar Állatorvosok Lapja december H ird etések fe lvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N yo m d ai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 LÓ Nóniusz, magyar sportló és muraközi típusú tenyészkancák élőtömegének becslése a testméreti adatok felhasználásával M AG YAR I Щ Б I L A P J A 2 m m l Sz. Bene - A. Giczi - S. B. Kecskés: Estimation of the live w e ig h t from body measurements of Nonius, Hungarian Sport Horse and M urinsulaner type brood mares Bene Szabolcs* Giczi Anita, Kecskés Borbála Sarolta Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u Ö sszefoglalás. A szerzők 109 nóniusz, 97 m agyar sportló és 20 m uraközi típusú, kifejle tt tenyészkanca é lő tö m e g é t és 21 kü lönféle te s tm é re té t v e tté k fe l, m ajd értékelték. A könnyen m érhető testm éreti ad ato k felhasználásával regressziós eg yen leteket d o l g o zta k ki az élő tö m eg te s tm é rete kb ő l tö rté n ő becslésére. A nóniusz fa jta esetén az élő töm eg becsléséhez az ö vm é re t, a fa r II. szélesség és a fe rd e törzshosszúság ism erete szükséges. A z egye n le t illeszkedési é rté k e (R2) 0,82 (P<0,01) vo lt. A m agyar sportló esetén az ö vm éretb ő l, a fe rd e törzshosszúságból és a bal mellső lábon m ért szárkörm éretből 86% -os (R2=0,86; P<0,01) pontossággal leh e t e t t az é lő tö m e g e t m egbecsülni. A m uraközi típusban az ö vm é re t, a háthosszúság és a szalaggal m é rt marm agasság ad ata ib ó l szá m íto ttá k ki a te s ttö m e g e t. Az eg yenlet illeszkedési értéke ez esetben 0,90 (P<0,01) volt. A kid o lg o zo tt regressziós eg ye n le tek segítségével viszonylag nagy pontossággal állap íth ató meg az élő tö m eg, am ely biztonságos g yógyszeradagolást te h e t lehetővé olyan esetekben is, ha m érleg nem áll rendelkezésre. Sum m ary. Live w e ig h t and 21 body m easurem ents o f 109 Nonius, 97 H ungarian Sport Horse and 20 M urinsulan er ty p e a d u lt brood mares w e re taken and ev alu ated. By th e help o f easily m easurable body m easurem ents, regression equations w e re developed to estim ate th e live w e ig h t. For using th e regression m odel fo r body w e ig h t estim atio n th e measures o f heart g irth, 2nd w id th o f rum p and d iagonal length o f body are needed in Nonius breed. The d eterm in a tio n co efficient o f th e eq u atio n (R2) w as 0.82 (P<0.01). In H ungarian S port Horse breed live w e ig h t can be estim ated fro m h eart g irth, d iagonal length o f body and cannon g irth (fro n t le ft) w ith 86% (R2= 0.80; P<0.01) correctness. The live w e ig h t w as calculated in M urinsulan er ty p e fro m hearth g irth, length o f back and h eig h t at w ith e rs (w ith tape). The d eterm in a tio n co efficient o f th e eq u atio n w as 0.90 (P<0.01). By th e help o f elaborated equations th e live w e ig h t m ay be estim ated w ith high precision. These allo w th e safe m edicam ent dosage, if balance sheet is not available. Tenyészkancák testtöm egbecslése 707

5 Csikók születési körülményeinek jellegzetességeiről, eltérő tartástechnológiájú ménesekben Kummer Luca1*, Bába András2, Egri Borisz1 i M AG YAR LAPJ A[ 2013/12 L. Kummer - A. Bába - B. Egri: Characteristics o f the birth conditions of foals kept in studs o f diffe rent m anagem ent technology 1] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar, Á llat-egészségtani Intézeti Tanszék. Vár 4. H M osonm agyaróvár. *E -m ail: kum m gm ail.com 2] Polequi Á lla t egészségügyi Bt., Piliscsév Ö sszefoglalás. A szerző k, a fe d e z te té s i n ap ló k a d a ta i és az ellések k ö rü lm é n y e i nek felm érése alapján, a szü letett csikók szárm azását kö vették nyom on két m énesben. Ö sszeg yű jtö tték a években le za jlo tt ellések és azo k napszakainak id ő p o n tja it, a s zü lete tt csikók n em ét, az ellések lefolyásának kö rü lm ényeit, a felállás, a csecsek m egtalálásának és a bélszurok távozásának id ő p o n tja it. Összesen 76 ellés a d a ta it d o lg o ztá k fel. M egfig yeléseik szerint m in dkét m énesben az ellések leginkább reggel 4 és 8 óra kö zö tt z a jlo tta k. A két ménes a d a ta it összehasonlítva az is kid erült, hogy az A" ménes csikói - az anyakancák nagyobb mozgási szabadságával összefüggésben - ham arabb álltak lábra, am inek következtében ham arabb ju to tta k a föcstejhez és előbb ü ríte tte k m econium ot, m in t a B" ménes újszülöttei. Summary. The developm ent o f th e new born fo al is closely related to th e environm ental conditions during birth and th e first fe w fo llo w in g days. For th a t reason, it is im p ortan t to keep th e m are under close observation near partu rition so any fo alin g complications can be avoided and dystocia m ay be assisted. O bservations ab o ut foaling circumstances o f each m are w e re used as statistical d ata by th e authors. The use o f previous years breeding charts allo w ed th e tracking o f fo als' bloodlines. The fo llo w in g d ata w e re collected during 2009 and 2010: sex o f fo a l, en viron m ental circumstances at th e tim e o f fo alin g, bloodline, length o f gestatio n, interval b etw ee n birth and "stand up", birth and nursing, and birth and evacuation o f m econium. Com paring th e d ata o f th e tw o studs shows th a t th e foals o f th e "A" stud stood up sooner (on average) because th e mares could m ove m ore. C onsequently, th a t affe cte d th e tim e fro m birth to nursing and suckling th e colostrum, as w e ll as th e tim e fro m birth to passing o f m econium. The m ajority o f th e births occurred b etw ee n 4 and 8 am in both studs. Csikók születési körülményei 717

6 SZARVASMARHA A tejtermelés színvonalának és a tej szomatikus sejtszámának hatása a holstein-fríz tehenek két ellés közti idejére J MAG YAR LAPJ A[ 2013/12 Sz. Bene - P. J. P olgár - F. Szabó: Effect of m ilk production and somatic cell count o f m ilk on calving interval o f Holstein- Friesian cows Bene Szabolcs1*, Polgár J. Péter1, Szabó Ferenc2 1] Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. g e o rg iko n.h u 2] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők egy hazai te jte rm e lő teh en észetb en 60 h olstein-fríz fajtájú teh én teljes, lezárt laktációs ad atb ázisát, összesen 720 befejési ad atsort d o lg o zta k fel. A két ellés közti időre ható számos tényező közül a tejterm elés színvonalának, valam int a tej szom atikus sejtszám ának a h atását vizsgálták. A m unka során a te h e n e k e t a 305 napos laktációs tejterm elés, az FC M -tejterm elés, valam in t az átlagos szom atikus sejtszám szerint csoportokra o szto tták. A te h e n e k e t csop o rto sították aszerint is, hogy a harm adik befejés során mekkora volt a napi tejterm elés, ill. szomatikus sejtszám értéke. A különböző csoportok összevetéséhez egytényezős varianciaanalízist használtak. Az é rté k e lt állom ányban a két ellés közti idő átlagosan nap vo lt. A 305 napos laktációs term elés 9555 kg, az FC M -tejterm elés 9279 kg, az átlagos szom atikus sejtszám pedig 627 ezer sejt/cm 3 vo lt. Nem ta lá lta k statisztikailag igazolh ató összefüggést a 305 napos laktációs term elés, valam in t az ellést követő harm adik befejés során m é rt napi tejterm elés és a két ellés közti idő közö tt. Ezzel szem ben az FC M -term elés szintjének, valam in t a tejzsír- és a te jfe h é rje -ta rta lo m növekedésével a két ellés közti idő egyértelm űen n ő tt. A nagy, 700 ezer sejt/cm 3 fe le tti szom atikus sejtszám ú te je t term e lő te h e n e k két ellés közti ideje sokkal hosszabb v o lt, m int az ez a la tt term e lő társaiké. A vizsgálatok eredm ényei alapján úgy tű n ik, hogy a tej zsír- és fe h é rje ta rta lm a, va lam int a tej szom atikus sejtszám a nagyobb hatást g yakoro ln ak a két ellés közti időre, m int a tej m ennyisége. Sum m ary. During th e study 720 te s t day m ilk production d ata o f 60 Flolstein-Friesian cows w e re evalu ated on a d airy fa rm in Flungary. The e ffe c t o f m ilk yield and somatic cell count o f m ilk on calving interval w e re investigated. Cows w e re grouped according to d a y p roduction, FCM p roduction, and som atic cell count o f m ilk. Also, cows w e re grouped by th e ir d aily m ilk production and som atic cell count o f m ilk a t th e th ird tes t day a fte r calving. For statistic analysis, o n e -w a y A N O V A w as used to evalu ate and com pare th e results o f d iffe re n t groups. As results, th e average calving in terval, d a y m ilk p roduction, FCM production, and som atic cell count w e re 434 days, 9555 kg, 9279 kg, and 627 thousand cells/cm3, respectively. No significant relationship w as fo u n d b e tw e e n th e d ay m ilk p roduction, d aily m ilk production a t th ird tes t day and th e calving interval. H ow ever, calving interval increased w ith increasing FCM, m ilk fa ta n d protein production. Cows w ith 700 thousand som atic cells/cm3 or m ore had much longer calving interval th an those having lo w er somatic cell count. It seems, according to th e results, th a t fa t and protein co n ten t in m ilk and som atic cell count o f m ilk has much m ore e ffe c t on th e calving interval th an th e m ilk yield. A két ellés közötti időt befolyásoló tényezők 725

7 BAROMFI A baromfikolera oktana Irodalmi áttekintés J MAG YAR LAPJ A[ 2013/12 Zs. Varga: A etiology of fo w l cholera. Literature review Varga Zsuzsanna M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: vm ri.hu; varga. gm ail. com Összefoglalás. A barom fikolera kórokozója, a nagy fen ő - és genotípusos válto zato s ságot m u tató Pasteurella m ú lto d d á b aktériu m hagyom ányos és m olekuláris biológiai vizsgálata során k a p o tt új ered m ényeket fo glalja össze a szerző a legújabb nem zetközi és hazai ered m ények tü kré b e n, különös te k in te tte l a virulencia és a baktérium tu lajd o nság ainak, g en etikai jelle m ző in e k összefüggésére, valam in t a g azd aállat fertőzés iránti fogékonyságára. Sum m ary. The au th o r summarises th e history o f fo w l cholera, th e tra d itio n a l and m olecular biological characterisation o f Pasteurella m ú lto d d á bacteria, th e host susceptibily, and th e d ifficu lties o f an tim icrobial tre a tm e n t. N ew est epidem iological observations and genetic research are included w ith special regards to th e connection o f bacterial characteristics and virulence. A barom fikolera oktana 737

8 KISÁLLAT Külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutyákból izolált Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata M AG YAR I ll A P J A I 2013/12 Á. Jerzsele - B. Balázs - Z. Lajos - P. Gálfi - B. Gyetvai: In vitro susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from dogs w ith otitis externa Jerzsele Ákos1*, Balázs Bence2, Lajos Zoltán3, Gálfi Péter1, Gyetvai Béla1 1] SZIE-ÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. István u. 2. EI-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] Rex Á llatkórház Kft. 3] D u o -B a kt Á llatorvosi M ikro b io ló g ia i L a boratórium Ö sszefoglalás. A szerzők 56, heveny gennyes hallójárat-gyulladásban szenvedő kutya fü léből izolált Pseudom onas aeruginosa törzs érzékenységét vizsgálták gentam icinre, am ikacin ra,d p ro flo xadnra,en ro flo xacin ra,m arb o flo xacin ra, kolisztinreés ceftazidim re korongdiffúziós m ódszerrel. A legkisebb arányban a kolisztin esetében ta lá lta k rezisztens tö rzseket (7% ), e z t kö vette a gentam icin (10% ), az am ikacin és a m arbofloxacin (23% ), a ciprofloxacin (30% ), az enrofloxacin (33% ) és a ceftazidim (36% ). Kiem elkedő hatékonyságuk m ia tt a m arbofloxacin, a gentam icin és a kolisztin in v itro aktiv itá s á t m ikrohígításos m ódszerrel is vizsgálták. A CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) irányelvei alapján m ikrohígításos m ódszerrel v é g ze tt érzékenységi vizsgálatok során ka p o tt m inim ális g átló koncentráció- (M IC ) é rték ek m arbofloxacinra, gen tam icin re és kolisztinre rendre a 0, p g /m l, a 0, p g / ml és a 0,125-1 p g/m l é rté k ta rto m á n y b a estek. A M IC go-é rté k e k m arbofloxacin esetében 8 p g /m l-n ek, gentam icin esetében 4 p g /m l-n ek, míg kolisztinnál 1 p g /m l-n ek bizonyultak. M in d ké t vizsgálatsorozat eredm ényeképpen kijelen thető, hogy a h ató anyagok közül a kolisztin bizonyult leghatékonyabbnak a vizsgált P. aeruginosa tö r zsekkel szem ben. Sum m ary. In th e study th e sensitivity o f 56 Pseudom onas aeruginosa strains o rigin ating fro m dogs w ith acute p urulen t inflam m atio n o f th e extern al ear canal w as exam ined to gen tam icin, am ikacin, ciprofloxacin, enrofloxacin, m arbofloxacin, colistin and ceftazid im e w ith th e disk d iffu sio n m ethod. The low est rate o f resistance w as fo u n d in case o f colistin (7% resistance ratio), fo llo w e d by gentam icin (10% ), am ikacin, m arbofloxacin (23% ) and ciprofloxacin (30% ), enrofloxacin (33% ) and ceftazidim e (36% ). For th e ir ve terin ary use and o utstan din g effectiveness against P. aeruginosa, th e e ffe c tiv ity o f m arbofloxacin, gentam icin and colistin w as also exam ined w ith th e m icrodilution m ethod perfo rm ed according to CLSI (Clinical Lab orato ry Standards Institu te) guidelines. The m inim um in h ib ito ry concentration (M IC ) values o f m arbofloxacin, gen tam icin, and colistin w e re in th e 0.25 to 64 p g /m l, 0.25 to 32 pg/ ml and to 1 p g/m l ranges, respectively. The M IC values o f m arbofloxacin, gentam icin and colistin w e re 8 p g /m l, 4 p g/m l and 1 p g /m l, respectively. In both series o f experim ents th e y concluded th a t am ong th e exam ined agents colistin w as th e most effective against P. aeruginosa strains. 746 Magyar Állatorvosok Lapja december

9 KEDVENCÁLLAT Kígyók sejtzárványos betegsége Irodalmi áttekintés M AG YAR I Щ I L A P J A 2 m n 2 Sz. L. Farkas - K. Ihász - K. Erdélyi - R. E. Marschang - T. Papp - T. Pilis - K. Bányai: Inclusion body disease o f snakes. Literature review Farkas L Szilvia1*, Ihász Katalin1, Erdélyi Károly2, Rachel E. Marschang3, Papp Tibor1, Pilis Tünde4, Bányai Krisztián1 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo.com 2] Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] In stitu te o f E nvironm ental and A nim al Hygiene, H ohenheim U niversity 4] SZIE-ÁOTK Összefoglalás. A Boidae és P ythonidae családba ta rto z ó, fogságban ta r to tt kígyók eg yik legjelentősebb, fe rtő z ő b etegsége a sejtzárványos betegség (inclusion body disease - IBD). A betegség jellegzetességei a központi idegrendszer sejtjeiben, a neuronokbán és a gliasejtekben, valam in t a különféle szervek epithelsejtjeiben szövetta n i vizsgálat során m egfig yelh ető eo zin o fil vagy am fo fil citoplazm azárványok. Bár a betegség m ár az 1970-es években is ism ert v o lt, kórokozóit, az em lős arenavírusokkal, valam in t a filovírusokkal rokonságot m u tató kígyó -aren avíru sokat, csak az utóbbi években azon osíto tták. Sum m ary. Inclusion body disease (IBD) is o ne o f th e m ost im p o rta n t contagious diseases o f captive snakes belonging to th e Boidae and P ythonidae fam ily. The most characteristic features o f IBD are th e eosinophil or am ph o ph il inclusion bodies d etected during histological exam inations in th e cytoplasm o f neurons and glial cells o f th e central nervous system and in epith elial cells o f internal organs. A lth ough th e disease w as kn o w n fro m th e 1970's, its etiological agents, th e snake arenaviruses related to m am m alian arenaviruses and filoviruses have only been identified recently. Kígyók sejtzárványos betegsége 751

10 KEDVENCALLAT Teknősök endoszkópos vizsgálata 1. J MAG YAR LAPJAI 2013/12. P. Pazár - A. Beregi - R. Psáder - Z. Szabó: Endoscopic exam ination of chelonians 1. Pazár Péter1*, Beregi Attila2, Psáder Roland1, Szabó Zoltán3 1] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-MKK, Vadvilág M egőrzési Intézet 3] Tai W ai Small A nim al and Exotic H ospital, Tai W ai, Hong Kong Ö sszefo g lalás. A z en d o s zkó p o s v iz s g á la to k e g y re n ag y o b b s ze re p e t k a p n a k a kedvtelésből ta r to tt á llato k beteg ségeinek d iagnosztikájában. A teknősö k különleges tes tfelép íté se, b etegségeikben a specifikus tü n e te k hiánya, valam in t más kiegészítő műszeres vizsgálatok ko rlá to zo tt v o lta m ia tt gyakran fö lm erü l az igény az endoszkópos vizsgálatok alkalm azására. A szerzők, a szakirodalom alapján, d e saját vizsgálati ta p a s z ta la ta ik a t is összegezve, ism e rte tik a teknősö kön a lk a lm a z o tt endoszkópos vizsgálatok m enetét. Sum m ary. Endoscopy is an efficie n t diagnostic to o l in exotic anim al m edicine. Due to th e anatom ic characteristics o f chelonians and th e lack o f specific sym ptom s in reptile diseases, th e re is a need o f using advanced im aging m ethods, such as endoscopy. The authors summarised th e m ethod fo r chelonian endoscopy w hich based on th e literature and o w n experiences. 758 Magyar Állatorvosok Lapja december

11 HAL Ranavírus izolálása törpeharcsák [Ameiurus nebulosus) tömeges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon M AG YAR I ll A P J A I 2013/12 T. Juhász - M. Láng W oynárovichné - Gy. Csaba - Sz. L. Farkas - Á. Dán: Isolation o f ranavirus causing mass m o rtality in brow n bullheads (A m eiurus nebulosus) in Hungary Juhász Tamás1*, Woynárovichné Láng Mária1, Csaba György1, Farkas L. Szilvia2, Dán Ádám 1 1] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság. T á b o rn ok u. 2. H-1143 B udapest *E -m ail: nebih. gov.hu; tam as.attila. gm ail.com 2] M TA, A g rá rtu d o m á n yi K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet Összefoglalás májusában nagyarányú törpeharcsa- (Am eiurus nebulosus) elhullás kezd ő d ö tt egy dél-m ag yaro rszág i víztáro zó b an. Szeged m e lle tt. A szerzők a m in ták kórbonctani, kórszövettani, viro lógiái és m olekuláris biológiai elem zésével ranavírusfertő zé s t á lla p íto tta k m eg. A halak bőrén testszerte, a ko p oltyú ko n, valam in t a belső szervekben vérzéseket észleltek. A vírusizolálás során, a vírusszaporodás jelekén t, EPC- (E pitheliom a Papulosum Cyprini) és BF-2- (Bluegill Fibroblast) sejtvonalakon a sejtek lekerekedését és b ennük hem atoxilin-eozin festéssel basophil citoplazm azárványokat ta lá lta k. A z iridovírusok m ajor capsid, a D N S -polim eráz és a n e u ro fila m e n t trip le t H1-szerű fe h é rjé it (NF-H1) kódoló g én ek részleges szakaszát PCR-rel fe le rő s íte tté k. A PCR-term ékek szekvenciájának elem zése és az NF-H1 gén PCR-term ékének restrikciós en d onukleázo kkal v é g z e tt hasítása alapján a törpeharcsák szerveiből és az EPC-sejt felülúszójából a Ranavirus nem zetségbe ta rto z ó vírust m u ta tta k ki, am ely az európai lesőharcsa- és törpeharcsavírusokkal m u ta tta a legnagyobb hasonlóságot. M ag ya ro r szágon először m u ta tta k ki és izo láltak ranavírust törpeharcsák töm eges elhullásával járó, vérzéses szindróm ájával kapcsolatban. Summary. In M ay 2008 a mass m o rtality event o f brow n bullheads (A m eiurus nebulosus) has been reported in a S outh-h ungarian reservoir near Szeged. Gross pathological, histopathological, virological and m olecular biological exam ination o f th e fish samples revealed ranavirus infection. On th e skin all over th e body o f th e fish, on th e gills and in th e internal organs several haem orrhages have been detected. Virus isolation on EPC (Epitheliom a Papulosum Cyprini) and BF-2 (Bluegill fibroblast) cell lines w as perform ed and as a sign o f virus replication rounding o f th e infected cells and cytoplasmic inclusion bodies could be observed by h aem atoxylin-eosin staining. Polym erase chain reactions (PCR) w e re carried o u t fro m th e internal organ samples o f th e b ro w n bullheads and EPC cell culture su p ern atant, ta rg e tin g a p ortion o f th e iridoviral m ajor capsid, DNApolym erase and n eu ro filam en t trip le t H 1-1i ke protein (NF-H1) coding genes. Sequence analysis o f th e PCR products and restriction endonuclease analysis o f th e NF-H1 gen PCR product revealed ranavirus infection m ost sim ilar to th e European sheatfish and catfish viruses. In th e study th e authors describe th e firs t d etection o f ranavirus in connection w ith th e haem orrhagic syndrom e o f brow n bullheads causing high m o rtality. Törpeharcsák vírus okozta vérzéses betegsége 763

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 219 AZ ÚJSZÜLÖTT CSIKÓ EGYES ÉLETTEVÉKENYSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK*

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* 1. Bevezetés H A N N E S HYRENIUS A zt lehetne m ondani, hogy a demográfiai k u tatás fő célja ism eretek szerzése a dem ográfiai-gazdasági-társadalm i kölcsönös

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

és élet- m inôség 5 3

és élet- m inôség 5 3 B. egészség 52 és életminôség 53 B. E G É S Z S É G É S É L E T M I N Ô S É G A z eddigiekben több szem pontból is rávilágítottunk, hogy az egészség szám - talan csato rn án k eresztü l hat a gazd a sá

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e

Részletesebben

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Tóth Tivadar mk. órgy. Egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar K o ru n k ta lá n

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

, 's az ölyűk vijjongása a" szikla-éleken; a' kietlen tekintetű

, 's az ölyűk vijjongása a szikla-éleken; a' kietlen tekintetű P e s t e n csötörtökön october ló j^ i1 1 8 3 9. M e crje le n tá r s á v a l e g y ü t t h e te n k é n t k é ts z e r v a sárna p és r s ö tö r tü k ö n. F é l é v i f i i j j a lie ly h e ké pe kkel

Részletesebben