ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay évfolyam oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók"

Átírás

1 MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay évfolyam oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas aerugino gyógyszerérzékenysége KEDVENCÁLLAT Kígyók sejtzárványos betegsége Teknősök endoszkópos vizsgálata HAL Törpeharcsák vérzéses betegsége JUBILEUM RENDEZVÉNY KITÜNTETÉSEK HÍREK, TALLÓZÁSOK Boros A ttila október 14-én, a magyar állat-egészségügyi szolgálat 125. évfordulója alkalmából felavatott kentaur szobra a SZIE-ÁOTK szoborparkjában Centaur statue by A ttila B oros unveiled on 14 October 2013 on the occasion of the 125th anniversary of the Hungarian state veterinary service %eccem.es karácsonyi ünnepedet és SoCdog új esztendőt Cíván a szerkesztőség és a kiadó

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I m A P J A I 2013/12 LÓ Bene Sz., Giczi A., Kecskés В. S.: Nóniusz, magyar spo rtló és muraközi típusú tenyészkancák élőtöm egének becslése a testm éreti adatok felhasználásával /7 0 7 K um m er L., Bába A., Egri B.: Csikók születési körülm ényeinek jellegzetességeiről, eltérő tartástechnológiájú ménesekben /7 1 7 SZARVASM ARHA Bene Sz., Polgár J. P., Szabó F.: A tejterm elés színvonalának és a tej szom atikus sejtszám ának hatása a holstein-fríz tehenek két ellés közti idejére / 725 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects o f interest in the field o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specimen copies are available fro m th e e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial O ffice (address above) B A R O M FI Varga Zs.: A barom fikolera oktana. Irodalmi áttekintés / 737 KISÁLLAT JerzseleÁ., Balázs B., Lajos Z., G álfi P., Gyetvai B.: Külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutyákból izolált Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata / 746 KEDVENCÁLLAT Farkas L. Sz., Ihász K., Erdélyi K., M arschang. R. E., Papp T. Pilis Т., Bányai K.: Kígyók sejtzárványos betegsége. Irodalmi áttekintés / 750 Pazár P., Beregi A., Psáder R., Szabó Z.: Teknősök endoszkópos vizsgálata 1. / 758 CSIKÓSZÜLETÉSEK IDŐPONTJA 720 HAL Juhász Т., W oynárovichné Láng М., Csaba Gy., Farkas L. Sz., Dán Á.: Ranavírus izolálása törpeharcsák (Ameiurus nebulosus) töm eges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon / 763 JU B ILEU M Emléksorok Guoth Gy. Endre professzorról (Fehér D.) / 716 HÍREK, TALLÓZÁSOK EQ U IN E Sz. Bene, A. Giczi, S. B. Kecskés: Estim ation o f the live w e ig h t fro m body m easurem ents o f Nonius, Elungarian Sport Elorse and M urinsulaner type brood mares / 707 L. Kummer, A. Bába, В. Egri: Characteristics o f the birth conditions of foals kept in studs o f d iffe re n t management technology /7 1 7 TEKNŐS VIZSGÁLATA BO V IN E Sz. Bene, P. J. Polgár, F. Szabó: Effect of m ilk p roductio n and som atic cell count o f m ilk on calving interval of Holstein-Friesian co w s /7 2 5 POULTRY Zs. Varga: A etiology of fow l cholera. Literature review / 737 SM ALL A N IM A L S Á. Jerzsele, B. Balázs, Z. Lajos, P. Gálfi, В. Gyetvai: In vitro susceptibility o f Pseudom onas aeruginosa strains isolated from dogs w ith otitis externa / 746 PET A N IM A L Sz. L. Farkas, К. Ihász, К. Erdélyi, R. E. M arschang, T. Papp, T. Pilis, K. Bányai: Inclusion body disease of snakes. Literature re vie w /751 P. Pazár, A. Beregi, R. Psáder, Z. Szabó: Endoscopic examination of chelonians 1. /7 5 8 FISH T. Juhász, M. Láng W oynárovichné, Gy. Csaba, Sz. L. Farkas, Á. Dán: Isolation o f ranavirus causing mass m ortality in brow n bullheads (Am eiurus nebulosus) in Elungary / 763 JUBILEE Memorials about Professor Endre Gy. Guoth (D. Fehér.) /7 1 6 VÉRZÉSEK TÖRPEHARCSÁN 766 A cikkeket kivo natolják és/vagy cím eit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő folyóira tai: CAB In ternatiional (UK) in dex Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Info rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f a btracted in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterinarius, V e terin ary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Inte rn et address (English contents pages, subscription price, etc.) h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 705

3 J M AG YAR L 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL L A PJ A 2013/12 Hungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by Dr. NÁDASKAY Béla A fé lig em ber, fé lig á lla t lények g ya kra n e lő fo rd u ln a k a m ito ló g iá b a n. T o l n a y Sá n d o r B arm okat orvosló-könyvét (1795) F. AFSNERnek e g y o lya n m e tsze te díszíti, a m elyen A s z k lé p io sz és egy Pánhoz h a so nló fé lig em ber, fé lig kecske lény beszélgetnek. A le g ism e rte b b e k talán a ke n tau ro k, am elyek - bár k o rá b bi á b rá zo lá sa ik is lé te z n e k - a g ö rö g m ito ló g iá b a n já ts z o ttá k a le g n a g y o b b szerepet. A p ju k, Ixion, thesszáliai kirá ly sze m e t v e te tt Hérára. A fe ld ü h ö d ö t t fé rj, Zeusz, egy fe lh ő t te re m te tt fe le sé g e fo rm á já ra, N e p h e lé t, ezzel m e g té v e s z tv e a c sá b ító t. Ixion és N e p h e lé nászából s z ü le te tt K entaurosz: alsó te ste egy lóé, a m e ly n e k nyaka helyén e g y e m b e r fe lső te ste nő ki. A z ő le s z á rm a z o tta i, a k e n ta u ro k Pélion h egyén élő vad társaság v o lt. Később Ixion tö rv é n y e s " fia, P e irith o o s la p ith a kirá ly m e g h ív ta ő ke t, m in t ro k o n a it, a la ko d a lm á ra. A b o rh o z n e m s z o k o tt k e n ta u ro k a zo n b a n ha m a ro sa n b e rú g ta k, el a k a rtá k rag a d n i a m e n ya sszo n yt és más n ő k e t is, e zé rt k itö rt a harc. A k e n ta u ro k a t k iű z té k a la g z ib ó l, és Pélion h e g yé rő l is el k e lle tt m e n e k ü ln iü k. A k e n ta u ro k és a la p ith á k h a rc á t ö rö k ítik m eg a P a rth en o n h a lh a ta tla n d o m b o rm ű v e i. A k e n ta u r ré g ó ta s z im b o lizá lja az e m b e r és a te rm é s z e t e g ysé g é t és az á lla to rv o s lá s t. Ezt K h e iró n n a k k ö s z ö n h e tjü k, aki K ro n o s z n a k és O ceánosz lányának, P hilyrának a fia v o lt. A m ik o r K ro n o sz sze m e t v e te tt Philyrára, az kancává, az isten p e d ig cs ő d ö rré v á lto z o tt, így le tt K h e iró n kentaur. K h e iró n h a lh a ta tla n isteni lé n y k é n t jó in d u la tú, bölcs, igazságos és szelíd v o lt, é p p e n az e lle n té te fa jtá rsa in a k. É rte tt a zenéhez, a jo g h o z, a jósláshoz, a nyilazáshoz és a harcm űvészethez is. Neve a k é z " szóra utal, m e rt kezének m á g iku s é rintésével s e g íte tt a b e te g e ke n. Jól ism e rte a g y ó g y n ö v é n y e k e t és a sebészeti b e a v a tk o z á s o k a t is. Ú g y ta rtjá k, h o g y A p o lló és A rte m is z o k ta tta a g yó g yítá sra, m ajd ő to v á b b a d ta tu d á s á t nem es ifja k n a k, tö b b e k k ö z ö tt A s z k lé p io s z n a k. K e ttő s alakja le h e tő vé te tte, h o g y az ö sszehasonlító orvoslás is m e re te it is közvetítse ta n ítv á n y a in a k, így az á lla to rvo slá s a ty já n a k is te k in tik. Kheirón v e szté t vé g ü l H éraklész m é rg e z e tt nyila o ko z ta, am ellyel szándé kán kívül K h e iró n t m e g se b e síte tte, aki irtó za to s fá jd a lm a k k a l küzdve in ká b b le m o n d o tt a h a lh a ta tla n sá g ró l - így m e g m e n te tte P ro m é th e u szt. Zeusz egy m á sfa jta h a lh a ta tla n s á g o t a já n d é k o z o tt a bölcs és jó sá g o s ke n ta u rn a k : a Nyilas cs illa g k é p b e n ö rö k íte tte m eg ala kjá t. Egyes k u ta tó k sze rint K h e iró n és A s z k lé p io s z tö rté n e lm i sze m é lyiség e k v o lta k az i.e. 13. században. A lovas és a ló ősi ka p cso la ta, a m ozgás közösen fe lv e tt ritm u s á b a n és az e m b e ri és álla ti a k a ra t ö ssze h a n g o lá sá b a n m e g n y ilv á n u ló eg ysé ge is m e g je le n ik a k e n ta u r a la kjá b a n, a m e ly így k ü lö n ö s e n a lka lm as az e m b e r 1878 Vol No Budapest, Dec FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD Dr. A bonyi Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. M anczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Németh Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER AdA, I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója és a te rm é s z e t e g y s é g é n e k sze m lélte té sé re. Ehhez a je lk é p h e z c s a tla k o z o tt a ta n ítv á n y, A s z k lé p io sz a ttrib ú tu m a : az o rvosi pálca, a m e lyre kíg yó te k e redik. E k e ttő s kép v á lt az á lla to rvo slá s szim b ó lu m á vá, szám os á lla to rvo si szervezet és á lla t-e g é szsé g ü g yi s zo lg á la t ló g ó já vá. M e g je le n t az A m erican LAPTULAJDONOS a Veterinary Review első szá m á n a k (1877) cím lap já n az A m e rik a i Á lla to rv o s Egyesület ló g ó ja k é n t, e z t v á la s z to tta e m b lé m á já n a k a W o rld A sso c ia tio n fo r th e H is to ry o f V e te rin a ry M e d ic in e. C entaur cím en in d íto tt la p o t az ausztráliai Sidney U n ive rsity V e te rin a ry S ociety b e n, h o g y csak n é hány p é ld á t e m líts ü n k. A m a g ya r á lla t-e g é szsé g ü g yi szo lg á la t is e z t a k e ttő s s z im b ó lu m o t v á la s z to tta, kie g é s z ítv e e g y p a ra g ra fu s je le t á b rá z o ló p ajzzsal, a tö rv é n y e s vé d e le m je lké p é ve l. Ez lá th a tó a szo lg á la t é v fo rd u ló já ra k ia d o tt érm en, és ez ö lt ö t t te s te t B o r o s А ттиа пак a s zo lg á la t é v fo rd u ló já n fe la v a to tt szobrán, a m e ly az alm a m a te r s z o b o rp a rk já t ga zd ag ítja. O rb án Éva Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 706 Magyar Állatorvosok Lapja december H ird etések fe lvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N yo m d ai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 LÓ Nóniusz, magyar sportló és muraközi típusú tenyészkancák élőtömegének becslése a testméreti adatok felhasználásával M AG YAR I Щ Б I L A P J A 2 m m l Sz. Bene - A. Giczi - S. B. Kecskés: Estimation of the live w e ig h t from body measurements of Nonius, Hungarian Sport Horse and M urinsulaner type brood mares Bene Szabolcs* Giczi Anita, Kecskés Borbála Sarolta Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u Ö sszefoglalás. A szerzők 109 nóniusz, 97 m agyar sportló és 20 m uraközi típusú, kifejle tt tenyészkanca é lő tö m e g é t és 21 kü lönféle te s tm é re té t v e tté k fe l, m ajd értékelték. A könnyen m érhető testm éreti ad ato k felhasználásával regressziós eg yen leteket d o l g o zta k ki az élő tö m eg te s tm é rete kb ő l tö rté n ő becslésére. A nóniusz fa jta esetén az élő töm eg becsléséhez az ö vm é re t, a fa r II. szélesség és a fe rd e törzshosszúság ism erete szükséges. A z egye n le t illeszkedési é rté k e (R2) 0,82 (P<0,01) vo lt. A m agyar sportló esetén az ö vm éretb ő l, a fe rd e törzshosszúságból és a bal mellső lábon m ért szárkörm éretből 86% -os (R2=0,86; P<0,01) pontossággal leh e t e t t az é lő tö m e g e t m egbecsülni. A m uraközi típusban az ö vm é re t, a háthosszúság és a szalaggal m é rt marm agasság ad ata ib ó l szá m íto ttá k ki a te s ttö m e g e t. Az eg yenlet illeszkedési értéke ez esetben 0,90 (P<0,01) volt. A kid o lg o zo tt regressziós eg ye n le tek segítségével viszonylag nagy pontossággal állap íth ató meg az élő tö m eg, am ely biztonságos g yógyszeradagolást te h e t lehetővé olyan esetekben is, ha m érleg nem áll rendelkezésre. Sum m ary. Live w e ig h t and 21 body m easurem ents o f 109 Nonius, 97 H ungarian Sport Horse and 20 M urinsulan er ty p e a d u lt brood mares w e re taken and ev alu ated. By th e help o f easily m easurable body m easurem ents, regression equations w e re developed to estim ate th e live w e ig h t. For using th e regression m odel fo r body w e ig h t estim atio n th e measures o f heart g irth, 2nd w id th o f rum p and d iagonal length o f body are needed in Nonius breed. The d eterm in a tio n co efficient o f th e eq u atio n (R2) w as 0.82 (P<0.01). In H ungarian S port Horse breed live w e ig h t can be estim ated fro m h eart g irth, d iagonal length o f body and cannon g irth (fro n t le ft) w ith 86% (R2= 0.80; P<0.01) correctness. The live w e ig h t w as calculated in M urinsulan er ty p e fro m hearth g irth, length o f back and h eig h t at w ith e rs (w ith tape). The d eterm in a tio n co efficient o f th e eq u atio n w as 0.90 (P<0.01). By th e help o f elaborated equations th e live w e ig h t m ay be estim ated w ith high precision. These allo w th e safe m edicam ent dosage, if balance sheet is not available. Tenyészkancák testtöm egbecslése 707

5 Csikók születési körülményeinek jellegzetességeiről, eltérő tartástechnológiájú ménesekben Kummer Luca1*, Bába András2, Egri Borisz1 i M AG YAR LAPJ A[ 2013/12 L. Kummer - A. Bába - B. Egri: Characteristics o f the birth conditions of foals kept in studs o f diffe rent m anagem ent technology 1] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar, Á llat-egészségtani Intézeti Tanszék. Vár 4. H M osonm agyaróvár. *E -m ail: kum m gm ail.com 2] Polequi Á lla t egészségügyi Bt., Piliscsév Ö sszefoglalás. A szerző k, a fe d e z te té s i n ap ló k a d a ta i és az ellések k ö rü lm é n y e i nek felm érése alapján, a szü letett csikók szárm azását kö vették nyom on két m énesben. Ö sszeg yű jtö tték a években le za jlo tt ellések és azo k napszakainak id ő p o n tja it, a s zü lete tt csikók n em ét, az ellések lefolyásának kö rü lm ényeit, a felállás, a csecsek m egtalálásának és a bélszurok távozásának id ő p o n tja it. Összesen 76 ellés a d a ta it d o lg o ztá k fel. M egfig yeléseik szerint m in dkét m énesben az ellések leginkább reggel 4 és 8 óra kö zö tt z a jlo tta k. A két ménes a d a ta it összehasonlítva az is kid erült, hogy az A" ménes csikói - az anyakancák nagyobb mozgási szabadságával összefüggésben - ham arabb álltak lábra, am inek következtében ham arabb ju to tta k a föcstejhez és előbb ü ríte tte k m econium ot, m in t a B" ménes újszülöttei. Summary. The developm ent o f th e new born fo al is closely related to th e environm ental conditions during birth and th e first fe w fo llo w in g days. For th a t reason, it is im p ortan t to keep th e m are under close observation near partu rition so any fo alin g complications can be avoided and dystocia m ay be assisted. O bservations ab o ut foaling circumstances o f each m are w e re used as statistical d ata by th e authors. The use o f previous years breeding charts allo w ed th e tracking o f fo als' bloodlines. The fo llo w in g d ata w e re collected during 2009 and 2010: sex o f fo a l, en viron m ental circumstances at th e tim e o f fo alin g, bloodline, length o f gestatio n, interval b etw ee n birth and "stand up", birth and nursing, and birth and evacuation o f m econium. Com paring th e d ata o f th e tw o studs shows th a t th e foals o f th e "A" stud stood up sooner (on average) because th e mares could m ove m ore. C onsequently, th a t affe cte d th e tim e fro m birth to nursing and suckling th e colostrum, as w e ll as th e tim e fro m birth to passing o f m econium. The m ajority o f th e births occurred b etw ee n 4 and 8 am in both studs. Csikók születési körülményei 717

6 SZARVASMARHA A tejtermelés színvonalának és a tej szomatikus sejtszámának hatása a holstein-fríz tehenek két ellés közti idejére J MAG YAR LAPJ A[ 2013/12 Sz. Bene - P. J. P olgár - F. Szabó: Effect of m ilk production and somatic cell count o f m ilk on calving interval o f Holstein- Friesian cows Bene Szabolcs1*, Polgár J. Péter1, Szabó Ferenc2 1] Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. g e o rg iko n.h u 2] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők egy hazai te jte rm e lő teh en észetb en 60 h olstein-fríz fajtájú teh én teljes, lezárt laktációs ad atb ázisát, összesen 720 befejési ad atsort d o lg o zta k fel. A két ellés közti időre ható számos tényező közül a tejterm elés színvonalának, valam int a tej szom atikus sejtszám ának a h atását vizsgálták. A m unka során a te h e n e k e t a 305 napos laktációs tejterm elés, az FC M -tejterm elés, valam in t az átlagos szom atikus sejtszám szerint csoportokra o szto tták. A te h e n e k e t csop o rto sították aszerint is, hogy a harm adik befejés során mekkora volt a napi tejterm elés, ill. szomatikus sejtszám értéke. A különböző csoportok összevetéséhez egytényezős varianciaanalízist használtak. Az é rté k e lt állom ányban a két ellés közti idő átlagosan nap vo lt. A 305 napos laktációs term elés 9555 kg, az FC M -tejterm elés 9279 kg, az átlagos szom atikus sejtszám pedig 627 ezer sejt/cm 3 vo lt. Nem ta lá lta k statisztikailag igazolh ató összefüggést a 305 napos laktációs term elés, valam in t az ellést követő harm adik befejés során m é rt napi tejterm elés és a két ellés közti idő közö tt. Ezzel szem ben az FC M -term elés szintjének, valam in t a tejzsír- és a te jfe h é rje -ta rta lo m növekedésével a két ellés közti idő egyértelm űen n ő tt. A nagy, 700 ezer sejt/cm 3 fe le tti szom atikus sejtszám ú te je t term e lő te h e n e k két ellés közti ideje sokkal hosszabb v o lt, m int az ez a la tt term e lő társaiké. A vizsgálatok eredm ényei alapján úgy tű n ik, hogy a tej zsír- és fe h é rje ta rta lm a, va lam int a tej szom atikus sejtszám a nagyobb hatást g yakoro ln ak a két ellés közti időre, m int a tej m ennyisége. Sum m ary. During th e study 720 te s t day m ilk production d ata o f 60 Flolstein-Friesian cows w e re evalu ated on a d airy fa rm in Flungary. The e ffe c t o f m ilk yield and somatic cell count o f m ilk on calving interval w e re investigated. Cows w e re grouped according to d a y p roduction, FCM p roduction, and som atic cell count o f m ilk. Also, cows w e re grouped by th e ir d aily m ilk production and som atic cell count o f m ilk a t th e th ird tes t day a fte r calving. For statistic analysis, o n e -w a y A N O V A w as used to evalu ate and com pare th e results o f d iffe re n t groups. As results, th e average calving in terval, d a y m ilk p roduction, FCM production, and som atic cell count w e re 434 days, 9555 kg, 9279 kg, and 627 thousand cells/cm3, respectively. No significant relationship w as fo u n d b e tw e e n th e d ay m ilk p roduction, d aily m ilk production a t th ird tes t day and th e calving interval. H ow ever, calving interval increased w ith increasing FCM, m ilk fa ta n d protein production. Cows w ith 700 thousand som atic cells/cm3 or m ore had much longer calving interval th an those having lo w er somatic cell count. It seems, according to th e results, th a t fa t and protein co n ten t in m ilk and som atic cell count o f m ilk has much m ore e ffe c t on th e calving interval th an th e m ilk yield. A két ellés közötti időt befolyásoló tényezők 725

7 BAROMFI A baromfikolera oktana Irodalmi áttekintés J MAG YAR LAPJ A[ 2013/12 Zs. Varga: A etiology of fo w l cholera. Literature review Varga Zsuzsanna M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: vm ri.hu; varga. gm ail. com Összefoglalás. A barom fikolera kórokozója, a nagy fen ő - és genotípusos válto zato s ságot m u tató Pasteurella m ú lto d d á b aktériu m hagyom ányos és m olekuláris biológiai vizsgálata során k a p o tt új ered m ényeket fo glalja össze a szerző a legújabb nem zetközi és hazai ered m ények tü kré b e n, különös te k in te tte l a virulencia és a baktérium tu lajd o nság ainak, g en etikai jelle m ző in e k összefüggésére, valam in t a g azd aállat fertőzés iránti fogékonyságára. Sum m ary. The au th o r summarises th e history o f fo w l cholera, th e tra d itio n a l and m olecular biological characterisation o f Pasteurella m ú lto d d á bacteria, th e host susceptibily, and th e d ifficu lties o f an tim icrobial tre a tm e n t. N ew est epidem iological observations and genetic research are included w ith special regards to th e connection o f bacterial characteristics and virulence. A barom fikolera oktana 737

8 KISÁLLAT Külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutyákból izolált Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata M AG YAR I ll A P J A I 2013/12 Á. Jerzsele - B. Balázs - Z. Lajos - P. Gálfi - B. Gyetvai: In vitro susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from dogs w ith otitis externa Jerzsele Ákos1*, Balázs Bence2, Lajos Zoltán3, Gálfi Péter1, Gyetvai Béla1 1] SZIE-ÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. István u. 2. EI-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] Rex Á llatkórház Kft. 3] D u o -B a kt Á llatorvosi M ikro b io ló g ia i L a boratórium Ö sszefoglalás. A szerzők 56, heveny gennyes hallójárat-gyulladásban szenvedő kutya fü léből izolált Pseudom onas aeruginosa törzs érzékenységét vizsgálták gentam icinre, am ikacin ra,d p ro flo xadnra,en ro flo xacin ra,m arb o flo xacin ra, kolisztinreés ceftazidim re korongdiffúziós m ódszerrel. A legkisebb arányban a kolisztin esetében ta lá lta k rezisztens tö rzseket (7% ), e z t kö vette a gentam icin (10% ), az am ikacin és a m arbofloxacin (23% ), a ciprofloxacin (30% ), az enrofloxacin (33% ) és a ceftazidim (36% ). Kiem elkedő hatékonyságuk m ia tt a m arbofloxacin, a gentam icin és a kolisztin in v itro aktiv itá s á t m ikrohígításos m ódszerrel is vizsgálták. A CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) irányelvei alapján m ikrohígításos m ódszerrel v é g ze tt érzékenységi vizsgálatok során ka p o tt m inim ális g átló koncentráció- (M IC ) é rték ek m arbofloxacinra, gen tam icin re és kolisztinre rendre a 0, p g /m l, a 0, p g / ml és a 0,125-1 p g/m l é rté k ta rto m á n y b a estek. A M IC go-é rté k e k m arbofloxacin esetében 8 p g /m l-n ek, gentam icin esetében 4 p g /m l-n ek, míg kolisztinnál 1 p g /m l-n ek bizonyultak. M in d ké t vizsgálatsorozat eredm ényeképpen kijelen thető, hogy a h ató anyagok közül a kolisztin bizonyult leghatékonyabbnak a vizsgált P. aeruginosa tö r zsekkel szem ben. Sum m ary. In th e study th e sensitivity o f 56 Pseudom onas aeruginosa strains o rigin ating fro m dogs w ith acute p urulen t inflam m atio n o f th e extern al ear canal w as exam ined to gen tam icin, am ikacin, ciprofloxacin, enrofloxacin, m arbofloxacin, colistin and ceftazid im e w ith th e disk d iffu sio n m ethod. The low est rate o f resistance w as fo u n d in case o f colistin (7% resistance ratio), fo llo w e d by gentam icin (10% ), am ikacin, m arbofloxacin (23% ) and ciprofloxacin (30% ), enrofloxacin (33% ) and ceftazidim e (36% ). For th e ir ve terin ary use and o utstan din g effectiveness against P. aeruginosa, th e e ffe c tiv ity o f m arbofloxacin, gentam icin and colistin w as also exam ined w ith th e m icrodilution m ethod perfo rm ed according to CLSI (Clinical Lab orato ry Standards Institu te) guidelines. The m inim um in h ib ito ry concentration (M IC ) values o f m arbofloxacin, gen tam icin, and colistin w e re in th e 0.25 to 64 p g /m l, 0.25 to 32 pg/ ml and to 1 p g/m l ranges, respectively. The M IC values o f m arbofloxacin, gentam icin and colistin w e re 8 p g /m l, 4 p g/m l and 1 p g /m l, respectively. In both series o f experim ents th e y concluded th a t am ong th e exam ined agents colistin w as th e most effective against P. aeruginosa strains. 746 Magyar Állatorvosok Lapja december

9 KEDVENCÁLLAT Kígyók sejtzárványos betegsége Irodalmi áttekintés M AG YAR I Щ I L A P J A 2 m n 2 Sz. L. Farkas - K. Ihász - K. Erdélyi - R. E. Marschang - T. Papp - T. Pilis - K. Bányai: Inclusion body disease o f snakes. Literature review Farkas L Szilvia1*, Ihász Katalin1, Erdélyi Károly2, Rachel E. Marschang3, Papp Tibor1, Pilis Tünde4, Bányai Krisztián1 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo.com 2] Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] In stitu te o f E nvironm ental and A nim al Hygiene, H ohenheim U niversity 4] SZIE-ÁOTK Összefoglalás. A Boidae és P ythonidae családba ta rto z ó, fogságban ta r to tt kígyók eg yik legjelentősebb, fe rtő z ő b etegsége a sejtzárványos betegség (inclusion body disease - IBD). A betegség jellegzetességei a központi idegrendszer sejtjeiben, a neuronokbán és a gliasejtekben, valam in t a különféle szervek epithelsejtjeiben szövetta n i vizsgálat során m egfig yelh ető eo zin o fil vagy am fo fil citoplazm azárványok. Bár a betegség m ár az 1970-es években is ism ert v o lt, kórokozóit, az em lős arenavírusokkal, valam in t a filovírusokkal rokonságot m u tató kígyó -aren avíru sokat, csak az utóbbi években azon osíto tták. Sum m ary. Inclusion body disease (IBD) is o ne o f th e m ost im p o rta n t contagious diseases o f captive snakes belonging to th e Boidae and P ythonidae fam ily. The most characteristic features o f IBD are th e eosinophil or am ph o ph il inclusion bodies d etected during histological exam inations in th e cytoplasm o f neurons and glial cells o f th e central nervous system and in epith elial cells o f internal organs. A lth ough th e disease w as kn o w n fro m th e 1970's, its etiological agents, th e snake arenaviruses related to m am m alian arenaviruses and filoviruses have only been identified recently. Kígyók sejtzárványos betegsége 751

10 KEDVENCALLAT Teknősök endoszkópos vizsgálata 1. J MAG YAR LAPJAI 2013/12. P. Pazár - A. Beregi - R. Psáder - Z. Szabó: Endoscopic exam ination of chelonians 1. Pazár Péter1*, Beregi Attila2, Psáder Roland1, Szabó Zoltán3 1] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-MKK, Vadvilág M egőrzési Intézet 3] Tai W ai Small A nim al and Exotic H ospital, Tai W ai, Hong Kong Ö sszefo g lalás. A z en d o s zkó p o s v iz s g á la to k e g y re n ag y o b b s ze re p e t k a p n a k a kedvtelésből ta r to tt á llato k beteg ségeinek d iagnosztikájában. A teknősö k különleges tes tfelép íté se, b etegségeikben a specifikus tü n e te k hiánya, valam in t más kiegészítő műszeres vizsgálatok ko rlá to zo tt v o lta m ia tt gyakran fö lm erü l az igény az endoszkópos vizsgálatok alkalm azására. A szerzők, a szakirodalom alapján, d e saját vizsgálati ta p a s z ta la ta ik a t is összegezve, ism e rte tik a teknősö kön a lk a lm a z o tt endoszkópos vizsgálatok m enetét. Sum m ary. Endoscopy is an efficie n t diagnostic to o l in exotic anim al m edicine. Due to th e anatom ic characteristics o f chelonians and th e lack o f specific sym ptom s in reptile diseases, th e re is a need o f using advanced im aging m ethods, such as endoscopy. The authors summarised th e m ethod fo r chelonian endoscopy w hich based on th e literature and o w n experiences. 758 Magyar Állatorvosok Lapja december

11 HAL Ranavírus izolálása törpeharcsák [Ameiurus nebulosus) tömeges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon M AG YAR I ll A P J A I 2013/12 T. Juhász - M. Láng W oynárovichné - Gy. Csaba - Sz. L. Farkas - Á. Dán: Isolation o f ranavirus causing mass m o rtality in brow n bullheads (A m eiurus nebulosus) in Hungary Juhász Tamás1*, Woynárovichné Láng Mária1, Csaba György1, Farkas L. Szilvia2, Dán Ádám 1 1] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság. T á b o rn ok u. 2. H-1143 B udapest *E -m ail: nebih. gov.hu; tam as.attila. gm ail.com 2] M TA, A g rá rtu d o m á n yi K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet Összefoglalás májusában nagyarányú törpeharcsa- (Am eiurus nebulosus) elhullás kezd ő d ö tt egy dél-m ag yaro rszág i víztáro zó b an. Szeged m e lle tt. A szerzők a m in ták kórbonctani, kórszövettani, viro lógiái és m olekuláris biológiai elem zésével ranavírusfertő zé s t á lla p íto tta k m eg. A halak bőrén testszerte, a ko p oltyú ko n, valam in t a belső szervekben vérzéseket észleltek. A vírusizolálás során, a vírusszaporodás jelekén t, EPC- (E pitheliom a Papulosum Cyprini) és BF-2- (Bluegill Fibroblast) sejtvonalakon a sejtek lekerekedését és b ennük hem atoxilin-eozin festéssel basophil citoplazm azárványokat ta lá lta k. A z iridovírusok m ajor capsid, a D N S -polim eráz és a n e u ro fila m e n t trip le t H1-szerű fe h é rjé it (NF-H1) kódoló g én ek részleges szakaszát PCR-rel fe le rő s íte tté k. A PCR-term ékek szekvenciájának elem zése és az NF-H1 gén PCR-term ékének restrikciós en d onukleázo kkal v é g z e tt hasítása alapján a törpeharcsák szerveiből és az EPC-sejt felülúszójából a Ranavirus nem zetségbe ta rto z ó vírust m u ta tta k ki, am ely az európai lesőharcsa- és törpeharcsavírusokkal m u ta tta a legnagyobb hasonlóságot. M ag ya ro r szágon először m u ta tta k ki és izo láltak ranavírust törpeharcsák töm eges elhullásával járó, vérzéses szindróm ájával kapcsolatban. Summary. In M ay 2008 a mass m o rtality event o f brow n bullheads (A m eiurus nebulosus) has been reported in a S outh-h ungarian reservoir near Szeged. Gross pathological, histopathological, virological and m olecular biological exam ination o f th e fish samples revealed ranavirus infection. On th e skin all over th e body o f th e fish, on th e gills and in th e internal organs several haem orrhages have been detected. Virus isolation on EPC (Epitheliom a Papulosum Cyprini) and BF-2 (Bluegill fibroblast) cell lines w as perform ed and as a sign o f virus replication rounding o f th e infected cells and cytoplasmic inclusion bodies could be observed by h aem atoxylin-eosin staining. Polym erase chain reactions (PCR) w e re carried o u t fro m th e internal organ samples o f th e b ro w n bullheads and EPC cell culture su p ern atant, ta rg e tin g a p ortion o f th e iridoviral m ajor capsid, DNApolym erase and n eu ro filam en t trip le t H 1-1i ke protein (NF-H1) coding genes. Sequence analysis o f th e PCR products and restriction endonuclease analysis o f th e NF-H1 gen PCR product revealed ranavirus infection m ost sim ilar to th e European sheatfish and catfish viruses. In th e study th e authors describe th e firs t d etection o f ranavirus in connection w ith th e haem orrhagic syndrom e o f brow n bullheads causing high m o rtality. Törpeharcsák vírus okozta vérzéses betegsége 763

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben