ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay évfolyam oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók"

Átírás

1 MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay évfolyam oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas aerugino gyógyszerérzékenysége KEDVENCÁLLAT Kígyók sejtzárványos betegsége Teknősök endoszkópos vizsgálata HAL Törpeharcsák vérzéses betegsége JUBILEUM RENDEZVÉNY KITÜNTETÉSEK HÍREK, TALLÓZÁSOK Boros A ttila október 14-én, a magyar állat-egészségügyi szolgálat 125. évfordulója alkalmából felavatott kentaur szobra a SZIE-ÁOTK szoborparkjában Centaur statue by A ttila B oros unveiled on 14 October 2013 on the occasion of the 125th anniversary of the Hungarian state veterinary service %eccem.es karácsonyi ünnepedet és SoCdog új esztendőt Cíván a szerkesztőség és a kiadó

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS M A G Y A R I m A P J A I 2013/12 LÓ Bene Sz., Giczi A., Kecskés В. S.: Nóniusz, magyar spo rtló és muraközi típusú tenyészkancák élőtöm egének becslése a testm éreti adatok felhasználásával /7 0 7 K um m er L., Bába A., Egri B.: Csikók születési körülm ényeinek jellegzetességeiről, eltérő tartástechnológiájú ménesekben /7 1 7 SZARVASM ARHA Bene Sz., Polgár J. P., Szabó F.: A tejterm elés színvonalának és a tej szom atikus sejtszám ának hatása a holstein-fríz tehenek két ellés közti idejére / 725 A m o n th ly jo u rn a l, fo u n d e d in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects o f interest in the field o f anim al health, to all scientific and practical problem s o f veterinary im portance. Free specimen copies are available fro m th e e d ito r-in -ch ie f: H-1078 Budapest, István utca 2. H ungary or: H Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to th e Editorial O ffice (address above) B A R O M FI Varga Zs.: A barom fikolera oktana. Irodalmi áttekintés / 737 KISÁLLAT JerzseleÁ., Balázs B., Lajos Z., G álfi P., Gyetvai B.: Külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutyákból izolált Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata / 746 KEDVENCÁLLAT Farkas L. Sz., Ihász K., Erdélyi K., M arschang. R. E., Papp T. Pilis Т., Bányai K.: Kígyók sejtzárványos betegsége. Irodalmi áttekintés / 750 Pazár P., Beregi A., Psáder R., Szabó Z.: Teknősök endoszkópos vizsgálata 1. / 758 CSIKÓSZÜLETÉSEK IDŐPONTJA 720 HAL Juhász Т., W oynárovichné Láng М., Csaba Gy., Farkas L. Sz., Dán Á.: Ranavírus izolálása törpeharcsák (Ameiurus nebulosus) töm eges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon / 763 JU B ILEU M Emléksorok Guoth Gy. Endre professzorról (Fehér D.) / 716 HÍREK, TALLÓZÁSOK EQ U IN E Sz. Bene, A. Giczi, S. B. Kecskés: Estim ation o f the live w e ig h t fro m body m easurem ents o f Nonius, Elungarian Sport Elorse and M urinsulaner type brood mares / 707 L. Kummer, A. Bába, В. Egri: Characteristics o f the birth conditions of foals kept in studs o f d iffe re n t management technology /7 1 7 TEKNŐS VIZSGÁLATA BO V IN E Sz. Bene, P. J. Polgár, F. Szabó: Effect of m ilk p roductio n and som atic cell count o f m ilk on calving interval of Holstein-Friesian co w s /7 2 5 POULTRY Zs. Varga: A etiology of fow l cholera. Literature review / 737 SM ALL A N IM A L S Á. Jerzsele, B. Balázs, Z. Lajos, P. Gálfi, В. Gyetvai: In vitro susceptibility o f Pseudom onas aeruginosa strains isolated from dogs w ith otitis externa / 746 PET A N IM A L Sz. L. Farkas, К. Ihász, К. Erdélyi, R. E. M arschang, T. Papp, T. Pilis, K. Bányai: Inclusion body disease of snakes. Literature re vie w /751 P. Pazár, A. Beregi, R. Psáder, Z. Szabó: Endoscopic examination of chelonians 1. /7 5 8 FISH T. Juhász, M. Láng W oynárovichné, Gy. Csaba, Sz. L. Farkas, Á. Dán: Isolation o f ranavirus causing mass m ortality in brow n bullheads (Am eiurus nebulosus) in Elungary / 763 JUBILEE Memorials about Professor Endre Gy. Guoth (D. Fehér.) /7 1 6 VÉRZÉSEK TÖRPEHARCSÁN 766 A cikkeket kivo natolják és/vagy cím eit közük az alábbi intézm ények referáló és indexelő folyóira tai: CAB In ternatiional (UK) in dex Veterinarius, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Info rm a tio n, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed a n d /o f a btracted in Current Contents anf FO :VM of ISI (Institute for Scientific Inform ation, USA) Index Veterinarius, V e terin ary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Inte rn et address (English contents pages, subscription price, etc.) h ttp ://w w w.u n iv e t.h u /m a l 705

3 J M AG YAR L 135. A CÍMLAPON LÁTHATÓ KÉPRŐL L A PJ A 2013/12 Hungarian V ete rin ary Journal A lapította - Established by Dr. NÁDASKAY Béla A fé lig em ber, fé lig á lla t lények g ya kra n e lő fo rd u ln a k a m ito ló g iá b a n. T o l n a y Sá n d o r B arm okat orvosló-könyvét (1795) F. AFSNERnek e g y o lya n m e tsze te díszíti, a m elyen A s z k lé p io sz és egy Pánhoz h a so nló fé lig em ber, fé lig kecske lény beszélgetnek. A le g ism e rte b b e k talán a ke n tau ro k, am elyek - bár k o rá b bi á b rá zo lá sa ik is lé te z n e k - a g ö rö g m ito ló g iá b a n já ts z o ttá k a le g n a g y o b b szerepet. A p ju k, Ixion, thesszáliai kirá ly sze m e t v e te tt Hérára. A fe ld ü h ö d ö t t fé rj, Zeusz, egy fe lh ő t te re m te tt fe le sé g e fo rm á já ra, N e p h e lé t, ezzel m e g té v e s z tv e a c sá b ító t. Ixion és N e p h e lé nászából s z ü le te tt K entaurosz: alsó te ste egy lóé, a m e ly n e k nyaka helyén e g y e m b e r fe lső te ste nő ki. A z ő le s z á rm a z o tta i, a k e n ta u ro k Pélion h egyén élő vad társaság v o lt. Később Ixion tö rv é n y e s " fia, P e irith o o s la p ith a kirá ly m e g h ív ta ő ke t, m in t ro k o n a it, a la ko d a lm á ra. A b o rh o z n e m s z o k o tt k e n ta u ro k a zo n b a n ha m a ro sa n b e rú g ta k, el a k a rtá k rag a d n i a m e n ya sszo n yt és más n ő k e t is, e zé rt k itö rt a harc. A k e n ta u ro k a t k iű z té k a la g z ib ó l, és Pélion h e g yé rő l is el k e lle tt m e n e k ü ln iü k. A k e n ta u ro k és a la p ith á k h a rc á t ö rö k ítik m eg a P a rth en o n h a lh a ta tla n d o m b o rm ű v e i. A k e n ta u r ré g ó ta s z im b o lizá lja az e m b e r és a te rm é s z e t e g ysé g é t és az á lla to rv o s lá s t. Ezt K h e iró n n a k k ö s z ö n h e tjü k, aki K ro n o s z n a k és O ceánosz lányának, P hilyrának a fia v o lt. A m ik o r K ro n o sz sze m e t v e te tt Philyrára, az kancává, az isten p e d ig cs ő d ö rré v á lto z o tt, így le tt K h e iró n kentaur. K h e iró n h a lh a ta tla n isteni lé n y k é n t jó in d u la tú, bölcs, igazságos és szelíd v o lt, é p p e n az e lle n té te fa jtá rsa in a k. É rte tt a zenéhez, a jo g h o z, a jósláshoz, a nyilazáshoz és a harcm űvészethez is. Neve a k é z " szóra utal, m e rt kezének m á g iku s é rintésével s e g íte tt a b e te g e ke n. Jól ism e rte a g y ó g y n ö v é n y e k e t és a sebészeti b e a v a tk o z á s o k a t is. Ú g y ta rtjá k, h o g y A p o lló és A rte m is z o k ta tta a g yó g yítá sra, m ajd ő to v á b b a d ta tu d á s á t nem es ifja k n a k, tö b b e k k ö z ö tt A s z k lé p io s z n a k. K e ttő s alakja le h e tő vé te tte, h o g y az ö sszehasonlító orvoslás is m e re te it is közvetítse ta n ítv á n y a in a k, így az á lla to rvo slá s a ty já n a k is te k in tik. Kheirón v e szté t vé g ü l H éraklész m é rg e z e tt nyila o ko z ta, am ellyel szándé kán kívül K h e iró n t m e g se b e síte tte, aki irtó za to s fá jd a lm a k k a l küzdve in ká b b le m o n d o tt a h a lh a ta tla n sá g ró l - így m e g m e n te tte P ro m é th e u szt. Zeusz egy m á sfa jta h a lh a ta tla n s á g o t a já n d é k o z o tt a bölcs és jó sá g o s ke n ta u rn a k : a Nyilas cs illa g k é p b e n ö rö k íte tte m eg ala kjá t. Egyes k u ta tó k sze rint K h e iró n és A s z k lé p io s z tö rté n e lm i sze m é lyiség e k v o lta k az i.e. 13. században. A lovas és a ló ősi ka p cso la ta, a m ozgás közösen fe lv e tt ritm u s á b a n és az e m b e ri és álla ti a k a ra t ö ssze h a n g o lá sá b a n m e g n y ilv á n u ló eg ysé ge is m e g je le n ik a k e n ta u r a la kjá b a n, a m e ly így k ü lö n ö s e n a lka lm as az e m b e r 1878 Vol No Budapest, Dec FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF Dr. VISNYEI László SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD Dr. A bonyi Tamás, Dr. Bíró Ferenc, Dr. Búza László, Dr. Dunay Miklós, Dr. Farkas Róbert, Dr. Fekete Sándor, Dr. Fodor László, Dr. Gál János, Dr. Gálfi Péter, Dr. Gönci Gábor, Dr. Laczay Péter, Dr. M anczúr Ferenc, Dr. Nagy Béla, Dr. Nemes Imre, Dr. Németh Tibor, Dr. Ózsvári László, Dr. Sályi Gábor, Dr. Seregi János, Dr. Solti László, Dr. Sótonyi Péter, Dr. Szieberth István, Dr. Tuboly Tamás, Dr. Varga János, Dr. Vetési Ferenc, Dr. Visnyei László (elnök), Dr. Vörös Károly Szerkesztő: Dr. Fábián Tiborné Szerkesztőségi titkár: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H-1078 Budapest, István u. 2. Hungary Levélcím: 1400 Budapest 7. Pf. 2. Telefon: (36-1) (36-1) /8961,8960, 8962 Telefax: (36-1) Internet: h ttp ://w w w.univet. hu/mai K IA D Ó - PUBLISHER AdA, I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet H-1223 Budapest, Park u. 2. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) Internet: w w w.agrarlapok.hu agrarlapok.hu Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a NAKVI főigazgatója és a te rm é s z e t e g y s é g é n e k sze m lélte té sé re. Ehhez a je lk é p h e z c s a tla k o z o tt a ta n ítv á n y, A s z k lé p io sz a ttrib ú tu m a : az o rvosi pálca, a m e lyre kíg yó te k e redik. E k e ttő s kép v á lt az á lla to rvo slá s szim b ó lu m á vá, szám os á lla to rvo si szervezet és á lla t-e g é szsé g ü g yi s zo lg á la t ló g ó já vá. M e g je le n t az A m erican LAPTULAJDONOS a Veterinary Review első szá m á n a k (1877) cím lap já n az A m e rik a i Á lla to rv o s Egyesület ló g ó ja k é n t, e z t v á la s z to tta e m b lé m á já n a k a W o rld A sso c ia tio n fo r th e H is to ry o f V e te rin a ry M e d ic in e. C entaur cím en in d íto tt la p o t az ausztráliai Sidney U n ive rsity V e te rin a ry S ociety b e n, h o g y csak n é hány p é ld á t e m líts ü n k. A m a g ya r á lla t-e g é szsé g ü g yi szo lg á la t is e z t a k e ttő s s z im b ó lu m o t v á la s z to tta, kie g é s z ítv e e g y p a ra g ra fu s je le t á b rá z o ló p ajzzsal, a tö rv é n y e s vé d e le m je lké p é ve l. Ez lá th a tó a szo lg á la t é v fo rd u ló já ra k ia d o tt érm en, és ez ö lt ö t t te s te t B o r o s А ттиа пак a s zo lg á la t é v fo rd u ló já n fe la v a to tt szobrán, a m e ly az alm a m a te r s z o b o rp a rk já t ga zd ag ítja. O rb án Éva Terjeszti: Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a M agyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Előfizetési és Á rus m enedzsm ent csoport. Postacím: 1900 Budapest. Előfizethető az ország bárm ely postáján, valam int a hírlapot kézbesítőknél, e-m ailen posta.hu. T o vábbi inform áció: / Ügyfélszolgálat: Tel.: , Fax: K ülföldön terjeszti: C olor Interpress K ft., 1039 Budapest, H atvány L. u. 14. Tel.: , Fax: Előfizetési díj 1 évre: Ft. 706 Magyar Állatorvosok Lapja december H ird etések fe lvétele Szerkesztőségben Telefon/fax: (36-1) Kiadóban Telefon: Telefax: (36-1) agrarlapok.hu M inden jo g fenntartva. A lapból értesüléseket átvenni csak a M agyar Állatorvosok Lapjára való hivatkozással lehet. A hirdetések és egyéb rek lámkiadványok tartalm áért a kiadó felelősséget nem vállal. N yo m d ai előkészítés DÁVID ILDIKÓ NYOMÁS OOK-Press Kft Veszprém, Pápai u. 37/a INDEX: HU ISSN X

4 LÓ Nóniusz, magyar sportló és muraközi típusú tenyészkancák élőtömegének becslése a testméreti adatok felhasználásával M AG YAR I Щ Б I L A P J A 2 m m l Sz. Bene - A. Giczi - S. B. Kecskés: Estimation of the live w e ig h t from body measurements of Nonius, Hungarian Sport Horse and M urinsulaner type brood mares Bene Szabolcs* Giczi Anita, Kecskés Borbála Sarolta Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. *E -m ail: g e o rg iko n.h u Ö sszefoglalás. A szerzők 109 nóniusz, 97 m agyar sportló és 20 m uraközi típusú, kifejle tt tenyészkanca é lő tö m e g é t és 21 kü lönféle te s tm é re té t v e tté k fe l, m ajd értékelték. A könnyen m érhető testm éreti ad ato k felhasználásával regressziós eg yen leteket d o l g o zta k ki az élő tö m eg te s tm é rete kb ő l tö rté n ő becslésére. A nóniusz fa jta esetén az élő töm eg becsléséhez az ö vm é re t, a fa r II. szélesség és a fe rd e törzshosszúság ism erete szükséges. A z egye n le t illeszkedési é rté k e (R2) 0,82 (P<0,01) vo lt. A m agyar sportló esetén az ö vm éretb ő l, a fe rd e törzshosszúságból és a bal mellső lábon m ért szárkörm éretből 86% -os (R2=0,86; P<0,01) pontossággal leh e t e t t az é lő tö m e g e t m egbecsülni. A m uraközi típusban az ö vm é re t, a háthosszúság és a szalaggal m é rt marm agasság ad ata ib ó l szá m íto ttá k ki a te s ttö m e g e t. Az eg yenlet illeszkedési értéke ez esetben 0,90 (P<0,01) volt. A kid o lg o zo tt regressziós eg ye n le tek segítségével viszonylag nagy pontossággal állap íth ató meg az élő tö m eg, am ely biztonságos g yógyszeradagolást te h e t lehetővé olyan esetekben is, ha m érleg nem áll rendelkezésre. Sum m ary. Live w e ig h t and 21 body m easurem ents o f 109 Nonius, 97 H ungarian Sport Horse and 20 M urinsulan er ty p e a d u lt brood mares w e re taken and ev alu ated. By th e help o f easily m easurable body m easurem ents, regression equations w e re developed to estim ate th e live w e ig h t. For using th e regression m odel fo r body w e ig h t estim atio n th e measures o f heart g irth, 2nd w id th o f rum p and d iagonal length o f body are needed in Nonius breed. The d eterm in a tio n co efficient o f th e eq u atio n (R2) w as 0.82 (P<0.01). In H ungarian S port Horse breed live w e ig h t can be estim ated fro m h eart g irth, d iagonal length o f body and cannon g irth (fro n t le ft) w ith 86% (R2= 0.80; P<0.01) correctness. The live w e ig h t w as calculated in M urinsulan er ty p e fro m hearth g irth, length o f back and h eig h t at w ith e rs (w ith tape). The d eterm in a tio n co efficient o f th e eq u atio n w as 0.90 (P<0.01). By th e help o f elaborated equations th e live w e ig h t m ay be estim ated w ith high precision. These allo w th e safe m edicam ent dosage, if balance sheet is not available. Tenyészkancák testtöm egbecslése 707

5 Csikók születési körülményeinek jellegzetességeiről, eltérő tartástechnológiájú ménesekben Kummer Luca1*, Bába András2, Egri Borisz1 i M AG YAR LAPJ A[ 2013/12 L. Kummer - A. Bába - B. Egri: Characteristics o f the birth conditions of foals kept in studs o f diffe rent m anagem ent technology 1] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar, Á llat-egészségtani Intézeti Tanszék. Vár 4. H M osonm agyaróvár. *E -m ail: kum m gm ail.com 2] Polequi Á lla t egészségügyi Bt., Piliscsév Ö sszefoglalás. A szerző k, a fe d e z te té s i n ap ló k a d a ta i és az ellések k ö rü lm é n y e i nek felm érése alapján, a szü letett csikók szárm azását kö vették nyom on két m énesben. Ö sszeg yű jtö tték a években le za jlo tt ellések és azo k napszakainak id ő p o n tja it, a s zü lete tt csikók n em ét, az ellések lefolyásának kö rü lm ényeit, a felállás, a csecsek m egtalálásának és a bélszurok távozásának id ő p o n tja it. Összesen 76 ellés a d a ta it d o lg o ztá k fel. M egfig yeléseik szerint m in dkét m énesben az ellések leginkább reggel 4 és 8 óra kö zö tt z a jlo tta k. A két ménes a d a ta it összehasonlítva az is kid erült, hogy az A" ménes csikói - az anyakancák nagyobb mozgási szabadságával összefüggésben - ham arabb álltak lábra, am inek következtében ham arabb ju to tta k a föcstejhez és előbb ü ríte tte k m econium ot, m in t a B" ménes újszülöttei. Summary. The developm ent o f th e new born fo al is closely related to th e environm ental conditions during birth and th e first fe w fo llo w in g days. For th a t reason, it is im p ortan t to keep th e m are under close observation near partu rition so any fo alin g complications can be avoided and dystocia m ay be assisted. O bservations ab o ut foaling circumstances o f each m are w e re used as statistical d ata by th e authors. The use o f previous years breeding charts allo w ed th e tracking o f fo als' bloodlines. The fo llo w in g d ata w e re collected during 2009 and 2010: sex o f fo a l, en viron m ental circumstances at th e tim e o f fo alin g, bloodline, length o f gestatio n, interval b etw ee n birth and "stand up", birth and nursing, and birth and evacuation o f m econium. Com paring th e d ata o f th e tw o studs shows th a t th e foals o f th e "A" stud stood up sooner (on average) because th e mares could m ove m ore. C onsequently, th a t affe cte d th e tim e fro m birth to nursing and suckling th e colostrum, as w e ll as th e tim e fro m birth to passing o f m econium. The m ajority o f th e births occurred b etw ee n 4 and 8 am in both studs. Csikók születési körülményei 717

6 SZARVASMARHA A tejtermelés színvonalának és a tej szomatikus sejtszámának hatása a holstein-fríz tehenek két ellés közti idejére J MAG YAR LAPJ A[ 2013/12 Sz. Bene - P. J. P olgár - F. Szabó: Effect of m ilk production and somatic cell count o f m ilk on calving interval o f Holstein- Friesian cows Bene Szabolcs1*, Polgár J. Péter1, Szabó Ferenc2 1] Pannon Egyetem, G eorgikon Kar. Deák Ferenc u. 16. H Keszthely. g e o rg iko n.h u 2] N yugat-m agyarországi Egyetem, M ezőgazdaságés Élelm iszer-tudom ányi Kar Összefoglalás. A szerzők egy hazai te jte rm e lő teh en észetb en 60 h olstein-fríz fajtájú teh én teljes, lezárt laktációs ad atb ázisát, összesen 720 befejési ad atsort d o lg o zta k fel. A két ellés közti időre ható számos tényező közül a tejterm elés színvonalának, valam int a tej szom atikus sejtszám ának a h atását vizsgálták. A m unka során a te h e n e k e t a 305 napos laktációs tejterm elés, az FC M -tejterm elés, valam in t az átlagos szom atikus sejtszám szerint csoportokra o szto tták. A te h e n e k e t csop o rto sították aszerint is, hogy a harm adik befejés során mekkora volt a napi tejterm elés, ill. szomatikus sejtszám értéke. A különböző csoportok összevetéséhez egytényezős varianciaanalízist használtak. Az é rté k e lt állom ányban a két ellés közti idő átlagosan nap vo lt. A 305 napos laktációs term elés 9555 kg, az FC M -tejterm elés 9279 kg, az átlagos szom atikus sejtszám pedig 627 ezer sejt/cm 3 vo lt. Nem ta lá lta k statisztikailag igazolh ató összefüggést a 305 napos laktációs term elés, valam in t az ellést követő harm adik befejés során m é rt napi tejterm elés és a két ellés közti idő közö tt. Ezzel szem ben az FC M -term elés szintjének, valam in t a tejzsír- és a te jfe h é rje -ta rta lo m növekedésével a két ellés közti idő egyértelm űen n ő tt. A nagy, 700 ezer sejt/cm 3 fe le tti szom atikus sejtszám ú te je t term e lő te h e n e k két ellés közti ideje sokkal hosszabb v o lt, m int az ez a la tt term e lő társaiké. A vizsgálatok eredm ényei alapján úgy tű n ik, hogy a tej zsír- és fe h é rje ta rta lm a, va lam int a tej szom atikus sejtszám a nagyobb hatást g yakoro ln ak a két ellés közti időre, m int a tej m ennyisége. Sum m ary. During th e study 720 te s t day m ilk production d ata o f 60 Flolstein-Friesian cows w e re evalu ated on a d airy fa rm in Flungary. The e ffe c t o f m ilk yield and somatic cell count o f m ilk on calving interval w e re investigated. Cows w e re grouped according to d a y p roduction, FCM p roduction, and som atic cell count o f m ilk. Also, cows w e re grouped by th e ir d aily m ilk production and som atic cell count o f m ilk a t th e th ird tes t day a fte r calving. For statistic analysis, o n e -w a y A N O V A w as used to evalu ate and com pare th e results o f d iffe re n t groups. As results, th e average calving in terval, d a y m ilk p roduction, FCM production, and som atic cell count w e re 434 days, 9555 kg, 9279 kg, and 627 thousand cells/cm3, respectively. No significant relationship w as fo u n d b e tw e e n th e d ay m ilk p roduction, d aily m ilk production a t th ird tes t day and th e calving interval. H ow ever, calving interval increased w ith increasing FCM, m ilk fa ta n d protein production. Cows w ith 700 thousand som atic cells/cm3 or m ore had much longer calving interval th an those having lo w er somatic cell count. It seems, according to th e results, th a t fa t and protein co n ten t in m ilk and som atic cell count o f m ilk has much m ore e ffe c t on th e calving interval th an th e m ilk yield. A két ellés közötti időt befolyásoló tényezők 725

7 BAROMFI A baromfikolera oktana Irodalmi áttekintés J MAG YAR LAPJ A[ 2013/12 Zs. Varga: A etiology of fo w l cholera. Literature review Varga Zsuzsanna M TA A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: vm ri.hu; varga. gm ail. com Összefoglalás. A barom fikolera kórokozója, a nagy fen ő - és genotípusos válto zato s ságot m u tató Pasteurella m ú lto d d á b aktériu m hagyom ányos és m olekuláris biológiai vizsgálata során k a p o tt új ered m ényeket fo glalja össze a szerző a legújabb nem zetközi és hazai ered m ények tü kré b e n, különös te k in te tte l a virulencia és a baktérium tu lajd o nság ainak, g en etikai jelle m ző in e k összefüggésére, valam in t a g azd aállat fertőzés iránti fogékonyságára. Sum m ary. The au th o r summarises th e history o f fo w l cholera, th e tra d itio n a l and m olecular biological characterisation o f Pasteurella m ú lto d d á bacteria, th e host susceptibily, and th e d ifficu lties o f an tim icrobial tre a tm e n t. N ew est epidem iological observations and genetic research are included w ith special regards to th e connection o f bacterial characteristics and virulence. A barom fikolera oktana 737

8 KISÁLLAT Külsőhallójárat-gyulladásban szenvedő kutyákból izolált Pseudomonas aeruginosa törzsek in vitro érzékenységi vizsgálata M AG YAR I ll A P J A I 2013/12 Á. Jerzsele - B. Balázs - Z. Lajos - P. Gálfi - B. Gyetvai: In vitro susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from dogs w ith otitis externa Jerzsele Ákos1*, Balázs Bence2, Lajos Zoltán3, Gálfi Péter1, Gyetvai Béla1 1] SZIE-ÁOTK, G yógyszertani és M ére g ta ni Tanszék. István u. 2. EI-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] Rex Á llatkórház Kft. 3] D u o -B a kt Á llatorvosi M ikro b io ló g ia i L a boratórium Ö sszefoglalás. A szerzők 56, heveny gennyes hallójárat-gyulladásban szenvedő kutya fü léből izolált Pseudom onas aeruginosa törzs érzékenységét vizsgálták gentam icinre, am ikacin ra,d p ro flo xadnra,en ro flo xacin ra,m arb o flo xacin ra, kolisztinreés ceftazidim re korongdiffúziós m ódszerrel. A legkisebb arányban a kolisztin esetében ta lá lta k rezisztens tö rzseket (7% ), e z t kö vette a gentam icin (10% ), az am ikacin és a m arbofloxacin (23% ), a ciprofloxacin (30% ), az enrofloxacin (33% ) és a ceftazidim (36% ). Kiem elkedő hatékonyságuk m ia tt a m arbofloxacin, a gentam icin és a kolisztin in v itro aktiv itá s á t m ikrohígításos m ódszerrel is vizsgálták. A CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) irányelvei alapján m ikrohígításos m ódszerrel v é g ze tt érzékenységi vizsgálatok során ka p o tt m inim ális g átló koncentráció- (M IC ) é rték ek m arbofloxacinra, gen tam icin re és kolisztinre rendre a 0, p g /m l, a 0, p g / ml és a 0,125-1 p g/m l é rté k ta rto m á n y b a estek. A M IC go-é rté k e k m arbofloxacin esetében 8 p g /m l-n ek, gentam icin esetében 4 p g /m l-n ek, míg kolisztinnál 1 p g /m l-n ek bizonyultak. M in d ké t vizsgálatsorozat eredm ényeképpen kijelen thető, hogy a h ató anyagok közül a kolisztin bizonyult leghatékonyabbnak a vizsgált P. aeruginosa tö r zsekkel szem ben. Sum m ary. In th e study th e sensitivity o f 56 Pseudom onas aeruginosa strains o rigin ating fro m dogs w ith acute p urulen t inflam m atio n o f th e extern al ear canal w as exam ined to gen tam icin, am ikacin, ciprofloxacin, enrofloxacin, m arbofloxacin, colistin and ceftazid im e w ith th e disk d iffu sio n m ethod. The low est rate o f resistance w as fo u n d in case o f colistin (7% resistance ratio), fo llo w e d by gentam icin (10% ), am ikacin, m arbofloxacin (23% ) and ciprofloxacin (30% ), enrofloxacin (33% ) and ceftazidim e (36% ). For th e ir ve terin ary use and o utstan din g effectiveness against P. aeruginosa, th e e ffe c tiv ity o f m arbofloxacin, gentam icin and colistin w as also exam ined w ith th e m icrodilution m ethod perfo rm ed according to CLSI (Clinical Lab orato ry Standards Institu te) guidelines. The m inim um in h ib ito ry concentration (M IC ) values o f m arbofloxacin, gen tam icin, and colistin w e re in th e 0.25 to 64 p g /m l, 0.25 to 32 pg/ ml and to 1 p g/m l ranges, respectively. The M IC values o f m arbofloxacin, gentam icin and colistin w e re 8 p g /m l, 4 p g/m l and 1 p g /m l, respectively. In both series o f experim ents th e y concluded th a t am ong th e exam ined agents colistin w as th e most effective against P. aeruginosa strains. 746 Magyar Állatorvosok Lapja december

9 KEDVENCÁLLAT Kígyók sejtzárványos betegsége Irodalmi áttekintés M AG YAR I Щ I L A P J A 2 m n 2 Sz. L. Farkas - K. Ihász - K. Erdélyi - R. E. Marschang - T. Papp - T. Pilis - K. Bányai: Inclusion body disease o f snakes. Literature review Farkas L Szilvia1*, Ihász Katalin1, Erdélyi Károly2, Rachel E. Marschang3, Papp Tibor1, Pilis Tünde4, Bányai Krisztián1 1] M TA, A g rá rtu d o m á n y i K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet. H ungária krt. 21. H-1143 Budapest. *E -m ail: yahoo.com 2] Nem zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság 3] In stitu te o f E nvironm ental and A nim al Hygiene, H ohenheim U niversity 4] SZIE-ÁOTK Összefoglalás. A Boidae és P ythonidae családba ta rto z ó, fogságban ta r to tt kígyók eg yik legjelentősebb, fe rtő z ő b etegsége a sejtzárványos betegség (inclusion body disease - IBD). A betegség jellegzetességei a központi idegrendszer sejtjeiben, a neuronokbán és a gliasejtekben, valam in t a különféle szervek epithelsejtjeiben szövetta n i vizsgálat során m egfig yelh ető eo zin o fil vagy am fo fil citoplazm azárványok. Bár a betegség m ár az 1970-es években is ism ert v o lt, kórokozóit, az em lős arenavírusokkal, valam in t a filovírusokkal rokonságot m u tató kígyó -aren avíru sokat, csak az utóbbi években azon osíto tták. Sum m ary. Inclusion body disease (IBD) is o ne o f th e m ost im p o rta n t contagious diseases o f captive snakes belonging to th e Boidae and P ythonidae fam ily. The most characteristic features o f IBD are th e eosinophil or am ph o ph il inclusion bodies d etected during histological exam inations in th e cytoplasm o f neurons and glial cells o f th e central nervous system and in epith elial cells o f internal organs. A lth ough th e disease w as kn o w n fro m th e 1970's, its etiological agents, th e snake arenaviruses related to m am m alian arenaviruses and filoviruses have only been identified recently. Kígyók sejtzárványos betegsége 751

10 KEDVENCALLAT Teknősök endoszkópos vizsgálata 1. J MAG YAR LAPJAI 2013/12. P. Pazár - A. Beregi - R. Psáder - Z. Szabó: Endoscopic exam ination of chelonians 1. Pazár Péter1*, Beregi Attila2, Psáder Roland1, Szabó Zoltán3 1] SZIE-ÁOTK, Belgyógyászati Tanszék és Klinika. István u. 2. H-1078 Budapest. *E -m ail: aotk.szie.hu 2] SZIE-MKK, Vadvilág M egőrzési Intézet 3] Tai W ai Small A nim al and Exotic H ospital, Tai W ai, Hong Kong Ö sszefo g lalás. A z en d o s zkó p o s v iz s g á la to k e g y re n ag y o b b s ze re p e t k a p n a k a kedvtelésből ta r to tt á llato k beteg ségeinek d iagnosztikájában. A teknősö k különleges tes tfelép íté se, b etegségeikben a specifikus tü n e te k hiánya, valam in t más kiegészítő műszeres vizsgálatok ko rlá to zo tt v o lta m ia tt gyakran fö lm erü l az igény az endoszkópos vizsgálatok alkalm azására. A szerzők, a szakirodalom alapján, d e saját vizsgálati ta p a s z ta la ta ik a t is összegezve, ism e rte tik a teknősö kön a lk a lm a z o tt endoszkópos vizsgálatok m enetét. Sum m ary. Endoscopy is an efficie n t diagnostic to o l in exotic anim al m edicine. Due to th e anatom ic characteristics o f chelonians and th e lack o f specific sym ptom s in reptile diseases, th e re is a need o f using advanced im aging m ethods, such as endoscopy. The authors summarised th e m ethod fo r chelonian endoscopy w hich based on th e literature and o w n experiences. 758 Magyar Állatorvosok Lapja december

11 HAL Ranavírus izolálása törpeharcsák [Ameiurus nebulosus) tömeges megbetegedésével és elhullásával kapcsolatban Magyarországon M AG YAR I ll A P J A I 2013/12 T. Juhász - M. Láng W oynárovichné - Gy. Csaba - Sz. L. Farkas - Á. Dán: Isolation o f ranavirus causing mass m o rtality in brow n bullheads (A m eiurus nebulosus) in Hungary Juhász Tamás1*, Woynárovichné Láng Mária1, Csaba György1, Farkas L. Szilvia2, Dán Ádám 1 1] Nem zeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, Á llat-egészségügyi D iagnosztikai Igazgatóság. T á b o rn ok u. 2. H-1143 B udapest *E -m ail: nebih. gov.hu; tam as.attila. gm ail.com 2] M TA, A g rá rtu d o m á n yi K u ta tó kö zpo n t, Á lla to rvo s-tu d o m á n yi Intézet Összefoglalás májusában nagyarányú törpeharcsa- (Am eiurus nebulosus) elhullás kezd ő d ö tt egy dél-m ag yaro rszág i víztáro zó b an. Szeged m e lle tt. A szerzők a m in ták kórbonctani, kórszövettani, viro lógiái és m olekuláris biológiai elem zésével ranavírusfertő zé s t á lla p íto tta k m eg. A halak bőrén testszerte, a ko p oltyú ko n, valam in t a belső szervekben vérzéseket észleltek. A vírusizolálás során, a vírusszaporodás jelekén t, EPC- (E pitheliom a Papulosum Cyprini) és BF-2- (Bluegill Fibroblast) sejtvonalakon a sejtek lekerekedését és b ennük hem atoxilin-eozin festéssel basophil citoplazm azárványokat ta lá lta k. A z iridovírusok m ajor capsid, a D N S -polim eráz és a n e u ro fila m e n t trip le t H1-szerű fe h é rjé it (NF-H1) kódoló g én ek részleges szakaszát PCR-rel fe le rő s íte tté k. A PCR-term ékek szekvenciájának elem zése és az NF-H1 gén PCR-term ékének restrikciós en d onukleázo kkal v é g z e tt hasítása alapján a törpeharcsák szerveiből és az EPC-sejt felülúszójából a Ranavirus nem zetségbe ta rto z ó vírust m u ta tta k ki, am ely az európai lesőharcsa- és törpeharcsavírusokkal m u ta tta a legnagyobb hasonlóságot. M ag ya ro r szágon először m u ta tta k ki és izo láltak ranavírust törpeharcsák töm eges elhullásával járó, vérzéses szindróm ájával kapcsolatban. Summary. In M ay 2008 a mass m o rtality event o f brow n bullheads (A m eiurus nebulosus) has been reported in a S outh-h ungarian reservoir near Szeged. Gross pathological, histopathological, virological and m olecular biological exam ination o f th e fish samples revealed ranavirus infection. On th e skin all over th e body o f th e fish, on th e gills and in th e internal organs several haem orrhages have been detected. Virus isolation on EPC (Epitheliom a Papulosum Cyprini) and BF-2 (Bluegill fibroblast) cell lines w as perform ed and as a sign o f virus replication rounding o f th e infected cells and cytoplasmic inclusion bodies could be observed by h aem atoxylin-eosin staining. Polym erase chain reactions (PCR) w e re carried o u t fro m th e internal organ samples o f th e b ro w n bullheads and EPC cell culture su p ern atant, ta rg e tin g a p ortion o f th e iridoviral m ajor capsid, DNApolym erase and n eu ro filam en t trip le t H 1-1i ke protein (NF-H1) coding genes. Sequence analysis o f th e PCR products and restriction endonuclease analysis o f th e NF-H1 gen PCR product revealed ranavirus infection m ost sim ilar to th e European sheatfish and catfish viruses. In th e study th e authors describe th e firs t d etection o f ranavirus in connection w ith th e haem orrhagic syndrom e o f brow n bullheads causing high m o rtality. Törpeharcsák vírus okozta vérzéses betegsége 763

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR SERTÉS BAROMFI KISÁLLAT ÉLELMISZER-HIGIÉNIA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK. 1540 Ft

ÁLLATORVOSOK MAGYAR SERTÉS BAROMFI KISÁLLAT ÉLELMISZER-HIGIÉNIA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ALMA MATER HÍREK, TALLÓZÁSOK. 1540 Ft HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 3 2 1-3 8 4. oldal LÓ Dinamikus felső légúti elváltozások SERTÉS Afrikai sertéspestis Az afrikai sertéspestis

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 385-4 4 8. oldal SZARVASMARHA Kockázat az ellés körül Borjak születési tömege JUH Reprodukciós

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Dr. Karsai Judit tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Budapest, 2009. május 7. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE A KOCKÁZATI-ÉS MAGÁNTŐKE-ÁGAZAT

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G " V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G  V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V 1 A G " V 7 V R Established bv Prof- Bl NadaskaV< 1878 SÉRTÉS Actinobacillus pleuropneumoniae tö rzs ek a n tib io tiku m -érzé k en y ség e B élhám réteg-ellenállás vizsgálata

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL M AGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2013/10 Szaruhártyaműtétek Túledzettség megállapítása KÉRŐDZŐK Ikervemhesség

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 513-576. oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK LECTORI SALUTEM. SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása. SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval

ÁLLATORVOSOK LECTORI SALUTEM. SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása. SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval HUNuflmflN ve I LnlNMnT JUUnNflL j ^ д д ^ - у д ^ j csuiuiisiibu uy rrui. p. NdUdsmy, 10/0 LECTORI SALUTEM SZARVASMARHA Hagyományos és robotfejés hatása SÉRTÉS Termékenyítés mélyhűtött ondóval KISÁLLAT

Részletesebben

Í é é ďé í ó đ ó é é é é ľó é é ĺ ö ź é é đé ö é é é ó é é é é ó ó ú ó é ź é í ó é ť é é é ú ö é ĺ ź ó ľ í ü ĺĺľ é éľ ľ é é ü é é é ú ö ú ú ú é Í é é ú ľ í ź ľ é é ú í ź ú é é ü ľ ó đ íé é ü ú ö ľ é Í

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 1-64. oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

rnyezetvédelemmel kapcsolatos

rnyezetvédelemmel kapcsolatos A visszasajtolás s törvt rvényi háttereh 2003. évi CXX. törvt rvény egyes törvt rvények környezetvk rnyezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosm dosításáról A vízgazdv zgazdálkodásról l szóló

Részletesebben