A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre"

Átírás

1 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal megjelenő f o ly ó ir a t je lle g ű kiadványa. N yilvános te rje s z té s re nem ker ü l, de többek között kapja az Országos Széchényi Könyvtár, az Akadémiai K önyvtár, P e s t, Komárom és Nógrád megye L e v é l tá ra, Megyei Könyvtára és Muzeumi Igazgatósága, a Fővárosi L e v é ltá r és Szabó Erd vin Könyvtár, a soproni Egyetemi Könyvtá r, tehát k iv ü lá lló kutató számára is hozzáférhető ben in d u lt meg, és azóta folyam atosan é l. BENKÓCZY BÉLA - KEMENES ERVIN - KIRÁLY PÁL: Nemzeti park lé te s ité s é n e k f e l t é t e le i a Börzsönyben I- V. 1969/ , 3: 39-44, 1970/1: 5-13, 2: 22-34, 3: Az OTvH je le n le g i börzsönyi term észetvédelm i terve e dolgozaton a la p u l. A védettséget indokló részekben számos eddig te lje s e n ism eretlen értékes ré sz le ta d a t ta lá lh a tó.

2 336 D r. ERDÉLYI ZOLTÁN: Egy muzeum érdekében. 1972/1: 45-49* i l l. Lényegében azonos az őszi Sz ak o sz tályülésen a lé te s íte n d ő Erdészet-V adászattö rténeti Muzeumról szóló elő ad ással. FODOR PÉTER: A k i r á l y r é t i erdei vasút tö rté n e te. 1968/1: Rövid, de megbízható á tte k in té s a k is v a sút fe jlő d é s é r ő l, utaláso kkal a környék erdei ip a rá ra és a b irto ko k tö rté n e té re. Forrás h iv a t kozás n in cs. HORVÁTH ISTVÁN: A P i l i s i Parkerdő te rü le té n e k tö rtén ete és a ré g i vadászat. 1971/Is 40-48* Mint I. rész szerepel, de fo ly ta tá s a nincs. Vázla to s, a p u b lik á lt anyagon alap uló adatok ig, az utána következő időszakra egy mondattal u ta l. Függelékül je le n k o ri vad ászati s t a t i s z t i k a i adatok. Forráshivatkozás n incs. NAGY DOMOKOS IMRE: Egy aranyérmes tró fe a ürügyén. 1974/2: A börzsönyi szarvasállom ány tö rté n e té t t e k in t i át a múlt század közepétől n ap jain kig. A p u b lik á lt adatokat néhány személyes adatközlő a d a t a i v a l e g é s z íti k i. Forráshivatkozás van. (Azóta még ta lá lta m k ie g é sz ítő adatokat. - N D I.) D r. PÁPA MIKLÓS: A százéves magyar turistamozgalom és a Dunakanyar. 1973/1 * I l i * Elsősorban te rm é szetjá rá s- tö rté n e ti ir á s, de értékes adatokat s z o lg á lta t az uradalmak "tu r is ta - p o lit ik á já r ó l is. É rté k e s, tá rg y ila g o s.

3 337 D r. PÁPA MIKLÓS: Dömös a turistaforgalom ban. 1972/2: E rd é s z e ttö rté n e ti szempontból nem je le n tő s. SZILA.S KÁROLT - SZABÓ ISTVÁN: A P i l i s i Á llam i Parkerdőgazdaság P u b lik á c ió i /1: A nem szerencsésen m egválasztott cim a P i l i s i Parkerdő ism ertetését ta k a rja. V ázlatos, de megbizhatóhak látsz ó tö rté n e ti á tte k in té s után t e r mészeti f ö ld r a jz i, g e o ló g ia i, növénytani, meteor o ló g ia i és á lla t t a n i jellem zést ad, valam int táb lázato kat közöl az erd ő te rü le t m egoszlásáról. Forrás hivatkozás n in cs. Dr. Z. SZŐKE PÁL: T u ristaház ain k h e ly tö rté n e ti em lékei. 1968/3: Adatai e rd é sz e ttö rté n e ti szempontból je le n té k te lenek, de cikke in d ité k a kiemelendő: "Csak azt tudjuk igazán s z e re tn i, amit ism erünk! Dr. VASTAGH GÁBOR: A szokolyahutai vasg yártás tö rté n e te I-III. 1966/1: 7-13; 2^ 12-27; 3: H l. Komoly le v é lt á r i kutatásokon alap uló tanulmány. Elsősorban ip a rtö r té n e ti szempontból je le n tő s, de sok adatot tartalm az a X V III. századi börzsönyi Esterházy uradalom á lta lá n o s tö rté n e té re és erdeink vízgazdálkodására. Forrás hivatkozás van. Dr. VASTAGH GÁBOR: Egy megmentésre váró kohórom. 1974/1: A komoly kutatómunka eredményeként lé t r e jö t t ta nulmány e rd é sz e ttö rté n e ti szempontból lényeges a datokat nem tartalm az. Forráshivatkozás van.

4 338 Dr.VASTAGH GÁBOR: Fau sztató berendezés a Börzsöny-hegységben a X IX. században. 1967/1: A börzsönyi Esterházy-uradalom erdőgazdálkodásának egy k is ré s z le té t tá rg yaló tanulmány lényegében azonos az A g rá rtö rté n e ti Szemlében korábban m egjelent azonos cimü tanulm ánnyal. F o rrá s hivatkozás van. Visszaem lékezések, fo rrásk ö zlések FEKETE ISTVÁN: U dvarhelyen. 1968/1: R észlet a K itte n b e rg e r Kálmán é le te c. könyvből. D r. NOVÁKI GYULA: Adatok a Börzsöny-hegység n ö vén yvilág á hoz a X IX. században. 1970/2: 52-53* Érdekes adatok a Börzsöny ré g i növény- és á l l a t v ilá g á r ó l P esty F rig yes helynévgyüjteménye a lap ján. Szemelvényes, de értékes. RÉZ ENDRE: L e v é l a szerkesztőhöz. 1974/2: A szerző a két világháború között mintegy másfél é v tiz e d ig v o lt a d ió sje n ő i Sváb-uradalom erdőmérnöke. Az e re d e tile g rokoni magánlevélnek szánt ir á s a szerző utólagos engedélyével k e rü lt közlé s r e, a benne lévő adatok m iatt. Nekrológok (az elhunytak ABC-rendjében) (- ) (= Nagy Dómokba Im re ): Dr. Balassa Gyula 1974/1:3*? Dvorák Oszkár 1968/3: 76. ( B. B. ) (= Benkóczy B é la ): Fekete Is tv á n. 1970/2:_,3 4.

5 339 Tudósit ások F o rrá s a v a tá s. 1966/3: A DIB Börzsöny Szakbizottsága Dr. Domby László és Benkóczy Béla vezetésével f o g la lt a a Fekete-patak fo rrá s á t a Börzsönyben, és Fekete Is tv á n r ó l nevezte e l. E r r ő l az ünnepélyes a v a tá s ró l tu d ó sit a Szakbizottság valam elyik ta g ja. Rózsakunyhó em léktáb la. 1969/3: A D IB Börzsöny Szakbizottsága és az erdőgazdaság em léktáblával je lö lt e meg az egykori Rózsakunyhót, K itten b e rg e r v o lt vadászkunyhóját. E r r ő l rö v id tu d ó s ítá s számol be, mely k ö z li az em léktábla szövegét is.

BOTOS LÁSZLÓ. i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA. Kedves László!

BOTOS LÁSZLÓ. i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA. Kedves László! BOTOS LÁSZLÓ MVSZ USA O T EUSÖKE RÉSZÉRE i07 Pasadena Ave. Groton, NY 13073 USA Kedves László! M ellék elten küldöm az ig é r t 2012 októberi előadásom írásos anyagát a Magyarságtudoirsnyi Lntézet honlapján

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 1-64. oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 136. évfolyam 513-576. oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

tízó'llosy S^.ndop; EZ AZ I G A Z S Á G E rdély, a rotn-'í.n nép és protektorai

tízó'llosy S^.ndop; EZ AZ I G A Z S Á G E rdély, a rotn-'í.n nép és protektorai tízó'llosy S^.ndop; EZ AZ I G A Z S Á G E rdély, a rotn-'í.n nép és protektorai - 5 - ELÖSZ A tö r té n e tir é s - népekre vonatkoztatva - nem más, mint valam ely nép é le té n e k, küzdelmének, harcának,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására

135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására - 73-135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testü/ete a tulajdonába kerülő KÖGÁZ részvények értékesítésével kapcsolatos, OTP és Kereskedelmi

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 SZARVASMARHA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 257-320. oldal L A P J A 2014/5 LÓ Orrmelléküregek megbetegedései SZARVASMARHA Colostrumellátottság

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 641-704. oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1. évfolyam 1. szám 2011 7 16 oldal AZ ERDÉSZETI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON Oroszi Sándor Magyar Mezôgazdasági Múzeum ELÔZMÉNYEK A magyar erdészeti folyóiratok és periodikák története a XIX. század

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom

Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom Nyíl ccs Mi e XVII. évfolyam 8. szám N yíracsád havonta megjelenő lapja 2008. novem ber-decem ber Kedves Nyíracsádi Lakosok! K özeledik az év vége, k é sz ü lü n k k a rácso n y ü n n e p é re, az óév

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

történeti szemle JUSTITIATOL A BÍRÓI PÁLCÁIG BUDAPEST GYŐR MISKOLC KÜLÖNSZÁM A TARTALOMBÓL A honfoglalás politikai szim bolikája /

történeti szemle JUSTITIATOL A BÍRÓI PÁLCÁIG BUDAPEST GYŐR MISKOLC KÜLÖNSZÁM A TARTALOMBÓL A honfoglalás politikai szim bolikája / 2007 KÜLÖNSZÁM történeti szemle BUDAPEST GYŐR MISKOLC A TARTALOMBÓL A honfoglalás politikai szim bolikája / Állami ceremóniák és rítusok a dualizmus korában Ünnepek M agyarországon a szovjet típusú diktatúra

Részletesebben