Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e g v a l ó s í t á s á n a k a l a p j á u l. A k o r s z e r ű m u n k a m ó d s z e r e k k e l é s a s z í n v o n a l a s a b b e l l á t á s s a l a k ó r h á z n ö v e l h e t i b e v é t e l e i t, é s a z e d d i g i n é l j ó v a l h a t é k o n y a b b a n m ű k ö d h e t. Ügyfél Sana K l i ni k a, N é m Á ga z a t E g é s z s é g ü g y Üz le t i k i h í v á s Á t l á t h at ó, g y o r s f o l y am et o r s z á g at o k, f el es l eg es á t f ed é s ek né l k ü l E g y s é g es k o m m u ni k á c i ó s i nf r as t r u k t ú r a a s z er v ez et eg é s z é nek eg y ü t t m ű k ö d é s é h ez Üz le t i ér t ék Az i nf o r m á c i ó k p o nt o s, k é s ed el em né l k ü l i el é r é s e né l k ü l ö z h et et l en a s z í nv o nal as b et eg el l á t á s h o z A m u nk ac s o p o r t o k k ö z ö t t i j o b b eg y ü t t m ű k ö d é s h ú s z s z á z al é k k el nö v el i a s z em é l y z et u nk á j á nak h at é k o ny s á g á t A b i z t o ns á g o s, m é r et ez h et ő é s r u g al m as I P -h á l ó z at t á m o g at j a a h ang -, v i d eo - é s ad at á t v i t el t N em k el l k é t h á l ó z at o t k i é p í t eni, í g y a k ez d et i b er u h á z á s é s az ü z em el t et é s k ö l t s é g ei j ó v al al ac s o ny ab b ak k o r s z ű s í t é s i i é z m é p r z t í z s é t y r i á b b p i o s o d ó é s z s é g ü g y b A er em el az nt ny es az eg e nk ac eg en A h á r o m h el y s z í nen m ű k ö d ő r em s c h ei d i Sana a b o c h u m i R u h r E g y et em o k t at ó k ó r h á z a. E g y ú t t al a k ö r z et i k ó r h á z i k ö z p o nt s z er ep é t i s b et ö l t i á l l and ó k ó r h á z i á g y á v al, v al am i nt 2 1 ez er f ek v ő - é s 2 0 ez er am b u l á ns b et eg et el l á t ó 1 3 o s z t á l y á v al. A k l i ni k a m i nt eg y al k al m az o t t at f o g l al k o z t at, k ö z t ü k t ö b b m i nt o r v o s t, b et eg á p o l ó t é s eg y é b o r v o s i s z em é l y z et et. A m eg t ak ar í t á s i é s h at é k o ny s á g nö v el é s i l eh et ő s é g ek o p t i m á l i s k i h as z ná l á s a A j ö v ő k ó r h á z a g az d as á g i é s m o d el l j é nek k i d o l g o z á s a ű s z ak i H á ló z a t i m e go ld á s A Sana r end s z er e az eg y i k l eg k o r s z er ű b b eg é s z s é g ü g y i h á l ó z at E u r ó p á b an, am el y nek C i s c o al ap ú k o nv er g ens i nf r as t r u k t ú r á j a g o nd o s k o d i k az eg y s é g es h ang -, v i d eo - é s ad at s z o l g á l t at á s, v al am i nt i nd en ü g y v i t el i, o r v o s i é s b et eg g o nd o z á s i al k al m az á s é s r end s z er m ű k ö d é s é r ő l. A C i s c o C at al y s t s o r o z at ú k ap c s o l ó k at al k al m az ó G i g ab i t E t h er net al ap h á l ó z at r a a l é t es í t m é ny eg é s z é r e k i t er j ed ő v ez et é k né l k ü l i h á l ó z at é p ü l. A C i s c o C al l M anag er l eh et ő v é t es z i az I P -t el ef ó ni a t el j es k ö r ű b ev ez et é s é t. A CISCO JÖVŐBIZTOS KOMMUNIKÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁJA SZÁMOS TE RÜ L E TE N TE SZI H ATÉ KONY ABBÁ NAP I MUNKÁNKAT, É S KÖL TSÉ G KÍ MÉ L Ő MŰ KÖD É SÉ VE L JE L E NTŐS ÖSSZE G E KE T TAKARÍ T ME G BE N MÁR 2 0 SZÁZAL É KOS KÖL TSÉ G CSÖKKE NÉ ST É RTÜ NK E L. MICHAEL WILLMANN, A SANA INFORMATIKAI IGAZGATÓJA

2 A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő m o r v o s i l á t á s s z í o E u r ó p z t l m b k ö z é t t o z i k, m á z t o r b o é l v s d ú l, i t o v á b b ő s ö d ö t t k o r m á b é s é h á s á r m y s z i o r s z á g k ó r h á z á b ó l b á r á s á t t v i k k ö v k ő h á r o m é v s o r á é s z s é g ü g y i s z o l g á l t ó k, í g y l i k l s c h t m b H & C o. K g i s, z k i h í v á s s s z b ü l, h o g y y i d ű l k l j í t u k b l á t á s s z í o á t é s m u é g z é s h é k o s á g á t, m i k ö z b m k l r u k m i ú j l ő s é g b é t v é s é r l i k u m R s c h d G m b H é r t ö s s z o g o t t C i s c o s t s s z, h o g y k ö z ö s y ú j k l i k l é t í t é s é v é r j é k k i t ű z ö t t c é l o k. m l é v ő k ó r h á z é p ü l m l é t v t l é t í t m é m á r j ö v ő k ó r h á z á ő f u t á r l z, y l ő l h é k o b m ű k ö d é s m l t o p t i m á l i s b l á t á s t b i z t o s í t, é s m é g m é s z s é g ü g y b z l ó f o l y o s á t í t á s v i h o s k ö r ü l m é k ö z ö t t i s g d á g i l s i k m ű k ö d é s t t z l ő v é. k l i k k ö z 6 0 m i l l i ó r ó t f t t ú j l é t í t m é b y á t á s á r m á j u s á b k ü l t s o r. á m o s t é ő s z ó l t C i s c ó v v ó y ü t t m ű k ö d é s m l t. k ó r h á z ó t h z l j C i s c o b é s t, m ű s z i s z b é r t j ó l i s m i k C i s c o I P ú f l z t é s t. C i s c o C i t f i z í r o z á s i k o t r u k c i ó j i s j ó l i l l z k t i é z m é o t t s á g h o z, l ő v é t t b u h á z á s o s z t á s á t h é v r é s s ő k i á s o k c s p r o j t i í t á s á t ó l s z á m í t o t t o l c h ó t t é v m ü l t f. M é g l i s f o o s b v o l t o h o g y C i s c o é s k l i k v ő i o s z k é p v i s t t i l l ő m i l y s z s z á é s z s é g ü g y i l á t á s b g o o s m t v t, y s é g I P á l ó z. k ó r h á z c s o p o r t B u r g r é l é v ő ú j é p ü l é k b i z o í t é k, h o g y l ü z l i s z l é l k i m l ó s z í o ú é s z s é g ü g y i l á t á s s ö s s z y t m y á z t M i c h W i l l m r s c h d i k l i k i o r m i k v ő j E k d é é s r é l h ő k ö v ő p é l d l z k ó r h á z c s o p o r t h o z t t o z ó m á s l é t í t m é s z á m á r i s, m i v m m u t j m i k é l k o t ó m ó d o h z s í t o r v o s i é s i o r m á c i ó s c s ú c s t h l ó g i á t é s z s é g ü g y b A s c o e z s h á z a t a k é p z é s j y o l y y s é g I P á l ó z m v ó s í t á s y c s ú c s m i s é g ű l á t á s é r d é b h z s í t j C i s c ó l l j o b b b á l t j á r á s o k é s h á l ó z i m o l d á s o k, g d á g i f o l y o k r i o i z á l á s á v p i g v i é g s é g. C i s c o é s z s é g ü g y i h á l ó z á t ú g y t v t é k, h o g y : A né et el nv nal a a-s er e a eg ag as ab ak ar a ag ns ek an az nb an es er eny am er a ny ej el ent nek at a, el er nt az ez er ez az el et ez n. Az eg at a Sana-K ni en-g es el af aa az al a al em es nek eg ej eg el av ani a et eg el nv nal a nk av at ny en eg el ag ad ni nd en eh et et a ev el ek nö el e. A Sana-K ni em ei ez ef a Sy em el en, eg ni a es el el a at A eg et el er ez et es ny a nak el a es am el a eh et eg at ny ab el et et eg el a né et eg en aj am at al ak ar ny ei az as ag er es es eh et A ni a el eu ek et et az es ny e, am el nek ad a an er Sz ny ez a al al eg el et A a as ná a a er end ez ei ak ak em er ei ez er a al ap ej es ei A ap al nans ns a es ed et az nt ny ad ai eh et et e a er el at e, az el ad ak a ek el nd ny nap el el el er ek el enné nt ab az nb an, a a ni a ez et az no né et et el ek az et en, en er ep et nh at nak az eg el an a nd an eg er ez et eg es -h at nak A Sana er St aß n et e es ny a annak an eh et az et em et et a ag as nv nal eg el al eeg ez et ni ag ar a ael ann, a em ei Sana ni a nf at ai ez et e. ez em ny ez em et en et end a es a ar es ny ek a el eg at a, nt eh et al n as no ani az nf ec no az eg en. Ci gés égü gyi ló Az el el al ap a eg an eg es -h at eg al a, am el a nő el ek en as no a a ná eg an ev el at at eg at a az as am at ac nal al ed nö el a ny er es es et A eg at er ez h i b ű r ő l l l á s o k l k ü l é s k é s l t é s m m ű k ö d j ö o l y m u ö r b o l b i é l f o r o g k o c k á s í t s é g é v o r v o s o k é s v é r g y o r s b t u d j r á l h y s z í b k o z á s o k l, z p i g c s ö k k o r v o s i m ű h i b á k s z á m i l l v v j t á p i á k h é k o s á g at en, eá né el et ent es en n an nk ak ny ez et ek en, ah em er et ek nak n; eg el az nő ek ab an anak eag ni a el ni eav at ná ez el ed enj en az a, et e nö ek ed en a er at ny a; a h á l ó z at i nt el l i g enc i á j á t k i h as z ná l v a a m a l é t f o nt o s s á g ú i nf o r m á c i ó k at ; eg f el el ő h el y en é s i d ő b en t eg y e el é r h et ő v é el ő s eg í t s e az al k al m az á s o k é s a s z o l g á l t at á s o k eg y ü t t m ű k ö d é s é t a d i ag no s z t i k ai k é p es s é g ek j av í t á s a, a b et eg ek k ez el é s é r e f o r d í t o t t i d ő c s ö k k ent é s e, a p é nz ü g y i el s z á m o l á s f el g y o r s í t á s a é s ú j b ev é t el i f o r r á s o k t er em t é s e é r d ek é b en; b i z t o s í t s a a g ö r d ü l é k eny, es z k ö z - é s h el y f ü g g et l en k o m m u ni k á c i ó t.

3 A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő é g ü g y h ó z S k l g y l p é l d l j h y d r ö n f v é k ó r h h ó z k l p l j u k v T ö b b é n k l h y y r ö n k é p k b l ó d n k b ó r f j m n é h y é r k é n y k ó r h b h n y g d k é p h h z d m u l é d b k b ó l k y ű j l r m l v m é n y v k é é ü g y v k ó r r n k b l é k é m r v ó k ó r h b m y p k ó r b b f v é v y m ű y g b n y r d k é l n é k W l m n Í g y b m k ó r b v ó y é m n k l é l y z p í r m u n k b í b n v é ó k m u l n v k é l ó m n y ű g é b y u l m g b j m k ö n n y í y l m í n v h g n S k l S z ó é k y g k y g r u g m é h k y m u n k y b k í v j u k v n l h y m d n l l j b g d k j u n k h z W l m n E z l é ű b b ü é b k r ö z m d í l l k é z z f h b b m é n y h y k ó r h z k v d l r ö v b r k k é l k ü l h y h y b y n b l M N é m b m d é g ü g y g d í j y ö b r ö g z í ( y n m é r k é f v é d n ó z f l í h z m ) b n f v é m é r k l é j g d n y k ó r h v é b E s, v e z e t n ü m e á s E m b é l f ü g g h l h y k r u h y z r d k é l m f k m u n f r u k r é r m ű b d é l m y g m é n y r n v y u n k h l d ó h g l y W l m n h ó z h é y k ó y b h S u p v E n g m u l l n é g y p S u p v E n g 2 m u l l v f v é í g y y M b g ű b g ó z k é p n y g n ö v é v b b g k k ö n n y f b í h ó z ú g y v k h y m d g g v é k é r h g g j k ó k k ö z ü l k y W L g u l l ( W L S M ) é W L d u l l v f v k d b h z é r é p l é é p ü l y ü k j v k n é l k ü l ó z m v E z m u l S u r W N k ( S W ) k d m h ó v y v l k ó r d v k n é l k ü l é v k v y k ö r n y k g S W b k ö n n y f ü g y h y g k m u n h ó z j W L g u l y d ú f u n k k k r d k m f l b r z é k é h y í n p é u ú j r é r é v h n n é k E z f ü l S k l l f b h ó z k é p ö n g y ó g y í E z g y l r f r v p é d u y j l y k é p u v l l é ü l í g y y l í k v y é d h z é r é p k é b n y f ú r d k é l H u g y W L g u l h é l y h z é r é p k u n ö v m l l é v h z é r é p ó j é n y é é u k l l ü l E z ö n g y ó g y í m d m k k v k n é l k ü l k l k ö z ö k k v k n é l k ü l k m m r d k é l é r d é b A Cisco eg sz sé i ál ata a an a in ik a ak or atáb an áu az t el en ti, og a ig itál is tg en el tel a áz i ál aton er esz tü il an atok al att el t a ez el őor osh oz. em el ag om án os tg en ek el aj i. Az ar ch iv ál ás, am i or áb an iási el ad atot el en tett, ost csak án eg attin tást ig el. A áz an asz ál t eg sé es sz of tv er a ig itál is ek ez oz ár en el i a tim iás eteg ar ton ig tö tt ab or ató iu i el etek et, iz sg ál ati er ed ek et, ter ez ett ez el si id őp on tok at s itel i ad atok at. A tö té et, a or áb i el etek s a ez el s en eté e on atk oz ad atok a áz ár el on tj án a ter em en, a eteg el tel i ir od áb an ag ak ár a tőb en eg om om ásr a en el ez sr e ál ak táj oz tatott il an. a eteg ás ter em e al áth el ez sek or ár em el a sz em etn ek ap áv al el őd ie. Az or osok s az áp ol eg sz ab ad ak a iz sg ál atok, ez el sek id őr ab ad in isz tr ál ásán ak től. A sz of tv er es tám og atás az ok at a on ol t in ősé iz tosí tási el ár ások at is eg ti, am el ek az el átás ag as sz on al át iv atottak ar an tál i a an a in ik án. er teág az tev en sé ein et eg sé es, al as s até on af ol am atok a án sz er ez i. Az a cé, og in en el a eh ető eg ob an az ál od tette oz á il an. a ter áp iás el átás ssz er tem ez sé en is tü őd ik aj. Az átal ak tásn ak az esz a eg el og ató er ed e, og a áz i tar tó od ás az or osil ag in ok ol t eg id eb id őtar tam a csö en, an, og ez átr án osan ef ol ásol á a eteg ál ap otát. iv el etor sz ág an in en eg sz sé i sz ol ál tatás a eg ssz eg en tett am el ek té t a el tel i iag is el ál tásak or atár oz ák eg, az átl ag os en ek si id ő sé se el en tős az aság osság i té ez ő a áz i ez etők sz em en. gys ége ék élk li go ld er ek ete et attó, og itik s el etb en en el ez sr e ál -e a eg el el ő om ik áció s in astr tú a, ez t a sz ak i er en ez sek et il etően sem il en en ed e em ag aj an ak an sú oz ta il an. Az al ap ál ath oz t -es sor oz atú Cisco Catal st ap csol tar toz ik, am el ek ől ár om -as sor oz atú er isor in e od al, ed ig er isor in e od al an el sz er el e, s ol an it/ s seb essé iz ton ság os er in ch ál atot ez ek, am el az ad atf or al om ek ed sé el ak ár tö ig ab ites ap acitásr a is en el őv th ető. A ál atot ter ez té, og in en esh etősé el sz ám ol a,9 sz áz al os el etősé et ar an tál on. A ap csol ettő -as sor oz atú Cisco Catal st AN -sz ol ál tatásm od al s Cisco AN -m eg ol ásm od al an el sz er el e, ez ek al otj ák a Cisco Air on et -as oz áf si on ttal ef ed ett, az eg sz eteg ttesr e iter ed ő ez eté i Cisco-h ál at ag át. ek a od ok a Cisco tr ctu ed ir el ess-aw ar e etw or AN er etr en sz er eg atár oz el em ei; ez a il ág on az eg etl en ál al ati sz in tű ap csol en sz er a ez eté i s ez eté es eg es ez etek isz ol ál ásár a. A AN a iz ton ság os, en el el ető, eg sé es om ik áció s ál atok al ap a. A Cisco AN -sz ol ál tatásm od ol an sok ol al ció al en el ez ik, in t a ej ett eh atol ásé el s, a el sz ek átv itel i ar am ter ein ek au tom atik s ab em se, al am in t ib a eseté az az on al i tar tal ak tiv ál ás. en el am i a an a in ik a sz ám ár a tal án a eg on tosab a ál atot essé tesz i az tásr a. a ak or atb an a ád ió ek en ciás átv itel ar am ter ein ek in am ik s sz ab ál oz ását el en ti, am el el a Cisco Air on et es au tom atik san ál toz tatn i a cel ák ef ed si ter eté t, eg en tv e i al am el ik sz om sz os oz áf si on t esetl eg es iesé sé t, s iz tosí tv a a ag ok en el ez sr e ál ást. a an is a Cisco AN -sz ol ál tatásm od ib át sz el eg oz áf si on tn ál, ak or au tom atik san el i a el ette ő oz áf si on tok ad tel esí tm t s az ál tal ef ed ett cel ák ter eté t. az tó eg ol ás in im ál isr a csö en ti a ez eté i ien sesz iesé sé t a ez eté i al al az ások ax im ál is en el ez sr e ál ása ek en.

4 M A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A Cisco ö s r ed u n d án s Cal l M an ag er M ed ia Con v er g en t S er v er k isz ol g ál ó l eh etőv é tesz i az I P -tel ef on r en d sz er k ü l ö n b ö z ő Cisco g y ár tm án y ú I P -tel ef on ok k al v al ó h asz n ál atát, a Cisco U n ity r en d sz er e p ed ig az eg y sé g es ü z en etk ez el é s ig é n y b ev é tel é t. S Z E R T E Á G A Z Ó T E V ÉK E N Y S ÉG E I N K E T E G Y S ÉG E S, R U G A L M A S ÉS H A T ÉK O N Y M U N K A F O L Y A M A T O K B A K Í V Á N J U K S Z E R V E Z N I. A Z A CÉL, H O G Y M I N D E N N E L A L E H E T Ő L E G J O B B A N G A Z D Á L K O D J U N K. M I CH AE L W I L L M AN N, A S AN A K L I N I K A I N F O R M AT I K AI I G AZ G AT Ó J A A z e gés z s égü gyi e llá t á s m i n ő s égi m e gú j í t á s a Az in tel l ig en s eg é sz sé g ü g y i h ál ó z at eg y ik f ő er é n y e, h og y ú g y k é p es eg y etl en h ál ó z aton m eg v al ó sí tan i a h an g -, v id eo- é s ad atátv itel t, h og y k ö z b en Q os -f u n k ció k k al r an g sor ol j a az ad atf or g al m at. A f ol y am atok sz or os in teg r áció j áv al é s a sz ol g ál tatások ö ssz eh an g ol ásáv al tel j esen ú j al k al m az ások v ál n ak l eh etőv é, é s ez a sz ol g ál tatásk ö z p on tú m ű k ö d é s az eg é sz sé g ü g y m in ősé g i átal ak í tását er ed m é n y ez i. A h ál ó z atb an 7 6 ág y m el l etti ter m in ál tal ál h ató, m el y ek a m u l tim é d iás sz ol g ál tatások ter é n m é g a l eg j ob b sz ál l od ák k al is f el v esz ik a v er sen y t. A sz ám í tó g é p es ter m in ál ok é r in tők é p er n y őv el k ez el h etők, é s a r aj tu k el é r h ető Cisco es sz of tv er es I P -tel ef on n al a b eteg ek saj át ág y u k b ó l tel ef on ál h atn ak. A k l in ik a I P al ap ú v id eosz ol g ál tatások at is k í n ál, í g y a b eteg ek k ed v ü k r e v ál og ath atn ak a m eg tek in th ető f il m ek k ö z ü l. A k é sz ü l é k r áad ásu l g y or s in ter n etk ap csol atot is b iz tosí t, am iv el a p ácien sek b ö n g é sz h etn ek a v il ág h ál ó n, v ag y e-m ail b en tar th atj ák a k ap csol atot sz er etteik k el. A sz ol g ál tatások el l en é r té k e u tó l ag os f iz eté ssel v ag y el őr e f el tö l tö tt k ó r h áz i k é sz p é n z k ár ty áv al eg y en l í th ető k i. M iv el az ö ssz es sz ol g ál tatás eg y sé g es I P -h ál ó z aton, a sz ám l áz ás p ed ig eg y k ö z p on ti sz er v er en f u t, a k ár ty a al k al m as sz ám os sz ab ad on v ál asz th ató sz ol g ál tatás m in t p l. p ar k ol ás, k ö n y v k ö l csö n z é s v ag y f og y asz tás a k ó r h áz b ü f é j é b en k if iz eté sé r e is. A b er en d ez é sek a b eteg ek sz ó r ak oz tatásán tú l el őseg í tik a m in d en n ap i g y ó g y í tást, il l etv e m eg k ö n n y í tik é s h até k on y ab b á tesz ik az or v osi sz em é l y z et m u n k áj át. N é m etor sz ág b an m in d en k ó r h áz i ág y f el v an sz er el v e eg y j el z őf é n y es h í v ó r en d sz er r el, am el l y el a p ácien s seg í tsé g et k é r h et az áp ol ó sz em é l y z ettől. Az ú j é p ü l et ö t k ó r ter m é b en ez t a h í v ó r en d sz er t ö ssz ek ö tö tté k a n őv é r sz ob áb an tal ál h ató Cisco es I P -tel ef on n al. A r iasz tás m eg j el en ik a tel ef on k é p er n y őj é n, í g y a k ó r ter m ek et f el ü g y el ő n őv é r h al ad é k tal an u l é r tesü l ar r ó l, h og y m el y ik k ó r ter em m el y ik ág y áh oz h í v j ák, eg y g om b n y om ással tár csáz h atj a a b eteg et, b esz é l h et v el e tel ef on on, k ö z v etl en ü l m eg v ál asz ol h atj a a k é r d é sé t, il l etv e h a ez n em el é g, ak k or r ö g tö n m ag áv al v ih eti az t a m ű sz er t v ag y or v osság ot, am ir e sz ü k sé g e v an, teh át csak eg y sz er k el l m eg ten n ie az u tat a k ó r ter em b e. Az or v osi sz ob áb an tal ál h ató h í v ó g om b is u g y an ez ek et a l eh etősé g ek et k í n ál j a. i n d i g e gy k a r n yú j t á s n yi r a Az in teg r ál t r en d sz er h até k on y ság a ú j é r tel m et n y er, h a m eg g on d ol j u k, h og y a h í v ó r en d sz er j el z é seit a d b v ez eté k n é l k ü l i, Cisco as I P -tel ef on b ár m el y ik é h ez l eh et k ö z v etí ten i, v ag y is az or v osi sz em é l y z et m in d ig eg y k ar n y ú j tásn y ir a l esz. A tel ef on ok az on b an j ó v al tö b b r e is k é p esek, m in t a h í v ó j el z é sek k ö z v etí té se. Az ág y m el l etti ter m in ál ok h oz X M L seg í tsé g é v el ol y an k é p er n y ők et l eh et ter v ez n i, am el y ek g om b j ait m eg é r in tv e a b eteg ak k or is k ö z ö l n i tu d j a k í v án ság ait é tel, ital stb., h a p é l d áu l b esz é d k é p tel en a m ű té tet k ö v ető ó r ák b an.

5 A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő h ó z ü z b h y é ó m y f h n ó é l v h I P ó n j ó l d ú f u n k m í g f n m ó f h n ó l h I P h y y ( T D M ) r d r v k n é l k ü l h ó z k l S r d é b h f m l g k ö n n y é b é r h l d ó m g l é v v é l y z v n g é p v y k é z í g é p ( P D k l h í v h k ö z p r d r n é z d r ö n f v é v y é f v é N k l b b é k r g g k ü k ö d n k h y h d h í g é p ü k h ó z h ó z m f k m ü l k ü l ö n b ö z m ű r d I P ó k k v ó l ó j z é d k é y ú k v I P ó z l í g y m ű k ö d é k j b r h k ó r h f y b I P ó n p j z é n y h í v ó r d r l é h k ó r h l é é n y k é é é j p d é n h ó z é é r é E z h k y b k ö z p f ü g y l j ö v l g k ü l ö n b ö z k ó r h y j l ű k g ó f u n k ö n é h y ü g y f é l k k ö z p Ú j s z e m t ű s z o a t á s o k j ö v k m u n f r u k r ü l h k y b n m u n k k é k ö l g k í m é l m ű k ö d é v j ö í m é k k ö l g k k é é r n k m d M W l m n h ó z y ú k v g m y n y ú j k ó r h n K é v y b b k ü l ö n l ó h ó z ü z n ö y é r m ű k k k ö l g h í g y j u l m u n k b d é é l é é n y k n k b l n l í z g z é b k b l í v k l g y n R l h y h ó z k l m ű k ö d b b l n j ö v k ö l g é m ű f l k ö v m é n y M f y v ú j g v é h ó z b v d k p í é I P k k y k ü l m m p é l d l y k ö l g b d é v é d m é r v k n é l k ü l R F I D k b v r k m h k h y r é l y z h y b h y j k ó r m v l ú h ó z m d p ó l j ó l g j k ó r h j l m ű k ö d é é j ö v é n y é r S k l é b b p r n ó z k é g k í v ü l b A ál at em e el ez se ta in teg el asz ál ez eti az -tel ef ia áttek in th ető, sok ol al ció it, a en ar ad el asz ál is átál at id őv el -r e a ag om án os tel ef on en sz er ek ől. A ez eté i ál attal a in ik a AP en sz er en tal ál ató sz ám os in or áció, il etv e sz ol ál tatás en s iz ton ság osan el ető az ál an an oz ásb an ő or osi sz em et sz ám ár a. Az or osok otesz eik en ag i sz ám tó eik en A) er esz tü atj ák el ő a on ti en sz er ek ől az an am isek et, a ig itál is tg en el tel ek et ag a CT -r teg el tel ek et. em el tö áb el en eteg el sz iü, og or oz ató sz ám tó et a ál atr a csatl ak oz tath assák. A ál at ásik on tos al al az ási ter ete a ő sz ak i en sz er ek -átj ár al al il esz té se. Az átj ár a el sr en sz er tir án on er tál ásáv al ez ek et is az -h ál ath oz il esz ti, sü ob an in teg ál ató a áz i ol am atok a. Az -átj ár em csu án a el őf es en sz er in teg ál ását tesz i eh etőv, an em a áz tesí tm ez el si s sz ak ai or tásr en sz er ek ál ati tám og atását s el sé t is. a até on ab on ti el el eten tú a őb en eh etősé et ter em t a ő áz ak il en el eg isz ol ál ció in ak ssz ev on ásár a án ap csol ati on tb a. léle lgá lt A Cisco őb iz tos om ik áció s in astr tú áj a sz ám os ter eten tesz i até on ab á ap i án at, s tsé ő sé el el en tős ssz eg ek et tak ar t eg. -b en sz áz al os tsé csö en st tü el. on ta ich ael il an. A ál at eg ttal a on er en cia ásh ol is tap asz tal t el őn eit tj a a áz ak. t ag tö ál ál at em el teté sé ek ssz ev on ása eg tel en csö en ti a tsé ek et, isz en av a aer ő, a er en ez sek s a tesí tm ek ih asz ál tság a, if iz etőd őb ek esz ek a in sz er őd sek, tov áb á ev eseb sz ál tó al el tár al i. áad ásu, a csak eg ál atot el tetn i, átl áth ató ak esz ek a őb el i tsé ek s a sz ak i ej esz té sek ál tal tám asz tott etel ek. ár ol am atb an an az sz ol ál tatások ter ez se. A ál aton iz ton ság i id eor en sz er ek is ié th etők, s ez ál tal ol csó -w eb am er ák al ol an iem el t ter etek is sz em el tar th ató ak, in t áu a csecsem őosz tál. A tsé es er en ez sek el e ez eté i -l ap ák ev ez eté sé t ter ez ik, sőt ez ek ak ár ar a is al al az ató, og iassz ák a sz em etet, a eg eteg el ag a a ter et. A Cisco or osi cé ál ata in en sz em on tb sz ol ál a a áz el en eg i sé t s őb en i ig eit, ez t a an a in ik a s eteg ei eseté en a og is tsé iz tató.

6 V á lla la t i k ö z p o n t Cisco Systems Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA Egyesült Államok Tel.: +1 (408) (800) 553-NETS (6387) Fax: +1 (408) E u r ó p a i k ö z p o n t Cisco Systems International BV Haarlerbergpark Haarlerbergweg CH Amsterdam Hollandia www-europe.cisco.com Tel.: +31 (20) Fax: +31 (20) És z a k - és d él-a m e r i k a i k ö z p o n t Cisco Systems Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA Egyesült Államok Tel.: +1 (408) Fax: +1 (408) Á z s i a i és c s e n d e s -ó c e á n i k ö z p o n t Cisco Systems Inc. Capital Tower 168 Robinson Road #22-01 to #29-01 Szingapúr Tel.: Fax: A Cisco Systems cégnek több mint 200 irodája működik az alábbi országokban és térségekben. A pontos címek, telefonszámok és faxszámok a Cisco webhelyén találhatók: Argentína Ausztrália Ausztria Belgium Brazília Bulgária Chile Costa Rica Cseh Köztársaság Dánia Dél-Afrika Dubai, Egyesült Arab Emirátusok Egyesült Államok Egyesült Királyság Finnország Franciaország Fülöp-szigetek Görögország Hollandia Hongkong Horvátország India Indonézia Írország Izrael Japán Kanada Kína Kolumbia Korea Lengyelország Luxemburg Magyarország Malajzia Mexikó Németország Norvégia Olaszország Oroszország Peru Portugália Puerto Rico Románia Skócia Spanyolország Svájc Svédország Szaúd-Arábia Szingapúr Szlovákia Szlovénia Tajvan Thaiföld Törökország Új-Zéland Ukrajna Venezuela Vietnam Zimbabwe Copyright 2004 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco név, a Cisco Systems név és a Cisco Systems embléma a Cisco Systems, Inc. és/vagy társult vállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyes más országokban. A jelen dokumentumban említett minden más védjegy a megfelelő tulajdonosoké. A partner szó használata nem jelenti szükségszerűen azt, hogy partneri viszony áll fenn a Cisco és bármely más vállalat között.

A KIHÍVÁS A MEGOLDÁS

A KIHÍVÁS A MEGOLDÁS Norvég kórház a világelsők között az IPkommunikáció bevezetésében A trondheimi Szent Olav kórház a Cisco orvosi célú hálózatának bevezetésével élenjáró, betegközpontú egyetemi klinikává kíván válni. Olyan

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

NORVÉG ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI HÁLÓZAT AZ EGYSÉGES H Á L Ó ZAT Ú J T Á V L AT O K AT N YI T A B ET EGEL L Á T Á S T ER Ü L ET ÉN V EZET Ő I Ö SSZEF O GL AL Ó Ügyfél NORVÉG SZOCIÁLIS ÉS E GÉSZSÉGÜ GY I IGA

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

#s Bajnczi Be atri X,,,*, r {,, Ú Ó Ó ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É É Á É Á É É É Ü Á É Á É Á Á É É É Á Á ű É ÉÉ Á ű ű ű Á É É É Á Á Á Á ű Á É Á Ó Ú Ö Ó Ő Á Í Ő É É Ü ű Ü É É É Á É É É Á Á É Á Á É É

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

Á ö ö Á ó ü É ó ö í ü í ó ó ö í ü ü ö í ö ó ó ó ö ú í í í í í ó ö ó ö ö Ö ö ó ü ü ó í ü ó í ü ó Á ó ó í ú ü ó ó ö ü ü ö ü í ü ó ó ö ó ó í ó ó ó ü ö ó ö ö ö ü ü ó ó ü ö í ü ü ü ü ó ó ü ó ü í ü ó ó ü ö ó

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

í ö ö Ó Ö ü ü őíö ö ú ü í ö Í ő ő ö Á Í ü ö ö ö ő Á ö Ö Í ű ü ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ü ö ö ő ő Íő ő í ő ö ö ú ö ö ö í ü ő ö ő ő ö í ő ö ö ö Í ő ö ő ő ö í ő Í ő ö Ú ő ú ö ö ő Í ö ö ü ő ő í ö ő ö ő í ő ü ő

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ö ö ö É É í ü ü ő ő Á ü ű ő í ú ű í Ü ű ö ö ö í ü ü ő ü ő ü ő ő ö ú ö ő í í í ö ö ő ű ő í í ű ü ő ü ö ö ü ö ö ő í ű í ö Ű ő ü ő ő ü ö ö ő ü ü ő ő ű í ű ü ü ö ő ú ü ő ü ö ö ú ö ő í í ö ö ö ő ő ö í ű ű í

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

Á É É É É É ó őí ő ó ó ú ö ó ö ő ó ú ő ü ö ö ö ö í ó ő í ő ő ü í ö ü ü ó í ö ö ó ó ó ó ő ö ő ó ö ő ó ó ó ö ó ó ö ö ö ó ő ó ó ö ó í ú í ő í ö ó ó ő ó ó ó ó ő ó ö ó í ú ó ü ő ó ó ó ö ü ü ö ö ü ó ó ö ö ó

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

ö ő Ö ő í ó ő ő ő ó ú ő ő ü ő ó ő í í ő ő ő ő ó ó ö ö ö ü ő ö í ó ó í ú í ő ö ö ö ő ö í ö ö ö ó ő ő ó ő ő í í í ö í ó í í ő ö í ö ó ó í ü ö ö ö í ü ó ö ő ő ö ó ű ó í ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ő ó í ü í ő ö

Részletesebben

É Á Á Á Á ü É Á É É ö ü ő ü ö ö ö ú ő í ü ü í í Á í ö ő ő ö í ő ű ö ő ö ö í ű ú ő ú ü ö ö ü ö ö ü ő í ő ő ő ö í ő í ü ű Ö Ö ú Ó í í ü ö ö ú Ó ö Ő ú ö ú ö ő ő ö ö ú ü ö ö ú ö ő ő Ó ú ú ú ő ú Ö ő ö ö ü ű

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

Á Á Ő É ö ő ő í ő ő ő ő ö Ü ö ő ű ő ő ö ö ü ú ő ő ő ő ő í í ő ú í í ő Á í ű í ú ő ő í ő ő ő ő ö í ú í ú ő ú ű ö ö ő ő ö ö í ő ő ő ü ö í í í ő ö ö ű í ő ő ő ö ő í í ő í ö ő ő ő ú ő í ő ő í ő ő í ő ő ő ő

Részletesebben