Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban"

Átírás

1 Két és több nyelvű tézaurusz készítésének tapasztalatai az építésügyi tájékoztatásban TEREB ESSY Ákos A té z a u ru s z o k e g y re s z é le se b b k ö rű a lk a lm a z á s a s z ü k s é g s z e rű e n ö s s z e függ az eg y es s z a k te rü le ti m ű sz a k i-tu d o m á n y o s tá jé k o z ta tá sb a n a tá jé k o z ta tá s i m unka s z á m itó g é p e s ité s éne к in te lle k tu á lis e lő k é s z ité sé v e l. Az E g y e te m e s T iz e d e s O sz tá ly o z á s é s m á s h aso n ló m o n o h ie ra rc h ik u s o sztá ly o z ó r e n d s z e re k a d iffe re n c iá lt s z a k m a i in fo rm á c ió s ig én y ek k ie lé g íté s é t m á r c sa k r é s z ben é s n em kellő h a ték o n y sá g g al tu d tá k b iz to s íta n i. így v á lt s z ü k s é g e s s é olyan ru g a lm a s, több d im e n z ió s, az ig én y ek és a z is m e re tá g a k fe jlő d é sé t nyom on követni tudó in fo rm á c ió k e re s ő n y elv ek k id o lg o zása, a m ely ek b iz to s ítjá k a z in fo rm á c ió fe ld o lg o z á st é s in fo r m á c ió v is s z a k e r e s é s t a re le v á n s in fo rm á c ió k k o rlá tla n lo g ik ai k a p c so la ta u tjá n a sz á m ító g é p e k a d ta le h e tő sé g e k fe lh a s z n á lá sá v a l. A té z a u ru s z o k ra k ezd etb en az v o lt a je lle m z ő, hogy e g y -e g y o rs z á g m e g h a tá ro z o tt, jó l k ö rü lh a tá ro lh a tó s z a k te rü le té n e k az élő szak n y elv b en e lő f o r duló k ife je z é s e it é s re n d s z e rb e fo g la lá sá t tü k rö z té k, a z z a l a céllal, hogy v a la m e ly o rs z á g n e m z e ti nyelv én b iz to s íts á k a szü k sé g e s in fo rm á c ió k s z á m itó g ép es tá r o lá s á t é s k e r e s é s é t. Az igy k id o lg o zo tt s z a k té z a u ru s z o k te h á t v a la m ely s z a k te rü le t é s v a la m e ly o rs z á g n e m z e ti nyelvén v o ltak c sa k h a s z n á lh a tók. Az e lső id ő szak b a n k é s z íte tt té z a u ru s z o k a t m é g is sz é le se b b k ö rb en a l k alm azták, m iv e l az an g o l nyelv bizo n y o s m é rté k ig b iz to s íto tta a té z a u ru s z o k n e m zetk ö z i h a s z n á la tá t. íg y az E g y e sü lt Á llam okban és N a g y -B ritá n n iáb a n, m ajd később K anadában k idolgozott s z a k te rü le ti té z a u ru s z o k v iszo n y la g h a m a r, s z é le s k ö rb en e lte rje d te k, különösen az angol n y elv et n e m z e ti n y elv k én t h a sz n á ló o rs z á g o k k ö ré b e n. K om oly p ro b lé m a k é n t je le n tk e z e tt a té z a u ru s z o k k id o lg o zása az angol nyelvű o rs z á g o k k ö ré b e n em ta rto z ó, ip a rila g fe jle tt o rsz ág o k b a n. E g y é r te l m űvé v á lt u g y an is, hogy a té z a u ru s z o k e g y sz e rű fo rd ítá s u tjá n n em v e h ető k át az angol nyelvből, é s olyan fe jle tt tő k és állam ok, m int F r a n c ia o r s z á g és az NSzK k é n y telen e k v o lta k s a já t tá jé k o z ta tá s i re n d s z e rü k h a ték o n y sá g án a k n ö v e lése é rd e k éb e n é s a k o rs z e rű sz á m itó g é p e s in fo rm á c ió tá ro lá s i é s k e r e s é s i m ó d s z e re k s z é le s k ö rű a lk a lm a z á sa c éljáb ó l s a já t n e m z e ti nyelvű s z a k - te rü le ti té z a u ru s z a ik a t kidolgozni. Ez a fo ly am at azonban n e m c sa k az e m líte tt o rs z á g o k tá jé k o z ta tá s f e jle s z té s é r e je lle m z ő, h an em fo k o zato san v a la m ennyi, ip a rila g fe jle ttn e k m ondható e u ró p a i é s á z s ia i o r s z á g r a is. K ülönösen nagy s z e lle m i é s an y ag i e r ő f e s z íté s t ig ényel a n e m z e ti s z a k té z a u ru s z o k k id o lg o zása a s a já to s n e m z e ti n y elv v el re n d e lk e z ő kis o rsz ág o k b a n (pl. M a g y a ro rs z á g ), a m e ly e k e z e k e t a r e n d s z e r e z e tt fo g alo m - és k ife je z é s g y ü jte m é - n y eket c sa k több é v e s m e g fe s z íte tt m unkával tu d ják e lk é s z íte n i. Ma m á r n a gyon sok o rsz á g b a n m e g ta lá lh a tó k az ép ítésü g y i, a sz á m ítá s te c h n ik a i, az e le k tro n ik a i, az a to m fiz ik a i stb. té z a u ru sz o k, a m ely ek e t az eg yes o rs z á g o k n e m zeti nyelvén, a s z a k te rü le ti k ife je z é se k ö s sz e g y ű jté se és r e n d s z e r e z é s e u tjá n d o lg o ztak ki. A tudom án y o s é s m ű sz a k i fe jlő d é s ered m én y ek ép p en e lő té rb e k e rü lt n e m zetk ö zi g a zd a ság i in te g rá c ió s tö re k v é se k m indinkább n ö v elték a különböző o r szág o k m ű s z a k i-g a z d a s á g i in fo rm á c ió c s e ré jé n e k le h e tő sé g é t. E z a g y a k o rla t- 51

2 ban a z t je le n te tte, hogy a g a zd a ság i k ö zösségek b e tö m ö rü lt o rs z á g o k s z á m á r a külö n ö sen fo n to ssá v á lt a r e n d s z e r e s és a tu d o m án y o s, m ű szaki és g a zd a ság i é le t v alam en n y i te r ü le té r e k ite rje d ő in fo r m á c ió c s e re. U g y an ak k o r az e u ró p a i g a zd a ság i k ö zösségek b e (KGST, K özös P ia c, E F T A = E u ró p a i Szabad K e re s k ed elm i T á rs u lá s ) tö m ö rü lt o rs z á g o k különböző n e m z e ti n y e lv ei c sa k k ö z v etve tu d tá k b iz to s ita n i a m á s o rs z á g o k tó l kapott in fo rm á c ió k h a s z n o s itá s á t, s a já t fe jlő d é sü k és az e g é sz g a z d a ság i k ö z ö ssé g fe jlő d é se é rd e k é b e n. íg y a n em z e ti nyelv ek en k id olgozott s z a k te rü le ti te z a u ru s z o k n em s e g íte tté k, ső t h á t r á lta ttá k az o rs z á g o k között k ic s e r é lt szak m a i in fo rm á c ió k g y o rs fe lh a s z n á lá s á t, é s e z á lta l k edvező tlen h a tá s t g y a k o ro lta k - közvetve - a g a z d a ság i köz ö ssé g e k e re d m é n y e s fe jlő d é s é re. T e rm é s z e te s e n tú lz á s lenne a fe jlő d é si fo ly am atb an a r e á lis n á l nagyobb je le n tő sé g e t tu la jd o n íta n i a n e m z e ti s z a k te r ü le ti té zau ru sz o k n a k, de k é tsé g te le n, hogy a hatékony in fo r m á c ió c s e ré t b i zonyos m é rté k ig g átló s z e re p ü k h e ly e z te e lő té rb e a k ét é s több n y elv en k i d o lgozandó s z a k te rü le ti té z a u ru szo k a t. Több éven k e re s z tü l fo ly t a különböző o rs z á g o k tá jé k o z ta tá s i s z a k e m b e re i között a v ita a r r ó l, hogy az in fo rm á c ió k ta r ta lm i feld o lg o zásáb an e g y sé g e se n v is s z a k e ll-e té r n i az E T O -h o z, vagy a több o rsz á g b a n k idolgozott s z a k te rü le ti té z a u ru s z o k e g y e z te té s é t k e ll-e a le g rö v id e b b időn b e lü l e lv ég e z n i. A v ita m ég m a se m d ő lt e l te lje s s é g g e l az egyik, vagy a m á sik n é z e t ja v á ra, de az UNESCO á lta l k e z d e m é n y e z e tt UNISIST p ro g ra m je le n le g is folyó m u n k á la tai je lz ik, hogy az in fo r m á c ió c s e re re n d k ív ü l fontos p ro b lé m á ja a kapott és ad o tt in fo rm á c ió k ta r ta lm i fe ld o l g o z á sá n á l e g y a rá n t az in fo rm á c ió k e g y sé g e s szem p o n to k s z e r in ti r e n d s z e r e z é s e és az e g y sé g e se n a lk a lm a z o tt in fo rm á c ió k e re ső n y elv h a sz n á la ta. A KÉT ÉS TÖBB NYELVŰ TÉZAURUSZOK S Z E R E P E A Z ORSZÁGOK KÖZÖTTI IN FO R M Á CIÓ C SER ÉB EN A té z a u ru s z o k k id o lg o zása m á r ed d ig is re n d k ív ü l so k olyan p ro b lé m á t v e te tt fel, a m e ly e k e t a to v áb b i h aso n ló m u n k álato k n ál fe lté tle n ü l c é ls z e r ű f i g y e lem b e v en n i. így az e lső k é t, ill. több nyelvű té z a u ru s z o k k é sz ítő i között v o lta k azok, ak ik az e m líte tt té z a u ru s z o k k id o lg o z á sá t a több n yelvű s z ó tá ra k k a l azo n o s m ódon k ív án ták e lv ég e z n i. E z z e l az e g y s z e rű fo g a lo m fo rd itá si m ó d s z e r r e l azonban n em s ik e r ü lt a v á r t e re d m é n y t e lé r n i. E z e k a két, i l l e t ve több nyelvű té z a u ru s z o k c sa k azon a nyelv en v o lta k h a sz n á lh a tó k, a m ely en e r e d e tile g k id o lg o zták őket. A fo r d ítá s s a l lé tre h o z o tt m á s n y elv ű v a riá n s o k c sa k k o rlá to z o tt m é rté k b e n v á lta k h a sz n á lh ató v á. A té z a u ru s z o k d e s k r ip to ra i u g y a n is az élő szaknyelv b ő l k iv á la sz to tt ö s s z e te tt sz a k k ife je z é s e k, a m e ly e k c s a k ré s z b e n azo n o sak a fo g alm ak s z ó tá ri a la k já v a l. E n n ek m eg fe lelő en az e g y ik nyelven kidolgozott te lje s d e s k r ip to r - k é s z le tte l re n d e lk e z ő té z a u ru s z n ak két, ille tv e több nyelvű té z a u ru s s z á fe jle s z té s e c s a k is a d e s k rip to ro k m e g fe le lő é rte lm e z é s e és n em e g y sz e rű fo rd ítá s u tjá n v é g ezhető e l. A n y e l vek, de különösen az eg y es n y elv ek en b e lü li szaknyelv ek e g y m á stó l e lté rő s a já to s s á g a i m eg le h ető se n m e g n eh e z ítik a d e s k rip to ro k a zo n o s é rte lm e z é s é t a különböző n y elv ek en. A n y elv i e lté rő s é g e k különösen az e g y m á stó l alap v ető en különböző n y elv család o k h o z (pl. fin n -u g o r-s z lá v ) ta rto z ó n e m z e ti n y elv ek e s e té n okoznak m e g le h ető se n nagy p ro b lé m á t. Az angol a lap n y e lv ü té z a u r u sz o k á tv é te lé n é l e lső s o rb a n nagy p ro b lé m á t je le n te n e k a hom o n im ák, a m ely ek a z o n o s é rte lm e z é s e m á s nyelv ek en c sa k az eg y es d e s k r ip to ro k m egfelelő 52

3 m a g y a rá z a ta e s e té n o ld h ató m eg. A k ét és több n y elv ű té z a u ru s z o k k id o lg o z á sa k étfélek éppen le h e ts é g e s : vagy az eg y ik o rs z á g á lta l k im u n k ált d e s k r ip to r - k é sz le t é r te le m s z e r ű a d a p tá c ió já v a l, vag y a két, ille tv e több n y elv ű té z a u r u szo k ö s s z e á llitá s á b a n é rd e k e lt o rs z á g o k s z a k e m b e re in e k közös m u n k á já v al. Az utóbbi években m in d k é t v á lto z a t elő fo rd u lt, de m é g is inkább az e lő b b ire ta lá lu n k több p é ld á t. A különböző g a z d a ság i k ö zö sség ek b en ré s z tv e v ő o rs z á g o k s z á m á r a n é l k ü lö zhetetlen, de a g a z d a ság i k ö z ö ssé g e k k ö zö tt is h a sz n o s az ö s sz e g y ű jtö tt és feld o lg o zott in fo rm á c ió k g y o rs c s e r é je. E z t a m ai le h e tő sé g e k é s d iffe r e n c iá lt k ö v etelm én y ek k ö zö tt c s a k is a s z á m itá s te c h n ik a i e sz k ö z ö k és m ó d s z e re k s e g ítsé g é v e l c é ls z e r ű m egold ani. Az ip a r ila g fe jle tt o rsz ág o k b a n az in fo r m á ciók g y o rs c s e r é jé h e z s z ü k s é g e s szám itó g é p e k és b e re n d e z é s e k, v a la m in t az in fo rm á c ió k m á g n e s s z a la g o n tö rté n ő sz o lg á lta tá sá h o z, ille tv e á tv é te lé h e z szü k sé g e s s z á m itó g é p -p ro g ra m o k r e n d e lk e z é s re álln ak, a z a z az a la p v e tő gépi (h ard w are, s o ftw a re ) fe lté te le k m eg v an n ak a z in fo rm á c ió k g y o rs és k o r s z e r ű fo rm á b a n tö rté n ő k ic s e ré lé s é h e z. A leg fo n to sab b te h á t a c s e ré h e z szükség e s in te lle k tu á lis in fo rm á c ió fe ld o lg o z á si fe lté te le k b iz to s itá s a : a két, i l l e t ve több nyelvű té z a u ru s z o k k id o lg o z á sa é s a lk a lm a z á su k b iz to s itá s a az in f o r m á c ió c s e ré b e n ré s z tv e v ő o rsz ág o k b a n. L én y eg es, hogy a k im u n k ált té z a u r u szo k d e s k r ip to r - k é s z le té t az e r r e k ö zö sen kidolgozott, k o o rd in á lt in d e x e lé s i szab á ly o k s z e r in t h a sz n á ljá k, e lk e rü lv e e z z e l a d e s k r ip to r-k a p c s o la to k fé l- r e é r th e tő s é g é t és a z e n n ek k ö v etk ezm én y ek ép p en k eletk ező in fo rm á c ió s " z a j" - t. A KGST ORSZÁGOKBAN FO LY Ó MUNKÁK A TÖBB N Y ELVŰ TÉZA U R U SZO K KIDOLGOZÁSÁRA A KGST o rsz á g o k b a n a különböző ág azato k b an több év óta folyó in f o r m á c ió c s e re h a té k o n y sá g á n a k n ö v e lése é rd e k éb e n m eg k ezd ő d ö tt az á g a z a ti több nyelvű s z a k té z a u ru s z o k k id o lg o z á sa. Az eg y es ip a ri ág azato k b an fo k o z a to sa n fejlődő g azd a ság i in te g r á c ió je le n tő s m é rté k b e n s e r k e n te tte az á g a z a ti t á j é k o z ta tá si re n d s z e r e k, é s e zeken b e lü l a több n yelvű té z a u ru s z o k r é s z l e t e s k im u n k á lá sá t. A KGST ta g o rs z á g o k között m eglévő n y elv i k ü lö n b ö zőségek (szláv nyelvek, n é m e t, rom án, m a g y a r) a több nyelvű té z a u ru s z o k k id o lg o z á s á t m ég ak k o r is s z ü k s é g e s s é te tté k, ha a g a z d a ság i s z e rv e z e te n b e lü l a z e l fogadott közös tá r g y a lá s i nyelv az o ro s z. A közös in fo rm á c ió k e re s ő n y e lv (= több nyelvű té z a u r u s z ) szak á g a z a to n k é n ti k id o lg o zása, v a la m in t az e z e k e g y sé g e s h a s z n á la tá r a ö s s z e á llíto tt szab á ly o k c sa k az a la p ja it te r e m tik m e g a hatékony in fo rm á c ió c s e ré n e k. A g a zd a ság i in te g rá c ió b a n ré s z tv e v ő ta g o r szág o k különböző é s e g y m á stó l m e g le h e tő se n e lté rő szám itó g é p e i, to v ábbá az ezekkel s z o r o s ö s sz e fü g g é s b e n lévő különböző p ro g ra m o k s z ü k s é g e s s é te s z ik, hogy az in te lle k tu á lis e lő k é s z ité s t követően a te c h n ik a i (h ard w are) és a p r o g ra m (so ftw are) k é rd é s e k e t is e g y e z te ssé k. Az in fo rm á c ió c s e ré b e n ré s z tv e v ő o rsz á g o k n a k te h á t b iz to s ita n iu k k e ll: 1. a közösen k id o lg o z o tt több nyelvű té z a u ru s z h a s z n á la tá t n e m z e ti n y e l ven, 2. a d e s k r ip to r o k h a s z n á la tá r a k id olgozott k o o rd in á lt in d e x e lé si s z a b á ly o k k ö v e tk e z e te s a lk a lm a z á s á t, 53

4 3. a feld o lg o zott in fo rm á c ió r ö g z ité s é t az e r r e m e g h a tá ro z o tt, e g y sé g e s ad ath o rd o zó n, az e lő re m e g á lla p íto tt a d a tc so p o rto k k a l, 4. az in fo rm á c ió k á tv é te lé h e z és á tad á sáh o z sz ü k sé g e s szám ító g é p i fe l té te le k e t, 5. az á tad ásh o z és á tv é te lh e z sz ü k sé g e s é s a k ö zösen elfo g ad o tt fe lté te lek n ek m egfelelő p ro g ra m o k k id o lg o z ta tá sá t és a lk a lm a z á s á t. A fe ls o ro lt, m eg le h ető se n so k féle fe lté te l az eg y es ág azato k tá jé k o z ta tá s i s z a k e m b e re i é s s p e c iá lis sz á m itó g é p e s s z a k e m b e re i több év es, jó l ö s s z e h angolt m u n k áján ak eredm én y eképpen b iz to s íth a tó. A n y elv i e lté r é s e k m e lle tt je le n tő s m é rté k b e n n e h e z íti a fe ls o ro lt fe la d a to k g y o rs e lv é g z é sé t a ré s z tv e v ő o rs z á g o k e g y m á stó l e lté rő ip a r i á g azati s z e rk e z e te. Több ágazatb an c sa k az e lté r é s e k m é rté k é n e k m e g h a tá ro z á s á t követően k ezd ő d h etett m eg az in fo r m á c ió c s e ré t m eg alap o zó több nyelvű té z a - u ru s z o k k id o lg o zása. íg y a h a zai n ép g azd aság i ág azato k s z e r in t: az é p íté sü g y ben, a kohó- és g épip arb an é s a n e h é z ip a rb a n s ik e r ü lt ed d ig a KGST o rsz á g o k k ö zö tti á g a z a ti in fo r m á c ió c s e ré t leginkább e lő k é sz íte n i. A KGST ORSZÁGOK KÖZPONTI ÉPÍTÉSÜ G Y I TÁ JÉK O ZTA TÁ SI SZERVEIN EK EG Y Ü TTM Ű K Ö D ÉSÉV EL KIDOLGOZOTT N EM ZETK Ö ZI ÉPÍTÉSÜ G Y I TÉZA U RUSZ A N em zetk ö zi É p ítésü g y i T é z a u ru sz (a továbbiakban: N É T ) k id o lg o zását 1969-ben a n ém et, c se h szlo v á k és a m a g y a r é p ítésü g y i tá jé k o z ta tá s i s z a k e m b e re k k ö z re m ű k ö d ésé v el k ezd ték e l. Az együttm ű k ö d és ere d m én y e k é p p en r e a fe ls o ro lt o rsz á g o k közös m a k ro té z a u ru s z t d o lg o ztak ki, a m ely m in tegy a lap u l sz o lg á lt a további m unkához ben a K G S T -tag o rszág o k s z a k é rtő i c so p o rtjá b ó l e ls ő s o rb a n a Szovje tu n ió és az NDK ille té k e s é p ítésü g y i s z a k e m b e re i m e g k ezd té k a N ÉT r é s z le te s k id o lg o z á sá t. Az ő s z é re két nyelven k id o lg o zo tt é s m in teg y 10 e z e r d e s k r ip to r t m ag áb a foglaló b á z is té z a u ru s z k ép ezi a N É T többnyelvű té - z a u ru s z á n a k a la p já t. A két nyelvű b á z is té z a u ru s z 13 te m a tik a i m ezőbe, 275 c s o p o rt-d e s k rip - to rh o z s o ro lja a 10 e z e r d e s k r ip to rt. A két nyelvű b á z is té z a u r u s z t a BNK, C sszszk, MNK, NDK és a SZU szak é rtő ib ő l á lló m u n k a c so p o rt a k iv á la sz to tt fo g a lm a k m egfelelő é rte lm i e g y e z te té s é v e l k é s z íte tte e l. A b á z is té z a u ru s z n a k g ra fik u s és s z is z te m a tik u s ré s z é td o lg o z tá k ki, a b e tű re n d e s r é s z t je le n le g k é s z ítik. Az e lső v á lto z a t k im u n k á lá sá t követően a to v áb b i fe jle s z té s i, tö k é le te s íté s i fe la d a to k m e g o ld á sá t tű z té k ki célul. J e le n le g a m á so d ik tö k é le te s íte tt v a riá n s k é sz ü lt el, és e z z e l úgy tűnik, hogy az e lső és e g y ú tta l le g n e h e zebb s z a k a s z le z á ru lt. A b á z is té z a u ru s z k id o lg o zásával p á rh u z am o sa n folyt k ét fontos té z a u ru s z - fe la d a t te lje s ité s e : 1. A n e m z e ti té z a u ru s z o k k id o lg o zásának m ó d s z e rta n i ú tm u ta tó ja ; 2. A té z a u ru s z k ó d o lási re n d s z e ré n e k k id o lg o zása. A té z a u ru s z e lső v á lto z a tá v a l az időközben k id o lg o zo tt k o o rd in á lt in d e x e lé s i s z a b á ly z a t alap ján v iz sg á la to k a t v é g ezte k el. A ré s z tv e v ő o rsz á g o k központi é p íté sü g y i tá jé k o z ta tá s i s z e rv e i az e lső k ís é r le ti s z a k a sz b a n 400 k ö z le m ényt in d e x eltek a két nyelvű b á z is té z a u ru s s z a l. A k ís é r le t e redm én y eképpen a té z a u r u s z m ó d o s ítá s á ra te tte k ja v a sla to t, a m e ly e t az o rs z á g o k k ép v ise lő i- 54

5 nek e g y e té rté s e e s e té n á tv e z e tte k a d e s k r ip to r-k é s z le tb e n. A m á so d ik k í s é r le ti s z a k a s z e re d m é n y e k é n t je le n tő s á tc s o p o rto s ítá s o k a t h a tá ro z ta k e l a té - z a u ru s z -fo g a lm a k r e n d s z e ré b e n, A h a rm a d ik k ís é r le ti sz a k a sz b a n, a m e ly b en k e rü l le b o n y o lítá sra, a té z a u ru s z a la p já n k ié p íte tt s z a k ir o d a l m i a d a ttá r h a sz n á lh a tó s á g á t k ív án ják v iz sg á ln i a k o n k ré t k e r e s é s e k re la v a n - ciafo k án ak s ta tis z tik a i e le m z é s é v e l. E z e k a több o rsz á g b a n v é g re h a jto tt k í s é r le te k a k id o lg o zott b á z is té z a u ru s z o k g y a k o rla ti a lk a lm a z h a tó sá g á t és az in fo rm á c ió fe ld o lg o z á s e g y sé g e s szem p o n to k s z e r in ti e lv é g z é sé t sz o lg á ltá k, ille tv e s z o lg á ljá k. A k id o lg o zo tt b á z is té z a u r u s z te lje s d e s k r ip to rk é s z le té n e k e g y é r te lm ű s í té s é t, azaz a k ic s e r é lt in fo rm á c ió k f é lr e é r th e tő s é g é t k ív án ták fo k o zo ttab b an e lk e rü lh e tő v é te n n i a d e s k rip to ro k k ó d o lá sá v a l. A z e r r e v o n atkozóan k im u n kált m a g y a r ja v a s la t s z e r in t a b á z is té z a u ru s z m inden fo g alm án ak egy, és c sa k is egy, h atjeg y ű, tis z tá n n u m e rik u s kód fe le l m eg, a m e ly ig y a d e s k r ip to r a z o n o sitó je le i s. A d e s k rip to ro k kódjai b izo n y o s s z á m in te rv a llu m m a l u g ró sz á m o z v a k ö v etik eg y m ást, de a h atjegyű szám b ó l v ilá g o san k id e rü l, hogy a d e s k r ip to r, m e ly te m a tik a i m ező b e és azo n b e lü l m e ly ik c s o p o rtd e sk rip to rh o z ta r to z ik. E zen tú lm en ő en a d e s k rip to ro k kódjai n em k ö v etik a fo g alm i h ie r a r c h iá t,h a n e m u g ró s z á m o k k é n t növekvő n a g y sá g re n d b e n k e rü ln e k a d e s k rip to ro k m e llé. Az igy k ia la k íto tt tis z tá n n u m e rik u s kódnak a té z a u ru s z p o lih ie ra rc h ik u s fe lé p íté s é t és a több n y e lv ű sé g e t te k in tv e igen nag y a je le n tő ség e. S zerepük az in d e x e lé s g y o rs e lv é g z é sé b e n is je le n tő s, h is z e n a kódok s e g ítsé g é v e l a fo g a lm a k jó l m e m o riz á lh a tó k, é s a m á s n y elv ek en in d e x e lt d o kum entum ok ta r ta lm a a d e sk rip to rk ó d o k is m e re té b e n e g y sz e rű e n m e g h a tá ro z h a tó. A N É T B Á ZISTÉZA U RU SZA I ÉS A Z E Z E K R E É P Ü L Ő N E M Z E T I TÉZA U RUSZO K R EN D SZER E A N É T o r o s z - n é m e t nyelvű b á z is té z a u ru s z t m á r az előző fe je z e tb e n r é s z le te se n is m e r te tte m. A k ét n y elv en k id o lg o zo tt té z a u ru s z d e s k r ip to ra i k é p e zik a N em zetk ö zi É p íté sü g y i Á gazati T udom ányos és M űszaki In fo rm á c ió s R e n d sz e r (NÉÁTM IR) in fo rm á c ió k e re s ő n y elv ét. A té z a u ru s z, m in t a r e n d s z e r b á z is té z a u r u s z a a la p u l s z o lg á l v a lam en n y i KGST o rs z á g é p íté sü g y i té z a - u ru s z á h o z. A b á z is té z a u r u s z a la p já n m inden o rs z á g a d e s k rip to ro k m e g fe le lő é rte lm e z é s é v e l e lk é s z íti a b á z is té z a u r u s s z a l te lje s e n k o m p a tib ilis n e m z e ti té z a u ru s z t, v a g y is a b á z is té z a u r u s z t n e m z e ti n y elv en. A N ÉT b á z is té z a u r u s z a alap ján a lak u l ki a n e m z e ti nyelvű té z a u ru s z o k r e n d s z e re, a m e ly e t m o s t rciár m in d en k i a s a já t n e m z e ti nyelv én h a sz n á lh a t, és a m e ly k o m p a tib ilitá s a k ö v etk eztéb en te lje s s é g g e l a lk a lm a s a z a v a rta la n in f o r m á c ió c s e r é r e. A N ÉT d e s k r ip to r a i két ré s z b ő l álln ak : a) a közö sen m e g h a tá ro z o tt h atjegyű a z o n o sitó k ó d szám b ó l, b) a v e rb á lis r é s z b ő l (a d e s k r ip to r szö v e g e s fo rm áb an ). Az igy k id o lg o zott é s két n yelvűből több nyelvűvé f e jle s z te tt té z a u r u s s z a l lehető v é v á lik az is, hogy az eg y es o rs z á g o k a feld o lg o zo tt in fo rm á c ió k a t s a já t n e m z e ti n y elvükön k ü ld jék m eg eg y m ásn ak. A z in fo rm á c ió k ta r ta lm i r e le v a n c iá ja u g y a n is a k ö zösen h a sz n á lt d e s k r ip to r - k é s z le t é s a d e s k r ip to ro k m e lle tt s z e re p lő a z o n o s itó k ó d szám s e g íts é g é v e l könnyen, és a s z á m ító g é p e k h a s z n á la tá t te k in te tb e v év e g y o rsa n m e g á lla p íth a tó. 55

6 A te lje s k o m p a tib ilitá s fo ly a m a to s b iz to s ítá s a a s ik e r e s in fo rm á c ió c s e re szem p o n tjá b ó l e lső d le g e s fo n to sság ú. íg y az é rd e k e lt o rs z á g o k s z a k e m b e re i fo ly a m a to sa n ja v a s la to t te h e tn e k a N É T fo g a lo m k é sz le té n e k b ő v íté s é re, de a b ő v íté s csa k ak k o r k e rü lh e t á tv e z e té s re a b á z is té z a u ru s z b a n és annak n e m z e ti nyelvű m egfelelő ib en, ha a z t az o rs z á g o k s z a k é rtő ib ő l á lló ta n á c s e g y sé g e se n elfo g ad ta. A ja v a s o lt fo g alm ak h a sz n á la ta c sa k is az e lfo g a d á st követően m e g en g e d e tt. Az itt le ír ta k n e m c s a k a b ő v íté s e k re, h an em v alam en n y i m ó d o s í t á s r a vonatk o zn ak. A b ő v íté s re, ille tv e m ó d o s ítá s ra v o n atk o zó ja v a s la to k a t b á rm e ly ré s z tv e v ő o rs z á g b eküld h eti a té z a u ru s z fo ly a m a to s g o n d o zásával m e g b íz o tt szo v je t é s n é m e t b á z is s z e rv n e k, m ig az e lfo g a d á st követően az e g y es o rs z á g o k n e m z e ti s z e rv e i k ö te le se k gondoskodni a v á lto z ta tá s o k á tv e z e té s é r ő l a N É T n e m z e ti nyelvű v á lto z a ta ib a n. Az elfo g ad o tt m ó d o sításo k n ak, ille tv e b ő v íté sek n e k m e g fe lelő en az MNK é p íté sü g y i tá jé k o z ta tá s i s z e rv e (az É p ítésü g y i T á jé k o z ta tá s i K özpont - ÉTK ) gondoskodik az uj d e s k rip to ro k k ó djainak m e g h a tá ro z á s á ró l é s az á tc s o p o rto s íto tt d e s k rip to ro k k ódjainak m e g v á lto z ta tá s á ró l. Az u g ró s z á m o s k ó d re n d s z e r le h ető v é te s z i az uj d e s k rip to ro k z a v a rta la n b e ille s z th e tő s é g é t a n ek ik m e g fe le lő h e ly re a fo g a lo m re n d s z e rb e. A két nyelvű (o ro sz -n é m e t) b á z is té z a u ru s z é s n e m z e ti n y elv ű (c s e h -s z lo vák, m ag y ar, lengyel, ro m á n ) v á lto z a ta i k ép ezik a N É T r e n d s z e r é t, a m e ly ben fo ly a m a to sa n gondoskodnak a ré s z tv e v ő o rs z á g o k s z a k e m b e re i a közös in fo rm á c ió k e re s ő nyelv további ö ssz e h a n g o lt f e jle s z té s é r ő l. A N É T d e s k rip - to rk é s z le té n e k m e g fe le lő sé g é t id ő nként közös k ís é r le te k k e l e lle n ő rz ik, é s a k ís é r le te k ö s s z e s íte tt e re d m é n y e i a la p já n v é g zik e l a s z ü k s é g e s nagyobb m ó d o s ítá s o k a t a té z a u ru s z o n. A N É T MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZA TA MINT A TÖBBI KGST ORSZÁGGAL FO LYTA TA N D Ó ÉPÍTÉSÜ G Y I IN FO RM Á CIÓ CSERE FO N TO S ESZK Ö ZE A KGST o rs z á g o k ép íté sü g y i tá jé k o z ta tá s i s z e rv e in e k sizak em b erei á lta l k ö zösen k id olgozott N em zetk ö zi É p ítésü g y i T é z a u ru sz je le n le g c sa k a g r a f i kus é s a s z is z te m a tik u s ré s z b ő l áll, a z a z a b e tű re n d e s h a rm a d ik fő ré s z m ég n e m k é sz ü lt e l. Az eddigi is m e r te té s b ő l k id erü l, hogy je le n le g a N É T -b en c s a k is a d e sk rip to ro k ta lá lh a tó k m eg, a n e m -d e s k rip to ro k nem, és n in cs k i d o lg o zva a d e s k rip to ro k közötti ro k o n i k a p c so la ti r e n d s z e r, v a la m in t a té z a u r u s z te lje s u ta lá s i r e n d s z e re, a m ely n a g y m érték b e n n ö v e li az in d e x elés g y o rs a s á g á t, és e z z e l együtt a té z a u ru s z h a sz n á lh a tó s á g á t. A té z a u ru s z b e tű re n d e s fő ré s z e azonban m á r c sa k a h a sz n á lh a tó d e s k r ip to ro k v o n atk o zásáb an dolg o zh ató ki több n y elv en. A különböző d e sk rip to ro k s z in o n im á i(n e m -d e s k rip to ro k ) u g y an is c sa k k ü lön-külön a N É T n e m z e ti nyelvű v á lto z a ta ib a n m u nkálhatók ki te lje s r é s z le te s s é g g e l. U g y an ez v o n atk o zik a több je le n té s ű, de fo rm a ila g azo n o s d e s k r ip to ro k ra (hom onim ák) is, továbbá a ro k o n i k a p c so la to k ra és u ta lá s o k ra. A fe ls o ro lta k olyan - a z eg y es n y elv ek s z e r in t eg y m ástó l e lté rő - fo g alm i körbe ta rto z n a k, a m e ly e k e t m á r n em le h e t k ö zösen az é rte lm i e g y ezőség a lap ján m e g h a tá ro z n i. A N É T v a la m e ly d e sk rip - to rá n a k u g y anis le h e t azo n o s szin o n im á ja a cseh, len g y el v ag y o ro s z n y e lv e k ben, de a n é m e t vagy m a g y a r nyelvben m á r e g y általá n n e m v aló szín ű, hogy van s z in o n im á ja. U g yanakkor m á s d e s k rip to ro k m a g y a r, ille tv e n é m et s z in o n im á in á l n yilván fo rd ito tt a h e ly z e t. E z e k e t fig y elem b e v év e k ic si a v a ló sz i- 56

7 n ü ség e annak, hogy a több nyelvű té z a u ru s z különböző n e m z e ti n y elv ű v á lto zata ib a n a n e m -d e s k rip to ro k a t azo n o s d e s k rip to ro k ró l azonos szám b a n h a tá ro z n á k m eg. É ppen e z é r t az é rd e k e lt o rs z á g o k s z a k é rtő i m e g á lla p o d ta k a b ban, hogy a b e tű re n d e s fő r é s z n e m z e ti nyelvű v á lto z a tá t m inden o rs z á g n y elv i s a já to s s á g a i s z e r in t külön-külön, önálló an d o lg o zza ki. A N É T h a z a i m e g fe le lő jé n e k k id o lg o z á sá t az elő bbiekben m egad o tt s z e m pontok s z e r in t k ezd tü k m eg. E lő s z ö r a N É T m a g y a r nyelvű g ra fik u s é s s z is z - te m a tik u s tá b lá z a ta i k é sz ü lte k e l. E zu tán a te lje s d e s k r ip to r - k é s z le te t ly u k s z a la g ra rö g z ite ttü k és szám itó g é p p e l e lv é g e z te ttü k a 10 e z e r d e s k r ip to r b e tű re n d b e re n d e z é s é t. Az igy e lk é s z ü lt b e tű re n d e s d e s k r ip to r-je g y z é k c sa k az a la p já t k ép ezi a b e tű re n d e s fő ré szn e k, a m e ly a fo g alm ak h ie ra rc h ik u s, tilto tt és ro k o n i k a p c s o la ta it k ellőképpen tü k rö ző, a szü k sé g e s " lá sd " és " lá s d m ég" u ta lá so k a t ta rta lm a z ó, v alam en n y i d e s k r ip to rt és n e m -d e s k r ip to rt m agáb a fo g laló té z a u r u s z - k ö te t. A z igy ö s s z e á llíto tt b e tű re n d e s fő ré s z az in d e x e lé s re szo lg á ló le g te lje s e b b d e s k r ip to r - k é s z le te t ta rta lm a z n i fogja, b iz to s ítv a a m ó d o sítá so k és k ie g é s z íté s e k fo ly am ato s á tv e z e té s é t. A m á g n e sszala g o n tá r o lt te lje s d e s k r ip to r-á llo m á n y b ó l b á rm ik o r le h e t tö rö lte tn i a m e g sz ű n t d e s- k rip to ro k a t, é s bevinni az ú ja k at, m a jd e z t követően a m ó d o sítá so k a t is t a r ta lm a zó te lje s b e tű re n d e s je g y zék e t id ő szak o n k én t szám ító g é p p e l ú jra k iír a tn i. A fe ls o ro lt 3 fő r é s z g ra fik u s, s z is z te m a tik u s, b e tű re n d e s) k ie g é s z íté sén ek te k in th e tő a k ó d szám o k eg y m ásu tá n következő s o rre n d jé b e n s z á m ító g é p pel k iir t d e s k rip to rje g y z é k, a m e ly leh ető v é te s z i a k ó d szám o k k ö zvetlen é r te lm e z é s é t, és je le n tő s s e g íts é g e t nyújt az uj k ó d szám o k m e g h a tá ro z á s á n á l is. Az é p íté sü g y i tá jé k o z ta tá s b a n k idolgozott sz á m itó g é p e s in fo rm á c ió tá ro ló és - k e r e s ő r e n d s z e r p ro g ra m ja i le h ető v é te sz ik, hogy a d e s k rip io ro k s e g íts é gével elv ég zen d ő v is s z a k e r e s é s t a d e s k rip to ro k v e rb á lis r é s z é v e l é s a kódokkal e g y a rá n t v é g re le h e t h a jta n i. T eh át a k e re s é s h e z sok e se tb e n e leg e n d ő k a sz ü k sé g e s d e s k rip to r-k ó d o k. A TÖBB NYELVŰ ÉPÍTÉSÜ G Y I TÉZA U RUSSZAL KAPCSOLATOS HAZAI TA PA SZTA LA TO K Az előbbi fe je z e te k b e n r é s z le te s e n is m e r te te tt N em zetk ö zi É p ítésü g y i T é z a u ru sz a KGST o rs z á g o k é p íté sü g y i tá jé k o z ta tá s i s z e rv e i á lta l k ö z ö se n k i dolg o zo tt in fo rm á c ió k e re s ő nyelv. A N ÉT az a láb b i o rs z á g o k közötti k o rs z e rű szám itó g é p e s in fo rm á c ió - c s e r é t kív án ja le h ető v é ten n i: B u lg á ria S zovjetunió C se h sz lo v á k ia L e n g y e lo rsz á g R om ánia NDK M a g y a ro rsz á g (Kuba és M ongólia c sa k később k ap cso ló d ik be az in fo rm á c ió c s e ré b e. ) A f e ls o ro lt o rs z á g o k közül az NDK, a Szovjetunió, C se h szlo v á k ia é s M a g y a ro rs z á g re n d e lk e z ik m á r a N É T n e m z e ti nyelvű v á lto z a tá v a l. A többi o r szág b an je le n le g d o lg o zn ak a n e m z e ti nyelvű v álto zato n. 57

8 T a p a sz ta la ta in k s z e r in t a K G ST-ben ré s z tv e v ő o rs z á g o k fo k o zato s á g a z a ti in te g rá c ió já b a n je le n tő s s z e re p e t já ts z ik - szin te n é lk ü lö z h e te tle n v e le já r ó ja - a s z ü k s é g sz e rű e n növekvő in fo rm á c ió c s e re. Az in fo r m á c ió c s e re hatékonysá g a c sa k is a szám itó g é p e s eszk ö zö k és m ó d s z e re k a lk a lm a z á s á v a l b iz to s íth ató kellő szin ten, am ely n ek elen g e d h e tetlen a la p ja a közös in fo rm á c ió k e re ső nyelv: a több nyelvű té z a u ru s z. A KGST o rsz á g o k é p íté sü g y i s z e rv e i á lta l a közös té z a u r u s s z a l v é g z e tt k ís é r le te k eddig a z t ig a zo lták, hogy a N É T e r r e a lk a lm a s, és a további e re d m é n y e s in fo rm á c ió c s e re e g y etlen le h e ts é g e s e s z köze. U gyanakkor tu d o m á su l k ell venni, hogy a n e m zetk ö z i eg y ü ttm ű k ö d és é r d ekében kidolgozott több nyelvű té z a u ru s z c sa k ritk á n fe le l m eg te lje s s é g g e l e g y -e g y o rs z á g s z a k á g a z a ti in fo rm áció ig é n y e in ek. É ppen e z é r t ki k ell fe jle s z te n i a s a já t n e m z e ti ig ények et fokozottabban te k in te tb e vevő, a N É T -te l k o m p a tib ilis n e m zeti té z a u ru s z t is. A h a zai ép ítésü g y i tá jé k o z ta tá s is m e r te te tt á llá s fo g la lá s a a több n y elvű té z a u ru s z o k ró l, v a la m in t az e té r e n ed d ig v é g z e tt m unka b iz o n y ítja, hogy a n e m z e tk ö z i in fo rm á c ió c s e re érd e k éb e n m inden ip a r i á g a z a tb a n s z ü k s é g s z e rű e n ki k ell dolgozni a közös in fo rm á c ió k e re ső n y elv et. A N em zetk ö zi T u d o m ányos és M űszaki R e n d sz e r in fo rm á c ió k e re ső n y e lv re n d s z e re v á rh a tó a n az á g a z a ti és s p e c iá lis a lr e n d s z e r e k több nyelvű té z a u ru s z a ib ó l jön lé tre, a m e ly m a k ro té z a u ru s z sz in te n b iz to s ítja az a lr e n d s z e r e k k ö zö tti k a p c so la to t. IRODALOM SPRANGER, U rsu la : Z isam m en fü h ru n g v e rs c h ie d e n s p ra c h ig e r und u n te rs c h ie d lic h s tr u k tu r i e r t e r T h e sa u re n u n te r e in em g e m e in sa m e Code. = In fo rm a tik, 20. évf no p. ARSZENOV, S z.t. - MUZRUKOV, N. B. - MAKARENKO, N. R. : P ro b le m ü jazükovoj s z o v m e s z tim o sz ti v m ezsd u n aro d n o j s z is z te m e n aucsn o j i te h n ic se sz k o j in fo rm a c ii. (A nyelv i k o m p a tib ilitá s p ro b é m á i a N em zetk ö zi T udom ányos é s M űszaki In fo rm á c ió s R en d sz erb en. ) = P ro b le m ü S zozd an ija i R a z v itija MSzNTI no p. P R IC E, N. H. - BYE, C. - N IB LETT, B. : O n -lin e s e a rc h in g of C ouncil of E u ro p e conventions and a g re e m e n ts. A study in b iliu n g u a l d o cu m en t r e t r i e v a l. = In fo rm atio n S to rag e and R e trie v a l, 10. évf no p. ROSENBAUM, H a n s-d ie te r: M ethodische G ru n d sä tz e fü r die E ra rb e itu n g m e h r s p r a c h ig e r T h e sa u re n d e r M itg lie d slä n d e r d es RGW. = In fo rm a tik, 21. évf no p. UNGURIAN, O lg ie rd i: P ro b lem w yboru jezy k a in fo rm a c y jn e g o d la k rajo w ego sy ste m u. = A ktualne P ro b le m y In fo rm a c ji i D o k u m entacji. 19. évf no p. M OJZISEK, J. : P e rs z p e k tiv ü ra z v itija IP J a v n á c ió n á l nüh i m e zsd u n a - ro d n ü h s z is z te m a h n a u c sn o -te c h n ic se sz k o j in fo rm a c ii. (Az in fo rm á c ió k e re ső n y e lv ek fe jlő d é sé n e k p e rs p e k tív á i a n e m z e ti és n e m z e tk ö z i tu d o m á n y o s-m ű s z a k i in fo rm á c ió s re n d s z e re k b e n. ) = P ro b le m ü S zo zd an ija i R a z v itija M SzNTI, no p. 58

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja*

TÁRSULATI ÜGYEK. Stev. m int növény egyesület tagja* A n ö v é n y t a n i s z a k o s z t á l y á p rilis 1 3 -ik á n ta r to tt ü lé s é n TÁRSULATI ÜGYEK. 1 8 9 8. év i I. C s ap o d i Istv án e lő a d á s t tamr t e ly s z ű k e b b k ö rű b iz o tts

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

1. AZ ELŐZM ÉNYEK G

1. AZ ELŐZM ÉNYEK G 18 1. AZ ELŐZM ÉNYEK 1872-1G A te rm é sz e tv é d e le m e szm éje a term észettu d o m án y o k fe jlő d é sé v e l és a re fo rm k o rb a n végbem enő g a z d a s á g i, tá rsa d a lm i v á lto z á

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g

ÁBTL- 4.2-109 - 47/3-1973 /1. BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g BM. I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG K özpo nti E llá tó P ara n c sn o k sá g Szám: 109-47 / 3-1973. T árg y : Ü g y in té z ő i g é p já r mkűvekkel a p c s o la to s e l j á r á s. BM. I V /I I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

4025 Debrecen, P etőfi tér 10. Telefon: T elex: PIRKON RENDS ZER.IS MERTETÉS

4025 Debrecen, P etőfi tér 10. Telefon: T elex: PIRKON RENDS ZER.IS MERTETÉS TISZANTÜLI in f o r m á c ió s é s s z e r v e z ő lean y v Al l a l a t 4025 Debrecen, P etőfi tér 10. Telefon: 06-52-17-700 T elex: 72-371 PIRKON FŐKÖNYVI ÉS PÉNZÜGYI RENDSZER RENDS ZER.IS MERTETÉS A

Részletesebben

ialgotarjáni BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE

ialgotarjáni BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE 197 6 ' * V e / cj^ xh/ \ (4 s /< /4 jfíc L /

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány

Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Számítógépes hálózatok egységes tárgyalási módja az ISO-OSI szabvány Tóth Tivadar mk. órgy. Egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar K o ru n k ta lá n

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Ü ó Ü ĺ ö ő ó ó ö ö ü í ü ő ő ó ú ő ó í ó ő ö ü Ę ő ű ö ő ó ó ó ó ö ö ó ó ű ö ő ő ó ó ő ĺ ó ű ö ö ĺó ú ő ĺő ó í í ú í ó ö ó ú í ó ó ő ü ü ő ő ó ĺ ó ĺ

Ü ó Ü ĺ ö ő ó ó ö ö ü í ü ő ő ó ú ő ó í ó ő ö ü Ę ő ű ö ő ó ó ó ó ö ö ó ó ű ö ő ő ó ó ő ĺ ó ű ö ö ĺó ú ő ĺő ó í í ú í ó ö ó ú í ó ó ő ü ü ő ő ó ĺ ó ĺ ó ü í ó í ó ü í Ü ó í ó őú ü ű ű ó ö ú í í ó ő í ő ő í ö ú ő ö ő ö ő ú ö ő ú í ĺ ő ü ő ó ü ő ő í ö ó ű ű í ó ú ĺ í ó ó ó ü ú ĺ ó ő ó ü ö ü ö ó ó ő í ó í ő í ó ü ö ö ú ö ú ú ő ó ő í Ü í í ĺö ő ő í ö ó ő

Részletesebben

A év csiüagatlasza URANOMETRIA ^a*»y^appopo»t fi W ttuioi.

A év csiüagatlasza URANOMETRIA ^a*»y^appopo»t fi W ttuioi. A 2000. év csiüagatlasza URANOMETRIA2000.0 ^a*»y^appopo»t fi W ttuioi. 6 akinek ja v a s la tá ra bevonták munkába a számítógépes c s illa g té rk é p -sz e rk e szté s s e l foglalkozó Barry Rappaportot

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

Nyomatott a kiadótulajdonos LAPKIADÓ R T. nyomdájában. rommálött Álca zai egyik belső u.v a ;n. m o - JAXJJJR 25 - x x m.

Nyomatott a kiadótulajdonos LAPKIADÓ R T. nyomdájában. rommálött Álca zai egyik belső u.v a ;n. m o - JAXJJJR 25 - x x m. m o - JAXJJJR 25 - x x m. ÉVF- 21 SZÁM P B a lr a ; A z olasz A lp a sa k P tö v é b e n v a s ú ti } ta k egy k im u s t r á lt k o c sit á ta l a k ít ó t- tu r is ta s z á lló n a k.. Jo b b ra: E g

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

1906-ban megjelent magyar könyvek.

1906-ban megjelent magyar könyvek. 1906-ban megjelent magyar könyvek. Abonyi L a jo s m u n k á i V I. X V. k ö t e t. S a jt ó a lá r e n d e z t e E n d r ö d i S á n d o r. (8 -r.) B u d a p e s t, 19 0 6. R é v a i T e s t v é r e k.

Részletesebben

Közlekedési naptár a évi menetrendi időszakra

Közlekedési naptár a évi menetrendi időszakra Közlekedési naptár a 2015-2016. évi menetrendi időszakra Normál álló szám jelzi a munkanapi közlekedési rendet. Vastag-dőlt szám jelzi a pénteki közlekedési rendet. Sötétített alap jelzi a szombati közlekedési

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Hatályon kívül helyezve A MAGYAR NÉPKÖZTÁRS A SÁG sz á m ú PARANCSA. Budapest, évi január hó 10-én.

Hatályon kívül helyezve A MAGYAR NÉPKÖZTÁRS A SÁG sz á m ú PARANCSA. Budapest, évi január hó 10-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10 21/2/1966. 44 Hatályon kívül helyezve 8/1991 BMut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRS A SÁG BELÜGY M I N I S Z T E R É N E K 0 0 2. sz á m ú PARANCSA Budapest, 1966. évi január

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET

Indiform IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET utcai és társasági viseletek gyártása és forgalmazása IGENYES, PRAKTIKUS, ELEGÁNS VISELET T Indiform m Mintabolt és nagykereskedés 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. tel/fax: 06/23 359-158 Nyitva:

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

ĺ Á É ó ö ĺ óđ ń í ó ł ö ö ľ ľ ó ö ö ł É ó ö ľ ő ľ ö í ő ľ ľ ľ ľ í ľ í ľ ő í ĺ ö ö ć ľ ó ľľ ś ő ł ż ő ö ňő ľ óĺ ĺ ő ľ ň í ľí ĺ őľ ľ ľ Á ľ ľ ľ ó ľ ľ Ś

ĺ Á É ó ö ĺ óđ ń í ó ł ö ö ľ ľ ó ö ö ł É ó ö ľ ő ľ ö í ő ľ ľ ľ ľ í ľ í ľ ő í ĺ ö ö ć ľ ó ľľ ś ő ł ż ő ö ňő ľ óĺ ĺ ő ľ ň í ľí ĺ őľ ľ ľ Á ľ ľ ľ ó ľ ľ Ś ľ ĺ ł Ą ą ľ ć ęľ ť ď ŕ Á Ü Ő Á Ő É ÍľÁ ł Á Á Á Á ĺ É É Áľł Á Ó ľá ł Á ł Á Á Á ľ ł Á ŕ ĺ ö ľ í ĺ ľ ö Ż ó ő ô ĺ Á É ó ö ĺ óđ ń í ó ł ö ö ľ ľ ó ö ö ł É ó ö ľ ő ľ ö í ő ľ ľ ľ ľ í ľ í ľ ő í ĺ ö ö ć ľ ó ľľ ś

Részletesebben

Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä

Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä ľ ľ Í Ú É Ö Ö ý ä Ö Ö Í É Ö Ö ľľ ľ ľ ŕ ľ ľ ä ť ä ü Í ď É ľ ú Í Ö É Ö Ú Ú ę ú Ö Í đ ť É ÁšÄ Ö É ä ŕ Ü Í Í Í Í ń Ö Í Í Äń Đ ü ü Í Ľ ř Ú Ň Ą Ü Í Í Ó Í Í Ö Í Ó ż źď ľä Ę Ęľ ŕ ť Í ľ ä ü ą ő ť ő ő Ö ď ľť ľ ť

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT

DÉVAVÁNYA ECSEGFALVA. nap. K r im in á l is RENDŐR SÉGI HÍREK. Független időszaki lap 1. évfolyam, 1996. április Ára: 19.50 FT 30 nap -Az ön korm án yzat p á lyáza ti úton kér támogatást két terület ren dezésére a F öld védelmi Alaptól. -Vaszkó Im réné m a gánjellegű okokra hivatkozva kérte felmentését óvodavezetői állásából.

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í ö á ő ü ó ü ö á á ó ö Ö á á ő ü á ö á ó ó ó ö á í ö á ó ő ó ö á ü í á í á á á ó ó ó á á á ó ó ő ő ö ő ő á ó Á á ü ö á á ö á ü ó á ü ő á á á ő ő á á á ö Ö á Í á Ö á ö á á Í ü á ű á í á á ó ö ő á á í ó ö

Részletesebben

REND-TARTOMÁNYI KÖZLÖNY

REND-TARTOMÁNYI KÖZLÖNY K ézirat gyanánt. V I. évf. 4. szám. REND-TARTOMÁNYI KÖZLÖNY a kap. sz. Jánosról n evezeti Ferenerendi tartom ány HIVATALOS LAPJA. Megjelenik Juíius kivételévei minden Inónap közepén. 1917. Nov. A FŐTISZT

Részletesebben

ő ő ű í ó ú í ű í ó ő ő ő ő í í Á í ü ó É í í ő ő í ó ő ő ő ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő ó

ő ő ű í ó ú í ű í ó ő ő ő ő í í Á í ü ó É í í ő ő í ó ő ő ő ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő ó ő ő ű í ó ő ú ő ü ő ü ő ő ó ó ü ü ü ü ü ü ó í ü í ó ü ü ő ó ő ó ő ő í ő ó ó ő ő ű í ó ú í ű í ó ő ő ő ő í í Á í ü ó É í í ő ő í ó ő ő ő ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő ó ő ő ű í ó ú í ü ű í ó ő ő ő ő í ő ő ő ő í

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í Á íí ű ő ü ő í ü Íő ő í í ő ő í ő ő ü É ő ííí ő ő ü ő ő ő ő ő ú ű í ő í Á Á ő ü ü ő ű ő í ő ü ű í ű í ü í í ü Í ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í ű ü ú Ó í Á í í Á Á í ű ü í í ű ü

Részletesebben

ö ő ó í ő ü ő ö ő ő ö í ő ó ő ü ú ő ö í ő ő ö ő ü ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ő ó ő ő ó í ő ó ó ő Ó ó ö ö Ö ó ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í

ö ő ó í ő ü ő ö ő ő ö í ő ó ő ü ú ő ö í ő ő ö ő ü ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ő ó ő ő ó í ő ó ó ő Ó ó ö ö Ö ó ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í ü ö ö ő ü ó ü ő ü ö Ö ó ő ő ő ő ő ó í ő Á ő ó í Ó Á ö ö ö ő ő ó ő ü í ü ü ő ó ő ő ő ö ő ő Ő ó ő ü ő ó ő ó ű ü ó ő ó ó ü ü ő ő ó ó Á í Ó ó ő ő ó ő ó ó ő ó ó ö ö Ö ő ő ó ő ö Ö ő ü ő ó ő ö ő ó í ő ü ő ö ő

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZETE SOFTWARE IMPLEMENTÁCIÓS NYELVEK I r t a : Fabók J u lia n n a Tanulmányok 125/1981 A k ia d á s é r t f e l e l ő s : DR.

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

Ą ö ő ö ö ľ ľ ő ű ľ ő ő ź ú ľ ő ą ö ő źůő ú Ĺ ő ü Ż ő ľ ü ő ę ľ ö ľ ľ ý ľ ü ü ź ý ľ ľü ü ľ ö ő öľü ľ ü ü ö ö ź ű ľ ý ľ ő ő Ö ľ ź ő ä ź ő ü đ ő Á ő ö ö

Ą ö ő ö ö ľ ľ ő ű ľ ő ő ź ú ľ ő ą ö ő źůő ú Ĺ ő ü Ż ő ľ ü ő ę ľ ö ľ ľ ý ľ ü ü ź ý ľ ľü ü ľ ö ő öľü ľ ü ü ö ö ź ű ľ ý ľ ő ő Ö ľ ź ő ä ź ő ü đ ő Á ő ö ö ő ľ ő ő ü ő ľ ő ő ü ő ľ ľ ľ ú ü ö ź ő É Í É É ľ Á Á É Ü É Ü Á Ő É Íľ ľ Ü ľé É Ü É É Á Ł ü ľ ľ łá ő ő ő ú ź ö ö ü ź ő ö ö ő ő ź ź ö ő ú ő ő ö ő ö ö ú ő ú ö ő ő ű ű ö ő ő ü ő ü ľ ő ő ő Ą ö ő ö ö ľ ľ ő ű

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

Témakörök. A közigazgatási jogi aktustan. I.2. Közigazgatási cselekmények - jogviszonyok A közigazgatás joghoz kötöttségének elve

Témakörök. A közigazgatási jogi aktustan. I.2. Közigazgatási cselekmények - jogviszonyok A közigazgatás joghoz kötöttségének elve Témakörök A közigazgatási jogi tan I. Közigazgatási jogviszonyok közigazgatási cselekmények II. A közigazgatási cselekmények rendszerezése III. Az ok érvényessége 1. Érvényességi kellékek 2. Jogszerűség

Részletesebben

é ö ĺ é ő ö á á ő ó é á ó ö á á á á é ó ö á á á ó á ö é ő é ő é ő ö á ú ó í ó é é ö é Ü ő é ü ö ü ö é é ö á í á á ö ü ő ő é é é á á ĺ í á á é á ó é á

é ö ĺ é ő ö á á ő ó é á ó ö á á á á é ó ö á á á ó á ö é ő é ő é ő ö á ú ó í ó é é ö é Ü ő é ü ö ü ö é é ö á í á á ö ü ő ő é é é á á ĺ í á á é á ó é á Ö é ü ĺ á á áľ Ô ľ á é ę ĺ é é ĺ öľ ö ö óľ ľ ö á áľó ü é áľ á á á á ľ ľ á áľ ľ Í á áľ ľ ľ á ľ é ľ ľ ľá ö áľ áľ ľ á á é á é é ĺł Ĺ ľ ő ľ á ľ ő ľ á á ő é ľ é é ľ á á ő ö ö é ü á ő ľ áľ é é Ü é á ĺ ľ ĺ ľü

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

Á T IS Z m IS T M T IS Z 2 B L B T. A z ember le te n t is z t e le t é r e te re m te te tt. A H e id e lb e rg i Ká~

Á T IS Z m IS T M T IS Z 2 B L B T. A z ember le te n t is z t e le t é r e te re m te te tt. A H e id e lb e rg i Ká~ 42 1 0. Y Íg ke re e a t u tá n i ne/e/edik vagvárnap. Á T S Z m S T M T S Z 2 B L B T. Jakab 1, 27 Jakab 1, 19-27 s A z ember le te n t is z t e le t é r e te re m te te tt. A H e id e lb e rg i Ká~ g

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ü ó ĺ ĺ ĺ ö ĺ đ ĺľ í ű ö ó ú ľ ö ľ í ó Ĺ Ú ł ó ĺ

ü ó ĺ ĺ ĺ ö ĺ đ ĺľ í ű ö ó ú ľ ö ľ í ó Ĺ Ú ł ó ĺ ó ľ ĺ ü ľ ü ú ľ ľ ľ ľó Í ľ ĺ ń ľ ű ł ľ ľ ľ ű ü ű í í ö É Í ĺ É É É Ü Ĺ É Í ľ Ü ľ ľé ó É Ü É É Á ą É üô Ż ľ ĺ źí í ź ľ ü ü ź ü đ ź ó ľ í ź ľ ü đ ľ í ę Ě ľ Ú ü ó ĺ ĺ ĺ ö ĺ đ ĺľ í ű ö ó ú ľ ö ľ í ó Ĺ Ú ł

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben