Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében"

Átírás

1 Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 I. Törvényi háttér...3 II. Helyzetelemzés Az intézmény alapadatai és a gyermekek összetételére vonatkozó adatok vizsgálata A nevelés eredményességének vizsgálata A halmozottan hátrányos helyzető, illetve SNI gyermekek részvételi adatainak vizsgálata az óvoda nyújtotta programokban A nevelés feltételeinek vizsgálata az óvodában Személyi feltételek: Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben Az óvoda nevelési gyakorlatának vizsgálata, pedagógusok módszertani képzettsége Az óvodai ellátás biztosítása Az óvoda és szakmai-társadalmi környezete kapcsolatrendszerének vizsgálata...13 III. A helyzetelemzés összegzése...15 IV. Intézkedési terv Az intézkedési terv célja Értékeink, küldetésünk Összefüggés az Esélyegyenlıségi Helyzetelemzéssel Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Célmeghatározás Jövıképünk Céljaink rövid távon (egy éven belül) Céljaink középtávon (három éven belül) Céljaink hosszú távon (hat éven belül)...22 Akcióterv Kötelezettségek és felelısség Megvalósítás Megvalósulást segítı egyéb programok Kockázatelemzés Monitoring és nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás A Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv elfogadásának módja és dátuma

3 Bevezetés A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2008 májusában készítette el Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervét. Jelen dokumentum erre alapozva, de a Minisztérium által 2010-ben kiadott új szakmai útmutató alapján készült, figyelembe véve az intézményi aktuális adatait, helyi pedagógiai programját, minıségirányítási programját, szervezeti és mőködési szabályzatát. I. Törvényi háttér A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) foglalkozik a tanulói jogokkal, a tanulói különös jogokkal, kimondja, hogy az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelıen kell gyakorolni, illetıleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerő gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthetı rendeltetésszerőnek, ha az e törvényben és a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvényben (továbbiakban: szakképzési törvény), illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetıségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésrıl szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. A jogrend eddig is szabályozta az egyenlı bánásmóddal kapcsolatos jogokat. Több jogszabályban és alkotmánybírósági határozatban szerepel ezzel kapcsolatos állásfoglalás, de nem voltak egységesek a használt fogalmak, a szabályozás nem szankcionálta kellıképpen ezeknek a jogoknak a megsértését. Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: egyenlı bánásmódról szóló törvény) törekszik ezeknek a hiányosságoknak pótlására, az európai normákkal való összhang megteremtésére. 3

4 A diszkrimináció és esélyegyenlıség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja meg a törvényi elıírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létezı egyenlıtlenségeket. Pontosan ezért van szükség esélyegyenlıségi politikára. Az egyenlı bánásmóddal szemben az esélyegyenlıségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erıfeszítéseket tegyenek a nık, a romák, a mélyszegénységben élık valamint a fogyatékossággal élık (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlıségének javítása érdekében. Az esélyegyenlıségi politika tehát nem esik egybe az egyenlı bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlı eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözıbb területein oktatás, egészségügy, munkaerıpiac, szociális biztonság stb., de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érı hátrányok. Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyek javításán azt kell érteni, hogy a fenntartó/ az intézmény hatékonyan eljuttatja az információkat az érintettekhez, javítja hozzáférésüket a már létezı szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el ıket. Halmozottan hátrányos helyzető gyermek, tanuló Hátrányos helyzető gyermek, tanuló: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, továbbá halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. (A közoktatásról szóló törvén 121. (1) bek. 14. pontjában foglaltak szerint). Egyenlı bánásmód, esélyegyenlıség, pozitív megkülönböztetés Az egyenlı bánásmódról szóló törvény egy törvényen belül kívánja szabályozni az egyenlı bánásmódra és az esélyegyenlıségre vonatkozó szabályokat. 4

5 Az egyenlı bánásmód követelménye a kötelezettektıl azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. Alapvetıen tehát az egyenlı bánásmód követelménye az egyik oldalon kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlı emberi méltóságát. A jogosult oldalán ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthetı igénye van arra, hogy ıt egyenlı méltóságú személyként kezeljék. Hétköznapi nyelven fogalmazva jogsérelem esetén az államnak kötelessége a sérelem ellen fellépni, tehát az illetı elvárhatja ennek betartását! Ezzel szemben az esélyegyenlıség esetén senkinek sincs jogosultságként kikényszeríthetı igénye, hétköznapi nyelven ilyen elvárással nem léphet fel elmaradása esetén. Az egyenlı bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: amely államilag jóváhagyott vagy elıírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam - közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy - közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). Az egyenlı bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen: - az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, - az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, - a teljesítmények értékelése, - az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, - az oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés, - a kollégiumi elhelyezés és ellátás, - az oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, - a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 5

6 - az oktatásban való részvétellel összefüggı jogviszony megszüntetése során. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport: - jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, - olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetıségét. Az oktatási intézményekben nem mőködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülıi vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri. Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha - közoktatási intézményben a szülık kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, - felsıoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyızıdésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag elıírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. A fenti törvényi hivatkozások szellemében a Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda a következıkben dolgozza ki Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját. 6

7 II. Helyzetelemzés 1. Az intézmény alapadatai és a gyermekek összetételére vonatkozó adatok vizsgálata Az intézmény OM azonosító száma: Óvodai feladat ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Óvodába beíratott hátrányos helyzető gyermekek száma Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma*1 Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma* Integráltan nevelt SNI gyermekek száma 0 1 Gyógypedagógiai nevelésben részesülı óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) Fıállású pedagógusok száma 9 9 *1, *2: Az óvodának nincs körzethatára, ezért ezek a kérdések nem értelmezhetıek. 7

8 A Fehér Kavics óvoda a XI. kerületben mőködik, elsısorban a Kelenföldi Református Egyházközséghez tartozó családok íratják be ide a gyerekeiket. Ennek megfelelıen a gyerekek többsége kerületi, de szomszédos kerületekbıl és közeli településrıl is járnak az intézménybe. Az óvodába jóval többen jelentkeznek, mint ahány gyermeket fogadni tudnak, a felvételnél az óvoda jellegébıl fakadóan az elsıdleges szempont a Kelenföldi Református Gyülekezethez való tartozás illetve a református nevelés iránti igény erıssége. (A felvétel során érvényesíthetı szempontokat részletesen rangsorolja az óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata, túljelentkezés esetén figyelembe vehetı a felekezeti hovatartozás és a már odajáró testvér.) A kerületi óvodai körzetek az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkoznak, így a Fehér Kavics Óvodának nincs körzete, a gyermekek felvételekor szokásos kerületi egyeztetéseken nem vesznek részt. Ugyanakkor az Intézmény a hátrányos helyzető gyermekeknek és a gyermeküket egyedül nevelı szülıknek segítséget kíván nyújtani, így ezek a gyermekeket - szülıi nyilatkozat alapján - a felvételnél elınyben részesíti. A felvétel során tájékozódnak a gyermekek esetleges SNI besorolásáról is, annak érdekében, hogy az érintetteknek a megfelelı fejlesztı programokat tudják biztosítani. A halmozottan hátrányos helyzet az óvodába történı jelentkezésnél nem derül ki, így jelenleg errıl nyilvántartással az intézmény nem rendelkezik, a továbbiakban erre intézkedést kell tervezni. Az intézmény 98 férıhelyen jelenleg 101 gyermeket fogad, ebbıl 1 gyermek sajátos nevelési igényő, a hátrányos helyzető gyermekek száma: 5 fı. Halmozottan hátrányos helyzető gyermek nem jár az óvodába Óvodai csoport és neve) (foka Gyermeklétszám a csoportban Összesen HH/HHH SNI kicsi 25 2/0 középsı 25 0 nagy 25 2/0 vegyes csoport 26 1/0 1 8

9 Az óvoda négy csoporttal mőködik. A csoportok életkor szerint szervezıdnek, illetve van egy vegyes csoport. A vegyes csoportból néhány gyermek az adott tanévben iskolába megy, a többi gyermek még marad az óvodában, a nagycsoportból valamennyien iskolába mennek. Elıfordul, hogy egy-egy csoportban van néhány olyan gyermek, aki kora szerint nem abba a csoportba illene, más szempontok alapján viszont oda került (testvérek, csoportlétszám). A gyermekek csoportokba való beosztásánál a HH, HHH helyzet nem játszik szerepet, mindössze 5 HH gyermek jár jelenleg az intézménybe, egyik gyermek sem halmozottan hátrányos helyzető, 1 fı SNI gyermek integrált nevelését az intézmény biztosítja. A csoportok közötti szegregáció vizsgálata nem releváns, megállapítható, hogy az óvoda szegregált oktatásszervezési gyakorlatot nem folytat. 2 A nevelés eredményességének vizsgálata Az óvodában folyó pedagógiai munka az iskolai munkát jellemzı konkrét mérıszámok (lemorzsolódás, eredményesség, továbbtanulás, hiányzások) hiányában kevéssé mérhetı. Annyit leszögezhetünk, hogy az óvoda iránt folyamatos az érdeklıdés, a családok részérıl igény mutatkozik több gyermek elhelyezésére. Az itt beóvodázott gyerekek általában nem váltanak, innen mennek iskolába. Amennyiben halmozottan hátrányos helyzető gyermek kerül az óvodába (vagy pontosabb felmérés után a mostani óvodások közül bizonyul valamelyikük halmozottan hátrányos helyzetőnek), szociális hátrányaik kompenzálására, esélyeik növelésére az óvoda pedagógiai programja alapján alkalmasnak tekinthetı: nevelési alapelvei, különösen a társas együttéléshez szükséges alapvetı magatartásformák (másokat toleráló magatartás, segítıkészség, együttérzés) kialakítására való törekvés az esélyegyenlıség megteremtése irányába hatnak. 3 A halmozottan hátrányos helyzető, illetve SNI gyermekek részvételi adatainak vizsgálata az óvoda nyújtotta programokban A HH gyermekek az egész napos ellátás keretében minden segítséget megkapnak kiegyensúlyozott fejlıdésük érdekében. Az SNI gyermekek integrált nevelését az intézmény deklaráltan nem vállalja fel. Ennek ellenére minden évben van 1-1 gyermek, aki sajátos nevelési igényő, s az intézmény az ı gondozásukat-nevelésüket ellátja, biztosítja számukra a 9

10 szükséges szolgáltatásokat részben helyben saját jól képzett szakembereik által, részben külsı intézményi kapcsolatokon keresztül. A Fehér Kavics óvoda alapító okiratában nem szerepel a sajátos nevelési igényő gyermekek fogadása, az integrált nevelés feltételeit nem látják biztosítottnak. Ennek ellenére fogadtak már sajátos nevelési igényő gyermeket. Mivel a sajátos nevelési igényő gyermekek integrált nevelése nem szerepel az óvoda rövid távú céljai között, az óvodapedagógusok által vállalt továbbképzések ez az irány eddig nem volt hangsúlyos. Miután a sajátos nevelési igény az esetek túlnyomó többségében nem jelenik meg 3 éves korban, az óvodába kerüléskor, csak késıbb, az óvodai évek alatt, így idırıl idıre adódik olyan helyzet, hogy integráltan nevelnek sajátos nevelési igényő gyermeket. Szükség esetén segítséget kapnak a kerületi nevelési tanácsadótól, illetve az óvodában van egy olyan pedagógus, akinek fejlesztıpedagógusi végzettsége is van, egy pedagógus pedig jelenleg folytatja tanulmányait fejlesztıpedagógia szakon. Valamennyi gyermek egyaránt részt vesz az intézmény által nyújtott programokban, valamennyi gyermek részesül az óvoda gazdag pedagógiai programja által nyújtott szolgáltatásokból, fejlesztésekbıl. Az óvoda pedagógiai programjának megfelelıen nagy hangsúlyt fektet a mozgásra: a mindennapos csoportszobai testnevelés mellett hetente egyszer van mód tornatermi foglalkozásra (a tornaterem az épület nemrég felújított szárnyában van, nagyszerő lehetıséget biztosít az óvodások mozgásfejlesztésére). Minden mozgásos program: tánc, foci, TSM, stb. a kiválóan felszerelt tornateremben zajlik. A gyerekek az idıjárástól függıen sok idıt töltenek szabad játékkal az udvaron. Az óvodai nevelés kiemelt területe a környezeti nevelés, ami a mindennapok gyakorlatába beépülve (például a szelektív hulladékgyőjtés illetve a kiskertek kialakítása révén) kiegészíti a környezı világ tevékeny megismerése területet. Mind a négy csoport hetente néptáncfoglalkozáson vesz részt, félévente 5 alkalommal kerül sor egyéb, minden csoport számára közös programokra. A kerülettel kötött közoktatási megállapodás keretében a kerületi logopédiai szolgálat biztosítja a nagycsoportosok logopédiai ellátását. Az óvoda kínál olyan programokat, amin a gyermekek a szülık választása alapján vehetnek részt (ovi-foci) és olyanokat, amelyeket a gyermekek állapotának szőrése alapján javasolnak. Az óvoda speciális szolgáltatásai közé tartozik a TSMT (tervezett szenzomotoros tréningidegrendszeri érésben elmaradott gyermekek számára). Az intézményben mindenkit kiszőrnek és helyben igénybe vehetı a szolgáltatás kedvezményes térítési díj ellenében. A szőrésen alapuló, illetve a csoportszinten választott tevékenységek esetében is biztosított a hátrányos helyzető gyerekek egyenlı hozzáférése. 10

11 4 A nevelés feltételeinek vizsgálata az óvodában 4.1. Személyi feltételek: Az óvónıi létszám megfelel a törvényi elıírásoknak, humánerıforrás hiány nincs az sokoldalúan képzettek. A 9 fıállású óvónı közül valamennyi felsıfokú óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik, ezen belül 1 fı konduktori, 1fı pedig fejlesztı pedagógusi végzettséget is szerzett. További 1 fı jelenleg az ELTE PTK fejlesztıpedagógusi szakán folytatja tanulmányait, 2 pedagógus pedig hitoktatói végzettséggel rendelkezik. Heti 3 alkalommal jár az intézménybe utazó logopédus. Az XI. kerületi Önkormányzat biztosít az intézmény számára gyógy-testnevelıt, pszichológusi szolgáltatást pedig a kerületi Nevelési tanácsadó nyújt a gyermekeknek szükség esetén, helyben, az óvodában Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény db gyermekek száma HH / HHH gyermekek száma SNI gyermekek száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szintő) 3 Tornaterem /0 1 Az óvoda jelenleg egy korábban bölcsıdeként üzemelı épületben mőködik. Az épület 4 megfelelı csoportszobából, négy gyermek-vizesblokkból, fejlesztı szobából, szülıi fogadó szobából és kiszolgáló helyiségekbıl áll, a nemrég felújított szárnyban alakították ki a tágas, 11

12 90 nm-es tornatermet és egy áhítatos szobát. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek az óvoda felszerelésének bıvítésére és korszerősítésére. 5 Az óvoda nevelési gyakorlatának vizsgálata, pedagógusok módszertani képzettsége Az óvodában alkalmazott korszerő pedagógiai módszerekre részben a pedagógiai programból, részben a választott módszertani továbbképzésekbıl következtethetünk. A helyi nevelési elvekben kiemelt helyen szerepel a differenciált, a gyermek egyéni adottságait figyelembe vevı fejlesztés. A különbözı tevékenységek tematikájában, illetve eszközrendszerében megjelenik az óvoda református jellege. Az óvoda valamennyi óvodapedagógusának fıiskolai végzettsége van. A pedagógusok sokféle továbbképzésen vettek részt: - Keresztyén nevelés - Komplex (katethetikai-mővészeti) tevékenységek egyházak és szerzetesrendek által fenntartott óvodák óvodapedagógusai számára - Zoopedagógia - Környezetkultúra az óvodában - Népi játszóház vezetı - Közoktatás vezetı szak (óvodavezetı) - Korszerő módszerek, technikák, eszközök a vizuális nevelésben. A továbbképzések tervezésénél elınyben részesítik a keresztyén nevelést. Az ilyen jellegő továbbképzések kiválasztásában és szervezésében a Református Pedagógiai Intézet nyújt segítséget. Az óvoda kiemelt programja a környezeti nevelés, ezt az óvodában a Környezı világ tevékeny megismerése munkacsoport koordinálja. Az óvoda keresztyén pedagógiájának súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása, ennek érdekében az óvodapedagógusok keresztyén elkötelezettsége mellett a választott továbbképzések elsısorban azt szolgálják, hogy a gyerekek felé a keresztyén értékrendet hitelesen tudják közvetíteni. A hitéleti továbbképzéseket kiegészítik a modern pedagógia különbözı irányait képviselı továbbképzések, amelyeket az óvoda profiljának megfelelıen választanak ki. Az említett továbbképzések többsége jól 12

13 használható hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető gyerekek óvodai nevelésében is. 6 Az óvodai ellátás biztosítása Az óvodába jelenleg 98 férıhelyen 101 gyermeket fogad fenntartói engedéllyel, de a jelentkezık száma így is meghaladja a felvehetı gyermekek számát. Lenne igény további férıhelyek iránt. Az idei tanévben 28 gyermek jár az óvodába más településrıl/ kerületbıl. (Budaörs, Galgamácsa, Diósd, Érd, Zsámbék, Tárnok, Ócsa, Szigetszentmiklós, Biatorbágy, Sóskút). A gyerekek zöme jellemzıen a XI. kerületben lakik, az óvoda után általában a kerület különbözı általános iskoláiban kezdik meg iskolai tanulmányaikat. Az óvodának nem kerületi fenntartású intézmény lévén nincs körzete, a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek 3 éves kortól való óvodáztatása többnyire a körzeti óvodában történik, így nem valószínősíthetı a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek számának jelentıs növekedése. Az óvoda a szülık munkarendjéhez alkalmazkodva 7 órától óráig tart nyitva. 7 Az óvoda és szakmai-társadalmi környezete kapcsolatrendszerének vizsgálata Az óvoda rendszeres kapcsolatban áll a Gyermekjóléti szolgálattal és a védınıkkel, együttmőködnek a kerületi nevelési tanácsadóval. Református fenntartású intézmény lévén a kerületi szakintézmények mellett szakmai segítséget kaphatnak a Református Pedagógiai Szakszolgálattól is. Állandó kölcsönös kapcsolatban állnak a Kelenföldi Református Egyházközséggel, lévén, hogy a családok egy része ehhez a gyülekezethez tartozik. Részben ennek köszönhetı, hogy a szülıkkel az általában megszokottnál folyamatosabb kapcsolatot tartanak fenn. Az óvoda hitvallásának megfelelıen a szülıket partnernek tekintik, a családdal való együttmőködésre nagy hangsúlyt helyeznek. Óvodába kerüléskor minden kisgyerek családját meglátogatják, hogy jobban tudják segíteni az óvodáztatás indulását. Mindezek a tényezık halmozottan hátrányos helyzető gyerekek fogadásakor kedvezı feltételeket teremtenek az esélyegyenlıség biztosításához. Az óvodának nincs szoros kapcsolata a kerületi általános iskolákkal, a szülık iskolaválasztását a nevelési tanácsadó szakembere segítheti, illetve fontos hatása van az 13

14 informális információáramlásnak. Szorosabb a kapcsolat a fıvárosi református iskolákkal, illetve kerületi katolikus iskolával. A kerületi gyermekorvosi szolgálattal (XI: ker Gyógyír KHT) van szerzıdése az intézménynek, a védını is innen jár. Nevelési Tanácsadóval rendszeres az intézmény kapcsolata, a Gyermekjóléti szolgálattal alkalmanként, szükség esetén van kapcsolat. 14

15 III. A helyzetelemzés összegzése Az óvoda egyes csoportjai között a hátrányos helyzető gyerekek aránya kiegyenlített, a csoportszervezés módja szegregációra nem utal, így beavatkozásra nincs szükség. A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek egyenlı hozzáférése az óvoda nyújtotta szolgáltatásokhoz elvileg biztosított, ám jelenleg nincs HHH gyermek az intézményben. Az óvoda csak bizonyos esetekben fogad sajátos nevelési igényő gyermekeket, ám azokat a gyermekeket, akiket az óvodai évek alatt minısítenek sajátos nevelési igényővé, az intézmény megfelelıen ellátja. Az óvodába járó 1fı sajátos nevelési igényő és részképesség-zavarokkal küzdı gyerek integrált nevelésben részesül. Az óvodában a megfelelı képzettségő szakemberek rendelkezésre állnak. Az óvoda infrastrukturális feltételei a nemrég lezajlott felújítás következtében jónak mondhatók. Az óvodában korszerő pedagógiát alkalmaznak, a továbbképzések sokfélesége a további fejlıdés záloga. Az óvoda rendszeres kapcsolatot tart fenn a környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel. A helyzetelemzés alapján elmondható, hogy az esélyegyenlıség terén azonnali beavatkozásra nincs szükség. 15

16 IV. Intézkedési terv 1. Az intézkedési terv célja A Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az esélyegyenlıség mindannyiunk számára fontos érték. Az esélyegyenlıség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az óvodának is hosszú távú érdeke hozzájárul pedagógiai célkitőzései teljesítéséhez és növeli az óvoda versenyképességét. Az esélyegyenlıség biztosítása gyakran nem jár többletköltséggel: szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel az intézmény vezetése és dolgozói részérıl. A Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv célja: a közoktatási esélyegyenlıség elısegítése az óvodában az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszőrése a minıségi neveléshez való egyenlı hozzáférés biztosítása a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlıségének biztosítása és elımozdítása a nevelési folyamatban (támogató lépések, olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek csökkentik a meglévı hátrányokat, javítják a késıbbi iskolai sikerességet, támogatják a megfelelı oktatási orientációt) a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. 2. Értékeink, küldetésünk A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjának alapvetı célja, hogy az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében biztosítsa az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférést, a településen élı hátrányos helyzető gyerekek/ tanulók hátrányainak kompenzálását a beiratkozásnál 16

17 tanításban, ismeretközvetítésben a gyerekek egyéni fejlesztésében az értékelés gyakorlatában tanulói elımenetelben a fegyelmezés, motiválás gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerıforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülıkkel, segítıkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezmény figyelembe vételével biztosítjuk a fogyatékkal élı gyermekeknek: az emberi méltóságát, a különleges gondozáshoz való jogát, személyisége lehetı legteljesebb kibontakoztatását kulturális és szellemi területen egyaránt. 3. Összefüggés az Esélyegyenlıségi Helyzetelemzéssel 3.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta 2008 áprilisában készült el a Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja és a részét képezı Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés. Ezt követıen lényeges szervezeti változások nem történtek. 17

18 3.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlıségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzető adatgyőjtés/nyilatkoztatás problémái Települési, intézményi szegregáció Teljes körő HHH nyilvántartás Az intézményben nincs HHH gyermek Esélyegyenlıségi terület 2 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzető adatgyőjtés/nyilatkoztatás problémái Települési, intézményi szegregáció Szegregáció intézményi szinten Az intézményben nincs HHH gyermek, 1 fı SNI gyermek integrált nevelésben részesül. Rendelkezésre állnak-e az SNI gyermekek integrált neveléséhez jogszabályban meghatározott feltételek (szakos ellátás, személyi- és tárgyi feltételek, kötelezı felülvizsgálatok)? (1993.évi KT Tv. a 14/1994 MKM rend) Rendelkezésre állnak a megfelelı tárgyi, és személyi feltételek, biztosított. Amennyiben a jövıben ez releváns lesz, HHH gyerekek, és az SNI gyerekek csoportok közötti megoszlását figyelemmel kell kísérni. Az intézmény deklaráltan nem vállalja fel SNI gyermekek nevelését, de minden évben van 1-1 ilyen gyermek, ık a szükséges segítséget, szolgáltatásokat megkapják. 1 A táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell ıket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 2 A táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell ıket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 18

19 Esélyegyenlıségi terület 3 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás A vizsgált intézményekben biztosított a HHH tanulók eredményes oktatása Az intézményben milyen mértékben alkalmaznak korszerő, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztı programokat a HHH tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében? Az intézmény pedagógusai sokoldalúan képzettek, azonban az óvodába nem járnak HHH gyermekek, így a pedagógusok nem ilyen irányú célzott továbbképzéseket preferálnak. az intézményi továbbképzési program kidolgozása során legalább egy célzott képzés vállalása (Drámapedagógia) 3 Az táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell ıket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 19

20 Esélyegyenlıségi terület 4 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás A HHH tanulók eredményes oktatásának további feltételei Megfelelı-e az intézményben a szakos ellátottság? Rendelkezésre állnak-e képzett segítı szakemberek? Megfelelıek-e az óvodai nevelés infrastrukturális feltételei az intézményben? Kiegyenlítetten biztosítottak-e az intézményen belül (csoportok között) a nevelımunka feltételei? Van-e rendszeres kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel (szülık, fenntartó, civil szervezetek gyermekjóléti, stb) A szakos ellátottság megfelelı, képzett segítı szakemberek rendelkezésre állnak. Igen, nincs beavatkozásra okot adó probléma. Igen, azonban az esélyegyenlıségi célok elérése érdekében még tudatosabban kell mőködtetni a társadalmi és szakmai kapcsolatokat. Az Intézmény gyakorlatába épüljön be a szakmai társadalmi kapcsolatok tudatos, esélyegyenlıségi szempontú mőködtetése. 4 Az táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell ıket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 20

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve az egyenlı

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés

Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 1. Bevezetés Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben A 137/2010.(VI.17.) KT határozat 1. sz. melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben A Települési

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

2008. szeptember. Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium

2008. szeptember. Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium /Képesség- és Tehetségfejlesztı Magániskola/ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2008. Tartalom 1. A helyzetelemzés összegzése... 1 2. Intézkedési

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda

Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési Terve 2007. Intézményi Közoktatási Intézkedési Terv 2007. Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Intézményi Közoktatási Intézkedési

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága

Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága A családközpontú kora gyermekkori intervenció tevékenységei, szereplıi és megvalósításának lehetıségei 2010. november 16. Czeizel Barbara Budapesti Korai Fejlesztı Központ Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság OKM Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének részletes szabályairól szóló 23/2009.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A Pedagógiai Program 3. számú melléklete Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta. A Bornemisza Géza Általános Iskola KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA BEVEZETÉS: A 2003. évi CXXV.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben