BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint az esélyegyenlıség érvényesülésének közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései alapján készült a Békéscsaba Megyei Jogú Város közoktatási intézményeinek mőködését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal, az önkormányzati intézkedési tervvel és az önkormányzati minıségirányítási intézkedési tervvel összhangban. A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv alapvetı célja, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl célja az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen élı és 1 gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében. A képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet minden gyermeknek alanyi jogaként határozza meg a helyzetének, állapotának megfelelı oktatás- nevelés biztosítását. Biztosítani kell a sajátos nevelési igényő 2 integrált nevelését, elfogadóbb, toleránsabb hátteret biztosítva ezzel számukra. Az intézményeknek törekedni kell arra, hogy tanulási, beilleszkedési gondokkal küzdı et bevezesse a közösségi életbe, elısegítve ezzel a társadalmi integrációjukat. 1. A HELYZETELEMZÉS KORREKCIÓJA A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv Helyzetelemzésének elfogadása óta eltelt idıszakban megtörtént a sajátos nevelési igényő jogszabályban elıírt szakértıi felülvizsgálata, és elırelépés történt a regisztrálása terén is. Ennek következtében a helyzetelemzésben szereplı adatok módosultak. Az alábbi táblázatok az aktuális adatokat tartalmazzák. Idıközben megvalósult néhány tervezett intézkedés, amely indokolja a helyzetelemzés egyes megállapításainak korrekcióját. Ezek közül a legfontosabb, hogy megtörtént a Szabó Pál Téri Általános Iskola logopédiai osztályainak és a mozgásfogyatékos ellátásának szakértıi vizsgálata. A logopédiai osztályt vizsgáló szakértı a következı megállapításokat tette: 1 Hátrányos gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; E csoporton belül az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; Halmozottan az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 2 Sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. 2

3 [ ]A szakirodalomban azonban a sajátos nevelési igényő ilyen típusú iskoláztatása lokális integrációként ismert, hiszen oktatásuk nem elkülönítetten, hanem többségi általános iskolai környezetben történik [ ]. Az adatok újraértelmezését szükségessé tették továbbá az esélyegyenlıség érvényesülésének a közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései. 1. sz. táblázat: Az óvodák felvételi körzeteiben a száma, aránya Óvoda Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Arány (%) Lencsési Lakótelepi Óvoda ,8 Napsugár Integrált Óvoda ,0 Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (óvoda) ,7 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda ,6 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda ,5 Szigligeti Utcai Óvoda ,9 Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda ,2 Kertvárosi Óvoda ,8 Mackó-Kuckó Óvoda ,2 Százszorszép Óvoda ,7 Gerlai ÁMK (óvoda) ,9 Összesen ,4 3

4 2. sz. táblázat: A sajátos nevelési igényő száma, aránya az óvodákban telephely szerint Óvoda/telephely Létszám (fı) Organikus (fı) Nem organikus (fı) SNI összesen (fı) SNI arány (%) Gerla ,3 Kazinczy ,0 Kazinczy (Trefort) ,0 Kertvárosi (Fı u.) ,8 Kertvárosi (Szegfő u.) ,0 Kertvárosi (Tompa u.) ,0 Kölcsey ,0 Kölcsey (Ligeti) ,2 Lencsési (József) ,0 Lencsési (Kımíves) ,8 Mackó K. I ,2 Mackó K. II ,0 Napsugár ,0 Penza ,0 Penza (Becsey) ,3 Százszorszép ,6 Szent L. (Hajnal) ,5 Szent L. (Lenkey) ,9 Szigligeti ,1 Esély Pedagógiai Központ Szlovák Összesen ,2 4

5 3. sz. táblázat: A száma, aránya az általános iskolák felvételi körzeteiben Intézmény Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Arány (%) Petıfi Utcai Általános Iskola ,2 2. Sz. Általános Iskola ,3 Szent László Utcai Általános Iskola ,8 Erzsébethelyi Általános Iskola ,2 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola ,5 10. Sz. Általános Iskola ,7 József Attila Általános Iskola ,7 Szabó Pál Téri Általános Iskola ,4 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium ,3 Gerlai ÁMK ,0 Békéscsaba ,7 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy egyik intézmény felvételi körzetében sincs kiugró, a Kt. 66. (2) bekezdése szerint meghatározott, a városi átlagot 15%-kal meghaladó arány. 5

6 4. sz. táblázat: A sajátos nevelési igényő tanulók száma, aránya az általános iskolákban Nem SNI SNI arány organikus Általános iskola Létszám (fı) Organikus (fı) (fı) (fı) (%) 2. Sz. Általános Iskola ,9 10. Sz. Általános Iskola ,4 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium ,1 Gerlai ÁMK ,6 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon ,8 Petıfi Utcai Általános Iskola ,1 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény ,8 Szabó Pál Téri Általános Iskola ,1 Erzsébethelyi Általános Iskola ,6 Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Esély Pedagógiai Központ Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ,3 Savio Szent Domonkos Római Katolikus Általános Iskola ,3 Békéscsaba ,5 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a városi átlag (11,5%) csökkent a helyzetelemzés elkészítése óta (az abban szereplı adat: 12,1%), de még mindig magasabb az országos átlagnál (7%). 6

7 5. sz. táblázat: A sajátos nevelési igényő tanulók száma, aránya a középfokú intézményekben Létszám Organikus Nem organikus SNI SNI arány Középfokú intézmény (fı) (fı) (fı) (fı) (%) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola ,2 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola Trefort ,3 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola Zwack ,6 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola Kós K ,1 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola ,5 Kemény Gábor Szakközépiskola ,5 Vásárhelyi Pál Szakközépiskola ,3 Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola ,6 Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium ,1 Széchenyi István Szakközépiskola ,1 Esély Pedagógiai Központ Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mővészeti Szakközépiskola ,2 Összesen ,7 7

8 6. sz. táblázat: A város nevelési-oktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényő tanulók száma, aránya Létszám Organikus Nem organikus SNI SNI arány (fı) (fı) (fı) (fı) (%) ,2 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a városi átlag (7,2%) nem tér el jelentıs mértékben az országos átlagtól (7%). A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Terv Helyzetelemzésének jóváhagyása óta az óvodák alapító okiratai módosításra kerültek, ezért az óvodai férıhelyek száma megváltozott. (Melléklet) 2. A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 2.1. Tényszerő megállapítások 1. Békéscsabán minden 3-18 éves gyermek, tanuló számára biztosítottak és elérhetık az esélyegyenlıség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások. 2. Békéscsabán biztosítottak a megfelelı feltételek a gyerekek teljes körő ellátásához. Az Önkormányzat a településen lakó valamennyi 3-18 éves korosztály közoktatási ellátásáról gondoskodik saját fenntartású intézményeiben. 3. A békéscsabai önkormányzati fenntartásban mőködı iskolákban a tanulók arányának eltérése egyetlen felvételi körzet esetében sem éri el 25%-os különbséget. Nem zárható ki azonban, hogy ennek a nem teljes körő regisztráció az oka. 4. Békéscsaba nevelési-oktatási intézményrendszerében jelenleg nem mutatható ki területi koncentráció a sajátos nevelési igényő lakóhelyét illetıen, de kialakult egy intézményi szegregáció a Szabó Pál Téri Általános Iskolában. 5. Békéscsaba nevelési-oktatási intézményrendszerében a speciális gyógypedagógiai ellátás feladataira létrehozott Esély Pedagógiai Központ és a sajátos nevelési igényő tanulók nevelését, oktatását ellátó Szabó Pál Téri Általános Iskola kivételével nem folytat szegregáló oktatás-szervezési gyakorlatot. 6. Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minısített, tanulók városi aránya 1,6%, ami jóval kisebb az 5%-os országos átlagnál. 7. A békéscsabai intézményekben folyó pedagógiai munka biztosítja a tanulók eredményes oktatását, többnyire sikeres szociális hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlıségük elımozdításában. 8. Az alapfokú intézmény intézmények között az oktatás hatékonyságában és a tanulók iskolai eredményességében nincs jelentıs eltérés. 9. Az intézményekben rendelkezésre állnak a gyerekek, tanulók eredményes oktatásának, nevelésének alapvetı feltételei. Az egyes intézmények között az oktatás feltételeiben nincs jelentıs különbség Beavatkozást igénylı megállapítások 1. Az akciótervben ki kell dolgozni a teljes körő felkutatásának módszereit, továbbá meg kell gyızıdni az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett számának valódiságáról. 2. Beavatkozást igényel a sajátos nevelési igényő tanulók 12%-os aránya, amely jelentısen meghaladja az országos átlagot (7%). 8

9 3. Az akciótervben ki kell dolgozni a szakértıi bizottság szakvéleménye alapján integrálható lakóhelyük körzete szerinti iskolában való elhelyezésének és szakszerő ellátásának lehetıségeit. 4. Az országos átlagot meghaladó arányú évfolyamismétlések okainak és a magántanulói státuszok indokoltságának felülvizsgálata szükséges. 5. Szükség van az egyes óvodai csoportokban is a és sajátos nevelési igényő arányának részletes vizsgálatára. 6. Reális a veszélye a területi-intézményi szintő szegregáció kialakulásának a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda körzetében, ahol a város cigány lakosságának nagyobb része él. A szegregáció megakadályozására intézkedési tervet kell kidolgozni. Az akciótervben felülvizsgálandó a Napsugár Óvodában illetve az Esély Pedagógiai Központban ellátott sajátos nevelési igényő áthelyezésének indokoltsága a beiskolázási körzetük szerinti intézményekbe. 7. A Szabó Pál Téri Általános Iskolában meg kell szüntetni a sajátos nevelési igényő tanulók szegregált oktatásának jelenlegi gyakorlatát 8. Az akciótervben meg kell tervezni az országos kompetenciamérés eredményeinek rendszeres és szakszerő elemzésének fenntartói és intézményi szintő gyakorlatát. 9. A jövıben feltétlenül szükséges az integrációs és képességkibontakoztató oktatás támogatási forrásait nagyobb mértékben felhasználni. 10. A fentiekben jelzett, tervezést igénylı változtatásokon túl azonnali beavatkozást igénylı intézkedésre nincs szükség a békéscsabai közoktatási rendszerben az esélyegyenlıség a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülése érdekében. 3. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv alapvetı célja, hogy biztosítsa a városban a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl célul tőzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a városban élı gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében i terv kifejezett célja: a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesülése, a tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, a minıségi oktatáshoz történı egyenlı hozzáférés biztosítása. 4. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELİSSÉG 4.1.Békéscsaba Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének végrehajtásáért a közoktatást felügyelı alpolgármester a felelıs. Biztosítja, hogy a város minden lakója, de fıként az oktatási intézmények, szülık és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhetı legyen a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselıi és a településen mőködı közoktatási intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetıi megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 9

10 4.2.i terv megvalósítását a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztályának osztályvezetıje irányítja. Feladata és felelıssége a program megvalósításának koordinálása (a programban érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása), a program végrehajtásának nyomon követése, és az esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. 4.3.A város vezetése, az önkormányzat tisztségviselıi és a városban mőködı közoktatási intézmények vezetıi felelısek azért, hogy tudatában legyenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásoknak, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteiket bıvítı képzésen, egyéb programon részt vegyenek. Felelısségük továbbá, hogy ismerjék a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programban foglaltakat és közremőködjenek annak megvalósításában, illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a kijelölt programirányítónak. 4.4.Minden, az önkormányzattal és annak közoktatási intézményeivel szerzıdéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy megismerje a programot és magára nézve is kötelezıként kövesse azt. 10

11 5. AKCIÓTERV A megvalósult intézkedések Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Meg kell tervezni az országos kompetenciamérés eredményeinek rendszeres és szakszerő elemzésének fenntartói és intézményi szintő gyakorlatát. (8.) A Szabó Pál Téri Általános Iskolában meg kell szüntetni a sajátos nevelési igényő tanulók szegregált oktatásának jelenlegi gyakorlatát. (7) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden évben készüljön fenntartói elemzés az országos kompetenciamérés eredményeirıl, illetve az intézményi önértékelések évente térjenek ki az eredményekre, a teljes körő önértékelés pedig 5 éves idıszakra A jelenleg a logopédiai osztályba járó tanulók, illetve az intézményben tanuló mozgásfogyatékos tanulók a nekik legmegfelelıbb ellátásban részesüljenek Intézkedés leírása Az országos kompetenciamérés eredményei vizsgálata beépítésre került az önkormányzat minıségirányítási programjába, és a 2008/2009-es tanévtıl minden évben megtörténik az intézményi és fenntartói szintő elemzés A logopédiai osztály és a mozgásfogyatékos ellátásának szakértıi vizsgálata megtörtént. A logopédiai osztályt vizsgáló szakértı a következı megállapításokat tette: [ ]A szakirodalomban azonban a sajátos nevelési igényő ilyen típusú iskoláztatása lokális integrációként ismert, hiszen oktatásuk nem elkülönítetten, hanem többségi általános iskolai környezetben történik. Az Alapító Okiratban és az intézményi gyakorlatban is ajánlott ennek az elnevezésnek a használata. A többi SNI tanuló nevelése-oktatása teljes integrációs tanulásszervezési formában történik. [ ] [ ] Jelen pillanatban azonban a törvény Kt (3) pontjában megfogalmazott elvárások: A gyermeknek, tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön felelıse Fenntartó, intézményvezetık Fenntartó, intézményvezetı

12 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása és f) állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön a lokális integrációs oktatásszervezéssel jobban megvalósítható. A Közoktatási törvény lehetıvé teszi, hogy az iskolák a törvény elıírásainak betartása mellett szabadon döntsenek arról, hogy milyen keretek között biztosítják a SNI nevelésétoktatását. [ ] [ ] Az Esély Pedagógiai Központ szakemberei és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által logopédiai osztályban történı fejlesztésre javasolt nevelése-oktatása mindaddig történjen a jelenlegi keretek között, amíg az integrált nevelés-oktatás teljes feltételrendszere nem biztosítható. [ ] [ ] Az esélyegyenlıségi intézkedési terv ezen a ponton nem találkozik sem a jelenlegi gyakorlattal, sem a pedagógiai programban meghatározott, a beszédfogyatékos sérülés-specifikus fejlesztésére vonatkozó oktatásszervezési módokkal. [ ] A mozgáskorlátozottak ellátását vizsgáló szakértı a következı megállapításokat tette: [ ] A Szabó Pál Téri Általános Iskola sok éves gyakorlatában nagyszerő tárgyi, akadálymentes környezetet, szintén példa értékő feltételeket teremtett a mozgáskorlátozott együttnevelésére. [ ] felelıse 12

13 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása [ ] Országos viszonylatban is ritkaságszámba megy az a fajta együttgondolkodás, intézkedések, tevékenységek, összefogás, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata irányításával, támogatásával városi együttmőködés keretében különbözı intézmények között a sajátos nevelési igényő integrálásáért megvalósul. [ ] felelıse A sajátos nevelési igényő szakértıi felülvizsgálata után szükséges a szakértıi javaslatok elemzése, és a javaslatoknak megfelelıen a jelenleg esetleg szegregált nevelésben részesülı integrált intézményben történı elhelyezése. (3) Jelenleg a Napsugár Integrált Óvodába járó mozgás-, érzékszervi, illetve beszédfogyatékos a nekik legmegfelelıbb ellátásban részesüljenek. A szakértıi vélemények alapján jelenleg a számukra legmegfelelıbb ellátásban részesülnek a. A Helyzetelemzésben leírtak szerint nincsenek jelentıs, a sajátos nevelési igényő vagy a tanulók arányával magyarázható eltérések az általános iskolák eredményei között az országos kompetenciamérés eredményeiben sem. Megtörtént a sajátos nevelési igényő szakértıi felülvizsgálata. A a TKVSZRB szakértıi javaslatának megfelelı ellátásban részesülnek. Fenntartó, intézményvezetı 13

14 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Ki kell dolgozni a teljes körő felkutatásának módszereit, továbbá meg kell gyızıdni az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett számának valódiságáról. (1) Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók aránya 11,5%, ami magasabb az országos átlagnál (7%) (2) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden szülı ismerje meg a helyzetrıl szóló önkéntes nyilatkozatot és a lehetıségeket. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók országos átlagot meghaladó aránya okainak feltárása. Intézkedés leírása Az iskolákban tanuló szüleinek teljes körő tájékoztatása, az általános iskolai beiratkozáskor minden gyermek szülıje tájékoztatást és nyilatkozatot kap, melyet aláírásával igazol. Pontos felmérés készítése, az évközben történt felülvizsgálatok eredményeképpe n az adatok aktualizálása, az aktuális adatok elemzése, amennyiben Megvalósítandó intézkedések Általános iskolai nevelés, oktatás Az intézkedés megvalósításának felelıse határideje Intézményve zetık Fenntartó, intézményve zetık Minden év június december 31. rövidtávon (1 év) A szüleinek 90%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók városi aránya és az országos átlag közötti különbség nem haladja meg a 4 %pontot középtávon (3 év) A szüleinek 95%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók városi aránya és az országos átlag közötti különbség nem haladja meg a 3 %pontot hosszútávon (6 év) A szüleinek 97%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók városi aránya és az országos átlag közötti különbség nem haladja meg az 1 %pontot 14

15 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Azok a, akik a szakértıi bizottság véleménye alapján integrálhatóak, a beiskolázási körzetük szerinti intézményben kapjanak szakszerő ellátást. (3) Cél konkrét szöveges megfogalmazása A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók integrált oktatása feltételeinek megteremtése minden általános iskolában. Intézkedés leírása szükséges intézkedés. A szegregált formában oktatott tanulók esetében meg kell vizsgálni a szakértıi véleményben foglaltakat, amennyiben szükséges intézkedni kell a tanulók integrált formában történı ellátásáról, az integrált oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése minden intézményben A jövıben feltétlenül szükséges az integrációs és képességkibontak Az intézkedés felelıse Fenntartó, intézményve zetık megvalósításának határideje rövidtávon (1 év) június 30. A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók 90%-a integrált oktatásban részesüljön Az integrációs és képességkibontak oztató oktatás támogatása mértékének 5%- középtávon (3 év) A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók 95%-a integrált oktatásban részesüljön. Az integrációs és képességkibontak oztató oktatás támogatása mértékének 10%- hosszútávon (6 év) A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók 98%-a integrált oktatásban részesüljön Az integrációs és képességkibontak oztató oktatás támogatása mértékének 12%- 15

16 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Az országos átlagot meghaladó arányú évfolyamismétlés ek okainak és a magántanulói státuszok indokoltságának felülvizsgálata (4.) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Az évfolyamismétlés ek és magántanulói státuszok indokoltak legyenek. Intézkedés leírása oztató oktatás támogatási forrásait nagyobb mértékben felhasználni. Európai Uniós és hazai pályázati forrásokkal és további kiegészítı normatívák igénybe vételével szükséges a támogatott oktatási szolgáltatások fejlesztése. Az évfolyamismétlés ek okainak feltárása, és a szülı kérésére történı magántanulói státuszok indokoltságának szakértıi vizsgálata Az intézkedés felelıse Fenntartó, intézményve zetık megvalósításának határideje december 31. rövidtávon (1 év) os növelése. Az Európai Uniós és hazai pályázati források és további kiegészítı normatívák igénybe vételének növelése. Nincsenek indokolatlan évfolyamismétlés ek, magántanulói státuszok középtávon (3 év) os növelése. Az Európai Uniós és hazai pályázati források és további kiegészítı normatívák igénybe vételének növelése. Nincsenek indokolatlan évfolyamismétlés ek, magántanulói státuszok hosszútávon (6 év) os növelése. Az Európai Uniós és hazai pályázati források és további kiegészítı normatívák igénybe vételének növelése. Nincsenek indokolatlan évfolyamismétlés ek, magántanulói státuszok 16

17 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda esetében meg kell akadályozni a tanulók esetleges szegregációját. (6) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden intézmény esetében teljesüljön, hogy a felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı tanulók aránya legfeljebb 15%-kal legyen magasabb a tanulók települési arányánál. Intézkedés leírása Pontos felmérés készítése, évközben történt felmérés, az aktuális adatok elemzése, a felvételi körzetekben a tanulók évenkénti felmérése, szükség esetén a beiskolázási körzetek módosítása Az intézkedés felelıse Fenntartó, intézményve zetı megvalósításának határideje Minden év június 30. rövidtávon (1 év) A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%- nál nagyobb mértékben a városi arányt. középtávon (3 év) A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%- nál nagyobb mértékben a városi arányt. hosszútávon (6 év) A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%- nál nagyobb mértékben a városi arányt. 17

18 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Ki kell dolgozni a teljes körő felkutatásának módszereit, továbbá meg kell gyızıdni az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett számának valódiságáról.(1.) Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a aránya meghaladja a 20%-ot. (6.) Szükség van az Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden szülı ismerje meg a helyzetrıl szóló önkéntes nyilatkozatot és a lehetıségeket A Szent László Általános Iskola, és Óvodában meg kell akadályozni a szegregáció kialakulását intézményi, tagintézményi és csoportok közötti megoszlás szintjén is. Az Intézkedés leírása Az óvodai beíratáskor szüleinek teljes körő tájékoztatása minden gyermek szülıje tájékoztatást és nyilatkozatot kap, melyet aláírásával igazol Az okok feltárása, az érintett szüleivel kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, együttmőködés erısítése a partnerekkel: kisebbségi önkormányzat. felelıse Intézményvezetık, Fenntartó, Kisebbségi önkormányzat, Védınıi szolgálat Fenntartó, intézményvezetı, kisebbségi önkormányzat Óvodai nevelés megvalósításának határideje Minden év június 30. rövidtávon (1 év) A szüleinek 90%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást június 30. A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%-nál nagyobb középtávon (3 év) A szüleinek 95%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%-nál nagyobb hosszútávon (6 év) A szüleinek 97%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%-nál nagyobb 18

19 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás egyes óvodai csoportokban is a és sajátos nevelési igényő arányának részletes vizsgálatára. (5) Míg a Lenkey utcai telephelyen 1,4% az arányuk, addig a Hajnal utcai óvodában 43%. Az akciótervben ki kell dolgozni a tendencia folytatódását és az intézményen belüli szegregációt megakadályozó intézkedéseket. A sajátos nevelési igényő Cél konkrét szöveges megfogalmazása óvoda körzetében lakó, aránya legfeljebb 15%-kal legyen magasabb a tanulók települési arányánál. A csoportok között arányos legyen a HHH megoszlása. A szakértıi bizottság Intézkedés leírása Beiratkozáskor a telephelyek és csoportok közötti arányos elhelyezése a szülıkkel történı megbeszélés, meggyızés eszközeivel. A szegregált formában nevelt felelıse Intézményvezetı Fenntartó, pedagógiai megvalósításának határideje Minden év június 30. Folyamatos, június 30. rövidtávon (1 év) mértékben a városi arányt. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a telephelyek és csoportok közötti arányának különbsége 10%ponttal csökken A szakértıi bizottság középtávon (3 év) mértékben a városi arányt. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a telephelyek és csoportok közötti arányának különbsége 15%ponttal csökken A szakértıi bizottság hosszútávon (6 év) mértékben a városi arányt. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a telephelyek és csoportok közötti arányának különbsége 30%ponttal csökken A szakértıi bizottság 19

20 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás szakértıi felülvizsgálata után szükséges a szakértıi javaslatok elemzése, javaslatoknak megfelelıen a jelenleg esetleg szegregált nevelésben részesülı integrált intézményben történı elhelyezése. Meg kell akadályozni a sajátos nevelési igényő szegregációját a Napsugár Integrált Óvodában. (6.) Cél konkrét szöveges megfogalmazása véleménye alapján integrált formában nevelhetı integrált nevelési feltételeinek megteremtése minden óvodában Intézkedés leírása óvodások esetében meg kell vizsgálni a szakértıi véleményben foglaltakat, amennyiben szükséges intézkedni kell integrált formában történı ellátásukról, az integrált óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése minden intézményben. felelıse szakszolgálatok, intézményvezetık megvalósításának határideje rövidtávon (1 év) véleménye alapján integrált formában nevelhetı 90%- a integrált nevelésben részesüljön a körzeti óvodájában középtávon (3 év) véleménye alapján integrált formában nevelhetı 95%- a integrált nevelésben részesüljön a körzeti óvodájában hosszútávon (6 év) véleménye alapján integrált formában nevelhetı 98-a integrált nevelésben részesüljön a körzeti óvodájában 20

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben