BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint az esélyegyenlıség érvényesülésének közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései alapján készült a Békéscsaba Megyei Jogú Város közoktatási intézményeinek mőködését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal, az önkormányzati intézkedési tervvel és az önkormányzati minıségirányítási intézkedési tervvel összhangban. A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv alapvetı célja, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl célja az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen élı és 1 gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében. A képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet minden gyermeknek alanyi jogaként határozza meg a helyzetének, állapotának megfelelı oktatás- nevelés biztosítását. Biztosítani kell a sajátos nevelési igényő 2 integrált nevelését, elfogadóbb, toleránsabb hátteret biztosítva ezzel számukra. Az intézményeknek törekedni kell arra, hogy tanulási, beilleszkedési gondokkal küzdı et bevezesse a közösségi életbe, elısegítve ezzel a társadalmi integrációjukat. 1. A HELYZETELEMZÉS KORREKCIÓJA A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv Helyzetelemzésének elfogadása óta eltelt idıszakban megtörtént a sajátos nevelési igényő jogszabályban elıírt szakértıi felülvizsgálata, és elırelépés történt a regisztrálása terén is. Ennek következtében a helyzetelemzésben szereplı adatok módosultak. Az alábbi táblázatok az aktuális adatokat tartalmazzák. Idıközben megvalósult néhány tervezett intézkedés, amely indokolja a helyzetelemzés egyes megállapításainak korrekcióját. Ezek közül a legfontosabb, hogy megtörtént a Szabó Pál Téri Általános Iskola logopédiai osztályainak és a mozgásfogyatékos ellátásának szakértıi vizsgálata. A logopédiai osztályt vizsgáló szakértı a következı megállapításokat tette: 1 Hátrányos gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; E csoporton belül az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; Halmozottan az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 2 Sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. 2

3 [ ]A szakirodalomban azonban a sajátos nevelési igényő ilyen típusú iskoláztatása lokális integrációként ismert, hiszen oktatásuk nem elkülönítetten, hanem többségi általános iskolai környezetben történik [ ]. Az adatok újraértelmezését szükségessé tették továbbá az esélyegyenlıség érvényesülésének a közoktatásban történı elımozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései. 1. sz. táblázat: Az óvodák felvételi körzeteiben a száma, aránya Óvoda Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Arány (%) Lencsési Lakótelepi Óvoda ,8 Napsugár Integrált Óvoda ,0 Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (óvoda) ,7 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda ,6 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda ,5 Szigligeti Utcai Óvoda ,9 Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda ,2 Kertvárosi Óvoda ,8 Mackó-Kuckó Óvoda ,2 Százszorszép Óvoda ,7 Gerlai ÁMK (óvoda) ,9 Összesen ,4 3

4 2. sz. táblázat: A sajátos nevelési igényő száma, aránya az óvodákban telephely szerint Óvoda/telephely Létszám (fı) Organikus (fı) Nem organikus (fı) SNI összesen (fı) SNI arány (%) Gerla ,3 Kazinczy ,0 Kazinczy (Trefort) ,0 Kertvárosi (Fı u.) ,8 Kertvárosi (Szegfő u.) ,0 Kertvárosi (Tompa u.) ,0 Kölcsey ,0 Kölcsey (Ligeti) ,2 Lencsési (József) ,0 Lencsési (Kımíves) ,8 Mackó K. I ,2 Mackó K. II ,0 Napsugár ,0 Penza ,0 Penza (Becsey) ,3 Százszorszép ,6 Szent L. (Hajnal) ,5 Szent L. (Lenkey) ,9 Szigligeti ,1 Esély Pedagógiai Központ Szlovák Összesen ,2 4

5 3. sz. táblázat: A száma, aránya az általános iskolák felvételi körzeteiben Intézmény Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Az intézmény felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı száma Arány (%) Petıfi Utcai Általános Iskola ,2 2. Sz. Általános Iskola ,3 Szent László Utcai Általános Iskola ,8 Erzsébethelyi Általános Iskola ,2 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola ,5 10. Sz. Általános Iskola ,7 József Attila Általános Iskola ,7 Szabó Pál Téri Általános Iskola ,4 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium ,3 Gerlai ÁMK ,0 Békéscsaba ,7 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy egyik intézmény felvételi körzetében sincs kiugró, a Kt. 66. (2) bekezdése szerint meghatározott, a városi átlagot 15%-kal meghaladó arány. 5

6 4. sz. táblázat: A sajátos nevelési igényő tanulók száma, aránya az általános iskolákban Nem SNI SNI arány organikus Általános iskola Létszám (fı) Organikus (fı) (fı) (fı) (%) 2. Sz. Általános Iskola ,9 10. Sz. Általános Iskola ,4 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium ,1 Gerlai ÁMK ,6 Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon ,8 Petıfi Utcai Általános Iskola ,1 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény ,8 Szabó Pál Téri Általános Iskola ,1 Erzsébethelyi Általános Iskola ,6 Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Esély Pedagógiai Központ Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ,3 Savio Szent Domonkos Római Katolikus Általános Iskola ,3 Békéscsaba ,5 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a városi átlag (11,5%) csökkent a helyzetelemzés elkészítése óta (az abban szereplı adat: 12,1%), de még mindig magasabb az országos átlagnál (7%). 6

7 5. sz. táblázat: A sajátos nevelési igényő tanulók száma, aránya a középfokú intézményekben Létszám Organikus Nem organikus SNI SNI arány Középfokú intézmény (fı) (fı) (fı) (fı) (%) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola ,2 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola Trefort ,3 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola Zwack ,6 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola Kós K ,1 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola ,5 Kemény Gábor Szakközépiskola ,5 Vásárhelyi Pál Szakközépiskola ,3 Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola ,6 Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium ,1 Széchenyi István Szakközépiskola ,1 Esély Pedagógiai Központ Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mővészeti Szakközépiskola ,2 Összesen ,7 7

8 6. sz. táblázat: A város nevelési-oktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényő tanulók száma, aránya Létszám Organikus Nem organikus SNI SNI arány (fı) (fı) (fı) (fı) (%) ,2 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a városi átlag (7,2%) nem tér el jelentıs mértékben az országos átlagtól (7%). A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Terv Helyzetelemzésének jóváhagyása óta az óvodák alapító okiratai módosításra kerültek, ezért az óvodai férıhelyek száma megváltozott. (Melléklet) 2. A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI 2.1. Tényszerő megállapítások 1. Békéscsabán minden 3-18 éves gyermek, tanuló számára biztosítottak és elérhetık az esélyegyenlıség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások. 2. Békéscsabán biztosítottak a megfelelı feltételek a gyerekek teljes körő ellátásához. Az Önkormányzat a településen lakó valamennyi 3-18 éves korosztály közoktatási ellátásáról gondoskodik saját fenntartású intézményeiben. 3. A békéscsabai önkormányzati fenntartásban mőködı iskolákban a tanulók arányának eltérése egyetlen felvételi körzet esetében sem éri el 25%-os különbséget. Nem zárható ki azonban, hogy ennek a nem teljes körő regisztráció az oka. 4. Békéscsaba nevelési-oktatási intézményrendszerében jelenleg nem mutatható ki területi koncentráció a sajátos nevelési igényő lakóhelyét illetıen, de kialakult egy intézményi szegregáció a Szabó Pál Téri Általános Iskolában. 5. Békéscsaba nevelési-oktatási intézményrendszerében a speciális gyógypedagógiai ellátás feladataira létrehozott Esély Pedagógiai Központ és a sajátos nevelési igényő tanulók nevelését, oktatását ellátó Szabó Pál Téri Általános Iskola kivételével nem folytat szegregáló oktatás-szervezési gyakorlatot. 6. Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minısített, tanulók városi aránya 1,6%, ami jóval kisebb az 5%-os országos átlagnál. 7. A békéscsabai intézményekben folyó pedagógiai munka biztosítja a tanulók eredményes oktatását, többnyire sikeres szociális hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlıségük elımozdításában. 8. Az alapfokú intézmény intézmények között az oktatás hatékonyságában és a tanulók iskolai eredményességében nincs jelentıs eltérés. 9. Az intézményekben rendelkezésre állnak a gyerekek, tanulók eredményes oktatásának, nevelésének alapvetı feltételei. Az egyes intézmények között az oktatás feltételeiben nincs jelentıs különbség Beavatkozást igénylı megállapítások 1. Az akciótervben ki kell dolgozni a teljes körő felkutatásának módszereit, továbbá meg kell gyızıdni az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett számának valódiságáról. 2. Beavatkozást igényel a sajátos nevelési igényő tanulók 12%-os aránya, amely jelentısen meghaladja az országos átlagot (7%). 8

9 3. Az akciótervben ki kell dolgozni a szakértıi bizottság szakvéleménye alapján integrálható lakóhelyük körzete szerinti iskolában való elhelyezésének és szakszerő ellátásának lehetıségeit. 4. Az országos átlagot meghaladó arányú évfolyamismétlések okainak és a magántanulói státuszok indokoltságának felülvizsgálata szükséges. 5. Szükség van az egyes óvodai csoportokban is a és sajátos nevelési igényő arányának részletes vizsgálatára. 6. Reális a veszélye a területi-intézményi szintő szegregáció kialakulásának a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda körzetében, ahol a város cigány lakosságának nagyobb része él. A szegregáció megakadályozására intézkedési tervet kell kidolgozni. Az akciótervben felülvizsgálandó a Napsugár Óvodában illetve az Esély Pedagógiai Központban ellátott sajátos nevelési igényő áthelyezésének indokoltsága a beiskolázási körzetük szerinti intézményekbe. 7. A Szabó Pál Téri Általános Iskolában meg kell szüntetni a sajátos nevelési igényő tanulók szegregált oktatásának jelenlegi gyakorlatát 8. Az akciótervben meg kell tervezni az országos kompetenciamérés eredményeinek rendszeres és szakszerő elemzésének fenntartói és intézményi szintő gyakorlatát. 9. A jövıben feltétlenül szükséges az integrációs és képességkibontakoztató oktatás támogatási forrásait nagyobb mértékben felhasználni. 10. A fentiekben jelzett, tervezést igénylı változtatásokon túl azonnali beavatkozást igénylı intézkedésre nincs szükség a békéscsabai közoktatási rendszerben az esélyegyenlıség a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülése érdekében. 3. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv alapvetı célja, hogy biztosítsa a városban a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl célul tőzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a városban élı gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében i terv kifejezett célja: a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesülése, a tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, a minıségi oktatáshoz történı egyenlı hozzáférés biztosítása. 4. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELİSSÉG 4.1.Békéscsaba Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének végrehajtásáért a közoktatást felügyelı alpolgármester a felelıs. Biztosítja, hogy a város minden lakója, de fıként az oktatási intézmények, szülık és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhetı legyen a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselıi és a településen mőködı közoktatási intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetıi megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. 9

10 4.2.i terv megvalósítását a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztályának osztályvezetıje irányítja. Feladata és felelıssége a program megvalósításának koordinálása (a programban érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása), a program végrehajtásának nyomon követése, és az esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. 4.3.A város vezetése, az önkormányzat tisztségviselıi és a városban mőködı közoktatási intézmények vezetıi felelısek azért, hogy tudatában legyenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásoknak, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteiket bıvítı képzésen, egyéb programon részt vegyenek. Felelısségük továbbá, hogy ismerjék a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programban foglaltakat és közremőködjenek annak megvalósításában, illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a kijelölt programirányítónak. 4.4.Minden, az önkormányzattal és annak közoktatási intézményeivel szerzıdéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy megismerje a programot és magára nézve is kötelezıként kövesse azt. 10

11 5. AKCIÓTERV A megvalósult intézkedések Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Meg kell tervezni az országos kompetenciamérés eredményeinek rendszeres és szakszerő elemzésének fenntartói és intézményi szintő gyakorlatát. (8.) A Szabó Pál Téri Általános Iskolában meg kell szüntetni a sajátos nevelési igényő tanulók szegregált oktatásának jelenlegi gyakorlatát. (7) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden évben készüljön fenntartói elemzés az országos kompetenciamérés eredményeirıl, illetve az intézményi önértékelések évente térjenek ki az eredményekre, a teljes körő önértékelés pedig 5 éves idıszakra A jelenleg a logopédiai osztályba járó tanulók, illetve az intézményben tanuló mozgásfogyatékos tanulók a nekik legmegfelelıbb ellátásban részesüljenek Intézkedés leírása Az országos kompetenciamérés eredményei vizsgálata beépítésre került az önkormányzat minıségirányítási programjába, és a 2008/2009-es tanévtıl minden évben megtörténik az intézményi és fenntartói szintő elemzés A logopédiai osztály és a mozgásfogyatékos ellátásának szakértıi vizsgálata megtörtént. A logopédiai osztályt vizsgáló szakértı a következı megállapításokat tette: [ ]A szakirodalomban azonban a sajátos nevelési igényő ilyen típusú iskoláztatása lokális integrációként ismert, hiszen oktatásuk nem elkülönítetten, hanem többségi általános iskolai környezetben történik. Az Alapító Okiratban és az intézményi gyakorlatban is ajánlott ennek az elnevezésnek a használata. A többi SNI tanuló nevelése-oktatása teljes integrációs tanulásszervezési formában történik. [ ] [ ] Jelen pillanatban azonban a törvény Kt (3) pontjában megfogalmazott elvárások: A gyermeknek, tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön felelıse Fenntartó, intézményvezetık Fenntartó, intézményvezetı

12 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása és f) állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön a lokális integrációs oktatásszervezéssel jobban megvalósítható. A Közoktatási törvény lehetıvé teszi, hogy az iskolák a törvény elıírásainak betartása mellett szabadon döntsenek arról, hogy milyen keretek között biztosítják a SNI nevelésétoktatását. [ ] [ ] Az Esély Pedagógiai Központ szakemberei és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság által logopédiai osztályban történı fejlesztésre javasolt nevelése-oktatása mindaddig történjen a jelenlegi keretek között, amíg az integrált nevelés-oktatás teljes feltételrendszere nem biztosítható. [ ] [ ] Az esélyegyenlıségi intézkedési terv ezen a ponton nem találkozik sem a jelenlegi gyakorlattal, sem a pedagógiai programban meghatározott, a beszédfogyatékos sérülés-specifikus fejlesztésére vonatkozó oktatásszervezési módokkal. [ ] A mozgáskorlátozottak ellátását vizsgáló szakértı a következı megállapításokat tette: [ ] A Szabó Pál Téri Általános Iskola sok éves gyakorlatában nagyszerő tárgyi, akadálymentes környezetet, szintén példa értékő feltételeket teremtett a mozgáskorlátozott együttnevelésére. [ ] felelıse 12

13 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Cél konkrét szöveges megfogalmazása Intézkedés leírása [ ] Országos viszonylatban is ritkaságszámba megy az a fajta együttgondolkodás, intézkedések, tevékenységek, összefogás, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata irányításával, támogatásával városi együttmőködés keretében különbözı intézmények között a sajátos nevelési igényő integrálásáért megvalósul. [ ] felelıse A sajátos nevelési igényő szakértıi felülvizsgálata után szükséges a szakértıi javaslatok elemzése, és a javaslatoknak megfelelıen a jelenleg esetleg szegregált nevelésben részesülı integrált intézményben történı elhelyezése. (3) Jelenleg a Napsugár Integrált Óvodába járó mozgás-, érzékszervi, illetve beszédfogyatékos a nekik legmegfelelıbb ellátásban részesüljenek. A szakértıi vélemények alapján jelenleg a számukra legmegfelelıbb ellátásban részesülnek a. A Helyzetelemzésben leírtak szerint nincsenek jelentıs, a sajátos nevelési igényő vagy a tanulók arányával magyarázható eltérések az általános iskolák eredményei között az országos kompetenciamérés eredményeiben sem. Megtörtént a sajátos nevelési igényő szakértıi felülvizsgálata. A a TKVSZRB szakértıi javaslatának megfelelı ellátásban részesülnek. Fenntartó, intézményvezetı 13

14 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Ki kell dolgozni a teljes körő felkutatásának módszereit, továbbá meg kell gyızıdni az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett számának valódiságáról. (1) Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók aránya 11,5%, ami magasabb az országos átlagnál (7%) (2) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden szülı ismerje meg a helyzetrıl szóló önkéntes nyilatkozatot és a lehetıségeket. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók országos átlagot meghaladó aránya okainak feltárása. Intézkedés leírása Az iskolákban tanuló szüleinek teljes körő tájékoztatása, az általános iskolai beiratkozáskor minden gyermek szülıje tájékoztatást és nyilatkozatot kap, melyet aláírásával igazol. Pontos felmérés készítése, az évközben történt felülvizsgálatok eredményeképpe n az adatok aktualizálása, az aktuális adatok elemzése, amennyiben Megvalósítandó intézkedések Általános iskolai nevelés, oktatás Az intézkedés megvalósításának felelıse határideje Intézményve zetık Fenntartó, intézményve zetık Minden év június december 31. rövidtávon (1 év) A szüleinek 90%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók városi aránya és az országos átlag közötti különbség nem haladja meg a 4 %pontot középtávon (3 év) A szüleinek 95%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók városi aránya és az országos átlag közötti különbség nem haladja meg a 3 %pontot hosszútávon (6 év) A szüleinek 97%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényő tanulók városi aránya és az országos átlag közötti különbség nem haladja meg az 1 %pontot 14

15 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Azok a, akik a szakértıi bizottság véleménye alapján integrálhatóak, a beiskolázási körzetük szerinti intézményben kapjanak szakszerő ellátást. (3) Cél konkrét szöveges megfogalmazása A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók integrált oktatása feltételeinek megteremtése minden általános iskolában. Intézkedés leírása szükséges intézkedés. A szegregált formában oktatott tanulók esetében meg kell vizsgálni a szakértıi véleményben foglaltakat, amennyiben szükséges intézkedni kell a tanulók integrált formában történı ellátásáról, az integrált oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése minden intézményben A jövıben feltétlenül szükséges az integrációs és képességkibontak Az intézkedés felelıse Fenntartó, intézményve zetık megvalósításának határideje rövidtávon (1 év) június 30. A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók 90%-a integrált oktatásban részesüljön Az integrációs és képességkibontak oztató oktatás támogatása mértékének 5%- középtávon (3 év) A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók 95%-a integrált oktatásban részesüljön. Az integrációs és képességkibontak oztató oktatás támogatása mértékének 10%- hosszútávon (6 év) A szakértıi bizottság véleménye alapján integrált formában oktatható tanulók 98%-a integrált oktatásban részesüljön Az integrációs és képességkibontak oztató oktatás támogatása mértékének 12%- 15

16 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Az országos átlagot meghaladó arányú évfolyamismétlés ek okainak és a magántanulói státuszok indokoltságának felülvizsgálata (4.) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Az évfolyamismétlés ek és magántanulói státuszok indokoltak legyenek. Intézkedés leírása oztató oktatás támogatási forrásait nagyobb mértékben felhasználni. Európai Uniós és hazai pályázati forrásokkal és további kiegészítı normatívák igénybe vételével szükséges a támogatott oktatási szolgáltatások fejlesztése. Az évfolyamismétlés ek okainak feltárása, és a szülı kérésére történı magántanulói státuszok indokoltságának szakértıi vizsgálata Az intézkedés felelıse Fenntartó, intézményve zetık megvalósításának határideje december 31. rövidtávon (1 év) os növelése. Az Európai Uniós és hazai pályázati források és további kiegészítı normatívák igénybe vételének növelése. Nincsenek indokolatlan évfolyamismétlés ek, magántanulói státuszok középtávon (3 év) os növelése. Az Európai Uniós és hazai pályázati források és további kiegészítı normatívák igénybe vételének növelése. Nincsenek indokolatlan évfolyamismétlés ek, magántanulói státuszok hosszútávon (6 év) os növelése. Az Európai Uniós és hazai pályázati források és további kiegészítı normatívák igénybe vételének növelése. Nincsenek indokolatlan évfolyamismétlés ek, magántanulói státuszok 16

17 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda esetében meg kell akadályozni a tanulók esetleges szegregációját. (6) Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden intézmény esetében teljesüljön, hogy a felvételi körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı tanulók aránya legfeljebb 15%-kal legyen magasabb a tanulók települési arányánál. Intézkedés leírása Pontos felmérés készítése, évközben történt felmérés, az aktuális adatok elemzése, a felvételi körzetekben a tanulók évenkénti felmérése, szükség esetén a beiskolázási körzetek módosítása Az intézkedés felelıse Fenntartó, intézményve zetı megvalósításának határideje Minden év június 30. rövidtávon (1 év) A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%- nál nagyobb mértékben a városi arányt. középtávon (3 év) A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%- nál nagyobb mértékben a városi arányt. hosszútávon (6 év) A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%- nál nagyobb mértékben a városi arányt. 17

18 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Ki kell dolgozni a teljes körő felkutatásának módszereit, továbbá meg kell gyızıdni az átmeneti és tartós állami nevelésbe vett számának valódiságáról.(1.) Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a aránya meghaladja a 20%-ot. (6.) Szükség van az Cél konkrét szöveges megfogalmazása Minden szülı ismerje meg a helyzetrıl szóló önkéntes nyilatkozatot és a lehetıségeket A Szent László Általános Iskola, és Óvodában meg kell akadályozni a szegregáció kialakulását intézményi, tagintézményi és csoportok közötti megoszlás szintjén is. Az Intézkedés leírása Az óvodai beíratáskor szüleinek teljes körő tájékoztatása minden gyermek szülıje tájékoztatást és nyilatkozatot kap, melyet aláírásával igazol Az okok feltárása, az érintett szüleivel kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, együttmőködés erısítése a partnerekkel: kisebbségi önkormányzat. felelıse Intézményvezetık, Fenntartó, Kisebbségi önkormányzat, Védınıi szolgálat Fenntartó, intézményvezetı, kisebbségi önkormányzat Óvodai nevelés megvalósításának határideje Minden év június 30. rövidtávon (1 év) A szüleinek 90%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást június 30. A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%-nál nagyobb középtávon (3 év) A szüleinek 95%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%-nál nagyobb hosszútávon (6 év) A szüleinek 97%-a aláírásával igazolta a nyilatkozat átvételét és a tájékoztatást. A Kt. 66. (2) bekezdése értelmében a aránya egyik intézmény körzetében sem haladja meg 15%-nál nagyobb 18

19 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás egyes óvodai csoportokban is a és sajátos nevelési igényő arányának részletes vizsgálatára. (5) Míg a Lenkey utcai telephelyen 1,4% az arányuk, addig a Hajnal utcai óvodában 43%. Az akciótervben ki kell dolgozni a tendencia folytatódását és az intézményen belüli szegregációt megakadályozó intézkedéseket. A sajátos nevelési igényő Cél konkrét szöveges megfogalmazása óvoda körzetében lakó, aránya legfeljebb 15%-kal legyen magasabb a tanulók települési arányánál. A csoportok között arányos legyen a HHH megoszlása. A szakértıi bizottság Intézkedés leírása Beiratkozáskor a telephelyek és csoportok közötti arányos elhelyezése a szülıkkel történı megbeszélés, meggyızés eszközeivel. A szegregált formában nevelt felelıse Intézményvezetı Fenntartó, pedagógiai megvalósításának határideje Minden év június 30. Folyamatos, június 30. rövidtávon (1 év) mértékben a városi arányt. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a telephelyek és csoportok közötti arányának különbsége 10%ponttal csökken A szakértıi bizottság középtávon (3 év) mértékben a városi arányt. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a telephelyek és csoportok közötti arányának különbsége 15%ponttal csökken A szakértıi bizottság hosszútávon (6 év) mértékben a városi arányt. A Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában a telephelyek és csoportok közötti arányának különbsége 30%ponttal csökken A szakértıi bizottság 19

20 Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás szakértıi felülvizsgálata után szükséges a szakértıi javaslatok elemzése, javaslatoknak megfelelıen a jelenleg esetleg szegregált nevelésben részesülı integrált intézményben történı elhelyezése. Meg kell akadályozni a sajátos nevelési igényő szegregációját a Napsugár Integrált Óvodában. (6.) Cél konkrét szöveges megfogalmazása véleménye alapján integrált formában nevelhetı integrált nevelési feltételeinek megteremtése minden óvodában Intézkedés leírása óvodások esetében meg kell vizsgálni a szakértıi véleményben foglaltakat, amennyiben szükséges intézkedni kell integrált formában történı ellátásukról, az integrált óvodai nevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése minden intézményben. felelıse szakszolgálatok, intézményvezetık megvalósításának határideje rövidtávon (1 év) véleménye alapján integrált formában nevelhetı 90%- a integrált nevelésben részesüljön a körzeti óvodájában középtávon (3 év) véleménye alapján integrált formában nevelhetı 95%- a integrált nevelésben részesüljön a körzeti óvodájában hosszútávon (6 év) véleménye alapján integrált formában nevelhetı 98-a integrált nevelésben részesüljön a körzeti óvodájában 20

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2008-2011 (Tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 E mail: b arczi-a@kszki.h u H onlapunk: ww w.b arczigai.suli net.h u

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2008. Tartalom 1. A helyzetelemzés összegzése... 1 2. Intézkedési

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM LOVÁSZPATONA 2007. A gyermekkor során mindig van egy pillanat, Amikor kinyílik az ajtó, és belép rajta a jövő (Graham Greene) Elfogadva: 85/2007.(XI. 27.)

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

OM azonosító: 031974

OM azonosító: 031974 A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Esélyegyenlőségi programja 2009 OM azonosító: 031974 1Jogszabályi háttér -1993 évi LXXIX Törvény a közoktatásról és módosításai -11/1994 MKM rendelet

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására

Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi támogatására Javaslat a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 2009. évi ára Tisztelt Mővelıdési és Oktatási Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 88/2006. (VI.15.) szekszárdi önkormányzati

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Az Állami Számvevıszék jelentésének ismertetése, intézkedési terv elfogadása Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/4

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben