Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Tisztelt Közgyőlés! A közelmúlt jogszabályi változásai indokolttá teszik a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával foglalkozó valamennyi közoktatási intézmény, így az óvoda, az általános iskola, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a középiskolák alapító okiratának módosítását. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontja az alábbiak szerint szabályozza a sajátos nevelési igényő gyermekek körét: 29. sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. Fenti szabályozáshoz kapcsolódik a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény 3. számú melléklet Kiegészítı szabályok 10. c) pontja, miszerint az intézmények alapító okiratában konkrétan meg kell határozni a sajátos nevelési igényő körbe tartozó gyermekek, tanulók fogyatékosság típusát is. Mindezeket figyelembe véve egyeztetéseket folytattunk szakemberekkel, óvodavezetıkkel, valamint iskolaigazgatókkal, melynek alapján javaslatot teszünk az érintett intézmények alapító okiratának módosítására. A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Közgyőlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

2 Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények alapító okiratait az számú mellékletek szerint március 1-jei hatállyal módosítja. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda Határidı: értelemszerően 2. A Közgyőlés utasítja a jegyzıt, hogy az alapító okiratok módosításának a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokba történı átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Dr. Kádár Zsombor jegyzı Határidı: értelemszerően Salgótarján, február 16. Reszoly Gusztávné irodavezetı

3 A Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratának módosítása 1. sz. melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontjának Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése alcímét követı szövegrésze az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés Képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése 2. Az alapító okirat módosítása március 1-jén lép hatályba. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Összevont Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A SALGÓTARJÁNI ÖSSZEVONT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2. Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Intézményegységek neve és címe: Székhelyen mőködı intézményegység: Mackóvár Központi Óvoda Salgótarján, Arany J. út 19./A Tagintézményként mőködı intézményegységek: Telephelyei: Aprófalva Tagóvoda Barátság út 6. Baglyasi Tagóvoda Petıfi út 88. Gyermekkert Tagóvoda Gyermekkert út 1. Hétszínvirág Tagóvoda Acélgyári út 63. Körúti Tagóvoda Fáy A. krt. 35. Mesekert Tagóvoda Meredek út Napsugár Tagóvoda Füleki út 45. Nyitnikék Tagóvoda Budapesti út 66. Pitypang Tagóvoda Meredek út 5. Szivárvány Tagóvoda Forgách út 2. Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda İrhegy út Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyőlése 5. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 1430 fı 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani az óvodai nevelést a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. Feladatából adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlıdését. Az etnikai kisebbséghez tartozók és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek integrált nevelése a helyi nevelési programok alapján, óvodai fejlesztı program keretében.

5 A tevékenységek TEÁOR besorolása: 8510 Iskolai elıkészítı oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A tevékenységek szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés 4. Képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényő szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - gyermekek óvodai nevelése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 5. Intézményi vagyon mőködtetése 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül, a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több, mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. Feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Mackóvár Központi Óvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Aprófalva Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Baglyasi Tagóvoda 340. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Gyermekkert Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda Körúti Tagóvoda Mesekert Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Nyitnikék Tagóvoda Pitypang Tagóvoda Szivárvány Tagóvoda Somlyóbánya Vadvirág Tagóvoda hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek (kivéve az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat óvoda intézményegysége által használt 1 csoport szoba, 1 gyermek öltözı, 1 felnıtt öltözı, 1 mosdó, közlekedı helyiségeket) hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek Ingyenes használatban a hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 15602/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek ingó vagyon: az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök

6 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 29/2003.(III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 32/2004.(III.26.)Öh. számú határozatával, a 176/2005.(VIII.25.) Öh számú határozatával, a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 133/2007. (VI. 26.) Öh. számú határozatával, a 255/2007.(XII. 18.) Öh. számú határozatával, a 162/2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával és a./2009. (II. 27.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, március 1. napjától hatályos szövege. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

7 2. sz. melléklet Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontjának Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése alcímét követı szövegrésze az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Sajátos nevelési igényő szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 1-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Pedagógiai szakszolgálat Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 2. Az alapító okirat módosítása március1-jén lép hatályba. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

8 Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A Telephelye: 3100 Salgótarján, Acélgyári út Salgótarján, Zagyva út Salgópuszta: 018/3. hrsz. 2. Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 5. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási intézmény: - óvoda - általános iskola - speciális szakiskola - egységes pedagógiai szakszolgálat 6. Intézményegységek neve és telephelye: 6.1. Óvoda 3100 Salgótarján Acélgyári út Általános Iskola 3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A Speciális Szakiskola 3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A Salgópuszta 6.4. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A. 6/A. A nevelési-oktatási intézményegységekbe felvehetı maximális tanulólétszám: 194 fı Óvoda: 10 fı Általános Iskola: 154 fı Speciális szakiskola: 30 fı 6/B. Az iskola évfolyamainak száma: általános iskola: 1-8. évfolyam speciális szakiskola: évfolyam (közismereti képzés) 1/11-2/12. szakképzı évfolyam

9 7. Az intézmény alaptevékenysége: Óvoda: enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos 3. életévét betöltött gyermekek óvodai nevelése (gyógypedagógiai óvoda). 2 Általános iskola: enyhe értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése-oktatása csoportos vagy egyéni formában, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése-oktatása, súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása, autista gyermekek nevelése-oktatása. Speciális szakiskola: enyhe értelmi fogyatékos fiatalok számára speciális szakiskola mőködtetése közismereti évfolyamokon (9-10.) két szakképzési évfolyam (1/11-2/12.) A szakképzés irányultsága 16. életévüket betöltött enyhe értelmi fogyatékos fiatalok részére elıképzettséget nem igénylı speciális szakiskola. OKJ Mezıgazdasági munkás és az OKJ Ezüstkalászos gazda résszakképzések (1+1 év). Egységes pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás nevelési tanácsadás gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás fejlesztı felkészítés (képzési kötelezettek ellátása) utazó szakember-hálózat mőködtetése Család és ifjúsággondozói feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8520 Alapfokú oktatás 8510 Iskolai elıkészítı oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551 Sport, szabadidıs képzés Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Sajátos nevelési igényő szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 1-8. évfolyamon

10 Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Pedagógiai szakszolgálat Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke Alaptevékenységének sérelme nélkül, a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 8732/2. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 3533 hrsz. belterület és rajta lévı épületek (Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda által használt épületén belül: 1 csoport szoba, 1 gyermeköltözı, 1 felnıtt öltözı, 1 mosdó, közlekedı) ingó vagyon: az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: A Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.

11 4 Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 32/2004. (III. 26.) Öh számú határozatával, a 176/2005. (VIII. 25.) Öh. számú határozatával, a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 134/2007. (VI. 26.) Öh. számú határozatával, a 255/2007. (XII. 18.) Öh. számú határozatával, a 162/2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával és a./2009. (II. 27.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, március 1. napjától hatályos szövege. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

12 3. sz. melléklet A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 8. Az intézmény alaptevékenysége pontjának Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése alcímét követı szövegrésze az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Korai két tanítási nyelvő oktatás évfolyamon Képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés 1-8. évfolyamon Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók nappali rendszerő oktatása Sajátos nevelési igényő szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnıttoktatás Nappali, esti, és levelezı oktatás munkarend szerint Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 1-8. évfolyamon Iskolaotthonos nevelés és oktatás 1-4. évfolyamon Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport Sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése Verseny- és élsport 2. Az alapító okirat módosítása március 1-jén lép hatályba. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

13 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Rövidített neve: SKÁID 3100 Salgótarján, József A. út 2. Tagintézmények neve: telephelyek: Arany János Tagiskola 3104 Salgótarján, Budapesti út Salgótarján, Gorkij krt. 1. Beszterce-lakótelepi Tagiskola 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Bóna Kovács Károly Tagiskola 3102 Salgótarján, Petıfi út 85. Diákotthon 3102 Salgótarján, Petıfi út 96. Dornyay Béla Tagiskola 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. Petıfi Sándor Tagiskola 3100 Salgótarján, Acélgyári út 24. II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út Gárdonyi Géza Tagiskola 3142 Mátraszele, Szabadság út Az intézmény alapítója, fenntartója: alapító: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. fenntartó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Mátraszele Község Önkormányzata 3142 Mátraszele, Szabadság út 65. A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése gyakorolja. 3. Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 5. Az intézmény mőködési területe: Salgótarján város és Mátraszele község közigazgatási területe 6. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: általános iskola 7. Az intézmény évfolyamainak száma : 1-8. évfolyam Gárdonyi Géza Tagiskola: 1-6. évfolyam diákotthon

14 7/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulói létszám: 4496 fı Székhelyen: 732 fı Tagintézmények: Arany János Tagiskola: Beszterce-lakótelepi Tagiskola: Bóna Kovács Károly Tagiskola: Diákotthon: Dornyay Béla Tagiskola: Kodály Zoltán Tagiskola: Petıfi Sándor Tagiskola: II. Rákóczi Ferenc Tagiskola: Gárdonyi Géza Tagiskola: fı 728 fı 170 fı 50 fı 224 fı 448 fı 596 fı 590 fı 164 fı 8. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, a tanuló felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. Integráltan nevelhetı sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók ellátása; halmozottan hátrányos helyzető tanulók fejlesztése az integrációs- és képesség-kibontakoztató program alapján. Diákotthoni, externátusi elhelyezés biztosítása, hátrányos helyzető, problémás családi háttérrel rendelkezı, ép értelmő, enyhe fokú beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdı és sajátos nevelési igényő tanulók számára. Családjukban nem nevelhetı, veszélyeztetett, állami gondoskodásra szoruló tanköteles fiatalok, átmeneti intézményes ellátása. Speciális feladatok: Székhelyen: Az angol és a német nyelv emelt szintő oktatása, korai két tanítási nyelvő oktatás 1-8. évfolyamon történı biztosítása Arany János Tagiskola: Az életmód-életvitel mőveltségi terület kiemelt kezelése. Az intézmény telephelyén helyet biztosít a városrész hagyományaihoz illeszkedı rendezvények lebonyolításához, mővészeti csoportok, szellemi mőhelyek, civil szervezetek mőködéséhez. A kompetencia-alapú oktatás bevezetése. Bóna Kovács Károly Tagiskola: Differenciált oktató-nevelı tevékenységet végez tanköteles korú, hátrányos családi helyzetben lévı, veszélyeztetett, magatartászavaros, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdı, illetve anyaotthonos gyermekek részére Diákotthon: A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igényő tanulók társadalmi integrációjának elısegítése Kodály Zoltán Tagiskola: ének-zene emelt szintő oktatása, a kompetencia-alapú oktatás bevezetése Petıfi Sándor Tagiskola: testnevelés emelt szintő oktatása Gárdonyi Géza Tagiskola: 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 2. sz. melléklet I./ D fejezete szerinti cigány kisebbségi oktatás Beszterce-lakótelepi Tagiskola: testnevelés emelt szintő oktatása, matematika-informatika-kommunikáció specializáció II. Rákóczi Ferenc Tagiskola: felnıttoktatás

15 Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8520 Alapfokú oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551 Sport, szabadidıs képzés 5590 Egyéb szálláshely biztosítása Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Korai két tanítási nyelvő oktatás évfolyamon Képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítés 1-8. évfolyamon Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulók nappali rendszerő oktatása Sajátos nevelési igényő szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnıttoktatás Nappali, esti, és levelezı oktatás munkarend szerint Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 1-8. évfolyamon Iskolaotthonos nevelés és oktatás 1-4. évfolyamon Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport Sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése Verseny- és élsport 9. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységetfolytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 10. A feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: Salgótarján: hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 923. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 351/1. hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek

16 Mátraszele: ingó vagyon: hrsz. sportpálya hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. sportpálya hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek hrsz. belterület és a rajta lévı épületek 431. hrsz. tornaterem az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 11. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az alapító önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint. 12. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján. 13. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 14. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény az Általános Mővelıdési Központ, Arany János Általános Iskola, Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon, Dornyay Béla Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Petıfi Sándor Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola jogutódja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 243/2003. (XII. 18.) Öh. számú határozatával, a 32/2004. (III. 26.) Öh. számú határozatával, 204/2004. (IX. 28.) Öh. számú határozatával, a 176/2005.(VIII. 25.) Öh. számú határozatával, a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 182/2007. (VIII. 28.) Öh. számú határozatával a 255/2007. (XII. 18.) Öh. határozatával, a 162/2008. (VIII. 26.) határozatával és a./2009. (II. 27.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, március 1. napjától hatályos szövege. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17 4. sz. melléklet A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát (a továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 7. Az intézmény alaptevékenysége pontjának Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése alcímét követı szövegrésze az alábbiak szerint módosul: Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Angol-magyar két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 2. Az alapító okirat módosítása március 1-jén lép hatályba. 3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

18 A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve, székhelye: Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér Az intézmény felügyeleti szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 4. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 5. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola: gimnázium szakközépiskola 6. Az intézmény évfolyamainak száma: négy évfolyamos gimnázium: öt évfolyamos két tanítási nyelvő gimnázium hat évfolyamos gimnázium: szakképzési évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 1/13-2/14. évfolyam 6/A. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 655 fı 7. Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola feladata középiskolai évfolyamokon általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére, szakképzı évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı oktatást, nevelést folytatni. A felnıttoktatás munkarendjét a mindenkori középiskolai beiskolázásról szóló önkormányzati határozat szabja meg. Az intézmény tevékenységének TEÁOR besorolása: 8520 Alapfokú oktatás 8531 Általános középfokú oktatás 8532 Szakmai középfokú oktatás 8542 Felsıfokú oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8551 Sport, szabadidıs képzés

19 Az intézmény tevékenységének szakfeladat száma, megnevezése: Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás Angol-magyar két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatás szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Sajátos nevelési igényő - szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı - tanulók nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása szakmai elméleti oktatás szakmai gyakorlati oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek Intézményi vagyon mőködtetése Diáksport 8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége, mértéke: Alaptevékenységének sérelme nélkül a fenntartó jóváhagyásával vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel nem lehet több mint a költségvetés tervezett összkiadásainak 10%-a. 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta levı épületek ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képezı induló leltár szerint. 10. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerint 11. Gazdálkodási jogkör: Részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás elıirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, az alapító okirat mellékletét képezı Együttmőködési megállapodás alapján.

20 3 12. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Közgyőlés nevezi ki legalább öt és legfeljebb tíz évre pályázat útján, illetve menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13. Az intézmény képviseletére jogosultak: A közoktatási intézmény vezetıje képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az SZMSZ keretei között helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a 29/2003. (III. 27.) Öh. számú határozatával elfogadott, a 208/2003. (X. 30.) Öh. számú határozatával, a 32/2004. (III. 26.) Öh számú határozatával, a 176/2005. (VIII. 25.) Öh. számú határozatával, a 218/2005. (IX. 29.) Öh. számú határozatával a 92/2007. (IV. 24.) Öh. számú határozatával, a 255/2007. (XII. 18.) Öh. számú határozatával, a 162/2008. (VIII. 26.) Öh. számú határozatával és a /2009. (II.27.) Öh. számú határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, március 1. napjától hatályos szövege. Salgótarján, február 27. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben