Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés"

Átírás

1 Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 1. Bevezetés Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. Az esélyegyenlıség biztosítása és elımozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthetı, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítı célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlıség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetıvé tesz az adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlıség elımozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetıségekkel. Esélyegyenlıség érvényesülésérıl csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevıvé válik. A fenntartó és intézményei fogadókészségét fejleszteni kell, ki kell alakítani a megkülönböztetés tilalmát, egyenlı bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás kialakítását. Az esélyegyenlıség pozitív befolyásolásához szükséges megerısítı intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlıségi program. Az esélyegyenlıségi program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetıségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. Az esélyegyenlıség elımozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítı intézkedések végrehajtásával érhetı el. A területet érintı szabályozásnak ennek megfelelıen az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erıforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetıvé. Fontos, a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez szükséges intézkedési terv készítése. Az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítanunk minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzető tanulók és a sajátos nevelési igényő tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben. Kiemelten fontos az oktatásszervezés gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása Az esélyegyenlıségi terv szellemisége: az emberi méltóság tiszteletben tartása Az intézmény tiszteletben tartja a tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Az intézmény érdekeit, valamint a diákok, tanárok és dolgozók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munka-, és oktatási feltételeket, körülményeket alakít ki, amelyek ezeknek az alapvetı értékeknek a megırzéséhez és megerısítéséhez hozzájárulnak. 1

2 1.2. A megkülönböztetés tilalma: az egyenlı bánásmód követelménye Az intézmény tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy vagy csoport valós, vagy vélt jellemzıi, így: neme, faji hovatartozása, bırszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyızıdése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, életkora, társadalmi származása, családjának vagyoni helyzete, érdekképviseleti szervhez való tartozása, és egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltja a zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. Az intézmény kötelezettséget vállal, hogy az oktatás-nevelés során megfelelıen érvényre juttatja az egyenlı bánásmód követelményét. Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét az e pontban felsorolt tulajdonságon alapuló olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggı, ésszerő indoka van Partneri kapcsolat, együttmőködés Az intézmény a munkavégzésre irányuló és a tanulói jogviszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható jogviszonyokat alakít ki, szem elıtt tartva a kölcsönös elınyök egyidejő biztosítását az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség elımozdításának szellemében dolgozza ki szabályzatait, a tanulókat érintı döntések elıkészítésébe bevonja a Diákönkormányzatot. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlı bánásmód elve nem alkalmas az összes létezı egyenlıtlenség megszüntetésére, amely a diákokat tanulmányaik során érheti. Az aláíró felek olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elısegítik a tanulók tanulói jogviszonybeli pozíciójának javulását, megırzését. 2. A megállapodás hatálya Idıbeli hatály: A megállapodást az aláíró felek a január 1-tıl december 31-ig tartó idıszakra fogadják el. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi terv elfogadási határideje október 30. Területi hatály: A megállapodás hatálya kiterjed a Keszthelyi VSZK valamennyi intézményegységére és szervezeti egységére. Személyi hatály: A megállapodás hatálya kiterjed a Keszthelyi VSZK dolgozóira, tanulóira különösen a megállapodásban kiemelt, kedvezményezett célcsoportokra, a hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető, sajátos nevelési igényő tanulókra, valamint a tervben foglaltak végrehajtásának felelıseire. 2

3 3. Helyzetfelmérés Az intézménybe járó tanulók száma: 790 fı 3.1. Tanulók száma évfolyamonként képzési típusonkénti bontásban: (2007. decemberi adatok) évfolyam létszám hátrányos helyzető (akit a jegyzı védelembe vett) veszélyeztetett (az osztályfınök megítélése szerint) tanulási, magatartási nehézséggel küzdı 9. évf. szakközépisk évf. szakiskola évf szakközépisk. 10. évf. szakiskola évf szakközépisk. 11. évf. szakiskola évf szakközépisk. 12. évf. szakiskola évf szakközépisk. 13. évf. FSZ képzés évf. FSZ képzés összesen 790 fı 59 fı (7,4%) 9 fı (1,1%) 3 fı (0,4%) Egyéb adatok: (teljes tanuló létszám %-ában) csonka családban nevelkedik: 18% rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 7% a szülık közül legalább az egyik munkanélküli: 18% mindkét szülı munkanélküli: 2% roma származású: 4% csökkent látóképességő: nincs gyengénlátó (szemüveg, kontaktlencse): 13% csökkent hallóképességő: 0,4% mozgássérült: nincs A felsorolt tanulók az osztályokban közel egyenletesen elosztva találhatók. 3

4 3.2. Lemorzsolódás az intézményben: tanév közben távozott év végi bukás 1-2 tárgyból év végi bukás 3 v. több tárgyból hiányzás miatt nem osztályozható szki szi szki szi szki szi szki szi szki összesen 17 fı 22 fı 60 fı 52 fı 17 fı 17 fı 8 fı 1 fı 3.3. Továbbtanulási mutatók: 2006-ban érettségizett szakközépiskolai ill. szakmai vizsgázott szakiskolai tanulóinkról: osztály egyetem, fıiskola felsıfokú szakképzés technikusképzés szakképzés érettségire való felkészítés 12. A B C /12. D /12. G összesen 16 fı 25 fı 34 fı - 33 fı 2007-ben érettségizett szakközépiskolai ill. szakmai vizsgázott szakiskolai tanulóinkról: osztály egyetem, fıiskola felsıfokú szakképzés technikusképzés szakképzés érettségire való felkészítés 12. A B C F /12. D /12. G összesen 12 fı 45 fı 27 fı 4 fı 29 fı 4

5 Kompetencia mérések eredményei: Iskolánk a 2006-os kompetenciamérések eredményeit alapul véve, elmarad ugyan az országos átlagtól, de nem jelentıs mértékben. Szakiskolai átlagaink mind a szövegértés, mind a matematika vonatkozásában az országos szakiskolai átlag felett vannak, szakközépiskolai átlagaink viszont kissé elmaradnak az országos szakközépiskolai átlagoktól. Matematika Szövegértés Országos átlag Szakiskolák átlaga Szakközépiskolák átlaga Szakiskolai átlagunk Szakközépiskolai átlagunk Iskolánk átlaga Matematika Szövegértés A telephely tényleges eredménye Várható eredmény a regressziós egyenes alapján Piaci pozíciónk szempontjából további sajnálatos tény, hogy a Nyugat-dunántúli régió, valamint a Keszthely-hévízi kistérség átlageredményei is jobbak intézményünknél. Mivel a kompetenciamérés eredményeit nyilvánossá kell tenni, fontos célnak kell tekintenünk - a beiskolázás szempontjából is a fenti eredmények javítását. Minimális célként tőzzük ki az országos átlagok elérését mind matematika, mind szövegértés tekintetében. Fontosnak tartom, hogy ne csak puszta szemlélıi legyünk a kompetenciamérés eredményeinek, hanem visszacsatolásként induljanak el fejlesztési, felzárkóztatási folyamatok az intézményben. Az intézmény jelenlegi infrastruktúrája: Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma a 921/1. hrsz-ú m 2 térnagyságú területen helyezkedik el. A m 2 -bıl beépített hasznos alapterület 3729 m 2 (12,4 %), a beépített légköbméter pedig: m 3. Az között létesült iskolaépület 3 alapvetı blokkra bontható: háromemeletes - nevelés-oktatás célját szolgáló ún. tantermi blokkra - a portával és az elıtérrel; a négyemeletes kollégiumi blokkra, a könyvtárral a szakközépiskolások ételkészítési és felszolgálási gyakorlatainak helyet adó tanmőhelyi blokkra - tálaló konyhával és az ebédlıvel, valamint két tanteremmel. Több éve gond egy nagyobb, korszerőbb tornaterem hiánya, valamint nincs a teljes iskolaközösség befogadására alkalmas aula. Hiányoznak még: stúdió, betegszobák, mosókonyha, szárítóhelység, vasaló- és fehérnemő-javító helység, cipıtároló. 5

6 Összesen: Ebbıl akadálymentes: oktatóterem/csoportszoba 28 - mosdó az intézményben 71 - informatikai labor 2 - Rendelkezik a jogszabályban elıírt számú parkolóval? igen - parkolóhelye az intézmény területén 65 - Informatikai eszközellátottság ebben a tanévben: Diákok által elérhetı számítógépek száma (db): 77 Ebbıl 3 évesnél idısebb: 30 Hány van felszerelve alacsony sugárzású (flat) monitorral? 77 Hány van felszerelve gyengénlátók számára elérhetı nagyképernyıs ("19-es monitorral)? Hány van felszerelve cd íróval/olvasóval? 53 Hány van felszerelve dvd íróval/olvasóval? 24 Hány van felszerelve írott szöveget felolvasó szoftverrel? - Oktatásban használt projektorok száma: 18 Oktatásban használt intelligens táblák száma: 3 Intézményben jelenleg elérhetı legnagyobb adatforgalom (sávszélesség): Az oktatási helyiségek hány %-ban (vagy hányból hány darabban) van internet hozzáférés? Van-e az intézményben vezeték nélküli internet (WIFI) elérhetıség? - 1 Mbit/s Humán-erıforrás az iskolai oktatásban A tantestület 53 tagból áll, közülük 5 fınek felsıfokú szakképzettsége van, 15-en fıiskolai-, 24-en egyetemi diplomát szereztek. 7 pedagógus közoktatás-vezetıi-, 1 tantestületi tag minıségirányítási szakvizsgával rendelkezik. Intézményünkben a szakos ellátottság megfelelı, képesítés nélküli pedagógust nem foglalkoztatunk. Intézményi és szervezeti együttmőködések Van-e kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel Szervezetek, Együttmőködés jellege intézmények Rendszeres kapcsolat Alkalmi találkozók Nincs kapcsolat Cigány kisebbségi X önkormányzat Családsegítı X Gyermekjóléti X szolgálat Védınık napi kapcsolat 40% Igen 6

7 4. Az intézkedési terv célja A Közoktatási Esélyegyenlıségi Program alapvetı célja, hogy biztosítsa az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl célul tőzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az iskolánkban tanuló hátrányos helyzető gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében: a beiratkozásnál, felvételinél tanításban, ismeretközvetítésben a gyerekek egyéni fejlesztésében az értékelés gyakorlatában tanulói elımenetelben a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerıforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülıkkel, segítıkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Célunk az, hogy az intézményben érvényesüljön a: diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, minıségi oktatáshoz történı egyenlı hozzáférés biztosítása és az integráció biztosítása. 5. Kötelezettségek és felelısség Az intézmény vezetıje felelıs azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülık, és a társadalmi partnerek számára elérhetı legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ı felelıssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. Az intézmény vezetıje /helyettese/ és az esélyegyenlıségi referens felelıs a Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. A tantestület minden tagja felelıs azért, hogy tisztában legyen az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteit bıvítı képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelıssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közremőködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 7

8 Minden, az intézménnyel szerzıdéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezıként, kövesse azt. 6. Akcióterv Készült a helyzetelemzésben felmerült esélyegyenlıségi kockázatok és problémák alapján Azonnali intézkedést követelı feladatok: esélyegyenlıségi biztos választása határidı: december 12. felelıs: igazgató az ifjúságvédelmi felelıs felkészítése az esélyegyenlıségi programból adódó feladatokra határidı:2008. január 15. felelıs: esélyegyenlıségi biztos 6.2. Rövid távú feladatok (1 éven belül): tehetséggondozó szakkörök beindítása felelıs: igazgató, munkaközösség vezetık a jogszabályi változásoknak megfelelıen a sajátos nevelési igényő tanulók oktatásának biztosítása integráltan, illetıleg a szükséges felülvizsgálatok elvégzése felelıs: igazgató: munkaközösség vezetık a hátrányos helyzető tanulók beilleszkedésének segítése, tanulmányi eredményeik javítása érdekében felzárkóztató foglalkozások szervezése felelıs: igazgató, munkaközösség vezetık az esélyegyenlıség biztosítása hátrányos helyzető, és tehetséges gyermekek számára tanórán kívüli foglalkozások keretében felelıs: igazgató, munkaközösség vezetık együttmőködések felülvizsgálata a társszervezetekkel felelıs: igazgató együttmőködés kialakítása a cigány Önkormányzattal felelıs: ifjúságvédelmi felelıs a közoktatási esélyegyenlıségi program nyilvánossá, mindenki által hozzáférhetıvé tétele felelıs: igazgató, esélyegyenlıségi referens tehetséggondozás érdekében a megyei-, országos tanulmányi versenyeken, nyelvvizsgákon eredményesen szereplı tanulók elismerése a továbbiakban is, eredményeik kapjanak nagyobb nyilvánosságot felelıs: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetık az iskolapszichológus (TISZK) szolgáltatásainak igénybevétele felelıs: igazgató, ifjúságvédelmi felelıs, osztályfınökök speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (nyelv, informatika, tehetséggondozó, gyógypedagógus, gyógytestnevelı) felelıs: igazgató a csekély számú jelzést indító osztályokban folyó ifjúságvédelmi munka megélénkítése a tankötelezettség kiterjesztése, a tanulók nagykorúvá válásáig tartó iskolába járási kötelezettség miatt új programok, program-elemek kidolgozása 8

9 középiskolai drogprevenciós programok folytatása, megújításának kidolgozása, megvalósítása rendszeresen fel kell mérni a veszélyeztetett tanulók körét, a kialakított adatbázisra támaszkodva feladat- és intézkedési tervet kell készíteni a tanulókat rendszeresen és az életkoruknak megfelelıen tájékoztatni kell az illegális drogokkal, a pszichoaktív anyagokkal, és azok hatásaival kapcsolatosan pályaorientációs és munkába állást segítı tevékenységet kell szervezni pályaorientációs szakemberek munkatársainak közremőködésével a diákok tájékoztatása az érvényben lévı jogszabályokról, az igénybe vehetı támogatási formákról 6.3. Középtávú feladatok (3 éven belül): intézmények esélyegyenlıségi programjának rendszeres felülvizsgálata mérési eredmények összhangjának megteremtése (lemorzsolódás, továbbtanulás, ) kompetenciamérések intézkedési tervének elkészítése továbbképzések szervezése pedagógusok számára: konfliktuskezelés-, esélyegyenlıség-, minıségbiztosítás témakörökben a kötelezı taneszköz jegyzékben elıírt felszerelések beszerzésének folytatása az ütemezésnek megfelelıen, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje az Út az érettségihez, illetve Út a szakmához programokon való részvétel ösztönzése, a programokról széles körő felvilágosítás tartása 6.4. Hosszú távú feladatok: a szakmai képzés erısítése, a vendéglátásban ill. kereskedelemben keresett szakmák oktatásának elıtérbe helyezése akadálymentesítés az intézményben vizesblokkok felújítása, főtésrendszer korszerősítésének folytatása a kötelezı taneszköz jegyzékben elıírt felszerelések beszerzésének folytatása az ütemezésnek megfelelıen, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje a számítógépes hálózat folyamatos karbantartása, fejlesztése elektronikus adminisztráció, elektronikus napló bevezetése 7. Megvalósítás Az intézkedési terv megvalósítása érdekében minden, a mőködésére, pedagógiai munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai programba és az intézményi minıségirányítási programba) be kell, hogy épüljenek és érvényesüljenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó kötelezettségek és célkitőzések. A feladatok végrehajtásának ellenırzése során szerzett információk alapján szükséges változtatások folyamatosan be kell, hogy épüljenek az intézkedési terv módosításába. Biztosítani kell a pedagógusok felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra, felkészültségük értékelését és folyamatos továbbképzésüket az érintett területeken. 9

10 8. Monitoring és nyilvánosság Az egyenlı bánásmód betartása és az esélyegyenlıség elısegítése érdekében a munkáltató munkahelyi esélyegyenlıségi biztosi feladatokkal megbízza Hegedős Csabánét. A megbízott feladata: a terv teljesítésének folyamatos felülvizsgálata az esélyegyenlıséggel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése a tervvel és végrehajtásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok győjtése, továbbítása a munkáltató felé a terv felülvizsgálatának elıkészítése az terv teljesülésének vizsgálata, a helyzetelemzésben szereplı mutatók alapján, beszámoló készítése minden év június 30-ig következı idıszakra vonatkozó Esélyegyenlıségi terv elıkészítése, a munkáltatóval és a közalkalmazotti érdekképviseletekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javaslat benyújtási határideje október 30. A megbízás: Kezdı idıpontja: január 1. Felelıs: igazgató Az intézkedési terv eredményes megvalósulását döntıen befolyásolja, az érintettek (tanulók, szülık, pedagógusok, pedagógiai munkát segítık, fenntartó stb.) elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e az intézkedési terv végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden, az intézmény számára elérhetı eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, intézményi tájékoztató kiadványok, faliújság, rendezvények, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében legalább évente tájékoztatni kell az intézkedési terv megvalósításában elért eredményekrıl a fenntartó, szülık és az együttmőködı szakmai és társadalmi partnerek képviselıit. Az ellenırzés, monitoring eredményeit, az intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni, a személyiségi jogok és a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. 7. Konzultáció és visszacsatolás Az intézmény biztosítja a konzultáció és véleményformálás lehetıségét a fenntartó, szülık, tanulók és a megvalósításban érintett szakmai partnerek képviselıinek bevonásával. A szülık a szülıi munkaközösség választmányán, a diákok a Diákönkormányzaton keresztül juttathatják el észrevételeiket, javaslataikat az esélyegyenlıségi terv megvalósításával kapcsolatban. Minden érintett fél (tanulók, dolgozók, szülık, egyéb partnerek) véleményét kérdıív segítségével győjtjük össze az éves beszámoló, illetve az intézkedési terv módosításának készítése elıtt. 10

11 8. Szankcionálás Az intézmény lehetıséget biztosít a panasztételre, a következı módon: Az egyenlı bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás elıfordulása esetén a tanuló az esélyegyenlıségi megbízotthoz, az ifjúságvédelmi felelıshöz, illetve a Diákönkormányzathoz is fordulhat. A panaszt fogadó a panaszt a diák kérésére anonim módon, az esélyegyenlıségi megbízotton keresztül az intézmény igazgatója elé tárja 7 napon belül. Amennyiben a résztevık nem tudnak megegyezni, a SZMSZ-ben rögzített módon közvetítıt vonhatnak be az eljárásba. Az eljárás eredményérıl a tanulót, kiskorú diák esetén a szülıt is tájékoztatni kell. Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a tanuló (szülı) a fenntartó önkormányzathoz fordulhat panaszával. 9. Legitimáció Jelen megállapodást az intézményi közoktatási esélyegyenlıség érdekében a következı szervezetek képviselıi aláírásukkal elfogadják. Keszthely, december 12. Fisli István az intézmény igazgatója Takács András a Diákönkormányzat elnöke Kósa Erika a Diákönkormányzatot segítı tanár Meliorisz Andrea ifjúságvédelmi felelıs 11

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közoktatási intézkedési tervének

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 008 A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 9/008. (XI. 8.) P.T. sz. határozatával jóváhagyta. A program célja A Közoktatási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

2008. szeptember. Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium

2008. szeptember. Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium /Képesség- és Tehetségfejlesztı Magániskola/ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Időbeli hatálya: 2014. január 1 2014. december 31. Esélyegyenlőségi terv Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti

Részletesebben

A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlıség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak.

A jelen megállapodást aláíró felek elkötelezik magukat a munkahelyi esélyegyenlıség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoznak. ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV a 2007. január 1 2009. december 31. idıszakra A Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó Intézményének esélyegyenlıségi terve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. A helyzetelemzés összegzése... 3 2. Az esélyegyenlıségi program célja.4 3. Kötelezettségek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 E mail: b arczi-a@kszki.h u H onlapunk: ww w.b arczigai.suli net.h u

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A január december 31. közötti idıszakra

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A január december 31. közötti idıszakra A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A 2009. január 1.- 2009. december 31. közötti idıszakra A Pécsi Tudományegyetem az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A GÁBOR DÉNES FİISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2007-2011 A Gábor Dénes Fıiskola (a továbbiakban Fıiskola) esélyegyenlıségi terve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2013-2015 Az egyenlı bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyőlés elismerte minden ember jogát

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1.

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. GÖDÖLLİ 2005. március 1. A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE GÖDÖLLİ 2005. március 1. A megállapodást az aláíró felek 2005. 03.01-tıl 2007. 03.01-ig tartó idıszakra fogadják el. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Az SZMSZ melléklete A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Jogalap: a 2003.évi CXXV.Törvény 36. - egyenlı bánásmódról szóló törvény 1 Tartalomjegyzék: 1. A hátrányos helyzető közalkalmazotti

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

I. Általános rész. Általános elvek

I. Általános rész. Általános elvek TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata... 3 2. Az esélyegyenlıségi terv hatálya... 3 II. A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározása...

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND 1. Törvényi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve az egyenlı

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

Bolyai János Általános Iskola INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Bolyai János Általános Iskola INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 1.1. Az iskola rövid bemutatása... 3 1.2. A törvényi háttér... 4 1.3. Iskolai dokumentumok

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben A 137/2010.(VI.17.) KT határozat 1. sz. melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben A Települési

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2009. Diósgyır Vasgyári Szakképzı Iskola és Kollégium 3533. Miskolc, Téglagyár u. 1-2. SZMSZ 32. sz. melléklete INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV 2009. Miskolc, 2009. szeptember 15. Orosz Gyula igazgató

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2008/2009-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2008/2009-es tanévben Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2008/2009-es tanévben A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzést Sajószentpéter

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM

A SEMMELWEIS EGYETEM 48/2011.( IV. 28.) számú határozat A SEMMELWEIS EGYETEM ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE 2011. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Terv célja és hatálya... 4 3. Az Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának módosított Esélyegyenlıségi Terve (2005-2007.) I. Általános rendelkezések 1. Az esélyegyenlıségi tervet elfogadó felek Az egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 2007.

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 2007. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 2007. Budapest Fıváros XIX. Kerület Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 1 Bevezetés Az Európai Uniós elvárások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Esélyegyenlőségi terve. a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig terjedő időszakra

A Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Esélyegyenlőségi terve. a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig terjedő időszakra A Csepel- Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Esélyegyenlőségi terve a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig terjedő időszakra A megállapodást az aláíró felek a 2005-01-01-től 2006-12-31-ig

Részletesebben