Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv. 1. Bevezetés"

Átírás

1 Közoktatási Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 1. Bevezetés Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. Az esélyegyenlıség biztosítása és elımozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthetı, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítı célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlıség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetıvé tesz az adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlıség elımozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetıségekkel. Esélyegyenlıség érvényesülésérıl csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevıvé válik. A fenntartó és intézményei fogadókészségét fejleszteni kell, ki kell alakítani a megkülönböztetés tilalmát, egyenlı bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás kialakítását. Az esélyegyenlıség pozitív befolyásolásához szükséges megerısítı intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlıségi program. Az esélyegyenlıségi program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetıségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. Az esélyegyenlıség elımozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítı intézkedések végrehajtásával érhetı el. A területet érintı szabályozásnak ennek megfelelıen az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erıforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetıvé. Fontos, a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez szükséges intézkedési terv készítése. Az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítanunk minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzető tanulók és a sajátos nevelési igényő tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben. Kiemelten fontos az oktatásszervezés gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása Az esélyegyenlıségi terv szellemisége: az emberi méltóság tiszteletben tartása Az intézmény tiszteletben tartja a tanulók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Az intézmény érdekeit, valamint a diákok, tanárok és dolgozók érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munka-, és oktatási feltételeket, körülményeket alakít ki, amelyek ezeknek az alapvetı értékeknek a megırzéséhez és megerısítéséhez hozzájárulnak. 1

2 1.2. A megkülönböztetés tilalma: az egyenlı bánásmód követelménye Az intézmény tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy vagy csoport valós, vagy vélt jellemzıi, így: neme, faji hovatartozása, bırszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyızıdése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, életkora, társadalmi származása, családjának vagyoni helyzete, érdekképviseleti szervhez való tartozása, és egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltja a zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. Az intézmény kötelezettséget vállal, hogy az oktatás-nevelés során megfelelıen érvényre juttatja az egyenlı bánásmód követelményét. Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét az e pontban felsorolt tulajdonságon alapuló olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggı, ésszerő indoka van Partneri kapcsolat, együttmőködés Az intézmény a munkavégzésre irányuló és a tanulói jogviszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható jogviszonyokat alakít ki, szem elıtt tartva a kölcsönös elınyök egyidejő biztosítását az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség elımozdításának szellemében dolgozza ki szabályzatait, a tanulókat érintı döntések elıkészítésébe bevonja a Diákönkormányzatot. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlı bánásmód elve nem alkalmas az összes létezı egyenlıtlenség megszüntetésére, amely a diákokat tanulmányaik során érheti. Az aláíró felek olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek elısegítik a tanulók tanulói jogviszonybeli pozíciójának javulását, megırzését. 2. A megállapodás hatálya Idıbeli hatály: A megállapodást az aláíró felek a január 1-tıl december 31-ig tartó idıszakra fogadják el. A következı idıszakra szóló esélyegyenlıségi terv elfogadási határideje október 30. Területi hatály: A megállapodás hatálya kiterjed a Keszthelyi VSZK valamennyi intézményegységére és szervezeti egységére. Személyi hatály: A megállapodás hatálya kiterjed a Keszthelyi VSZK dolgozóira, tanulóira különösen a megállapodásban kiemelt, kedvezményezett célcsoportokra, a hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető, sajátos nevelési igényő tanulókra, valamint a tervben foglaltak végrehajtásának felelıseire. 2

3 3. Helyzetfelmérés Az intézménybe járó tanulók száma: 790 fı 3.1. Tanulók száma évfolyamonként képzési típusonkénti bontásban: (2007. decemberi adatok) évfolyam létszám hátrányos helyzető (akit a jegyzı védelembe vett) veszélyeztetett (az osztályfınök megítélése szerint) tanulási, magatartási nehézséggel küzdı 9. évf. szakközépisk évf. szakiskola évf szakközépisk. 10. évf. szakiskola évf szakközépisk. 11. évf. szakiskola évf szakközépisk. 12. évf. szakiskola évf szakközépisk. 13. évf. FSZ képzés évf. FSZ képzés összesen 790 fı 59 fı (7,4%) 9 fı (1,1%) 3 fı (0,4%) Egyéb adatok: (teljes tanuló létszám %-ában) csonka családban nevelkedik: 18% rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 7% a szülık közül legalább az egyik munkanélküli: 18% mindkét szülı munkanélküli: 2% roma származású: 4% csökkent látóképességő: nincs gyengénlátó (szemüveg, kontaktlencse): 13% csökkent hallóképességő: 0,4% mozgássérült: nincs A felsorolt tanulók az osztályokban közel egyenletesen elosztva találhatók. 3

4 3.2. Lemorzsolódás az intézményben: tanév közben távozott év végi bukás 1-2 tárgyból év végi bukás 3 v. több tárgyból hiányzás miatt nem osztályozható szki szi szki szi szki szi szki szi szki összesen 17 fı 22 fı 60 fı 52 fı 17 fı 17 fı 8 fı 1 fı 3.3. Továbbtanulási mutatók: 2006-ban érettségizett szakközépiskolai ill. szakmai vizsgázott szakiskolai tanulóinkról: osztály egyetem, fıiskola felsıfokú szakképzés technikusképzés szakképzés érettségire való felkészítés 12. A B C /12. D /12. G összesen 16 fı 25 fı 34 fı - 33 fı 2007-ben érettségizett szakközépiskolai ill. szakmai vizsgázott szakiskolai tanulóinkról: osztály egyetem, fıiskola felsıfokú szakképzés technikusképzés szakképzés érettségire való felkészítés 12. A B C F /12. D /12. G összesen 12 fı 45 fı 27 fı 4 fı 29 fı 4

5 Kompetencia mérések eredményei: Iskolánk a 2006-os kompetenciamérések eredményeit alapul véve, elmarad ugyan az országos átlagtól, de nem jelentıs mértékben. Szakiskolai átlagaink mind a szövegértés, mind a matematika vonatkozásában az országos szakiskolai átlag felett vannak, szakközépiskolai átlagaink viszont kissé elmaradnak az országos szakközépiskolai átlagoktól. Matematika Szövegértés Országos átlag Szakiskolák átlaga Szakközépiskolák átlaga Szakiskolai átlagunk Szakközépiskolai átlagunk Iskolánk átlaga Matematika Szövegértés A telephely tényleges eredménye Várható eredmény a regressziós egyenes alapján Piaci pozíciónk szempontjából további sajnálatos tény, hogy a Nyugat-dunántúli régió, valamint a Keszthely-hévízi kistérség átlageredményei is jobbak intézményünknél. Mivel a kompetenciamérés eredményeit nyilvánossá kell tenni, fontos célnak kell tekintenünk - a beiskolázás szempontjából is a fenti eredmények javítását. Minimális célként tőzzük ki az országos átlagok elérését mind matematika, mind szövegértés tekintetében. Fontosnak tartom, hogy ne csak puszta szemlélıi legyünk a kompetenciamérés eredményeinek, hanem visszacsatolásként induljanak el fejlesztési, felzárkóztatási folyamatok az intézményben. Az intézmény jelenlegi infrastruktúrája: Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma a 921/1. hrsz-ú m 2 térnagyságú területen helyezkedik el. A m 2 -bıl beépített hasznos alapterület 3729 m 2 (12,4 %), a beépített légköbméter pedig: m 3. Az között létesült iskolaépület 3 alapvetı blokkra bontható: háromemeletes - nevelés-oktatás célját szolgáló ún. tantermi blokkra - a portával és az elıtérrel; a négyemeletes kollégiumi blokkra, a könyvtárral a szakközépiskolások ételkészítési és felszolgálási gyakorlatainak helyet adó tanmőhelyi blokkra - tálaló konyhával és az ebédlıvel, valamint két tanteremmel. Több éve gond egy nagyobb, korszerőbb tornaterem hiánya, valamint nincs a teljes iskolaközösség befogadására alkalmas aula. Hiányoznak még: stúdió, betegszobák, mosókonyha, szárítóhelység, vasaló- és fehérnemő-javító helység, cipıtároló. 5

6 Összesen: Ebbıl akadálymentes: oktatóterem/csoportszoba 28 - mosdó az intézményben 71 - informatikai labor 2 - Rendelkezik a jogszabályban elıírt számú parkolóval? igen - parkolóhelye az intézmény területén 65 - Informatikai eszközellátottság ebben a tanévben: Diákok által elérhetı számítógépek száma (db): 77 Ebbıl 3 évesnél idısebb: 30 Hány van felszerelve alacsony sugárzású (flat) monitorral? 77 Hány van felszerelve gyengénlátók számára elérhetı nagyképernyıs ("19-es monitorral)? Hány van felszerelve cd íróval/olvasóval? 53 Hány van felszerelve dvd íróval/olvasóval? 24 Hány van felszerelve írott szöveget felolvasó szoftverrel? - Oktatásban használt projektorok száma: 18 Oktatásban használt intelligens táblák száma: 3 Intézményben jelenleg elérhetı legnagyobb adatforgalom (sávszélesség): Az oktatási helyiségek hány %-ban (vagy hányból hány darabban) van internet hozzáférés? Van-e az intézményben vezeték nélküli internet (WIFI) elérhetıség? - 1 Mbit/s Humán-erıforrás az iskolai oktatásban A tantestület 53 tagból áll, közülük 5 fınek felsıfokú szakképzettsége van, 15-en fıiskolai-, 24-en egyetemi diplomát szereztek. 7 pedagógus közoktatás-vezetıi-, 1 tantestületi tag minıségirányítási szakvizsgával rendelkezik. Intézményünkben a szakos ellátottság megfelelı, képesítés nélküli pedagógust nem foglalkoztatunk. Intézményi és szervezeti együttmőködések Van-e kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel Szervezetek, Együttmőködés jellege intézmények Rendszeres kapcsolat Alkalmi találkozók Nincs kapcsolat Cigány kisebbségi X önkormányzat Családsegítı X Gyermekjóléti X szolgálat Védınık napi kapcsolat 40% Igen 6

7 4. Az intézkedési terv célja A Közoktatási Esélyegyenlıségi Program alapvetı célja, hogy biztosítsa az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlıségének biztosításán túl célul tőzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az iskolánkban tanuló hátrányos helyzető gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében: a beiratkozásnál, felvételinél tanításban, ismeretközvetítésben a gyerekek egyéni fejlesztésében az értékelés gyakorlatában tanulói elımenetelben a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerıforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülıkkel, segítıkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Célunk az, hogy az intézményben érvényesüljön a: diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, minıségi oktatáshoz történı egyenlı hozzáférés biztosítása és az integráció biztosítása. 5. Kötelezettségek és felelısség Az intézmény vezetıje felelıs azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülık, és a társadalmi partnerek számára elérhetı legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ı felelıssége annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket. Az intézmény vezetıje /helyettese/ és az esélyegyenlıségi referens felelıs a Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlıség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. A tantestület minden tagja felelıs azért, hogy tisztában legyen az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlıséggel kapcsolatos ismereteit bıvítı képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelıssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben foglaltakat és közremőködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlıség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 7

8 Minden, az intézménnyel szerzıdéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési tervet és magára nézve is kötelezıként, kövesse azt. 6. Akcióterv Készült a helyzetelemzésben felmerült esélyegyenlıségi kockázatok és problémák alapján Azonnali intézkedést követelı feladatok: esélyegyenlıségi biztos választása határidı: december 12. felelıs: igazgató az ifjúságvédelmi felelıs felkészítése az esélyegyenlıségi programból adódó feladatokra határidı:2008. január 15. felelıs: esélyegyenlıségi biztos 6.2. Rövid távú feladatok (1 éven belül): tehetséggondozó szakkörök beindítása felelıs: igazgató, munkaközösség vezetık a jogszabályi változásoknak megfelelıen a sajátos nevelési igényő tanulók oktatásának biztosítása integráltan, illetıleg a szükséges felülvizsgálatok elvégzése felelıs: igazgató: munkaközösség vezetık a hátrányos helyzető tanulók beilleszkedésének segítése, tanulmányi eredményeik javítása érdekében felzárkóztató foglalkozások szervezése felelıs: igazgató, munkaközösség vezetık az esélyegyenlıség biztosítása hátrányos helyzető, és tehetséges gyermekek számára tanórán kívüli foglalkozások keretében felelıs: igazgató, munkaközösség vezetık együttmőködések felülvizsgálata a társszervezetekkel felelıs: igazgató együttmőködés kialakítása a cigány Önkormányzattal felelıs: ifjúságvédelmi felelıs a közoktatási esélyegyenlıségi program nyilvánossá, mindenki által hozzáférhetıvé tétele felelıs: igazgató, esélyegyenlıségi referens tehetséggondozás érdekében a megyei-, országos tanulmányi versenyeken, nyelvvizsgákon eredményesen szereplı tanulók elismerése a továbbiakban is, eredményeik kapjanak nagyobb nyilvánosságot felelıs: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetık az iskolapszichológus (TISZK) szolgáltatásainak igénybevétele felelıs: igazgató, ifjúságvédelmi felelıs, osztályfınökök speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (nyelv, informatika, tehetséggondozó, gyógypedagógus, gyógytestnevelı) felelıs: igazgató a csekély számú jelzést indító osztályokban folyó ifjúságvédelmi munka megélénkítése a tankötelezettség kiterjesztése, a tanulók nagykorúvá válásáig tartó iskolába járási kötelezettség miatt új programok, program-elemek kidolgozása 8

9 középiskolai drogprevenciós programok folytatása, megújításának kidolgozása, megvalósítása rendszeresen fel kell mérni a veszélyeztetett tanulók körét, a kialakított adatbázisra támaszkodva feladat- és intézkedési tervet kell készíteni a tanulókat rendszeresen és az életkoruknak megfelelıen tájékoztatni kell az illegális drogokkal, a pszichoaktív anyagokkal, és azok hatásaival kapcsolatosan pályaorientációs és munkába állást segítı tevékenységet kell szervezni pályaorientációs szakemberek munkatársainak közremőködésével a diákok tájékoztatása az érvényben lévı jogszabályokról, az igénybe vehetı támogatási formákról 6.3. Középtávú feladatok (3 éven belül): intézmények esélyegyenlıségi programjának rendszeres felülvizsgálata mérési eredmények összhangjának megteremtése (lemorzsolódás, továbbtanulás, ) kompetenciamérések intézkedési tervének elkészítése továbbképzések szervezése pedagógusok számára: konfliktuskezelés-, esélyegyenlıség-, minıségbiztosítás témakörökben a kötelezı taneszköz jegyzékben elıírt felszerelések beszerzésének folytatása az ütemezésnek megfelelıen, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje az Út az érettségihez, illetve Út a szakmához programokon való részvétel ösztönzése, a programokról széles körő felvilágosítás tartása 6.4. Hosszú távú feladatok: a szakmai képzés erısítése, a vendéglátásban ill. kereskedelemben keresett szakmák oktatásának elıtérbe helyezése akadálymentesítés az intézményben vizesblokkok felújítása, főtésrendszer korszerősítésének folytatása a kötelezı taneszköz jegyzékben elıírt felszerelések beszerzésének folytatása az ütemezésnek megfelelıen, az elhasznált, elvavult eszközök folyamatos cseréje a számítógépes hálózat folyamatos karbantartása, fejlesztése elektronikus adminisztráció, elektronikus napló bevezetése 7. Megvalósítás Az intézkedési terv megvalósítása érdekében minden, a mőködésére, pedagógiai munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai programba és az intézményi minıségirányítási programba) be kell, hogy épüljenek és érvényesüljenek az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó kötelezettségek és célkitőzések. A feladatok végrehajtásának ellenırzése során szerzett információk alapján szükséges változtatások folyamatosan be kell, hogy épüljenek az intézkedési terv módosításába. Biztosítani kell a pedagógusok felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra, felkészültségük értékelését és folyamatos továbbképzésüket az érintett területeken. 9

10 8. Monitoring és nyilvánosság Az egyenlı bánásmód betartása és az esélyegyenlıség elısegítése érdekében a munkáltató munkahelyi esélyegyenlıségi biztosi feladatokkal megbízza Hegedős Csabánét. A megbízott feladata: a terv teljesítésének folyamatos felülvizsgálata az esélyegyenlıséggel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése a tervvel és végrehajtásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok győjtése, továbbítása a munkáltató felé a terv felülvizsgálatának elıkészítése az terv teljesülésének vizsgálata, a helyzetelemzésben szereplı mutatók alapján, beszámoló készítése minden év június 30-ig következı idıszakra vonatkozó Esélyegyenlıségi terv elıkészítése, a munkáltatóval és a közalkalmazotti érdekképviseletekkel való egyeztetése. Az egyeztetett javaslat benyújtási határideje október 30. A megbízás: Kezdı idıpontja: január 1. Felelıs: igazgató Az intézkedési terv eredményes megvalósulását döntıen befolyásolja, az érintettek (tanulók, szülık, pedagógusok, pedagógiai munkát segítık, fenntartó stb.) elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e az intézkedési terv végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden, az intézmény számára elérhetı eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, intézményi tájékoztató kiadványok, faliújság, rendezvények, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében legalább évente tájékoztatni kell az intézkedési terv megvalósításában elért eredményekrıl a fenntartó, szülık és az együttmőködı szakmai és társadalmi partnerek képviselıit. Az ellenırzés, monitoring eredményeit, az intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni, a személyiségi jogok és a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. 7. Konzultáció és visszacsatolás Az intézmény biztosítja a konzultáció és véleményformálás lehetıségét a fenntartó, szülık, tanulók és a megvalósításban érintett szakmai partnerek képviselıinek bevonásával. A szülık a szülıi munkaközösség választmányán, a diákok a Diákönkormányzaton keresztül juttathatják el észrevételeiket, javaslataikat az esélyegyenlıségi terv megvalósításával kapcsolatban. Minden érintett fél (tanulók, dolgozók, szülık, egyéb partnerek) véleményét kérdıív segítségével győjtjük össze az éves beszámoló, illetve az intézkedési terv módosításának készítése elıtt. 10

11 8. Szankcionálás Az intézmény lehetıséget biztosít a panasztételre, a következı módon: Az egyenlı bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás elıfordulása esetén a tanuló az esélyegyenlıségi megbízotthoz, az ifjúságvédelmi felelıshöz, illetve a Diákönkormányzathoz is fordulhat. A panaszt fogadó a panaszt a diák kérésére anonim módon, az esélyegyenlıségi megbízotton keresztül az intézmény igazgatója elé tárja 7 napon belül. Amennyiben a résztevık nem tudnak megegyezni, a SZMSZ-ben rögzített módon közvetítıt vonhatnak be az eljárásba. Az eljárás eredményérıl a tanulót, kiskorú diák esetén a szülıt is tájékoztatni kell. Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a tanuló (szülı) a fenntartó önkormányzathoz fordulhat panaszával. 9. Legitimáció Jelen megállapodást az intézményi közoktatási esélyegyenlıség érdekében a következı szervezetek képviselıi aláírásukkal elfogadják. Keszthely, december 12. Fisli István az intézmény igazgatója Takács András a Diákönkormányzat elnöke Kósa Erika a Diákönkormányzatot segítı tanár Meliorisz Andrea ifjúságvédelmi felelıs 11

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Bevezetés A Türr

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve az egyenlı

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr, 2008. december 01. Kaukerné Kovács Edit Igazgató

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2012-2013 Tartalom Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1. A közoktatás esélyegyenlősége... 2 2. Az esélyegyenlőségi terv hatóköre... 3 3. Általános

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 1. Helyzetelemzés 1.1.Az Óbudai fenntartója Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az intézményben 15 főállású pedagógus végez nevelő tevékenységet. Munkájukat

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola

Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 2 Minden pedagógus kötelessége,

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben