Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv"

Átírás

1 Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Értékeink, küldetésünk Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Csomópontok kiemelése Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól: Célmeghatározás Jövőképünk Céljaink rövid távon (egy éven belül) Céljaink középtávon (három éven belül) Céljaink hosszú távon (hat éven belül) Akcióterv Megvalósítási terv a) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése b.) Öönkormányzati szinten az oktatási intézményei infrastruktúrájának fejlesztése c.) HHH diákok kompetencia eredményeinek, és továbbtanulási mutatóinak javítása c) HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli, és az iskolán kívüli segítő programokban Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása Megvalósítás Megvalósulást segítő egyéb programok Kockázatelemzés Monitoring, nyilvánosság és konzultáció Monitoring Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Elfogadás módja és dátuma

3 1. Bevezetés 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Szigethalom Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa a település közoktatási intézményeiben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Célunk az, hogy oktatási intézményeinkben érvényesüljön a szegregációmentesség, diszkriminációmentesség, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása Értékeink, küldetésünk Szigethalom Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának alapvető célja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében biztosítsa a település intézményeiben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek/ tanulók hátrányainak kompenzálását a beiratkozásnál tanításban, ismeretközvetítésben a gyerekek egyéni fejlesztésében az értékelés gyakorlatában tanulói előmenetelben a fegyelmezés, motiválás gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 3

4 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezmény figyelembe vételével biztosítjuk a fogyatékkal élő gyermekeknek: az emberi méltóságát, a különleges gondozáshoz való jogát, személyisége lehető legteljesebb kibontakoztatását kulturális és szellemi területen egyaránt. 2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel 2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta Szigethalom Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja egy dokumentum keretében tartalmazza a helyzetelemzést és az arra épülő intézkedési tervet. A helyzetelemzés és az intézkedési terv azonos időszakra vonatkozóan készült, így ez a pont nem értelmezhető. Az alábbiakban a helyzetelemzés megállapításait foglaljuk össze, és a szükséges beavatkozásokat is az ebben foglaltakra alapozzuk 4

5 2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzetű adatgyűjtés/nyilatkoztatás problémái Települési, intézményi szegregáció Teljes körű HHH nyilvántartás A településen nem magas a HH/HHH gyermekek aránya, az adatokból arra lehet következtetni, hogy alapvetően megoldott a nyilatkozattétel az érintett szülők körében, azonban a nyilatkozattétel lehetőségéről további hatékony tájékoztatási rendszert kell kialakítani. A Szent István Általános iskolában is meg kell oldani a HHH tanulók teljes körű nyilvántartását. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása Iskolai szegregáció települési (társulási) szinten Iskolai szegregáció intézményi szinten A társulás területén élő, HHH óvodás korú gyermekek óvodai nevelésének feltételei adottak, de hosszabb távon a férőhelyhiány esélyegyenlőségi szempontból is problémát jelenthet. A város által működtetett iskolák között a HH és a HHH tanulók aránya kiegyenlített. Települések közötti szelekciós mechanizmus azonban megfigyelhető: a környező települések két tannyelvű iskolái, és az egyházi intézmények elszívó hatása bizonyos mértékben érvényesül. Intézményeken belüli szegregációs gyakorlat nincs, mindkét iskolában kiegyenlített az évfolyamokon belül a HHH gyermekek aránya. Arányuknak megfelelően vesznek részt az emelt szintű oktatásban is. A szakmaközi együttműködés fenntartása, a szülők további folyamatos tájékoztatása a nyilatkozattétel lehetőségéről és előnyeiről. Az eredmények megőrzésével továbbra is biztosítani kell, hogy a HHH gyerekek minél nagyobb arányban vehessék igénybe az egész napos óvodai ellátást. A település intézményeinek infrastrukturális és tartalmi-módszertani fejlesztése, vonzó szolgáltatások bevezetése, fejlesztése a környező iskolák elszívó hatásának csökkentése érdekében. Nincs beavatkozásra okot adó körülmény. 1 A táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell őket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 5

6 Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Rendelkezésre állnak-e az SNI tanulók integrált oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek (szakos ellátás, személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felülvizsgálatok)? (1993.évi KT Tv. a 14/1994 MKM rend) Meghaladja-e az intézményekben az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya a 7%-ot, ill., az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók aránya az 5%-ot? Vállalják-e az intézmények a sajátos nevelési igényűvé minősített tanulók integrált oktatását? A vizsgált intézményekben biztosított a HHH tanulók eredményes oktatása Rosszabbak-e a halmozottan HHH továbbtanulási mutatói az iskolában t a n u l ó d i á k o k á l t a l á n o s továbbtanulási adatainál? Van-e eltérés az intézményekben a HHH tanulók és a nem hátrányos helyzetűek között a tanórán kívüli programokon való részvétel tekintetében? Nincs probléma. Az iskolákban és az óvodában rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi, és személyi feltételek. A kötelező felülvizsgálatok megtörténnek. Ugyanakkor szükség lenne még további szakemberekre, illetve óraszámokra a valóban hatékony ellátás érdekében. A település óvodájában, és iskoláiban egyik mutató sem haladja meg az országos átlagot. Az intézményekben az SNI gyermekek integrált nevelésbenoktatásban részesülnek. A nem integrálható gyermekek oktatásátnevelését a Szent István Általános Iskola vállalja, tehát ellátásuk helyben meg oldott. A HHH gyermekek továbbtanulási mutatói kis mértékben elmaradnak az iskolai átlagtól, jellemzően szakközépiskolában és szakiskolában tanulnak tovább. Gimnáziumban kevesebben folytatják tanulmányaikat. Tovább kell ösztönözni és támogatni a HHH tanulók szakkörökön, napköziben és egyéb programokban való részvételét. Nincs azonnali beavatkozásra okot adó körülmény, valamennyi SNI gyermek integrált nevelése-oktatása biztosított. A nem integrálható gyermekek oktatásátnevelését a Szent István Általános Iskola vállalja, tehát ellátásuk helyben meg oldott. Az eredmények megőrzése érdekében továbbra is biztosítani kell az érintett gyermekek rendszeres felülvizsgálatát, é az egyéni szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat. Nincs beavatkozásra okot adó körülmény A HHH gyermekek minél teljesebb körű felmérése, nyilvántartása mellett, a teljesítménymutatóikra vonatkozó adatgyűjtést is folyamatosan végezni kell. Az adatok elemzése után, kiemelt figyelmet kell szentelni az egyéni fejlesztésnek, a HHH gyermekek tanórán kívüli és segítő programokba való minél nagyobb arányú bevonásának. A Szent István Általános Iskolában HHH gyermekek minél teljesebb körű felmérése, nyilvántartása mellett, a tanórán kívüli programokban való részvételükre vonatkozó adatgyűjtést is pontosítani kell. Mindkét intézményben azonnali beavatkozást igénylő feladat a naprakész nyilvántartás mellett a HHH tanulók részvételi arányának növelése a tanórán kívüli tevékenységekben, elsősorban a napközis foglalkozásokon. 6

7 Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Részesülnek-e az intézményekben a HHH tanulók az iskolán kívüli segítő programokban? Van-e eltérés az intézményben a HHH tanulók és a nem hátrányos helyzetűek között a lemorzsolódási adatok tekintetében? Az intézmények milyen mértékben alkalmaznak korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a HHH tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében? A HHH tanulók eredményes oktatásának további feltételei Megfelelő-e az intézményekben a szakos ellátottság? Rendelkezésre á l l n a k - e k é p z e t t s e g í t ő szakemberek? Megfelelőek-e az oktatás-nevelés infrastrukturális feltételei az intézményekben? Kiegyenlítetten biztosítottak-e az intézményeken belül (tagiskolák, feladat-ellátási helyek, osztályok között) az oktatás feltételei? Van-e rendszeres kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, civil szervezetek gyermekjóléti, stb igen, pályázati lehetőségek függvényében, a jogosult gyermekek részt vesznek a segítő programokban. Nincsenek eltérések, a lemorzsolódási mutatók kedvezőek a HHH tanulók körében. A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre került az IPR. Az intézményben alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiai módszereket. A program keretében a pedagógusok nagy számban részt vettek ilyen irányú célzott továbbképzések. A Szent István Általános iskolában jelenleg folyamatban van a továbbképzési terv felülvizsgálata. A szakos ellátottság megfelelő. Képzett segítő szakemberek rendelkezésre állnak, de számukat és az óraszámokat is bővíteni kellene a hatékony ellátás érdekében. A Gróf Széchenyi István Általános iskola bővítése, fejlesztése elengedhetetlen, mindkét iskola további modernizálása érdekében újabb pályázati források bevonása is szükséges. Az óvodai férőhelyek további bővítése, illetve a Piros Óvoda infrastrukturális fejlesztése is forrásokat igényel. Igen, azonban az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében még tudatosabban kell működtetni a társadalmi és szakmai kapcsolatokat. továbbra is kiemelt figyelmet kell szentelni a HHH tanulók egyéni fejlesztésnek, a HHH gyermekek tanórán kívüli és segítő programokba való bevonásának. Nincsenek azonnali beavatkozásra okot adó problémák. Nincs azonnali beavatkozásra okot adó körülmény. Szükséges a segítő szakemberek létszámának, és a rendelkezésre álló óraszámoknak a felülvizsgálata. További felújítások érdekében pályázati források bevonása. A szakmai társadalmi kapcsolatok működtetésére vonatkozó feladat, a célok, partnerek meghatározása felelősök megnevezésével. 7

8 2.3. Csomópontok kiemelése Tématerület HH, HHH gyermekek továbbtanulása, Kompetenciamérés HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli, és az iskolán kívüli segítő programokban Pedagógusok további képzése, korszerű, az inklúziót segítő módszertani területeken, a pedagógiai munka hatékonyságának további növelése. Települések közötti szelekció hatásainak csökkentése, mindkét iskola infrastrukturális fejlesztése, modernizációja, óvodai feladat ellátási helyek infrastruktúrájának kiegyenlítése. Aktorok pedagógusok, mérési szakemberek, általános iskola, partner középiskolák, pályaorientáció megvalósításában közreműködő egyéb partnerek (pályaválasztási tanácsadó munkatársai) Fenntartó, iskola, Gyermekjóléti Központ, civil partnerek Fenntartó, iskola, óvodák pedagógusai, pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) A fenntartó, iskola, óvoda,civil szervezetek 2.4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól: Mivel az intézkedési terv a helyzetelemzéssel párhuzamosan készült, az aktuális létszámokat a helyzetelemzés tartalmazza. 3. Célmeghatározás 3.1. Jövőképünk Célunk, hogy a társulás területén élő gyerekek számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Oktatási nevelési intézményeinkben a gyermekek, tanulók, használható tudást, valamint a képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket sajátítsanak el. A sajátos nevelési igényű gyerekek tekintetében a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességfejlesztés és kompetencia alapú képzés hozzájárul majd foglalkoztatási helyzetük javításához. Alapvető célunk, hogy a település intézményei megfeleljenek a legkorszerűbb oktatási, nevelési környezet feltételeinek, mind az infrastruktúrát, a hozzátartozó eszközöket, és szakmai tartalmat tekintve, és hozzájáruljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi 8

9 integrációjához, továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeik növeléséhez, személyiségük, és tehetségük kibontakoztatásához. A szülőket partnernek tekintjük, velük szorosan együttműködve szeretnénk céljainkat megvalósítani. Olyan lehetőséget kívánunk biztosítani az itt élő embereknek, ami megteremti számukra a biztos megélhetést, a gyermekek magas szintű nevelési lehetőségét, oktatását, a szociális ellátórendszer szükség szerinti használatát. A településünk megtartó erejét kívánjuk növelni, szeretnénk elérni, hogy a fiatalok elköltözése a felnőtté válásukkor ne szerepeljen a céljaik között. Büszkék vagyunk arra, hogy településeinken nincs szegregáció, hátrányos megkülönböztetés, és ezt a szemléletet ezek után is prioritásként kezeljük Céljaink rövid távon (egy éven belül) Az érintett szülők teljes körű nyilatkoztatásának folyamatos biztosítása érdekében szakmaközi együttműködéssel a HHH gyermekek teljes körű felmérése, nyilvántartása, a HHH gyermekek valamennyi mutatói mentén. Az intézmények alapdokumentációinak felülvizsgálata az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, összhangban a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazottakkal. Intézmények tartalmi-módszertani- munkájának elemzése, rendszeres mérése, értékelése fejlesztése; intézkedések tervezése az optimális feltételek biztosítására. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél teljesebb körű felmérésével párhuzamosan, teljes körű korai óvodáztatásuk további biztosítása, az eredmények megőrzése. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítményének, továbbtanulási mutatóinak mérése, az eredményeik közelítése az iskolai átlaghoz. Az IPR program hatékony működtetése, HHH gyermekek számának növelése a tanórán kívüli programokban (10 %-os növekedés egy éven belül). Ennek érdekében további saját, és pályázati források bevonásával a tanórán kívüli programok kínálatának bővítése. A rendelkezésre álló normatívák, pályázati források igénylése, Útravaló Programban való további részvétel a képesség-kibontakoztatás az egyéni fejlesztés érdekében. 9

10 Óvodai feladat ellátási helyek infrastruktúrájának kiegyenlítése érdekében pályázati lehetőségek megragadása, források bevonása Céljaink középtávon (három éven belül) Korai fejlesztés, gondozásban minden szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező gyermek részt vesz. A napközis foglalkozásokon, valamilyen egyéb tanórán kívüli tevékenységben és az iskolai táborokban is a HHH tanulók legalább 80%-a részt vesz. Iskolán kívüli segítő programban a HHH tanulók legalább 60 %-a bekapcsolódik. Az iskolában és óvodában is, további, esélyegyenlőséget segítő módszertani képzéseken vesznek részt a pedagógusok. Az elsajátított ismereteket, módszereket magabiztosan alkalmazzák a mindennapi gyakorlatukban. Ennek érdekében összehangolt továbbképzési terv áll rendelkezésre. A HHH gyermekek kompetencia eredményei és továbbtanulási mutatói javulnak. A lemorzsolódási mutatók tekintetében az intézmények megőrzik az eddigi eredményeket, nem növekedik a lemorzsolódó tanulók aránya. Az iskolaépületek infrastruktúrájának fejlesztése Céljaink hosszú távon (hat éven belül) Az egységes adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer hatékonyan működjön Az intézmények alapdokumentumai teljes mértékig összhangban állnak az esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazottakkal. Az intézmények korszerű módszereket alkalmaznak az SNI gyerekek korai kiszűréséhez, prevenciójához, integrált neveléséhez, differenciált oktatásához. Az óvodákban minden gyermek számára biztosított az egész napos ellátás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre. A 3. életévüket betöltött HHH gyermekek nyilvántartása teljes körű, beóvodázásuk, illetve iskolára való felkészítésük teljes körűen megoldott. A napközis foglalkozásokon, valamilyen egyéb tanórán kívüli tevékenységben és az iskolai táborokban is a HHH tanulók legalább 80%-a részt vesz. Segítő programokba a HHH tanulók legalább 80 %-a bekapcsolódik. 10

11 A kompetencia eredmények a HHH tanulók vonatkozásában is- folyamatosan elérik az iskolai átlagot. A továbbtanulási mutatók az érettségit adó középiskolákban a HH és HHH tanulóknál is elérik az országos átlagot. Nincs a középiskolából lemorzsolódó, kimaradó tanuló. Valamennyi intézményben a szakos ellátottság folyamatosan 100%-os 11

12 4. Akcióterv 4.1. Megvalósítási terv a) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások A kompetencia eredmények kismértékben elmaradnak az országos átlagtól, a HHH tanulók körében is növelni kell az érettségit adó képzésbe jelentkezők arányát a szakiskolákban továbbtanulókhoz képest. Az iskolákban az infrastruktúra fejlesztésével, modernizációjával, a pedagógiai munka hatékonyságának további növelésével a mutatók javítása, a korszerű, inkluzív pedagógia, differenciáló módszertan és a kulcskompetenciákat fejlesztő programok eredményes alkalmazása, az IPR-ben történő további, eredményes részvétel. a) A Szent István Általános Iskolában a továbbképzési terv felülvizsgálata, pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, b) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe történő bekapcsolódás c) Az IPR folyamatos monitorozása a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában Felelős Esélyegyenlőségi munkacsoport vezetője, intézményvezetők, Partner Képzők, mentorok Határidő július 31. Kiinduló érték A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzéseken részt vettek száma, óralátogatások száma. Szent I. Ált. Iskola: további képzéseken részt vevő pedagógusok száma:10fő Indikátorok rövidtávon Mindkét iskolában: - Intézkedési tervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtása, - Külső szakértővel való konzultációk száma minimum: 2 alkalom/tanév A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya mindkét Indikátorok középtávon iskolában, és az óvodában is eléri a 70 %-t Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya valamennyi intézményben eléri a 80% -t. A kompetencia eredmények elérik az országos átlagot, a HHH tanulók átlaga közelít az iskola átlagához, továbbtanulási mutatóik nem térnek el nagymértékben az iskola átlagától. intézményi nyilvántartások, aktualizált intézményi és társulási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kockázatok: a pedagógusok inkább saját szakterületükön kívánják továbbképezni magukat A kockázat csökkentésének eszköze: - megvalósul az esélyegyenlőségi célok iránti érzékenyítés a képzési program részeként - pályázati támogatások igénybe vétele, - motivációs rendszer kidolgozása az intézményeken belül intézmények vezetői, tantestület szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek előkészítés alatt 12

13 b.) Öönkormányzati szinten az oktatási intézményei infrastruktúrájának fejlesztése Mindkét iskola infrastrukturális fejlesztésre, modernizációra szorul. Az óvoda Feltárt probléma telephelyeinek infrastrukturális helyzetében eltérés mutatkozik. (A Piros Óvoda infrastruktúrája elmarad a többi telephelyétől.) Mindkét iskolában megtörténjenek a szükséges fejlesztések, az óvodai feladatellátási helyek infrastruktúrájában, az intézményi épületek között, és Elérendő cél felszereltségük tekintetében ne legyen jelentős különbség. a) Az intézmények épületeinek felújítás, korszerűsítése. Beavatkozások b) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe történő bekapcsolódás a célok elérése érdekében. Felelős Fenntartó képviselői, intézményvezetők Partner Határidő augusztus ben az épületek állapotának teljes körű felmérése, prioritások Kiinduló érték meghatározása, fejlesztési terv kidolgozása A fejlesztések megvalósításának előkészítéséhez szükséges adatok, Indikátorok rövidtávon dokumentumok.(építési tervek, engedélyek.) A fejlesztések megvalósításának előkészítéséhez szükséges adatok, Indikátorok középtávon dokumentumok.(építési tervek, engedélyek.) Indikátorok hosszú távon Megvalósult fejlesztések. Az indikátorok forrása Önkormányzati dokumentumok, aktualizált Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kockázatok: Kormányzati és egyéb forrásokból fellelhető támogatások elmaradása. A kockázat csökkentésének eszköze: Kockázatok - a Képviselő Testületek minden tagja megismeri az Esélyegyenlőségi Intézkedési és csökkentésük eszközei Tervet, annak adatait. - pályázati támogatások igénylése. Erőforrások Intézmények vezetői, a fenntartó képviselői Státusz előkészítés alatt

14 c.) HHH diákok kompetencia eredményeinek, és továbbtanulási mutatóinak javítása Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások Felelős Partner Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei HHH-diákok közül kevesebben tanulnak tovább érettségit adó középiskolában A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül Az oktatás hatékonyságának további emelése Belső értékelési rendszer megerősítése, a pedagógiai módszertan fejlesztése TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása Komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. Egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások megerősítése az iskolákban, tanulók mentorálása. TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása. Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH-tanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy a szakemberek továbbtanulásra tudják sarkallni a hátrányos helyzetű tanulókat. Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok). A HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal. Szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel. Pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában. Kapcsolatok kiépítése befogadó szemléletű, érettségit is adó középiskolákkal, gimnáziumokkal. Intézményvezetők tanári kar, diákok, szülői munkaközösség szakértők, középiskolák vezetői és fenntartói október 1., majd folyamatos Kompetencia eredmények néhány területen elmaradnak az országos átlagtól. Érettségit adó képzésbe bejutott HHH-diákok aránya elmarad az iskolai átlagtól. A HHH tanulók továbbtanulási mutatói és kompetencia eredményei közelítenek az iskolai átlaghoz. Bekapcsolódás ösztöndíj programokba A HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól. A kompetencia eredmények elérik az országos átlagot, HHH tanulók átlaga nem marad el nagymértékben az iskola átlagától. A HHH tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60% A HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól. HHH tanulók kompetencia eredményei az iskola eredményeihez hasonlóan elérik az országos átlagot. A HHH tanulók részvételi aránya segítő és ösztöndíj programokban: 80% intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, 14

15 középiskolákkal való aktív kapcsolat, Esélyegyenlőségi munkacsoport működtetése Erőforrások Státusz intézményvezetés, tanári kar, szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése folyamatban 15

16 c) HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli, és az iskolán kívüli segítő programokban Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások Felelős Partner Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz HHH diákok tanórán kívüli programokban való részvételét ösztönözni kell A HHH gyermekek teljes körű nyilvántartása mellett részvételi arányuk nyomon követése, növelése. HHH gyermekek tanórán kívüli programokban való részvételének további ösztönzése és támogatása. Igények felmérése, szakköri kínálat bővítése pályázati források igénybevételével. tanulók mentorálása TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) Intézményvezetők tanári kar, diákok, szülői munkaközösség, civil szervezetek, intézmények október 1., majd folyamatos Érettségit adó képzésbe bejutott HHH diákok arányát, valamint részvételi arányukat bizonyos tanórán kívüli programokban növelni kell. Az iskolai továbbtanulási mutatók közelítése az országos átlaghoz. A HHH tanulók részvétele segítő, és ösztöndíj programokban pályázati lehetőségek függvényében. a HHH tanulók részvételi aránya dokumentálva van. Igényfelmérés alapján, tanórán kívüli programok tervezése, a tanórán kívüli programokban a HHH tanulók részvétele min. 10%-al nő A HHH továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól. Részvételük a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. A HHH-s tanulók részvételi aránya segítő, és ösztöndíj programban: minimum 60% A HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól. Részvételük a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. A HHH tanulók részvételi aránya segítő, és ösztöndíj programban: 80% intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok, szülők szemléletformálása - pedagógusok motiválása, érzékenyítése - együttműködés a szülőkkel, - igények felmérése - pályázatok felkutatása, - civil kapcsolatok, intézményközi kapcsolatok erősítése intézményvezetés, tanári kar, önkormányzatok képviselő testülete előkészületben 16

17 4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása Három területen kell beavatkozásokat tervezni, rövid, közép és hosszútávon. Ebből az elsőként megjelenített a pedagógusok továbbképzése. A második beavatkozási terület a közoktatási intézmények infrastruktúrájának kiegyenlítése, a harmadik beavatkozást igénylő terület a HHH tanulók eredményességének, továbbtanulási mutatóinak javítása. Mivel Szigethalmon nem él számottevő roma közösség, így esélyegyenlőségi szempontból őket érintő beavatkozásokat nem kell tervezni. 17

18 Helyzet-elemzés megállapítása Cél megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) Valamennyi intézményben lehetővé kell tenni a pedagógusok folyamatos módszertani megújulását, a Szent István iskolában hangsúlyt kell fektetni az esélyegyenlőséget növelő módszertani képzésekre. HHH diákok közül kevesebben tanulnak tovább érettségit adó középiskolában Valamennyi intézményben tovább emelkedjen a pedagógiai munka hatékonysága az esélyegyenlőség növelése érdekében. A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag eléri az országos átlagot. Módszertani adaptáció, képzésen és továbbképzéseken való részvétel. Az IPR folytatása az érintett intézményekben. Továbbképzési terv felülvizsgálata. Az oktatás hatékonyságának további növelése,komplex felkészítő program a HHH tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében Jegyző, intézményvezetők intézményvezetők december október 1. majd folyamatosan Módszertani továbbképzésen részt vett pedagógusok száma emelkedik. Az iskolai továbbtanulási mutatók közelítése az országos átlaghoz, az intézmények továbbra is részt vesznek k segítő, és ösztöndíj programokban. módszertani továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya valamennyi intézményben eléri a 70 %-t. A HHH tanulók továbbtanulási aránya legfeljebb 10%-ban tér el az átlagtól. A HHH tanulók részvételi aránya a segítő és ösztöndíj programokban: 60% módszertani továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya valamennyi intézményben eléri a 80 %-t. A HHH tanulók továbbtanulási aránya legfeljebb 5%-ban tér el az átlagtól. A HHH tanulók részvételi aránya a segítő és ösztöndíj programokban: 80% 18

19 Helyzet-elemzés megállapítása Szűkülnek a lehetőségek a tanórán kívüli programok szervezésére, HHH-diákok részvételi arányáról pontos nyilvántartást kell vezetni. Infrastrukturális különbségek tapasztalhatók az óvoda egyes telephelyi között. Mindkét infrastrukturális fejlesztésre,modernizációra szorul. Cél megfogalmazása Növekedjen a tanórán kívüli programokban a HHH gyermekek részvétele, nyilvántartásuk legyen teljes körű. A közoktatási intézmények épületeinek korszerűsítése annak érdekében, hogy a további pedagógiai tartalomfejlesztés megvalósulhasson. Ne legyen lényeges különbség az óvodai telephelyek között az infrastruktúra tekintetében. Intézkedés leírása Igényfelmérést követően források bevonásával a tanórán kívüli programok kínálatának bővítése, HHH tanulók motiválása, támogatása, részvételük érdekében Intézmények felmérése az épületállomány, eszközállomány tekintetében, pályázati lehetőségek igénybe vétele Az intézkedés felelőse Képviselő testület, intézményvezető Az intézke-dés megvalósításának határideje december 31. jegyző augusztus 31. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Igényfelmérés alapján, tanórán kívüli programok tervezése. HHH tanulók részvételi aránya 10%-al növekedik Intézményi felmérés az épületállomány, eszközállomány tekintetében. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) A kínálat bővítése mellett, a HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. Az infrastrukturális különbségek kiegyenlítése pályázati források bevonásával, a fejlesztések tervezése. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) A kínálat bővítése mellett, a HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. Az infrastrukturális különbségek kiegyenlítése pályázati források bevonásával, a szükséges fejlesztések kivitelezése 19

20 5. Megvalósítás A Szigethalom Önkormányzata, az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, hogy vizsgálják meg és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi munkacsoportot hozunk létre és működtetünk. Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. Az akciótervben szereplő vállalásokról, az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. 20

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák SABLON TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében [3]

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

Nagyszentjános Község Közoktatási. Esélyegyenlőségi Tervének. felülvizsgálata

Nagyszentjános Község Közoktatási. Esélyegyenlőségi Tervének. felülvizsgálata Nagyszentjános Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata 2012. 1 Jogszabályi megfelelés Az 1993. LXXIX. évi törvény a közoktatásról határozza meg az intézményfenntartó kötelezettségei

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Abony Város Önkormányzata 2012. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.2. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja...4 1.3 Törvényi háttér:...4 1.4 Értékeink,

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készült Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM. A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Zipernowsky Károly A program 2012.01.09. 2013.01.09. időszakra vonatkozóan került elfogadásra 1. Helyzetelemzés 1.1. A Zipernowsky Károly fenntartója Budapest

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008. Tartalomjegyzék Helyzetelemzés összegzése... 3. oldal Célkitűzések... 5. oldal önkormányzat

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008/2009. TANÉV 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2012 TARTALOM 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 3. oldal 2. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 4. oldal

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez!

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez! Kedves Kollégánk! A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Tokaji Kistérség referenciaintézménye, TÁMOP-3-1-7-11/2-2011-0508 pályázatának megvalósításában kérjük segítségét! A projektünk

Részletesebben

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa A horgosi Október 10. Általános Iskola oktatásában jelentkező

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA ÖNKORMÁNYZATAINAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA ÖNKORMÁNYZATAINAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA ÖNKORMÁNYZATAINAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. TARTALOM 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 3. oldal 2. KÖTELEZETTSÉGEK

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

OM azonosító: 031974

OM azonosító: 031974 A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Esélyegyenlőségi programja 2009 OM azonosító: 031974 1Jogszabályi háttér -1993 évi LXXIX Törvény a közoktatásról és módosításai -11/1994 MKM rendelet

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZ- KEDÉSI TERVE

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZ- KEDÉSI TERVE TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZ- KEDÉSI TERVE MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE (2007-2013) FELÜLVIZSGÁLAT 2011. 2011. december TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Köznevelési Intézményi Esélyegyenlőségi Programja. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége. érdekében 2014.

Köznevelési Intézményi Esélyegyenlőségi Programja. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége. érdekében 2014. SZABADSZÁLLÁSI ÁMK TÓTH ERZSÉBET ÓVODA, BÖLCSŐDE Köznevelési Intézményi Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége érdekében 2014. 1 Tartalom Bevezető Alapelvek,

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben