Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv"

Átírás

1 Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Értékeink, küldetésünk Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Csomópontok kiemelése Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól: Célmeghatározás Jövőképünk Céljaink rövid távon (egy éven belül) Céljaink középtávon (három éven belül) Céljaink hosszú távon (hat éven belül) Akcióterv Megvalósítási terv a) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése b.) Öönkormányzati szinten az oktatási intézményei infrastruktúrájának fejlesztése c.) HHH diákok kompetencia eredményeinek, és továbbtanulási mutatóinak javítása c) HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli, és az iskolán kívüli segítő programokban Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása Megvalósítás Megvalósulást segítő egyéb programok Kockázatelemzés Monitoring, nyilvánosság és konzultáció Monitoring Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Elfogadás módja és dátuma

3 1. Bevezetés 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja Szigethalom Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa a település közoktatási intézményeiben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Célunk az, hogy oktatási intézményeinkben érvényesüljön a szegregációmentesség, diszkriminációmentesség, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása Értékeink, küldetésünk Szigethalom Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának alapvető célja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében biztosítsa a település intézményeiben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek/ tanulók hátrányainak kompenzálását a beiratkozásnál tanításban, ismeretközvetítésben a gyerekek egyéni fejlesztésében az értékelés gyakorlatában tanulói előmenetelben a fegyelmezés, motiválás gyakorlatában a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében a továbbtanulásban, pályaorientációban a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 3

4 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezmény figyelembe vételével biztosítjuk a fogyatékkal élő gyermekeknek: az emberi méltóságát, a különleges gondozáshoz való jogát, személyisége lehető legteljesebb kibontakoztatását kulturális és szellemi területen egyaránt. 2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel 2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta Szigethalom Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja egy dokumentum keretében tartalmazza a helyzetelemzést és az arra épülő intézkedési tervet. A helyzetelemzés és az intézkedési terv azonos időszakra vonatkozóan készült, így ez a pont nem értelmezhető. Az alábbiakban a helyzetelemzés megállapításait foglaljuk össze, és a szükséges beavatkozásokat is az ebben foglaltakra alapozzuk 4

5 2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzetű adatgyűjtés/nyilatkoztatás problémái Települési, intézményi szegregáció Teljes körű HHH nyilvántartás A településen nem magas a HH/HHH gyermekek aránya, az adatokból arra lehet következtetni, hogy alapvetően megoldott a nyilatkozattétel az érintett szülők körében, azonban a nyilatkozattétel lehetőségéről további hatékony tájékoztatási rendszert kell kialakítani. A Szent István Általános iskolában is meg kell oldani a HHH tanulók teljes körű nyilvántartását. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása Iskolai szegregáció települési (társulási) szinten Iskolai szegregáció intézményi szinten A társulás területén élő, HHH óvodás korú gyermekek óvodai nevelésének feltételei adottak, de hosszabb távon a férőhelyhiány esélyegyenlőségi szempontból is problémát jelenthet. A város által működtetett iskolák között a HH és a HHH tanulók aránya kiegyenlített. Települések közötti szelekciós mechanizmus azonban megfigyelhető: a környező települések két tannyelvű iskolái, és az egyházi intézmények elszívó hatása bizonyos mértékben érvényesül. Intézményeken belüli szegregációs gyakorlat nincs, mindkét iskolában kiegyenlített az évfolyamokon belül a HHH gyermekek aránya. Arányuknak megfelelően vesznek részt az emelt szintű oktatásban is. A szakmaközi együttműködés fenntartása, a szülők további folyamatos tájékoztatása a nyilatkozattétel lehetőségéről és előnyeiről. Az eredmények megőrzésével továbbra is biztosítani kell, hogy a HHH gyerekek minél nagyobb arányban vehessék igénybe az egész napos óvodai ellátást. A település intézményeinek infrastrukturális és tartalmi-módszertani fejlesztése, vonzó szolgáltatások bevezetése, fejlesztése a környező iskolák elszívó hatásának csökkentése érdekében. Nincs beavatkozásra okot adó körülmény. 1 A táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell őket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 5

6 Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Rendelkezésre állnak-e az SNI tanulók integrált oktatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételek (szakos ellátás, személyi- és tárgyi feltételek, kötelező felülvizsgálatok)? (1993.évi KT Tv. a 14/1994 MKM rend) Meghaladja-e az intézményekben az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya a 7%-ot, ill., az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók aránya az 5%-ot? Vállalják-e az intézmények a sajátos nevelési igényűvé minősített tanulók integrált oktatását? A vizsgált intézményekben biztosított a HHH tanulók eredményes oktatása Rosszabbak-e a halmozottan HHH továbbtanulási mutatói az iskolában t a n u l ó d i á k o k á l t a l á n o s továbbtanulási adatainál? Van-e eltérés az intézményekben a HHH tanulók és a nem hátrányos helyzetűek között a tanórán kívüli programokon való részvétel tekintetében? Nincs probléma. Az iskolákban és az óvodában rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi, és személyi feltételek. A kötelező felülvizsgálatok megtörténnek. Ugyanakkor szükség lenne még további szakemberekre, illetve óraszámokra a valóban hatékony ellátás érdekében. A település óvodájában, és iskoláiban egyik mutató sem haladja meg az országos átlagot. Az intézményekben az SNI gyermekek integrált nevelésbenoktatásban részesülnek. A nem integrálható gyermekek oktatásátnevelését a Szent István Általános Iskola vállalja, tehát ellátásuk helyben meg oldott. A HHH gyermekek továbbtanulási mutatói kis mértékben elmaradnak az iskolai átlagtól, jellemzően szakközépiskolában és szakiskolában tanulnak tovább. Gimnáziumban kevesebben folytatják tanulmányaikat. Tovább kell ösztönözni és támogatni a HHH tanulók szakkörökön, napköziben és egyéb programokban való részvételét. Nincs azonnali beavatkozásra okot adó körülmény, valamennyi SNI gyermek integrált nevelése-oktatása biztosított. A nem integrálható gyermekek oktatásátnevelését a Szent István Általános Iskola vállalja, tehát ellátásuk helyben meg oldott. Az eredmények megőrzése érdekében továbbra is biztosítani kell az érintett gyermekek rendszeres felülvizsgálatát, é az egyéni szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat. Nincs beavatkozásra okot adó körülmény A HHH gyermekek minél teljesebb körű felmérése, nyilvántartása mellett, a teljesítménymutatóikra vonatkozó adatgyűjtést is folyamatosan végezni kell. Az adatok elemzése után, kiemelt figyelmet kell szentelni az egyéni fejlesztésnek, a HHH gyermekek tanórán kívüli és segítő programokba való minél nagyobb arányú bevonásának. A Szent István Általános Iskolában HHH gyermekek minél teljesebb körű felmérése, nyilvántartása mellett, a tanórán kívüli programokban való részvételükre vonatkozó adatgyűjtést is pontosítani kell. Mindkét intézményben azonnali beavatkozást igénylő feladat a naprakész nyilvántartás mellett a HHH tanulók részvételi arányának növelése a tanórán kívüli tevékenységekben, elsősorban a napközis foglalkozásokon. 6

7 Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Részesülnek-e az intézményekben a HHH tanulók az iskolán kívüli segítő programokban? Van-e eltérés az intézményben a HHH tanulók és a nem hátrányos helyzetűek között a lemorzsolódási adatok tekintetében? Az intézmények milyen mértékben alkalmaznak korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a HHH tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében? A HHH tanulók eredményes oktatásának további feltételei Megfelelő-e az intézményekben a szakos ellátottság? Rendelkezésre á l l n a k - e k é p z e t t s e g í t ő szakemberek? Megfelelőek-e az oktatás-nevelés infrastrukturális feltételei az intézményekben? Kiegyenlítetten biztosítottak-e az intézményeken belül (tagiskolák, feladat-ellátási helyek, osztályok között) az oktatás feltételei? Van-e rendszeres kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, civil szervezetek gyermekjóléti, stb igen, pályázati lehetőségek függvényében, a jogosult gyermekek részt vesznek a segítő programokban. Nincsenek eltérések, a lemorzsolódási mutatók kedvezőek a HHH tanulók körében. A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában bevezetésre került az IPR. Az intézményben alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiai módszereket. A program keretében a pedagógusok nagy számban részt vettek ilyen irányú célzott továbbképzések. A Szent István Általános iskolában jelenleg folyamatban van a továbbképzési terv felülvizsgálata. A szakos ellátottság megfelelő. Képzett segítő szakemberek rendelkezésre állnak, de számukat és az óraszámokat is bővíteni kellene a hatékony ellátás érdekében. A Gróf Széchenyi István Általános iskola bővítése, fejlesztése elengedhetetlen, mindkét iskola további modernizálása érdekében újabb pályázati források bevonása is szükséges. Az óvodai férőhelyek további bővítése, illetve a Piros Óvoda infrastrukturális fejlesztése is forrásokat igényel. Igen, azonban az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében még tudatosabban kell működtetni a társadalmi és szakmai kapcsolatokat. továbbra is kiemelt figyelmet kell szentelni a HHH tanulók egyéni fejlesztésnek, a HHH gyermekek tanórán kívüli és segítő programokba való bevonásának. Nincsenek azonnali beavatkozásra okot adó problémák. Nincs azonnali beavatkozásra okot adó körülmény. Szükséges a segítő szakemberek létszámának, és a rendelkezésre álló óraszámoknak a felülvizsgálata. További felújítások érdekében pályázati források bevonása. A szakmai társadalmi kapcsolatok működtetésére vonatkozó feladat, a célok, partnerek meghatározása felelősök megnevezésével. 7

8 2.3. Csomópontok kiemelése Tématerület HH, HHH gyermekek továbbtanulása, Kompetenciamérés HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli, és az iskolán kívüli segítő programokban Pedagógusok további képzése, korszerű, az inklúziót segítő módszertani területeken, a pedagógiai munka hatékonyságának további növelése. Települések közötti szelekció hatásainak csökkentése, mindkét iskola infrastrukturális fejlesztése, modernizációja, óvodai feladat ellátási helyek infrastruktúrájának kiegyenlítése. Aktorok pedagógusok, mérési szakemberek, általános iskola, partner középiskolák, pályaorientáció megvalósításában közreműködő egyéb partnerek (pályaválasztási tanácsadó munkatársai) Fenntartó, iskola, Gyermekjóléti Központ, civil partnerek Fenntartó, iskola, óvodák pedagógusai, pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) A fenntartó, iskola, óvoda,civil szervezetek 2.4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól: Mivel az intézkedési terv a helyzetelemzéssel párhuzamosan készült, az aktuális létszámokat a helyzetelemzés tartalmazza. 3. Célmeghatározás 3.1. Jövőképünk Célunk, hogy a társulás területén élő gyerekek számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Oktatási nevelési intézményeinkben a gyermekek, tanulók, használható tudást, valamint a képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket sajátítsanak el. A sajátos nevelési igényű gyerekek tekintetében a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességfejlesztés és kompetencia alapú képzés hozzájárul majd foglalkoztatási helyzetük javításához. Alapvető célunk, hogy a település intézményei megfeleljenek a legkorszerűbb oktatási, nevelési környezet feltételeinek, mind az infrastruktúrát, a hozzátartozó eszközöket, és szakmai tartalmat tekintve, és hozzájáruljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi 8

9 integrációjához, továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeik növeléséhez, személyiségük, és tehetségük kibontakoztatásához. A szülőket partnernek tekintjük, velük szorosan együttműködve szeretnénk céljainkat megvalósítani. Olyan lehetőséget kívánunk biztosítani az itt élő embereknek, ami megteremti számukra a biztos megélhetést, a gyermekek magas szintű nevelési lehetőségét, oktatását, a szociális ellátórendszer szükség szerinti használatát. A településünk megtartó erejét kívánjuk növelni, szeretnénk elérni, hogy a fiatalok elköltözése a felnőtté válásukkor ne szerepeljen a céljaik között. Büszkék vagyunk arra, hogy településeinken nincs szegregáció, hátrányos megkülönböztetés, és ezt a szemléletet ezek után is prioritásként kezeljük Céljaink rövid távon (egy éven belül) Az érintett szülők teljes körű nyilatkoztatásának folyamatos biztosítása érdekében szakmaközi együttműködéssel a HHH gyermekek teljes körű felmérése, nyilvántartása, a HHH gyermekek valamennyi mutatói mentén. Az intézmények alapdokumentációinak felülvizsgálata az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, összhangban a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazottakkal. Intézmények tartalmi-módszertani- munkájának elemzése, rendszeres mérése, értékelése fejlesztése; intézkedések tervezése az optimális feltételek biztosítására. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél teljesebb körű felmérésével párhuzamosan, teljes körű korai óvodáztatásuk további biztosítása, az eredmények megőrzése. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai teljesítményének, továbbtanulási mutatóinak mérése, az eredményeik közelítése az iskolai átlaghoz. Az IPR program hatékony működtetése, HHH gyermekek számának növelése a tanórán kívüli programokban (10 %-os növekedés egy éven belül). Ennek érdekében további saját, és pályázati források bevonásával a tanórán kívüli programok kínálatának bővítése. A rendelkezésre álló normatívák, pályázati források igénylése, Útravaló Programban való további részvétel a képesség-kibontakoztatás az egyéni fejlesztés érdekében. 9

10 Óvodai feladat ellátási helyek infrastruktúrájának kiegyenlítése érdekében pályázati lehetőségek megragadása, források bevonása Céljaink középtávon (három éven belül) Korai fejlesztés, gondozásban minden szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező gyermek részt vesz. A napközis foglalkozásokon, valamilyen egyéb tanórán kívüli tevékenységben és az iskolai táborokban is a HHH tanulók legalább 80%-a részt vesz. Iskolán kívüli segítő programban a HHH tanulók legalább 60 %-a bekapcsolódik. Az iskolában és óvodában is, további, esélyegyenlőséget segítő módszertani képzéseken vesznek részt a pedagógusok. Az elsajátított ismereteket, módszereket magabiztosan alkalmazzák a mindennapi gyakorlatukban. Ennek érdekében összehangolt továbbképzési terv áll rendelkezésre. A HHH gyermekek kompetencia eredményei és továbbtanulási mutatói javulnak. A lemorzsolódási mutatók tekintetében az intézmények megőrzik az eddigi eredményeket, nem növekedik a lemorzsolódó tanulók aránya. Az iskolaépületek infrastruktúrájának fejlesztése Céljaink hosszú távon (hat éven belül) Az egységes adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer hatékonyan működjön Az intézmények alapdokumentumai teljes mértékig összhangban állnak az esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazottakkal. Az intézmények korszerű módszereket alkalmaznak az SNI gyerekek korai kiszűréséhez, prevenciójához, integrált neveléséhez, differenciált oktatásához. Az óvodákban minden gyermek számára biztosított az egész napos ellátás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre. A 3. életévüket betöltött HHH gyermekek nyilvántartása teljes körű, beóvodázásuk, illetve iskolára való felkészítésük teljes körűen megoldott. A napközis foglalkozásokon, valamilyen egyéb tanórán kívüli tevékenységben és az iskolai táborokban is a HHH tanulók legalább 80%-a részt vesz. Segítő programokba a HHH tanulók legalább 80 %-a bekapcsolódik. 10

11 A kompetencia eredmények a HHH tanulók vonatkozásában is- folyamatosan elérik az iskolai átlagot. A továbbtanulási mutatók az érettségit adó középiskolákban a HH és HHH tanulóknál is elérik az országos átlagot. Nincs a középiskolából lemorzsolódó, kimaradó tanuló. Valamennyi intézményben a szakos ellátottság folyamatosan 100%-os 11

12 4. Akcióterv 4.1. Megvalósítási terv a) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások A kompetencia eredmények kismértékben elmaradnak az országos átlagtól, a HHH tanulók körében is növelni kell az érettségit adó képzésbe jelentkezők arányát a szakiskolákban továbbtanulókhoz képest. Az iskolákban az infrastruktúra fejlesztésével, modernizációjával, a pedagógiai munka hatékonyságának további növelésével a mutatók javítása, a korszerű, inkluzív pedagógia, differenciáló módszertan és a kulcskompetenciákat fejlesztő programok eredményes alkalmazása, az IPR-ben történő további, eredményes részvétel. a) A Szent István Általános Iskolában a továbbképzési terv felülvizsgálata, pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, b) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe történő bekapcsolódás c) Az IPR folyamatos monitorozása a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában Felelős Esélyegyenlőségi munkacsoport vezetője, intézményvezetők, Partner Képzők, mentorok Határidő július 31. Kiinduló érték A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzéseken részt vettek száma, óralátogatások száma. Szent I. Ált. Iskola: további képzéseken részt vevő pedagógusok száma:10fő Indikátorok rövidtávon Mindkét iskolában: - Intézkedési tervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtása, - Külső szakértővel való konzultációk száma minimum: 2 alkalom/tanév A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya mindkét Indikátorok középtávon iskolában, és az óvodában is eléri a 70 %-t Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya valamennyi intézményben eléri a 80% -t. A kompetencia eredmények elérik az országos átlagot, a HHH tanulók átlaga közelít az iskola átlagához, továbbtanulási mutatóik nem térnek el nagymértékben az iskola átlagától. intézményi nyilvántartások, aktualizált intézményi és társulási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kockázatok: a pedagógusok inkább saját szakterületükön kívánják továbbképezni magukat A kockázat csökkentésének eszköze: - megvalósul az esélyegyenlőségi célok iránti érzékenyítés a képzési program részeként - pályázati támogatások igénybe vétele, - motivációs rendszer kidolgozása az intézményeken belül intézmények vezetői, tantestület szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek előkészítés alatt 12

13 b.) Öönkormányzati szinten az oktatási intézményei infrastruktúrájának fejlesztése Mindkét iskola infrastrukturális fejlesztésre, modernizációra szorul. Az óvoda Feltárt probléma telephelyeinek infrastrukturális helyzetében eltérés mutatkozik. (A Piros Óvoda infrastruktúrája elmarad a többi telephelyétől.) Mindkét iskolában megtörténjenek a szükséges fejlesztések, az óvodai feladatellátási helyek infrastruktúrájában, az intézményi épületek között, és Elérendő cél felszereltségük tekintetében ne legyen jelentős különbség. a) Az intézmények épületeinek felújítás, korszerűsítése. Beavatkozások b) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe történő bekapcsolódás a célok elérése érdekében. Felelős Fenntartó képviselői, intézményvezetők Partner Határidő augusztus ben az épületek állapotának teljes körű felmérése, prioritások Kiinduló érték meghatározása, fejlesztési terv kidolgozása A fejlesztések megvalósításának előkészítéséhez szükséges adatok, Indikátorok rövidtávon dokumentumok.(építési tervek, engedélyek.) A fejlesztések megvalósításának előkészítéséhez szükséges adatok, Indikátorok középtávon dokumentumok.(építési tervek, engedélyek.) Indikátorok hosszú távon Megvalósult fejlesztések. Az indikátorok forrása Önkormányzati dokumentumok, aktualizált Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Kockázatok: Kormányzati és egyéb forrásokból fellelhető támogatások elmaradása. A kockázat csökkentésének eszköze: Kockázatok - a Képviselő Testületek minden tagja megismeri az Esélyegyenlőségi Intézkedési és csökkentésük eszközei Tervet, annak adatait. - pályázati támogatások igénylése. Erőforrások Intézmények vezetői, a fenntartó képviselői Státusz előkészítés alatt

14 c.) HHH diákok kompetencia eredményeinek, és továbbtanulási mutatóinak javítása Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások Felelős Partner Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei HHH-diákok közül kevesebben tanulnak tovább érettségit adó középiskolában A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül Az oktatás hatékonyságának további emelése Belső értékelési rendszer megerősítése, a pedagógiai módszertan fejlesztése TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása Komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. Egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások megerősítése az iskolákban, tanulók mentorálása. TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása. Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH-tanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy a szakemberek továbbtanulásra tudják sarkallni a hátrányos helyzetű tanulókat. Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok). A HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal. Szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel. Pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában. Kapcsolatok kiépítése befogadó szemléletű, érettségit is adó középiskolákkal, gimnáziumokkal. Intézményvezetők tanári kar, diákok, szülői munkaközösség szakértők, középiskolák vezetői és fenntartói október 1., majd folyamatos Kompetencia eredmények néhány területen elmaradnak az országos átlagtól. Érettségit adó képzésbe bejutott HHH-diákok aránya elmarad az iskolai átlagtól. A HHH tanulók továbbtanulási mutatói és kompetencia eredményei közelítenek az iskolai átlaghoz. Bekapcsolódás ösztöndíj programokba A HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól. A kompetencia eredmények elérik az országos átlagot, HHH tanulók átlaga nem marad el nagymértékben az iskola átlagától. A HHH tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60% A HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól. HHH tanulók kompetencia eredményei az iskola eredményeihez hasonlóan elérik az országos átlagot. A HHH tanulók részvételi aránya segítő és ösztöndíj programokban: 80% intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, 14

15 középiskolákkal való aktív kapcsolat, Esélyegyenlőségi munkacsoport működtetése Erőforrások Státusz intézményvezetés, tanári kar, szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése folyamatban 15

16 c) HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli, és az iskolán kívüli segítő programokban Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások Felelős Partner Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz HHH diákok tanórán kívüli programokban való részvételét ösztönözni kell A HHH gyermekek teljes körű nyilvántartása mellett részvételi arányuk nyomon követése, növelése. HHH gyermekek tanórán kívüli programokban való részvételének további ösztönzése és támogatása. Igények felmérése, szakköri kínálat bővítése pályázati források igénybevételével. tanulók mentorálása TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) Intézményvezetők tanári kar, diákok, szülői munkaközösség, civil szervezetek, intézmények október 1., majd folyamatos Érettségit adó képzésbe bejutott HHH diákok arányát, valamint részvételi arányukat bizonyos tanórán kívüli programokban növelni kell. Az iskolai továbbtanulási mutatók közelítése az országos átlaghoz. A HHH tanulók részvétele segítő, és ösztöndíj programokban pályázati lehetőségek függvényében. a HHH tanulók részvételi aránya dokumentálva van. Igényfelmérés alapján, tanórán kívüli programok tervezése, a tanórán kívüli programokban a HHH tanulók részvétele min. 10%-al nő A HHH továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól. Részvételük a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. A HHH-s tanulók részvételi aránya segítő, és ösztöndíj programban: minimum 60% A HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól. Részvételük a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. A HHH tanulók részvételi aránya segítő, és ösztöndíj programban: 80% intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok, szülők szemléletformálása - pedagógusok motiválása, érzékenyítése - együttműködés a szülőkkel, - igények felmérése - pályázatok felkutatása, - civil kapcsolatok, intézményközi kapcsolatok erősítése intézményvezetés, tanári kar, önkormányzatok képviselő testülete előkészületben 16

17 4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása Három területen kell beavatkozásokat tervezni, rövid, közép és hosszútávon. Ebből az elsőként megjelenített a pedagógusok továbbképzése. A második beavatkozási terület a közoktatási intézmények infrastruktúrájának kiegyenlítése, a harmadik beavatkozást igénylő terület a HHH tanulók eredményességének, továbbtanulási mutatóinak javítása. Mivel Szigethalmon nem él számottevő roma közösség, így esélyegyenlőségi szempontból őket érintő beavatkozásokat nem kell tervezni. 17

18 Helyzet-elemzés megállapítása Cél megfogalmazása Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) Valamennyi intézményben lehetővé kell tenni a pedagógusok folyamatos módszertani megújulását, a Szent István iskolában hangsúlyt kell fektetni az esélyegyenlőséget növelő módszertani képzésekre. HHH diákok közül kevesebben tanulnak tovább érettségit adó középiskolában Valamennyi intézményben tovább emelkedjen a pedagógiai munka hatékonysága az esélyegyenlőség növelése érdekében. A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag eléri az országos átlagot. Módszertani adaptáció, képzésen és továbbképzéseken való részvétel. Az IPR folytatása az érintett intézményekben. Továbbképzési terv felülvizsgálata. Az oktatás hatékonyságának további növelése,komplex felkészítő program a HHH tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében Jegyző, intézményvezetők intézményvezetők december október 1. majd folyamatosan Módszertani továbbképzésen részt vett pedagógusok száma emelkedik. Az iskolai továbbtanulási mutatók közelítése az országos átlaghoz, az intézmények továbbra is részt vesznek k segítő, és ösztöndíj programokban. módszertani továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya valamennyi intézményben eléri a 70 %-t. A HHH tanulók továbbtanulási aránya legfeljebb 10%-ban tér el az átlagtól. A HHH tanulók részvételi aránya a segítő és ösztöndíj programokban: 60% módszertani továbbképzésen részt vett pedagógusok aránya valamennyi intézményben eléri a 80 %-t. A HHH tanulók továbbtanulási aránya legfeljebb 5%-ban tér el az átlagtól. A HHH tanulók részvételi aránya a segítő és ösztöndíj programokban: 80% 18

19 Helyzet-elemzés megállapítása Szűkülnek a lehetőségek a tanórán kívüli programok szervezésére, HHH-diákok részvételi arányáról pontos nyilvántartást kell vezetni. Infrastrukturális különbségek tapasztalhatók az óvoda egyes telephelyi között. Mindkét infrastrukturális fejlesztésre,modernizációra szorul. Cél megfogalmazása Növekedjen a tanórán kívüli programokban a HHH gyermekek részvétele, nyilvántartásuk legyen teljes körű. A közoktatási intézmények épületeinek korszerűsítése annak érdekében, hogy a további pedagógiai tartalomfejlesztés megvalósulhasson. Ne legyen lényeges különbség az óvodai telephelyek között az infrastruktúra tekintetében. Intézkedés leírása Igényfelmérést követően források bevonásával a tanórán kívüli programok kínálatának bővítése, HHH tanulók motiválása, támogatása, részvételük érdekében Intézmények felmérése az épületállomány, eszközállomány tekintetében, pályázati lehetőségek igénybe vétele Az intézkedés felelőse Képviselő testület, intézményvezető Az intézke-dés megvalósításának határideje december 31. jegyző augusztus 31. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Igényfelmérés alapján, tanórán kívüli programok tervezése. HHH tanulók részvételi aránya 10%-al növekedik Intézményi felmérés az épületállomány, eszközállomány tekintetében. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) A kínálat bővítése mellett, a HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. Az infrastrukturális különbségek kiegyenlítése pályázati források bevonásával, a fejlesztések tervezése. Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) A kínálat bővítése mellett, a HHH tanulók részvétele a tanórán kívüli programokban eléri a 80%-ot. Az infrastrukturális különbségek kiegyenlítése pályázati források bevonásával, a szükséges fejlesztések kivitelezése 19

20 5. Megvalósítás A Szigethalom Önkormányzata, az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, hogy vizsgálják meg és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi munkacsoportot hozunk létre és működtetünk. Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. Az akciótervben szereplő vállalásokról, az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. 20

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben