SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE"

Átírás

1 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készült Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzat és a település közoktatási intézményeinek adatszolgáltatása alapján SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Csomópontok kiemelése Összefoglaló az intézmények összesített létszámváltozásairól Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta Célkitűzéseink Jövőkép Hosszú távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövidtávú célkitűzések: Akcióterv Megvalósítás terve...11 a)a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása...11 Intézményen belüli szegregáció megszüntetése Megvalósítás Megvalósulást segítő egyéb programok Kockázatelemzés Monitoring Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Kötelezettségek és felelősség Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma Mellékletek:

3 1. Bevezetés Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (továbbiakban Terv) megalkotásával Sopron Megyei Jogú Város hozzá kíván járulni az esélyegyenlőség előmozdításához a közoktatási területén Jogszabályi háttér Tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére, a 70./A -ára, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, és az európai közösségi jog vívmányaira az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. E törvény általános rendelkezésinek értelmében a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személyekkel, csoportokkal, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel kell eljárni az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével. A program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam és az önkormányzati intézmények feladata. A törvény ában foglaltak szerint a települési önkormányzat- a programban meghatározott célokkal összhangban helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. A törvény az egyenlő bánásmód követelményének szektorális kérdéseire is kitér, ennek megfelelően egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális biztonság és az egészségügy területén, az oktatásban vagy a lakhatási ügyekben, illetve és a szolgáltatások igénybevétele során megjelenő hátrányos megkülönböztetéssel. A törvény az esélyegyenlőséggel kapcsolatban keretszabályozás kialakítására tesz kísérletet. Az előzőekben kifejtettek szerint az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban nem normatív szabályozás megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az ál- 3

4 lami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény végrehajtását, alkalmazását a közoktatásban az LXXIX. évi törvény a közoktatásról határozza meg az intézményfenntartó kötelezettségei által: a településeknek közoktatás-fejlesztési intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek tartalmaznia kell a törvény 85. -ának (4) bekezdése alapján: a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben - a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, ha nem működik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat - véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 1.2 A TERV intézkedéseivel a következő prioritásokat képviseli: Az egyenlő hozzáférés esélyét a szolgáltatásokhoz minden gyermek és tanuló részére: a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, c) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, d) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, e) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint f) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 4

5 Elkötelezett a fenntartó amellett, hogy segíti az intézményt abban, hogy a gyermekek/tanulók egyéni szükségleteiken alapuló minőségi oktatáshoz jussanak, ezáltal a munkaerőpiacon eséllyel jelenhessenek meg. A Terv célul tűzte ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Az önkormányzat prioritásai között szerepel: A közoktatási szolgáltatások minőségének javítása A közoktatás szervezésében a szegregációmentes intézményszervezés biztosítása A közoktatás tárgyi, személyi feltételeinek hosszú távú biztosítása 5

6 2. Összefüggés a Helyzetelemzéssel 2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta Településünk 2007-ben készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változás nem történt, intézményátszervezésre, megszüntetésre, alapításra városunkban nem került sor. 2.2 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzetű adatgyűjtés/nyilatkoztatás problémái. Halmozottan hátrányos helyzetű 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása Egyéb hhh-s adthiányok Iskolai szegregáció települési szinten Sopron városában a hhh-s tanulók adatgyűjtése az általános iskolában a legpontosabb. Itt a tanulók 7,7%-a hh-s, 2,1%-a hhh-s, ami az adatok koherenciájára utal. Az óvodában a kisgyermekek 8,5%-a hh-s, azonban csak 1,8%-a a hhh-s. Középiskolában a hh-s tanulók aránya 3,3%, a hhh-s arány 0,4% Nincs pontos számadatunk arra vonatkozóan, hány 3 éves kisgyermek nem jár óvodába a településen. Az intézmények egy jelentős része a különböző közoktatási folyamatokban nem követi nyomon a hhh-s tanulók részvételét. Pl: kompetencia mérés eredményei esetében 2 intézmény szolgáltatott adatot a hhh-s tanulókról. Sopron városában a hhh-s tanulók összesített aránya 1%. A közoktatási intézmények közül arányaiban a Tóth Antal fogadja a legtöbb hhh-s tanulót, 13,1%-ban, ami a jogszabály Az általános iskolában a további nyilvántartások pontos vezetése a feladat. Az óvodában és a középiskolákban törekedni kell a sokkal pontosabb adatgyűjtésre. A nyilatkozatok kitöltése érdekében tájékoztatni szükséges a szülőket. Középiskola esetében a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzővel kell felvenni az intézménynek a kapcsolatot. A védőnői, családsegítői, óvónői együttműködés kialakításával fel kell térképezni a városban élő óvodába nem járó hhh-s gyermekek családjait és a szülőkkel fel kell venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a beóvodázás megtörténjen. Korszerű adminisztrációs rendszer kiépítése, a közoktatási folyamatokban a hh-s és hhh-s tanulók részvételének nyomon követése A nem önkormányzati intézmények fenntartójával kötött közoktatási megállapodásokban ki kell térni a hhhs tanulókkal kapcsolatos feladatellátás felvállalására is. Városi szinten a magántanulói státusz 1 Az táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell őket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 6

7 Iskolai szegregáció intézményi szinten Továbbtanulási arányok: jelentős eltérése a hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű végzősök között. Kompetencia mérés eredményei Tanórán kívüli foglalkozások. Tanulást segítő programok igénybe vétele. előírásai alapján nem jelent szegregációt tanuló/gyermek jár nem önkormányzati fenntartású intézménybe, ahol összesen 3 fő hhh-s tanuló és 57 fő hh-s tanuló van. Azaz 0,03% a hhhs arány, 1,6% a hh-s arány. A településen a magántanulók száma: 55 fő, 0,47%. A nem önkormányzati intézmények esetében ez az arány: 0,95%, az önkormányzati intézményekben: 0,27% A város iskolái közül a Lacknerban tapasztalható szegregáció, ahol a szintje 5-8. évfolyamokon jóval meghaladja a jogszabály által tolerálható 25%-t, helyenként eléri a 78%- t. A Soproni Nemzetiségi Iskolában a hh-s és hhh-s arányok vizsgálata indokolt. 2008/2009-es tanévben a városi továbbtanulási mutatók az országos átlagnál kedvezőbbek. 3 gyógypedagógiai intézmény (2 megyei fenntartású és bentlakásos) a tanulók jelentős része speciális szakiskolában folytatta tanulmányait. A Tóth A. többen kapcsolódtak be a normál szakképzésbe is. A hh-s tanulók mutatói általában 50%- ban rosszabbak a nem hh-s tanulók mutatóinál. A hh-s tanulók eredményeit külön csak két intézménynél jelennek meg, ahol a mutatók nem térnek el az iskolai átlagoktól. A középiskolák e területen nagyon kevés információt szolgáltattak. Általános iskolai adatok alapján azonban egyértelműen kiderült, hogy valamennyi területen a hh-s és hhh-s tanulók városi összesítésben jóval kisebb arányban vesznek részt a tanórán kívüli programokon. Egyetlen iskola, a FVM DASZK, Lippai János Szakképző Iskola veszi igénybe az Útravaló Ösztöndíj programot 10 fő hh-s tanulójával. megfelel az országos átlagnak, a nem önkormányzati intézményekben többszöröse az országos átlagnak. Felülvizsgálat tervezése, a szülőkkel való együttműködés annak érdekében, hogy a tanulók nappali tagozaton tegyenek eleget képzési kötelezettségüknek. A Lackner iskolában a város kötelezettséget vállalt antiszegregációs tervében a szegregáló folyamat felszámolására, ami jelenleg a 4. évfolyamig jutott el. A Német Nemzetiségi Iskolában a hh-s és hhh-s tanulók pontos adatfelvétele szükséges és pontos tervet kell arra vonatkozóan készíteni, hogy a szegregációs oktatásszervezést elkerüljék. Az SNI-s tanulók célzott pályaorientációs tevékenysége, egyéni utak támogatása, a munkaerőpiacra való belépés elősegítése érdekében. A hh-s tanulók számára a továbbtanulást segítő tevékenység erősítése, pályaorientáció, felkészítő foglalkozás tervezése. A hh-s, hhh-s tanulók eredményeinek értékelése, amennyiben eltér az iskola átlagától, egyéni fejlesztések tervezése szükséges. A szülők és tanulók meggyőzése elsősorban a napközi látogatásáról. Egyéb esetben a tanulók motiválása a programokon való részvételre szükséges, amennyiben a program költsége a visszatartó erő, úgy a pályázati források alapján biztosítsuk a hh-s hhh-s tanulók részvételét a programokon. A hh-s tanulók eredményes fejlesztését segítő lehetőségek kihasználása. 7

8 SNI-vé minősítés nem haladja meg az országos átlagot A pedagógusok módszertani képzettsége. Esélyegyenlőségi szempontok az intézmény működésének szervezésében A városban az SNI-s gyermekek/tanulók aránya 6,28%, az enyhe fokban értelmi fogyatékosok aránya: 2,2% Óvodapedagógusok: 3,8%-ban, általános iskolában 40%, középiskolában 66%-ban vettek részt a pedagógusok módszertani képzéseken. Hatékony együttnevelés területén azonban senki nem jutott megfelelő képzéshez. Esélyegyenlőségi szempontú intézkedések szép számban vannak a városban, az intézményekben amelyek azonban nem minden esetben dokumentáltak, nincs meg hozzá a szervezett kommunikációs csatorna Beavatkozást nem igényel, azonban az SNI-s tanulók integrált nevelése komoly odafigyelést, a pedagógusoknak nyújtott szakmai segítséget igényel. Elsősorban az óvodapedagógusok részére szükséges a korszerű módszertani képzéseken való részvételt biztosítani, továbbá a hh-s és hhh-s tanulókat nevelő/oktató iskolákban a pedagógusoknak szükséges a hatékony együttnevelés technikáit megismerni és alkalmazni. Az érintettek bevonását, meggyőződésén alapuló esélyegyenlőségi szempontú intézkedési és kommunikációs terv készítése 2.3. Csomópontok kiemelése Tématerület Intézményi szegregáció megszüntetése A hh-s és hhh-s tanulók közoktatási eredményességének növelése A 3 éves korú hhh-s gyermekek beóvodázása. Aktorok A két iskola vezetője, fenntartó, szülői képviselet, társadalmi partnerek, kisebbségi önkormányzat Intézményvezetők, szülők, szakértők, Családsegítő, védőnők, óvónők, fenntartó 2.4. Összefoglaló az intézmények összesített létszámváltozásairól nov. 30-i állapot, részletes adatok a mellékletben típus létszám hh-s Hhh-s SNI-s óvoda Általános is kola középiskola Mindösszesen

9 2.5. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta A településen a hhh-s gyermekek/tanulók azonosítása a középiskolák kivételével megtörtént. A 3 éves korú kisgyermekek beóvodázása biztosított, a város a megfelelő számú férőhelyet biztosítja. A település elnyerte a TÁMOP es pályázatot a szakmai fejlesztésre, a kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében. 3. Célkitűzéseink 3.1 Jövőkép Azonos eséllyel, egyenlő bánásmóddal, modern körülmények között felnövő és erősödő közösség kialakítása, amely korosztálytól függetlenül közösséget épít, nevel és erősít a közoktatás és nevelés, a közösségfejlesztés, a kulcskompetenciák erősítésének különbféle módszereivel. El kívánjuk érni, hogy: 3.2 Hosszú távú célkitűzések Az intézményeinkben a kompetencia alapú nevelés-oktatás beépül a napi gyakorlatba. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése a közoktatás fejlesztésével, az intézmények épületeinek korszerűsítése, felújítása, az eszközellátottság folyamatos javítása, korszerű informatikai eszközök biztosítása valamennyi intézményben megvalósul Olyan közszolgálati rendszert működtetéssünk, amely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét biztosítja 9

10 3.3. Középtávú célkitűzések A közoktatás eredményessége javul a hh-s és hhh-s tanulók esetében, a továbbtanulási mutatóik és a kompetenciamérés valamint a lemorzsolódás területén Rövidtávú célkitűzések: Az intézményeken belüli szegregáció felszámolása. Minden 3 éves halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek kapcsolódjon be az óvodai nevelésbe A tanórán kívüli foglalkozásokat a hhh-s tanulók nagyobb arányban veszik igénybe. A segítő programok igénybe vétele járuljon hozzá az eredményességhez. Esélyt teremtő intézkedéseink a következő területre terjednek ki: az intézmény beiskolázási körzethatárának áttekintése, az óvodáztatás feltételeinek biztosítása valamennyi HHH-s gyermek részére, jóléti intézkedések a HHH-s tanulókat illetően az ingyenes étkeztetés és a tankönyvellátás érdekében. Sopron Megyei Jogú Város a program megfogalmazása során, az oktatás területén a következő célokat tűzi ki annak érdekében, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentes, valamint az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, esélyt teremtő intézkedések a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében. 10

11 4. Akcióterv 4.1 Megvalósítás terve a) A HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások A hh-s és hhh-s diákok iskolai eredményessége nem éri el a többi tanuló eredményességi mutatóit A hh-s hhh-s tanulók továbbtanulási arányai, kompetencia mérési eredményei, lemorzsolódási mutatót az iskolai átlagtól ne térjenek el jelentős mértékben, és minden tanuló tanuljon tovább valamilyen középfokú intézményben. 1. Az oktatás színvonalának emelése a) belső értékelési rendszer megerősítése b) a pedagógiai módszertan fejlesztése a) kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése b) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása c) IPR beépítése az intézményi pedagógiai folyamatokba 2. Komplex felkészítő program a hh-s és hhhs-tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. d) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az iskolában és a kollégiumban egyaránt e) tanulók mentorálása f) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása g) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében h) A hhh-s-tanulók minél nagyobb arányban történő bevonása a kollégiumi ellátásba; a kollégiumi felvételi során a HH, illetve HHH-tanulók előnyben részesítése i) Útravaló Programba történő még intenzívebb bekapcsolódás 3. Tájékoztatás, kommunikáció a) Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH-tanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a hátrányos helyzetű tanulóit. 11

12 Felelős Partner Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei b) Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) c) A hh-s és hhh-s-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal d) szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel e) pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában f) prevenciós programok megvalósítása g) Önismereti csoport működtetése az iskolapszichológus segítségével Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők tanári kar, diákok, szülői munkaközösség Kisebbségi Önkormányzatok, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium augusztus 31., majd folyamatos Nem minden folyamatban látjuk tisztán a hh-s tanulók teljesítményét. A továbbtanulási irányulásuk és a lemorzsolódási mutatóik eltérnek az intézményi átlagoktól. A hh-s és a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35% A hh-s és a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 15%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 45% A hh-s és a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 50% intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fej- 12

13 Erőforrások Státusz lesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése intézményvezetés, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése előkészítés alatt Intézményen belüli szegregáció megszüntetése Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások HHH-s diákok aránya a Lackner iskolában az azonos évfolyamokon szervezett osztályok között meghaladják a 25%-os hhh-s aránybeli éltérést. A szegregáció megszüntetése minden intézményben. Az osztályba, csoportba sorolás elveit át kell dolgozni, figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat. A szülők tájékoztatása A pedagógusok felkészítése, az integrációra érzékenyítő képzés tervezése a tantestületeknek A deszegregációs program megvalósítása felmenő rendszerben. Az oktatás színvonalának emelése- szakmai fejlesztés Tájékoztatás, kommunikáció: a társadalmi egyeztetés Integrált Pedagógiai Rendszer beépítése a pedagógiai folyamatba Felelős Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők Partner tanári kar, diákok, szülői munkaközösség Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium Határidő augusztus 31., majd folyamatos Kiinduló érték 5-6 oszt. A szegregáció mértéke 78%, 7. évf. 89% Indikátorok rövidtávon A 7. évfolyamig a szegregáció megszűnik. Indikátorok középtávon A 8. évfolyamig a szegregáció megszűnik Indikátorok hosszú Szegregáció mentes oktatásszervezés távon Az indikátorok forrá- intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlő- 13

14 sa Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz ségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: a pedagógusok felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése intézményvezetés, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése pedagógiai asszisztens alkalmazása Antiszegregációs tervben a képviselőtestület által elfogadott, így megvalósítás alatt áll. 14

15 4. 2. Akcióterv beavatkozásai Helyzetelemzés megállapítása Sopron Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben meg kell teremteni a HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilvántartását mind az óvodában, az általános és középiskolában. Az integrációs támogatást nem igényeltünk. Cél Intézkedés Felelős Határidő Valamennyi HH-s és HHHs tanuló bekerüljön az ellátási körbe. A HHH-s gyermekek/tanulók ellátásának teljes körű biztosítása. Olyan feltételek biztosítása, hogy a város jogosult legyen a támogatás igénybevételére. IPR bevezetése A szülők tájékoztatása, a lehetőségek széleskörű ismertetése. Középiskolák együttműködnek a területileg illetékes jegyzővel. Jegyző Intézményvezetők A támogatás szakmai feltételeinek biztosítása A két, szegregáclós osztályszervezést folytató intézményben az antiszegregációs terv alapján a deszegregációs folyamatok folytatása Szakmai innováció az iskolában, intézményfejlesztés Jó gyakorlatok feltérképezése, meglátogatása, tapasztalatszerzés Intézményvezetők, fenntartó januártól folyamatos május 31. Rövid távú indikátor 2 Legalább 5 %-al nő a nyilvántartott HHH-s tanulók száma minden intézménytípusban. Elkészül az intézményenkénti terv. Az intézmények 1-5 évfolyamra igénylik a kiegészítő támogatást Középtávú indikátor 3 A nyilvántartás naprakész frissítése. Integrációs nevelés/oktatás kiterjesztése Az 1-7 évfolyamra igénylik a támogatást. Hosszú távú indikátor A külön támogatások igényelhetők lesznek. Az integrációs nevelés/oktatás kiterjed mind a 8 évfolyamra. 2 3 évre vonatkozik 3 6 évre vonatkozik 15

16 Közszolgáltatások feladatellátása nem teljes körű. Közoktatási szakszolgálati feladatok nem biztosítottak teljes körűen. A HHH-s gyermekek óvodai ellátásának biztosításáról nincsenek megfelelő információk. A város közoktatási feladatellátásában az önkormányzati és nem önkormányzati intézmények nem Igény szerint a családi napközi biztosítása, valamint gyermekjóléti szakellátás biztosítása. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása. A HHH-s óvodás korú gyermekek teljes körű óvodáztatása. A nem önkormányzati intézmények is vállaljanak feladatot a Igényfelmérés a családi napközi iránt. Amennyiben HHH-s családok igénylik a szolgáltatást, úgy intézkedési terv készítése annak megvalósítására. Gyermekek átmeneti otthonának kialakítása, hozzáférhetővé tétele. A szolgáltatásra igényfelmérés készítése. Amennyiben az igények igazolják a szolgáltatás kiépítésének szükségességét intézkedési terv készítése. Az érintett gyermekek beazonosítása, (védőnők, családsegítő, óvónő) kapcsolatfelvétel a szülőkkel, együttműködések a gyermek eredményes fejlesztése érdekében. Óvodáztatási támogatás biztosítása Együttműködés a fenntartók között a hhh-s tanulók számára nyújtott szolgáltatások Jegyző, Gyermek-jóléti szolgálat Jegyző, Pedagógiai Szakszolgálati Központ vezetője Jegyző, óvodavezető, Család-segítő szolgálat Intézményfenntartók, intézményvezetők szeptember szeptember április szeptember 01. Elkészül az igényfelmérés, szükség szerint elkészül az intézkedési terv. Elkészül egy igényfelmérés, szükség szerint intézkedési terv. Az óvodáskorú HHH-s gyermekek nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vett óvodáskorú gyermekek szüleinek legalább a fele éljen az óvodáztatás lehetőségével. A nem önkormányzati intézmények és önkormányzati intézmények között a hhh- A szolgáltatás, ellátás feltételei biztosítottak. A szolgáltatás feltételei biztosítottak. A hhh-s családok 3 éves korú gyermekeinek legalább 90%-a részt vesz óvodai nevelésben. A nem önkormányzati intézmények és önkormányzati intézmények kö- A szolgáltatás, ellátás hozzáférhető valamennyi igénylő számára. A szolgáltatás minden igénylő számára hozzáférhető. Minden óvodáskorú gyermek szülei élnek az óvodáztatás lehetőségével, Sopron Megyei Jogú Város megteremti férőhelybővítéssel, az óvodáztatás feltételeit. A nem önkormányzati intézmények és önkormányzati intézmények között a hhh-s tanulók ellátásában lévő különbség 0,5%-nál nem na- 16

17 azonos mértékben vesznek részt. Az iskolák tanórán kívüli kínálata. Az iskolai kompetenciamérések eredményei megfelelnek az országos átlagnak. Nincs szignifikáns különbség az egyes intézmények eredményei között. A lemorzsolódás arányai nem térnek el az országos mutatóktól. Iskolán kívüli segítő programok igénybe vétele. Eddig csak egy intézmény vesz részt a programban, a hh-s tanulók 1,2% szociális hátrányok enyhítésében. A HH-s tanúlók vegyenek részt több tanórán kívüli foglalkozáson. A HH-s és HHH-s tanúlók minél eredményesebben szerepeljenek a méréseken. A HH-s és HHH-s tanúlók lemorzsolódása csökkenjen. A hh-s és hhh-s tanúlóknak eredménye a közoktatásban nőjön. erősítésében, közös elvek mentén. A nem önkormányzati intézmények is felmérik a hhh-s gyermekek/tanulók számát. A HH-s tanulói érdeklődésnek megfelelő foglalkozások indítása. Minden intézményben értékelik a hh-s és hhh-s tanulók mérési eredményeit, Egyéni fejlesztési irányok kijelölése, amennyiben eltérés tapasztalható A HH-s és HHH-s tanulók lemorzsolódási mutatóinak vezetése, elemzése, fejlesztési irányok kijelölése. Különös figyelem a 9. évfolyam esetében. Útravaló Ösztöndíj pályázatra igény benyújtása. Intézményvezetők Intézményvezetők Intézményvezetők. Intézményvezetők május. 1. Elemzés: minden év ápr. 20. Fejlesztési terv: jún. 30. Elemzés: minden év március 31.-ig. Fejlesztési terv: minden év szept ig. Pályázatnak megfelelően s tanulók ellátásában lévő különbség 0,5%-ra csökken. A hh-s és hhh-s tanulók részvétele a napköziben eléri nem hh-s társaik arányát. Az intézmény eredményességi mutatói és a hh-s, hhh-s tanulók mutatói közötti eltérés 20%-nál nem nagyobb. A hh-s hhh-s tanulók lemorzsolódási mutatói nem térnek el az intézményi mutatóktól 20%-nál nagyobb mértékben. A hh-s és hhh-s tanulók 35% részt vesz a programban. zött a hhh-s tanulók ellátásában lévő különbség 0,5%-nál nem nagyobb. Minden tanórán kívüli programon a hhh-s és hh-s tanulók részvételi aránya 10%- kal javul. Az intézmény eredményességi mutatói és a hhs, hhh-s tanulók mutatói közötti eltérés 15%-nál nem nagyobb. A hh-s hhh-s tanulók lemorzsolódási mutatói nem térnek el az intézményi mutatóktól 15%- nál nagyobb mértékben. A hh-s és hhh-s tanulók 45% részt vesz a programban. gyobb. Egyetlen tanórán kívüli programon sincs 10%-nál nagyobb eltérés a hh-s és nem hh-s tanulók részvételi aránya között. Az intézmény eredményességi mutatói és a hh-s, hhh-s tanulók mutatói közötti eltérés 15%-nál nem nagyobb. A hh-s hhh-s tanulók lemorzsolódási mutatói nem térnek el az intézményi mutatóktól 15%-nál nagyobb mértékben. A hh-s és hhh-s tanulók 50% részt vesz a programban. 17

18 Az SNI-s gyermekek/tanulók ellátása A települési önkormányzat fenntartásában működő és a nem önkormányzati fenntartású intézmények kooperációjának javítása. Az inkluzív nevelés beépítése a pedagógiai gyakorlatba. Minden gyermeknek/tanulónak az igényei szerinti ellátás. Az egyházi és megyei fenntartású intézmények is aktív résztvevői az esélyegyenlőségi programnak. szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadóval való kapcsolat EGYMI vezetője Az óvodai és középiskolai vizsgálatok kiterjesztése, A pedagógusok képzése Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása EGYMI szakmai szolgáltatásainak igénybevétele Minden intézményben az esélyegyenlőségi felelős kijelölése megtörténik, és közösen működtetnek esélyegyenlőségi munkacsoportot. Intézményvezetők, fenntartók. Folyamatos, éves tervezés alapján március 31. Az SNI.s tanulók nevelését/oktatását folytató intézmények pedagógusainak 5%-a részt vesz az inkluzív pedagógiát segítő képzésen Esélyegyenlőségi felelősök kijelölése, a munkacsoport megala-kítása, részvétel az esélyegyenlőségi fórumon. Az SNI.s tanulók nevelését/oktatását folytató intézmények pedagógusainak 5%-a részt vesz az inkluzív pedagógiát segítő képzésen Hozzájárulnak a Terv megvalósításához, részvétel az esélyegyenlőségi fórumon Az SNI.s tanulók nevelését/oktatását folytató intézmények pedagógusainak 5%-a részt vesz az inkluzív pedagógiát segítő képzésen Hozzájárulnak a Terv megvalósításához, részvétel az esélyegyenlőségi fórumon Az intézmények továbbtanulási mutatói az országos átlagnak megfelelőek, azonban a hh-s és hhh-s tanulók irányultsága kedvezőtlenebb. Megfelelő életminőség biztosítását segítő továbbtanulás feltételeinek kialakítása. Egyéni fejlesztés, felkészítő foglalkozás, a szülőkkel, a középiskolával való együttműködés erősítése. Intézményvezetők, pályaválasztási felelősök Minden év február A hh-s és hhh-s tanulók mutatói 20%-nál nagyobb mértékben nem térnek el. A hh-s és hhh-s tanulók mutatói 15%-nál nagyobb mértékben nem térnek el. A hh-s és hhh-s tanulók mutatói 10 %-nál nagyobb mértékben nem térnek el. 18

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Pápai Református Kollégium Gimnáziuma ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ( 21-216) Hatályos: 21. május 1. Készült a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja,

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Gyömrő Vá ros Ön ko r má nyzat GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Készült: 2009. szeptember 14. Jóváhagyta: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2009. (09.14.) sz. határozatával

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 2007. Készítették: a Ráció Szakértői Iroda munkatársai Törzsök Károlyné dr. irodavezető Szakértői ig. szám: 005678-02

Részletesebben

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa A horgosi Október 10. Általános Iskola oktatásában jelentkező

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Települési Esélyegyenlőségi Program 2011 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 3 HERÉD KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK... 5 A TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Türr István Gazdasági Szakközépiskola KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikeressége érdekében A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Bevezetés A Türr

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Győr, 2008. december 01. Kaukerné Kovács Edit Igazgató

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2007-2013 Jóváhagyva: 197/2007. (IX.27.) sz. KT határozat 1 BEVEZETŐ Az egyenlő bánásmód elveinek betartása, a társadalmi egyenlőtlenség

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola

A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja. Bozóky Mihály Általános Iskola A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola közoktatási esélyegyenlőségi programja Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. OM: 031884 2007. Tartalom Az IPR elemei... 7 2 Bevezetés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben