SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE"

Átírás

1 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készült Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzat és a település közoktatási intézményeinek adatszolgáltatása alapján SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Csomópontok kiemelése Összefoglaló az intézmények összesített létszámváltozásairól Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta Célkitűzéseink Jövőkép Hosszú távú célkitűzések Középtávú célkitűzések Rövidtávú célkitűzések: Akcióterv Megvalósítás terve...11 a)a HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása...11 Intézményen belüli szegregáció megszüntetése Megvalósítás Megvalósulást segítő egyéb programok Kockázatelemzés Monitoring Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Kötelezettségek és felelősség Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma Mellékletek:

3 1. Bevezetés Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (továbbiakban Terv) megalkotásával Sopron Megyei Jogú Város hozzá kíván járulni az esélyegyenlőség előmozdításához a közoktatási területén Jogszabályi háttér Tekintettel az Alkotmány 54. (1) bekezdésére, a 70./A -ára, a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, és az európai közösségi jog vívmányaira az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. E törvény általános rendelkezésinek értelmében a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személyekkel, csoportokkal, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel kell eljárni az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével. A program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam és az önkormányzati intézmények feladata. A törvény ában foglaltak szerint a települési önkormányzat- a programban meghatározott célokkal összhangban helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. A törvény az egyenlő bánásmód követelményének szektorális kérdéseire is kitér, ennek megfelelően egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális biztonság és az egészségügy területén, az oktatásban vagy a lakhatási ügyekben, illetve és a szolgáltatások igénybevétele során megjelenő hátrányos megkülönböztetéssel. A törvény az esélyegyenlőséggel kapcsolatban keretszabályozás kialakítására tesz kísérletet. Az előzőekben kifejtettek szerint az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban nem normatív szabályozás megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az ál- 3

4 lami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. Az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény végrehajtását, alkalmazását a közoktatásban az LXXIX. évi törvény a közoktatásról határozza meg az intézményfenntartó kötelezettségei által: a településeknek közoktatás-fejlesztési intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek tartalmaznia kell a törvény 85. -ának (4) bekezdése alapján: a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben - a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, ha nem működik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat - véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 1.2 A TERV intézkedéseivel a következő prioritásokat képviseli: Az egyenlő hozzáférés esélyét a szolgáltatásokhoz minden gyermek és tanuló részére: a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, c) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, d) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, e) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint f) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 4

5 Elkötelezett a fenntartó amellett, hogy segíti az intézményt abban, hogy a gyermekek/tanulók egyéni szükségleteiken alapuló minőségi oktatáshoz jussanak, ezáltal a munkaerőpiacon eséllyel jelenhessenek meg. A Terv célul tűzte ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Az önkormányzat prioritásai között szerepel: A közoktatási szolgáltatások minőségének javítása A közoktatás szervezésében a szegregációmentes intézményszervezés biztosítása A közoktatás tárgyi, személyi feltételeinek hosszú távú biztosítása 5

6 2. Összefüggés a Helyzetelemzéssel 2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta Településünk 2007-ben készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változás nem történt, intézményátszervezésre, megszüntetésre, alapításra városunkban nem került sor. 2.2 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése Esélyegyenlőségi terület 1 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás Halmozottan hátrányos helyzetű adatgyűjtés/nyilatkoztatás problémái. Halmozottan hátrányos helyzetű 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása Egyéb hhh-s adthiányok Iskolai szegregáció települési szinten Sopron városában a hhh-s tanulók adatgyűjtése az általános iskolában a legpontosabb. Itt a tanulók 7,7%-a hh-s, 2,1%-a hhh-s, ami az adatok koherenciájára utal. Az óvodában a kisgyermekek 8,5%-a hh-s, azonban csak 1,8%-a a hhh-s. Középiskolában a hh-s tanulók aránya 3,3%, a hhh-s arány 0,4% Nincs pontos számadatunk arra vonatkozóan, hány 3 éves kisgyermek nem jár óvodába a településen. Az intézmények egy jelentős része a különböző közoktatási folyamatokban nem követi nyomon a hhh-s tanulók részvételét. Pl: kompetencia mérés eredményei esetében 2 intézmény szolgáltatott adatot a hhh-s tanulókról. Sopron városában a hhh-s tanulók összesített aránya 1%. A közoktatási intézmények közül arányaiban a Tóth Antal fogadja a legtöbb hhh-s tanulót, 13,1%-ban, ami a jogszabály Az általános iskolában a további nyilvántartások pontos vezetése a feladat. Az óvodában és a középiskolákban törekedni kell a sokkal pontosabb adatgyűjtésre. A nyilatkozatok kitöltése érdekében tájékoztatni szükséges a szülőket. Középiskola esetében a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzővel kell felvenni az intézménynek a kapcsolatot. A védőnői, családsegítői, óvónői együttműködés kialakításával fel kell térképezni a városban élő óvodába nem járó hhh-s gyermekek családjait és a szülőkkel fel kell venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a beóvodázás megtörténjen. Korszerű adminisztrációs rendszer kiépítése, a közoktatási folyamatokban a hh-s és hhh-s tanulók részvételének nyomon követése A nem önkormányzati intézmények fenntartójával kötött közoktatási megállapodásokban ki kell térni a hhhs tanulókkal kapcsolatos feladatellátás felvállalására is. Városi szinten a magántanulói státusz 1 Az táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell őket tüntetni, ha az adott területen nincs ok beavatkozásra. 6

7 Iskolai szegregáció intézményi szinten Továbbtanulási arányok: jelentős eltérése a hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű végzősök között. Kompetencia mérés eredményei Tanórán kívüli foglalkozások. Tanulást segítő programok igénybe vétele. előírásai alapján nem jelent szegregációt tanuló/gyermek jár nem önkormányzati fenntartású intézménybe, ahol összesen 3 fő hhh-s tanuló és 57 fő hh-s tanuló van. Azaz 0,03% a hhhs arány, 1,6% a hh-s arány. A településen a magántanulók száma: 55 fő, 0,47%. A nem önkormányzati intézmények esetében ez az arány: 0,95%, az önkormányzati intézményekben: 0,27% A város iskolái közül a Lacknerban tapasztalható szegregáció, ahol a szintje 5-8. évfolyamokon jóval meghaladja a jogszabály által tolerálható 25%-t, helyenként eléri a 78%- t. A Soproni Nemzetiségi Iskolában a hh-s és hhh-s arányok vizsgálata indokolt. 2008/2009-es tanévben a városi továbbtanulási mutatók az országos átlagnál kedvezőbbek. 3 gyógypedagógiai intézmény (2 megyei fenntartású és bentlakásos) a tanulók jelentős része speciális szakiskolában folytatta tanulmányait. A Tóth A. többen kapcsolódtak be a normál szakképzésbe is. A hh-s tanulók mutatói általában 50%- ban rosszabbak a nem hh-s tanulók mutatóinál. A hh-s tanulók eredményeit külön csak két intézménynél jelennek meg, ahol a mutatók nem térnek el az iskolai átlagoktól. A középiskolák e területen nagyon kevés információt szolgáltattak. Általános iskolai adatok alapján azonban egyértelműen kiderült, hogy valamennyi területen a hh-s és hhh-s tanulók városi összesítésben jóval kisebb arányban vesznek részt a tanórán kívüli programokon. Egyetlen iskola, a FVM DASZK, Lippai János Szakképző Iskola veszi igénybe az Útravaló Ösztöndíj programot 10 fő hh-s tanulójával. megfelel az országos átlagnak, a nem önkormányzati intézményekben többszöröse az országos átlagnak. Felülvizsgálat tervezése, a szülőkkel való együttműködés annak érdekében, hogy a tanulók nappali tagozaton tegyenek eleget képzési kötelezettségüknek. A Lackner iskolában a város kötelezettséget vállalt antiszegregációs tervében a szegregáló folyamat felszámolására, ami jelenleg a 4. évfolyamig jutott el. A Német Nemzetiségi Iskolában a hh-s és hhh-s tanulók pontos adatfelvétele szükséges és pontos tervet kell arra vonatkozóan készíteni, hogy a szegregációs oktatásszervezést elkerüljék. Az SNI-s tanulók célzott pályaorientációs tevékenysége, egyéni utak támogatása, a munkaerőpiacra való belépés elősegítése érdekében. A hh-s tanulók számára a továbbtanulást segítő tevékenység erősítése, pályaorientáció, felkészítő foglalkozás tervezése. A hh-s, hhh-s tanulók eredményeinek értékelése, amennyiben eltér az iskola átlagától, egyéni fejlesztések tervezése szükséges. A szülők és tanulók meggyőzése elsősorban a napközi látogatásáról. Egyéb esetben a tanulók motiválása a programokon való részvételre szükséges, amennyiben a program költsége a visszatartó erő, úgy a pályázati források alapján biztosítsuk a hh-s hhh-s tanulók részvételét a programokon. A hh-s tanulók eredményes fejlesztését segítő lehetőségek kihasználása. 7

8 SNI-vé minősítés nem haladja meg az országos átlagot A pedagógusok módszertani képzettsége. Esélyegyenlőségi szempontok az intézmény működésének szervezésében A városban az SNI-s gyermekek/tanulók aránya 6,28%, az enyhe fokban értelmi fogyatékosok aránya: 2,2% Óvodapedagógusok: 3,8%-ban, általános iskolában 40%, középiskolában 66%-ban vettek részt a pedagógusok módszertani képzéseken. Hatékony együttnevelés területén azonban senki nem jutott megfelelő képzéshez. Esélyegyenlőségi szempontú intézkedések szép számban vannak a városban, az intézményekben amelyek azonban nem minden esetben dokumentáltak, nincs meg hozzá a szervezett kommunikációs csatorna Beavatkozást nem igényel, azonban az SNI-s tanulók integrált nevelése komoly odafigyelést, a pedagógusoknak nyújtott szakmai segítséget igényel. Elsősorban az óvodapedagógusok részére szükséges a korszerű módszertani képzéseken való részvételt biztosítani, továbbá a hh-s és hhh-s tanulókat nevelő/oktató iskolákban a pedagógusoknak szükséges a hatékony együttnevelés technikáit megismerni és alkalmazni. Az érintettek bevonását, meggyőződésén alapuló esélyegyenlőségi szempontú intézkedési és kommunikációs terv készítése 2.3. Csomópontok kiemelése Tématerület Intézményi szegregáció megszüntetése A hh-s és hhh-s tanulók közoktatási eredményességének növelése A 3 éves korú hhh-s gyermekek beóvodázása. Aktorok A két iskola vezetője, fenntartó, szülői képviselet, társadalmi partnerek, kisebbségi önkormányzat Intézményvezetők, szülők, szakértők, Családsegítő, védőnők, óvónők, fenntartó 2.4. Összefoglaló az intézmények összesített létszámváltozásairól nov. 30-i állapot, részletes adatok a mellékletben típus létszám hh-s Hhh-s SNI-s óvoda Általános is kola középiskola Mindösszesen

9 2.5. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta A településen a hhh-s gyermekek/tanulók azonosítása a középiskolák kivételével megtörtént. A 3 éves korú kisgyermekek beóvodázása biztosított, a város a megfelelő számú férőhelyet biztosítja. A település elnyerte a TÁMOP es pályázatot a szakmai fejlesztésre, a kompetencia alapú oktatás bevezetése érdekében. 3. Célkitűzéseink 3.1 Jövőkép Azonos eséllyel, egyenlő bánásmóddal, modern körülmények között felnövő és erősödő közösség kialakítása, amely korosztálytól függetlenül közösséget épít, nevel és erősít a közoktatás és nevelés, a közösségfejlesztés, a kulcskompetenciák erősítésének különbféle módszereivel. El kívánjuk érni, hogy: 3.2 Hosszú távú célkitűzések Az intézményeinkben a kompetencia alapú nevelés-oktatás beépül a napi gyakorlatba. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése a közoktatás fejlesztésével, az intézmények épületeinek korszerűsítése, felújítása, az eszközellátottság folyamatos javítása, korszerű informatikai eszközök biztosítása valamennyi intézményben megvalósul Olyan közszolgálati rendszert működtetéssünk, amely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét biztosítja 9

10 3.3. Középtávú célkitűzések A közoktatás eredményessége javul a hh-s és hhh-s tanulók esetében, a továbbtanulási mutatóik és a kompetenciamérés valamint a lemorzsolódás területén Rövidtávú célkitűzések: Az intézményeken belüli szegregáció felszámolása. Minden 3 éves halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek kapcsolódjon be az óvodai nevelésbe A tanórán kívüli foglalkozásokat a hhh-s tanulók nagyobb arányban veszik igénybe. A segítő programok igénybe vétele járuljon hozzá az eredményességhez. Esélyt teremtő intézkedéseink a következő területre terjednek ki: az intézmény beiskolázási körzethatárának áttekintése, az óvodáztatás feltételeinek biztosítása valamennyi HHH-s gyermek részére, jóléti intézkedések a HHH-s tanulókat illetően az ingyenes étkeztetés és a tankönyvellátás érdekében. Sopron Megyei Jogú Város a program megfogalmazása során, az oktatás területén a következő célokat tűzi ki annak érdekében, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentes, valamint az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, esélyt teremtő intézkedések a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében. 10

11 4. Akcióterv 4.1 Megvalósítás terve a) A HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások A hh-s és hhh-s diákok iskolai eredményessége nem éri el a többi tanuló eredményességi mutatóit A hh-s hhh-s tanulók továbbtanulási arányai, kompetencia mérési eredményei, lemorzsolódási mutatót az iskolai átlagtól ne térjenek el jelentős mértékben, és minden tanuló tanuljon tovább valamilyen középfokú intézményben. 1. Az oktatás színvonalának emelése a) belső értékelési rendszer megerősítése b) a pedagógiai módszertan fejlesztése a) kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése b) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása c) IPR beépítése az intézményi pedagógiai folyamatokba 2. Komplex felkészítő program a hh-s és hhhs-tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. d) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az iskolában és a kollégiumban egyaránt e) tanulók mentorálása f) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása g) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében h) A hhh-s-tanulók minél nagyobb arányban történő bevonása a kollégiumi ellátásba; a kollégiumi felvételi során a HH, illetve HHH-tanulók előnyben részesítése i) Útravaló Programba történő még intenzívebb bekapcsolódás 3. Tájékoztatás, kommunikáció a) Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH-tanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a hátrányos helyzetű tanulóit. 11

12 Felelős Partner Határidő Kiinduló érték Indikátorok rövidtávon Indikátorok középtávon Indikátorok hosszú távon Az indikátorok forrása Kockázatok és csökkentésük eszközei b) Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) c) A hh-s és hhh-s-tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal d) szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel e) pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában f) prevenciós programok megvalósítása g) Önismereti csoport működtetése az iskolapszichológus segítségével Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők tanári kar, diákok, szülői munkaközösség Kisebbségi Önkormányzatok, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium augusztus 31., majd folyamatos Nem minden folyamatban látjuk tisztán a hh-s tanulók teljesítményét. A továbbtanulási irányulásuk és a lemorzsolódási mutatóik eltérnek az intézményi átlagoktól. A hh-s és a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35% A hh-s és a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 15%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 45% A hh-s és a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek az átlagtól. A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 50% intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fej- 12

13 Erőforrások Státusz lesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése intézményvezetés, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése előkészítés alatt Intézményen belüli szegregáció megszüntetése Feltárt probléma Elérendő cél Beavatkozások HHH-s diákok aránya a Lackner iskolában az azonos évfolyamokon szervezett osztályok között meghaladják a 25%-os hhh-s aránybeli éltérést. A szegregáció megszüntetése minden intézményben. Az osztályba, csoportba sorolás elveit át kell dolgozni, figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat. A szülők tájékoztatása A pedagógusok felkészítése, az integrációra érzékenyítő képzés tervezése a tantestületeknek A deszegregációs program megvalósítása felmenő rendszerben. Az oktatás színvonalának emelése- szakmai fejlesztés Tájékoztatás, kommunikáció: a társadalmi egyeztetés Integrált Pedagógiai Rendszer beépítése a pedagógiai folyamatba Felelős Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők Partner tanári kar, diákok, szülői munkaközösség Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium Határidő augusztus 31., majd folyamatos Kiinduló érték 5-6 oszt. A szegregáció mértéke 78%, 7. évf. 89% Indikátorok rövidtávon A 7. évfolyamig a szegregáció megszűnik. Indikátorok középtávon A 8. évfolyamig a szegregáció megszűnik Indikátorok hosszú Szegregáció mentes oktatásszervezés távon Az indikátorok forrá- intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlő- 13

14 sa Kockázatok és csökkentésük eszközei Erőforrások Státusz ségi Terv Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: a pedagógusok felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése intézményvezetés, tanári kar szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése pedagógiai asszisztens alkalmazása Antiszegregációs tervben a képviselőtestület által elfogadott, így megvalósítás alatt áll. 14

15 4. 2. Akcióterv beavatkozásai Helyzetelemzés megállapítása Sopron Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben meg kell teremteni a HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilvántartását mind az óvodában, az általános és középiskolában. Az integrációs támogatást nem igényeltünk. Cél Intézkedés Felelős Határidő Valamennyi HH-s és HHHs tanuló bekerüljön az ellátási körbe. A HHH-s gyermekek/tanulók ellátásának teljes körű biztosítása. Olyan feltételek biztosítása, hogy a város jogosult legyen a támogatás igénybevételére. IPR bevezetése A szülők tájékoztatása, a lehetőségek széleskörű ismertetése. Középiskolák együttműködnek a területileg illetékes jegyzővel. Jegyző Intézményvezetők A támogatás szakmai feltételeinek biztosítása A két, szegregáclós osztályszervezést folytató intézményben az antiszegregációs terv alapján a deszegregációs folyamatok folytatása Szakmai innováció az iskolában, intézményfejlesztés Jó gyakorlatok feltérképezése, meglátogatása, tapasztalatszerzés Intézményvezetők, fenntartó januártól folyamatos május 31. Rövid távú indikátor 2 Legalább 5 %-al nő a nyilvántartott HHH-s tanulók száma minden intézménytípusban. Elkészül az intézményenkénti terv. Az intézmények 1-5 évfolyamra igénylik a kiegészítő támogatást Középtávú indikátor 3 A nyilvántartás naprakész frissítése. Integrációs nevelés/oktatás kiterjesztése Az 1-7 évfolyamra igénylik a támogatást. Hosszú távú indikátor A külön támogatások igényelhetők lesznek. Az integrációs nevelés/oktatás kiterjed mind a 8 évfolyamra. 2 3 évre vonatkozik 3 6 évre vonatkozik 15

16 Közszolgáltatások feladatellátása nem teljes körű. Közoktatási szakszolgálati feladatok nem biztosítottak teljes körűen. A HHH-s gyermekek óvodai ellátásának biztosításáról nincsenek megfelelő információk. A város közoktatási feladatellátásában az önkormányzati és nem önkormányzati intézmények nem Igény szerint a családi napközi biztosítása, valamint gyermekjóléti szakellátás biztosítása. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás biztosítása. A HHH-s óvodás korú gyermekek teljes körű óvodáztatása. A nem önkormányzati intézmények is vállaljanak feladatot a Igényfelmérés a családi napközi iránt. Amennyiben HHH-s családok igénylik a szolgáltatást, úgy intézkedési terv készítése annak megvalósítására. Gyermekek átmeneti otthonának kialakítása, hozzáférhetővé tétele. A szolgáltatásra igényfelmérés készítése. Amennyiben az igények igazolják a szolgáltatás kiépítésének szükségességét intézkedési terv készítése. Az érintett gyermekek beazonosítása, (védőnők, családsegítő, óvónő) kapcsolatfelvétel a szülőkkel, együttműködések a gyermek eredményes fejlesztése érdekében. Óvodáztatási támogatás biztosítása Együttműködés a fenntartók között a hhh-s tanulók számára nyújtott szolgáltatások Jegyző, Gyermek-jóléti szolgálat Jegyző, Pedagógiai Szakszolgálati Központ vezetője Jegyző, óvodavezető, Család-segítő szolgálat Intézményfenntartók, intézményvezetők szeptember szeptember április szeptember 01. Elkészül az igényfelmérés, szükség szerint elkészül az intézkedési terv. Elkészül egy igényfelmérés, szükség szerint intézkedési terv. Az óvodáskorú HHH-s gyermekek nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vett óvodáskorú gyermekek szüleinek legalább a fele éljen az óvodáztatás lehetőségével. A nem önkormányzati intézmények és önkormányzati intézmények között a hhh- A szolgáltatás, ellátás feltételei biztosítottak. A szolgáltatás feltételei biztosítottak. A hhh-s családok 3 éves korú gyermekeinek legalább 90%-a részt vesz óvodai nevelésben. A nem önkormányzati intézmények és önkormányzati intézmények kö- A szolgáltatás, ellátás hozzáférhető valamennyi igénylő számára. A szolgáltatás minden igénylő számára hozzáférhető. Minden óvodáskorú gyermek szülei élnek az óvodáztatás lehetőségével, Sopron Megyei Jogú Város megteremti férőhelybővítéssel, az óvodáztatás feltételeit. A nem önkormányzati intézmények és önkormányzati intézmények között a hhh-s tanulók ellátásában lévő különbség 0,5%-nál nem na- 16

17 azonos mértékben vesznek részt. Az iskolák tanórán kívüli kínálata. Az iskolai kompetenciamérések eredményei megfelelnek az országos átlagnak. Nincs szignifikáns különbség az egyes intézmények eredményei között. A lemorzsolódás arányai nem térnek el az országos mutatóktól. Iskolán kívüli segítő programok igénybe vétele. Eddig csak egy intézmény vesz részt a programban, a hh-s tanulók 1,2% szociális hátrányok enyhítésében. A HH-s tanúlók vegyenek részt több tanórán kívüli foglalkozáson. A HH-s és HHH-s tanúlók minél eredményesebben szerepeljenek a méréseken. A HH-s és HHH-s tanúlók lemorzsolódása csökkenjen. A hh-s és hhh-s tanúlóknak eredménye a közoktatásban nőjön. erősítésében, közös elvek mentén. A nem önkormányzati intézmények is felmérik a hhh-s gyermekek/tanulók számát. A HH-s tanulói érdeklődésnek megfelelő foglalkozások indítása. Minden intézményben értékelik a hh-s és hhh-s tanulók mérési eredményeit, Egyéni fejlesztési irányok kijelölése, amennyiben eltérés tapasztalható A HH-s és HHH-s tanulók lemorzsolódási mutatóinak vezetése, elemzése, fejlesztési irányok kijelölése. Különös figyelem a 9. évfolyam esetében. Útravaló Ösztöndíj pályázatra igény benyújtása. Intézményvezetők Intézményvezetők Intézményvezetők. Intézményvezetők május. 1. Elemzés: minden év ápr. 20. Fejlesztési terv: jún. 30. Elemzés: minden év március 31.-ig. Fejlesztési terv: minden év szept ig. Pályázatnak megfelelően s tanulók ellátásában lévő különbség 0,5%-ra csökken. A hh-s és hhh-s tanulók részvétele a napköziben eléri nem hh-s társaik arányát. Az intézmény eredményességi mutatói és a hh-s, hhh-s tanulók mutatói közötti eltérés 20%-nál nem nagyobb. A hh-s hhh-s tanulók lemorzsolódási mutatói nem térnek el az intézményi mutatóktól 20%-nál nagyobb mértékben. A hh-s és hhh-s tanulók 35% részt vesz a programban. zött a hhh-s tanulók ellátásában lévő különbség 0,5%-nál nem nagyobb. Minden tanórán kívüli programon a hhh-s és hh-s tanulók részvételi aránya 10%- kal javul. Az intézmény eredményességi mutatói és a hhs, hhh-s tanulók mutatói közötti eltérés 15%-nál nem nagyobb. A hh-s hhh-s tanulók lemorzsolódási mutatói nem térnek el az intézményi mutatóktól 15%- nál nagyobb mértékben. A hh-s és hhh-s tanulók 45% részt vesz a programban. gyobb. Egyetlen tanórán kívüli programon sincs 10%-nál nagyobb eltérés a hh-s és nem hh-s tanulók részvételi aránya között. Az intézmény eredményességi mutatói és a hh-s, hhh-s tanulók mutatói közötti eltérés 15%-nál nem nagyobb. A hh-s hhh-s tanulók lemorzsolódási mutatói nem térnek el az intézményi mutatóktól 15%-nál nagyobb mértékben. A hh-s és hhh-s tanulók 50% részt vesz a programban. 17

18 Az SNI-s gyermekek/tanulók ellátása A települési önkormányzat fenntartásában működő és a nem önkormányzati fenntartású intézmények kooperációjának javítása. Az inkluzív nevelés beépítése a pedagógiai gyakorlatba. Minden gyermeknek/tanulónak az igényei szerinti ellátás. Az egyházi és megyei fenntartású intézmények is aktív résztvevői az esélyegyenlőségi programnak. szakszolgálatokkal, nevelési tanácsadóval való kapcsolat EGYMI vezetője Az óvodai és középiskolai vizsgálatok kiterjesztése, A pedagógusok képzése Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása EGYMI szakmai szolgáltatásainak igénybevétele Minden intézményben az esélyegyenlőségi felelős kijelölése megtörténik, és közösen működtetnek esélyegyenlőségi munkacsoportot. Intézményvezetők, fenntartók. Folyamatos, éves tervezés alapján március 31. Az SNI.s tanulók nevelését/oktatását folytató intézmények pedagógusainak 5%-a részt vesz az inkluzív pedagógiát segítő képzésen Esélyegyenlőségi felelősök kijelölése, a munkacsoport megala-kítása, részvétel az esélyegyenlőségi fórumon. Az SNI.s tanulók nevelését/oktatását folytató intézmények pedagógusainak 5%-a részt vesz az inkluzív pedagógiát segítő képzésen Hozzájárulnak a Terv megvalósításához, részvétel az esélyegyenlőségi fórumon Az SNI.s tanulók nevelését/oktatását folytató intézmények pedagógusainak 5%-a részt vesz az inkluzív pedagógiát segítő képzésen Hozzájárulnak a Terv megvalósításához, részvétel az esélyegyenlőségi fórumon Az intézmények továbbtanulási mutatói az országos átlagnak megfelelőek, azonban a hh-s és hhh-s tanulók irányultsága kedvezőtlenebb. Megfelelő életminőség biztosítását segítő továbbtanulás feltételeinek kialakítása. Egyéni fejlesztés, felkészítő foglalkozás, a szülőkkel, a középiskolával való együttműködés erősítése. Intézményvezetők, pályaválasztási felelősök Minden év február A hh-s és hhh-s tanulók mutatói 20%-nál nagyobb mértékben nem térnek el. A hh-s és hhh-s tanulók mutatói 15%-nál nagyobb mértékben nem térnek el. A hh-s és hhh-s tanulók mutatói 10 %-nál nagyobb mértékben nem térnek el. 18

19 Vannak tovább nem tanuló diákok A pedagógusok továbbképzési mutatói alapján nem vettek részt integrációt segítő képzésen sem az óvodapedagógusok, sem az általános iskolai, sem a középiskolai tanárok Minden tanköteles korú gyermek részesüljön oktatásban, nevelésben. A pedagógusok felkészítése a hhh-s tanulókkal való eredményes foglalkozásra Egyéni fejlesztő munka, együttműködés a szülővel, a gyermekjóléti szolgálattal a továbbtanulás biztosítása érdekében. Továbbképzés szervezése. Azon intézmények esetében az egész tantestület számára, ahol a hhh-s gyermekek/tanulók aránya magas. Intézményvezető, jegyző, gyermekjóléti szolgálat intézményvezetők szept dec. 1. A tankötelezett, tovább nem tanúló diákok jegyzői hatáskörbe kerülnek. A pedagógusok 5%-a részt vesz IPR alapú képzésen A nyilvántartásba vett tankötelezett tanulók legalább 70 %-a kapcsolódjon be szakképzésbe. Az intézményt elhagyó tanulókról az iskola nyomonkövetési rendszert működtessen. A pedagógusok további 5%-a részt vesz IPR alapú képzésen A nyilvántartásba vett tankötelezett tanulók legalább 80 %-a kapcsolódjon be szakképzésbe. Az intézményt elhagyó tanulókról az iskola nyomonkövetési rendszert működtessen A pedagógusok további 5%-a részt vesz IPR alapú képzésen Az esélyegyenlőségi szempontok a fenntartói ellenőrzésben A fenntartó önkormányzat megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a szociális hátránnyal küzdő gyermekek esélyeinek kiegyenlítése területén. Intézményi közoktatási esélyegyenlőségi programok készítése, frissítése. Intézményvezetői beszámoló kiegészítése az esélyegyenlőségi szempontokkal. Fenntartó, intézményvezetők, tól folyamatosan. Az Esélyegyenlőségi fórumon értékelik a beszámolót, Felülvizsgálják a tervet, módosítják, fenntartó elé elfogadásra beterjesztik. Az Esélyegyenlőségi fórumon értékelik a beszámolót, Felülvizsgálják a tervet, módosítják, fenntartó elé elfogadásra beterjesztik Az Esélyegyenlőségi fórumon értékelik a beszámolót, Felülvizsgálják a tervet, módosítják, fenntartó elé elfogadásra beterjesztik 19

20 5. Megvalósítás Önkormányzatunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények vezetőit pedig felkéri, és a közoktatási szerződés megkötése/meghosszabbítása során figyelembe veszi, hogy - vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései; A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre és működtetünk (lásd a Konzultáció, visszacsatolás című fejezetet). Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításába a településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeket is bevonjuk. 20

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák

A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák A közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv sablon, példák SABLON TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében [3]

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Nagyszentjános Község Közoktatási. Esélyegyenlőségi Tervének. felülvizsgálata

Nagyszentjános Község Közoktatási. Esélyegyenlőségi Tervének. felülvizsgálata Nagyszentjános Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata 2012. 1 Jogszabályi megfelelés Az 1993. LXXIX. évi törvény a közoktatásról határozza meg az intézményfenntartó kötelezettségei

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat

Újhartyán Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi program Újhartyán Község Önkormányzat Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a a településen?... 3 II. A helyzetelemzésből következő

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSELEKVÉSI TERV MOSONMAGYARÓVÁR 2008. Tartalomjegyzék Helyzetelemzés összegzése... 3. oldal Célkitűzések... 5. oldal önkormányzat

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Abony Város Önkormányzata 2012. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.2. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja...4 1.3 Törvényi háttér:...4 1.4 Értékeink,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. (1) A község, a város és a főváros

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. (1) A község, a város és a főváros

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÜSPÖKLADÁNY, BOCSKAI U. 2. TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A képviselő-testület jóváhagyási határozatának száma: Hatálybalépés

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tanulmány. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata

Tanulmány. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Tanulmány A Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításához kapcsolódó együttműködés kialakítása. A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásához szükséges

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2012 TARTALOM 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 3. oldal 2. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 4. oldal

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2012 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2012.06.01. A projekt címe: Mintaadó és szolgáltató referencia-intézmény Gyömörén Intézmény: Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben