Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: május 17-én Magyarkanizsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: 2011. május 17-én Magyarkanizsa"

Átírás

1 Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Községi Tanács Ikt. szám:61-10/2011-i/c Kelt: május 17-én Magyarkanizsa A horgosi Október 10. Általános Iskola oktatásában jelentkező problémák kezelésének CSELEKVÉSI TERVE A roma tanulók napjainkban is nagy hátránnyal kerülnek be, s haladnak végig az általános iskolán, és gyakorlatilag nagyon kevesen jutnak be a valóságos felemelkedési esélyt jelentő középiskolába. A romakérdés nem iskolai probléma, de mint minden együttéléssel járó gondnak, ennek is vannak iskolai vetületei. A roma gyerekek iskolai sikertelenségének alapvető okai A sikertelenség fő okai a következőek: - a romák anyagi és szociális helyzete - az eltérő kultúrákból és társadalmi integrációból adódó nehézségek - magas munkanélküliségi ráta - nyelvi hátrányok, a nyelvváltás nehézségei - az óvodába járó roma gyerekek aránya alacsony - hátrányos megkülönböztetés - a pedagógiai gyakorlat hiánya - a roma pedagógusok hiánya. Gondoskodási funkció az óvodában és az általános iskolában Fontos kiemelni, hogy az iskoláztatási felzárkóztató intézkedések ne csak oktatási és nevelési jellegűek legyenek. Ha a fenntartó nem teremti meg azokat a gondozási feltételeket, amelyeket a jobban szocializált gyermekek már természetes feltételként élnek meg, nem ugyanazt érti majd a tanító és a roma kisdiák ugyanazon a fogalmon. Hangsúlyozzuk, hogy az óvoda és az iskola nem szociális gondozási központ, ám ha eredményeket akarunk elérni mégis a szociális gondozás útján juthatunk közelebb a célhoz. Ha egyszerűen csak óvodai, iskolai kérdésként kezeljük a cigány gyermekek felzárkóztatását, akkor többnyire sikertelen, iskolai kötődésekkel nem rendelkező gyermek lesz az eredmény. Oktatás-nevelés Az oktatás-nevelés területén az alábbi feladatok intézkedések elvégzését tervezi az önkormányzat: 1

2 Intézkedés leírása Indoklás (helyzetelemzésben feltárt problémára hivatkozás) A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek körében a közoktatás társadalmi integrációs és mobilitási funkciójának érvényesítése A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nyilvántartásának naprakész szervezése, tájékoztatási program szervezése a halmozottan hátrányos helyzetű szociális státusszal járó kedvezmények köréről, ezáltal motiválva a szülőket az iskolai végzettségükre vonatkozóan nyilatkozat tételére a szociális státusz feltárása érdekében A horgosi iskolában magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, valamint magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Intézkedés célja A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése: Az óvodai részvétel, a folyamatos iskolába járás biztosítása, a tanulás megszerettetése, sikeres kimenetek elérése, a továbbtanulási kedv serkentése Intézkedés lehetséges forrása Felelős Az intézkedés megvalósításának határideje Községi költségvetés, köztársasági, tartományi, községi, és más pályázati források Magyarkanizsa önkormányzat megfelelő főosztályai, a Horgosi Helyi Közösség Tanácsa, a horgosi általános iskola, a szociális központ, más együttműködő civil szervezetek 2011/2012. Egyéb tervezett, az oktatás-nevelést érintő intézkedések: Az iskolai tagozatokat a jövőben úgy kell megállapítani, hogy ne jöjjön létre aránytalanság a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket érintően a tagozatok között. Ez nagyon fontos cél az általános iskolai osztályokon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránytalan koncentrációjának elkerülésére. A jövőbeli beiskolázási igény felmérésére Horgoson a Szociális Központ, az Egészségház, az óvoda, az iskola, a helyi közösség és az önkormányzat szorosan együttműködve május 31-ig felmérést készítenek a 0 8 éves gyerekekről. Az óvodai ellátás igénybevételét a város azzal is segíti, hogy a gyermekvédelmi segélyben részesülő családok kedvezményt kapnak a díjakból. Felelős: Általános és gazdasági főosztály, szociális, gyermek- és egészségvédelemmel megbízott tanácstag, oktatási, ifjúsági és sport területre kijelölt polgármesteri tanácsnok. Határidő: folyamatos, illetve május 31. Azonosított probléma Oktatás: Horgoson magas az általános iskolát el nem végzett roma lakosság aránya (emellett a 14 év alattiak száma igen magas), sok gyermek nem jár óvodába, iskolába, kimarad az oktatásból, az iskolába járók beilleszkedési gondokkal küzdenek. Sok roma gyermek, iskoláztatási problémák, ingerszegény környezet miatt lemaradás a fejlődésben 2

3 Beavatkozás, kapcsolódó tevékenység Felelős Napközis és inklúziós program bővítése felzárkóztatás, szocializáció lehetősége Pedellus program indítása fegyelmi kilengések és hiányzások csökkentése, 2 biztonsági szakember szerződtetése, valamint 2 roma nemzetiségű rendfenntartó bekapcsolódása az iskola mindennapi tevékenységébe. A Pedellus program beindításának időpontja május 4., vagyis a tavaszi szünet után következő első tanítási nap. A program a tanév végéig követve lesz, hogy a jövő iskolaévre minden működési problémát ki lehessen iktatni. Esélynövelő roma pedagógiai asszisztensek alkalmazása (2) Az iskolai események naprakész követése, evidentálása, és a megfelelő intézkedések azonnali meghozatala, a fegyelemmel kapcsolatos eljárások összekötése a megfelelő községi szervekkel Sűrűn megszervezett rendőrségi őrjáratok bevezetése Horgos utcáin az iskolai oktatás kezdetén és végén Kiképzett szociális munkások segítségével mentális segítő programok Egésznapos iskola foglalkoztató program szervezése a hasznos időtöltés elősegítése és a tehetséggondozás érdekében Biztonsággal, szociális munkával és oktatással megbízott szakmunkatársak Határidő Forrás Önkormányzati források, pályázati lehetőségek A cselekvési terv kidolgozásával és érvényesítésével a magyarkanizsai önkormányzat el szeretné érni, hogy az összes horgosi roma gyerek két évet töltsön az óvodában, és meg szeretné teremteni a legjobb feltételeket ezen gyerekek iskolába indításához. A végrehajtástól azt várjuk, hogy a roma gyerekek felkészülten kezdjél meg iskolai tanulmányukat, minél nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát és folytassák tanulmányaikat a középiskolákban, esetleg egyetemeken is. Úgy véljük, az önkormányzat ily módon járulna hozzá legsikeresebben a romák körében jelentkező szegénység, nyomor, tudatlanság, bűnözés, és más jelenségek felszámolásához, melyek legnagyobb részt a lakosság iskoláztatási hiányosságainak tudható be. Magyarkanizsa önkormányzata esélyegyenlőségi cselekvési tervet készített Horgos település oktatásában megjelölt fő törekvések érvényesítésére: o a diszkriminációmentesség biztosítása o a szegregációmentesség biztosítása o a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása o az integráció biztosítása. Az oktatási cselekvési terv alapvető célja, hogy járuljon hozzá a közoktatási / az óvodai, iskolai/ ellátást kísérő egészségügyi, szociális, korosztályi közművelődési szolgáltatások tudatos tervezésével és követésével a szegregációs és szelekciós hatások kiiktatásához, ezáltal a társadalmi különbségek mélyülésének megakadályozásához. Az oktatási cselekvési terv az 3

4 esélyegyenlőség érvényesítése érdekében vizsgálja: A lakosság körében különböző hátránnyal élők, óvodai, iskolai alapellátásában, kapcsolódó szakellátásban érvényesülő egyenlő bánásmód és szegregációmentesség kritériumait, állapotát és a kritikus helyzetek hatékony korrekcióit. A dokumentum alapja a helyzetelemzés, amelyben Horgos közoktatási intézményeiben működő esélyegyenlőségi intézkedések bemutatása, az esélykompenzáció érvényesítésére vonatkozó adatok, jellemzők, a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásának elemzése történik. A helyzetelemzésben feltárt és súlyozott problémák alapján cselekvési tervként azokat az intézkedéseket, tevékenységeket célozza meg, amelyekkel az esélykompenzáció növelhető, időben behatároltan, sikerkritériumaiban Magyarkanizsa község és Horgos lehetőségeire alapozva közelít az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció érvényesítéséhez, a hiányosságként jelentkező tevékenységek és területek optimalizálásához. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintése, hogy érvényesül-e a: a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. Számolni kell azzal, hogy a jövőben alapvető feltételként szabják meg a közoktatásfejlesztési projektek támogatásához, illetve a kiegészítő támogatások odaítéléséhez a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és az esélyegyenlőtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtő tevékenységek tervszerű dokumentálását, települési közoktatási esélyegyenlőségi program, intézkedési terv kidolgozásával és megvalósításával. Amennyiben a vizsgált esélyegyenlőségi területen, vagy intézményben hiányosságok vannak (melyek az egyenlő bánásmód gyakorlatát sértik, ütköznek a törvényben meghatározott normákkal), az intézmény, illetve fenntartója megfelelő korrekciós eljárásokat, beavatkozásokat tervez és azok megvalósítását a terv hatálya alatt vállalja. Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi alapfeltételnek mind a településen működő intézmények, mind azok feladat ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos évfolyamok tanulócsoportjai között érvényesülnie kell: a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket. Ennek érdekében kell Magyarkanizsa község önkormányzatának megtervezni és végrehajtani Horgos közoktatási cselekvési tervét. 4

5 Csomópontok kiemelése Tématerület Résztvevők a HHH gyerekek és tanulók megtalálása, bevonása a szolgáltatásokba Beóvodáztatás Egészségügyi szektor, szociális szektor civilek, óvodák, iskolák, önkormányzat Egészségügyi szektor, szociális szektor, civilek, óvodák Deszegregáció Érintett iskola, befogadó óvoda, önkormányzat Továbbtanulás Általános iskola, partner középiskolák, pályaorientáció megvalósításában közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi központ, pályaválasztási tanácsadó munkatársai), Módszertani megújulás Pedagógusok, oktatást segítő szakemberek. CÉLMEGHATÁROZÁS Jövőkép: Olyan településen élni, ahol szívesen laknak az emberek, gyermekek és felnőttek egyaránt, ahol a diákok nemtől, vallási és faji hovatartozástól függetlenül felkészülhetnek az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el települési, regionális és országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből indultak. Céljaink rövidtávon: Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák mértékét és mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó különbségek csökkentéséhez, megszüntetjük az intézményen belüli esetlegesen jelentkező szegregatív oktatásszervezési gyakorlatot, a jogszabályi előírásokhoz igazítjuk Horgos közoktatását. Az óvodában kiemelt szerepbe kerül az óvodai fejlesztő program az iskolákban pedig a képesség kibontakoztató felkészítés. Céljaink középtávon: Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő munkának, amely megmutatkozik a HHH-tanulók kompetenciamutatóiban és továbbtanulási eredményeiben is. Fontosnak tartjuk emellett eddig elért eredményeink fenntartását, további javítását is, így például a HHH-diákok kiemelkedő arányú tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételét is. Céljaink hosszútávon: A nevelés, oktatás eredményességének, a feltételek megteremtésének javítása, mely hosszú távon, 6 éven belül hoz mérhető javulást. Az intézményi infrastruktúra javítása az esélyegyenlőség szempontjából. A helyzetelemzés során felmerült esélyegyenlőségi kockázatok és problémák kezelése. Amennyiben a helyzetelemzés kockázati tényezőt, az esélyegyenlőség, az egyéni bánásmód követelményének valamely mérvű sérülését mutatja, a kezelendő problémák közötti prioritást kell felállítani. A településen folyó esélykiegyenlítő munkának köszönhetően a HHH-s gyermekek közoktatási státusza jelentősen javul, az iskolai sikereik mérhetőek. Továbbtanulási mutatói azonosak a nem HHH-s gyermekek 5

6 mutatóival. A település vállalkozói-szolgáltatói szférájában jelentős helyet foglalnak el azok a fiatalok, akiknek érdekében megfogalmazódott az esélyegyenlőségi program. A cselekvési terv beavatkozásainak összefoglalása Közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása; A HHH gyerekek teljes körű beazonosítása; A teljes körű óvodáztatás megszervezése, óvoda-iskola átmenet segítése; Óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai együttműködések megteremtése, módszertani továbbképzések, valamint a módszerek adaptálásának támogatása, együttműködésben a gyermekeket fogadó általános iskolával; Egyéni fejlesztési tervek készítése, rendszeres értékelési rendszer megteremtése; Intézményen belüli szegregáció megszüntetése; iskolai sikerességének javítása; továbbtanulásának segítése; Útravaló program működtetése; Integrációt és képesség-kibontakoztatást támogató módszertani- és intézményfejlesztés; Továbbképzések szervezésének és igénybevételének támogatása és a részvétel biztosítása az érintett intézmények, ill. pedagógusok számára; Intézményi dokumentumok esélyegyenlőségi szempontú átdolgozása; Intézményi tartalmi-módszertani-, infrastrukturális és humán-erőforrás felmérés és intézkedések tervezése az optimális feltételek biztosítására; Az esélyegyenlőségi intézkedések, feltételeinek javításához szükséges önkormányzati döntések meghozása (pályázat beadása); A különböző támogatások és normatívák igényjogosultjainak számbavétele, az igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek megteremtése. A cselekvési terv részletei: Helyzetelemzésre hivatkozás A HHH gyerekek nyilvántartásának teljes körűvé tétele, Beóvodázást segítő programok indítása a teljes körű beóvodázás elérése érdekében Cél Intézkedés Teljesülés éve A HHH gyermekek teljes körű beazonosítása A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának biztosítása 6 Felelős Általános és gazdasági főosztály A településen lakó, óvodai nevelésben nem részesülő (3-4 éves) gyermekek és gondviselőik személy szerinti felkeresése családsegítő szolgálat és beóvodázási munkacsoport létrehozása útján Önkormányzati öntés az óvodáztatás feltételeinek biztosításáról, javításáról Általános és gazdasági főosztály Óvodavezető Polgármester

7 Óvodai infrastruktúra fejlesztése Óvodapedagógusok módszertani továbbképzése Egyenlő hozzáférés biztosítása Integrációt támogató módszertan bevezetése Pályázat benyújtása az óvodák korszerűsítésére, új csoportszobák kialakítása, kiszolgáló helyiségek felújítása, logopédiai szoba kialakítása. Óvodai fejlesztőprogram indítása. Ezt támogató pályázat benyújtása. Óvoda iskola átmenet segítése Önkormányzat Alapító Helyzetelemzésre hivatkozás Nem történt meg kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása a HHH gyermekek körében. Nagy a lemaradás a kulturális és nyelvi hátrányok halmozottsága miatt Pedagógusok korszerű módszertani képzettsége lemorzsolódási mutatója magas Kevés roma tanuló fejezi be az általános iskolát és még kevesebb a középiskolát vagy egyetemet Cél Intézkedés Teljesülés éve iskolai eredményeinek elemzése iskolai sikerességének fokozása beilesszkedése és nyelvi tudásának fejlesztése Minden pedagógus részt vesz korszerű pedagógiai módszertani képzésen lemorzsolódási és mutatóinak javítása Munkaerő piaci esélyek javítása Fejlesztő programok indítása, módszertani adaptáció A támogató módszertanok megismertetését segítő továbbképzések tervezése, pályázati források kihasználása A tanulók egyéni adottságaihoz igazodó pedagógiai módszertanok adaptálásának támogatása. gyermekek, Minőségi szakképzést biztosító szakiskolában történő továbbhaladás biztosítása. Felelős Intézményvezető Intézményvezető 2011/2012. Intézményvezető 2011/2012 Minden pedagógus 2011/2012 Tanárok 7

8 Megfelelő információ hiánya Pedagógiai program átdolgozása Útravaló program segítségével a zökkenőmentes továbbhaladás biztosítása. Intézményi dokumentumok megfelelése az esélyegyenlőségi szempontoknak Egyéni fejlesztési tervek alapján mentorálás biztosítása a HH/HHH tanulók számára. A pedagógiai program átdolgozása (szükség szerint) szakértői támogatás igénybevételével 2011./2012 Mentorok Intézményvezető MEGVALÓSÍTÁS Önkormányzatunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, vizsgálják meg és a program elfogadását követően a 2011/2012 tanév végéig biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására munkacsoportot hozunk létre. Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken. A Cselekvési tervben szereplővállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy a vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. Dr. Lepeš Josip oktatási, ifjúsági és sport területre kijelölt polgármesteri tanácsnok Nyilas Mihály, a Községi Tanács elnöke 8

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 5-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: Száma: 9092-3/2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program 1. számú melléklet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Program - Eger - 2012 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 1. Törvényi kötelezettség... 3 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben