7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája"

Átírás

1 A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés, egy bizonyos terészeti, gazdasági és társadali környezetben tőrténik. Tehát, a technológiai folyaatnak valailyen szinten kapcsolata van, úgy a környezettel, int a társadali szférával. Ezen kapcsolatok iserete, úgy a érnők szakeeber int a enedzser unkakörébe tartozik. Kapcsolatok felérése, azok kölcsönhatásának iserete, káros hatások elháritása ind szakeberi feladat. Épp ezért egy rövid áttekintés szükséges ezen a szinten is A technolgiai folyaat és a környezzet kapcsolata Iseretes, hogy inden terelési folyaat egy terészeti beatvakozást elent, ég akkor is, ha a feldolgozandó alapanyagot ne közvetlenül a terészetből veszi. Az energetikai és ellékanyag áraokon keresztül azonban a technológiai folyaat a terészettel kounikál, és akarva akaratlan erre behatással van. A behatás legkárosabb egnyilvánulása a környezeti szennyezés. Ez történhet, úgy közvetlenül, int közvetve. Ai a közvetlen szennyezést illeti ez a levegő, a tala és víz szennyezésében nyilvánul eg. A közvetett szennyezés a nyersanyagokon és a terékeken keresztül valósul eg. A közvetlen szennyezés a fel ne dolgozott áraok hatására történik, elyek a légtérben, a folyókban vagy, a lerakókon keresztül, a talaban fetik ki káros hatásukat. Terészetesen, hogy ne inden kibocsátott koponens káros hatású, de nagyon sok az. A légszennyeződés szepontából a legkárosabb koponensek a különböző savas esőt okozó oxidok (kén, nitrogén), a halogének és vegyületei, de ide tartoznak a szénhidrogének, szerves gőzök, a széndioxid és az ózon is. A szennyező anyagok közé sorolhatók a nehéz féek gőzei is és porszecséi. Ai a vizekre gyakorolt hatást illeti, eg kell elíteni a szervetlen vegyületeket, elyek közül a nehéz féionok, a savak, savanhidridek nagyon nagy hatással vannak a vízi életre, úgy a növényvilágra, int az állatvilágra. A szerves anyagok is, főleg azok, aelyek biológiailag le ne bonthatók káros hatással vannak a vizek állatálloányára. Ai a szilárd hulladékokat illeti, ezeknek hatásuk a leghosszabb ideig eltarthat. Igaz, rövidtávon kisebb a környezeti hatásuk, de ivel úgy a levegőt, int a vizeket is szennyezhetik, káros hatásukat nehéz felértékelni. 140

2 A technológia folyaat elezése és szintézise A technológiai folyaat, int iseret, terékorientált. A cél egy bizonyos tuladonságokkal rendelkező terék előállítása. Ezért egy strukturált rendszert építünk fel, aelyben nyers vagy alapanyagokon kívül ellékanyagokat és energiahordozót viszünk be. Az eredény a célterék, aely piaci igények kielégítését szolgála, és több kienő ára. Ezen áraok egy része értékesíthető, s épp ezért ellékterék néven elleezzük, ás része valailyen okból kifolyólag ne. Ez az utóbbi képezi a hulladékot (ivel a terészeti átalakulások ne isernek hulladékot, kielenthető, hogy a hulladék az eberi beavatkozás eredénye, vagyis az eber terészetodelláló unkáának a teréke). A hulladék ennyisége és inősége az alkalazott technológiától függ, vagyis a felhasznált nyers/alap-, ellékanyagoktól, az alkalazott vegyi úttól és a folyaatok paraétereitől. Más technológiai folyaat alkalazásával a ellékterék vagy a hulladék inősége és ennyisége változhat, nőhet vagy csökkenhet. Az olyan technológiákat, aelyek csak a célterékért űködtetünk, alaptechnológiának nevezünk. Ilyenkor a ellékterékkel és a hulladékkal ás, int a folyaatból való eltávolítás, ne történik. Vannak azonban olyan technológiai folyaatok, aelyeknek a céla a hulladékkezelés. Az ilyen technológiai folyaatokat hulladékkezelési technológiai folyaatoknak nevezzük. Ilyen technológiai folyaatok űködhetnek önállóan vagy az alaptechnológiához kapcsolva. Ilyenkor kapuk az un. kiegészített technológiai folyaatot vagy a koplex technológiai folyaatot. Ebben az utóbbi esetben elképzelhető, hogy a hulladék feldolgozó technológiai ne csak az alaptechnológia áraát, hane ás technológiából kapott hulladékot is feldolgozza. A hulladék szepontából a technológiákat hulladékutatóval elleezzük. Ez ne ás, int az összes hulladék ennyiségét a belépő összes anyag ennyiséghez viszonyítuk: H i hi (7.1) Abban az esetben, aikor a száláló értéke nulla, akkor hulladékentes technológiáról beszélünk. Ez azonban rendkívül ritka. Minél kisebb a hulladékutató értéke annál obban egfelel a technológiai terészetbaráttechnológia elzőnek. A technológiai folyaatra ne csak a hulladékutató ellező, hane ás globális utatóval is élünk. Ilyenek a főterék-utató és a ellékterék-

3 A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa utató. Az első az összes főterék töegének és a bevitt összes anyagtöegének az aránya, vagyis: F F t (7.2) 0 A ellékterék-utató pedig az összes ellékterék és a bevitt összes anyag aránya: M i i (7.3) Sok esetben használák ég a koplexitási utatót, vagyis az áruvá alakítható összes terék és a bevitt összes anyag arányát: K F M Ft i i 0 (7.4) Ha ne keletkezik ellékterék, akkor a technológiai kevésbé koplex, ugyanis: M 0 K F 0 F (7.5) Ha a hulladékutatót is figyelebe vesszük, akkor fel lehet írni: F M H K H 1 (7.6) Jól isert dolog, hogy a hulladék, anyag, energia és élőunka tartala következtében valailyen értékkel rendelkezik. Minősége és értéke az, ai lehetővé teszi feldolgozását. Ez két ódon is egvalósítható, éspedig úgy kezelve, int alapanyag, vagy int fűtőanyag. Gyakorlati tapasztalat azt utata, hogy a hulladék alapanyagként való kezelése gazdaságosabb, int fűtőanyagként való feldolgozása. Így, a hulladékkezelési technológiákban indég az anyag hasznosítását kell előtérbe helyezni az égetéssel. Ez az utóbbi csak akkor alkalazzuk, aikor ár ás egoldást ne kaptunk. Az is tudott dolog, hogy a hulladékfeldolgozás ne egy olcsó folyaat. Általában társadali hozzáárulás nélkül ne is gazdaságos. Épp azért indent eg kell tenni a hulladék ennyiségének csökkentésére. A hulladék ennyiségének csökkentése, nagyobb hatásfokot, több teréket elent (az 1 % anyagkihozatal növekedés 3-5% terelékenység növekedést is elenthet). Csökkentve az alaptechnológia hulladék ennyiségét - csökken az anyag és energiaköltség,

4 A technológia folyaat elezése és szintézise - nő a célterék ennyiség, - csökken a szükséges raktárkészlet, - csökken a forgóalap nagysága, - nőhet a nyereség, - csökkennek a hulladékkezeléssel felerülő gondok (gyűtés, szállítás, raktározás, ártalatlanítás, birság értéke stb.), - csökken a hulladék okozta környezetterhelés, - csökken a terészeti erőforrások használata. A hulladék ennyiségének eghatározására több ódszert alkalazhatunk. Egyik legisertebb ódszer az anyagérlegre alapozott odell. Mint a folyaatok anyagérlegénél ár elítettük, az anyagérleg a töegegaradás törvényére alapul. Ezek szerint, ha a rendszerben nincs forrás vagy nyelés, ez pedig stacioner állapotban így van, akkor a belépő anyagok ennyisége egyenlő a rendszert elhagyó anyagokéval. Az anyagérleget háro ódszerrel tuduk ábrázolni: - táblázat foráában, - grafikus forában, - Sankey diagra forában. Mindháro ódszer alkalas a rendszer input és output anyagennyiség egyenlőségének a beutatására, a változások feltüntetése nélkül. Egy ilyen anyagérleget utat be az 7.1 táblázat. Megnevezés 7.1.Táblázat. Anyagérleg. Belépés Mennyiség Átváltási szorzó, kg Megnevezés Kilépés Mennyiség, kg Átváltási szorzó, kg ME Érték ME Érték ME Érték Érték 1. Anyag 3 48 kg/ 3 1/24 2 Főterék kg 20 1 kg/kg Anyag 6,25 kg/ 0,8 5 Mellékterék /24 5 kg/ 2 3. Anyag kg 8 kg/kg 1, Hulladék L 4 2kg/L 8 4. Anyag 2 1,25 kg/ 2 4, Hulladék L 1,6 1,25 kg/l 2 5. Anyag 2 25 kg/ 2 0,2 5 Összesen Anyag L 8,0 kg/l 1,25 10 Összesen 35 Felérve a technológiai folyaatból kilépő áraok káros hatását a környezetre, ár a últ században egszülettek a különböző elhárítási ódszerek. Eleinte az un. hígítási ódszereket alkalazták. Ezek igazából ne is oldották 143

5 A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa eg a szennyezés probléáát, legfennebb áshol szennyeztek és ne az egység közvetlen közelében. Miután ár ez se volt alkalazható (a egszorítások túl szigorúak lettek), rátértek a kilépő áraok kártalanítására. Csak ezek után alakultak ki az un. iniális kienetelű technológiák, aikor a folyaatot úgy tervezik, hogy a lehető legkisebb értékben károsítsa a terészetet. Mint isert, a legobb környezetvédeli stratégia az, aikor ne terelünk hulladékot. Tehát, a szakeber céla egy olyan technológiai folyaat egvalósítása, ahol a kienő áraok, ind piacképesek. Terészetesen ez ne indég árható út. Ha ne tudunk olyan átalakítási és elválasztási ódozatot egvalósítani, aelynek nulla hulladék az eredénye, akkor legalább a iniális hulladék kienetelre kell törekedni. Ez feltételezi, hogy a folyaatokat eltoluk a terodinaikai és kinetikailag egengedett határérték felé. Ilyenkor a paraéterek, a katalizátorok, reaktortípusok egválasztásával nagyobb hatásfokot érhetünk el s így csökkenthessük a kienő áraok veszélyességét. Ai a terodinaikai és kinetikai határon túl van, azt csak ás folyaatok bekapcsolásával tuduk egoldani. Ezek a folyaatok lehetnek ás terékre összpontosítva, ilyenkor a potenciális hulladék alapanyagét szerepel, vagy a cél a hulladék olyan neű anyaggá való átalakítása, aely kevésbé káros a terészetre. Az első esetben a potenciális hulladék értékes koponenseit dolgozzuk fel, íg a ásodik esetben a veszélyes koponenseket ártalatlanítuk. Míg az első esetben egy nagyobb terelési struktúra szintén olduk eg a hulladék probléáát, addig a ásodik stratégia a legkézenfekvőbb, hisz csak annyira törekszünk, hogy a szabályzatoknak egfelelővé tegyük a kienő áraot. Ez első látszatra a legolcsóbb, de ha a szabályozásokat szigoríták, ár ez is drága lesz a terelőnek. Isert az is, hogy a iniális kilépési technológiai folyaat feltételezi a ól egszervezett terelési rendszert. Az-az, a terelési egység inél obban autoatizált és száítógépes vezényléssel rendelkezik annál kisebb az esélye, a közvetlen és közvetett hulladékterelésre. Ugyanakkor, a berendezés űködésének energia szükségletét is figyelebe kell tartani, hisz a iniális falagos hő és elektroos energia használat közvetve környezet védelet is elent. A technológia felesztés eredényeként a piacon egy-időben több elárás és az azokat egvalósítható folyaatok léteznek. A terék orientált gyártástechnológia kiválasztásában ár elég nagyszáú variáns áll a rendelkezésre. Melyiket is alkalazzuk a sok közül? A legegfelelőbb technológiai folyaat kiválasztása ne csak inforáció kérdése, hane elég sok helyi, technikai és gazdasági tényező együttes 144

6 A technológia folyaat elezése és szintézise figyelebe vételét elenti. Egy gyártási technológia a iniális falagos anyag és energia kihasználás ellett, a iniális szennyező áraokat és a legnagyobb unkabiztonságot kell biztosítsa. Mindezeket egy olyan technikai rendszer esetén, aely agas terelékenységgel űködik. Az elvárások egvalósítása feltételezi az állandó inőségű nyers vagy alapanyag biztosítást, a ó inőségű energiahordozókat, a ól képzett szakebereket és terészetesen a egfelelő technikai berendezést. Ai a kilépések inializálását illeti, itt eg kell elíteni a különböző szintű lépéseket: - először a technológiai folyaatot úgy tervezzük, hogy a lehetőleg legkevesebb kilépő áraa legyen, - ha ez ne lehetséges, akkor úgy olduk eg az elválasztást, hogy a kilépő áraok inél gazdagabbak legyenek a hasznos koponensbe, így egteretve ezek felhasználásának a lehetőségét, - aikor ne lehet inden áranak valailyen terék inőséget hozzárendelni, vagy a piaca leesett, akkor eg kell keresni az áraok ás úton való hasznosítási ódát, - a legutolsó lépés kell legyen az un. kárelhárítási ódszer, azaz a kilépő áraok veszélyes koponenseinek a selegesítése és az úonnan kapott áraok elhelyezése. Iserve atechnológiai folyaat utatóit, a technológia kiválasztása könnyebb, hisz két hasonló főterék-utatóú technológia közül azt választuk, aelyiknek a hulladék-utatóa kisebb 7.2. A terelési költségek felérése A versenyképes terék előállítása feltételezi ne csak a inőségi utatók kézben tartását, hane a terék költségek alacsony szintét is. De eddig is lehet a költségeket csökkenteni? Hol van a iniális szint? Ha ól eg nézzük a költségparaétert, akkor látuk, hogy ez a különböző falagos ráfordításokból tevődik össze. Gondolunk itt a nyersanyag/alapanyag költségére, a ellékanyagok, az energia költségére, a unkaerővel kapcsolatos közvetlen (bérek) és közvetett költségekre (állai kötelezettségek, tanítási és továbbképzési költségek, szabadidő kihasználással kapcsolatosak). Ugyancsak ide soroluk a környezeti követelényeknek egfelelő kilépő áraok feldolgozására fordított költségeket, az áru piaci helyzetét egtartó költséget (kutatás, reklá, piackutatás, beutatás, vásárló kiképzés stb.). Egy külön csoportot elent a 145

7 A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa berendezés, a terelőcsarnokok, az épületek aortizációát képező költségek, az adók és helyhatósági illetékek. A biztonságos terelésre fordított költségek egy külön tételt képviselnek (a veszély egelőzési, soros és évi avítások, a tűzvédeli és a unkavédeli közvetett és közvetlen költségek). Az utolsó csoportba soroluk az adinisztrációs költségeket és a ne a közvetlen terelést szolgáló költségeket, int például a területek külalakával való költségek, a övő unkaerőképzésben való részvételt (a tanulók gyakorlati képzése, az ösztöndíak biztosítása, szponzori tevákenység) és több ás. Aíg az anyagáraokkal, energiaáraokkal kapcsolatos költségek, az aortizáció és a bérezéssel kapcsolatosak könnyen felérhetők, addig a többi költségek nehezebben, tapasztalatra alapozva érhetők. Épp ezért, sokszor ezeket ás csoportosításban találuk, éspedig, terelési alrendszer költségei, int pld. a terelési csarnok, a gyáregység vagy az egész gyár különleges költségei. Mint látható a nyers/alapanyagok és az energia és energia hordozók költségeit a falagos anyag és energiahasználat és az ár szorzatából kapuk, addig a bérezés költségeit a terelésben résztvevők bérének összegét osztuk a terelt áru értékével. Az aortizációt is úgy száítsuk, hogy eghatározzuk a befektetés egtérítésének időtartalát és az összértéket pedig osztuk az évi tereléssel. Ugyancsak így árunk el a többi éves, kirótt vagy felbecsült, költségekkel is. A költségek összege egada az összes ráfordításokat. Ez szolgál alapul a terelési egység gazdasági utatói eghatározásának. Ezek közül néhányat tartalaz a 7.2 táblázat. Ha ól egfigyelük, a példában beutatott szakaszos terelés elég sok elő unka költséget feltételez. Az eléleti anyagszükséglet értéke sokkal kisebb, int a gyakorlati (0,99 illetve 0,84 az 1,2 és az 1,25 hőz viszonyítva), tehát ebből a szepontból se gazdaságos a terelés. Épp ezért, ég van sok lehetőség a költségek csökkentésére. Így a felesztésre és kutatásra kiírt költségeknek van értele. A költségek csökkentésére több lehetőség adódik, éspedig: - a falagos anyag használat csökkentése (szakérnöki feladat); - a falagos energia szükséglet csökkentése (ugyancsak szakérnöki feladat); - a rendszer autoatizálásával keletkezett élőunka csökkentése (enedzseri feladat); - a berendezések biztonságának növelése (szakérnöki feladat); - a unkaszervezés egváltoztatása, aely általában nagyobb terelékenységet s így kisebb ráfordítást eredényez (enedzseri feladat); 146

8 A technológia folyaat elezése és szintézise - a technológiai folyaat folytonos felesztése, ú elválasztási ódszerek bevezetése, ely a ellékterék hasznosításával egvalósíthata a terék falagos költség csökkentését (szakérnöki feladatkörbe tartozik) Táblázat. Gazdasági utatók. Mutatók Összefüggés ME A szereplő ennyiségek értelezése A berendezés extenzív kihasználási utatóa A berendezés intenzív kihasználási utatóa Aortizáció Munka terelékenysége Egy unkásra utó terelés MI E 100 KI I A MI Ei NMI T O E T O E T A Óra/óra MI- űködési idő (a kalendáriui időből kivonuk az ünnepeket, a avítási időt és a egállásokat), nap/óra KI- kalendáriui idő, nap/óra kg/nap - az össz-terelés, kg Le/év kg/óra Lei/óra Le/alkalazott E- a berendezés értéke, le NMI noratív űk0dési idő, év - terelt ennyiség, kg O- évi óraszá, E terelt érték, le A-alkalazottak száa 7.3. A technológiai folyaat és a biztonságos terelés A kéiai és rokonipari technológiák az anyag vegyi összetételét változtaták különböző reakció körülényeken (hőérséklet, nyoás, elektroos vagy ágneses tér elenlétében). A inőségi terék előállítására különböző oldószereket, energiahordozókat és közvetítőket alkalaznak. Maga az anyagok egyik helyről a ásikra való szállítása ár veszélyt hordoz agával (gondolunk csak a veszélyes anyagok szállítására), hát akkor a paraéterek változtatása, energia közvetítés stb. ennyi veszéllyel ár. Ai a vegyipari terelésre ellező 147

9 A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa az, hogy a veszélyt ár a terék és a reakció elegy agával hozza, és azt csak fokozza a különböző transzport és átviteli folyaat. A balesetek, érgezések, katasztrófák (ilyenekről is volt példa a történeleben) stb. egelőzése ár a terék tervezés pillanatában a folyaat veleáróa. A laboratóriui, félüzei és üzei szintű kutatás a felvetődött kérdésekre való felelet adást is kell elentse. Bárilyen tapasztalt is lehet a tervező a veszélyek elhárítási ódozataiban, a technológiai folyaat alkalazása eberi tevékenységet is feltételez, ai egy úabb rizikótényezőt elent. Épp azért, ivel eberekkel olduk eg a terelési probléát, a unkavédelere is nagy hangsúlyt kell fektetni. Mint isert, a unkavédele a terelési folyaat szerves része. Épp azért úgy ogilag, int egészségileg és űszakailag eg kell olda a folyaatban részvevő szeély és a folyaat kapcsolatát. Ai a ogi/törvényes oldalát illeti, a unkavédele agában foglal egy csoport törvényt és szabályozásokat, aelyek érvényesek és kötelezők a unkában résztvevő szeélyekre. Ezek a torvények kiondák, hogy a unkavédele szerves része a terelési folyaatnak, ai azt feltételezi, hogy nélküle nincs terék előállítás. A unkavédele szepontából hazánkban a legfontosabb szabályzás az un 90/ 1996 os törvény. Ez kionda, hogy a unkavédele indazokat a ogi, egészségügyi és űszaki előírásokat elenti, aelyek céla a belesetek és a professzionális egbetegedések elkerülése, ás szóval olyan unkakörülények biztosítása, aely kizára a unkából való kiesést. A unkavédeli előírások kötelezők indazokra ogi vagy fizikai szeélyre - akik valailyen okból, valailyen tevékenységek elvégzésére unkást alkalaznak. A unkavédeli előírások úgy a unkáltatót, int a unkavállalót érintik. Az elsőt kötelezik a unkavédeli előírásoknak egfelelő körülények biztosítására, a ásodikat pedig a űszaki, egészségügyi stb. előírások betartására. A unkavédeli előírásoknak egfelelő körülények hiányát 3 hónaptól 3 évig teredő fegyházzal is bünteti a törvény, íg az előírások be ne tartását, 2 hónaptól 2 évig teredő fegyházzal. Meg kell egyezni, hogy a törvény akkor is büntet, ha eg se történt a baleset vagy a professzionális egbetegedés, csak a létezik annak az esélye, hogy egtörténen. A unkavédeli törvény előíra, hogy ki a felelős a szabályzatok szerkesztésében, azok széleskörű isertetésében, és elsaátításuk felülbírálásában. A legfensőbb szintű felelős a MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Ez, az EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMMAL együttesen országos érvényű NORMATIVÁKAT ad ki. Ezek képezik a Minisztériuok és ás központi szervek által egszerkesztett un. DEPARTAMENTÁLIS NORMATIVÁKAT. 148

10 A technológia folyaat elezése és szintézise Minden egyes vállalat vagy intézény köteles a központi vagy speciális noratívák alapán, MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATOT kiadni. Ezt periodikusan oktató órákon elsaátíttata az alkalazottakkal és feléri annak iseretét és az előírások alkalazásának szintét. A törvény előíra, hogy ikor, ennyi ideig kell a unkavédeli előírásokat elsaátítani? Terészetesen, az alkalazáskor a unkába álláskor, azután a unkahelyi viszonyoknak egfelelően inden hónapban vagy félévben egyszer és valahányszor, aikor a unkakörben, technológiai folyaatban, berendezésben változtatás történt. Ugyanakkor, kötelező a unkavédeli oktatás egisétlése olyankor, aikor az alkalazott balesetet vagy egbetegedést szenvedett, vagy aikor több int 30 napot volt távol a unkahelyétől. A unkavédeli törvény szerint baleset alatt a szervezet olyan unkával kapcsolatban történt károsodását/ sérülését értük, aely legkevesebb 1 napi pihenőt igényel. A professzionális egbetegedés is unkával van kapcsolatban, s a unkahelyi ikroklía behatására történő egbetegedést elenti, aelynek eredénye a unkaerő gyengülése vagy a teles kiaradása (egbetegedés). A balesetek lehetnek egyéniek (egy szeélyt érint), kollektívek (egyszerre ugyanazon okból több szeély sérült) vagy halálosak. A balesetet kötelesek beelenteni indazok, akik tudoást vettek róla. A unkavezető elentést tesz a főnőkének, az pedig a unkáltatónak. A balesetről a egyei unkavédeli igazgatóságot is tudaták. A baleset kivizsgálása közvetlen a baleset után kezdődik. Épp azért senkinek se áll ogában a baleseti helyzeten változtatni, kizárva azokat az eseteket, aikor ennek fönntartása veszélyeztetné a berendezés biztonságát, többi unkavállalót vagy a kivizsgáló bizottság tagait. A kivizsgáláson részt vesz a unkavédeli biztos, a dolgozók képviselőe, a területi unkavédeli ügynökség szakebere, és a kollektív balesetről vagy halálos balesetről van szó a belügyi szervek és az ügyészségi szervek. A kivizsgálás egy egyzőkönyvvel zárul, aely tartalazza a baleset leírását, okait, a be ne tartott előírások leírását, a egszegett, a tőrvényekben előirt cikkek listáát és, terészetese, azon szeélyek nevét, akik hibásak a baleset egtörténésében. Ugyancsak a egyzőkönyvnek tartalaznia kell indazokat a lépéseket, aelyek egtevése kötelező, azért hogy a övőre nézve elhárítható legyen az ilyen neű baleset. Ai a unkavédeli törvény űszaki oldalát illeti, ez tartalazza indazokat a területeket, aelyekre kötelezően ki kell dolgozni a szabályokat és előírásokat. Ezek agukba foglalák az üzei/ intézényi közlekedést, az anyagozgatást, a űveletekkel és berendezésekkel kapcsolatos unkavédeli szabályokat, egészen a terák szállítás és raktározási előírásokig. Ugyancsak itt 149

11 A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa van szabályozva a unkaruha inősége, alaka, színe stb., szavatossági periódusa és viselésének ódozata. A törvény előíra ki, hogyan készíthet, forgalazhat unkavédeli eszközöket, ik a teendők az iport unkagépek, berendezések és technológiai rendszerek esetén. Milyen engedélyeket kell beszerezni a gyártónak, forgalazónak, iportőrnek. A törvény eghatározza a unkavédeli szakfelügyelő ogkörét és feladatát, vagyis, hogy ikor és hogyan engedélyezheti vagy, ellenkezőleg, leállíthata a terelési folyaatot, ilyen felelőssége van az inforáció tovább adásában, az oktatásban s főleg az előre be ne elentett felülvizsgálatban. 150

12 A technológia folyaat elezése és szintézise Felhasznált irodaloegyzék 1. Winacker K és Kühler P., Tehnologie Chiică Anorganică, Ed. Tehnica Bucuresti, Siiniceanu I., Bazele tehnologiei chiice anorganice, IP Iaşi, Tudose R.Z., Ingineria proceselor fizice din industria chiică, Editura Acadeiei, București, Curievici I. Bazele tehnologiei chiice, IP. Iasi, Calistru C. és Leonte C, Tehnologia substanţelor anorganice, Ed. D.P., Bucureşti, Fonyó Zsolt és Fábri György, Vegyipari űvelettani alapiseretek, Nezeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998/ Mihăilă Gh. és Bilba N., Tehnologie chiica generală, Univ. A. I Cuza Iaşi, Szebényi I és Czencz M, Általános Kéiai Technológia, Tankönyvkiadó Budapest, Borda J., Műszaki Kéia II, Kossuth Egyetei Kiadó, Debrecen, Danciu T.D., Postelnicescu, P., Duitrescu, M.A., Onofrei, S., Bazele ingineriei chiice,vol. I., Editura Fair Partners, Bucureşti, Teodosiu C., Tehnologia apei potabile şi industriale, Ed. MatrixRo, Bucuresti, Leonte C. Szép Al., Balasanian I., Ifri L. és Calistru C., Tehnologie chiica anorganică, IPIasi, *** Perry s Cheical Engineering Handbook, ed.viii. Mc.Graw-Hill Book Co., New York, Singh P., Heldann R. D., Introduction to Food Engineering, Elsevier,

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Kat. Minősítési kritériu Ellátás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató a régió országos

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Elvárás típusa Kat. Minősítési kritériu Szállás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie

2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie 2. Technológiai rendszerek- Sisteme de producţie Mint láttuk a technológiai folyamat legegyszerűbb ábrázolása a blokk séma. A 2.1. ábrán is látható a transzformációs folyamatba a betáplált nyersanyag és

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

Lapradiátorok. design! heatingthroughinnovation.

Lapradiátorok. design! heatingthroughinnovation. Lapradiátorok Új desn! eatingtrouginnoation. 02 Lapradiátorok A terészet tökéletességéel. Ala találunk ég egy olyan rendszert, aely gazdagabb egyedülálló egoldásokban, illete eredeti gondolatokban, int

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése 1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Faicsiné Adorján Edit. Munkafolyamatok kapcsolási módjai. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Faicsiné Adorján Edit. Munkafolyamatok kapcsolási módjai. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Faicsiné Adorján Edit Munkafolyaatok kapcsolási ódjai A követelényodul egnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelényodul száa: 06-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja: SzT-017-50

Részletesebben

2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai

2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai Kéiai potenciál Fejezetek a fizikai kéiából 2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai A indennapi életben találkozunk olyan kifejezésekkel, int fagyás, forrás, párolgás, stb. Mint a kifejezésekből

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS okorádi László ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 Technikai eszközök üzeeltetési rendszerei, folyaatai ateatikai szepontból irányított gráfokkal írhatóak le. A űszaki tudoányokban a hálózatokat, gráfokat

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézénye Intézényi inőségirányítási progra Nagykanizsa, 2012. január - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az intézényi inőségirányítási

Részletesebben

Biztonsági adatlap EGK

Biztonsági adatlap EGK 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Terékazonosító Kereskedeli név JACKOCELL 4 1.2 Az anyag vagy keverék egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer Gázok -1 Gáznyoás - Egyszerű gáztörvények -3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet -4 tökéletes gáz egyenlet alkalazása -5 Gáz halazállapotú reakciók -6 Gázkeverékek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

Kazánlefúvatás: lehetőségek az elvesző energia visszanyerésére

Kazánlefúvatás: lehetőségek az elvesző energia visszanyerésére RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 3.3 Kazánlefúvatás: lehetőségek az elvesző energia visszanyerésére Tárgyszavak: energiavisszanyerés; kazántápvíz; vízkezelés; kéiai összetevők; hulladékhő-visszanyerés;

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek TÁMOP.1. -08/1/B-009-000 PÁLYÁZAT 1. SZ. ALPROJEKT 1..1. Öniseretet táogató ódszerek - Pályaoritációs ódszertani eszköztár - - vitaanyag- Készítette: Dr. Dávid Mária Dr. Hatvani Andrea Dr. Taskó Tünde

Részletesebben

IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KEOP-2009-1.3.0

IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KEOP-2009-1.3.0 A projektek az Európai Unió táogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak eg. IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA KÉTFORDULÓS PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KEOP9.. MŰSZAKI, TANÁCSADÁSI ÉS BEFEKTETÉSI ZRT.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Dátu: 2009. június 15. Tisztelt Ajánlattevő! Mellékelten küldö a HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, int Ajánlatkérő által a KÉ 8969/2009 száon a közbeszerzési értesítőben 2009. ájus 20-án közzétett Egyösszegű,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt szint Javítási-értékelési útutató 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. ájus 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika eelt szint Javítási-értékelési

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

A mágneses kölcsönhatás

A mágneses kölcsönhatás TÓTH A.: Mágneses erőtér/1 (kibővített óravázlat) 1 A ágneses kölcsönhatás Azt a kölcsönhatást, aelyet később ágnesesnek neveztek el, először bizonyos ásványok darabjai között fellépő a gravitációs és

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Lapradiátorok. design! heatingthroughinnovation.

Lapradiátorok. design! heatingthroughinnovation. Lapradiátorok Új design! eatingtrouginnoation. 02 Lapradiátorok A terészet tökéletességéel. Aliga találunk ég egy olyan rendszert, aely gazdagabb egyedülálló egoldásokban, illete eredeti gondolatokban,

Részletesebben

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

Légfékrendszer szimulációja fix lépésközzel

Légfékrendszer szimulációja fix lépésközzel Járűipari innováció Légfékrendszer sziulációja fix lépésközzel Baldauf András gyakornok Knorr-Brese Fékrendszerek Kft. Hankovszki Zoltán PhD-hallgató BME, Gépjárűvek Tanszék Kovács Roland fejlesztési csoportvezető

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665g agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A készülék

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Negyedik rész

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Negyedik rész Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Negyedik rész Akciós potenciál és feszültségfüggő ioncsatornák Sorozatunkban egyre esszebb erészkedünk az idegsejtek birodalába. Először egiserkedtünk az egyensúlyi,

Részletesebben

POWER PLUS kondenzációs kazán hőtermelő EgySég SzERELéSi kézikönyv

POWER PLUS kondenzációs kazán hőtermelő EgySég SzERELéSi kézikönyv POWER PLUS kazán kondenzációs hőterelő egység SZERELÉSI KÉZIKÖNYV 2SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Tisztelt Partnerünk! Gratulálunk, hogy egy POWER PLUS kazán beszerzését preferálta, aely hosszú ideig axiális kofortot

Részletesebben

Ember a természetben. Célok és feladatok

Ember a természetben. Célok és feladatok Eber a terészetben Az Eber a terészetben űveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés alpvető célja, hogy egalapozza a tanulók terészettudoányos isereteit a szűkebb és a tágabb környezetükről.

Részletesebben

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Terészetvédeli Osztály 023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 202 Tervező: Dávid József... Kalincsák

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész MI A TITA? Ez a négyrészes sorozat azt a célt szolgálja, hogy az idegsejtek űködéséről ateatikai, fizikai odellekkel alkossunk képet középiskolás iseretekre

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 81 ÉRETTSÉGI VIZSGA 9. ájus 1. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,

Részletesebben

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1 Az Erdélyi Magyar Tudoányegyete Operatív e a 2007-es esztendőre 1 RON I Akkreditáció Hat szak (inforatika, pedagógia, szociológia, agrárgazdaságtan, könyvelés és gazgálkodási inforatika, roán és angol

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 03. 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Bevezető 4.o. 2. A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai progra bevezetésének üteezése..

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2. XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 01. ELSŐ FORDULÓ M E G O L D Á S A I A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I. H H I H. H I H 4. I H H 5. H I I 6. H I H 7. I I I I 8. I I I 9.

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. árcius 7-én tartandó ülésének 4. száú Az Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű, KEOP-7.1-2-0-2008-0133 azonosítószáú projekt

Részletesebben

3.3.3. Ragasztott kötések

3.3.3. Ragasztott kötések 3.3.3. Ragasztott kötések A ragasztott kötéseket azonos, vagy különböző anyagok, féek és neféek kötésére használjuk. Előnyei: Sokoldalúan használható: fé-, űanyag, keráia, bőr, fa, üveg azaz szinte inden

Részletesebben

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény:

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

ABS Robusta 200 és 300 csurgalékvízszivattyú

ABS Robusta 200 és 300 csurgalékvízszivattyú ABS Robusta 200 és 300 surgalékvízszivattyú 1081-02 Type tested and onitored 15970230HU (10/2015) HU Telepítési és kezelési útutató www.sulzer.o 2 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modern piacelélet ELTE TáTK Közgazdaságtudoányi Tanszék Selei Adrienn A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonóia Alapítvány táogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudoányi

Részletesebben

VILLANYSZERELÉSI CSATORNÁK ÉS TARTOZÉKOK

VILLANYSZERELÉSI CSATORNÁK ÉS TARTOZÉKOK illanyszerelési csatornák és tartozékok Megfelelnek és Č 50 085-1 (Č 37 0100) és egyéb idetartozó szabványoknak, űszaki feltételeknek és jóváhagyott dokuentációnak, ill. azok alapján kerülnek gyártásra.

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata

A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata Szegedi Tudoányegyete Gazdaságtudoányi Kar Közgazdaságtudoányi Doktori Iskola A ultikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós odellekben A PETRES-féle Red-utató vizsgálata Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

F1. A klasszikus termodinamika főtételei

F1. A klasszikus termodinamika főtételei F1. A klasszikus terodinaika főtételei A klasszikus szó ebben az esetben azt jelenti, ogy a tudoányterület első, a kezdeteket jelentő egfogalazásáról van szó. Aint a bevezetésben ár elítettük, a terodinaika

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

SZILÁRD ANYAGOK JELLEMZÉSE FOLYADÉK FÁZISÚ NMR SPEKTROSZKÓPIÁVAL

SZILÁRD ANYAGOK JELLEMZÉSE FOLYADÉK FÁZISÚ NMR SPEKTROSZKÓPIÁVAL ZILÁRD ANYAGOK JELLEMZÉE OLYADÉK ÁZIÚ NMR PEKROZKÓPIÁAL Bevezetés: Porózus anyagok alatt azokat a szilárd vagy gél állapotú anyagokat értjük, aelyek szerkezetében pórusok találhatók. Környezetünkben száos

Részletesebben

3. mérés. Villamos alapmennyiségek mérése

3. mérés. Villamos alapmennyiségek mérése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudoányi Egyete Autoatizálási és Alkalazott Inforatikai Tanszék Elektrotechnika Alapjai Mérési Útutató 3. érés Villaos alapennyiségek érése Dr. Nagy István előadásai alapján

Részletesebben

ABS emelőkészülék 5 kn

ABS emelőkészülék 5 kn ABS eelőkészülék 5 kn 1 597 0503 HU 01.2013 hu Beépítési és üzeeltetési útutató Ez az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Beépítési és üzeeltetési útutató ABS eelőkészülék 5 kn Beépítési és üzeeltetési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete A földűelésügyi és idékfejlesztési iniszter 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete a közösségi előírások átételét egalósító kötelező előírásairól Az éleliszerekről szóló 2003. éi LXXXII. törény 20. -ának (5)

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége

Részletesebben

HTML dokumentumok hierarchikus osztályozása a WebClassII-vel

HTML dokumentumok hierarchikus osztályozása a WebClassII-vel HTML dokuentuok hierarchikus osztályozása a WebClassII-vel Készítette: Novák György http://w3.netelek.hu/novakg 2003. 10. 01. Tartalo A jellezők kiválasztásának folyaata...1 Az osztályozás folyaata...2

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája M A TTA? Ujfalussy Balázs degsejtek biofizikája Második rész A nyugali potenciál A sorozat előző cikkében nekiláttunk egfejteni az idegrendszer alapjelenségeit. Az otivált bennünket, hogy a száítógépeink

Részletesebben

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása Mintavételi teli ódszerek I Mintavétel tel a populáció elterjedési területe (legtöbbször túl nagy ahhoz hogy az egészet egintázzuk) intavételi terület (inden esetben kisebb, int a populáció elterjedési

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665i agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A

Részletesebben

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS JÖVİJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LCA-ELEMZÉSSEL. Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia 2012.

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

VILLANYSZERELÉSI CSATORNÁK ÉS TARTOZÉKOK

VILLANYSZERELÉSI CSATORNÁK ÉS TARTOZÉKOK illanyszerelési csatornák és tartozékok Megfelelnek és Č 50 085-1 (Č 37 0100) és egyéb idetartozó szabványoknak, űszaki feltételeknek és jóváhagyott dokuentációnak, ill. azok alapján kerülnek gyártásra.

Részletesebben

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE 2.4.29. Oega-3-savakban gazdag zsíros olajok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-0/2008:20429 javított 6.0 2.4.29. OMEG-3-SVKBN GZDG ZSÍROS OLJOK ZSÍRSVÖSSZETÉTELE eghatározás alkalazható EPS- és DHS-tartalo kvantitatív

Részletesebben

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTETTE: HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 Pécs, János u. 8. 2016. árcius hó HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Sugárzásmérés Geiger-Müller számlálóval Purdea András Bartók Béla Elméleti Liceum

Sugárzásmérés Geiger-Müller számlálóval Purdea András Bartók Béla Elméleti Liceum Sugárzásérés Geiger-Müller szálálóval Purdea András Bartók Béla Eléleti Liceu 1. Bevezetés Úgy fogta neki a sugárzáséréshez, hogy kellett készítsek a fizika labornak egy Geiger-Müller Szálálót. A Rádótechnika

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

Technológiai tervezés Oktatási segédlet

Technológiai tervezés Oktatási segédlet Miskolci Egyete Gépészérnöki és Inforatikai Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Technológiai tervezés Oktatási segédlet Műveleti éretek és ráhagyások eghatározása. Miskolc, 009 Összeállította: Dr. Maros

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

Az Ön eredményességét növelő kialakítás

Az Ön eredményességét növelő kialakítás Q Q Q8 Q Q8 Q9 Q Q8 Q Q8 Q7 Q78 Q88 Q98 Az Ön eredényességét növelő kialakítás Több rakodó, szélesebb odellválaszték és új funkciók Rakodóink és unkaeszközeink Q Q Q Q Q Q HU A holokrakodó, aely büszkévé

Részletesebben

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk:

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk: Szecsés szilárd anyag porozitásának érése. Eléleti háttér A vegyipar alapanyagainak és terékeinek több int fele szilárd szecsés, ún. ölesztett anyag. Alapanyag pl. a szén, szilikonok, szees terények stb.,

Részletesebben

A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben

A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben A ultikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós odellekben Kovács Péter, a Szegedi Tudoányegyete egyetei adjunktusa E-ail: pepe@eco.u-szeged.hu Epirikus elezéseknél gyakori eset, hogy a vizsgálat szepontjából

Részletesebben

MIKROMÉRETÛ MINTÁK DEFORMÁCIÓINAK VIZSGÁLATA. A telephelyi veszélyhelyzet-kezelés

MIKROMÉRETÛ MINTÁK DEFORMÁCIÓINAK VIZSGÁLATA. A telephelyi veszélyhelyzet-kezelés A telephelyi veszélyhelyzet-kezelés Az atoerôû alapvetôen rendelkezik a veszélyhelyzetek (nukleáris és hagyoányos) kezeléséhez szükséges szeélyi és tárgyi feltételekkel és erôforrásokkal. A felülvizsgálat

Részletesebben

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény:

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

19. Alakítsuk át az energiát!

19. Alakítsuk át az energiát! Függ-e a unkavégzés az úttól? Ugyanazt az töegű testet lassan, egyenletesen ozgassuk először az ábrán látható ABC törött szakaszon, ajd közvetlenül az AC szakaszon. Mindkét alkaloal a ozgatott test h-val

Részletesebben

Aktuális verzió: 4.0.0, kiállítás napja: Helyettesített változat: 3.0.0, kiállítás napja: Régió: HU

Aktuális verzió: 4.0.0, kiállítás napja: Helyettesített változat: 3.0.0, kiállítás napja: Régió: HU Kereskedeli név: Fruton CA Terékszá: 30003819(23) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Terékazonosító Kereskedeli név Fruton CA 1.2 Az anyag vagy keverék egfelelő azonosított

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT

Bertrand-duopólium. Profitmaximum a Bertrand-modellben. Az árak egyenlõk és megegyeznek a. Kovács Norbert SZE KGYK, GT 6. Elõadás Saikus Jáékok folyaás Az árverseny: Berrand, Berrand hiái, éreli Berrand Dinaikus Jáékok: Sakelerg-odell Kovás orer SZE KGYK, GT Berrand-duoóliu A. vállala erékei iráni keresle Berrand versenyen

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben