Ember a természetben. Célok és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ember a természetben. Célok és feladatok"

Átírás

1 Eber a terészetben Az Eber a terészetben űveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés alpvető célja, hogy egalapozza a tanulók terészettudoányos isereteit a szűkebb és a tágabb környezetükről. Továbbá feladata az élő és élettelen terészet szoros kapcsolatának, az eber és a terészet összetartozásának, egyásrautaltságának, az eber terészetben betöltött helyének és szerepének felisertetése. A terészetben lezajló változások, kölcsönhatások, jelenségek tudoányos beutatása, odellezése, agyarázata. Pozitív attitűdök kialakítása, tudatosan cselekvő eberek forálása. A űveltségi terület sajátos nevelési és képzési feladatainak teljesítése révén hozzájárul a terészet egszerettetéséhez, az értékeinek egóvása iránti felelősség alakulásához. A Nezeti alaptanterv lehetővé teszi, hogy az Eber a terészetben űveltségi területben egfogalazott tartalak integrált vagy önálló tantárgyak keretében oktathatók legyenek. Az 1 4. évfolya terészet- és társadaloiseret tantárgya integráltan tartalazza az Eber a terészetben űveltségi terület adott életkorra egfogalazott isereteit és feladatait, elyhez szervesen kapcsolódnak az Eber és társadalo űveltségi terület társadali környezetet beutató eleei. Az 5 6. évfolya terészetiseret tantárgya szintén integrált tanagyaggal alapozza eg a fizikai, a biológiai és a kéiai önálló tantárgyainak terészettudoányos isereteit úgy, hogy tartalában és szeléletében szervesen épül a terészet- és társadaloiseret tantárgyára. Az 1 6. évfolyaok alapvető feladata az elei terészettudoányos nevelés. A tanulók egfigyelik saját testük űködését, közvetlen terészeti és társadali környezetüket, tapasztalatokat gyűjtenek, egyszerű vizsgálódásokat, éréseket végeznek. Ezek a tevékenységek teszik lehetővé az éltkornak egfelelő egiserési ódszerek elsajátítását, gyakorlását és a tapasztalatok rögzítését. A 7 8. évfolya fizikai, biológiai és kéiai tantárgyi órakeretében bár külön tantárgyként tanítva, de égis egységben lehetőség van a korszerű terészettudoányos szeléletód fokozatos kialakítására. A tanulók életkorának egfelelően ód nyílik az absztrakt gondolkodás fejlesztésére és az önálló tanuláshoz, önűveléshez szükséges iseretek, képességek egalapozására. Célok és Az alapozó és a fejlesztő szakasz szervesen folytatja az 1 4. évfolyaon egkezdett nevelőoktató unkát, a készségek és képességek fejlesztését. A űveltségi terület tartala biztosítja a korszerű terészettudoányos űveltség, világkép, szeléletód kialakítását. A tanulók egiserkednek a közvetlen, ajd a tágabb környezetük anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, a terészeti környezetük változásaival, kölcsönhatásaival, jelenségekkel és törvényszerűségekkel. Az alapozó és a fejlesztő szakasz egyástól pedagógiailag jól elkülönül, ert az 5 6. évfolya tanulóinak gondolkodása az érzékelés útján szerzett tapasztalatokra épít, ajd a 7 8. évfolyaon előtérbe kerül az elvont fogali és az elező gondolkodás. A tanterv ezt a pedagógia kettőséget jól tükrözi, ert a terészetiseret integrált, a fizika, a biológia és a kéia önálló tantárgyként alapozza eg a tanulók terészettudoányos isereteit. A nevelő-oktató unka lehetőséget biztosít az általános terészettudoányos fogalak, eljárások és szeléletódok forálására, a tudoányos kutatás, int társadali tevékenység beutatására. A terészettudoányos egiserési ódszerek fejlesztésére, az önálló egfigyelések, vizsgálódások, kísérletek, érések végzésére, gyakorlatias tudás egszerzésére. 482

2 A űveltségterület tantárgyi rendszere és óraszáai Évfolya A B A B A B A B Terészetiseret 2 1,5 2 1,5 Biológia ,5 Fizika 2 1,5 2 1,5 Kéia 2 1,5 2 1 Összesen 2 1,5 2 1, A tantárgyak kétféle éves óraszáa az iskoláknak választási lehetőséget biztosít arra, hogy a száukra kedvezőbb óraszáú tantervet illesszék a pedagógiai prograjukba. A tanulók értékelése Az eredényes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyaatos ellenőrzése és értékelése. Módszerét tekintve belső értékelés. Foráját tekintve félévkor és tanév végén írásos összegző értékelés, a tanulók az iskola pedagógiai prograjában elfogadottak alapján szöveges értékelést vagy érdejegyet kapnak 5 6. évfolyaokon, tanévsorán értékeljük a tanulók szóbeli egnyilvánulását, írásbeli teljesítényét, anuális tevékenységét. A szóbeli értékelése egész évben folyaatosan történik. A szóbeli értékelés alapjai lehetnek: a tanuló tényisereti szintje, a szaknyelv használata, az iseretek alkalazása, a egfigyelési tapasztalata, a vizsgálódás eredénye, a gyűjtőunkája, az órai aktivitása. Egy-egy téakört téazáró teszt vagy feladatlap íratásával zárjuk. A 7 8. évfolyaokon ivel követelényként jelenik eg az egyszerű vizsgálatok és kísérletek elvégzése, így szükséges a gyakorlati tevékenységek egyéni értékelése. A kounikációs képességek fejlesztése szepontjából fontos a lehetőségekhez érten a rendszeres rövid szóbeli felelet, az írásbeli szövegalkotás fejlesztése érdekében a téaközi rövid írásos beszáoló és a téazáró teszt vagy feladatlap íratása. A at feladatbankból érdees kiválasztani, ert így a ért eredény összevethető az ott található szórástáblázatban foglaltakkal. Nagyértékű eltérés esetén az okokat feltárva ég a tanenet ódosítása korrekciós óra beiktatása is elfogadható. 483

3 A tanterv alkalazásához szükséges speciális képesítési követelények és tárgyi feltételek Képesítési feltételek Az ötödik hatodik évfolyaon a terészetiseret tantárgyhoz a ne szakrendszerű oktatásban tanító, illetve konduktori, a szakrendszerű oktatásban a tantárgynak egfelelő szakos tanári vagy űveltségi területnek egfelelő képesítést nyújtó tanítói végzettség szükséges. Ne szakrendszerű oktatásban a tanár akkor oktathat, ha legalább százhúsz órás pedagógustovábbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátittotta a hat tizenkettő éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai isereteket és az eredényes felkészítéshez szükséges ódszereket. A hetedik nyolcadik évfolyaon a fizika, biológia, kéia tantárgynak egfelelő képesítést nyújtó tanári végzettség szükséges. Tárgyi feltételek Az iskolában ár eglévô tanári és tanulói deonstrációs eszközök (kiegészítve szükség szerint saját készítésű eszközökkel); szaktanterek; iskolai könyvtár (lehetőség szerint), egfelelve a 11/1994. MKM rendeletnek. A tankönyvek kiválasztásának elvei A tanterv egvalósulásához a következő tartali és inőségi kritériuokat javasoljuk figyelebe venni. A egfelelő tankönyv isérvei: a jól strukturált szerkezet, egfelelő betűtípus, betűéret, az iseretátadása érthető, a egfogalazás nyelvezete az adott életkornak egfelelő, alkalas a követelényekben egfogalazott készségek és képességek fejlesztésére, az iseretanyag feldolgozása tevékenykedtető, a tananyag ennyisége és tartala egfelel a tanulók életkorának, a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált oktatást, a tananyag feltárja a gyakorlati vonatkozásait, segíti a társadaloban és az eberi kapcsolatokban az eligazodást, a iniu- és a többletkövetelények elkülönülnek, az alkalazott kieelési eljárások egfelelőek, az ábra- és a képanyag igazodik a tananyag tartalához, és esztétikus külső és belső egjelenítés. Jó, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. tanári kézikönyv. 484

4 Tantárgyi tantervek Terészetiseret Célok és A terészetiseret tantárgy tartalában, szeléletében az 1 4. évfolya terészet- és társadaloiseret tantárgyára épül, azzal egységet alkot. A tantárgy legfontosabb célja és feladata az 1 4. évfolyaokon elsajátított elei szintű terészettudoányos iseretek bővítése, a kialakult jártasságok, készségek, képességek továbbfejlesztése és a terészettudoányos gondolkodáshoz szükséges képességek egalapozása. Ne cél az elvont tudoányos fogalak eghatározása, definíciószerű egtaníttatása. Kívánatos, hogy a tanulók szeélyes tapasztalatok útján jussanak el a terészet szépségeinek, értékeinek egiseréséhez. Az isereteik alapján elvárható a terészeti jelenségek elei szintű értelezése, a bekövetkező változások feliserése, a terészeti jelenségek, folyaatok oksági összefüggéseinek egértése, a lényeges elkülönítése a lényegtelentől. Tegye lehetővé a tanulók száára, hogy alapfokon egiserjék, elsajátítsák a terészettudoányos kutató ódszereket: a vizsgálódást, a egfigyelést, a érést, a kísérletezést, az összefüggések feliserését, az eredények elezését és értékelését, továbbá biztosítsa a tapasztalatokat szakszerű egfogalazását szóban, rögzítését írásban, rajzban. Fejlessze a tanulók tanulási képességeit. Ösztönözze a tanulókat a taneszközökön kívüli iserethordozók használatára és az önálló iseretszerzésre. Követelények 1. Tájékozódás a tudoány-technika-társadalo kölcsönhatásairól, a terészettudoányról, a tudoány és a tudoányos egiserés terészetéről. A tanuló tudja összekapcsolni a tudoányos eredényeket az adott technikai és társadali kérdésekkel. Tudja eleezni a környezetre kifejtett eberi és társadali hatásokat, e hatások által okozott probléákat, iserje fel és keressen egoldási ódokat ezekre a probléákra. Hasonlítsa össze saját elképzeléseit a tudoányos elképzelésekkel. Lássa a tudoányos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát és fejlődését. Iserje eg a terészettudoány néhány jeles képviselőjének életét és unkásságát. Alkalazza a egisert terészeti törvényszerűségeket a technikai eszközök űködésének és a folyaatok agyarázatára. 2. Terészettudoányos egiserés Tudja egfogalazni és elondani a terészeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel, folyaatokkal összefüggő elképzeléseit. Tudjon önállóan és csoportunkában egyszerű egfigyeléseket, éréseket, vizsgálatokat, kísérleteket végezni. Iserje és balesetentesen tudja használni a érésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. Lássa, hogy isereteit folyóiratok, könyvek, rádió, televízió és az internet is bővitheti. Tudja használni az iserethordozókat csoportunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból eghatározott szepontok szerint inforációkat kigyűjteni. Kapcsolódjon be a kísérletek eredényeinek elezésébe. Tudja nyelvtanilag helyesen egfogalazni szóban vagy írásban rögzíteni a egfigyelések, tapasztalatok által egszerzett isereteket. Legyen képes a különféle ódon egszerzett isereteit egyással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, eleezni. Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a ért értékek közötti eltérések feliserésére és agyarázatára. 485

5 3. Tájékozódás az élő és élettelen terészetről Az anyag Iserje eg az anyag fogalát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és az anyagegaradást beutató jelenségeket. Iserje fel a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait. Legyen képes egyszerű anyagok technikai forálására. Tudja a töeg és a súly fogalát elválasztani a szilárd és a keény fogalaktól. Iserje eg, hogy a levegőnek (gázoknak) töege és súlya van. Legyen képes a halazállapot-változások kísérleti, jelenségszintű egfigyelésére, az olvadás és az oldódás egkülönböztetésére és értelezésére. Tudja a halazállapot-változásokról tanultakat összekapcsolni az időjárási jelenségekkel. Iserje eg az anyag szerkezetével kapcsolatos részecskeképet, egyszerű golyóodellt és konkrét példákon a részecskékből való felépítettséget. Iserje a kristályos anyagokat. Tudja egagyarázni a keveredési folyaatokat. Iserje fel az összetett rendszerek összetevőit. Tudjon csoportosítani anyagokat tulajdonságaik alapján, és legyen képes az egyes tulajdonságok anyagszerkezeti értelezésére. Energia Iserje a kvalitatív energiafogalat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat, energiaforrásokat és az energia átalakukási folyaatokat. Tudja példák segítségével beutatni az energiaegaradást és az energiaterjedést. Iserje az energiahordozók jelentőségét, az energia iránti igényt, a készletek végességét és az energiatakarékosság jelentőségét. Tudatosuljon benne az energiatakarékos agatartás. Inforáció Szerezzen gyakorlatot az inforációközléssel kapcsolatos játékokból, pl. kódolás, dekódolás. A tér Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén. Legyen képes hely, irány, távolság eghatározására és a világtájak, földrajzi fokhálózat, térkép használatára. Tudja Magyarországot elhelyezni Európában és a Földön. (Ezek a követelények a Földünk és környezetünk tantárgyban valósulnak eg.) Idő és a ozgás Iserje az idő egységeit és tudjon száításokat végezni. Tudatosuljon benne a ozgás általános jellege. Példákon keresztül iserje eg a helyváltoztató, helyzetváltoztató, aktív és passzív ozgásokat. Iserje eg az időjárási és éghajlati jelenségeket, az évszakok változásait. (Ezek a követelények a Földünk és környezetünk tantárgyban valósulnak eg.) Lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzu Iserje eg a Föld tengelyferdeségének következényeit, a földrajzi övezetességet, a kontinenseket, óceánokat. Iserje fel a felszínforákat, a felszínváltozások folyaatainak, és Magyarország vagy egy kontinens földrajzi leírását. (Ezek a követelények a Földünk és környezetünk tantárgynál valósulnak eg.) Rendszer Iserje eg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a hazai életközösségek növényeinek és állatainak testfelépítését és annak űködését. Legyen képes egyszerű táplálékláncokat, táplálékhálózatokat összeállítani. Legyen képes az életközösségekben szerepet játszó szabályozási folyaatok elezésére. 486

6 Iserje fel az oldódás, halazállapot-változás, az lassú és gyors égés folyaatait, a hőtágulást, a testeknek folyadékban való úszását, lebegését és iserje eg e jelenségek és folyaatok leírásait. Egyszerű érésekkel, kísérletekkel iserje eg az egyensúly fogalát. Az élet Használja az életjelenségeken alapuló életértelezést az élővilág elezése során. Fogadja el az élővilág relatív állandóságát, hosszú időszak alatt lezajló átalakulását és ebben a folyaatban iserje fel az öröklés lehetséges szerepét. Iserje eg az élővilág szerveződési szintjeit. A sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet fogalakat. Legyen képes az élőlényeket egadott szepontok alapján (nagyobb osztályok nevével) besorolni, csoportosítani. Tudja összehasonlítani a növényi és állati anyagcserét, és összekapcsolni az öröklődést a szaporodással. Iserje eg alapszinten az eberi test felépítésének, űködésének jellezőit és az egyes szervrendszerek gyakoribb betegségeit, és azok egelőzését. Tudja a szervezete pubertáskori változásait és ezek okait. Iserje és alkalazza helyesen az egészséges életód szabályait, tudja it kell tennie szervezete egészséges fejlődése érdekében. Iserje az egészségét veszélyeztető környezeti hatásokat és törekedjen ezek kiküszöbölésére. Lássa a betegségek egelőzésének fontosságát. Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait. Iserje fel a szennyezéshez vezető eberi tevékenységeket. Alakuljon ki benne a környezetvédeli tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének jövőbeni alakulásáért. Téakörök 5. évfolya Órák 6. évfolya Órák Téák A B Téák A B 1. A testek tulajdonságai, a érés Az anyag Fizikai jelenségek A változások Hazánk életközösségei A növények és az állatok Az erdő életközössége A növények testfelépítése és életűködései 10 6 A rétek életközössége 10 6 Az állatok testfelépítése és életűködései 10 7 Vizek, vízpartok életközössége Az eber Az életközösségek általános Az eber szervezete és 6 5 jellezői egészsége Új isereteket közlő, Új isereteket közlő, unkáltatóóra unkáltatóóra Összefoglalás, ellenőrzés Összefoglalás, ellenőrzés Összesen Összesen A űveltségi terület feladataihoz való kapcsolódást az alábbi száok jelőlik: 4. Tájékozódás a tudoány-technika-társadalo kölcsönhatásairól, a terészettudoányról, a tudoányról és a tudoány egiserésének terészetéről 5. A terészettudoányos egiserés 6. Tájékozódás az élő és az élettelen terészetről 6.1. Az anyag 6.2. Energia 6.3. Inforáció 6.4. A tér 6.5. Idő és ozgás 6.6. A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzu 6.7. Rendszer 6.8. Az élet 487

7 Tartalak 5. évfolya Tudoányos egiserési ódszerek fejlesztése (folyaatosan) Rendszeres egfigyelés, kísérletezés, érésvégzés vizsgálódásokhoz, odellalkotáshoz, probléaegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportunkában. Az eszközök balesetentes használata. Iserethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjteények) használata csoportunkában. Megfigyelések, érések, kísérletek eredényeinek elezése, értékelése és következtetések levonása. A rész és az egész viszonyának, az eltérések és az azonosságok értelezése. Tapasztalatszerzés egfigyeléssel, éréssel, vizsgálódással. Balesetvédeli szabályok egiserése, betartása. Az iserethordozók használata tanórán csoportunkában. Szeelvényekből eghatározott szepontok szerint új iseretek gyűjtése. A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, érések, egfigyelések eredényeinek értelezése. Az eredények összevetése a tanuló eglevő tapasztalataival, ajd a szükséges egerősítések, korrigálások elvégzése. Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. A tapasztalatok egfogalazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban. Egyszerű vázlatkészítés a lényeg kieelésével. 488

8 Kounikáció Narratív Döntési Lényegkieelő Együttűködési Szabálykövető Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség 1. A testek tulajdonságai, a érés 6 5 A tudoánytörténet néhány nagy alakjának élettörténete unkássága, eredényei. Megfigyelés, kísérlet, érés. Érdekes példák beutatása a egfigyelésre, a kísérletre és a érésre. Test és az anyagok. A köznapi szóhasználat és a fizika szóhasználatának összevetése. A testek tulajdonságai. Halazállapotok. A szilárd, folyékony és légneű anyagok jellezése. A testek töege. A töeg szó használata köznapi érteleben. Erőérés. A rugós erőérő űködése. Különféle erők érése. Erő, erőérés. A testek súlya. A súly érzékeltetése példákkal. A töeg és a súly egkülönböztetése a töeg állandósága és a súly változósága alapján (pl. űrhajózás). A levegő töege és súlya. Érzékeltetés konkrét kísérletek és adatok alapján. Az idő érése. Isétlődő jelenségek: a érés lehetséges értékegységei. A hőérséklet érése. A víz, a levegő és az eberi test hőérsékletének érése. Rövid beszáoló híres agyar fizikusok unkásságáról. Egyszerű egfigyelés, kísérlet és érés végzése. A test és az anyag egkülönböztetése konkrét példákon. A szilárd, folyékony és légneű anyagok feliserése konkrét példákon. Töegérés digitális érleggel vagy karos érleggel. A töeg feltüntetésének egkeresése különböző árucikkeken. Erőérés. A súly érzékeltetése a kezünkre ható erőként. A töeg és a súly egkülönböztetése konkrét példákon. Példák egnevezése arra, hogy a levegőnek töege, illetve súlya van. Időérés stopperórával. A hőérséklet érése. Terészet- és társadaloiseret 1. évfolya A tárgy és anyag közti különbség. Különféle anyagok feliserése. Halazállapotok. 2. évfolya A víz tulajdonságai. Halazállapotai. A levegő tulajdonságai, ozgása. Az anyagok tulajdonságai. Alaktartás, átlátszóság, összenyohatóság. Térfogat-, töeg-, hőérsékletérés. 3. évfolya: A fagyás, párolgás. Az időjárás eleei. 2,

9 Kounikáció Döntési Lényegkieelő Együttűködési Szabálykövető Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség 2. Fizikai jelenségek 7 6 Az egyensúly vizsgálata. Egyensúly a érlegen, a hintán és ás eszközökön. Egyensúly a vízben. A vízben úszó, lebegő és leerülő testek egyensúlya. Úszás, lebegés, leerülés. Energiafajták, energiahordozók. Az energia szó használata a hétköznapi szóhasználatnak egfelelően. Olvadás és oldódás. A kétféle jelenség beutatása és egkülönböztetése. Hőtágulás. Szilárd, folyékony és légneű anyagok hőtágulása. Hőterjedés. A hővezetés, a hőáralás és a hősugárzás kísérleti beutatása. A hang és a fény terjedése. Hangforrások, fényforrások. A hang és a fény terjedésének kísérleti vizsgálata. A ágneses vonzás és taszítás. Két ágnes és a ágnes és a vas közötti vonzás és taszítás beutatása. Kísérletek zsebteleppel. Árakörök összeállítása. Zárt és nyitott árakör. Elektroos játékok űködésének egfigyelése. Inforációközléssel kapcsolatos játékok (kódolás, dekódolás, a zaj szerepének szeléltetése). Egyszerű kísérletek az egyensúly vizsgálatára. Különböző tárgyak vízbe helyezése, az úszás, lebegés és leerülés egfigyelése. Konkrét példák a különböző energiahordozókra. Az olvadás és az oldódás jelenségének feliserése konkrét példákon. A hőtágulás jelenségének feliserése gyakorlati példákon. A hőterjedés feliserése gyakorlati példákban. A hang és a fény terjedésének összehasonlítása. Kísérletek ágnespatkóval. Árakör összeállítása zsebtelepből kapcsolókból és zsebizzókból. A kódolás, dekódolás, a zaj szerepével kapcsolatos játékok. Terészet- és társadaloiseret 3. évfolya: Az energia. A ágnes, vonzás, taszítás. A fény, a fényforrások. Átlátszó, áttetsző. 2, 3.2,

10 Kounikáció Döntési Lényegkieelő Együttűködési Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség Inforációs kultúra 3. Hazánk életközösségei 3.1. Az erdő életközössége Hazánk erdőségei. Az életközösség relatív állandóságának beutatása. Az erdőtípusok legjellezőbb növényei. Lobos erdők, fenyvesek, cserjék, aljnövények. Az erdők legjellezőbb állatai. Növényevők, ragadozók. Gerinctelenek. A háziasítás folyaata és jelentősége. Táplálkozási láncok, táplálkozási hálózatok az erdőben. Az erdő élőlényeinek csoportosítása. Elős, adár, goba, nyitvaterő, harasztok. A környezeti feltételek egváltozásának hatása. Az erdők jelentősége, veszélyeztetettsége, pusztulásának okai és a védele. Savas eső, erdő- és vadgazdálkodás, Nezeti parkok (BNP, ANP), Heran Ottó unkássága. A hazai erdők típusai és környezetei igényének egiserése. Filnézés, kép beutató. Az erdőtípusok legjellezőbb növényeinek vizsgálata. A gobafogyasztás szabályainak egiserése. Mérgező gobák feliserése. Az erdők legjellezőbb állatainak testfelépítése, életódja és ezek közötti összefüggések (pl. ragadozó életód) egláttatása. A vaddisznó háziasítása. Táplálkozási láncok, táplálkozási hálózatok az erdőben. Az erdő élőlényeinek egadott szepontok szerinti csoportosítása. Az erdők védele, az erdő és vadgazdálkodás jelentősége. Gyűjtőunka: nezeti parkok élőlényei. Kiselőadás készítése Heran Ottó unkásságáról. Terészet és társadaloiseret 1. évfolya: A virágos növények, a fák és cserjék részei. Kisállatok életének, külső tulajdonságainak egfigyelése. 2. évfolya: A haszonnövények és a vadon élő állatok testrészeinek feliserése. Élőlények csoportosítása: állat, növény, fás szárú, lágyszárú, elős, adár. 3. évfolya: A virág részeinek egiserése. Élőlények csoportosítása: évelő, egynyári, fás szárú, lágyszárú, rovar, elős, adár. 491

11 Kounikáció Narratív Döntési Lényegkieelő Együttűködési Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség 3.2. A rét életközössége 10 6 A rét életközösségének legjellezőbb növényei és állatai. Százaz rétek, nedves rétek. A környezethez való alkalazkodás beutatása néhány példán. Rejtőszín. A rét élőlényeinek csoportosítása A rét táplálkozási láncai. A környezetszennyezés. A talaj és a táj értékeinek védele, egóvása. Talajszennyezés, talajvédele, peretezés, vegyszerezés. Nezeti parkok (HNP, KNP) A rét környezeti tényezőinek és legjellezőbb növényeinek, állatainak feliserése. A száraz és a nedves rétek élőlényeinek csoportosítása. A környezethez való alkalazkodás és a testfelépítés, életód közötti összefüggések feltárása. A besorolás gyakorlása. A rét táplálkozási láncainak összeállítása. Az eberi tevékenység káros hatása a táplálkozási láncokra. Csoportos unka. Talajvizsgálat. HNP, KNP élőlényei, nevezetességeinek beutatás kiadványokkal. 4. évfolya: A veteényeskert és a szántóföld növényeinek testfelépítésének és űködésének egiserése. A ház körül élő állatok testfelépítésének, életódjának egiserése. Élőlények csoportosítása: háziállat, vadon élő állat, zöldségfélék, gyüölcsök, szántóföldi növények Földünk és környezetünk Hazánk életközösségeinek földrajzi elterjedése. 492

12 Kounikáció Narratív Döntési Lényegkieelő Együttűködési Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség 3.3.A vizek és a vízpartok életközössége 13 9 A vizek és vízpartok legjellezőbb növényeinek élete. A vizek parányi élőlényei. Vízparti fák, lágyszárúak, hínárnövények egysejtűek. A vizek és vízpartok jellegzetes állatainak élete. A vízi életódhoz való alkalazkodás, a testfelépítés és az életód közti összefüggések egiserése. Áravonalas test, úszóláb, uszony, leezescsőr. Táplálkozási kapcsolatok. Táplálékláncok. A vizek és vízpartok élőlényeinek csoportosítása. Rendszerezés. A vizek szennyezése. A vizek öntisztulása. Vízvirágzás. A víz, a táj értékeinek védele, egóvása. Nezeti parkok. (Balaton-felvidéki NP, Fertő tavi NP) A vizek és vízpartok legjellezőbb élőlényeinek egfigyelése, feliserése. Jellező tulajdonságok kieelése. A legjellezőbb állatok (ízeltlábúak, gyűrűsférgek, puhatestűek, gerincesek) testfelépítése, életódjának egiserése. A vízi életódhoz való alkalazkodás beutatása példákon. Táplálkozási kapcsolatok a vízben és a vízparton. A besorolás gyakorlása. A vizek inőségének vizsgálata. Nezeti parkok beutatása, pl. képekkel, filen. Gyűjtőunka, képek a NP élőlényeiről, nevezetességeiről. Magyar nyelv és irodalo Hazánk élőlényeit beutató irodali űvek. Művészetek Hazánk élőlényeit beutató űvészeti alkotások. Életvitel gyakorlati iseretek: terészetes anyagok egunkálása és 2, 3.5, 3.6, 3.7,

13 Kounikációs Szabálykövető Lényegkieelő Probléaegol dó Környezeti nevelés Tanulás 4. Az életközösségek általános jellezése 6 5 Az élőlények környezete. Az élettelen környezeti tényezők. Napsugárzás, hőérséklet, levegő, víz, talaj. Élő környezet. Az élőlények tűrőképesség. A tűrőképesség ábrázolása. Szűk tűrés, tág tűrés. Az életközösségek felépítése. Terelő szervezetek, elsődleges, ásodlagos, haradlagos fogyasztók, lebontó szervezetek. Táplálkozási kapcsolatok. Az életközösségek anyagforgala, az energia áralása. Egy önszabályozó rendszer beutatása. Az egyensúlyra vezető folyaatok. A esterséges és terészetes életközösségek jellezői. A környezetszennyezés hatása az életközösségekre, környezetvédele. Néhány egisert élőlény életfeltételeinek összehasonlítása. Élőlények csoportosítása: elegkedvelők, hidegtűrők, sötétségtűrők, fénykedvelők, árnyéktűrők, szárazságtűrők, nedvességkedvelők. A tűrőképesség grafikus ábrázolása. Az élőlények csoportosítása tűrőképességük alapján. A fogalak gyakorlása. Táplálékláncok összeállítása. A terészetes életközösségek főbb jellezőinek kieelése. A terészetes és a esterséges életközösségek összehasonlítása. A talaj-, a víz- és a levegőszennyezés hatása az élőlényekre. Vizsgálódás. Kéia: Környezetünk (élet szepontjából legfontosabb) anyagainak tulajdonságai. Terészet- és társadaloiseret 3. évfolya: A növények és az állatok életfeltételei. Terészetiseret 5. évfolya: Hazánk életközösségei (az élettelen környezeti tényezők és az életközösségek közti táplálkozási kapcsolatok). 2, 3.7, 3.8 kapcsolatok, A továbbhaladás feltételei Legyen képes konkrét tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek egfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére. Tudjon képzetei alapján ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. Értse eg a vizsgált jelenségekben, folyaatokban egutatkozó összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes éréseket, egyszerű kísérleteket balesetvédeli szabályok betartásával elvégezni. 494

14 Iserje eg az anyag fogalát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait. Tudja a töeg és a súly fogalát elválasztani a szilárd és a keény fogalaktól. Iserje eg, hogy a levegőnek (gázoknak) töege és súlya van. Legyen képes a halazállapot-változások kísérleti, jelenségszintű egfigyelésére. Iserje fel a halazállapot-változás, a hőtágulást, a testeknek folyadékban való úszását, lebegését és iserje eg e jelenségek és folyaatok leírásait. Iserje a kvalitatív energiafogalat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat. Iserje az idő egységeit és tudjon száításokat végezni. Iserje eg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a hazai életközösségek növényeinek és állatainak testfelépítését és annak űködését. Legyen képes egyszerű táplálékláncokat, hálózatokat összeállítani. Értse eg a terészet védelének jelentőségét. Iserje eg az élővilág szerveződési szintjeit. Legyen képes az élőlényeket egadott szepontok alapján csoportosítani. Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait 495

15 6. évfolya Tudoányos egiserési ódszerek fejlesztése (folyaatosan) Rendszeres egfigyelés, kísérletezés, érésvégzés vizsgálódásokhoz, odellalkotáshoz, probléaegoldáshoz kötötten, önállóan és csoportunkában. Az eszközök balesetentes használata. Iserethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjteények) használata csoportunkában. Megfigyelések, érések, kísérletek eredényeinek elezése, értékelése és következtetések levonása. A rész és az egész viszonyának, az eltérések és az azonosságok értelezése. Tapasztalatszerzés egfigyeléssel, éréssel, vizsgálódással. Balesetvédeli szabályok egiserése, betartása. Az iserethordozók használata tanórán csoportunkában. Szeelvényekből eghatározott szepontok szerint új iseretek gyűjtése. A tanár által irányított vagy önállóan végzett kísérletek, érések, egfigyelések eredényeinek értelezése. Az eredények összevetése a tanuló eglevő tapasztalataival, ajd a szükséges egerősítések, korrigálások elvégzése. Oksági kapcsolatok feltárása tanári segítséggel vagy önállóan. A tapasztalatok egfogalazása nyelvtanilag helyesen szóban vagy rögzítése írásban, rajzban. Egyszerű vázlatkészítés a lényeg kieelésével. 496

16 Kounikáció Narratív Döntési Lényegkieelő Együttűködési Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség 1. Anyag 1.1.Az anyag sokoldalúsága 1.2.A víz sokoldalúsága és sokfélesége Az anyagok csoportosítása érzékelhető tulajdonságaik alapján, egyes tulajdonságok anyagszerkezeti értelezése. Az anyagok sokoldalúsága, az anyagfogalo kiterjesztése különböző anyagfajtákra. 6 3 A víz vizsgálata. A víz tulajdonságai. a hideg és eleg víz térfogatérése. A víz súlya, hőérséklete. Hőtároló, hőfelvevő és -leadó képesség. A híg és a sűrű folyadékok. A desztillált víz és sós vizek elektroos vezetése. A víz halazállapotai. A víz, int kötő- és lazítóanyag. Forázható, de alaktartó anyagok. Színes vizek. Kölcsönhatás a fénnyel. Átlátszó és színes. Zavaros vizek. A vízben lebegő anyagok, az átlátszóság változása. Illatos, szagos és ízes vizek. Veszélyes vizek. (Háztartási savak, lúgok, fertőtlenítőszerek) A környezetünk anyagainak osztályozása tulajdonságaik (pl. halazállapot, szín, szag) alapján. Csoportosítás érzékszervekkel, éréssel. A tapasztalatok értelezése. Becslések, érések végzése a vízzel. A folyósság (viszkozitás) és a sűrűség egkülönböztetése, a folyadékok egfigyelése, összehasonlítása. Beszélgetések, élények. Hook, anyag, lisztgyura, szala, csuhé forázása. Színes vizek előállítása. Indikátorok színváltozása. Elképzelések a fény és az anyag kölcsönhatásáról. Zavaros vizek előállítása. Illatok, szagok érzékelése. Terészet- és társadaloiseret 1. évfolya: Az anyagfélék. Egyszerű keverékek, oldatok készítése. 3. évfolya: A víz és a levegő. Oldószer, oldat, oldott anyag, széndioxid. Terészetiseret 5. évfolya: Halazállapotok, Töeg, súly, hőérséklet érése, olvadás, oldódás, Lebegés, úszás. 2,

17 Kounikáció Narratív Lényegkieelő Együttűködési Tanulás Honiseret Környezeti nevelés Testi egészség 1.3.Az anyagok sokfélesége 2. A változások 2.1.A változások sokfélesége 3 3 Oldatok. Halazállapotok. Szilárd, folyadék, gőz, gáz. A gázok összenyoása. A szilárdság és a keénység fogalának alválasztása a töeg és a súly fogalaitól. Keverékek. Kristályos anyagok keveredése A halazállapot-változások az energiaváltozások szeszögéből. Az olvadás és az oldódás. Az olvadás és az oldódás összehasonlítása, az oldódás értéke, összetétele: az arányok jelentősége. Az égés. A egisert jelenségek alkalazása. Gyűjtőunka, tablókészítés, beszélgetés. Az energiaigény érzékelése. Csoportunka: érés a hipotézis és az elképzelések ellenőrzésére. Színtelen és színes anyagok oldása. Elképzelések az oldódásról. Különféle anyagok égésének egfigyelése. 3.1 Terészet- és társadaloiseret 3. évfolya: Az energia, energiaforrások. Az égés. 4. évfolya: Energiahordozók. 498

18 2.2.A változások sokoldalúsága 2.3. A változások értelezése részecskékkel. 3 2 A halazállapot-változás az energiaváltozások szeszögéből. Az oldódást kísérő energiaváltozások. A hő és a fény hasznosítása. Az energiahordozóink, energiaforrásaink. A egújuló energiaforrásaink egiserése (a nap-, a víz-, a szélenergia és a földi energiahordozók). Az energiahordozók jelentősége a hétköznapokban, az energia iránti igény feliserése. Az energiatakarékosság jelentősége és konkrét ódozataival való iserkedés. Energiatakarékos agatartás kialakítása. A hulladékok újrahasznosítása. A környezetkíélő energiaterelés. Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok, tűzvédeli szabályok 1 1 A halazállapotok jellezése részecskékkel. A halazállapot-változás értelezése részecskékkel. Oldódás értelezése részecskékkel. Az energiafajták egiserése. A egváltozás és a egváltoztatás élénye. Energiadiagra tanulányozása. Az energiahordozók, energiaforrásaink csoportosítása. Beszélgetés a Föld energiahordozó-készlete végességének probléájáról. Beszélgetés az eberiség energiagondjainak egoldásairól. Az energiapazarlás csökkentésének fontossága, egvalósítása a indennapi gyakorlatban. Az égés kísérő jelenségei. A tűzoltás, az égés feltételeinek egiserése. Terészetiseret 5. évfolya: Az energia, energiaegarad ás, hőtágulás, égés, Fény, fény terjedése. 2, 3.2 Modellezés, az elképzelések egvitatása. 2,

19 Kounikáció Lényegkieelő Együttűködési Tanulás Környezeti nevelés Inforációs k. Kounikáció Lényegkieelő Együttűködési Probléaegol dó Tanulás Környezeti nevelés 3. A növények és az állatok 3.1.A növények testfelépítése és életűködései 3.2.Az állatok teste és életűködései A fényikroszkóp. Iserkedés a növényi test szerveződésével. A növényi sejtalkotók és feladatuk. A növényi szövetek típusai és feladataik. Iserkedés a növényi szervekkel, szervezettel (egyeddel). A növények ozgásai. A növények anyagcseréje. A légzés, táplálékfelvétele, anyagszállítás, kiválasztás, raktározás. A növények szaporodása. Az ivaros és ivartalan szaporodás. Az állati sejt felépítése. Az állati szövetek felépítésének és űködésének elei szintű iserete. Az állatok ozgása, anyagcseréje és szaporodása. Heterotróf táplálkozás. A környezet a ozgás és a táplálékszerzés közti kapcsolat. A növényi és az állati anyagcsere összehasonlítása. Iserkedés a fényikroszkóppal. Az élőlények szervezettségi szintjei. A növényi sejt, sejtalkotók és szövetek jellezése. Növényi etszetek vizsgálata, egyszerű vizsgálati anyagok készítése (levélnyúzatok) és egfigyelése. A növényi szervek részei és űködésük. A gyökér, a gyökérzeti típusok, a szár, a levél, a virág, a terések vizsgálata. A növények anyagcseréjével kapcsolatos vizsgálódások és egfigyelések. A tapasztalatok elezése. Az állati sejt, szövetek vizsgálata. Az állati test szerveződésének beutatása tipikus példákon. Néhány állatok anyagcseréjének egfigyelése. A tapasztalatok egbeszélése. A növényi és állati anyagcsere összehasonlítása. A különbségek kieelése. Táblázatösszeállítás. Terészet- és társadaloiseret 1. évfolya: A virágos növény, a fa és cserje részei. Kisállatok életének, külső tulajdonságainak egfigyelése. 2. évfolya: A növények és az állatok testrészeinek feliserése. 3. évfolya: A virág részeinek egiserése. 4. évfolya: A veteényeskert és a szántóföld növényeinek testfelépítése és űködése. A ház körül élő állatok testfelépítésének és életódjának egiserése. 2, 3.5,

20 Kounikáció Lényegkieelő Együttűködési Probléaegol dó Tanulás Énkép és öniseret Felkészülés a felnőtt lét szerepére Testi és lelki nevelés 4. Az eber 4.1. Az eber szervezete és egészsége Az eber helye az élőlények között, a testének főbb részei. Az eberi sejt, szövetek. A főbb szövettípusok egiserése. A ozgás szervrendszerének aktív és passzív részei és űködése. A csont, az ízületek és az izozat. A ozgás szervrendszer betegségei és egelőzése. A bőr felépítése, űködése, ápolása, a kaaszkori bőrprobléák, a bőr leggyakoribb betegségeinek egiserése, bőrgobák, a bőrrák és védekezés ellenük. A táplálkozás folyaata, a táplálkozási szervrendszer gyakoribb betegségei. A gyoorrontás, bélférgesség. A tápanyagaink. A helyes táplálkozási szokások. A fogápolás. A légzés szervrendszere és egészsége. A nátha, influenza, tüdőgyulladás, aszta. A vér és a keringés szervrendszere. A kiválasztás szervrendszere. Védekezés a kórokozók ellen, a védőoltások. Terészetgyógyászat. Az élőlények nagy csoportjainak beutatása. Különféle szövetek ikroszkópos vizsgálata. Az eber legfontosabb csontjainak beutatása a csontvázon, odellen. Testedzés, ozgás. Iserkedés a testápoló szerekkel. A napozás káros hatásainak egelőzése, bőrvédő készítények. A táplálék útjának beutatása odellen, tablón. Tápanyagaink csoportosítása szerepük alapján. A fogápolás eszközei és használata. A levegő útjának beutatása tablón vagy odellen. A szervrendszer tanulányozása odellen vagy egyéb szeléltetőeszközön. A fertőzések elleni egyéni védekezési lehetőségek. Gyógynövényeket beutató isertetők gyűjtése. Terészet- és társadaloiseret 1. évfolya: A testünk részei, helyes napirend, étrend, tisztálkodás. Érzékelés. 2. évfolya: A testünk külső és belső tulajdonságai, éleliszereink, egészséges táplálkozás, test és fogápolás. Érzékszervek. 3. évfolya: A testünk űködése, a táplálkozás és a táplálkozási szokások. Gyakori betegségek feliserése, elei ellátása. 4. évfolya: A bőrünk ápolása. Testnevelés Testedzés, sportolás az eber ozgásszervrendszere. 501

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 56 óra ebből nem szakrendszerű 18,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra ebből nem szakrendszerű 0,5 óra

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 56 óra ebből nem szakrendszerű 18,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra ebből nem szakrendszerű 0,5 óra TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Éves ra: 56 ra ebbl ne szarendszerű 18,5 ra Heti ra: 1,5 ra ebbl ne szarendszerű 0,5 ra TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁMOK A teste tulajdonságai 9 ra 3 ra Fiziai jelensége 11 ra 3,5 ra Növénye

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 03. 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Bevezető 4.o. 2. A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai progra bevezetésének üteezése..

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

Biológia. 7. évfolyam

Biológia. 7. évfolyam Biológia 7. évfolyam /MOZAIK Kiadó ajánlása/ A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élőlények

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer Az ökológia fogalma, korszerű értelmezése (tudomány, életmódot meghatározó szemlélet, politikum). Az ökológia és a környezettudomány viszonya, kapcsolata. Szupraindividuális

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam H E L Y I T A N T E R V BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kőnigné Ferencz Zsuzsanna Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN. 7 8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskolai biológia kerettanterv a Nat-ban képviselt és megfogalmazott értékek és fejlesztési feladatok alkalmazása a biológia tantárgyon

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Biológia tantárgy 7. osztály T A N M E N E T Lisztes Jánosné - szaktanár Tankönyv: Biológia egészségtan tankönyv Oktatáskutató és

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból Vizsga feltétele: - írásbeli, - szóbeli Tankönyv: Biológia 7 (Mozaik kiadó) Segédanyag: Biológia 7 munkafüzet (Mozaik kiadó) 7. évfolyamon: - Forró éghajlati

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV-, TANESZKÖZ-, ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001

A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV-, TANESZKÖZ-, ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A környezetismeret és természetismeret tankönyvekről Készítette: Demeter László Budapest, 2014. április 29. Előszó - Helyzetelemzés A mai közoktatás egyik akut problémája a természettudományos oktatás

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal Az élőlény és környezete TK: 100. oldal Élettelen környezeti tényezők: víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid tartalom szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel,

Részletesebben

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TERMÉSZET

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TERMÉSZET ALAPELVEK, CÉLOK A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természettel való közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolaton

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI Szerkesztette: Csapó Benő Korom Erzsébet Molnár Gyöngyvér OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET A természettudományi tudás online

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben Korom Erzsébet Feladatírók tájékoztatása Szeged, 2010. február 13. (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az értékelési keretek három

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Kat. Minősítési kritériu Ellátás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató a régió országos

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Elvárás típusa Kat. Minősítési kritériu Szállás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 81 ÉRETTSÉGI VIZSGA 9. ájus 1. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM ADAPTÁLT KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET 1-2. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A környezetismeret tantárgy tanterve a környezetismeret kerettanterv alapján készült. Megfelel az ott megfogalmazott céloknak, feladatoknak,

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

Az energia áramlása a közösségekben

Az energia áramlása a közösségekben Az energia áramlása a közösségekben minden biológiai entitásnak szüksége van: anyagra energiára kísértés: ugyanúgy kezelni az anyag- és energia körforgást mint szervezetek esetében DE: elvetettük a Clements

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola BIOLÓGIA EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 10-12. évfolyamok számára közgazdaság

Részletesebben