Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye"

Átírás

1 Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézénye Intézényi inőségirányítási progra Nagykanizsa, január - 1 -

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az intézényi inőségirányítási progra (IMIP) célja Az intézényi beutatása Minőségpolitika Küldetésnyilatkozat Intézényünk jövőképe Célok és feladatok A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos célok és feladatok Az intézény egyéb szakai, fejlesztési céljai és feladatai Intézényi inőségfejlesztési rendszer A vezetés elkötelezettsége A jogszerű űködés biztosítása Tervezés Vezetői ellenőrzés, értékelés Az intézényi inőségirányítási rendszer űködtetése Az intézény önértékelési rendszere A partnerkapcsolatok irányítása Kounikáció a partnerekkel Az intézény által azonosított partnerek igény-, elégedettség- és elégedetlenség érés rendszere Teljesítényértékelési rendszer Érvényességi kör Cél A vizsgálandó területek Felelősök és feladatköreik Feljegyzések Eljárási szabályok Eljárás Az IMIP érvényessége, felülvizsgálata Mellékletek (érőeszközök, sablonok)

3 1. Bevezetés 1.1. Az intézényi inőségirányítási progra (IMIP) célja A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. -a a következőket írja elő: (10) A közoktatási intézény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyaatos javítása, fejlesztése céljából eghatározza inőségpolitikáját. A inőségpolitika végrehajtása érdekében inőségfejlesztési rendszert épít ki és űködtet. A inőségpolitikát és inőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézény inőségirányítási prograjában kell eghatározni (a továbbiakban: intézényi inőségirányítási progra). Az intézényi inőségirányítási prograot az intézény je készíti el, és az alkalazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiui diákönkorányzat [Kt. 63. ] véleényét. Az intézényi inőségirányítási progra a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézényi inőségirányítási progra határozza eg az intézény űködésének hosszú távra szóló elveit és a egvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézényi inőségirányítási prograban eg kell határozni az intézény űködésének folyaatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, érési, értékelési feladatok végrehajtását.. Az intézényi inőségirányítási progranak tartalaznia kell az intézényben i feladatokat ellátók, továbbá az alkalazottak teljesítényértékelésének szepontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítényértékelés kiválóan alkalas, alkalas, kevéssé alkalas, illetve alkalatlan eredénnyel zárulhat. A inőségirányítási prograban rögzíteni kell a teljes körű intézényi önértékelés periódusát, ódszereit és a fenntartói inőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A inőségirányítási progra végrehajtása során figyelebe kell venni az országos érés és értékelés eredényeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleényének kikérésével évente értékeli az intézényi inőségirányítási progra végrehajtását, az országos érés, értékelés eredényeit, figyelebe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítényét. Az értékelés alapján eg kell határozni azokat az intézkedéseket, aelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézény szakai célkitűzései és az intézény űködése folyaatosan közeledjenek egyáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, valaint a javasolt intézkedéseket eg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos ódon nyilvánosságra kell hoznia Az intézényi beutatása Az intézény beutatása: Neve: Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézény Cíe: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 29. Tel./fax: E-ail: Fenntartója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkorányzata Az iskola képzési szerkezete: - 3 -

4 Szakiskolai képzés Általános képzés: évfolya Feladata az általánosan képző iseretek átadásán túl a szakai képzés előkészítése a tanulói és unkáltatói igényeknek egfelelő létszá ellett. Kieelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulók segítését, lehetővé téve a hiányos iseretek pótlását. A képzés keretében célunk az orientációs tárgyak segítségével a egalapozott szakaválasztás előkészítése. képzés: évfolya Az iskola képzési szerkezetéhez tartozó, a régió unkaerő igényeit figyelebevevő szakai képzés folytatása az alábbi szakákban: Bolti eladó Szakács Pincér Cukrász Szakközépiskolai képzés Célja az érettségire való felkészítés, valaint a szakai és a felsőfokú tanulányok előkészítése. Szak-középiskolai tanulóink a 12. évfolya végén érettségi vizsgát tesznek. Érettségire épülő szakképzés Az érettségivel rendelkező tanulók száára a unkaerő-piaci igényeknek egfelelően indítunk szakképző osztályokat az alábbi szakákban: Kereskedő Logisztikai ügyintéző Vendéglős Sütő és cukrászipari technikus 2. Minőségpolitika 2.1. Küldetésnyilatkozat Diákjaink koplex szeélyiségfejlesztése, piacképes tudáshoz juttatása. Iskolánk jellezően a nagykanizsai, illetve Nagykanizsa környéki szakunkás illetve középfokú végzettségű unkavállalók, alkalazottak gyerekeinek iskolája. Tanulóink többsége közepes társadali, illetve hátrányos helyzetű családokból kerül hozzánk, így kulturális attitűdjeik jórészt kialakulatlanok, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük gyenge, felkészültségük többnyire hiányos. Ezért száunkra a inőség ne a töeges továbbtanulást, hane az életvezetési és a kulturális képességek kialakítását, a középszintű érettségire való eredényes felkészítést, a szakai képzés egalapozását jelenti. Ugyanakkor készen állunk és képesek vagyunk a hozzánk kerülő esetenként jelentős száú jobb adottságú és felkészültségű tanulók agas szintű továbbfejlesztésére bárely területen. A sport területén célunk jó hagyoányaink egőrzése, így e területen a inőség egyrészt az egész diákság edzettségét, állóképességét jelenti. A inőség fontos összetevője a partnerek, indenekelőtt a szülők, a tanulók és a fenntartó elégedettségének elérése, egőrzése. Törekszünk ás fontos partnercsoportok, így a leendő unkáltatók, a képzésben velünk együttűködő szervezetek, a tanulóinknak helyet adó sportszervezetek, a szakai gyakorlatot biztosító cégek, és saját testületünk elégedettségére is

5 2.2. Intézényünk jövőképe Jó hangulatú középiskolát akarunk egtereteni, ahol eredényes tanári tanulói tevékenység folyik. Olyan iskolát szeretnénk kialakítani, ahol a jó közérzet legfontosabb alapja a közösen végzett unka eredényessége. Célunk, hogy az eredényes nevelőunka és közös tevékenység nyoán a tanulók ellett a nevelők és a ne pedagógus alkalazottak is otthonosan érezhessék agukat intézényünkben. Intézényünk arra törekszik, hogy a törvényi változásokhoz rugalasan alkalazkodó tartali és szervezeti szabályozást valósítson eg. Minőségpolitikánk legyen nyitott, átlátható partnereink és a fenntartó száára. Vállaljuk, hogy partnereink igényeinek figyelebevételével fejlesztjük oktató-nevelő unkánkat. Fokozatosan igyekszünk növelni a hatékonyságot. Fő célkitűzésünk, hogy a középiskolai korosztály sokoldalú oktatása, nevelése, fejlesztése valósuljon eg a szabályozott és rendszeresen ellenőrzött intézényi folyaatok és törvényi előírások keretei között. 3. Célok és feladatok 3.1. A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos célok és feladatok Iskolafenntartónk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkorányzata október 27-én elfogadta az Önkorányzati Minőségirányítási Prograot. Saját prograunk legfőbb célja, hogy a fenntartói szándékok és elvárások érvényesülését biztosítsuk. A fenntartónak az intézényrendszerrel, intézényekkel kapcsolatos elvei: az átjárhatóság elve (intézényeken belül, intézények, intézénytípusok között) az egész életen át tanulás egalapozása a kulcskopetenciák fejlesztése révén, elyek képessé teszik a fiatalokat új iseretek, szakák elsajátítására, egkönnyítve ezáltal a unkaerő-piaci obilitást az inforációs és kounikációs technológiák alkalazása az intézények inforatikai prograjának összehangolásával az európai dienzió tudatosítása(a nyelvtanulás hatékonyságának növelése, a nezetközi kapcsolatok erősítése és szélesítése, elyek által kialakítható a ás kultúrák iránti fogékonyság és az európai identitás) az oktatási esélyegyenlőtlenség érséklése (a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának egteretése, az oktatásban érvényesülő hátrányos egkülönböztetés felszáolása, hatékony gyerek-és ifjúságvédele) az oktatás inőségének fejlesztése (intézényi önértékelés, a hozzáadott pedagógiai érték érése) a pedagógus szaka fejlődésének táogatása az oktatás tárgyi feltételeinek javítása a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása a űvészeti képzés biztosítása alapfokon az egészségnevelés A fenntartó elvárásai a középfokú nevelés-oktatás, szakképzés területén az intézény inőségirányítási rendszerének kidolgozása, a progra elkészítése - 5 -

6 a pedagógiai progra felülvizsgálata a inőségirányítási rendszer stratégiai tervének évenkénti lebontása a közisereti tantárgyak oktatási színvonalának eelése, alapkészségek fejlesztése a tehetségekkel, a hátrányos helyzetűekkel, az etnikai kisebbségekhez tartozókkal való foglalkozás a beiskolázás tudatos tervezése, a pályaorientáció, a pályaválasztás segítése a folyaatos, évenként tervezett belső ellenőrzés, érés-értékelés a szakképzési aktuális célok egiserése, feladatokká bontása, beépítése az intézény unkájába a képzésben érdekelt szociális partnerekkel való együttűködés a gyengébb képességű, illetve otivációhiányos tanulók száára a hátrányok csökkentésére speciális progra kidolgozása és alkalazása szükséges (tanulási ódszertan, felzárkóztató képzés) Az iskolánkkal szeben egfogalazott fenntartói elvárások: a leorzsolódás csökkentése az OSZTV-n és az SZKTV-n résztvevők eredényességének javítása a digitális iserethordozók nagyobb értékű használata a szakképzésben a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. Az iskolánkkal kapcsolatban kieelt teljesítényutatók: az érettségi és a szakai vizsga eredények, a szakképzett fiatalok elhelyezkedése szakájukban, hazai, nezetközi versenyeken elért eredények, A fenntartó elvárásai az intézényvezetés felelősségi körébe tartozó egyéb inőségszepontokkal kapcsolatban a vevői igények felérése (vevő: diák, szülő, fenntartó, beszállítók, helyi állapolgárok, unkaerőpiac ) a inőség-célok eghatározása külső kounikáció belső kounikáció a inőségellenőrzési rendszer kidolgozása, folyaatos végrehajtása a ne-egfelelőség esetén alkalazandó eljárások kidolgozása, alkalazása (panaszkezelés) 3.2. Az intézény egyéb szakai, fejlesztési céljai és feladatai Intézényi inőségcéljainkat inőségpolitikai nyilatkozatunkkal, a fenntartó elvárásaival és a inőségfejlesztési eljárás során nevelőtestületünk által eghatározott kulcsfolyaatainkkal összhangban állapítjuk eg. Intézényünk fontos célkitűzése partnereink egelégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk eredényességének folyaatos fenntartása. Törekszünk az oktatási piacon elfoglalt helyünk egőrzésére, lehetőség szerinti növekvő részesedés egszerzésére. A célkitűzések egvalósítása érdekében olyan hatásos inőségirányítási rendszert kívánunk bevezetni és űködtetni, aely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan inőségét, folyaatos fejlesztését, s ennek következtében partnereink egelégedettségét

7 Iskolánk inőségcéljai: Középtávú pedagógiai célok és prioritások Szakközépiskolai érettségizettjeink indegyike rendelkezzen olyan biztos iseretekkel, készségekkel és képességekkel, hogy képes legyen bekapcsolódni a szakirányú felsőoktatásba, vagy a középiskolai szakképzésbe. Érettségi utáni szakképzésünk, illetve 10. osztály elvégzését követő szakiskolai képzésünk nyújtson EU szintű szakképzést, biztosítva tanulóink unkaerő piaci elhelyezkedését. Tanulóink indegyike sajátítsa el az eberek közötti kapcsolatokhoz, a közösségben éléshez szükséges viselkedési és agatartási forákat. Mindegyik tanulónknak legyen elképzelése saját tanulányi céljait, közelebbi és távolabbi jövőjét, karrierjét, életvezetését illetően. Iskolánkban ne legyen alap panaszra a közoktatási jogszabályok, belső szabályzatok elérhetőségére, az inforációk áralására. A tanulók, a szülők és a pedagógusok körében őrizzük eg az eddig elért elégedettségi szintet, iközben javítsuk a nevelő és a tanulányi unka eredényességét. Külső partnereink körében őrizzük eg az eddig kialakított kapcsolatokat, azok szintjét Iskolai és egyéni tanári értékelési rendszerünket rendszeresen és eredényesen űködtessük. Tehetség kibontakoztatása inél több tanulónál legyen lehetőség az adottságok, képességek, érdeklődés felérésével. Megvalósuljon oktatási-nevelési eredényeink közzététele. A szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel, vagy beilleszkedési, agatartási zavarral küzdő tanulóink hátránykopenzációja, szoros és folyaatos partneri együttűködéssel történjen. A gyerek- és ifjúságvédeli feladatok folyaatos ellátása. Az iskolai hagyoányaink erősítése közös prograok szervezésével. Az iskolai szolgáltatásaink inőségének folyaatos javítása, fejlesztése a partneri elégedettségi utatók és elvárások alapján. A Szakiskolai Fejlesztési Prograban való eredényes részvétel A űvelődésre, az élethosszig tartó tanulásra képes tanulói agatartás kialakítása A viselkedéskultúra fejlesztése, a kounikációs képesség javítása A fogyasztói társadaloban való eligazodás képességének fejlesztése a diákságban A probléaegoldó gondolkodásra nevelés A toleráns, a ás világszeléletű ebertársainkkal szebeni kulturált viselkedés elsajátíttatása Szervezeti célok Rendszerszelélet kialakítása, az intézényi folyaatok szabályozása: a stratégiai tervezési folyaat, az intézényi önértékelés, a partneri kapcsolatok, a külső, belső képzések, a beiskolázás, a vizsgarendszer szabályozása. Céljaink elérésének alapfeltétele a pedagógusok, alkalazottak és az iskolavezetés közös értékrendet képviselő tevékenysége. Az iskolavezetés felelőssége a hatékony erőforrás gazdálkodás. Minden pedagógusnak és unkatársnak a feladata és a felelőssége legyen pontosan eghatározva, ait értékeléskor száon lehet kérni

8 A inőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat végző szeélyek egfelelő inőségügyi továbbképzésen való részvétele. Intézényünkben űködjön olyan diák-önkorányzat, aely képviselőin keresztül aktívan részt vesz az intézényi és a fenntartói döntés-előkészítésben, és legitien képviselje a diákság érdekeit. Szorosabban együtt kell űködni a szakai szervezetekkel, a hasonló profilú iskolákkal, különösen a gyakorlati képzés területén, valaint a unkaerő-piaci igények kielégítése érdekében a gazdasági kaarákkal, unkaadó szervezetekkel. Aktuális célok Minőségi céljaink egfogalazásához széleskörű inforáció-gyűjtést végeztünk Az így kapott adatok feldolgozása után, eghatároztuk céllistánkat és ennek elérésére feladat terveket dolgoztunk ki. Legfontosabb célkitűzéseink: Az oktatási-nevelési tevékenység területén Az oktatás inőségének fejlesztése o a tanulási nehézségekkel küszködő diákok táogatásának fokozása o a tanulányi versenyek eredényességének növelése o a tanterek technikai felszereltségének javítás A nevelési tevékenység hatékonyságának fokozása - a tanulók neveltségi szintjének eelése A unkaerő gazdálkodás területén (szervezeti célok) A gyenge csapatszelle javítása A zavaros szervezeti struktúra felszáolása A szeélyes stagnálás, a perspektíva hiányának érséklése (ösztönző értékelési rendszer kidolgozása) 4. Intézényi inőségfejlesztési rendszer 4.1. A vezetés elkötelezettsége Az iskola vezetése ezt a inőségirányítási rendszert a nagykanizsai Dr Mező Ferenc - Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry Tagintézénye pedagógiai szolgáltatásaira vezette be. Minőségirányítási rendszerünket a Közoktatási Törvény 40. és a fenntartói inőségirányítási progra követelényeinek egfelelően dolgoztuk ki. Az intézényvezetés vállalja, hogy a kiépített és űködtetett MIR-t fenntartja és folyaatosan űködteti a partneri elégedettség egtartása és javítása céljából. Az iskola ja és felső vezetése biztosítja az intézény használói száára, hogy az intézény űködését szabályozó jogi dokuentuok hozzáférhetők legyenek, azokat az intézény alkalazottjai iserjék és betartsák. Az iskola vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: a partneri igények tudatosításában, a inőségpolitika betartásában, a inőségcélok elérésében, a inőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában, a rendszer űködéséhez szükséges erőforrások biztosításában

9 Az iskola sége és inden dolgozója elkötelezett a inőségi unka iránt, felelősséget viselnek a inőségpolitika egvalósításáért, a inőségcélok eléréséért, a inőségügyi rendszer űködéséért A jogszerű űködés biztosítása Az intézényünk jogszerű űködését eghatározó dokuentuok: Közoktatási Törvény, Korányrendelet az érettségi és szakai vizsga szabályzatának kiadásáról, Közalkalazottak jogállásáról szóló törvény, ÖMIP Nagykanizsa és Térsége TISZK inőségirányítási kézikönyve Intézényünk Alapító Okirata, Intézényünk Pedagógiai Prograja, IMIP Kollektív Szerződés Az iskola Szervezeti Működési Szabályzata, Az iskolai Házirend, A Diákönkorányzat űködési szabályzata. A dokuentuok hozzáférhetősége Az iskolai életet eghatározó törvényeket és jogszabályokat a tanáriban, az intézényvezetés tagjainál és az inforációs központban őrizzük, és az iskola honlapján is egtekinthetők. A Házirendet inden tanulónk egkapja. Egyéb belső dokuentuainkat az ságon, az inforációs központban és az érintett belső szervezetnél helyezzük el. Minden dokuentuunk egtalálható az iskola belső hálózatán. Törvényesség betartásának folyaata Az intézény belső dokuentuainak elkészítéséért az intézény a felelős, elyeket az általa egbízott szeély, vagy csoport készíti el. Véleényezi: az intézény az idevonatkozó törvények által eghatározott szervezetek. Jóváhagyja: az intézény je a Belső ellenőrzési szabályzatban eghatározottak alapján fenntartó a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek alapján. az idevonatkozó törvények által eghatározott szervezetek. Ellenőrzi: az intézény je a Belső ellenőrzési szabályzatban eghatározottak alapján a fenntartó az ÖMIP alapján Tervezés A vezetés feladatai Az intézény inek körét, az egyes k feladatait és hatáskörét az SZMSZ tartalazza. Az intézény inőségfejlesztő unkája szepontjából eghatározó a k inőség iránti elkötelezettsége. Ez az elkötelezettség a stratégia-alkotásban, a példautatásban és az irányítási rendszer űködtetésében nyilvánul eg. A vezetés feladatai az alábbi területeken jelennek eg: - 9 -

10 A tervezésben A tervezés alapját képező elezéseket sokoldalú inforáció alapján, körültekintéssel készíti el. A stratégiai célok kialakításához érlegelhető döntési alternatívákat, javaslatokat készít elő. A tervező unka egyes feladatait delegálja, a tervezési folyaatot irányítja, koordinálja. A rövid távú tervezéssel és az operatív döntéshozatal során is biztosítja a célorientált űködést. Megszervezi, illetve elvégzi a pedagógiai progra intézkedési tervekre, éves unkatervekre történő lebontását, űködteti a egvalósítás folyaatait. Megszervezi és űködteti a nevelési-oktatási folyaat eredényességének érését, értékelését. Figyeleel kíséri a jogi szabályozásokat, illetve biztosítja az intézényben folyó tervező és végrehajtó unka jogszabályi egfelelőségét. A űködtetésben Kialakítja azt a szervezeti felépítést, azokat a felelősségi- és hatásköröket, aelyek lehetővé teszik a feladatok optiális egoldását. A szervezetet egyértelű feladatokkal, szabályozókkal űködteti, a teljesítényeket visszajelzi, érde szerint értékeli. Biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges anyagi forrásokat, inforációkat, szeélyi és képzettségi követelényeket. A vezetés eredényességének és hatékonyságának növelése érdekében felülvizsgálja, egújítja alkalazott ódszereit. Együttűködés a közvetlen és közvetett partnerekkel Az intézény képviseletével összefüggő kapcsolatai révén aktív részese a partnerlista összeállításának. Feladatkörhöz tartozóan szeélyes résztvevője a partnerkapcsolatok kialakításának és űködtetésének, az egyes partnercsoportok képviselőivel történő kapcsolattartásnak. Aktívan részt vesz az intézény szakai fejlődését, a inőségfejlesztést, a környezet és a űködés fejlesztését szolgáló partnerkapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, illetve táogat ilyen törekvéseket. A szervezetfejlesztésben Az intézény tervszerű űködése érdekében példautatással és eggyőzéssel képviseli az intézény stratégiai céljait. A szervezet tagjait segítség nyújtásával, táogatással a feladatok egoldására, az intézényi és a saját célok elérésére tudja hangolni. Táogatja az innovációkat, fejlesztéseket, szeélyesen is kezdeényez ilyeneket. Visszajelzésekkel, értékelésekkel, eliserésekkel és erre irányuló javaslatokkal hozzájárul az elégedettség és a teljesítények növeléséhez. Az intézény terveit és ezzel együtt tervezési feladatait az alábbi struktúra foglalja össze: Stratégiai tervek: Pedagógiai Progra Minőségirányítási Progra SzMSz

11 Házirend Operatív tervek fejlesztési (projekt-, intézkedési-) tervek tanévi unkatervek pedagógiai tervek(tanenetek, csoport-tervek) belső szabályzatok, illetve i utasítások Stratégiai tervezés Az intézényi stratégiai tervezés je és felelőse az. Intézényünkben a stratégiai dokuentuok (Pedagógiai Progra, Szervezeti Működési Szabályzat, Minőségirányítási Progra, Házirend) elkészítése és felülvizsgálata a vezetés feladata. A felülvizsgálatra kétévente kerül sor. (A inőségirányítási progra készítését, felülvizsgálatát, felújítását a inőségirányítási csoport végzi.) Operatív tervezés Iskolánkban az éves unkatervet az iskolavezetés készíti el. Az éves unkaterv a tanév során az operatív feladatok végrehajtásánál folyaatosan használandó unkaeszköz, illetve év végén az értékelés segédeszköze. Az éves unkaterv elkészítésének szepontjai: a fenntartó döntései és elvárásai, pedagógiai prograunk céljai, inőségpolitikánk és inőségcéljaink, közvetlen és közvetett partnereink igényei, a tanév rendjéről szóló OM rendelet, a rendelkezésünkre álló tárgyi és szeélyi feltételek. Az iskolavezetés által készített unkaterv kiegészül az alábbi tervekkel és szabályzatokkal: unkaközösségi unkatervek, a diákönkorányzat unkaterve, az iskolai inőségirányítás intézkedési terve, pénzügyi gazdálkodási terv, unkaerő gazdálkodási terv, ellenőrzési terv, továbbképzési terv, beiskolázási terv, eszközfejlesztési terv, unkavédeli szabályzat, tankönyvrendelési szabályzat Vezetői ellenőrzés, értékelés Cél: A unkatársak száára világos i ellenőrzési rendszer kialakítása, az ellenőrzések során nyert inforációk felhasználása, a következő lépések eghatározása

12 Ellenőrzés Az iskolai szabályoknak, jogszabályi előírásoknak (noráknak) való egfelelés, a feladatok ellátásával kapcsolatban a szeélyi felelősség egállapítása. Értékelés: A kitűzött célok és az elért eredények összevetése. Az értékelés célja az eredényesség szábavétele, a hibák javítása, az iskola funkciók eleeinek eredényes fejlesztése, a inőségi céloknak való egfelelés. A i ellenőrzés alapelveit az SZMSZ és az éves unkaterv egfelelő fejezetei tartalazzák. Az ellenőrzés a indenkori éves unkatervben egfogalazott ellenőrzési terv alapján történik Az intézényi inőségirányítási rendszer űködtetése A inőségfejlesztési unka célja: A Pedagógiai Prograban egfogalazott alapelvek, célok és feladatok összehangolt inőségi tervezése, elvégzése a közvetlen partnerek elvárásainak egfelelő szinten. A PDCA ciklus logikája alapján ezek folyaatos fejlesztése A inőségfejlesztési unka irányítása A inőségfejlesztési unka irányítója az iskola ja. A inőségügyi tevékenység operatív je az iskolai inőségirányítási csoport. Az iskolai inőségvezetési csoportnak 5 tagja van. A csoport a feladatokat egosztva, havonta ülésezve űködik A inőségfejlesztési unka főbb lépései: az intézényi inőségirányítási progra karbantartása, a inőségcélok egvalósulásának figyeleel kisérése, segítése, a inőségvezetési csoport éves unkatervének elkészítése, az intézkedési tervek végrehajtásának gondozása, a szakai unkaközösségek, int vertikális inőségi körök unkájának segítése, a nevelőtestület igénye szerint horizontális inőségi körök szervezése a felerülő probléákra, a horizontális inőségi körök unkájának segítése, a testületi önértékelések előkészítése, az önértékelések szervezése az iskolavezetéssel együttűködve, az egyéni tanári értékelések előkészítése, igény szerint további folyaatszabályozások készítése, inőségügyi adinisztráció Az iskolai inőségügyi dokuentáció Az iskolai inőségügyi dokuentáció részei: az Intézényi Minőségirányítási Progra, az iskolai inőségfejlesztési stratégia

13 a inőségvezetési csoport eghatározása, a táogató csoport eghatározása, az iskolai kulcsfolyaatok eghatározása, a inőségvezetési csoport éves unkaterve, az egyéni tanári értékelés szepontsora, a COMENIUS I: progra során készült unkajelentések, a partneri igény elégedettség és elégedetlenségi vizsgálatok anyaga, a partneri vizsgálatok feldolgozása, a horizontális inőségi körök jelentései, a inőségügyi tevékenység során készült intézkedési tervek, a inőségügyi tevékenység során készült folyaat leírások, az intézényi önértékelések anyaga, a unkaközösségek fejlesztési tervei, a unkaközösségek éves unka tervei, a unkaközösségek által rögzített inőségügyi adatok, az osztályfőnökök által rögzített inőségügyi adatok. A inőségügyi dokuentációt általában a inőségvezetési csoport őrzi. A dokuentálás felelőse a inőségügyi. A szakai unkaközösségek, int vertikális inőségi körök által rögzített adatokat a szakai unkaközösség je őrzi. Az osztályfőnök által rögzített adatokat az osztályfőnök őrzi. Az egyéni tanári értékelés során született teljes dokuentációt az iseri és őrzi Az eberi erőforrások biztosítása és fejlesztése A unkaerő felvétele (kiválasztási és betanulási rend űködtetése) Iskolánkban a unkaerő felvétele a unkaerő felvételi terv, illetve esélyegyenlőségi terv alapján történik. Az iskola kidolgozza az új unkatársak felvételének és betanításának rendjét annak érdekében, hogy a dolgozók kiválasztása egységes szepontrendszer szerint történjen, illetve biztosított legyen, hogy az új unkatársak egiserjék az intézényi hagyoányokat, a közösen kialakított és elfogadott értékeket, valaint a biztonságos unkavégzés szabályait és feltételeit. A felvételről az iskola ja dönt. Az döntésének előkészítésébe bevonja a területileg illetékes helyetteseket, pedagógusok esetén az illetékes szakai unkaközösség t, illetve a gazdasági titkárt. Továbbképzési rendszer A unkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket jogszabályok rögzítik. Ezen felül a pedagógus dolgozók egyéni karriertervet készítenek jövőképükről, a szeélyes fejlődésüket biztosító képzési igényükről. A ne pedagógus dolgozók esetében a gazdasági titkár egyeztet a dolgozókkal a képzési igényeikkel kapcsolatban. Intézényünkben a továbbképzési táogatás felhasználása a továbbképzési progra szerint történik. A továbbképzési prograhoz évente a lehetőségeknek egfelelően beiskolázási tervet készítünk. A továbbképzési progra alapelvei: elsőbbséget élveznek az aktuális pedagógiai feladataink (felkészítés a kétszintű érettségire, felkészülés a vizsgáztatásra, felkészítés a inőségügyi tevékenységre,

14 felkészítés a káros szenvedélyekkel való foglalkozásra) egoldásához szükséges tanfolyai képzések, következnek a nevelői, szaktanári kopetenciát fejlesztő képzések, a beiskolázásnál előnyt élveznek a továbbképzési kötelezettségüket ég ne teljesített kollégák. Az éves unkatervek a nevelési értekezleti téák, vagy unkaközösségi továbbképzések forájában tartalazzák azokat a belső továbbképzéseket, aelyeket az aktuális feladatok, vagy fejlesztési célok indokolnak. Ne táogatjuk az ún. diploaszerző továbbképzéseket, illetve a unkakör betöltéséhez szükséges képzettség egszerzését. Ösztönző rendszer Ösztönzésként a kieelt unkavégzésért járó kereset kiegészítést tudjuk szétosztani. A inőségi bérpótlékot a inőségügyi tevékenység, illetve a inőségcélok egvalósulását szolgáló tevékenység eliserésére fordítjuk. A kereset kiegészítés, a jutalazás főbb szepontjai: - az egyéni teljesítényértékelés eredényei, - az iskolavezetés évi egállapításai, - az évben nyújtott kieelkedő többlet teljesítény. Iskolánk vezetése nagy gondot fordít az érdees kollégák külső eliserésre, jutalazásra való felterjesztésére. Városi, egyei, országos pedagógiai díjakra történő felterjesztés az feladata. Javaslatát az iskolavezetéssel, érdekvédeli szervezettekkel egyezteti. Az javasolja, és véleényezésével táogatja a kollégák országos szakai szervezetekbe, vizsgáztatói, szakértői névjegyzékbe történő pályázatát. Az ösztönzi és a lehetőségekhez képest anyagilag táogatja a kollégák részvételét hazai és külföldi szakai prograokon Az egyéb erőforrások biztosítása és hatékony felhasználása A gazdasági erőforrások biztosítása A Pedagógiai Progra egvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi tervezést az és gazdasági titkár végzi az éves költségvetési terv készítés kapcsán. Az intézény gazdasági és pénzügyi folyaatai az érvényes pénzügyi és száviteli törvények, önkorányzati rendeletek alapján űködnek. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása A űködéshez szükséges, de hiányzó, vagy fejlesztendő infrastruktúra és tárgyi eszközök biztosítását a költségvetés készítésekor tervezi eg az iskolavezetés, felelőse az. Az elfogadott költségvetés alapján történhet eg a beszerzés, a unkaközösség-k javaslatára. A rendszeres iskolabejárás során a gazdasági titkár szeélyesen ellenőrzi az épület és az eszközök állagát, biztonságát. Munkakörnyezet biztosítása A hatékony űködéshez szükséges rend, tisztaság biztosításának fontos eszköze a i, tanári és tanulói ügyelet, valaint a portai szolgálat

15 Az intézény ellenőrzési, érési és értékelési feladatai Ellenőrzés és értékelés A fogalak között jelentős átfedés van, azonban égse azonosak. Az értékelést az alábbiak különböztetik eg az ellenőrzéstől: Az értékelés középpontjában inden esetben az eredényesség és a inőség áll, célja ezek javítása, az iskola egészének vagy egyes eleeinek, funkcióinak a fejlesztése. Az értékelés az ellenőrzéssel szeben ne szabályoknak való egfelelés, hane az eredényesség és a inőség vizsgálatára irányul. Az értékelés eredényei ne csak néhány felelős szeély érdeklődésére tarthatnak száot, int az ellenőrzés esetében, ezért az értékelés gyakran nyilvános. Értékelés és inőségbiztosítás Az értékelés legfontosabb funkciója a inőség biztosítása és fejlesztése, égse azonos fogalak. A inőségbiztosítás tágabb fogalo: Minőségbiztosítás az iskola egyes eleeinek űködésébe beépülve folyaatosan elősegíti a inőségi elvek érvényre jutását. Azaz ne csak vizsgák idején értékeljünk, hane a szervezeti űködés és a pedagógiai folyaat inden pontján. Ennek érdekében az intézény elkészíti az indikátorrendszerét. Mérés Az intézényi unka ellenőrzésének, értékelésének egyik legfontosabb eszköze. A tantárgyi érések ellett egyre több lehetőség van kipróbált érési eszközökkel pedagógiai érések elvégzésére is. Több ponton elvégzett éréssel becsülhető az ún. hozzáadott pedagógiai érték. Ellenőrzés Az iskolai szabályoknak (noráknak) való egfelelés. Értékelés A kitűzött célok és az elért eredények összevetése Az ellenőrzött, ért területek: (A pedagógiai ellenőrzés főbb szepontjai) egfelelés pedagógia prograunknak, helyi tantervünknek, kulcsfolyaataink alakulása, inőségcéljaink egvalósulása, a unkaköri leírások teljesítése. Ellenőrzési-értékelési rendszerünk rövid távú céljai: a pillanatnyi teljesítény javítása az erősségek kihasználásával, a gyengeségekre utaló visszajelzésekkel és annak egvitatásával, hogyan lehet ezeken úrrá az egyén, a testület; az egyéni képességek felszínre hozása és hasznosítása, az ehhez szükséges oktatásiképzési szükségletek és lehetőségek összhangba hozása. Ellenőrzési-értékelési rendszerünk hosszú távú céljai: az intézény céljainak eredényes egvalósítását az optiális eberi erőforrás kihasználását segíti; pontos, tárgyilagos adatokat biztosít a inőségi unka eliseréséhez

16 Ellenőrzési-értékelési rendszerünk egyéb céljai: a felelősség-hatáskör pontos eghatározása alapján az elvárások egyértelűbb egfogalazását segíti; egbízható inforációt nyújt a tényleges teljesítényekről, a eglévő tartalékokról; javítja a unkahelyi légkört a hitelesebb kounikációval, az inforációáralás inőségének javításával, fokozódik az együttűködési készség és indezekkel együtt az egyéni és az intézényi stratégiai célok összhangját biztosítja. Folyaatos fejlesztés képessége A folyaatos fejlesztés képessége teszi lehetővé, hogy az intézény sikeresen tudjon alkalazkodni a folyaatosan változó külső és belső elvárásokhoz. A képességet az határozza eg, hogy a szervezet egésze, annak csoportjai, a teaek és az egyének szintjén ennyire vált napi gyakorlattá a folyaatos fejlesztés. Ezek alapján a folyaatos fejlesztés képessége: a partnerek és a folyaatok szabályozásából szárazó adatok elezésére épülő, a unkatársak ódszertani felkészültségén és bevonásán alapuló, következetes szervezet- és űködésfejlesztési unka képességét jelenti Az intézény önértékelési rendszere Az eljárás célja az intézény adottságainak, eredényeinek felérése, azok értékelése, a szükséges beavatkozások elvégzése. Az értékelés 5 évente történik eg, az egyes i ciklusok utolsó évének a 2. félévben. Iskolánk az EFQM (European Foundation for Quality Manageent) odellt adaptálta az önértékeléshez, a odellt az alábbi táblázat utatja: Vezetés 10% (100 pont) Dolgozók irányítása 9% (90 pont) Iskolapolitika stratégia 8% (80 pont) és Folyaatok 14% (140 pont) Dolgozói elégedettség 9% (90 pont) Partneri elégedettség 20% (200 pont) Oktatási, nevelési eredények 15% (150 pont) Erőforrások 9% (90 pont) Társadali kihatás 6% (60 pont) Adottságok 50% (500 pont) Eredények 50% (500 pont) Az önértékelés lebonyolítása Az irányított önértékelés évében az a inőségügyi egyetértésével - január 15-ig egbízza az önértékelést lebonyolító tea tagjait. A tea je a inőségügyi. A tea február 15-ig áttekinti az önértékelés eszközeit (kérdőívek, adatok, pontszáítási ódszerek) előkészíti a szükséges ódosításokat és jóváhagyás véget a tantestület elé

17 terjeszti. A érőeszközöknek ki kell elégíteni az eljárás céljában eghatározott követelényeket. A tantestületi értekezlet egszervezése és lebonyolítása a inőségügyi a feladata. Az egyes területek értékeléséhez szükséges érések elvégzése, adatgyűjtések és a pontok kiszáítása a tea feladata. Ezt a unkát a inőségügyi koordinálja, határidő ájus 15. Az egyes területek pontértékének eghatározása után a tea egy összegző jelentést készít Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésről cíel. Ebben inden területen ki kell térni az intézény erősségeire, illetve fejlesztendő területeire. Az összefoglaló jelentést a inőségügyi tantestületi értekezleten terjeszti a tantestület elé. Elezés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal. A tantestület által egvitatott és jóváhagyott összefoglaló jelentés és a Pedagógiai Progra összehasonlító elezése a tea feladata. Az összehasonlító elezés eredényeképpen a tea fogalazza eg és rangsorolja az intézény előtt álló legfontosabb fejlesztendő területeket, illetve tegyen javaslatot a szükséges intézkedésekre a fejlesztendő területek, szükséges intézkedések cíű feljegyzésben. A tea által elkészített feljegyzést a júniusi tantestületi értekezleten vitatja eg és hagyja jóvá a tantestület. A hatékony tantestületi értekezlet előkészítése és a egszervezése a inőségügyi feladata. Az Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésről és a fejlesztendő területek, szükséges intézkedések nyilvánosságra hozataláról a inőségügyi gondoskodik A partnerkapcsolatok irányítása Az intézény űködésének lételee a partnerközpontúság. Egyik oldalról partnereink biztosítják száunkra a űködéshez a forrásokat. Partnereinktől kapunk otivációt újabb projektekhez, illetve segítséget az új utak felkutatásához, az eszközök biztosításához. Másik oldalról partnereink igényei, visszajelzései útutatók száunkra unkánk értékeléséhez, a kudarcok felszáolásához, illetve a sikeres tevékenységek folytatásához. Feladatunk a bővülő partnerazonosítás folyaatos rögzítése, a partneri igények érése rendjének kialakítása. Partnereink azonosítása Partnerazonosítási szabályzatunk főbb pontjai: iskolánkban a partnerek azonosítását a inőség biztosítási csoport végzi, a csoport együttűködik az iskolavezetéssel, az iskola unkatársi csoportjaival, a csoport évente felülvizsgálja és pontosítja a partnerlistát, a lista a partner képviselőjének nevét is tartalazza, a lista aktuális állapotát évente nyilvánosságra hozzuk a testület előtt. Partnerlistánk speciális vonása, hogy a változatos képzési irányok iatt speciális csoportokat is tartalaz. Ezen csoportok:

18 a szakképzésben részt vevő tanulóink száára gyakorlati oktatást biztosító vállalatok, egyben potenciális unkaadók, a diákjaink rendszeres sportolását egoldó sportegyesületek, Közvetlen partnereink: a fenntartó Önkorányzat Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. az intézény alkalazotti köre a diákok a szülők gyakorlati unkahelyeket biztosító vállalatok, vállalkozások Közvetett partnereink: A Korányhivatallal, int irányító és ellenőrző hatóság. Magyar Kereskedeli és Iparkaara Földűvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériu, Képzési és Szaktanácsadási Intézete Városi Családsegítő Szolgálat Sportegyesületek, ahol diákjaink egyesületi tagok űvészeti csoportok, ahol diákjaink tagok az intézénnyel kapcsolatban álló helyi és környékbeli általános iskolák, int a bejövő tanulók kibocsátó intézényei (egelőző iskolafokozat) következő iskolafokozat testvériskolák (Csáktornya, Opatija, Kézdivásárhely) Az új szelleű kultúrált kereskedeleért Alapítvány DSE Iskolaorvos Iskolai védőnő Kounikáció a partnerekkel A pedagógusok tájékoztatása: nevelőtestületi értekezletek, egbeszélések, kibővített i értekezlet (a unkaközösség k tájékoztatásai) belső Internet hálózat, írásos tájékoztatások, alkali egbeszélések. unkaközösségi egbeszélés A egbeszélésekről feljegyzés készül, elyet nyilvánosságra kell hozni, illetve iktatni kell. A tantestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. A tanulók tájékoztatása: tájékoztatás illetve véleénykérés a diákönkorányzaton keresztül, tájékoztatás illetve véleénykérés az osztályfőnökön keresztül, a nevelő-oktató unka során felerülő alkali egbeszélések. DÖK egbeszélés Diákközgyűlés

19 A szülők tájékoztatása: Igazgatói, tanári fogadó órák, szülői értekezletek, fogadónapok, a Szülői Munkaközösség ülései, igény szerinti alkali egbeszélések. iskolai rendezvények (tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, szalagavató, ballagás stb.) Egyéb partnerekkel kapcsolatos kounikáció: évi rendszeres partneri fóru, (szülői, unkáltatói) a képviselők eghívása ünnepélyeinkre, rendezvényeinkre, a közös tevékenység során adódó alkali egbeszélések, igény és elégedettségi felérések, ezeket követő visszajelzések Az intézény által azonosított partnerek igény-, elégedettség- és elégedetlenség érés rendszere Az eljárás célja felérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, valaint a érési eredények alapján elvégezni a szükséges beavatkozásokat. Az eljárás agában foglalja a partnerazonosítás frissítését a felérés lebonyolítását intézkedési terv készítését a beavatkozás ellenőrzését A Minőségirányítási kézikönyv részletesen eghatározza az egyes partnereket, az egyes partnereknél alkalazandó ódszert és eszközt, a érés gyakoriságát, a érés tartali szepontjait és az iskolai kapcsolattartó szeélyét. A partneri igényfelérést a inőségbiztosítási csoport szervezi, együttűködve az iskolavezetéssel, bevonva a nevelőtestület és a unkatársi kör tagjait. Az adatfelvétel során keletkezett eredeti dokuentuokat 3 évig őrizzük. Az adatok felvételét inden esetben adatfeldolgozás követi. Az adatfeldolgozás után elezést kell készíteni a vizsgálat eredényeiről. A vizsgálat szepontjai: az igények kieelése, az elégedettség és az elégedetlenség területeinek egállapítása, összehasonlítás a korábbi vizsgálatokkal, tendenciák egállapítása. Partneri igény és elégedettség érés rendszere Felérésben résztvevő Felérés ódszere Felérés gyakorisága, Mérésre vonatkozó írásos szabályozás partneri kör időpontja egnevezése Alkalazottak Klíateszt, 5év IMIP kérdőív 2,5 év Szülők kérdőív 2,5 év IMIP A kapott inforációk felhasználásának helye, ódja Figyelebe vétele az intézényi önértékelésnél

20 Tanulók kérdőív 2,5 év IMIP Munkáltatók kérdőív 2,5 év IMIP 4.4. Teljesítényértékelési rendszer Intézényi i feladatokat ellátók és pedagógus unkakörben foglalkoztatottak teljesítényértékelési eljárása Érvényességi kör Valaennyi, az intézényben pedagógus unkakörben foglalkoztatott ( és ne ) szeély Cél A közoktatási törvény 40. -a által előírt rendszer űködtetése. A pedagógusok (k és ne k) teljesítényértékelésének elvégzése, ez alapján folyaatos visszajelzés a pedagógusoknak, valaint az erre a rendszerre épülő egyéb rendszerek (egyéb iskolai szabályzatokban rögzített) száára adatszolgáltatás. Az értékelés elsődleges célja: az egyéni és az intézényi unka inőségi javítása; javuljon a pedagógusok egyéni teljesíténye; erősödjön a szeélyi álloány teljesítényelvű szelélete; a pedagógusokkal szeben táasztott szakai elvárásokat száonkérhető ódon határozzák eg; egvalósuljanak a kieelt (iskolai) célok; az eberi erőforrással való hatékonyabb és eredényesebb gazdálkodás valósuljon eg; növekedjen a i tevékenységben a szeélyzeti feladatok súlya; rendszeres legyen a teljesítényérés; váljanak rendszeressé a unkatársaktól jövő visszajelzések; javuljon a pedagógusok otiváltsága; erősödjön a k stratégiai gondolkodásódja; fejlődjön a feladat-centrikus szelélet; inden képet alkothasson arról, hogy az elfogadott, közös kritériurendszer szerint hogyan ítélik eg unkáját; probléás területek azonosítása; az iskolai unka szervezésével, irányításával összefüggő probléák feltárása; inősítő szándék: adatokat, inforációkat szolgáltatni a beosztással kapcsolatos döntéseknél, a bérezéssel, jutalazással kapcsolatos döntésekhez A vizsgálandó területek A teljesítényértékelés során vizsgált i (intézényi is) feladatok: tervezés (stratégiai és operatív), teljes körű perspektíva nyújtása, feladatszervezés, végrehajtás koordinálása, döntéshozatali folyaatok irányítása, ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1 Az Erdélyi Magyar Tudoányegyete Operatív e a 2007-es esztendőre 1 RON I Akkreditáció Hat szak (inforatika, pedagógia, szociológia, agrárgazdaságtan, könyvelés és gazgálkodási inforatika, roán és angol

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Projekt Ütemterv Határidő

Projekt Ütemterv Határidő BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele előzetes helyzetfelérés árajánlathoz Felelőse 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokuentációja Az Új Széchenyi Terv keretében egjelent, TÁMOP-3.1.11-12 Óvodafejlesztés cíű pályázatok dokuentációja az alábbi pontokon egváltozott.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HARSÁNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 03. 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Bevezető 4.o. 2. A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai progra bevezetésének üteezése..

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a (a továbbiakban:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben