L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29."

Átírás

1 HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához kpcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehjtásáról AZ EUÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel z Európi Közösséget létrehozó szerződésre, (5) élszerű meghtározni továbbá 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett, számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén hsználndó ppírlpú okmányok szerkezetét. tekintettel jövedéki dór vontkozó áltlános rendelkezésekről és 92/12/EGK irányelv ( 1 ) htályon kívül helyezéséről szóló, december 16-i 2008/118/EK tnácsi irányelvre és különösen nnk 29. cikke (1) bekezdésére, (6) Mivel z e rendelettel létrehozott szbályok jövedékidó-köteles termékek dó-felfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges dminisztrtív kísérőokmányról szóló, szeptember 11-i 2719/92/EGK bizottsági rendeletben ( 3 ) előírtk helyébe lépnek, ez utóbbi rendeletet htályon kívül kell helyezni. mivel: (1) A jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállítás 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus dminisztrtív okmány kíséretében történik, mely szállításhoz jövedéki termékek szállításánk és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, június 16-i 1152/2003/EK európi prlmenti és tnácsi htározttl ( 2 ) létrehozott számítógépes rendszer hsználndó. (2) Mivel számítógépes rendszer célj jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállítás nyomon követésének és ellenőrzésének lehetővé tétele, szükséges meghtározni z ilyen szállítás során hsználndó elektronikus üzenetek szerkezetét és trtlmát. (7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhngbn vnnk jövedékidó-bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A ENDELETET: 1. cikk Tárgy E rendelet következőkkel kpcsoltos intézkedéseket ír elő: ) 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszer útján, z ugynzon irányelv cikkével összhngbn váltott elektronikus üzenetek szerkezete és trtlm; (3) Különösen, mivel szállítás elektronikus dminisztrtív okmány kíséretében történik, szükséges meghtározni z ilyen okmánybn fogllt üzenetek szerkezetét és trtlmát. élszerű meghtározni továbbá z átvételi elismervényben és kiviteli elismervényben fogllt üzenetek szerkezetét és trtlmát is. b) z ) pontbn említett üzenetváltások során betrtndó szbályok és követendő eljárások; c) 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett ppírlpú okmányok szerkezete. (4) A 2008/118/EK irányelv értelmében z elektronikus dminisztrtív okmány törölhető, termékek rendeltetési helye megváltoztthtó, és jövedéki termékek szállítás megoszthtó. Ezért szükséges meghtározni z elektronikus dminisztrtív okmány törlésével, rendeltetési hely megváltozttásávl és szállítmány megosztásávl kpcsoltos üzenetek szerkezetét és trtlmát, vlmint z ilyen törléshez, rendeltetésihely-változttáshoz és megosztáshoz kpcsolódó üzenetváltás vontkozásábn lklmzndó szbályokt és eljárásokt. ( 1 ) HL L 9., , 12. o. ( 2 ) HL L 162., , 5. o. ( 3 ) HL L 276., , 1. o. 2. cikk A számítógépes rendszer útján váltott üzenetekkel kpcsoltos kötelezettségek A 2008/118/EK irányelv cikkével összhngbn váltott üzenetek szerkezetének és trtlmánk meg kell felelnie e rendelet I. melléklete rendelkezéseinek. Amennyiben ezen üzenetek bizonyos dtmezőinek kitöltéséhez kódokr vn szükség, II. mellékletben felsorolt kódok hsználndók.

2 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/25 3. cikk A jövedéki termékek szállításánk megkezdése előtt szükséges lkiságok (1) A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésével összhngbn benyújtott elektronikusdminisztrtívokmánytervezetnek és zon elektronikus dminisztrtív okmánynk, melyhez szóbn forgó irányelv 21. cikke (3) bekezdésének hrmdik lbekezdése értelmében dminisztrtív hivtkozási kódot rendeltek, meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 1. tábláztábn előírt követelményeknek. felelnie z e rendelet I. mellékletének 3. tábláztábn előírt követelményeknek. (2) A feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági elektronikus úton ellenőrzik rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetében szereplő dtokt. Amennyiben ezek z dtok megfelelőek, feldás szerinti tgállm illetékes htósági: (2) Az elektronikus dminisztrtív okmány tervezetét leghmrbb z okmányon z érintett jövedéki termék feldási dátumként megjelölt időpont előtt 7 nppl lehet benyújtni. ) feltüntetik z érvényesítés npját és időpontját, vlmint rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenethez rendelt sorszámot, és erről értesítik feldót; 4. cikk Az elektronikus dminisztrtív okmány törlése (1) Az elektronikus dminisztrtív okmányt 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése szerint törölni kívánó feldó kitölti törlésiüzenet-tervezet mezőit, és z üzenettervezetet benyújtj feldás helye szerinti tgállm illetékes htóságink. A törlésiüzenet-tervezetnek meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 2. tábláztábn előírt követelményeknek. b) rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetben fogllt dtoknk megfelelően frissítik z eredeti elektronikus dminisztrtív okmányt. H frissítés során változik rendeltetési hely szerinti tgállm vgy címzett, nprkész elektronikus dminisztrtív okmány tekintetében 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (4) és (5) bekezdése lklmzndó. (2) A feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági elektronikus úton ellenőrzik törlési üzenet tervezetében szereplő dtokt. Amennyiben ezek z dtok megfelelőek, htóságok törlési üzeneten feltüntetik z érvényesítés npját és időpontját, ezt z információt közlik feldóvl, és törlési üzenetet továbbítják rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. Amennyiben z dtok nem megfelelőek, erről hldéktlnul értesíteni kell feldót. (3) H (2) bekezdés b) pontjábn említett frissítés során változik rendeltetési hely szerinti tgállm, feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetet z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. Ez utóbbi htóságok z I. melléklet 4. tábláztábn előírt követelményeknek megfelelő, rendeltetési hely megváltozttásáról szóló értesítés útján tájékozttják z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt címzettet rendeltetési hely megváltozttásáról. (3) A törlési üzenet kézhezvétele után rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják törlési üzenetet címzettnek, mennyiben címzett dórktár engedélyese vgy bejegyzett címzett. 5. cikk Jövedékitermék-szállítmány rendeltetési helyének megváltozttásávl kpcsoltos üzenetek (1) A rendeltetési helyet 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (8) bekezdése szerint megváltozttni, vgy ugynzon irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerint kiegészíteni kívánó feldó kitölti rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetének mezőit és benyújtj zt feldás helye szerinti tgállm illetékes htóságink. A rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetének meg kell (4) H (2) bekezdés b) pontjábn említett frissítés során változik z elektronikus dminisztrtív okmány 7. dtcsoportjábn említett rendeltetési hely, de nem változik rendeltetési hely szerinti tgállm vgy címzett, feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetet z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. Ez utóbbi htóságok továbbítják rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetet címzettnek. (5) Amennyiben rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetében fogllt dtok nem megfelelőek, erről hldéktlnul értesíteni kell feldót.

3 HU L 197/26 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (6) H frissített elektronikus dminisztrtív okmánybn olyn új címzett szerepel, mely ugynbbn rendeltetési hely szerinti tgállmbn vn, mint z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn szereplő címzett, nnk tgállmnk z illetékes htósági z I. melléklet 4. tábláztábn előírt követelményeknek megfelelő, rendeltetési hely megváltozttásáról szóló értesítés útján tájékozttják z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt címzettet rendeltetési hely megváltozttásáról. 6. cikk A jövedéki termékek szállításánk megosztásávl kpcsoltos üzenetek (1) A jövedéki termék szállítását 2008/118/EK irányelv 23. cikkének rendelkezései szerint megosztni kívánó feldó minden egyes rendeltetési hely tekintetében kitölti megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének mezőit, és z üzenettervezetet benyújtj feldás helye szerinti tgállm illetékes htóságink. A megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 5. tábláztábn előírt követelményeknek. (2) A feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági elektronikus úton ellenőrzik megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében szereplő dtokt. Amennyiben ezek z dtok megfelelőek, feldás szerinti tgállm illetékes htósági: ) új elektronikus dminisztrtív okmányt állítnk elő minden rendeltetési hely számár, mely okmány z eredeti elektronikus dminisztrtív okmány helyébe lép; b) z eredeti elektronikus dminisztrtív okmányhoz előállítnk egy megosztásról szóló értesítést, mely megfelel z e rendelet I. mellékletének 4. tábláztábn előírt követelményeknek; c) megosztásról szóló értesítést megküldik feldónk és z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn feltüntetett rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. A 2008/118/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének hrmdik lbekezdését, vlmint 21. cikkének (4), (5) és (6) bekezdését lklmzni kell minden, z ) pontbn említett új elektronikus dminisztrtív okmány vontkozásábn. (3) Az eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn feltüntetett rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják megosztásról szóló értesítést z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn feltüntetett címzettnek, mennyiben ez utóbbi egy dórktár engedélyese vgy bejegyzett címzett. (4) Amennyiben megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében fogllt dtok nem megfelelőek, erről hldéktlnul értesíteni kell feldót. 7. cikk A jövedéki termékek szállításánk végén szükséges lkiságok A 2008/118/EK irányelv 24. cikkével összhngbn benyújtott átvételi elismervénynek és z ugynzon irányelv 25. cikkével összhngbn benyújtott kiviteli elismervénynek meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 6. tábláztábn előírt követelményeknek. 8. cikk Trtlékeljárások (1) A 2008/118/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének ) pontjábn említett ppírlpú okmány címe: Trtlék dminisztrtív kísérőokmány jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához. A szükséges dtokt z elektronikus dminisztrtív okmánybn foglltkkl zonos módon kifejezett dtelemek formájábn kell megjeleníteni. Minden dtelemet, vlmint zon dtcsoportokt és dt-lcsoportokt, melyekhez zok trtoznk, z e rendelet I. melléklete 1. tábláztánk A. és B. oszlopábn feltüntetett számokkl és betűkkel kell zonosítni. (2) A feldó áltl feldási hely szerinti tgállm illetékes htóságivl közlendő, 2008/118/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdésében említett információkt rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetben, illetve megosztási műveletről szóló üzenetben (melyik lklmzndó) foglltkkl zonos módon kifejezett dtelemek formájábn kell megjeleníteni. Minden dtelemet, vlmint zon dtcsoportokt és dtlcsoportokt, melyekhez zok trtoznk, z e rendelet I. melléklete 3., illetve 5. (melyik lklmzndó) tábláztánk A. és B. oszlopábn feltüntetett számokkl és betűkkel kell zonosítni. (3) A 2008/118/EK irányelv 27. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett ppírlpú okmányok címe: Trtlék átvételi elismervény/kiviteli elismervény jövedéki termékek jövedékidófelfüggesztéssel történő szállításához. A szükséges dtokt z átvételi elismervényben, illetve kiviteli elismervényben (melyik lklmzndó) foglltkkl zonos módon kifejezett dtelemek formájábn kell megjeleníteni. Minden dtelemet, vlmint zon dtcsoportokt és dt-lcsoportokt, melyekhez zok trtoznk, z e rendelet I. melléklete 6. tábláztánk A. és B. oszlopábn feltüntetett számokkl és betűkkel kell zonosítni. 9. cikk Htályon kívül helyezés A 2719/92/EGK rendelet április 1-jén htályát veszti. A rendeletet 2008/118/EK irányelv 46. cikkében meghtározott szállításokr zonbn továbbr is lklmzni kell. A htályon kívül helyezett rendeletre vló hivtkozásokt erre rendeletre vló hivtkozásként kell értelmezni.

4 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/ cikk Htályblépés Ez rendelet z Európi Unió Hivtlos Lpjábn vló kihirdetését követő huszdik npon lép htályb. Ez rendelet április 1-jétől lklmzndó, kivéve 6. cikket, mely jnuár 1-jétől lklmzndó. Ez rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül lklmzndó vlmennyi tgállmbn. Kelt Brüsszelben, július 24-én. Bizottság részéről László KOVÁS Bizottság tgj

5 HU L 197/28 Az Európi Unió Hivtlos Lpj I. MELLÉKLET A JÖVEDÉKI TEMÉKEK JÖVEDÉKIADÓ-FELFÜGGESZTÉSSEL TÖTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA ÉLJÁA HASZNÁLANDÓ ELEKTONIKUS ÜZENETEK MAGYAÁZÓ FELJEGYZÉS 1. A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszerhez hsználndó elektronikus üzenetek dtelemeit dtcsoportokb, vlmint dott esetben dt-lcsoportokb kell rendezni. Az dtokkl és zok hsználtávl kpcsoltos részleteket z 1 6. táblázt trtlmzz, melyben ) z A. oszlop megdj z egyes dtcsoportokhoz és dt-lcsoportokhoz rendelt numerikus kódokt (számokt); minden lcsoport zon dt(-l)csoport sorszámát követi, melyhez trtozik (például mennyiben z dtcsoport szám 1., ennek csoportnk z egyik lcsoportj 1.1., ennek z egyik lcsoportj pedig ); b) B. oszlop megdj z egy dott dt(-l)csoport egyes dtelemeihez rendelt betűkódot (betűt); c). oszlop megnevezi z dt(-l)csoportot vgy dtelemet; d) D. oszlop minden dt(-l)csoporthoz vgy dtelemhez hozzárendel egy értéket, mely megmuttj, hogy vontkozó dt feltüntetése (kötelező), zz z dtot meg kell dni. Amennyiben egy dt(-l)csoport O (válszthtó) vgy (feltételes), z dott csoportb trtozó egyes dtok megdás ennek ellenére kötelező lehet, mennyiben tgállm illetékes htósági úgy htároznk, hogy z ezen (l)csoportb trtozó dtokt meg kell dni, vgy h feltétel lklmzndó, O (válszthtó), zz z üzenetet benyújtó személy (feldó vgy címzett) megválszthtj, feltünteti-e z dtot, kivéve, h vlmely tgállm z E. oszlopbn egyes válszthtó dt(-l)csoportok vgy dtelemek tekintetében biztosított lehetőséggel összhngbn úgy rendelkezett, hogy z dt megdás kötelező, (feltételes), zz z dt(-l)csoport vgy dtelem hsznált ugynzon üzenet más dt(-l)csoportjitól vgy dtelemeitől függ, D (függő), zz z dt(-l)csoport vgy dtelem hsznált vlmely, számítógépes rendszer áltl nem ellenőrizhető így z E. vgy F. oszlopbn megdott feltételtől függ; e) z E. oszlop megdj feltételesen feltüntetendő dtokr lklmzndó feltétel(eke)t, dott esetben előírj válszthtó és függő dtok hsználtát, és feltünteti, mely dtokt kell megdniuk z illetékes htóságoknk; f) z F. oszlop szükség esetén mgyráztokt fűz z üzenet összeállításához; g) G. oszlop következőket trtlmzz: egyes dt(-l)csoportok : egy számot, melyet z x krkter követ, és mely megmuttj, hányszor lehet megismételni z dt(-l)csoportot z üzenetben (lpértelmezés = 1), és minden egyes dtelem, kivéve z időt és/vgy dátumot jelző dtelemeket: z dt típusát és hoszszúságát zonosító jellemzőket. Az dttípusok kódji következők: : betűkód n: numerikus kód n: lfnumerikus kód A kódot követő szám meghtározz z dott dtelem megengedhető dthosszúságát. A hosszúságot jelző szám előtti két opcionális pont zt jelenti, hogy z dtok hosszúság nincsen meghtározv, zonbn hosszúságot jelző szám mximálhtj. Az dt hosszúságát jelző számbn lévő vessző zt jelenti, hogy z dt tizedesértékeket trtlmzht: vessző előtti számjegy z ttribútum teljes hosszát, vessző utáni számjegy pedig tizedesvessző után álló számjegyek mximális számát dj meg; z időt és/vgy dátumot jelző dtelemek : dte, time vgy dtetime ( dátum, idő vgy dátumidő ) kitételt, mely zt jelenti, hogy dátumot, z időt vgy (együttesen) dátumot és időt dátumés időpontjelölés formátumiról szóló ISO 8601 szbvány lklmzásávl kell megdni.

6 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/29 2. Az 1 6. táblázt következő rövidítéseket hsználj: EAO: elektronikus dminisztrtív okmány, AHK: dminisztrtív hivtkozási kód, SEED: System for Exchnge of Excise Dt (jövedékidtcsere-rendszer: 2073/2004/EK tnácsi rendelet ( 1 ) 22. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus dtbázis), KN-kód: Kombinált Nómenkltúr szerinti kód. ( 1 ) HL L 359., , 1. o.

7 1. táblázt ( 3. cikk (1) bekezdésében és 8. cikk (1) bekezdésében említett táblázt) Elektronikus dminisztrtív okmány tervezete és elektronikus dminisztrtív okmány A B D E F G Üzenettípus A lehetséges értékek következők: 1 = Normál kérelem ( helyi vámkezeléssel történő kivitelre vontkozó benyújtás kivételével minden esetben ez hsználndó) 2 = Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vontkozó kérelem ( 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 1 ) 283. cikkének lklmzás) Ez z üzenettípus nem jelenhet meg olyn EAO-bn, melyhez AHK-t rendeltek, sem z e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett ppírlpú okmánybn. 1 EAO fejléc endeltetési hely típuskódj Adj meg szállítmány rendeltetési helyét z lábbi értékek egyikének feltüntetésével: 1 = Adórktár ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk i. lpontj) 2 = Bejegyzett címzett ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk ii. lpontj) 3 = Ideiglenes bejegyzett címzett ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk ii. lpontj és 19. cikkének (3) bekezdése) 4 = Közvetlen rendeltetési hely ( 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése) 5 = Mentességet élvező címzett ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk iv. lpontj) 6 = Kivitel ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk iii. lpontj) 8 = Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; 2008/118/EK irányelv 22. cikke) b Szállítási idő Adj meg szállításhoz rendes esetben szükséges időtrtmot, figyelembe véve z dott szállítóeszközt és távolságot, órákbn (H) vgy npokbn (D) kifejezve: H vgy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Péld: H12 vgy D04.) A H kódhoz trtozó szám 24. A D kódhoz trtozó szám 92. c A fuvrozássl kpcsoltos intézkedések Nevezze meg z első fuvrozássl kpcsoltos ügyintézésért felelős személyt következő értékek egyikének feltüntetésével: 1 = Feldó 2 = ímzett 3 = Termék tuljdonos 4 = Más n1 n1 n3 n1 L 197/30 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

8 d AHK A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z EAOtervezet érvényesítésekor e Az EAO érvényesítésének dátum és időpontj A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z EAOtervezet érvényesítésekor f Sorszám A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z EAOtervezet érvényesítésekor és minden egyes rendeltetésihely-változttás g h Frissített érvényesítés dátum és időpontj Késleltetett benyújtás megjelölése 2 KEESKEDŐ: Feldó D A 3. tábláztbn fogllt, rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet érvényesítésének dátum és időpontj; rendeltetési hely megváltozttás esetén feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg. 8. cikk (1) bekezdésében említett ppírlpú okmány kíséretében megkezdett szállítás EAO-jánk benyújtás esetén Lásd II. melléklet, 2. kódlist Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. A kezdeti érvényesítéskor 1-re állítják, mjd 1-gyel növelik miden egyes, rendeltetésihely-változások lklmávl feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági áltl előállított EAO. Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. Lehetséges értékek: 0 = nem 1 = igen Az érték lpértelmezésben nem. Ez z dtelem nem jelenhet meg olyn EAO-bn, melyhez AHK-t rendeltek, sem 8. cikk (1) bekezdésében említett ppírlpú okmánybn. Kereskedő jövedéki szám Adj meg z dórktár engedélyese vgy bejegyzett feldó érvényes SEED nyilvántrtási számát. n13 b Kereskedő neve n..182 n21 dtetime n..5 dtetime n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/31

9 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 f Helység n..50 g NAD_LNG (NÉV ÉS ÍM LNG) 3 KEESKEDŐ: Feldás helye Adórktár hivtkozási szám, h 9.d rovtbn feltüntetett eredet-típuskód 1 Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Adj meg feldási hely szerinti dórktár érvényes SEED nyilvántrtási számát. n13 b Kereskedő neve O n..182 c Közterület neve O n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám O n..10 f Helység O n..50 g NAD_LNG O Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv L 197/32 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

10 4 BEHOZATALI VÁMHI VATAL: Feldási hely Vámhivtl hivtkozási szám, h 9.d rovtbn feltüntetett eredet-típuskód 2 Adj meg behoztli vámhivtl kódját. Lásd II. melléklet, 5. kódlist n8 5 KEESKEDŐ: ímzett, kivéve 2 Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vontkozó bedvány üzenettípust és 8 rendeltetésihely-típuskódot (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Kereskedő zonosító dti z 1, 2, 3 és 4 rendeltetésihely-típuskód O 6 rendeltetésihelytípuskód Ez z dtelem z 5 rendeltetésihely-típuskódr nem lklmzndó (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) A rendeltetési hely típuskódjához: 1, 2, 3 és 4 : dj meg z dórktár engedélyese vgy bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántrtási számát 6 : dj meg feldót kiviteli vámhivtlbn képviselő személy HÉA-zonosítószámát b Kereskedő neve n..182 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 f Helység n..50 g NAD_LNG Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 6 KEESKEDŐ: Mentesített címzett z 5 rendeltetésihely-típuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Tgállm kódj Adj meg rendeltetési hely szerinti tgállmot II. melléklet 3. kódlistáj szerinti tgállmi kód feltüntetésével. n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/33

11 b Adómentességi igzolás sorszám 7 KEESKEDŐ: endeltetési hely Kereskedő zonosító dti D, h sorszám jövedéki dómentességi igzolásról szóló, jnuár 10-i 31/96/EK bizottsági rendelettel ( 2 ) létrehozott jövedéki dómentességi igzoláson fel vn tüntetve z 1 és 4 rendeltetésihelytípuskód O 2, 3 és 5 rendeltetésihely-típuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) z 1 rendeltetésihelytípuskód O 2, 3 és 5 rendeltetésihely-típuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) b Kereskedő neve z 1, 2, 3 és 5 rendeltetésihely-típuskód O 4 rendeltetésihelytípuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Adj meg jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét. A rendeltetési hely típuskódjához: 1 : Adj meg rendeltetési hely szerinti dórktár érvényes SEED nyilvántrtási számát. 2, 3 és 5 : Adj meg HÉA-zonosítószámot vgy bármely más zonosítót. c Közterület neve A 7.c, 7.e és 7.f rovt : n..65 d Házszám O 2, 3, 4 és 5 rendeltetésihely-típuskód n..11 O 1 rendeltetésihelye Irányítószám típuskód n..10 f Helység (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) n..50 g NAD_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv n..255 n..16 n..182 L 197/34 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

12 8 VÁMHIVATAL: endeltetési hely Vámhivtl hivtkozási szám 9 EAO kivitel esetén ( 6 rendeltetésihely-típuskód) (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Adj meg nnk kiviteli vámhivtlnk kódját, melyhez kiviteli nyiltkoztot 2913/92/EGK tnácsi rendelet ( 3 ) 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd II. melléklet, 5. kódlist Helyi hivtkozási szám A feldó áltl z EAO-hoz rendelt, szállítmányt feldó nyilvántrtásibn zonosító egyedi sorszám. n..22 b Számlszám Adj meg z áruhoz kpcsolódó száml számát. H még nincs készen száml, dj meg kézbesítési értesítés vgy bármely más fuvrokmány számát. c Száml kelte O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen A 9.b rovtbn feltüntetett okmány kelte. d Eredet típuskódj A szállítmány eredetéhez rendelhető értékek következők: 1 = Eredet dórktár ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének ) pontjábn említett helyzetekben) 2 = Eredet behoztl ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjábn említett helyzetekben) e Feldás dátum A szállítás megkezdésének npj 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ez dátum legfeljebb 7 nppl lehet későbbi z EAO-tervezet benyújtásánk dátumánál. A feldás dátum 2008/118/EK irányelv 26. cikkében említett esetben lehet múltbeli dátum is. f Feldás időpontj O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen g Megelőző AHK D A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg új EAO érvényesítését követően, megosztási műveletről szóló üzenet (5. táblázt) érvényesítésekor A szállítás megkezdésének időpontj 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. A megdndó AHK felváltott EAO AHK-j n8 n..35 Dte n1 Dte Time n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/35

13 9.1 BEHOZATALI EV, h 9.d rovtbn feltüntetett eredet-típuskód 2 (behoztl) Behoztli EV szám Az EV számát vgy feldó htározz meg z EAO-tervezet benyújtáskor, vgy feldás helye szerinti tgállm illetékes htóság z EAOtervezet érvényesítésekor. 10 VÁMHIVATAL: Feldás helye szerinti illetékes htóság Vámhivtl hivtkozási szám 11 SZÁLLÍTÁSI GAANIA A grncivállló típuskódj 12 KEESKEDŐ: Grncivállló, h grnciválllókr vontkozó lábbi típuskódok vlmelyike lklmzndó: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vgy (A grnciválllókr vontkozó típuskódok tekintetében lásd II. melléklet 6. kódlistáját) Kereskedő jövedéki szám O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen Adj meg z érintett termékek szbd forglomb bocsátáskor hsznált egységes vámokmány(ok) számát. Adj meg feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági zon vámhivtlánk kódját, mely feldás helyén jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd II. melléklet, 5. kódlist A grnci nyújtásáért felelős személy(ek) zonosítás II. melléklet 6. kódlistájábn feltüntetett, grnciválllókr vontkozó típuskódok hsználtávl. Azonosíts fuvrozót és/vgy termékek tuljdonosát, h ők nyújtják grnciát. Adj meg fuvrozó vgy jövedéki termékek tuljdonos érvényes SEED nyilvántrtási számát vgy HÉAzonosítószámát. b HÉA-szám O n..35 9X n..21 n8 n..4 2X n13 L 197/36 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

14 c Kereskedő neve A 12c, d, f és g: O, h kereskedő n..182 jövedéki számát megdják, más esetben d Közterület neve n..65 e Házszám O n..11 f Irányítószám n..10 g Helység n..50 h NAD_LNG, h hsználják vontkozó 13 FUVAOZÁS Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Szállítási mód kódj Adj meg szállítás megkezdésekor érvényes szállítási módot II. melléklet 7. kódlistájábn feltüntetett kódok hsználtávl. 14 KEESKEDŐ: Fuvrozási ügyintéző z első fuvrrl kpcsoltos ügyintézésért felelős személy zonosításár, h z 1.c rovt értéke 3 vgy 4 HÉA-szám O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen b Kereskedő neve n..182 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 n..2 n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/37

15 f Helység n..50 g NAD_LNG Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 15 KEESKEDŐ: Első fuvrozó O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen Az első fuvr végrehjtásáért felelős személy megnevezése HÉA-szám O n..35 b Kereskedő neve n..182 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 f Helység n..50 g NAD_LNG Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 16 FUVAAL KAPSO LATOS ADATOK Szállítóegység kódj Adj meg 13. rovtbn megjelölt szállítási módhoz trtozó szállítóegység-kódo(k)t. Lásd II. melléklet, 8. kódlist b c d Szállítóegységek zonosítás Kereskedelmi zár zonosítás Zárrl kpcsoltos információk Adj meg szállítóegység(ek) nyilvántrtási számát. n..35 D, h kereskedelmi zárt hsználnk O Adj meg kereskedelmi zárk zonosító dtit, h ilyeneket hsználnk szállítóegységek lezárásár. 99X n..2 n..35 Adj meg z ilyen kereskedelmi zárkkl kpcsoltos kiegészítő információkt (pl. hsznált zárk típus) n..350 L 197/38 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

16 e Sel Informtion_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv f Kiegészítő információk O Adj meg fuvrozássl kpcsoltos kiegészítő információkt, pl. minden további fuvrozó zonosító dti, további szállítóegységekkel kpcsoltos információk. g omplementry Informtion_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 17 EAO: Szövegtörzs Külön dtcsoportot kell hsználni szállítmányt lkotó minden egyes termék. 999x Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivtkozási szám Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve n..3 b Jövedéki termék kódj Adj meg z lklmzndó jövedékitermék-kódot; lásd II. melléklet 11. kódlistáját. n4 c KN-kód Adj meg feldás npján érvényes KN-kódot. n8 d Mennyiség Adj meg mennyiséget ( termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve lásd II. melléklet 11. és 12. tábláztát). A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén mennyiség nem hldhtj meg zt mennyiséget, mely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik. A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén mennyiség nem hldhtj meg jövedéki dómentességi igzolásbn megjelölt mennyiséget. e Bruttó tömeg Adj meg szállítmány (jövedéki termékek csomgolássl együtt) bruttó tömegét. n..15,2 f Nettó tömeg Adj meg jövedéki termékek csomgolás nélküli tömegét (lkohol, lkoholtrtlmú itlok, energitermékek, és cigrett kivételével mindenféle dohánytermék ) g Alkoholtrtlom, h z dott jövedéki termékre lklmzndó Adott esetben dj meg z lkoholtrtlmt (térfogtszázlék 20 hőmérsékleten) II. melléklet 11. kódlistáj szerint. n..350 n..15,3 n..15,2 n..5, HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/39

17 h Blling-fok D, h feldási és/vgy rendeltetési hely szerinti tgállm sör dómértékét Blling-fok lpján szbj meg Sör dj meg Blling-fokot, h feldási és/vgy rendeltetési hely szerinti tgállm sör dómértékét ennek lpján szbj meg. Lásd II. melléklet, 11. kódlist i Adójelölés O Adjon meg minden más szükséges információt rendeltetési hely szerinti tgállm áltl előírt dójelölések tekintetében. j Fiscl Mrk_LNG, h hsználják vontkozó k Adójelölés hsználtánk megjelölése Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv D, h dójelölést hsználnk 1 -gyel jelölje, h termékek dójelölést trtlmznk vgy zokon ilyen jelölés szerepel; 0 -vl jelölje, h termékek dójelölést nem trtlmznk, vgy zokon ilyen jelölés nem szerepel. l Eredetmegjelölés O Ebben rovtbn következő tnúsítványokt dhtj meg: 1. bizonyos borok z oltlom ltt álló eredetmegjelöléssel vgy földrjzi jelzéssel kpcsoltos tnúsítványokt, vontkozó közösségi jogszbályok szerint; 2. bizonyos szeszes itlok gyártás helyével kpcsoltos tnúsítványokt, vontkozó közösségi jogszbályok szerint; 3. 92/83/EGK tnácsi irányelv ( 4 ) meghtározás szerint független kisüzemi sörfőzdék áltl főzött sör, melyre rendeltetési hely szerinti tgállmbn jövedékidó-csökkentést szándékoznk igényelni. A tnúsítványt következő szöveggel kell kiállítni: Tnúsítom, hogy leírt terméket független kisüzemi sörfőzde főzte. ; 4. 92/83/EGK tnácsi irányelv meghtározás szerint kisüzemi szeszfőzdékben előállított etillkohol, melyre rendeltetési hely szerinti tgállmbn jövedékidó-csökkentést szándékoznk igényelni. A tnúsítványt következő szöveggel kell kiállítni: Tnúsítom, hogy leírt terméket kisüzemi szeszfőzdében állították elő. m Designtion of Origin_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv n Gyártó mérete O Azon sör vgy szeszes itl, melyhez 17l. mezőben (Eredetmegjelölés) tnúsítványt állítottk ki, dj meg z előző évben előállított mennyiséget hektoliter sörben, illetve hektoliter tiszt lkoholbn kifejezve. o Sűrűség, h z dott jövedéki termékre lklmzndó Adott esetben dj meg sűrűséget 15 hőmérsékleten, II. melléklet 11. kódlistáj szerint. n..5,2 n..350 n1 n..350 n..15 n..5,2 L 197/40 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2010. november ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ FONTOS, A FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT E dokumentumnak nincs hivatalos

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2011 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010/05 Kiszállítás 2011/09 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012/05 Beérkezés 2013/09 Beérkezés (egyszerűsített) 2009 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

23/2014. (VI. 30.) NGM

23/2014. (VI. 30.) NGM 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben