L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L 197/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.7.29."

Átírás

1 HU L 197/24 Az Európi Unió Hivtlos Lpj A BIZOTTSÁG 684/2009/EK ENDELETE (2009. július 24.) 2008/118/EK tnácsi irányelvnek jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához kpcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehjtásáról AZ EUÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel z Európi Közösséget létrehozó szerződésre, (5) élszerű meghtározni továbbá 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett, számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén hsználndó ppírlpú okmányok szerkezetét. tekintettel jövedéki dór vontkozó áltlános rendelkezésekről és 92/12/EGK irányelv ( 1 ) htályon kívül helyezéséről szóló, december 16-i 2008/118/EK tnácsi irányelvre és különösen nnk 29. cikke (1) bekezdésére, (6) Mivel z e rendelettel létrehozott szbályok jövedékidó-köteles termékek dó-felfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges dminisztrtív kísérőokmányról szóló, szeptember 11-i 2719/92/EGK bizottsági rendeletben ( 3 ) előírtk helyébe lépnek, ez utóbbi rendeletet htályon kívül kell helyezni. mivel: (1) A jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállítás 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus dminisztrtív okmány kíséretében történik, mely szállításhoz jövedéki termékek szállításánk és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, június 16-i 1152/2003/EK európi prlmenti és tnácsi htározttl ( 2 ) létrehozott számítógépes rendszer hsználndó. (2) Mivel számítógépes rendszer célj jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállítás nyomon követésének és ellenőrzésének lehetővé tétele, szükséges meghtározni z ilyen szállítás során hsználndó elektronikus üzenetek szerkezetét és trtlmát. (7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhngbn vnnk jövedékidó-bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A ENDELETET: 1. cikk Tárgy E rendelet következőkkel kpcsoltos intézkedéseket ír elő: ) 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszer útján, z ugynzon irányelv cikkével összhngbn váltott elektronikus üzenetek szerkezete és trtlm; (3) Különösen, mivel szállítás elektronikus dminisztrtív okmány kíséretében történik, szükséges meghtározni z ilyen okmánybn fogllt üzenetek szerkezetét és trtlmát. élszerű meghtározni továbbá z átvételi elismervényben és kiviteli elismervényben fogllt üzenetek szerkezetét és trtlmát is. b) z ) pontbn említett üzenetváltások során betrtndó szbályok és követendő eljárások; c) 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett ppírlpú okmányok szerkezete. (4) A 2008/118/EK irányelv értelmében z elektronikus dminisztrtív okmány törölhető, termékek rendeltetési helye megváltoztthtó, és jövedéki termékek szállítás megoszthtó. Ezért szükséges meghtározni z elektronikus dminisztrtív okmány törlésével, rendeltetési hely megváltozttásávl és szállítmány megosztásávl kpcsoltos üzenetek szerkezetét és trtlmát, vlmint z ilyen törléshez, rendeltetésihely-változttáshoz és megosztáshoz kpcsolódó üzenetváltás vontkozásábn lklmzndó szbályokt és eljárásokt. ( 1 ) HL L 9., , 12. o. ( 2 ) HL L 162., , 5. o. ( 3 ) HL L 276., , 1. o. 2. cikk A számítógépes rendszer útján váltott üzenetekkel kpcsoltos kötelezettségek A 2008/118/EK irányelv cikkével összhngbn váltott üzenetek szerkezetének és trtlmánk meg kell felelnie e rendelet I. melléklete rendelkezéseinek. Amennyiben ezen üzenetek bizonyos dtmezőinek kitöltéséhez kódokr vn szükség, II. mellékletben felsorolt kódok hsználndók.

2 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/25 3. cikk A jövedéki termékek szállításánk megkezdése előtt szükséges lkiságok (1) A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésével összhngbn benyújtott elektronikusdminisztrtívokmánytervezetnek és zon elektronikus dminisztrtív okmánynk, melyhez szóbn forgó irányelv 21. cikke (3) bekezdésének hrmdik lbekezdése értelmében dminisztrtív hivtkozási kódot rendeltek, meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 1. tábláztábn előírt követelményeknek. felelnie z e rendelet I. mellékletének 3. tábláztábn előírt követelményeknek. (2) A feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági elektronikus úton ellenőrzik rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetében szereplő dtokt. Amennyiben ezek z dtok megfelelőek, feldás szerinti tgállm illetékes htósági: (2) Az elektronikus dminisztrtív okmány tervezetét leghmrbb z okmányon z érintett jövedéki termék feldási dátumként megjelölt időpont előtt 7 nppl lehet benyújtni. ) feltüntetik z érvényesítés npját és időpontját, vlmint rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenethez rendelt sorszámot, és erről értesítik feldót; 4. cikk Az elektronikus dminisztrtív okmány törlése (1) Az elektronikus dminisztrtív okmányt 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése szerint törölni kívánó feldó kitölti törlésiüzenet-tervezet mezőit, és z üzenettervezetet benyújtj feldás helye szerinti tgállm illetékes htóságink. A törlésiüzenet-tervezetnek meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 2. tábláztábn előírt követelményeknek. b) rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetben fogllt dtoknk megfelelően frissítik z eredeti elektronikus dminisztrtív okmányt. H frissítés során változik rendeltetési hely szerinti tgállm vgy címzett, nprkész elektronikus dminisztrtív okmány tekintetében 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (4) és (5) bekezdése lklmzndó. (2) A feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági elektronikus úton ellenőrzik törlési üzenet tervezetében szereplő dtokt. Amennyiben ezek z dtok megfelelőek, htóságok törlési üzeneten feltüntetik z érvényesítés npját és időpontját, ezt z információt közlik feldóvl, és törlési üzenetet továbbítják rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. Amennyiben z dtok nem megfelelőek, erről hldéktlnul értesíteni kell feldót. (3) H (2) bekezdés b) pontjábn említett frissítés során változik rendeltetési hely szerinti tgállm, feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetet z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. Ez utóbbi htóságok z I. melléklet 4. tábláztábn előírt követelményeknek megfelelő, rendeltetési hely megváltozttásáról szóló értesítés útján tájékozttják z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt címzettet rendeltetési hely megváltozttásáról. (3) A törlési üzenet kézhezvétele után rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják törlési üzenetet címzettnek, mennyiben címzett dórktár engedélyese vgy bejegyzett címzett. 5. cikk Jövedékitermék-szállítmány rendeltetési helyének megváltozttásávl kpcsoltos üzenetek (1) A rendeltetési helyet 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (8) bekezdése szerint megváltozttni, vgy ugynzon irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerint kiegészíteni kívánó feldó kitölti rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetének mezőit és benyújtj zt feldás helye szerinti tgállm illetékes htóságink. A rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetének meg kell (4) H (2) bekezdés b) pontjábn említett frissítés során változik z elektronikus dminisztrtív okmány 7. dtcsoportjábn említett rendeltetési hely, de nem változik rendeltetési hely szerinti tgállm vgy címzett, feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetet z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. Ez utóbbi htóságok továbbítják rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetet címzettnek. (5) Amennyiben rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet tervezetében fogllt dtok nem megfelelőek, erről hldéktlnul értesíteni kell feldót.

3 HU L 197/26 Az Európi Unió Hivtlos Lpj (6) H frissített elektronikus dminisztrtív okmánybn olyn új címzett szerepel, mely ugynbbn rendeltetési hely szerinti tgállmbn vn, mint z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn szereplő címzett, nnk tgállmnk z illetékes htósági z I. melléklet 4. tábláztábn előírt követelményeknek megfelelő, rendeltetési hely megváltozttásáról szóló értesítés útján tájékozttják z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn megjelölt címzettet rendeltetési hely megváltozttásáról. 6. cikk A jövedéki termékek szállításánk megosztásávl kpcsoltos üzenetek (1) A jövedéki termék szállítását 2008/118/EK irányelv 23. cikkének rendelkezései szerint megosztni kívánó feldó minden egyes rendeltetési hely tekintetében kitölti megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének mezőit, és z üzenettervezetet benyújtj feldás helye szerinti tgállm illetékes htóságink. A megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 5. tábláztábn előírt követelményeknek. (2) A feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági elektronikus úton ellenőrzik megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében szereplő dtokt. Amennyiben ezek z dtok megfelelőek, feldás szerinti tgállm illetékes htósági: ) új elektronikus dminisztrtív okmányt állítnk elő minden rendeltetési hely számár, mely okmány z eredeti elektronikus dminisztrtív okmány helyébe lép; b) z eredeti elektronikus dminisztrtív okmányhoz előállítnk egy megosztásról szóló értesítést, mely megfelel z e rendelet I. mellékletének 4. tábláztábn előírt követelményeknek; c) megosztásról szóló értesítést megküldik feldónk és z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn feltüntetett rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htóságink. A 2008/118/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének hrmdik lbekezdését, vlmint 21. cikkének (4), (5) és (6) bekezdését lklmzni kell minden, z ) pontbn említett új elektronikus dminisztrtív okmány vontkozásábn. (3) Az eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn feltüntetett rendeltetési hely szerinti tgállm illetékes htósági továbbítják megosztásról szóló értesítést z eredeti elektronikus dminisztrtív okmánybn feltüntetett címzettnek, mennyiben ez utóbbi egy dórktár engedélyese vgy bejegyzett címzett. (4) Amennyiben megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében fogllt dtok nem megfelelőek, erről hldéktlnul értesíteni kell feldót. 7. cikk A jövedéki termékek szállításánk végén szükséges lkiságok A 2008/118/EK irányelv 24. cikkével összhngbn benyújtott átvételi elismervénynek és z ugynzon irányelv 25. cikkével összhngbn benyújtott kiviteli elismervénynek meg kell felelnie z e rendelet I. mellékletének 6. tábláztábn előírt követelményeknek. 8. cikk Trtlékeljárások (1) A 2008/118/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének ) pontjábn említett ppírlpú okmány címe: Trtlék dminisztrtív kísérőokmány jövedéki termékek jövedékidó-felfüggesztéssel történő szállításához. A szükséges dtokt z elektronikus dminisztrtív okmánybn foglltkkl zonos módon kifejezett dtelemek formájábn kell megjeleníteni. Minden dtelemet, vlmint zon dtcsoportokt és dt-lcsoportokt, melyekhez zok trtoznk, z e rendelet I. melléklete 1. tábláztánk A. és B. oszlopábn feltüntetett számokkl és betűkkel kell zonosítni. (2) A feldó áltl feldási hely szerinti tgállm illetékes htóságivl közlendő, 2008/118/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdésében említett információkt rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenetben, illetve megosztási műveletről szóló üzenetben (melyik lklmzndó) foglltkkl zonos módon kifejezett dtelemek formájábn kell megjeleníteni. Minden dtelemet, vlmint zon dtcsoportokt és dtlcsoportokt, melyekhez zok trtoznk, z e rendelet I. melléklete 3., illetve 5. (melyik lklmzndó) tábláztánk A. és B. oszlopábn feltüntetett számokkl és betűkkel kell zonosítni. (3) A 2008/118/EK irányelv 27. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett ppírlpú okmányok címe: Trtlék átvételi elismervény/kiviteli elismervény jövedéki termékek jövedékidófelfüggesztéssel történő szállításához. A szükséges dtokt z átvételi elismervényben, illetve kiviteli elismervényben (melyik lklmzndó) foglltkkl zonos módon kifejezett dtelemek formájábn kell megjeleníteni. Minden dtelemet, vlmint zon dtcsoportokt és dt-lcsoportokt, melyekhez zok trtoznk, z e rendelet I. melléklete 6. tábláztánk A. és B. oszlopábn feltüntetett számokkl és betűkkel kell zonosítni. 9. cikk Htályon kívül helyezés A 2719/92/EGK rendelet április 1-jén htályát veszti. A rendeletet 2008/118/EK irányelv 46. cikkében meghtározott szállításokr zonbn továbbr is lklmzni kell. A htályon kívül helyezett rendeletre vló hivtkozásokt erre rendeletre vló hivtkozásként kell értelmezni.

4 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/ cikk Htályblépés Ez rendelet z Európi Unió Hivtlos Lpjábn vló kihirdetését követő huszdik npon lép htályb. Ez rendelet április 1-jétől lklmzndó, kivéve 6. cikket, mely jnuár 1-jétől lklmzndó. Ez rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül lklmzndó vlmennyi tgállmbn. Kelt Brüsszelben, július 24-én. Bizottság részéről László KOVÁS Bizottság tgj

5 HU L 197/28 Az Európi Unió Hivtlos Lpj I. MELLÉKLET A JÖVEDÉKI TEMÉKEK JÖVEDÉKIADÓ-FELFÜGGESZTÉSSEL TÖTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA ÉLJÁA HASZNÁLANDÓ ELEKTONIKUS ÜZENETEK MAGYAÁZÓ FELJEGYZÉS 1. A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszerhez hsználndó elektronikus üzenetek dtelemeit dtcsoportokb, vlmint dott esetben dt-lcsoportokb kell rendezni. Az dtokkl és zok hsználtávl kpcsoltos részleteket z 1 6. táblázt trtlmzz, melyben ) z A. oszlop megdj z egyes dtcsoportokhoz és dt-lcsoportokhoz rendelt numerikus kódokt (számokt); minden lcsoport zon dt(-l)csoport sorszámát követi, melyhez trtozik (például mennyiben z dtcsoport szám 1., ennek csoportnk z egyik lcsoportj 1.1., ennek z egyik lcsoportj pedig ); b) B. oszlop megdj z egy dott dt(-l)csoport egyes dtelemeihez rendelt betűkódot (betűt); c). oszlop megnevezi z dt(-l)csoportot vgy dtelemet; d) D. oszlop minden dt(-l)csoporthoz vgy dtelemhez hozzárendel egy értéket, mely megmuttj, hogy vontkozó dt feltüntetése (kötelező), zz z dtot meg kell dni. Amennyiben egy dt(-l)csoport O (válszthtó) vgy (feltételes), z dott csoportb trtozó egyes dtok megdás ennek ellenére kötelező lehet, mennyiben tgállm illetékes htósági úgy htároznk, hogy z ezen (l)csoportb trtozó dtokt meg kell dni, vgy h feltétel lklmzndó, O (válszthtó), zz z üzenetet benyújtó személy (feldó vgy címzett) megválszthtj, feltünteti-e z dtot, kivéve, h vlmely tgállm z E. oszlopbn egyes válszthtó dt(-l)csoportok vgy dtelemek tekintetében biztosított lehetőséggel összhngbn úgy rendelkezett, hogy z dt megdás kötelező, (feltételes), zz z dt(-l)csoport vgy dtelem hsznált ugynzon üzenet más dt(-l)csoportjitól vgy dtelemeitől függ, D (függő), zz z dt(-l)csoport vgy dtelem hsznált vlmely, számítógépes rendszer áltl nem ellenőrizhető így z E. vgy F. oszlopbn megdott feltételtől függ; e) z E. oszlop megdj feltételesen feltüntetendő dtokr lklmzndó feltétel(eke)t, dott esetben előírj válszthtó és függő dtok hsználtát, és feltünteti, mely dtokt kell megdniuk z illetékes htóságoknk; f) z F. oszlop szükség esetén mgyráztokt fűz z üzenet összeállításához; g) G. oszlop következőket trtlmzz: egyes dt(-l)csoportok : egy számot, melyet z x krkter követ, és mely megmuttj, hányszor lehet megismételni z dt(-l)csoportot z üzenetben (lpértelmezés = 1), és minden egyes dtelem, kivéve z időt és/vgy dátumot jelző dtelemeket: z dt típusát és hoszszúságát zonosító jellemzőket. Az dttípusok kódji következők: : betűkód n: numerikus kód n: lfnumerikus kód A kódot követő szám meghtározz z dott dtelem megengedhető dthosszúságát. A hosszúságot jelző szám előtti két opcionális pont zt jelenti, hogy z dtok hosszúság nincsen meghtározv, zonbn hosszúságot jelző szám mximálhtj. Az dt hosszúságát jelző számbn lévő vessző zt jelenti, hogy z dt tizedesértékeket trtlmzht: vessző előtti számjegy z ttribútum teljes hosszát, vessző utáni számjegy pedig tizedesvessző után álló számjegyek mximális számát dj meg; z időt és/vgy dátumot jelző dtelemek : dte, time vgy dtetime ( dátum, idő vgy dátumidő ) kitételt, mely zt jelenti, hogy dátumot, z időt vgy (együttesen) dátumot és időt dátumés időpontjelölés formátumiról szóló ISO 8601 szbvány lklmzásávl kell megdni.

6 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/29 2. Az 1 6. táblázt következő rövidítéseket hsználj: EAO: elektronikus dminisztrtív okmány, AHK: dminisztrtív hivtkozási kód, SEED: System for Exchnge of Excise Dt (jövedékidtcsere-rendszer: 2073/2004/EK tnácsi rendelet ( 1 ) 22. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus dtbázis), KN-kód: Kombinált Nómenkltúr szerinti kód. ( 1 ) HL L 359., , 1. o.

7 1. táblázt ( 3. cikk (1) bekezdésében és 8. cikk (1) bekezdésében említett táblázt) Elektronikus dminisztrtív okmány tervezete és elektronikus dminisztrtív okmány A B D E F G Üzenettípus A lehetséges értékek következők: 1 = Normál kérelem ( helyi vámkezeléssel történő kivitelre vontkozó benyújtás kivételével minden esetben ez hsználndó) 2 = Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vontkozó kérelem ( 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 1 ) 283. cikkének lklmzás) Ez z üzenettípus nem jelenhet meg olyn EAO-bn, melyhez AHK-t rendeltek, sem z e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett ppírlpú okmánybn. 1 EAO fejléc endeltetési hely típuskódj Adj meg szállítmány rendeltetési helyét z lábbi értékek egyikének feltüntetésével: 1 = Adórktár ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk i. lpontj) 2 = Bejegyzett címzett ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk ii. lpontj) 3 = Ideiglenes bejegyzett címzett ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk ii. lpontj és 19. cikkének (3) bekezdése) 4 = Közvetlen rendeltetési hely ( 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése) 5 = Mentességet élvező címzett ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk iv. lpontj) 6 = Kivitel ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése ) pontjánk iii. lpontj) 8 = Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; 2008/118/EK irányelv 22. cikke) b Szállítási idő Adj meg szállításhoz rendes esetben szükséges időtrtmot, figyelembe véve z dott szállítóeszközt és távolságot, órákbn (H) vgy npokbn (D) kifejezve: H vgy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Péld: H12 vgy D04.) A H kódhoz trtozó szám 24. A D kódhoz trtozó szám 92. c A fuvrozássl kpcsoltos intézkedések Nevezze meg z első fuvrozássl kpcsoltos ügyintézésért felelős személyt következő értékek egyikének feltüntetésével: 1 = Feldó 2 = ímzett 3 = Termék tuljdonos 4 = Más n1 n1 n3 n1 L 197/30 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

8 d AHK A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z EAOtervezet érvényesítésekor e Az EAO érvényesítésének dátum és időpontj A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z EAOtervezet érvényesítésekor f Sorszám A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z EAOtervezet érvényesítésekor és minden egyes rendeltetésihely-változttás g h Frissített érvényesítés dátum és időpontj Késleltetett benyújtás megjelölése 2 KEESKEDŐ: Feldó D A 3. tábláztbn fogllt, rendeltetési hely megváltozttásáról szóló üzenet érvényesítésének dátum és időpontj; rendeltetési hely megváltozttás esetén feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg. 8. cikk (1) bekezdésében említett ppírlpú okmány kíséretében megkezdett szállítás EAO-jánk benyújtás esetén Lásd II. melléklet, 2. kódlist Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. A kezdeti érvényesítéskor 1-re állítják, mjd 1-gyel növelik miden egyes, rendeltetésihely-változások lklmávl feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági áltl előállított EAO. Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. Lehetséges értékek: 0 = nem 1 = igen Az érték lpértelmezésben nem. Ez z dtelem nem jelenhet meg olyn EAO-bn, melyhez AHK-t rendeltek, sem 8. cikk (1) bekezdésében említett ppírlpú okmánybn. Kereskedő jövedéki szám Adj meg z dórktár engedélyese vgy bejegyzett feldó érvényes SEED nyilvántrtási számát. n13 b Kereskedő neve n..182 n21 dtetime n..5 dtetime n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/31

9 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 f Helység n..50 g NAD_LNG (NÉV ÉS ÍM LNG) 3 KEESKEDŐ: Feldás helye Adórktár hivtkozási szám, h 9.d rovtbn feltüntetett eredet-típuskód 1 Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Adj meg feldási hely szerinti dórktár érvényes SEED nyilvántrtási számát. n13 b Kereskedő neve O n..182 c Közterület neve O n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám O n..10 f Helység O n..50 g NAD_LNG O Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv L 197/32 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

10 4 BEHOZATALI VÁMHI VATAL: Feldási hely Vámhivtl hivtkozási szám, h 9.d rovtbn feltüntetett eredet-típuskód 2 Adj meg behoztli vámhivtl kódját. Lásd II. melléklet, 5. kódlist n8 5 KEESKEDŐ: ímzett, kivéve 2 Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vontkozó bedvány üzenettípust és 8 rendeltetésihely-típuskódot (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Kereskedő zonosító dti z 1, 2, 3 és 4 rendeltetésihely-típuskód O 6 rendeltetésihelytípuskód Ez z dtelem z 5 rendeltetésihely-típuskódr nem lklmzndó (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) A rendeltetési hely típuskódjához: 1, 2, 3 és 4 : dj meg z dórktár engedélyese vgy bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántrtási számát 6 : dj meg feldót kiviteli vámhivtlbn képviselő személy HÉA-zonosítószámát b Kereskedő neve n..182 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 f Helység n..50 g NAD_LNG Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 6 KEESKEDŐ: Mentesített címzett z 5 rendeltetésihely-típuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Tgállm kódj Adj meg rendeltetési hely szerinti tgállmot II. melléklet 3. kódlistáj szerinti tgállmi kód feltüntetésével. n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/33

11 b Adómentességi igzolás sorszám 7 KEESKEDŐ: endeltetési hely Kereskedő zonosító dti D, h sorszám jövedéki dómentességi igzolásról szóló, jnuár 10-i 31/96/EK bizottsági rendelettel ( 2 ) létrehozott jövedéki dómentességi igzoláson fel vn tüntetve z 1 és 4 rendeltetésihelytípuskód O 2, 3 és 5 rendeltetésihely-típuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) z 1 rendeltetésihelytípuskód O 2, 3 és 5 rendeltetésihely-típuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) b Kereskedő neve z 1, 2, 3 és 5 rendeltetésihely-típuskód O 4 rendeltetésihelytípuskód (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Adj meg jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét. A rendeltetési hely típuskódjához: 1 : Adj meg rendeltetési hely szerinti dórktár érvényes SEED nyilvántrtási számát. 2, 3 és 5 : Adj meg HÉA-zonosítószámot vgy bármely más zonosítót. c Közterület neve A 7.c, 7.e és 7.f rovt : n..65 d Házszám O 2, 3, 4 és 5 rendeltetésihely-típuskód n..11 O 1 rendeltetésihelye Irányítószám típuskód n..10 f Helység (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) n..50 g NAD_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv n..255 n..16 n..182 L 197/34 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

12 8 VÁMHIVATAL: endeltetési hely Vámhivtl hivtkozási szám 9 EAO kivitel esetén ( 6 rendeltetésihely-típuskód) (Lásd rendeltetésihely-típuskódokt z 1. rovtbn) Adj meg nnk kiviteli vámhivtlnk kódját, melyhez kiviteli nyiltkoztot 2913/92/EGK tnácsi rendelet ( 3 ) 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd II. melléklet, 5. kódlist Helyi hivtkozási szám A feldó áltl z EAO-hoz rendelt, szállítmányt feldó nyilvántrtásibn zonosító egyedi sorszám. n..22 b Számlszám Adj meg z áruhoz kpcsolódó száml számát. H még nincs készen száml, dj meg kézbesítési értesítés vgy bármely más fuvrokmány számát. c Száml kelte O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen A 9.b rovtbn feltüntetett okmány kelte. d Eredet típuskódj A szállítmány eredetéhez rendelhető értékek következők: 1 = Eredet dórktár ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének ) pontjábn említett helyzetekben) 2 = Eredet behoztl ( 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjábn említett helyzetekben) e Feldás dátum A szállítás megkezdésének npj 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ez dátum legfeljebb 7 nppl lehet későbbi z EAO-tervezet benyújtásánk dátumánál. A feldás dátum 2008/118/EK irányelv 26. cikkében említett esetben lehet múltbeli dátum is. f Feldás időpontj O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen g Megelőző AHK D A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg új EAO érvényesítését követően, megosztási műveletről szóló üzenet (5. táblázt) érvényesítésekor A szállítás megkezdésének időpontj 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. A megdndó AHK felváltott EAO AHK-j n8 n..35 Dte n1 Dte Time n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/35

13 9.1 BEHOZATALI EV, h 9.d rovtbn feltüntetett eredet-típuskód 2 (behoztl) Behoztli EV szám Az EV számát vgy feldó htározz meg z EAO-tervezet benyújtáskor, vgy feldás helye szerinti tgállm illetékes htóság z EAOtervezet érvényesítésekor. 10 VÁMHIVATAL: Feldás helye szerinti illetékes htóság Vámhivtl hivtkozási szám 11 SZÁLLÍTÁSI GAANIA A grncivállló típuskódj 12 KEESKEDŐ: Grncivállló, h grnciválllókr vontkozó lábbi típuskódok vlmelyike lklmzndó: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vgy (A grnciválllókr vontkozó típuskódok tekintetében lásd II. melléklet 6. kódlistáját) Kereskedő jövedéki szám O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen Adj meg z érintett termékek szbd forglomb bocsátáskor hsznált egységes vámokmány(ok) számát. Adj meg feldás helye szerinti tgállm illetékes htósági zon vámhivtlánk kódját, mely feldás helyén jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd II. melléklet, 5. kódlist A grnci nyújtásáért felelős személy(ek) zonosítás II. melléklet 6. kódlistájábn feltüntetett, grnciválllókr vontkozó típuskódok hsználtávl. Azonosíts fuvrozót és/vgy termékek tuljdonosát, h ők nyújtják grnciát. Adj meg fuvrozó vgy jövedéki termékek tuljdonos érvényes SEED nyilvántrtási számát vgy HÉAzonosítószámát. b HÉA-szám O n..35 9X n..21 n8 n..4 2X n13 L 197/36 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

14 c Kereskedő neve A 12c, d, f és g: O, h kereskedő n..182 jövedéki számát megdják, más esetben d Közterület neve n..65 e Házszám O n..11 f Irányítószám n..10 g Helység n..50 h NAD_LNG, h hsználják vontkozó 13 FUVAOZÁS Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Szállítási mód kódj Adj meg szállítás megkezdésekor érvényes szállítási módot II. melléklet 7. kódlistájábn feltüntetett kódok hsználtávl. 14 KEESKEDŐ: Fuvrozási ügyintéző z első fuvrrl kpcsoltos ügyintézésért felelős személy zonosításár, h z 1.c rovt értéke 3 vgy 4 HÉA-szám O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen b Kereskedő neve n..182 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 n..2 n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/37

15 f Helység n..50 g NAD_LNG Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 15 KEESKEDŐ: Első fuvrozó O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ez z dt besorolású legyen Az első fuvr végrehjtásáért felelős személy megnevezése HÉA-szám O n..35 b Kereskedő neve n..182 c Közterület neve n..65 d Házszám O n..11 e Irányítószám n..10 f Helység n..50 g NAD_LNG Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 16 FUVAAL KAPSO LATOS ADATOK Szállítóegység kódj Adj meg 13. rovtbn megjelölt szállítási módhoz trtozó szállítóegység-kódo(k)t. Lásd II. melléklet, 8. kódlist b c d Szállítóegységek zonosítás Kereskedelmi zár zonosítás Zárrl kpcsoltos információk Adj meg szállítóegység(ek) nyilvántrtási számát. n..35 D, h kereskedelmi zárt hsználnk O Adj meg kereskedelmi zárk zonosító dtit, h ilyeneket hsználnk szállítóegységek lezárásár. 99X n..2 n..35 Adj meg z ilyen kereskedelmi zárkkl kpcsoltos kiegészítő információkt (pl. hsznált zárk típus) n..350 L 197/38 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

16 e Sel Informtion_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv f Kiegészítő információk O Adj meg fuvrozássl kpcsoltos kiegészítő információkt, pl. minden további fuvrozó zonosító dti, további szállítóegységekkel kpcsoltos információk. g omplementry Informtion_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 17 EAO: Szövegtörzs Külön dtcsoportot kell hsználni szállítmányt lkotó minden egyes termék. 999x Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivtkozási szám Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve n..3 b Jövedéki termék kódj Adj meg z lklmzndó jövedékitermék-kódot; lásd II. melléklet 11. kódlistáját. n4 c KN-kód Adj meg feldás npján érvényes KN-kódot. n8 d Mennyiség Adj meg mennyiséget ( termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve lásd II. melléklet 11. és 12. tábláztát). A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén mennyiség nem hldhtj meg zt mennyiséget, mely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik. A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén mennyiség nem hldhtj meg jövedéki dómentességi igzolásbn megjelölt mennyiséget. e Bruttó tömeg Adj meg szállítmány (jövedéki termékek csomgolássl együtt) bruttó tömegét. n..15,2 f Nettó tömeg Adj meg jövedéki termékek csomgolás nélküli tömegét (lkohol, lkoholtrtlmú itlok, energitermékek, és cigrett kivételével mindenféle dohánytermék ) g Alkoholtrtlom, h z dott jövedéki termékre lklmzndó Adott esetben dj meg z lkoholtrtlmt (térfogtszázlék 20 hőmérsékleten) II. melléklet 11. kódlistáj szerint. n..350 n..15,3 n..15,2 n..5, HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/39

17 h Blling-fok D, h feldási és/vgy rendeltetési hely szerinti tgállm sör dómértékét Blling-fok lpján szbj meg Sör dj meg Blling-fokot, h feldási és/vgy rendeltetési hely szerinti tgállm sör dómértékét ennek lpján szbj meg. Lásd II. melléklet, 11. kódlist i Adójelölés O Adjon meg minden más szükséges információt rendeltetési hely szerinti tgállm áltl előírt dójelölések tekintetében. j Fiscl Mrk_LNG, h hsználják vontkozó k Adójelölés hsználtánk megjelölése Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv D, h dójelölést hsználnk 1 -gyel jelölje, h termékek dójelölést trtlmznk vgy zokon ilyen jelölés szerepel; 0 -vl jelölje, h termékek dójelölést nem trtlmznk, vgy zokon ilyen jelölés nem szerepel. l Eredetmegjelölés O Ebben rovtbn következő tnúsítványokt dhtj meg: 1. bizonyos borok z oltlom ltt álló eredetmegjelöléssel vgy földrjzi jelzéssel kpcsoltos tnúsítványokt, vontkozó közösségi jogszbályok szerint; 2. bizonyos szeszes itlok gyártás helyével kpcsoltos tnúsítványokt, vontkozó közösségi jogszbályok szerint; 3. 92/83/EGK tnácsi irányelv ( 4 ) meghtározás szerint független kisüzemi sörfőzdék áltl főzött sör, melyre rendeltetési hely szerinti tgállmbn jövedékidó-csökkentést szándékoznk igényelni. A tnúsítványt következő szöveggel kell kiállítni: Tnúsítom, hogy leírt terméket független kisüzemi sörfőzde főzte. ; 4. 92/83/EGK tnácsi irányelv meghtározás szerint kisüzemi szeszfőzdékben előállított etillkohol, melyre rendeltetési hely szerinti tgállmbn jövedékidó-csökkentést szándékoznk igényelni. A tnúsítványt következő szöveggel kell kiállítni: Tnúsítom, hogy leírt terméket kisüzemi szeszfőzdében állították elő. m Designtion of Origin_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv n Gyártó mérete O Azon sör vgy szeszes itl, melyhez 17l. mezőben (Eredetmegjelölés) tnúsítványt állítottk ki, dj meg z előző évben előállított mennyiséget hektoliter sörben, illetve hektoliter tiszt lkoholbn kifejezve. o Sűrűség, h z dott jövedéki termékre lklmzndó Adott esetben dj meg sűrűséget 15 hőmérsékleten, II. melléklet 11. kódlistáj szerint. n..5,2 n..350 n1 n..350 n..15 n..5,2 L 197/40 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

18 p Kereskedelmi megnevezés O A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy ezt z dtot kötelezővé teszi. 479/2008/EK tnácsi rendelet ( 5 ) IV. mellékletének 1 9., 15. és 16. bekezdésében említett borok hordóbn történő szállítás esetén: ekkor termékleírásnk trtlmzni kell fenti rendelet 60. cikkében említett válszthtó dtokt, feltéve, h zok szerepelnek címkén vgy tervezik zok címkén vló feltüntetését. q ommercil Description_LNG, h hsználják vontkozó r Termékek márkneve D, h jövedéki termék márknévvel rendelkezik. A feldás helye szerinti tgállm htározht úgy, hogy fuvrozott termékek márkneve nem dhtó meg, h zt 9.b rovtbn említett számlán vgy más kereskedelmi okmányon már feltüntették. s Brnd Nme of Products_LNG, h hsználják vontkozó Adj meg termékek kereskedelmi megnevezését fuvrozott termékek zonosítás érdekében. Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Adott esetben dj meg termékek márknevét. Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 17.1 SOMAGOLÁS 99x somgolás típusánk kódj Adj meg csomgolás típusát II. melléklet 9. kódlistáj szerinti kódok egyikének feltüntetésével. b somgok szám, h megszámlálhtóként jelölik meg c d Kereskedelmi zár zonosítás Zárrl kpcsoltos információk D, h kereskedelmi zárt hsználnk O Adj meg csomgok számát II. melléklet 9. kódlistáj szerint, h csomgok megszámlálhtók. Adj meg kereskedelmi zárk zonosító dtit, h ilyeneket hsználnk csomgok lezárásár. n..350 n..350 n..15 n..35 Adj meg z ilyen kereskedelmi zárkkl kpcsoltos kiegészítő információkt (pl. hsznált zárk típus) n HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/41

19 e Sel Informtion_LNG, h hsználják vontkozó 17.2 BOÁSZATI TEMÉKEK Borászti termék ktegóriáj D z 1234/2007/EK rendelet ( 6 ) I. mellékletének XII. részében fogllt borászti termékek b Szőlőtermő övezet kódj D z hordós borászti termékek (névleges űrtrtlom több, mint 60 liter) c Hrmdik szármzási ország, h rovtbn feltüntetett borásztitermék-ktegóri 4 (importbor) Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XII. részében fogllt borászti termékek dj meg z lábbi értékek egyikét: 1 = OEM/OFJ nélküli borok 2 = OEM/OFJ nélküli fjtborok 3 = OEM-mel/OFJ-vel rendelkező borok 4 = Importborok 5 = Egyéb A 479/2008/EK rendelet IX. melléklete szerint dj meg zt szőlőtermő övezetet, melyből fuvrozott termék szármzik. Adj meg z országkódot II. melléklet 4. kódlistájábn felsoroltk szerint. d Egyéb információ O n..350 e Other Informtion_LNG, h hsználják vontkozó BOÁSZATI MŰVE LETI KÓD D hordós borászti termékek (névleges űrtrtlom több, mint 60 liter) Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Borászti műveleti kód Adjon meg egy vgy több borászti műveleti kódot 436/2009/EK bizottsági rendelet ( 7 ) IV. melléklete B pontjánk 1.4.b) listáj szerint. n1 n..2 99x n..2 L 197/42 HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj

20 18 OKMÁNY: Tnúsítvány O 9x Okmány rövid leírás, kivéve h hsználják 18.c dtmezőt b c d Short Description of Document_LNG Okmányr muttó hivtkozás eference of Document_LNG ( 1 ) HL L 253., , 1. o. ( 2 ) HL L 8., , 11. o. ( 3 ) HL L 302., , 1. o. ( 4 ) HL L 316., , 21. o. ( 5 ) HL L 148., , 1. o. ( 6 ) HL L 299., , 1. o. ( 7 ) HL L 128., , 15. o., h hsználják vontkozó, kivéve h hsználják 18. dtmezőt, h hsználják vontkozó Adj meg fuvrozott termékekkel összefüggő tnúsítványok (például 17.l rovtbn említett, eredetmegjelöléssel kpcsoltos tnúsítványok) leírását. Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv Adj meg fuvrozott termékekkel kpcsoltos tnúsítványokr muttó hivtkozásokt. Adj meg II. melléklet 1. kódlistájábn feltüntetett nyelvkódot z ezen dtcsoportbn hsználndó nyelv 2. táblázt ( 4. cikk (1) bekezdésében említett táblázt) Törlés A B D E F G 1 JÖVEDÉKI TEMÉK SZÁLLÍTÁSÁÓL SZÓLÓ EAO AHK Adj meg zon EAO AHK-ját, melynek törlését kéri. n21 2 TÖLÉS Törlés ok Adj meg z EAO törlésének okát II. melléklet 10. kódlistáj szerinti kódok felhsználásávl. n1 3 ATTIBÚTUM A törlés érvényesítésének dátum és időpontj A feldási hely szerinti tgállm illetékes htósági dják meg z törlésiüzenet-tervezet érvényesítésekor. Az időpontot helyi idő szerint kell megdni. n..350 n..350 dtetime HU Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 197/43

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI TERMÉKEK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 1 Feladó 2 Feladó jövedéki száma 3 Bizonylat azonosító 4 Címzett jövedéki száma 5 Számlaszám 6 Számla dátuma 7 Címzett 8 Feladási hely szerint

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

2719/92/EGK RENDELETE

2719/92/EGK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2719/92/EGK RENDELETE (1992. szeptember 11.) a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Áltlános Biztosító Zrt. Az MKB Áltlános Biztosító Zrt. 2014. jnuár 1-től lklmzndó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díji Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mennyiben korábbn kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

BÉRLETISZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről dr. Márffy Mári (n,: Schwrher Mári, 1029 Budpest, Orom u. 11. sz. ltti lkos) és dr. Tóth Csb (n.: dr. Márfry Mári, 1012 Budpest, Logodi u.57. sz. ltti lkos),

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. 2.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 167/7

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

a felhasználási helyek megnevezéseit, címeit, a

a felhasználási helyek megnevezéseit, címeit, a jánltkérő áltl lebonyolított közbeszerzési ejárás lpján. ( továbbikbn együttesen Felek) között 2012-2013. gázévre vontkozón Vevő, mint niásrészró l Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. vevó ( továbbikbn:

Részletesebben

Föld2áz adás-vételi szerződés 2. rész (JQ

Föld2áz adás-vételi szerződés 2. rész (JQ Föld2áz dás-vételi szerződés 2. rész (JQ mely létrejött iccoo (C5 egyrészről GDF SUEZ Energi Mgyrország Zártkörűen Mülcödő Részvénytársság eldó ( továbbikbn: Eldó). másrészről Körös Volán Autóbuszközlekedési

Részletesebben

Éves teljesítménystatisztikai jelentés, 2013

Éves teljesítménystatisztikai jelentés, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2239 Éves teljesítménysttisztiki jelentés, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettes által kiadott. 7002/2017. felhívás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettes által kiadott. 7002/2017. felhívás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettes által kiadott 7002/2017. felhívás az EMCS üzemszüneti eljárásról A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettes által kiadott. 7003/2016. felhívás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettes által kiadott. 7003/2016. felhívás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyettes által kiadott 7003/2016. felhívás az EMCS üzemszüneti eljárásról A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK C 16/10 Az Európi Unió Hivtlos Lpj 2009.1.22. EURÓPAI KÖZPONTI BANK MEGÁLLAPODÁS 2008. december 8. z Európi Központi Bnk és z euroövezeten kívüli tgállmok nemzeti központi bnkji között gzdsági és monetáris

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tisztelt Pályázók! A mi nppl GOP-2007-2.1.1/A, GOP-2007-2.1.1/B, GOP- 2007-2.1.1/C, GOP-2007-2.1.2/B, GOP-2007-2.1.2/C, KMOP- 2007-1.2.1/A és KMOP-2007-1.2.1/B pályázti útmuttói

Részletesebben

az EMCS üzemszüneti eljárásról

az EMCS üzemszüneti eljárásról FE LHÍVÁS az EMCS üzemszüneti eljárásról A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Osteodec

Bio-Optica Milano S.p.a. Osteodec Bio-Optic Milno S.p.. 36 14 16 SZAKASZ. Intézkedések Összetétel Szállításr Egyéb vgy vontkozó véletlenszerű z összetevőkre... / >> expozíciónál. vontkozó... / >>... dtok. / >>... / >> Oldl 23 45 67 1 /

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final ANNEX 3 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre (módosított) Az eljárás fajtája. A beszerzés CPV kódja. nem tervezett. Az eljárás fajtája

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre (módosított) Az eljárás fajtája. A beszerzés CPV kódja. nem tervezett. Az eljárás fajtája Mgyr Szbdlmi Hivtl KÖZBESZERZÉSI TERVE 2010. évre (módosított) I. közösségi értékhtárt elérő vgy meghldó közk ) Áru 50.737.770 forinttól (193.000 euró) kódj megindításánk ért b) Kbt. 3. mellékletében meghtározott

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20.

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20. Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, 2014. február 20. A Bíróság a C-307/10. sz. IP Translator ügyben 2012. június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

II/1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK 2008. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Önkormányzt (körjegyzőség) Megye, főváros KSH megyekód székhelye KSH településkód Jász-Ngykun-Szolnok 6 Jászerény 8209 II/. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN HOZOTT ELSŐFOKÚ DÖNTÉSEINEK

Részletesebben