mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni"

Átírás

1 A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvre, és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére, tekintettel a Jövedékiadó-bizottság véleményére, mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni e tagállam területére; ha az ilyen terméknek egy másik tagállamban van a kereskedelmi célú rendeltetése, a jövedéki adót a rendeltetés szerinti tagállam szabályai szerint újból ki kell vetni és ez által a feladási tagállamban megfizetett jövedéki adó visszaigényelhetővé válik ; mivel az ilyen termékek adóügyi ellenőrzésének biztosítására a 92/12/EGK irányelv 7. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az ezen irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében említett kísérőokmány lényeges adatait egy egyszerűsített kísérőokmány sorolja fel; mivel ezen okmány formáját és tartalmát meg kell állapítani; mivel az érintett kereskedők semmilyen további terhet nem viselhetnek a szállítási okmányok vonatkozásában, és ezért rendelkezni kell a már létező kereskedelmi okmányok használatáról, feltéve, hogy azok megfelelnek bizonyos feltételeknek; mivel a feladási tagállamban fizetett jövedéki adó visszatérítésére biztosítani kell egy példányt; mivel az eljárás részleteit és a kísérőokmány példányainak számát meg kell állapítani; mivel rendelkezni kell a teljesen denaturált alkohol kereskedelmi szállítását kísérő okmányról, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk

2 Ha egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket egy másik tagállamban a 92/12/EGK irányelv 7. cikkében említett célokra szánnak, a Közösségen belüli szállításáért felelős személynek egy egyszerűsített kísérőokmányt kell kiállítania. Az ilyen termékeknek az egyik tagállamból a másik tagállamba történő szállítása során az okmánynak kísérnie kell a szállítmányt, és azt ellenőrzés céljából a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani. 2. cikk (1) A mellékletben bemutatott mintát egyszerűsített kísérőokmányként lehet használni a minta 1. példányán szereplő kitöltési útmutatónak megfelelően. (2) A kereskedelmi okmányokat, vagyis számlákat, szállítóleveleket, fuvarleveleket stb. egyszerűsített kísérőokmányként lehet használni, feltéve, hogy azok ugyanazon információelemeket tartalmazzák, mint a mellékletben bemutatott mintaokmány, és az információ jellegét olyan szám azonosítja, amely megfelel az említett minta vonatkozó rovatszámának. 3. cikk Amennyiben a 2. cikkben említett kereskedelmi okmányokat egyszerűsített kísérőokmányként használják, akkor ezeket jól láthatóan a következő megjegyzéssel kell jelölni: Egyszerűsített kísérőokmány (jövedéki termékek) adóügyi ellenőrzés céljára 4. cikk Az egyszerűsített kísérőokmányt három példányban kell kiállítani. Az 1. példányt a szállító megtartja adóügyi ellenőrzés céljára. A 2. példánynak az árut kell kísérnie a szállítás során, és a címzett őrzi meg. A 3. példánynak az árut kell kísérnie, és azt különösen amennyiben a szállító adóvisszatérítés céljából kéri vissza kell küldeni a szállítóhoz a címzett visszaigazolásával együtt, amely jelzi a rendeltetés szerinti tagállamban az áru további adóügyi ellenőrzés alá vonását is. E példányt a 92/12/EGK irányelv 22. cikkének (3) bekezdése szerinti esetleges adóvisszatérítési kérelemhez kell csatolni. 5. cikk

3 Az egyszerűsített kísérőokmányt a 92/83/EGK tanácsi irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint a teljesen denaturált alkohol Közösségen belüli kereskedelmi szállításának kísérésére is használják. 6. cikk Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, december 17-én. a Bizottság részéről Christiana SCRIVENER a Bizottság tagja

4 EURÓPAI KÖZÖSSÉG EGYSZERŰSÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY JÖVEDÉKI ADÓK SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT TERMÉKEK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA 1 1. Szállító hozzáadottértékadó- (HÉA-) szám? 2. Bizonylat azonosító 3. Rendeltetési ország illetékes hatósága A szállító példánya 4. Címzett HÉA-szám 5. Fuvarozó/szállítóeszköz 6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma 1 7. Rendeltetési hely 8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, áruk leírása 9. Vámtarifaszám (KN-kód) 10. Mennyiség 11. Bruttó tömeg (kg) 12. Nettó tömeg (kg) 13. Számla szerinti ár/kereskedelmi érték 14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi sörfőzdék és szeszfőzdék) A. Ellenőrzés bejegyzése. Az illetékes hatóság tölti ki 15.Az rovatban szereplő adatok igazoltan helyesek. 3. példány visszajuttatása szükséges igen nem * Aláíró cégének neve és telefonszáma: Aláíró neve Hely és dátum Aláírás * A megfelelő bejelölendő

5 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (1. példány hátoldala) A feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállítása 1. Általános tudnivalók 1.1. Az egyszerűsített kísérőokmányra az február 25-i tanácsi irányelv 7. cikkének rendelkezéseivel összhangban, jövedéki célok miatt van szükség Az okmányt olvashatóan és olyan módon kell kitölteni, hogy a bejegyzéseket ne lehessen kitörölni. Az adatok lehetnek előnyomottak. Beírást nem szabad törölni vagy átírni Az okmány általános, kötelező leírása és a rovatok mérete az Európai Közösségek Hivatalos Lapja június 1-jei C 164. számában a 3. oldalon került meghatározásra. Az okmány minden példánya fehér és 210 x 297 mm méretű, ahol 5 mm-től +8 mm-ig terjedő eltérés megengedett A ki nem töltött rovatokat úgy kell áthúzni, hogy azokba semmit se lehessen utólag beírni A kísérőokmány három példányból áll, az 1. példányt a 2. példánynak a 3. példánynak a szállító tartja meg az árut kell kísérnie, és azt a címzett tartja meg az árut kell kísérnie és azt különösen amennyiben a szállító adóvisszatérítés céljából kéri a 4. rovatban megnevezett személy köteles visszaküldeni a szállítóhoz az átvétel igazolásával együtt. 2. Rovatok 1. rovat Szállító: Azon személy teljes neve, címe és hozzáadottértékadó- (HÉA-) száma (ha van), aki az árukat egy tagállamban rendelkezésre bocsátja. Ha van jövedéki szám, azt is jelezni kell. 2. rovat Bizonylat azonosító: az árukat szállító személy által adott hivatkozási szám, amely azonosítja a szállítmányt a kereskedelmi nyilvántartásában. Ez általában a számla száma és dátuma.

6 3. rovat Illetékes hatóság: a rendeltetés szerinti tagállamban azon illetékes hatóságnak a neve és címe, amelynek a szállítást előzetesen bejelentették. 4. rovat Címzett: az árukat átvevő személy teljes neve, címe és HÉA-száma (ha van). Ha van jövedéki szám, azt is jelezni kell. 5. rovat Fuvarozó: a szállító, címzett megjelölést vagy azon személy nevét és címét kell beírni, aki az első szállításért felelős, ha ez az 1. vagy 4. rovatban jelzett személytől eltér; és a szállítóeszközt is jelezni kell. 6. rovat Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma: azon nyilatkozat és/vagy meghatalmazás, amelyet a szállítás megkezdése előtt a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának kell adnia. 7. rovat Rendeltetési hely: a teljesítés címe, ha az eltér a 4. rovatban szereplő címtől. 8. rovat Az áruk, jelek, számok és csomagok jellegének kimerítő leírása: a külső csomagok, pl. tartályok jelei és száma, a belső csomagok, pl. kartonok darabszáma és az áruk kereskedelmi leírása. A leírás folytatható külön lapon, amelyet az egyszerűsített kísérőokmány minden példányához csatolni kell. E célra csomagolási jegyzéket is lehet használni. A sörtől eltérő alkohol és alkoholtartalmú italok esetén az alkoholtartalmat 20 C-on mért alkohol térfogatszázalékban kell feltüntetni. A sör esetében a 20 o C-on mért Plato-fokot vagy alkoholtartalmat kell feltüntetni, vagy a rendeltetési tagállam és a feladási tagállam előírásaival összhangban mindkettőt meg kell adni. Az ásványolaj esetében a 15 C-on mért sűrűséget kell feltüntetni. 9. rovat Vámtarifa szám: a KN-kód. 10. rovat Mennyiség: a darabszám, a súly vagy a térfogat attól függően, hogy mi szükséges a címzett tagállamban a jövedéki adó megállapítása céljából, például: cigaretta, a darabszám ezerben kifejezve, szivar és szivarka, a nettó súly,

7 alkohol és alkoholtartalmú italok, 20 C-on mért térfogat, literben két tizedesjegyig, ásványolajok, kivéve fűtőolaj,15 C-on mért térfogat, literben. 11. rovat Bruttó tömeg: a szállítmány bruttó tömege. 12. rovat Nettó tömeg: az áruk tömege csomagolás nélkül. 13. rovat Számla szerinti ár vagy kereskedelmi érték: a számla végösszege, amely magában foglalja a jövedéki adót. Ha a szállítás nem eladással kapcsolatos, a kereskedelmi értéket kell feltüntetni. Ez esetben hozzá kell fűzni a nem értékesítésre megjegyzést. 14. rovat Igazolások: E helyet olyan esetleges igazolásoknak kell fenntartani, amelyeket csak a 2. példányon kell feltüntetni. 1. Bizonyos borfajták esetében a termék eredetét és minőségét tanúsító igazolást kell feltüntetni, adott esetben, a vonatkozó közösségi szabályozásnak megfelelően. 2. Bizonyos szeszes italok esetében a termék gyártási helyét tanúsító igazolást kell feltüntetni, a vonatkozó közösségi szabályozásnak megfelelően. 3. Független kisüzemi sörfőzde által gyártott sör: az alkoholra és alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetéről szóló tanácsi irányelvben meghatározottak szerint, ha a sörfőzde a rendeltetési tagállamban kedvezményes jövedéki adóra tart igényt, a tanúsítványban a következőt kell feltüntetni: Igazoljuk, hogy e sört egy független kisvállalkozás állította elő, amelynek előző évi termelése hektoliter volt. 4. Kisüzemi szeszfőzde által gyártott etilalkohol: az alkohol és alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetéről szóló tanácsi irányelvben meghatározottak szerint, ha kedvezményes jövedéki adóra tart igényt a rendeltetési tagállamban, a tanúsítványban a következőt kell feltüntetni: Igazoljuk, hogy a fent leírt terméket egy független kisvállalkozás állította elő, amelynek előző évi termelése hektoliter tiszta alkohol volt. 15. rovat Aláíró cégének neve stb.: az okmányt az áruk szállításáért felelős személynek vagy az ő nevében eljáró személynek kell kitöltenie. Ez lehet a szállító vagy a címzett. Ha a szállító kéri, hogy a 3. példányt az átvétel igazolásával együtt juttassák vissza hozzá, akkor ezt jelezni kell.

8 A. rovat Ellenőrzés bejegyzése: az illetékes hatóságok az elvégzett ellenőrzést tüntetik fel a 2. és 3. példányon. A felelős tisztviselőnek minden bejegyzést alá kell írnia, dátumoznia kell, és le kell bélyegeznie. B. rovat Átvételi igazolás: a címzett által rendelkezésre bocsátandó és a szállítónak visszaküldendő átvételi igazolás, különösen, ha az a feladó számára adóvisszatérítési célból szükséges.

9 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI ADÓK 2 1. Szállító HÉA-szám? EGYSZERŰSÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT TERMÉKEK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA 2. Bizonylat azonosító 3. Rendeltetési ország illetékes hatósága A címzett példánya 4. Címzett HÉA-szám 5. Fuvarozó /szállítóeszköz 6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma 2 7. Rendeltetési hely 8. Jelek és számok, csomagok darabszáma és fajtája, áruk leírása 9. Vámtarifaszám (KN-kód) 10. Mennyisé g 11. Bruttó tömeg (kg) 12. Nettó tömeg (kg) 13. Számla szerinti ár/kereskedelmi érték 14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi sörfőzdék és szeszfőzdék) A. Ellenőrzés bejegyzése. Az illetékes hatóság tölti ki 15. Az rovatban szereplő adatok igazoltan helyesek. 3. példány visszajuttatása szükséges igen nem * Aláíró cégének neve és telefonszáma: Aláíró neve Hely és dátum Aláírás * A megfelelő bejelölendő

10 4. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Címzett által átvett áruk Dátum...Hely:...Hivatkozási szám:... A jövedéki adó befizetve és bejelentve az illetékes hatóságnak* Dátum... Hivatkozási szám... Címzett egyéb megjegyzései Hely/dátum... Aláíró neve... Aláírás * Törlés nem alkalmazható A. Ellenőrzés bejegyzése (folytatás)

11 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI ADÓK 3 1. Szállító HÉA-szám? EGYSZERŰSÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT TERMÉKEK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA 2. Bizonylat azonosító A szállítónak visszaküldendő példány 4. Címzett HÉA-szám 5. Fuvarozó /szállítóeszköz 3. Rendeltetési ország illetékes hatósága 6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma 3 7. Rendeltetési hely 8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, áruk leírása 9. Vámtarifaszám (KN-kód) 10. Mennyisé g 11. Bruttó tömeg (kg) 12. Nettó tömeg (kg) 13. Számla szerinti ár/kereskedelmi érték 14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi sörfőzdék és szeszfőzdék) A. Ellenőrzés bejegyzése. Az illetékes hatóság tölti ki 15. Az rovatban szereplő adatok igazoltan helyesek. 3. példány visszajuttatása szükséges igen nem * Aláíró cégének neve és telefonszáma: Aláíró neve Hely és dátum Aláírás * A megfelelő bejelölendő

12 4. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Címzett által átvett áruk Dátum...Hely:...Hivatkozási szám:... A jövedéki adó befizetve és bejelentve az illetékes hatóságnak* Dátum... Hivatkozási szám... Címzett egyéb megjegyzései Hely/dátum... Aláíró neve... Aláírás * Törlés nem alkalmazható A. Ellenőrzés bejegyzése (folytatás)

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011.

ELŐTERJESZTÉS. az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2011. ( ) NGM rendeletről. Budapest, 2011. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/25052/1/2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM

Részletesebben

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 33426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 62. A Rega. tv. a 16. -t követõen a következõ alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: Gépjármûflotta-üzemeltetõ által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 298 E/127 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA(2006)0229 A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalkozások

Részletesebben

2010. december 28. 10/2010.

2010. december 28. 10/2010. 2010. december 28. 10/2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás 2011. évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a

Részletesebben

EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás

EK-EFTA MUNKACSOPORT. Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMÚNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, 2009. július1. TAXUD/2019/2008 HU Final EK-EFTA MUNKACSOPORT Árutovábbítási kézikönyv (Új) keresési eljárás 1 VII.

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz A jövedékiadó-törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott. Tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott Tájékoztatás az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének eljárási szabályairól Az általános

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3019/2012. számú útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásáról A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2010. november ÚTMUTATÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA AZ AFLATOXINOKRÓL SZÓLÓ UNIÓS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ FONTOS, A FELELŐSSÉGET KORLÁTOZÓ NYILATKOZAT E dokumentumnak nincs hivatalos

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI TARIC KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK ALKALMAZÁSÁRÓL Budapest, 2004. április TISZTELT OLVASÓ! Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, és ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

A pénzügyminiszter 43/2009. (XII. 29.) PM rendelete a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól 48062 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám a) a Vízszállító gépjármû : Összesen mezõben a 7 szövegrész helyébe az 5, b) a Magasból mentõ : Összesen mezõben a 0 szövegrész helyébe az 1 szöveg lép.

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben