A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y"

Átírás

1 Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének Szerkesztők éi FÜLÖP ZSIGMOND és negyed évre 2 K 50 fillér. Eyes érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp hivtlos lptuljdonosok: S/.' rk«s/.tós»'í! és kidóhivtl:, BRNYY JÓZSEF dr. Szivünk ott dobog, lelkünk ott remeg veres ctmezőköd. N i n c s p o r c, n i n c s pillnt, hogy gondoltunk ne szálln el hö kto náinkhoz, kik egy szebb, boldogbb jövendőért miérettünk is o n t j á k vé r ü k e t. Izzó ggodlomml ügyeljük z óriási, világot rengető cst fordultit s rjongó csodálttl veszünk hirt ú j b b és ú j b b ti tán i hdi tetteikről. Hol vn kishitűség, m e l y csk n é h á n y é w c l, Llán néhány hónppl is ezelőtt csüggetegen lehorgsztott fojünket, h c s k jóvl k i s e b b h á b o r ú esélyei is rezegtették meg monrchi levegőjét? H o l v n gyámoltlnságnk z lelázó látszt is, mely mitt tlán meglepődtünk, h v l m e l y i k b l k á n i állm f e n y e g e t é s e k e t drésszálf h o z zánk V egész gzdsági éle tünket? M i n d e z e k l e v e r ó érzések örökre eltűntek. m i n t legelőször dobbnt m e g f o l d z e g é s z v i l á g m e g v e r é s é r e induló, htlms h d s e r e g ü n k lábi ltt, k i p u s z t u l t innen k i s h i t ű s é g és minden tépelődő kétkedés. Rájöttünk z e r ő n e k, n k, z i g z s á g verhetetlen htlom htlmá nk tudtár! Megbizonyosodtunk ról, hogy n g y földkerekségen m i k r d u n k h t l m s tényez<"> és erkölcs nek*, j o g n k, igzságnk t ő i d e t - s e g e t d i d l m s n VÍVÓ erejénél togv e b i e m z e x i s z t e n c i á l i s háborúbn nekünk n e m c s k győznünk lehet, h n e m győz nünk k e l i!... z h t l m s hdsereg, mely titánok csod-erejével viskodik vd m ó b - b l, s z l á v ó r i á s s l s mely már e d d i g is örökké fényes b e t ű k k e l irt b e n e v é t Ellő ' : ' > :. ) : b : j : sokszoros t ú l e r ő v e l s z e m b e n csodáltr m é l t ó vi reksn á l l j h e l v é t, t e l j e s i t i mgsz t o s h i v t á s á t és erő* h i t ü n k szerint v é g e r e d m é n y b e n didlll fogj meg oldni mrkáns, m o n d h t n ó k : óriási TÁRC. Egy j â g e r nplójából. Éjszk kton-kórházbn Tömött sorckb.in gy állnk z ágyk, Mint bábotús kész fegyveres sereg. mécs körül villózó trk árnyk, hű párnákon lázforró fejek. Egy bús j j innen, szisszenés monnn, vértelen, S z jtókon tú', SÖtét srokbn F< kete fntom nfi fel hirtelen. sim ttlyi mben senyved! sárg teste, mennyezetet éri homlok, Két hqlt szeme hnytló, hunyó este, Villn kezében srlój fok. termen átnér. Senki nem láthtj, Csk onnn egy, szél-ó ágy felöl, s nnk z gynk viszsápdt ie K hii t szemektől holtr merevül. Pokorny Mrgit. E s t é n k i n t legkelleme sebb szórkozóhely h o l I e g k i t m i d É f c hírneves IKUgW v. í. z ttső ktonnpok. Ktoni kiképzés- Erzsi, meg fulis, kiket megrázott vont- I cúgbn mind önkéntesek voltunk, ekkor még civilben. Különféle fogllkozásúk vgytwk. z egyik ügyvédjelölt, másik jogszigorló, hrmdik joghllgtó, negyedik törvényszéki joggykornok Tudniillik Mgyrországon fér fik évtől felfelé jogászok. En zt hizem, hogy ki nem jogsz, z. CSL CÚg m gzin felé indult es ott legelső sorbn kptunk egy egy B890 es modellű llnliohert pus kát B civil ruhánkr ksztottuk él civil vál l u n k r. civil vállunkt ngyon húzt ez nehéz, izegletes pusk es eirrdi szlmkl punkhoz sehogyem ülett. Ngyon, de ngyon nehéz volt kkor ez pusk. H viszgondo lok r csodálkoznom kell, m m r el illnt súly, mint knfor. Vgy m i krunk lett c r ő s e b b? N e m tudom. hdsereg különben ngyon ügyesen trenírozz z emberi it. Előbb csk kis pró rvsz súlyokt kgt r, m i n t például z xenrolle később mind többet és többet, - régin észre sem veszi z ember, hogy kilós mrschiljusztirungot cipel. ) > vezetése d vissz ppirkereskedése Telefon 80. B szerkesztőség. K z z kemény l e c k é b ő l z egész v i l á g, h o g y ebben z ó r i á - i hrcbn rendületlenül á l l j u k m e g helyünket s n e m vgyunk z»beteg< állm, minek e l l e n s é g e i n k szerettek feltüntetni. V Á R M E G Y É B Ő L. vármegye őszi közgyűlése. o k t. 8. m i n t m á r előre jeleztük, Komárom vr megye törvényhtósági bizottság múlt s z o m bton október 3-én délelőtt 0 órkor trtott meg rendes őszi közgyűlését Kiirthy István főispán elnöklete ltt. főispán melyenjáró megnyit-': beszédében meleg szvkkl prentált el Kálmán Rudolfot vármegye volt főispánját, szép prentlo beszéd igy hngzik: Utolsó közgyűlésünk ót érzékeny vesz teség érte vármegyei közéletünket, elete derekn meghlt Kálmán Rudolf, egyike, zon m m á r ritkuló férfiknk, kikről hálás szívvel elmondhtjuk, hogy egész munkás- és hsznos etetőket vrmegyeben, yrmegyéért élték le. Kálmán Rudolf vármegyei tisztségek több fokoztábn, m i n t jeles gzd, egyik nyáron z Osborne istálló kncái vittek ennyi súlyt kottingbrunni hndicpekben, mégis elvitték hlmozásimt Most következik ktoni kiképzés. Ez ngyon csúny dolog. Egyes dolgokt ngyon szégyenlek, zért hát sietve i Ihdrom. Belemártottk nykig mgzinb. mgzinból mint csukszürke vdázönkénte másztm k i. Kivittek bennünket gykorló térre. Ott zt mondották, hogy hpták o l y n izé, m e l y i k b e k k o r sem szbd megmozdulni, h tüzes istennyil beíénkcsp. Közben z o r r o m r szállt egy szúnyog, nyugodt kézlegyin téssel e l h j t o t t m. Ngyon leszidtk. Egyszer zt vezényelték glidnek: rechts u m! Ennél fogv blr f o r d u l t m. eugszfűrer ur zt m o n d t : m r h vgyok. Mr m i n t e n. De rögtön belátt, hogy ilyet n«m szbd mondni egy önkéntesnek, tehát kijvított: N e m mondom éppen, hogy mrh, de egy kicéit but. Nem tudj, melyik j o b b o l d l? Trts fel j o b b kezét! Ennélfogv feltrtottm blkezemet. T é vedtem. Tudniillik tőlem m á r sok mindenfélét kérdeztek ebben z életben, például, hogy Cmot Lázár Miklós Mrgit grófnk, ngy mthemtikusnk, hogy szól tétele, vgy hogy m i k bontó okok vló perben és m i kor volt r o m i zsint, de zt, - engedel- LEVI mellett ós erős b i z l m u n k kíséri lépésről-lépésre küzd*") hdseregünkét. Nem csk m i t u d j u k már, hnem t u d j GRND" z e n e k r cigányprímás feldtát. tézséggel, szivósággl, legngyobb tűzben is n e m lnkd*') energiávl d e írj : Ziíhy Ljos. könyv- Kézirtokt nem BRNYY JŰZSlF dr. vedés r o t h s s z Sándor Komárom, Nádor utc 29. tűnt z b á n t ó rezerváltság, m e l y engedte t ű r n ü n k, hogy egy l s ó rendű, hitvány blkáni állm mitt éveken át Dmokles k r d j á t é r e z zük fejünk fölött s lssú gyilkos senyunv Jjgt száj, sápdt, Spitzer szerkesztésért felelőé: fillér. lpj. kávéház LCI npont hngversenyez.

2 2. oldl kerületünk országgyűlési képviselője, m j d nekez viszonyok közt vrmegye főispánj, m i n d e n állásáb Iste dt jeles tehetségeit, m u n k és ügyszeretetet oly meriékben vitte bele, hogy zokkl mgánk, á kásáink es vr/negyének díszére, becsületére vált. 3 Ezért, zt hiszem közrészvétnek dok kifejezést, midőn zt indítványozom, hogy érdemeit jegyzökönyvünkben örökítsük meg 08 fejez/ük k i bbn elhunyt feletti K.: rész vétünket. Mjd háborús helyzet ecsetelásérs tort át z elnöklő főispán és szinte p e t i k u s ndúlettel fejezte k i nemzet erejébe, hdseregünk vitézségébe vetett törh-tlen hitet és bizlmát, mely megfogj boini győzelmet z igzságért küzdő fegyvereinknek, Isten áldását kérte messz idegenben küzdő Tereinkre, kiket mindnnyiunk buzgó i m á j kísér ú t j i k b n! meghtó lelkes beszéd így hngzik: Bármily ngy történelmi események forgtgábn ellünk már hónpok ót, b á r mennyire tudjuk, erezzük, hogy ezek kimene telétől függ országunk ÓS nemzetünk sors és j ö v ő j e és ennélfogv bármennyire bszor b e á l j k is minden érdeklődésünket m i ngy é igz háborúnk esenyei, zért mégis, vgy j o b b n m o n d v nnál is i.ikább kötelességünk nekünk, sjnos itthonmrdottkok, tör vényhtóság d m i n i s t r t i. ' szükségleteiről gon doskodni, z állmgépezet rendes menetét biztosítni. Érzem szómbn és zt hiszem, hogy t. bizottsági tg urk U velem együtt érzik, hogy n e m térhetünk m i, hboru t r t m ltti első közgyűlésünk tárgysoroztár nél kül, hogy előbb ne dssék kifejezés e hely ről, vlmennyiünk közös és rendi:hetetlen meggyőződésének, hogy hrcunk, melj győz e l e m m e l fog végződni és kell bőgj végződ j e k, igzságos, mely hrcot n e m pusztán egy h még oly j tgosn felháborító esemtmy folytán vettü ik föl hnem főképp bból z állm éfl nemzet fenurtó kényszerű ségből, melybe belekényszerített szomszé dos htlmknk be*e ideje ltti cslárd, állmi létünket veszélyeztető, nemzetközt tisztességgel se összeegyeztethető knmunkáj. D kifejezést kell dónk zon tisztelet met kérek cúg-zfürer ur hogy melyik bl kezem, még senki s-m kérdette. Hogy t u d j m így egyiszerre, m i k o r sohsem gykoroltm'? Ms. GynmVnul megyek glidfné zt m o n d o m m e l l e t t e m állónk: - Te, Kéri zt i r j z Estben, bo y... M i t beszélget mg o t t glidben V z t m o n d t m oberjáger ur kérem, hogy n e m j ó lábbl lép. Le fogj irni százszor, hogy z b t e i lungbn beszélgetni n e m.-zbád. Hát l e i r t m. Esti tizenegy óráig írtm es m i k o r letettem tollt szob ngyon csön des v o l t gyertyvitágos homálybn elébem állt egy kis íiu. Egy kis diák. Rövid ndrág és rtrózbluz v o l t rjt. z u j j i szörnyen tintá sk voltk Ktmnézett és rámnevetett. szivé ből kczgott. Fölugrottm és nykon k r t m ütni, de eltűnt. Eltűnt, mint egy furcs l o m. kis dik én v o l t m., kis dik k i m r régen meghlt bennem feltámdt. Feltámdt, m e r t nnyi év után megint büntetési feldtot írtm. C i v i l testembe és civil lelkembe így gyúr ták bele lssn ktoni szellemet. Eleinte f j t ez mssge, de most m á r értek mindent. Most m r értem., hogy n e m nnk két fehér csillgos, seprübjuszu es meskszemü ltiszt nek engedelmeskedem, k r ő l (ly de Mups snt hetedik c>illgövben él, k i ebédnm od hz c s i r k e c - o n t o t z sztl l hjigálj 9. nek és szeretettel teljes bámultnk, mely- :, Ukrjni diákok Mimim. lyel egész hdseregünk, de különösen m i véreink, vitéz mgyr ktonáink, hősies mg trtás iránt viseltetünk. Szálljon hozzájuk K o m írom vrmegye üdvözlete, áldás s zon forró kívánság, hogy segélje őket kivívott győzelem után Mindenhtó mielőbb veszedelem npjibn mgát megtlált, egybeforrott nemzet kebelébe vissz. ( longyel iegionisták. Leányok, mint husók Egy ötödikes ginrnzisí, mint hós. «Kicslfce» Menyor»zág, hol ördögök vn nk. Kápek cstából. Egy kedves lov^l) Néh ány hete m á r, hogy lengyel légió csták tüzében áll s vitézi tetteivel lengyelek egykori vitézségét dokumentálj. z nyi csok még ott izzik rózsás rcukon, mindenek e írjnk Ezután kerü't sor npirend tárgylásár, melynek f o l y m u Gliyczy E e m é r b i z o t t - zsrnok u r l m t megbosszuló igzságos düh sági tg mezei egerek irtás* kérdésében I t o m b o l ifjú lelkükben, j k u k o n j ö v ő boldogulás nk jelszv:»szvobod«(szbbág). \ interpellált. z l i s p i n jelentette, hogy e tárgy testvéreik elnyomás, lángoló hzszeretet bn megtétettek sürgős intézkedések s e célr késztette z if,ú hősöket rr, hogy megértve 0^0 koron m e g is szvzttott. CStridó világot áthtó szvt, kifent célt közgyűlés gyors egymásutánbn letár rgdjnk s vérbe fürösszék kegyetlen zsr gylt.! tárgysoroztot s megállpított hzi nok u r i m.!. Nemcsk férfik, hnem nők pénztár ős különböző lpok 0 l ő. évi költség is versenyeztek egymássl lelkesedés tüzében. vetését. közgyűlés tiszti nyugdíjlp j v r leányok, mindmegnnyi mzonok, levágták *80, községi es körjegyzői lp j v r.23 hjukt, vállukr puskát l e i t e k s m i m v m i és ktonbeszállsolsi lp j v á r O.ő százlék édes terhet cipelték nehéz t o r n i s z t e n. z pótdót szvzott m e g. sszonyoknk férjeik elvesztésén érzett f j d l m i túlszárnylt z feláldozó készség, mellyel Bikl hrcb küldtek. Bok z n m e! Boressi * komrom pútsl vsit m^nyitás. zvitcsenu! (Isten veletek! Hrcoljtok hzáért!) gúti helyiérdekű vontnk,* mely vág* v o l t szvuk, mellyel csttérre küldték m e n t i községsk lkosit j u t t t j j ó é olcsó jövő oszlopit. közlekedéshez, november hó 7 én less m ű légió tgji közül körülbelül tizenöten, tnrendőri bejáráb, melyet fontos vont kik m á r vérükkel áldoztk hz o trán, v o n l megnyitás követ. z uj vont menet hozzánk, Komáromb jutottk. Tlán csk zért, rendje, m i n t zt lpunk másik helyén közöljük, hogy z ig 0 7 éves hősök példáj lángr ngyon j ó l vn meyáüpu*. Npont h i t sze lobbms z itthonmrdt ifjkbn hzszeretet mélyszállitó vont fog közlekedni K o m á r o m és szunnydó szent szikráját fiú*. között. sim rcú, leányos kinézésű diákok, V.J: megye v r i l i s e i. Komáromr*" hősök szemükben még ott rgyog lélek tiszt* megye 9. évi legtöbb dói fizetőinek név ság, bágydt rcukról küzdelmeik vihr tükrö jegyzéke megjelent. pénzügyigzgtóság mellé ződik vissz. polgári leányiskol egyik tágs rende't számvevőség, illetve ennek képviseleté termében, hol nőnpokkl ezelőtt, meg it \. Vrjú j f p. ü. tnácsos 8 0 m - g y e i továbbképző leánykák mesélték egymásnk birtokost mutt k.. m i m legtöbb dót fizetőt színes, árttln klndjikt, jó, ényelmes Vezet közöiiük z esztergomi érsekség 7087 puh ágykon pihentetik elcsigázott, megsebzett K - v l, második h*!yen vnnk Eszterházy Fe testüket. renc gróf örökösei 7 03 K-vl, h r m d i k o n Belépve hozzájuk ltinul üdvözlöm űke;, mgy. ált. kőszénbány r. t K-vl, mint dikokt, m i t ők u k r j n i nyelven negyediken ;;róf E^zterhizy M.kló» Móric 35ü5 Isten hozt üdvözléssel logdlk. K-vt, z ötödiken pnnonhlmi főpátság diskurzus ngyon érdekes volt. Gondo 05GS K-vl, htodikon Káinoky Sándor gróf ltunkt hol ltin, hol német szvkkl fejeztük 773* K v i.. sáznyoicv nádik he* ven ki, m j d meg tárgylás primitív eszközevei, vn Jeszenák Já. báró 250 K vl. gesztusokkl igyekeztünk egymást megértetni, 5 fnyelű villávl piszkálj fogt, hnem egy szemmel nem láthtó, k zel nem foghtó vlminek, m i t ugj hívnk, hogy ktoni fe gyelem, ÉS mely ltt most boldog, büszke, mozdultln hptkbn á lnk német es m gyr milliók. Megkptm z első csillgot Este npiprncsnál h i r d e t t e k k i, m i Önkéntesek m i n d nyájn egyszerre lettünk pirouführersk. Prncs utn mindenik önkéntesdek tű és c *rn volt kesében. V r r t u k ful csillgot. Jó z ilyennel Sietni E.y csillg, egy csillg, de ezt /- egy csillgot nem kell kinevetni. Igz, hogy én v gyok világ legkisebb crgiej, de szövet ségesek hdseregében körű belül 0 m i i ió " i n b o r szolgi, m i n t közlegény, és ezeknek, m i n d nek, de mindnek M e b b v l ó j t vgyok. Egy b i zony. E'.zel vigsztltm m g m, m i k o r fris sen f e l v r r i csilgnl kiléptem z u d - r r es z első ember, kivel tlálkoztm ó fájdlom seprübjuszu e s meskszemü káplár volt. * Éjfél tájbn, k e z e m l e n kis villmos zseblámpávl végigjárom eugokt. Odvi'ági t o k szlmzsákokr és megnézem odhz vn-e m i n d e n k i. Mm én vgyok z i.ospekcios ltiszt. kpitány ur szigorú prncsot dott k i, hogy éjjel mindenkinek helyén kell lenni hrmdik cu^bn u r m f i m i t ltok két nő.-izemély fekszik szlmzsákon! Hjuksütöm villnylámpát: két kis prszt lány. hjuk hitül copfb vn kötve, szok nyájukt összehjtv szép rendben m g u. mellé tették. Msztos kis kezükkel átölelik egymást, ngyon édesdeden lusznk. Tiz-tizenket évesek lehetnek. Honnn került ez két gyerek ide? Nemsokár m--' vn rejtély nyitj: j 9 Szerá.oi M d i t l } kint üi kszárny udvr.tq egy ftuskón és pipázv virrszt mg gyán fekszik z ke. lány* gyerek, Szerátor? Hát igen. K I K. zok? z Erzsi meg Jlis ket húgom. Árvgyerekek, oszt hogy m r két hónpj odhgytm flut, ej< meglát >gtm. TurocmegyeOől jólte*, ngyon megrázt őket vont. ETrdik. J á g e r Szerátor llíhály, ez dolog seh >gyse VOrsChríftOS, m e r t h kend egész éjszk itt pipzú, hogy fog.^kor reggel k i r u k k o l n i? Ezt, vgy v l m i ilyet k r t m mondni, de még est sem m o n d t m, mgr hgytm pipázó ktonát. /, pedig ott pipázott egész é j s z i k es l. ngyon elunt dolgot, két gyerekre gond dv zzl vigsztlt mgát: l u d j t o k, l u d j t o k árv kis cselé deim. (Folyttjuk.) Készit nri nov. os felöltőkéi divt-szbó n Komárom, Megye-utc. Ugynott egy legújbb tnoncfelvétetik legjobb égövetekből szbású és ktoni Pontos öltönyt egyenruhákt bel- ós külföldi Icgjutáuyobb árbii. minőségű uri é.s szolid kiszolgálás

3 9. nov. Bi Megkérdeztem tőlük, hogy meg vnnk-e elégedve helyükkel, jól érzik-e mgukt, mire i j ötödikes gimnzist hős, kit z ápolónők -' sk»kicsikének* hívtk, felei:»dnke sehr gut, Ungrn is selbst Ilimnél.«Gondolom mgmbn vlmi igz voln, h nem voln benne nnyi ördög. Fölkérnek skkozni, kártyázni. L ittm, i ' I esett nekik, hogy állndón én veszítettem 8 mosolyogtk, hogy z úgyis nekik szánt grettát elvesztettem. Játék közben elmondták, mely város Bzülöttei, hol végezték stúdiumikt s gyönyörködtettek küzdelmeik történetével... Érdekes epizódot mondott el z egyik hős, másodéves Jogász, mellesleg megjegyzem, szorglmsn tnul mgyrul, m e r t itt szándé kőzik m r d n i m i igzán fényt derít vitézegükre. Nem tudom hánydik, vgy milyen np volt, úgymond do ünnep lehetett, m e r t délben kptuk jó gulyást rizszsel, után feketekávét kptunk. Jóizüen eltünk, hisz' épen három npj, hogy nem láttuk konyhát. Egyszerre csk jelentik, hogy K.... ánnél prtról erősen tüzelnek. z én CUgombÓl huszon három ember) küldött el kpitány, köztük engemet is, hogy ki tudjuk, mi legyen ott? z egyik társm egy fehér oszlop formát pillntott meg s m o n d j :»Önkéntes úr, od lőjjek? Mi lehet zv«távcsővel nézem, hát ltom, hogy egy orosz tiszt figyel bennünket Orosz tiszt z m o n d o m, nem szbd lőni, mig prncsot nem kpunk. nnál j o b b, m o n d j, h tiszt, k k o r lövök, de m á r el is sütötte fegyverét. tiszt, mint egy óriási pózn esett el. Most ztán irtóztos tüzelést kpunk, de hogy honnét, n e m t u d o m, csk hullnk el z emberek, l i k k o r észre veszem, hogy n<m messze egy fehér ház vn, előtte három szl sudár fogenye áll, melyen vlmi mozgó lkokt lenét kivenni. Szólok z előbb lövő társmnk: 500 lépésre Cél középső f lsó g. pusk d u r r n, z lk lezuhn fáról. Most m r megyünk előre, megtláljuk z orosz gépfegyvert, de z erdőből még tüzelnek. z őszi verőfény végi.; önti cstteret, npsugrk hlványsárgár festik jegenyék lombjil s levegő fátyol glóriáb vonj hldoklók feje fölött játszdozó rnyszínű sugrkt Sebei kpok s már * -.í r* - körül lenetett, m i k o r r llill's I\lzr j u t o t t m, hol m r beszélték, hogy z en cuuom egy ezredet R... nnál megfutmított,kétszázötven ktonát elfogott és egy gépfegyvert zsákmányolt... sok játékbn es beszédben észre se vettem, hogy bizony m r z ég sötét leplét földre borított közeli szent ndrás-templom hrngji imár hívogtnk. BuciUZOm tőlük, de megígértetik velem, hogy holnp iámét meg látogtom Őket e> sok dopobcseny (viszont látásr) kötött elhgyom kedve.-, termet. Ilásnp, fontosbb dolgim lévén, látó gtás elmrdt nnál ngyobb volt meglepő désem, mikor hrmdnp reggel postás kuszált betűkkel irv ezt levelet hozt: (z eredeti ortogrfiávlj Ueber Freuleitrl Es ist QUS ser trurig dos sie kr->n Pnnoek (szép kissszony) heute zu unt DÍcht gekommenn W e n es möglieh würe bitté morgen formittg?u on kommen. É l t k-dves levelet féltve őrzőm emlé keim között. Álb. Szivrt, cigrettát, dohányt, újsá got, könyvet s e b e s ü l t e k n e k! téli háború borzlmi ellen ktonáink nk prém re vn szükségük. kiknek vn, küldje c cimre Hdsegéiyző hivtl, Bupest> Váci u- 36. post ingyen szállítj. 9 Körmendi est, (Egy kis lány levele, ki hrgszik szerkesztőre, de egy fess önkén tes ngyon te iszik neki. Kör mendi sikere. Muzscsókok, virág, koszorú, tps Frgó sikere. leleplezett konfernszié.) nov. :]. nov. 3-án vármegyeház ngytermében l e f o l y t Körmendi estnek vállozetos műsor következő volt: I. Szvltok.. Várdi ntl. tnú 2. Csizmdi Sándor. Forrdlom. S j á t költe menyei. EgJ régi kép, Álmtln éjszk, Látomás. 3. Frg" Sdtidor krikt rái. I I. Ének.. Kál mán I m r e. Száii f«-k**tv* éjben Kondor Ernő. Ven cigány. 0. Frgó krrikturák. I I I Szvltok. 7. Petőfi Sándor. bilincs. S. Kiss József. Tüzek. J. Petőfi Sándor. Cstábn. 0. Frgó krrikturák. IV. Ének.. Vine/.e Zsig mond. Privdioer János. 2. Kálmán Imre. Bus csttér... Konferált dr. Drnyy József. z énekszámokt zongorán kisérte: Weiss Ktink hngversenyről z lábbi kedves levelet kptuk: Kedves Szerkezztő B á c s i! Nehogy <bácsi* megszólítás ellen tilt kozz»'k, mert ehhez nekem j o g o m vn. Mg engem mindig»kislánynk* titulál szt hngoz ttj, hogy en mgánk kár leány lehetnék. Különben pedig tudj meg, hogy z kislányo zás nekem ngyon f-»j, én tigy lány krok lenn;, hát ngyon rosszul telt", hogy engem kért fel kritik megírásár, mert én mgáról, m i n t konfernszié 0 ugy se írok egy szót se. Különben is, h leszólnám konferálását, m i hez igen ngy kedvem VO n i, zt úgysem tenné ki lpjáb, dicsérni meg csk nem fogom sját jábn. Eléggé mérges vgyok, hogy K. L kedves társlpj nnyir dicséri mgát. Persze h 6 hollónk... (Most mjdnem zt i r t m, hogy tolló z ollónk*, de nem szeretek z emberek... t y u k - z e m -re lépni.) ( De szinte már hllom, hogy mondj már, mi lész kritikávl? Hát elkezdem. Tudj hngversenyt megelőző héten vlóságos Kör mendi láz volt K o m á r o m b n. Mindenki csk Körmendiről beszélt. Mguk z újságírók z égi.' dicsérték, leányegyesüíeti tgok detto. Nem egy brátnőm szerelmes lett bele, sját nővérem musscjókkl ihlette meg homlokát é viszont egy-egy éneke után. (El ne árulj, hogy ki vgyok, édes szerkesztő b i c - i r n! ) Szinte hllom, m i n t közbeszól m g i, hogy u/y-e most édes vgyok! I l i t igen, mi lenne, h megtudnák, hogy ki vgyok én, s k i nővérem. zt mond ják, hogy ilyen muzscsókoiódzás művészekkel szemben szbd, de mégis, ne áruljon el. E éggé mérges vgyok rr csúf Körmendire, hogy engem olyn kisleánynk trtott, hogy nem is gondolt... mu :s... csókr. I l i t bizony k i m o n d o m, rém dühös voltm, hogy mindenki őt dicsérte. ztán még hozzá, m i k o r mg fel lebbent pódiumr s mint konfernszié z égig dicsérte, hát. én szerettem voln mgát nem tudom hová kívánni. Különben is ve>z d e l mes dolog, Irt vlki iránt nnyir felcsigázzák z érdeklődést, m e r t kkor mindenki csod lényt vár. H i s z e n mg szokt mondni, hogy nincs veszedelme-ebb dolog, h 6g leányról zt híresztelik, hogy csodszép, mert fitl emberek fntáziáj jobbn működik, m i k o r megismerkednek lánnyl, ngy cslódás, mert ők sokkl szebbnek képzelték híresztelés után. Szóvl hngverseny megkezdődött. Mind nyájn pódiumr néztünk, néh néh ugyn egy egy oldl kcsintát is megresskéroztunk pódium mellé, ott e«y csods/ép önkéntes h gtt z elődtál. z előttem ülőknek is tetszett, HOTEL oldl mint lugdotásukból kivettem, de n e m hr gudtm rájuk, m i n t veszedelmes konkurensekre mer: zt is kivettem, ennek ngyon ürülök, hogy mg konferálás nekik se tetszett, kárcsk nekem. Küld l z előttem ülő szőke hölgy nyiltkozott ngyon lesijtón, per sze n e m z önkéntesről... Szóvl elérkezett boldogító pillnt: j o r t mg gyondicsért, gyon muzscsókolt Kör mendi brátj. közönség t o m b o l t, tpsvihr rl fogdt. Kénytelen vgyok elismerni, hogy K ö r mendit, kire fenti okból pedig erősen hrg ítom, állndón zjos, szűnni nem kró tün tető tpsvihr fogdt, m i n t megjelent szí nen, vgy egy szmát befejezte. Kpott virágot, koszorút s ez együtt fényes siker. B á r én zzl z erős krttl vettem kezembe tollt, hogy Körmendiről ridegen irok, de h vissz gondolok fényes sikerre, virágr, koszorúr, tpsr, helyisjtó s konfernszié dicsérete ire, megdobbn szivecskóm blúzom ltt. (propó blúz. Mivel mg felhívt hölgyeket hogy hngversenyen egyszerűen jelenjenek meg, tehát: legelegánsbb blúzomt vettem fel, hdd lássák, hogy nekem ez legegysze rűbb.) Szóvl h visszgondolok tpsr, v i rágr, koszorúr, megdobbn szivem s eszembe j u t, hogyh én mindezek dcár ridegen Írnék Körmendiről, elárulnám, hogy botfülű vgyok, nem értek z énekhez, szvláshoz. K ö r mendi ármlt mgávl rgdott l én törékeny kis potcellánbb (ezt mg szokt mondni)' nem állhtok ellent, s elism r e m, hogy K ö r mendi remekül szvit, minden szv lel kekbe, szivekbe m r k o l t, hngnyg megtöl tötte ngytermet, s mindenkit mgávl rg dott. S z éneke? M szép, megrendítően htlms hngj csendes melódiákká szelídült szivek legmélyén, hol megütötte zokt legtit kosbb húrokt, melyek könnyeket Cslnk k i szemekbőt. htás meé volt, midőn K ö r mendi Árpád, Mgyr é - Király színház tgj pesti közönség kedvence, szbácsi és u z s o k i Í csták hősi végigküzdője, elkezdte dlt, h o g y : Borul z ég is gyászb fölötttem, Szomorú hirre! messziről jöttem. Szikemet tépi, égeti számt, U r m erőt dj! szegény nyáknk. szemekből kicsordultk drág gyön gyök, könnyek. N igyon szép volt Bs cs ttér c. dl, s Cstábn, tnú c. versek elszvfltását megkönnyeztem. z énekszámokt W e i s s Ktink kísérte diszkrét simulékony játékávi, s zjos siker ből őt is megilleti z oroszlán resz. figyelmes rendezőség virággl kedveskedett neki. Frgó, kit nemcsk itthon, de F r n c i országbn, Prisbn is, hol éveket töltött, jól ismernek, ötletes krrikturáivl, hihetlen gyors vontivl egyik csodáltból m á s i k b ejtette jóizüt kcgó közönséget, melynek sorábn ott láttuk vármegye és város, ktonság, I polgári élet kitűnőségeit, notbilitásit, mely előkelő közönség zsufoiásig megtöltötte h t l ms, díszes termet. Frgó mester z ellenségei állmfők k r r i k t u r t i t, s pár helyi ktulitást m u l t o t t be és sikere meleg, zjos volt. divánpárnát kp feliépisi dijui. Hát mg m i t kp? Megérdemelne egy dtvánpárvát, m e r t rettenetes sok és hosszú közt kellett kitöltenie mgánk. Igz, hogy mg konferálás nekem mo3t n e m tetszett, m e r t nem egyszer h l l o t t m é i mgát kedvesen in konferálni Dlárdábn, Vigdóbn, Kollégiumbn s másutt, hol sokt nevettünk, p í r sort mgáról is i r o k. Mg olyn unott, blzírt rccl konferált, hogy szinte le lehetett olvsni, hogy szivesebben mrdn állndón spnyolfl mögött, hol (ez kulissztitok Ugyn) mézet és egri bikvért szervíroztk mgánk. Ugyn z én leszóló megjegyzéseimre m e l l e t t e m ülő pártcsedei, polgári Elsőrnngu (iőzfütes és minden rendezve. t. 80 vendegek szállód*" kényelemmel szob él kávéház áll rendelkezésére. lyes szobák 8 koronától. be 2 szemé személyes szobák 5 k o r o n 20 flilér. T u l j d o n o s : Budpe»t g ggteleki-utc 7, (5 perc keleti pályudvrtál,) PLLI MIKS.

4 *. oldl fogói védték nigát, hogy egész np beteg volt, de ezt én nem h i t t e m el. Ellenben jól értesült forrásból t u d o m mg blzirts.'m okát. Mg m ű s o r elején zt kérdezte közönségtől: Kedves hölgyeim és u r i m, tekintettel háborús hngultr, lehet vittkozni rról, hogy helye vu-e most mókánk, tréfánk? Mit kr közönség: k o m o l y dolgot, vgy vigt. szerint konferálok. Mg vig do'gokt jánlott erősen közönségeek, száritván tömeg pszichológiá jár, hogy zért is k o m o l y dolgokt fog kívánni. Ezúttl zonbn lposn becspódott. Vig dolgot kívántk. Mg szeretett voln elsülyedni, mert m i n d z elvesztett jegyzeteiből kitűnik, mg csk k o m o l y dolgokr készült. Egy meg htó verses történetet krt elmondni hósipkáról, sőt egy kisleánytól kölcsön is kértegyet, melyet isioptdr vitt voln, h rr kerül sor. hófehér áldott női kezekről mesélni, egy Przemislből jött s könnyekig meghtó levelet is fel krt olvsni. D szépen becspódott mg. közönség vigt kívánt. Most pedig Isten b á c s i! Üdvözli vele kedves szerkesztő Álf. rnytvsért. K i n c s Mór, Kincs Mórné, Ngy László, Semme I wei ss Nándor, Grósz Jolán, Tóth Károly, Hnder Mrisk 2, K l e i n Lenke, Puff Mrisk, Zupf Mrgit, S c h m i d V i l m, Steiner Sári, Mrcs I l o n k, özv. Kecskeméthy J e n ö n é, Scimeli Bél, Schnell Béláné, özv. B i r o E j o s n é, Márkusz Gáborné, Kovcsics Irén, Blogh Ju'isk. Földes Jolán, Bálint István, Hlsi Krisztin, Frks Gyuláné, Srtibik György, Groszmnn Mrgit. Gyürümegváltás. Brnyy Gézáné 80 k, Fodor Etel, K o m játhy ldár 55 k, sztlos B é áné, Enger Kálmánné 00 k, Vánky István Eándor 5 k, Kugler Sárik 6 k. Eukinisch Kt, Eukinisch Bb, Mikes Józsefné 5 5 k, Kcz Gáspárné 6, Kicsing Mári, S z b ó Zsófi 55 k. 9. szerepüket: egyformán tűrnek, egyformán szen vednek m i n d. S nézők is olyn furcs emberek! Ép olynok, m i n t szereplők: ágybn fekvő csen des betegek s tpsvihr helyett m i e l t i t k o l t könnyünk j r k i j u t l m u l nekik, kik olyn bát rn, olyn szilárdn állották meg helyüket k k o r m i k o r sors egy olyn világdrám forgtgáb sodort őket, m e l y b e n ngyon könnyű megt lálni t r g i k u m o t. De m á s szereplők is vnnk itt. Fehér köpenyes hölgyek, orvosok, ktonruhás elöl járók, kik m i n d eljöttek ide vendégszerepelni, hogy kivegyék részüket ebből glóriás dicső Bégből, mely ngy trgédi mindenegyes sze replőjének kijár. Nemcsk sohsem látott rcokt látunk, hnem vöröskereszt viselőiben kedves isme rősöket tlálunk, kik méltó prtnerként teljesitik Önkéntes feldtukt s kikről megemlékezni őszintén szólv kötelességünk. Csk kevesen tudjk, hogy m i l y kedves ápoló kr vn Legényegyletnek, de k i k ezt t u d j k, velem együtt el kell, hogy ismerjék, hogy ők lelkiismeretes b u z g l o m m l végzik teendőiket, melyeknek felválllásáról csk néhányn tudnk. S z egyéni kedvességhez még szánlomszülte gyengédség is fokozott mértékben járul. Hisz mindnyájn ismerjük Dr. Füredit, de oly kedvesnek, n n y i r j ó n k bizonyár még senkisem tlált, m i n t szegény sebesültjeink, k i k lig várják, hogy kton spkás fehér köpe nyes orvos ur körül j á r j ágyikt, s kissé e l beszélgessen velük. Dr. Füredi és l'bik Klár, hivtásos vereskeresztes vtott, ügyes vezetése mellett i t t sjátították el z ápolást, ezt j ó t é kony miivé.-zetet dr. Mohácsy J á n o s n é, Velez Mici és Rózsi, Legény egylet rnyos ápolónői, kiknek minden mozdultán ngy hálávl csügg nek zok, kiknek fjdlmát csillpították puh, fehér kezükkel. S ezek fehér kezek nem p i hennek k k o r sem, m i k o r betegek körül m e g szűnik m u n k ; szürke fonál ott vn m i n d egyikük kezéb'ii. s szépen sorkoznk e g y m á s mellé kötések gyöngyszemei. Nusser hdngy és (iskó Önkénte kép viselik itt»szigoru ktoni közeget*, ügyelnek férfiszemélyzetre, s z irodi dolog is z ő kezükön fordul meg, s hogy mindent példásn végeznek el, zt hiszem, hogy m o n d n o m is fe lesleges. Itt olyn bájosk hölgyök, olyn csen desek betegek, hogy sokszor, ngyon sokszor eszembe j u t ez szinház. hol olyn szomorú Legényegylet, mint korház. d r b o t jtszuk, hogy megríktják vele z Bizonyár n e m feleletük még el, hogy embert. rövid idővel ezelőtt hányszor fordultunk meg B >rzlm:.sn szép ez trgédi de mégis, Legényegylet elődásin s hányszor hllgttuk mindnyájn ggódó leiekkel várjuk, hogy m i k o r meg nnk kedves, műkedvelő g á r d á j á t E m - gördül le függöny, m i k o r fejeződik be v i lékszem r kis diákkoromból, hogy hányszor lágdrám utolsó mozznt is, m i k o r vhk milestük, hogy felhúzzák kordmát s figyelve köddé ez reális álom, s mi'.lor veszi kezdetet hllgttuk színpdról ngy Hunydy J á n o s é s z álmodott v'ó. Ncmom á s vitézek szvit s vihros tpssl j u t l m z tuk meg legjobb igyekezettel működő sze replóket. S Legényegyletben most is szinház vu. Npról npr ugynzt drbot dják elő s csodáltosképeu mégis mindég megtelik t e r e m. ngy vílgtrgédi egyik felvonásánk utolsó komáromi Vöröskereszthez jelenetei folynk le z ezelőtt oly vidám flk héten Is érkeztek dományok között. Még szinlpjuk is v n : z épületen lengő " g y vörös kereszt, fehér mezőben. Megállok Pénzdomány, k oszoru megváltás címén teremjtobn. Szemközt szinpd fölötte ngy Frks Sándor 0 k, Kontúr Istvánné 80 k, betűkkel: Isten hozott! függöny fel vn húzv, K o n k o l y Thege Káimánué 0 k, Németh J á áll szindrb. szinpdon végig egy hosszú nosné (') k, özv. K i c o n y Lásslóná B> k, Tóth sztl, körülötte egyform piros tkros ágyk. /nre 3 k, lpy Cyul 3 k, Lipót Ljos I n k, Szomorú szereplők, csendesek ngyon. j e l Schnell Bél 5 k Meleg ruhnemű be.-zerzésére mezük is egyform korházi egyenruh, csk hdbvonuló ktonáknk Kmrás József kir. z t, hófehér kötést viselik különbözőképen, törv. bíró és neje őngyság J00 k. F e h é r k i kezén, k i lábán h o r d j, kit meg vlósánemüket d k: Beiser Miksáné, Rothné, Nesz gos ptyolt-turbánhoz j u t t t o t t bolondos sze moly u r i közönsége : 38 vánkos, B8 huzt, ö m c s e, egy süvítő eltévedt golyó képiben. lepedő, törülköző, cs. tépés, cs. kötözőném j á t é k vn i t t. S szereplők jól tudják szer, 2». kpc' dunyh, ppln, Ordódy j nemes szitut mozoűsítás. d l á D o s z t á l J ó z s e f és Fi. F e r e n c z J ó z s e f r k p r t 5. s z á m. Okleveles mérleg j v í t ó ; elválllj zr.ilclen rnhszerti tiztcles, s z á z d o s és hi mérltg«lt jvítását és hit*leitéséf. M n n e i m n n gázizzófény I Tervek és költségvetés Motorok jvítás díjmentesei? I KGtinel-féle nov. :,. Pálné Bgot, I nger Kálmánná, Szántó Gézáné Molnár Zsigmondné, Konkoly Thege Miklósoé illling Erzsike, Orbán Ljosné, Vemiky Bé«láné, Renner Miksáné, Vis^yák utlné, Frks Sándor, S z b ó Istvánné, Tolny Sándorn, Ngy Cornélné, özv. Trc.si Gézáné, Frivlszkv Lászlóné, Csib Julisk, (irüuberger Teréz éá Rózsi. Dunrdvány községtől 22 d r b hóspk^ p. érmelegitől kötöttek: Frks nővérek, Sár-' közy Gyuláné, Sárkö/.y Jolán, özv. B i r ó Ljosné Hulik Olg, Jóky Teréz, Peöcz Lujz és z i * koiás leányok; szükséges pmuthoz pénzt Byber Vléri és tűzoltó egylet dt. Élelmiszert és bort: Vs/me'', Leheti ntlné, gstyán k<>.-.-ég, Ötvö3 központi kórház, m r t o s i iskol ( ö v e z } Dénesiig Dobos László, Demény Ferenc' Ptii puszt, Demény Béláné gyűjtése Demény Belne, dr. B reiiesy László, Piretcz Cukrász, Jross Istvánná, Csepy Dniné gyűjtése Grün- feld dolfné, Fleischmnn M r c l h á z, Schul z e n s, Éliás, Brnyy (l -z. Könyvek: Springer ljosné, Vánky István L'tndor, Király ntl. Cigrett; Fehér Teréz, dr. Weisz Miksáné, Mol nár Zsigmondné. Klpk Kör kórházáb goslyán község zsák burgonyát, zsák ká posztát, zsák bbot, t üveg prdicsomot, 30 drb t o j á s t ; Bányy Lipótné dr. né ' üveg be főttet; Szentpéter község túrót és vjt küld tek, m e l y e k e r t ezúton is köszönetet nyilvánítj kórház vezetősége. Leányegyesület vetkező nemesszivü dományikt; irodájáb ujbbn k< - emberbrátok küldték be Czike Dénesné 0 k. Deutsch d o l f ( polg. fiúiskolábn e l n e v e z e t t sebesültek részére)."> k. Steiner dolfné ( ktonáknk krácsonyi jándékr) t>0 k, Mdrssy P á l n é (koszorumegváltás) 0 k, Fehórváry Gezáné lépés, K o h l m n n Erzsébet 3 hóspk, *J0u d r b cigrettes, Miieh Bertlnná pmut, G t r z s i k Irén 20 d r b fehérnemű, ti pár érmele-itő, 6 hóspk, 30 pár kpc, B.umenBtein Hermáimé p r e m, T r j á n Riz pír ér védő, 0 hóspk es fehérnemű, Kugler Ljosné 2 hóspk, 2 pár lábszár védő, 2 hskötő, egy doboz tépés, lépésnek vló vászon, Spercz Josefin 3 pár érvedő, j hóspk, Steiner dolfné tépés,.3 pár érmelegitő, dr. T u b J á n o s n é 3 pár érmelegitő, 6 pár kpc, 0 d r b hskötő. Névtelen, tépés, Forgó Ignácné tépésnek vló vászon, j o d o f o r m gáz, D o m Istvánné 8 d r b fe hérnemű, 2 d r b zsebkendő, 2 törülköző, Boross Erzsébet 5 üveg befőtt ( polg. fiúiskol bn elhelyezett sebesültek részére) Vrgh Sán* dorné tépésnek vló vászon, Gál Ferencné (Nszá'y) 2 kg. p m u t, B u t t k y Béláné 2 hó spk, 2 pár érmelegitő, tépés és premek. Er délyi Mc e.s íren (Csllóközrnyos) 8 pr érmelegitő, 3 pr térdvédő, M j o r Cizi és Vilm 0 pr terdvedő, Keő urélne.ő pr érvédő, Tiszondrbok, W i t t e k nőréplv tépés, Hi n c i i> pr érvédő, pr terdvédő, Névtelen lépésnek vló vászon, Spitzcr Sndor-ceg 0 k értékű nyomttvány. k Csllóköz Egy szerb fogoly, kinek fi született. Fiu-e v^y loány? Hol vn z milliós jutlomdíj? Régót hiszik é.-> beszélik z emberek hogy v l m i bolondos no! egy millió forint lpítványt tett, melyet z férfi kpj, ki nek gyermeke* születik. Természetesen z i r - K o m á r o m., gyártelep. T e l e f o n 7 9. s*.»im. Ä f t Ä. v s - ós órcöntöde, mlomépitő, gépjvító, hs"3«rrovátkoló é s v s s z t r k «* «* készítő m ű h t l v, kutk, szivttvúu jvítás és s z t r t l é s t. Vízvezeték cstornázás és fürdiberendezési válllt *

5 9. nov, 5.,.sí tudománybn leglikusbb is belátj i ls<5 pillntbn, hogy ez legbszurdumbb vlmi, m i sohsem íog megtörténni. H t lálkoznék is olyn b o l o n d, ki erre lpítványt tenne, de nincs olyn pénzintézet, mely zt e l elfogdná letétül, tehát vlószínűleg z egész I lpítvány csk mese, bár z öreg bácsik... nénik erősen hiszik é s hirdetik. Csllóközben most újr kisért ez b o dos lpítvány m e s é j e. Intelligens emberek.-zenitül hiszik, hogy ngyregyeri, dunszerdhelyi, s o m o r j i fogolytáborok egyikében (hogy melyikében, z szerintük ktonititok) z egyik szerb fogolynk fi született. kik nem krják mgukt kinevettetni, zok nem állítják zt, hogy boldog ny, ki kis fiávl együtt körülményekhez képest jól érzi mgát, n ő nemhez trtozik. Ugy oldják meg kérdést, hogy csk ruháj volt férfi, de vlóságbn gyengédebb nőnemhez trtozik. jól informáltk, tudni vélik, hogy kér déses nő nnyir szerette z urát, hogy n e m tudott elválni tőle, s m i k o r P e t á r király hrcb lift szerbeket, ktonruháb bujt, s követte férjét cstáb, s férjével együtt fogságb került, s igy j u t o t t vlmelyik csllóközi fogoly* táborb. háború szülte mortórium sok m i n den folymtot megksztott, de drinprü füzesben elcsókolt szerelmes csókok következ ményei változott viszonyok között is megér tek, s kis Gyurgye, Mi os, vgy mire keresz telik kis újszülött szerb fiút, Kis Mgyr lföldön jött világr. [gy elődv dolgot, már vlószínűvé vá lik, de kissé furcs, hogy intelligens emberek felülnek férfi ny meséjének. Nemcsk fel ülnek, de terjesztik is ezt, minth bizony még gyermekek volnánk, kik meg elhiszik, hogy kii gyereket góly hozz, mert hiszen h z hozná, éppen ugy vihetne férfiknk, mint nőknek. e HÍREK. JÜ lehet győzelmes hdkkl idegen országok htári felé rohnni, sjnálv k i elesik, de nem látv mást, m i n t mgsn összecspó láegtengert, mely m j d elpusztít mindent, m i slk, I csúny, hmis, ljs é s árttln. J ó Kehet hrcterek zjábn elnyújtózv, lesve feküdni nedves, hideg földön s n e m g mdolni zr, hogy! pró fluk kis kápolnáink poros kárpitji ltt terjengő tömjénillttl imák szállnk z ég felé. J ó lehet zoknk, kik hrcos prány! győ zelmes ngy testnek s testvéreink mindnyájn. Láthttln szálk, messzire nyúló idegek kötik hozzánk őket s nincs város, flu, tlpltnyi hely, melyről minden gondolt ne feléjük szál ln s nincs t e m p l o m, börtön, félhomálybn rejtőző hálószob, meiyből elszülő minden - n j t á s o k ne őket keresnék. Ok testvéreink. És drág nekünk könny, melyet győzelem csl szemeinkbe s drág nekünk könny, melyet rettenetes seblázk folytnk végig meggyötört r c u k o n. Most ők hősök s mi szegények, z ő bámulóik. Személyi hir. Németh István dunán túli ref. egyházkerület püspöke, komáromi lel kész, csütörtökön Pápán trtózkodott s reszt veit főiskol tnári ertekezletén, mely h d i kórház c é l j á r igénybevett kollégiumnk á t helyezése ügyébe trttott. ' Kinevezés. hdügyminiszter Tóth l-tvn gyógyszerészi k o m r o m i he yőrsegi kór házhoz gyógyszerügyi segédtisztté nevezte ki. Klpk-kórház felügyelő bizottság. Szerdán délután értekezlet volt Klpk kór házbn, mely Kürthy István főispán Vörös kereszt elnöke vezetése ltt folyt le élénk érdeklődés mellett. z ülésen b ő eszmecsere folyt kórház vezet-sót illetőleg és bizottság következőképen lkult meg. Élelmezés veze tése: tfileh Dezsőné; bevásárlás: J á n o s s y Ljosné; főápolónő: chtz Istvánné; felügyelet: vsárnp d. e. Hsz Erzsike, d. u. Kidimetzky Ferencnó, hétfőn d. e. dr. Ruscher Zsigmondné, d. u. Fried Jenőné, kedden d. e. Delej Gózánó, d. u. Freystdl Pálné, szerdán d. e. Fried Jenőné, cl u. dr. Vszkó Endrédé, csütörtökön d. e. Hs/. Erzsike, d. u. dr. Ruscher Zsigmondné, péntek d. e. Hss Erzsike, d. u. Freystdtl Pálné, szombton d. e Fried Jenőné, d. u. K i r z rlurné. kórhíz ezáltl legteljesebb érdeklődés középpontjáb kerül. Kívántos voln e rendnek ktoni kórházknál vló beveze tése is. Két gyászjelentés két hősünkről. Vettük z lábbi két gyászjelentést, melyhez lig le hetne mást hozzáfűzni, m i n t hulló könnyeket. Kcz Gáspár é s neje szül. Pti Ngy Ágnes, K c * Péter é s neje szül. Szülik Mr git, Márth kis leányukki együtt rokonok nevében is megrendült kebellel tudtják, hogy hőn szeretett fiuk, illetve testvére, sógor é s ngybátyj Kcz J ó z s e f m. kir. honvédszá zdos élete 3-ik évében z észki hrctéren z ellenség ellen intézett rohm lklmávl Uuou község htárábn höi hlált hlt. Hol ébredő,hol tünedező reménnyel sok Lig voltunk kinos bizonytlnságbn: vájjon él-e még? Bus tépelődésünkből m érkezett hí* vtlos h r risztott fel, mely tudtt velünk, hogy 0 nem várhtjuk többé hz. Pori n e m nyugosznk hzi földben. Hmvi fölött tlán s^r sem d o m b o r u l, melyre bántos könnyeinket hullthtnánk, á' égő fájdlmunkt enyhíti nnk tudt, hogy élet-hlál hrc >t vivó nemzetünk védel mében hullott el drág vére. Világhy Gyul meghlt, őszinte r é s z véttel vesszük szomorú hírt, hogy Világhy Gyul földbirtokos, tti kerület volt. ország gyűlési képviselője, Komáromvármegye törvény htósági bizottságánk hosszú időn á t buzgón működő tgj hontmegyei birtokán: Hozókon ötvenhét éves korábn elhunyt. Világhy Gyul függetlenségi eszmék rendületlen hive volt prlmentben is zon két cikluson keresztül, melyben tti kerület válsztóközönsóge b i zlmávl megtisztelte. Komáromvármegye k ö z életében, m i n t vármegyei (füzitőij birtokos é s törvényhtósági bizottsági tg, hosszú ideig j e lentős szerepet játszott; hosszú évek munkáján n y o m o t hgyott gilis é s hozzáértő tevékeny kedess Világhy Gyulát először 905 ben, ugy nemzeti ellenállási első stációján válsz tott meg tti függetlenségi érzelmű válsz tók többsége országgyű ési képviselővé, Eszterházy Ferenc gróffl, tti várurrl szemben. Két cikluson át képviselte kerületet. Néhány évvel ezelőtt elköltözött vármegyéből hont megyei Bozókr s ott gzdálkodott. Jelentős szerepet játszott lóversenysportbn is. háború kitörésekor m i n t szolgáltonkivüli h u szárfőhdngy ezredéhez szolg ilttételre bevo nult, zonbn cskhmr súlyosn megbetegedett s bozóki birtokán most meghtt. Világhy Gyul hlálát özvegyén, született Jnkovich Mriskán kivttl négy kiskorú gyermeke ós kiterjedt e l ő kelő rokonság gyászolj. Komárom. 9 november. komáromi községi iskolszék f. hő 2 án ülést trtott, melyen Szbó Kálmán elnök meleg szvkkl üdvözölte z iskolszók uj tg ját, Németh István ref. püspököt, ki biztosi tott z iskolszéket, hogy tnügynek mindig M. Kir. Székesfehérrári 7. Honvéd lelkes brátj lesz. z ülés folymán Mrcs Gylogezred Tisztikr mély fájdlomml t u György jegyzőnek lemondását e l, fogdták dtj, le-gy szeretett bjtárs Csorn Nándor neki köszönetet mondtk é s helyette jegyzőnek n. k i r. honvéd százdos, f. é. ugusztus hó Lktos Kár.ily közs el. isk. igzgtót válsz 29-én z észki hrcokbn hősiesen küzdve, tották meg. z iskolák 95. év. költségveté királyéri és hzáért elesett. sének letárgylás után Vrgh Sándor indítvá hrcok mezején elvérzett hős Bjtár nyár Németh István püspök hozzászólás után snk emiékét kegyelettel fogjuk megőrizni. elhtározt z iskolszék, hogj személyes érint Neve z ezred történetében késő utódok kezést keres ktoni htósággl, hogy vl előtt is, m i n t hűség é s kötelességtudt miképen lehetővé tétessék z összes iskolák rgyogó példáj fog tündökölni d j z K i, megnyitás. Mjd n t l ". Iánk közs. e l. hogy kihullott \ é r * nyomán hőn szeretett iskolánál viselt tnítói állásáról vló lemondását hzájánk boldogság i fkdjon ritk nemes fogdták el és megüresedett állásr pályázt életének pusztulás milliók trtós jólétét kiírását htározták e l. Mgunk részéről is n lpozz meg. gyon kívántosnk trtnánk, h z iskolszék Tláljon nyugodlmt nemes lelke és mindezt elkövette, hogy z összes iskolák elhe pihenjen teste békén mgyr vér ázttt lyezése biztosítv lenne é s tnítás z egész földben, édesítse meg örök nyuglmát lelkünk vonlon meginduln. meleg szeretete, mellyel emlékének dózunk s övéinek fájdlmát enyhítse z, hogy»so.tt élt, meri meghlt Hzáért!* nemzet kegyelete pori fölött' őrködjék hmvdó > 'kesmiérvár, P.M-í év: október hvábn. Társulti közgyűlés z lsócsllóközi és csilizközi árrentesitő tir->ult okt. hó 29-én délelőtt trtott évi rendes közgyűlését vár megyei székház ngytermében Fejérvdry Géz cs. es k i r. kmrás, társulti elnök vezetése mellett. közgyűlésen háborús idők dcár is htároztképes szmbán jelentek meg z é r dekeltek. Fcjerváry elnök lendületes megnyitó beszédében rámuttott m i válságos helyzetre, melynek súlyát es hátrányos következményeit mindnnyin egyformán érezzük. M j d meleg szvkbn prentlt el Kálmán Rudolfot, tár sult első utouóm elnökét, kinek társult ügyeinek vezetése körül szerzett hervdhttln érdemeit s hlál felett érzett őszinte fájdlmát közgyűlés örök emlékezet okáért jegyző könyvébe ikttt. közgyűlés gyors egymás utánbn letárgylt npirend t s jóváhgyt z 93. évi zárszámdásokt, s megállpított BZ 95. évi költségelőirányztot mind-miben tvlyi keretek között Egyben hlszthttln Sürgősségű kidások fedezetére z eddigi gy korlthoz képes! helyi pénzpic >n beszerzendő -jnimm-ii K függő kölcsönt szvzott meg. Do mány J á n o s lemondásávl megüresedett k o m i rommegyei válsztmnyi tgsági helyre köz gyűlés közfelkiáltássl F. Szbó Géz polgár mestert válsztott m e g s végül d r. Zisky n t l udvri tnácsos indítványár Fejérváry Géz elnöknek lelkiismeretes, frdhttln ós önzetlen munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetet i szvzott. F O L L O mozgószinház. Ferenc József-rkprt. Csütörtökön 5-ón S r m o s. Dsungsl drám. Pentekn és szombton 6 v ö r ö s k e r e s z t e s és 7 en hölgy. Drám 2 felvonásbn. Vsárnp és hétfőn 8-án és 9-én. Két szív között. Drám 3 fölvonásbn. z Otthon kávéházbn este 0 óráig kitti 0 cigányzene. Hősi hli. m i n t őszinte részvéttel hlljuk, nemes Xulvvski Bél cs. és kir. 89 gylogezred őrngy, 30. népfelkelő gylogezred. zászlóljánk prncsnok, ktoni érdemkereszt tuljdonos, ktoni erények é s férfisg mintképe, deli hrc téren vtovc mellett montenegrói csptok kl vívott ütközetben szenvedett súlyos sebe sülése következtében h iz védelmében vivott számos ós eredményes cstákbn vló ré3zvétel Után, életének 5 ik évében, október 27 én hős: hlált hlt. Istenben boldogult h ott földi m Hlálozás. Mély gyász érte Hlág Lászlót, kisbéri posthivtl kidóját. Édes nyj, özv. Hlág Lászlónó okt. hó 30-án el rdványi egyelőre z vtovci temető I sírjábn helyeztettek nyuglomr. hunyt Kisbéren. V külön

6 6. oldl Hlálozás. mint őszinte részvéttel ér lesülünk. Trczy Gjul 26 ik gylogezred nép fölkelő tnító, nesmélyi református egyház kántortnitój f. ári október hó 5-én, hrc térre vonulásuk lklmkor kolergynus tüne tek közt, rövnl szenvedés után meghlt. Teteme Báftftn lett <"rök nyuglomr helyezve. Ugy z egyház, vlmint politiki községnek p r j ngyj sirtj felejthetetlen, buzgó szorglms tnitojt. Sirtj még e j ó lelkű, mindenkivel jót tevő elhunytt forrón szeretett édes nyj, testvérei es imádott menysszony. Legyen csendes, zvrtln siri l m ' 0. Névtelen hősök. Hos sszonyuk hos férfikért. Kik jótékonyság igzi ngyli? nov. R Ket krjcár zsemlye. ItegtörU végre i ngy megegyezés, megszűnt ngy há borúskodás, no egyelőre nem muszkák és nem i«gllusok, hnem csk zsemlyék ni» kiflik világábn. Mindenesetre zonbn ez i\ vlmi I t t djuk békeokirt szövegét illetve rendőrség hirdetményét, melynek főmottój z hogy zsemlye legyen zsem ye i legyen ez i zsemlye két krjcár. X e m minth gyán eddig is nem lett voln két k r j c á r, két k r j c i r b n nem volt hib, zsemlyében volt hib, n gyon kisövésü, csenevész volt lelkem. U igi zután meg vn regul: mekkoránk muszáj lenni, hogy hordhss tovább is régi zengzetes nevét: kétkrjcáros zsemlye. íme hirdetmény Komárom szb. kir. város rkpitányi hivtl BZámu tnácsi htározt lpján közhírré teszi, hogy Komárom szb. kir. város tnács sütőiprosok bejelentett megál in dásához képest vizeszsemlye árát 6 dek iulv mellett fillérben, vjs kifli árát két, f-,\ dek súlybn \ fillérben, kenyér árát 2-es iszt«bői egy kilogrm súlybn 56 fillérben e s br nább lisztből 52 fillérben állpítj m e g.. guly sütemény kisült állpotár értendő Xem ások, kik még most BSm k r j k véresen k o m o l y időket észrevenni ég tétlenül, ölhetett kezekkel élik megszokott mindennpi életet. X e m zok, kik háborús világ társ dlmi kcióit is csk ugy tekintik, mint egy békeidői jótékonycélu multságot. Nem is zok. kik zért dnk, hogy mások tudomást vegye Nemes szivek. jótékonyság gyümöl nek ról; zért sttisztink vgy rendeznek, cseit élvezték k o m r o m menház és dlárd hog) nevök nyilvánosságr kerüljön kórházk sebesfiitjei következő* természetbeni zok z igzán jótékony ngylok, kik dományokkl. K u r z m n S né krumplileves, csöndben, névtelenül dnk es dolgoznk és töb tészt, Özv, Kársyné te, mezesklács, dier bet, j o b b n, hsznosbbn, m i n t zok hngo Vilmosné, és Kurzmnné szlámi, kenyér, Steiner sn rsklámozottk. zok hős sszvnyok, kik Iliésné és ÖZY. Reiznerné uzsonn, Kurzmnné megértették rendkívüli kötellességeket é el te, zsemlye, Dnis Józsefné kávé és kifli, Myer bújv nyilvánosság elől, nem beszelnek, nem Károlyné liptói turó és kenyér, X. X. lmásré beszéltetnek mgukról, hnem megfogják z tes, BrOII Józsefné mákosklács, gyümölcs, ; égőén szükséges d<»log wuét. zok z igzi hős Epstein Béláné te, cukor, c i t r o m, Pollák BélánS kislányok, kik összeé ti t és mivel z cigrett. Hár Mikr- te, cukor, c i t r o m. Csinger iskolábn még n e m kezdhetik ei z elődást Józsefné tepertő, kenyér. Fogdják ezúton felső- és lsóruhákt; meleg védőöltözékeket Teplítz Komárom - G y ö r. Tegnp dél sebesültek háláját é> z, ápolónők köszönetét. vrrnk buzgó örömmel és lelkesedéssel és mi előtt hetvenkét munkásember pihent győri Különösen köszönetet mondunk K u r z m n S.-nékor nyilvánosságot képvise ő r i p o r t e r szeré városház előtt mjd rendőrséghez vonultk, nk, kinek párnáin hjtották le édes nyuglomr nyen megkérdi neveiket, z egész kis társ g hogy o t t igzítsák el b j u k t. ketvenket em fejüket ki dlárd kórházánk első lkói é pirulv kén diszkréciót Mert ők dolgozni ber csehországi Teplitzből került Komáro Friedné nponkent telt kosárrl látogtj meg krnlubokt, de csöndben, h >gy ne tudj meg mon t Győrbe. Állításuk szerint városukbn menház sebesültjeit. senki, n w lássák nevüket nyomttott újságbn, flrgszokon hívtk föl, hogy Bécsben négy mely igy névtelenül ke I. hogy z e l i s m e r é s Molnár Gyul hllához. íiírül dtuk k o r o n npszámbér mellett munkát tálink. El pálm.át feléjük nyújts. nnk idején Molnár Gyulánk K o m r o m i is utztk Bécsbe s m i k o r od érkeztek, beülhírlp volt szerkesztőjenek hősi hllt Most ; tették őket vsúti kocsikb s utztttk tovább vesszük kézhez bániki főssolgsbiróság gyász.:. I t t közölték velük, hogy kpht Kötnek nökepzóen. Németh Utvái jelentéséi, melynek szövege következő: őszinte nk munkát brom k o r o n npibér mellett, k o m á r o m i püspök lelke-z elrendelte, hogy fájdlomml jelentjük, hogy szeretett brátunk miből teljes ellátásukr egy k o r o n ötven f i l pápi iiöképzöben kézimunk órákon é es ti>ztviselőtrsunk: Molnár <i\ul ur j á r á s i lért levonnk. Ennyiért n e m voltk hjindok szbd időben leányok kizárólg hósipkákt, számvevő, m. k r. versed népfölkslö gylog munkáb állni i éjjel gylog neki vágtk z émelegitőket kössenek. E célr 030 K t bo ezred hdngy f. h i 8-áe z UZSOki hrcokbn útnk. Eljöttek Győrig, honnét hz VÍSZÍk őket. csátottk z intéz M. rendelkezésére, mely Özz opohii mgsltok'elfogllásánál hzánk te Közolg tel így bizonyár mind szegből pmutot veitek. rületéről z ellenségnek bátor és elszánt kiűzése nnyiunknk erős gondot okoz tüzelő beszer közben hősi h lt hlt. Hűlt tetemet hü b j Öreg ktonák sebesülteknek. Lebod zésének problémáj, Evőé gond >i nnál inkáb, társi hzi földben helyezték örök pihenőre. Liszló,Kurtkeszi k ö z s é j népszerű igzgtó kán m e r t z utóbbi h-tekneu SZÍ0t6 ijesztő mődofl tortnitój, Ttán szolg Iván, mint népfölktő, Áldott legyen emieke I bánlki főszolgbíró emelkfd-ht tűzif és szén ár. tnács is felszólított bjtársit, hogy npi zsoldjukt sg tisztviselői kr. fogllkozott ezzel kérdéssel és sikerű t o.y gyűjtsék Össze és dják Komárombn ápolt megállpodást létesítenie tűzif é. SSénkeres r e f. Coli'égiumbn elhelyezett és i sebesültek jvár. nemes cé'r vló felázó kedőkkel, mely teljesen megnyugtthtj kö prot jótékony Nőegylet áltl segélyben és litást tett követte s 30 K-t küldtek komáromi zönséget. megállpodást z lábbi hirdetmény ápolásbn részesülő hrctéri betegek részére Vöröskeresztnek. szép tett n e m szorul d i fogllj mgábn: ujbbn következő dományok jöttek be. cséretre. ntl öáborné koszorú megváltás címén 20 k, Hirdetmény, városi tnács 596 9U Rutky Béláné koszon megváltás címén 3<> k, leány egyesület uj helyisége Ko BZ. htározt folytán tudomásán h Z 0 u t. Fi.ed Jenő <! ni.'-giumi b-teg*kn«k ő k, X. X. j máromi Leányegyesület irodhelyiségét Schmidtközönségnek, hogy Fried Kálmán és fi cég és Colléginmi betegeknek 5 k, Lktos Károlyné huer Ljos házib helyezi át tuljdonos H i á s és Mídy c^g város htóságávl létesí 5 kkjr. mézet. Fehérneműt küldött Rntky tett egyezményben kötelezettséget vállltk z jóvoltából, ki if-z megértéssel és ngy előzé Béláné 2 inget és kötözd ruhákt. iránt, h ;v leglábbis 95 év tvszáig semmi kenységgel teljesen díjmentesen engedte át utcár féle tüzelőnygnál, sem fánál, sem ezennel nyiló szép irodhelyiségét jótékony kció cél mi árkt emelni nem fogják S ennélfogv j e l t. Tehát november én, szerdán már z uj bükk és cser hsábosf négy Orméterjét ház helyiségbe ker. jószivü k o. ö u s t g d miányit hoz szállítv 2 koronáért, cser és büák Ke Eeány*'gyesület vezetőcége. mény doroogf négy ürméterjét 36.koronáért Pályztok. Héi g község kth isko porosz-ezén m termázsáját ivedig kor. 50, Iájához helyettes tnerő kerestetik. Ft stése á fillérért árusitják. K o m r o m, 9. OktÓbiC 29. lmsegéllyel h von kint 6666 kor. szobás F. Szbó Géz polgármester. lkás. Működik jövő május hó végéig, Pályáz htnk férfi es nőtoítók vlmint nyugdíjs Elveszett egy kton pénze. E, tnítók. H z önkéntes tnító állását elhgyná, geny rgesz.-égügyi kton, névzerint Vliisek megválsztott helyettes véglegesítéséhez előnyt ldár szomorún pnszolt H nálunk s jelen szerez. Kérvények iskolszékre címezve nov, tette rendőrségen is, hogy 66 K és néhány 2 ig Méregre kü'dmdőfc. - z o m - d i róni. fillért trtlmzó zöld bőr pénzes ^tárcáját m kth i k o. á h o z h e l y e t t e - - osztálytnító kerestetik délelőtt éfl 2 ór közt elvesztette. szez ezévi szorglmi időre. Fizetés hvi 80 kor. lénv kton ngytrfikbn szivrt vásár..: es bútorozott szob. Pályázhtnk nők is. H Hlálozás. Lipty József fo.ir.is/. éle innen Bross-utcán át Ferenci.. táridő nov. 7. Kábik Géz plébános. tének i - i k évében n o v e m b e r hó 2-án é j j e l 3 rkprton bllgott pozsonyi kpu felé órkor hirtelen elhunyt. megboldogultt, kit s mlomrév táján vette észre, hogy tár Hogyn tudkozódunk hd foglyok kiteljed! rokonság gyászol, tegnp délután he cáj összes vgyonávl együtt elvesze t, l. i >s es sebesültek után? Máshol tudkozódjunk lyeztek ngy részvét mellett örök nyuglomr is felkérjük becsületes megtlálót, h >gy hdifoglyok es máshol sebesültek és ázol: k t h o l i k u s sírkertben. pénzt rendőrséghez szolgáltss be. hogyléte iránt. z ellenséges állmokbn, OrosS derék trkányik i igen gzdg legújbb hír sorozásról. M otságbsn és Szerbiábn levő foglyokról felvilá dománnyl gyrpították komáromi Vörös mindenki rról beszél, hogy 286 él isekel gosítást d bécsi központi tudkozódd é s kereszt Egyletet, hová következő tárgykt is besorozzák, de sor kerül z idősebbekre is. segitő i r o d : Gemeinsmes Zentrl X c h u nseküldtek: 208 d r b fejpárnát huzttá', 5 d r b bureu fs- u. uskunfstelle für KriegSgefnErről szol z lábbi értesülésünk: Xovemie'r inget, 88 d i b lsó ndrágot (gtyát), 56 d r b hónpbn 36 tói 50 ig, decemberben 50 tő >*ifl gene und tnternierte W i e n, I Jsomirgottstrsse lepedót, d r b törülközőt, s ó zsebkendőt, 36 és jnuárbn HtvntólMiskolcig soroznk*. ti. hbből kétségbeesetten hosszú cimbő elég, drb tebkötöt, l ő d r b hrisnyát es 8 kötet h két első szot hsználjuk címnek: Gemein könyvet smes Zentrl-Nchweisebureu i láírj hely szerkesztésért felelős: Brnyy József dr Koler Cslloközrnyoson npok s utcnevet házszámml. sebesültekről és Kidótuljdonosok: Brnyy József dr. bn Tóth Sándor Párn feit- urdlom bevess zok állpotáról felvilágosítást d Vöröskert izl Fülöp Zsigmond. > ergynus tünetek ko/. tt megbetegedett éi tudkozódó irodáj Budpest, I V, Váczi-utc 88. tegnp szernán meg Is hlt. h helyzinen k i Kidóhivtl: Spitzer Sándor könyvnyomdáj kérdezősködésre hsználhtunk levelet szállt Berencsy László dr. vármegyei t. főorvos válszbélyeggel, válszos levelezőlpod vny Komrom, Nádor utc 29 és beteg váldékát felküldötte Budpestre, s mi legolcsóbb, hsználhtjuk Vöröskeresztes Lpzárt szerdán este. legmesszebb menő óvintézkedések fogntosítá válszos levelezőlpot mely fillérért minden sár megtett* rendelkezéseket. posthivtliján kphtó. nyomtott Spitzer undor könyvnyordjöd Kiiiroi. ; 3 (Pénztár esti 7 óráig.) 8, ;

7 9. "m 5. DOv. ' HIRDETÉSEK. 0M 2' 0** -J-' 230 2«OéS s Gzd. tnítóképző /y i idóc Keszegfsiv Bálvány szkálll It egyen * Királynéi ét 9* 92 9J* Gul » 8«7 ' 2» 2«M 8«>H «,:>0 707 ;»- á; 6«ü-"> ind. 30 Női ^ 8n y e r s téli 8 0 n l u t Mik P á c o l v é s o l ' b n Szőrme ; _ e ;»Gi ombos here v»tiv ^ *.t e r m á z s ÉS i i t e i i i Hbü) áföiíjpiíi Éií. Kollányi BVSroni Komárom. Klpk N i i ; György-tér. lklmi vétel! Böském, pille. Mozi király, Löni néni, I. Kis gróf, Szibil, Szölke Pepi, Kzüst vén cigány, Pipszóvl Hdánk irom ezt terelet kncsó mellett, Tvsz vn. j j, hojiv érzem. K i imy imádlk,\ pesti sszonv stb, vlmint Práter Loránd t ö b b évi n á t n g y o b b ur lklmzv volt Kondor Krnfi, Ss Náci,. Bndropi Zsigmond zseblku nótás könyvei.? Spitzer Sándor könyv-, zenemű- k( d (>s ptdrkores- ross. ii úr u 29 V s m ű menetrend.* Érvényes b l f é l ellen. : Kishid-utc Kis király. Kton dolog. Telefon I50 góge v elválllom hngjegyek, operettek, kuplék é s népdlok, S z o l i d é s pontos k i s z o l g á l á s. eb t..rckhurut. jjör- i / \i \ i-,', N: öi e hiti. sitetl b U l v / U. orvosoktól és mgáuosoktól legjobbn igzolják biztos htá okát ez közkedveltségüket. K.» csomg 2 J és fili. i y doboz 60 M e r. Kphtó Komárombn: Btsiftt Mikl«Kov cs Örökösök gyd ^szertárábn és Ráz t fr Károly drogériáj bn, Kovltsánszky Endre és Kiss János gy< ré ' - N( megyere ngyl ntl gyógytárábn. muffok JLeg'ujbb fszer-, csemege-, bor- es ínsték-kereskedéseben srt, I- r Klár boák, á C i n i : Ngy L j o s g é p é s z, és szmrkö- kphtók kphtód g u l y á s Zsigmond c BsSs olcsón d dlombn Köhögé és 6yu' y-tíorovicsk, Cjgny, te, rum es csoku lde, szolid felszolgálásbn. = ki ny.;lksűds, őszi leqjutányosbb. klpok, készítését Miklós. rc-edtség. kivitelben F e h é r 00 m é t e r m á z s üzletemben klpok legszebb Debreceni szlonn é s kolbász. Különféle fetszeltek, prizer, k r kói, m á j k l L á s z, m o r t o d e l l s t b. z esetleges hibákért fétetosséget nem válllunk. n klp tiszteletiéi jánlok: J?2? j^clí E r v r n y e s HtfyltáttÓI. 6i t,k. é. o Id] OSZIIDÉNYRE komrom--flúti h, 8, vsút rmne-trendje.' Uj Komrom Budpest Budpest Budpest Budpest k k. k. k. p. j». u. p, u. p. u. 29(. é v i s z e p t e m b e r h ó l-t l v i s s z v n f i s i g. Budpestről Wiene. iu<l. 7 ' " (2. /. gyorsvont) Kom t r ó n i érkzik 8 Kom írómból indul 8** ind. I S (0. M. uemáiyvonti Kom iromb érkexík S * Kjmiromboi indul ind. icgj (2. ix. személyvont) Krím iromb ^. ' /. i k l g Komáromból indul 2 ind. 2'» (. ss. gyorsvont) Komromb érksik S*> Komáromból Indul P 8 0 J Budpestről- Grácb. Budpest k. p. Ü. ind. 'i()- sz. gyorsvontj l K o i n á r o m b rk«v.ik.*ts9 KossárwMI indl shl Budpest k. p. u. Ind. (308. sz. semelyvoni) S*J Kssáre'oksi >'-rk.-/.ik ISJJ Ksiáresíkéi indul 2*., Budpest Győr. Budpest k. p. u, ind. (0. sz. ssesoéiyvnnt) 7^ Wien II lyi i Komromb érkeik S** Komáromból indtü 6 J ) Budpest. syovsvont indul Kestrosskál \\^ ^rk. Budpestre ** :,. ix. lyorsvont indul K o m r o m l i o l 0^* érk. Budpestre ^ 9. s/.. ssenélyvont Indul Kosáresskél órk. Imdposire 8*j 0. sz. személyvont ifidül k o m r o m b ó l 3 i éfk. Bdípestre G ^ 2 Hdé báz, f Rákóczi Ferenc utcábn I I f o r g l m s h e l y e n fekvő é w 9 Bruck királyhid- Budpest. 5. iz. lemélyvont indul Komáromból 2'-' G (Helyi vont érk. Budpestié '> j c Budpest sz. gyorsvont Komáromból indul Budspest érk. lu^ I80S. íz. izemélyi n Komárombél indul B u d p e s t t'-rk. s<^ KomáromÉrsekújvár ss. izemélvvont Indul 8** -iiöö. sz. személyvont indul 5 * 308. sz. izemélyvont indul 9 g érk. Érsekújvár 7 ^ érk. Brekujvái Sf* érk. brsokujvár 0^ 3 Érsekújvár 80«SS személyvonl indul jj Komárom, érk. Komárom 5JJ i ;t)."). >/. izmnélyvont indul 2 érk. Ko&árom 8m u7. sz, izemélyvonl indul 7^» érk. Komárom 8*2 0 Komárom ( 5 szob, k o n y h ) {szbdkezboleldó. * Tudkozódhtni dr. K i s s G y u l jjt ügyvédoél, Deák Ferenc utc. sz. Esztergom. Komáromból (direckt Esztergomig) indul délben 2 ó r 8 perckor. Esztergom - Kjmárom, Ktergomból vissz (direckt K o m á m. m g ) érimsik délelölt ó r perckorkor. Budpest 3* Komárom. 8. sz. személyvonl indul Budpestről d. u. * ^rk k o m r o m b 7*^ Komárom -Budpest. 7. tt, SOBiélyvOnl indul K o m r o m b o l r<g ÍV érk. Hudprstre reg! 6 0 i Győr - Budpest. 3. s/. szt'inélyvont indul K o m r o m 5 ^ érk. Budpest 9 KosárotS/rke^fihérvár vonlon május elsvi I. r» " t. h i b á k é r t felelcsbég^t nem válllunk. 5 menetrend szerint. i i mez.

8 8. oldl M o s t j e l e n t 9 n. e. közönség szí ves figyelmébe jánlj ELLEN BKMI Iftn lepos rpyrb kell tbb e r ő v e l rédekexnflnkj knyró, r pá yo s kttgségst TUB mert typhus, himlő es fokozot építés*, léphetnek fel, miért is n f t k t é kéznél legyen. jelenkor leg jobb fertőtlenítő szere okleveles építőmester T h i? K á l m á n - u t c 6. s z á m. Little L. komáromi nyomdászt és komáromi sjtó története szgtln, nem mérgező olcsó és eredeti ü v e gekben 80 l i l l e r e r t LJOS Komrom, ges, hogy minden háztrtásbn ejry megbízhtó fertőtlenítőszer 5 Építési irodáját m e g! RGLTOK koler, vörheny, nov. minden lyógytzertárbn és drogériábn kphtó. Htás gyors él biztos miért is z összes orvosok lenítésére, ntiseptikus betegágyk kötözéseknél és dgntokr), k é z - é s á r u i fertőt (sebekre ásr és rgá lyok elhárításár, nőknek ltesti irrigációr»tb. mir dei kor jánlják. pezsgőborgyár' Pécs, elepe Főrktár: Budpest,V. ker Szép utc 3. 8z. ín «o Q t_ ri - -fc j T. - re T. it=r, = 'in *i ~tj~z, SS. r D M «gis ~ 'íd *.-. >i Ír: í = - u 5 -! > cu o > * * százlék Lyso- finom, gyenge, pipereszppn Irt dr. Brnyy József lormot trtlmz é l ntiseptikus htású. l k l legkényesebb mzhtó nél i s ; szépíti, bért Bgy bőrre, még csecsemők megpuhítj és illnná U szi kísérlet és Ön jövőben kizárólg ezen szppnt fogj hsználni. D r b j k o r. -Ljsiliri fljjj gjg rosen konzerválj. sítás eltünteti Hsználndó szerint torok lobnál, náth esetén és E. ut Nyolcz hsonmássl, gégebántlmknál és gurgulázásr. Néhány csép ele ííj. gendő egy fel pohár vízbe. összes Lysoform-készitmények kphtók megküldjük z cimil érdekes könyvet. kfildqnl d é s e es«*tén ü üveg Lysoforrnot, 2 Mr mer jelem z eddig megjelent kötetek: Kobori: Komédiák, üiró: Glóri. Blzc: Szmár bór. Zol: Pscl orvos, Dickens: Két fros.. Frncé; pinqioek szigete. Csehov: z orvos felesége. Bölsche: Szerelem z élők világábn, 0. Tolstoj: Mdzsi.Mur.it.. Voss: költő é z sszonv. 2. Tóth: Boldogsszony dervise. l. i. Hupssnt: Kizy H e t. í. kfeyer: brát nász. 6. Helti: hé! sovány esztendő. 6 I íeijersl ím: z ftctke. 7.. Frnc; z istenek szomjznk. 8, Jeoen: DH k sszony. od köz- Ö k o r e i slésetes CL * III. Megrendelhető szer zőnél Komár< >mbn. Egészség é s fertőtlenítés hol Lysoform nem voln kphtó,. f> ár: 2 R. minden gyógyszertárbn., drogériábn, és ujb bn jobb füszerkereskedésekben is. Kívántr bárkinek I n g y e n és bérmentve Ngel O t t ó [ki dás Budpest, oldls meri" tett ppírr nyomott díszes kiállítású kötet Eredeti üveoje K 60 f. z M. D e l l : s s utj. fogkt továbbá orvosi /. z theneum könyvtár legújbb kötete : bűzt -tön és nyomtlnul x gì* ^- kkil* drb szp I pnt és üveg szájvizet. l>'nnunzio: tüz. 9 \ Iforger: Bohémvilág & 29. Színi: rózsszínű hó. 22. Hugó V.: párisi NotreDme i l l. Sodermnn: Egyszer volt. I lorkij : z ny. Kellerrnn: z lgnt. Heijersmonns: vörös klóz. Móricz: Kerek Ferkó. Schnitzler: Gossti hdngy. Horl.». Hnpssnt: 8. Kóbor: I íognc-idillek. 82. DeH: ss utj. Legközelebb megjelenik: Mefeschkowsky világbiro ref ) Leonrdo d Vinci. I I I.» T r t l o m : Hssár Gráltól Töltési Istvánig I I. z első komáromi nyomdász I I I. komáromi olimpusi berek I. vegyészeti gyár Ú J P E S T E N * I\. B E b < l s á # l i i r t ó I n p j i n k i g V. VI. VII...Km/iromi komáromi komáromi repertórium. Klendárium' sjtó Hjtó Egy k.-k 90 egy kötet r. gyönyörű ngol vászon kötésben : K története történeti Állndón rktáron Spitzer könyv é vnnk él kphtok: Sándor ppirkereskedésében. Komárom

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben