A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y"

Átírás

1 Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének Szerkesztők éi FÜLÖP ZSIGMOND és negyed évre 2 K 50 fillér. Eyes érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp hivtlos lptuljdonosok: S/.' rk«s/.tós»'í! és kidóhivtl:, BRNYY JÓZSEF dr. Szivünk ott dobog, lelkünk ott remeg veres ctmezőköd. N i n c s p o r c, n i n c s pillnt, hogy gondoltunk ne szálln el hö kto náinkhoz, kik egy szebb, boldogbb jövendőért miérettünk is o n t j á k vé r ü k e t. Izzó ggodlomml ügyeljük z óriási, világot rengető cst fordultit s rjongó csodálttl veszünk hirt ú j b b és ú j b b ti tán i hdi tetteikről. Hol vn kishitűség, m e l y csk n é h á n y é w c l, Llán néhány hónppl is ezelőtt csüggetegen lehorgsztott fojünket, h c s k jóvl k i s e b b h á b o r ú esélyei is rezegtették meg monrchi levegőjét? H o l v n gyámoltlnságnk z lelázó látszt is, mely mitt tlán meglepődtünk, h v l m e l y i k b l k á n i állm f e n y e g e t é s e k e t drésszálf h o z zánk V egész gzdsági éle tünket? M i n d e z e k l e v e r ó érzések örökre eltűntek. m i n t legelőször dobbnt m e g f o l d z e g é s z v i l á g m e g v e r é s é r e induló, htlms h d s e r e g ü n k lábi ltt, k i p u s z t u l t innen k i s h i t ű s é g és minden tépelődő kétkedés. Rájöttünk z e r ő n e k, n k, z i g z s á g verhetetlen htlom htlmá nk tudtár! Megbizonyosodtunk ról, hogy n g y földkerekségen m i k r d u n k h t l m s tényez<"> és erkölcs nek*, j o g n k, igzságnk t ő i d e t - s e g e t d i d l m s n VÍVÓ erejénél togv e b i e m z e x i s z t e n c i á l i s háborúbn nekünk n e m c s k győznünk lehet, h n e m győz nünk k e l i!... z h t l m s hdsereg, mely titánok csod-erejével viskodik vd m ó b - b l, s z l á v ó r i á s s l s mely már e d d i g is örökké fényes b e t ű k k e l irt b e n e v é t Ellő ' : ' > :. ) : b : j : sokszoros t ú l e r ő v e l s z e m b e n csodáltr m é l t ó vi reksn á l l j h e l v é t, t e l j e s i t i mgsz t o s h i v t á s á t és erő* h i t ü n k szerint v é g e r e d m é n y b e n didlll fogj meg oldni mrkáns, m o n d h t n ó k : óriási TÁRC. Egy j â g e r nplójából. Éjszk kton-kórházbn Tömött sorckb.in gy állnk z ágyk, Mint bábotús kész fegyveres sereg. mécs körül villózó trk árnyk, hű párnákon lázforró fejek. Egy bús j j innen, szisszenés monnn, vértelen, S z jtókon tú', SÖtét srokbn F< kete fntom nfi fel hirtelen. sim ttlyi mben senyved! sárg teste, mennyezetet éri homlok, Két hqlt szeme hnytló, hunyó este, Villn kezében srlój fok. termen átnér. Senki nem láthtj, Csk onnn egy, szél-ó ágy felöl, s nnk z gynk viszsápdt ie K hii t szemektől holtr merevül. Pokorny Mrgit. E s t é n k i n t legkelleme sebb szórkozóhely h o l I e g k i t m i d É f c hírneves IKUgW v. í. z ttső ktonnpok. Ktoni kiképzés- Erzsi, meg fulis, kiket megrázott vont- I cúgbn mind önkéntesek voltunk, ekkor még civilben. Különféle fogllkozásúk vgytwk. z egyik ügyvédjelölt, másik jogszigorló, hrmdik joghllgtó, negyedik törvényszéki joggykornok Tudniillik Mgyrországon fér fik évtől felfelé jogászok. En zt hizem, hogy ki nem jogsz, z. CSL CÚg m gzin felé indult es ott legelső sorbn kptunk egy egy B890 es modellű llnliohert pus kát B civil ruhánkr ksztottuk él civil vál l u n k r. civil vállunkt ngyon húzt ez nehéz, izegletes pusk es eirrdi szlmkl punkhoz sehogyem ülett. Ngyon, de ngyon nehéz volt kkor ez pusk. H viszgondo lok r csodálkoznom kell, m m r el illnt súly, mint knfor. Vgy m i krunk lett c r ő s e b b? N e m tudom. hdsereg különben ngyon ügyesen trenírozz z emberi it. Előbb csk kis pró rvsz súlyokt kgt r, m i n t például z xenrolle később mind többet és többet, - régin észre sem veszi z ember, hogy kilós mrschiljusztirungot cipel. ) > vezetése d vissz ppirkereskedése Telefon 80. B szerkesztőség. K z z kemény l e c k é b ő l z egész v i l á g, h o g y ebben z ó r i á - i hrcbn rendületlenül á l l j u k m e g helyünket s n e m vgyunk z»beteg< állm, minek e l l e n s é g e i n k szerettek feltüntetni. V Á R M E G Y É B Ő L. vármegye őszi közgyűlése. o k t. 8. m i n t m á r előre jeleztük, Komárom vr megye törvényhtósági bizottság múlt s z o m bton október 3-én délelőtt 0 órkor trtott meg rendes őszi közgyűlését Kiirthy István főispán elnöklete ltt. főispán melyenjáró megnyit-': beszédében meleg szvkkl prentált el Kálmán Rudolfot vármegye volt főispánját, szép prentlo beszéd igy hngzik: Utolsó közgyűlésünk ót érzékeny vesz teség érte vármegyei közéletünket, elete derekn meghlt Kálmán Rudolf, egyike, zon m m á r ritkuló férfiknk, kikről hálás szívvel elmondhtjuk, hogy egész munkás- és hsznos etetőket vrmegyeben, yrmegyéért élték le. Kálmán Rudolf vármegyei tisztségek több fokoztábn, m i n t jeles gzd, egyik nyáron z Osborne istálló kncái vittek ennyi súlyt kottingbrunni hndicpekben, mégis elvitték hlmozásimt Most következik ktoni kiképzés. Ez ngyon csúny dolog. Egyes dolgokt ngyon szégyenlek, zért hát sietve i Ihdrom. Belemártottk nykig mgzinb. mgzinból mint csukszürke vdázönkénte másztm k i. Kivittek bennünket gykorló térre. Ott zt mondották, hogy hpták o l y n izé, m e l y i k b e k k o r sem szbd megmozdulni, h tüzes istennyil beíénkcsp. Közben z o r r o m r szállt egy szúnyog, nyugodt kézlegyin téssel e l h j t o t t m. Ngyon leszidtk. Egyszer zt vezényelték glidnek: rechts u m! Ennél fogv blr f o r d u l t m. eugszfűrer ur zt m o n d t : m r h vgyok. Mr m i n t e n. De rögtön belátt, hogy ilyet n«m szbd mondni egy önkéntesnek, tehát kijvított: N e m mondom éppen, hogy mrh, de egy kicéit but. Nem tudj, melyik j o b b o l d l? Trts fel j o b b kezét! Ennélfogv feltrtottm blkezemet. T é vedtem. Tudniillik tőlem m á r sok mindenfélét kérdeztek ebben z életben, például, hogy Cmot Lázár Miklós Mrgit grófnk, ngy mthemtikusnk, hogy szól tétele, vgy hogy m i k bontó okok vló perben és m i kor volt r o m i zsint, de zt, - engedel- LEVI mellett ós erős b i z l m u n k kíséri lépésről-lépésre küzd*") hdseregünkét. Nem csk m i t u d j u k már, hnem t u d j GRND" z e n e k r cigányprímás feldtát. tézséggel, szivósággl, legngyobb tűzben is n e m lnkd*') energiávl d e írj : Ziíhy Ljos. könyv- Kézirtokt nem BRNYY JŰZSlF dr. vedés r o t h s s z Sándor Komárom, Nádor utc 29. tűnt z b á n t ó rezerváltság, m e l y engedte t ű r n ü n k, hogy egy l s ó rendű, hitvány blkáni állm mitt éveken át Dmokles k r d j á t é r e z zük fejünk fölött s lssú gyilkos senyunv Jjgt száj, sápdt, Spitzer szerkesztésért felelőé: fillér. lpj. kávéház LCI npont hngversenyez.

2 2. oldl kerületünk országgyűlési képviselője, m j d nekez viszonyok közt vrmegye főispánj, m i n d e n állásáb Iste dt jeles tehetségeit, m u n k és ügyszeretetet oly meriékben vitte bele, hogy zokkl mgánk, á kásáink es vr/negyének díszére, becsületére vált. 3 Ezért, zt hiszem közrészvétnek dok kifejezést, midőn zt indítványozom, hogy érdemeit jegyzökönyvünkben örökítsük meg 08 fejez/ük k i bbn elhunyt feletti K.: rész vétünket. Mjd háborús helyzet ecsetelásérs tort át z elnöklő főispán és szinte p e t i k u s ndúlettel fejezte k i nemzet erejébe, hdseregünk vitézségébe vetett törh-tlen hitet és bizlmát, mely megfogj boini győzelmet z igzságért küzdő fegyvereinknek, Isten áldását kérte messz idegenben küzdő Tereinkre, kiket mindnnyiunk buzgó i m á j kísér ú t j i k b n! meghtó lelkes beszéd így hngzik: Bármily ngy történelmi események forgtgábn ellünk már hónpok ót, b á r mennyire tudjuk, erezzük, hogy ezek kimene telétől függ országunk ÓS nemzetünk sors és j ö v ő j e és ennélfogv bármennyire bszor b e á l j k is minden érdeklődésünket m i ngy é igz háborúnk esenyei, zért mégis, vgy j o b b n m o n d v nnál is i.ikább kötelességünk nekünk, sjnos itthonmrdottkok, tör vényhtóság d m i n i s t r t i. ' szükségleteiről gon doskodni, z állmgépezet rendes menetét biztosítni. Érzem szómbn és zt hiszem, hogy t. bizottsági tg urk U velem együtt érzik, hogy n e m térhetünk m i, hboru t r t m ltti első közgyűlésünk tárgysoroztár nél kül, hogy előbb ne dssék kifejezés e hely ről, vlmennyiünk közös és rendi:hetetlen meggyőződésének, hogy hrcunk, melj győz e l e m m e l fog végződni és kell bőgj végződ j e k, igzságos, mely hrcot n e m pusztán egy h még oly j tgosn felháborító esemtmy folytán vettü ik föl hnem főképp bból z állm éfl nemzet fenurtó kényszerű ségből, melybe belekényszerített szomszé dos htlmknk be*e ideje ltti cslárd, állmi létünket veszélyeztető, nemzetközt tisztességgel se összeegyeztethető knmunkáj. D kifejezést kell dónk zon tisztelet met kérek cúg-zfürer ur hogy melyik bl kezem, még senki s-m kérdette. Hogy t u d j m így egyiszerre, m i k o r sohsem gykoroltm'? Ms. GynmVnul megyek glidfné zt m o n d o m m e l l e t t e m állónk: - Te, Kéri zt i r j z Estben, bo y... M i t beszélget mg o t t glidben V z t m o n d t m oberjáger ur kérem, hogy n e m j ó lábbl lép. Le fogj irni százszor, hogy z b t e i lungbn beszélgetni n e m.-zbád. Hát l e i r t m. Esti tizenegy óráig írtm es m i k o r letettem tollt szob ngyon csön des v o l t gyertyvitágos homálybn elébem állt egy kis íiu. Egy kis diák. Rövid ndrág és rtrózbluz v o l t rjt. z u j j i szörnyen tintá sk voltk Ktmnézett és rámnevetett. szivé ből kczgott. Fölugrottm és nykon k r t m ütni, de eltűnt. Eltűnt, mint egy furcs l o m. kis dik én v o l t m., kis dik k i m r régen meghlt bennem feltámdt. Feltámdt, m e r t nnyi év után megint büntetési feldtot írtm. C i v i l testembe és civil lelkembe így gyúr ták bele lssn ktoni szellemet. Eleinte f j t ez mssge, de most m á r értek mindent. Most m r értem., hogy n e m nnk két fehér csillgos, seprübjuszu es meskszemü ltiszt nek engedelmeskedem, k r ő l (ly de Mups snt hetedik c>illgövben él, k i ebédnm od hz c s i r k e c - o n t o t z sztl l hjigálj 9. nek és szeretettel teljes bámultnk, mely- :, Ukrjni diákok Mimim. lyel egész hdseregünk, de különösen m i véreink, vitéz mgyr ktonáink, hősies mg trtás iránt viseltetünk. Szálljon hozzájuk K o m írom vrmegye üdvözlete, áldás s zon forró kívánság, hogy segélje őket kivívott győzelem után Mindenhtó mielőbb veszedelem npjibn mgát megtlált, egybeforrott nemzet kebelébe vissz. ( longyel iegionisták. Leányok, mint husók Egy ötödikes ginrnzisí, mint hós. «Kicslfce» Menyor»zág, hol ördögök vn nk. Kápek cstából. Egy kedves lov^l) Néh ány hete m á r, hogy lengyel légió csták tüzében áll s vitézi tetteivel lengyelek egykori vitézségét dokumentálj. z nyi csok még ott izzik rózsás rcukon, mindenek e írjnk Ezután kerü't sor npirend tárgylásár, melynek f o l y m u Gliyczy E e m é r b i z o t t - zsrnok u r l m t megbosszuló igzságos düh sági tg mezei egerek irtás* kérdésében I t o m b o l ifjú lelkükben, j k u k o n j ö v ő boldogulás nk jelszv:»szvobod«(szbbág). \ interpellált. z l i s p i n jelentette, hogy e tárgy testvéreik elnyomás, lángoló hzszeretet bn megtétettek sürgős intézkedések s e célr késztette z if,ú hősöket rr, hogy megértve 0^0 koron m e g is szvzttott. CStridó világot áthtó szvt, kifent célt közgyűlés gyors egymásutánbn letár rgdjnk s vérbe fürösszék kegyetlen zsr gylt.! tárgysoroztot s megállpított hzi nok u r i m.!. Nemcsk férfik, hnem nők pénztár ős különböző lpok 0 l ő. évi költség is versenyeztek egymássl lelkesedés tüzében. vetését. közgyűlés tiszti nyugdíjlp j v r leányok, mindmegnnyi mzonok, levágták *80, községi es körjegyzői lp j v r.23 hjukt, vállukr puskát l e i t e k s m i m v m i és ktonbeszállsolsi lp j v á r O.ő százlék édes terhet cipelték nehéz t o r n i s z t e n. z pótdót szvzott m e g. sszonyoknk férjeik elvesztésén érzett f j d l m i túlszárnylt z feláldozó készség, mellyel Bikl hrcb küldtek. Bok z n m e! Boressi * komrom pútsl vsit m^nyitás. zvitcsenu! (Isten veletek! Hrcoljtok hzáért!) gúti helyiérdekű vontnk,* mely vág* v o l t szvuk, mellyel csttérre küldték m e n t i községsk lkosit j u t t t j j ó é olcsó jövő oszlopit. közlekedéshez, november hó 7 én less m ű légió tgji közül körülbelül tizenöten, tnrendőri bejáráb, melyet fontos vont kik m á r vérükkel áldoztk hz o trán, v o n l megnyitás követ. z uj vont menet hozzánk, Komáromb jutottk. Tlán csk zért, rendje, m i n t zt lpunk másik helyén közöljük, hogy z ig 0 7 éves hősök példáj lángr ngyon j ó l vn meyáüpu*. Npont h i t sze lobbms z itthonmrdt ifjkbn hzszeretet mélyszállitó vont fog közlekedni K o m á r o m és szunnydó szent szikráját fiú*. között. sim rcú, leányos kinézésű diákok, V.J: megye v r i l i s e i. Komáromr*" hősök szemükben még ott rgyog lélek tiszt* megye 9. évi legtöbb dói fizetőinek név ság, bágydt rcukról küzdelmeik vihr tükrö jegyzéke megjelent. pénzügyigzgtóság mellé ződik vissz. polgári leányiskol egyik tágs rende't számvevőség, illetve ennek képviseleté termében, hol nőnpokkl ezelőtt, meg it \. Vrjú j f p. ü. tnácsos 8 0 m - g y e i továbbképző leánykák mesélték egymásnk birtokost mutt k.. m i m legtöbb dót fizetőt színes, árttln klndjikt, jó, ényelmes Vezet közöiiük z esztergomi érsekség 7087 puh ágykon pihentetik elcsigázott, megsebzett K - v l, második h*!yen vnnk Eszterházy Fe testüket. renc gróf örökösei 7 03 K-vl, h r m d i k o n Belépve hozzájuk ltinul üdvözlöm űke;, mgy. ált. kőszénbány r. t K-vl, mint dikokt, m i t ők u k r j n i nyelven negyediken ;;róf E^zterhizy M.kló» Móric 35ü5 Isten hozt üdvözléssel logdlk. K-vt, z ötödiken pnnonhlmi főpátság diskurzus ngyon érdekes volt. Gondo 05GS K-vl, htodikon Káinoky Sándor gróf ltunkt hol ltin, hol német szvkkl fejeztük 773* K v i.. sáznyoicv nádik he* ven ki, m j d meg tárgylás primitív eszközevei, vn Jeszenák Já. báró 250 K vl. gesztusokkl igyekeztünk egymást megértetni, 5 fnyelű villávl piszkálj fogt, hnem egy szemmel nem láthtó, k zel nem foghtó vlminek, m i t ugj hívnk, hogy ktoni fe gyelem, ÉS mely ltt most boldog, büszke, mozdultln hptkbn á lnk német es m gyr milliók. Megkptm z első csillgot Este npiprncsnál h i r d e t t e k k i, m i Önkéntesek m i n d nyájn egyszerre lettünk pirouführersk. Prncs utn mindenik önkéntesdek tű és c *rn volt kesében. V r r t u k ful csillgot. Jó z ilyennel Sietni E.y csillg, egy csillg, de ezt /- egy csillgot nem kell kinevetni. Igz, hogy én v gyok világ legkisebb crgiej, de szövet ségesek hdseregében körű belül 0 m i i ió " i n b o r szolgi, m i n t közlegény, és ezeknek, m i n d nek, de mindnek M e b b v l ó j t vgyok. Egy b i zony. E'.zel vigsztltm m g m, m i k o r fris sen f e l v r r i csilgnl kiléptem z u d - r r es z első ember, kivel tlálkoztm ó fájdlom seprübjuszu e s meskszemü káplár volt. * Éjfél tájbn, k e z e m l e n kis villmos zseblámpávl végigjárom eugokt. Odvi'ági t o k szlmzsákokr és megnézem odhz vn-e m i n d e n k i. Mm én vgyok z i.ospekcios ltiszt. kpitány ur szigorú prncsot dott k i, hogy éjjel mindenkinek helyén kell lenni hrmdik cu^bn u r m f i m i t ltok két nő.-izemély fekszik szlmzsákon! Hjuksütöm villnylámpát: két kis prszt lány. hjuk hitül copfb vn kötve, szok nyájukt összehjtv szép rendben m g u. mellé tették. Msztos kis kezükkel átölelik egymást, ngyon édesdeden lusznk. Tiz-tizenket évesek lehetnek. Honnn került ez két gyerek ide? Nemsokár m--' vn rejtély nyitj: j 9 Szerá.oi M d i t l } kint üi kszárny udvr.tq egy ftuskón és pipázv virrszt mg gyán fekszik z ke. lány* gyerek, Szerátor? Hát igen. K I K. zok? z Erzsi meg Jlis ket húgom. Árvgyerekek, oszt hogy m r két hónpj odhgytm flut, ej< meglát >gtm. TurocmegyeOől jólte*, ngyon megrázt őket vont. ETrdik. J á g e r Szerátor llíhály, ez dolog seh >gyse VOrsChríftOS, m e r t h kend egész éjszk itt pipzú, hogy fog.^kor reggel k i r u k k o l n i? Ezt, vgy v l m i ilyet k r t m mondni, de még est sem m o n d t m, mgr hgytm pipázó ktonát. /, pedig ott pipázott egész é j s z i k es l. ngyon elunt dolgot, két gyerekre gond dv zzl vigsztlt mgát: l u d j t o k, l u d j t o k árv kis cselé deim. (Folyttjuk.) Készit nri nov. os felöltőkéi divt-szbó n Komárom, Megye-utc. Ugynott egy legújbb tnoncfelvétetik legjobb égövetekből szbású és ktoni Pontos öltönyt egyenruhákt bel- ós külföldi Icgjutáuyobb árbii. minőségű uri é.s szolid kiszolgálás

3 9. nov. Bi Megkérdeztem tőlük, hogy meg vnnk-e elégedve helyükkel, jól érzik-e mgukt, mire i j ötödikes gimnzist hős, kit z ápolónők -' sk»kicsikének* hívtk, felei:»dnke sehr gut, Ungrn is selbst Ilimnél.«Gondolom mgmbn vlmi igz voln, h nem voln benne nnyi ördög. Fölkérnek skkozni, kártyázni. L ittm, i ' I esett nekik, hogy állndón én veszítettem 8 mosolyogtk, hogy z úgyis nekik szánt grettát elvesztettem. Játék közben elmondták, mely város Bzülöttei, hol végezték stúdiumikt s gyönyörködtettek küzdelmeik történetével... Érdekes epizódot mondott el z egyik hős, másodéves Jogász, mellesleg megjegyzem, szorglmsn tnul mgyrul, m e r t itt szándé kőzik m r d n i m i igzán fényt derít vitézegükre. Nem tudom hánydik, vgy milyen np volt, úgymond do ünnep lehetett, m e r t délben kptuk jó gulyást rizszsel, után feketekávét kptunk. Jóizüen eltünk, hisz' épen három npj, hogy nem láttuk konyhát. Egyszerre csk jelentik, hogy K.... ánnél prtról erősen tüzelnek. z én CUgombÓl huszon három ember) küldött el kpitány, köztük engemet is, hogy ki tudjuk, mi legyen ott? z egyik társm egy fehér oszlop formát pillntott meg s m o n d j :»Önkéntes úr, od lőjjek? Mi lehet zv«távcsővel nézem, hát ltom, hogy egy orosz tiszt figyel bennünket Orosz tiszt z m o n d o m, nem szbd lőni, mig prncsot nem kpunk. nnál j o b b, m o n d j, h tiszt, k k o r lövök, de m á r el is sütötte fegyverét. tiszt, mint egy óriási pózn esett el. Most ztán irtóztos tüzelést kpunk, de hogy honnét, n e m t u d o m, csk hullnk el z emberek, l i k k o r észre veszem, hogy n<m messze egy fehér ház vn, előtte három szl sudár fogenye áll, melyen vlmi mozgó lkokt lenét kivenni. Szólok z előbb lövő társmnk: 500 lépésre Cél középső f lsó g. pusk d u r r n, z lk lezuhn fáról. Most m r megyünk előre, megtláljuk z orosz gépfegyvert, de z erdőből még tüzelnek. z őszi verőfény végi.; önti cstteret, npsugrk hlványsárgár festik jegenyék lombjil s levegő fátyol glóriáb vonj hldoklók feje fölött játszdozó rnyszínű sugrkt Sebei kpok s már * -.í r* - körül lenetett, m i k o r r llill's I\lzr j u t o t t m, hol m r beszélték, hogy z en cuuom egy ezredet R... nnál megfutmított,kétszázötven ktonát elfogott és egy gépfegyvert zsákmányolt... sok játékbn es beszédben észre se vettem, hogy bizony m r z ég sötét leplét földre borított közeli szent ndrás-templom hrngji imár hívogtnk. BuciUZOm tőlük, de megígértetik velem, hogy holnp iámét meg látogtom Őket e> sok dopobcseny (viszont látásr) kötött elhgyom kedve.-, termet. Ilásnp, fontosbb dolgim lévén, látó gtás elmrdt nnál ngyobb volt meglepő désem, mikor hrmdnp reggel postás kuszált betűkkel irv ezt levelet hozt: (z eredeti ortogrfiávlj Ueber Freuleitrl Es ist QUS ser trurig dos sie kr->n Pnnoek (szép kissszony) heute zu unt DÍcht gekommenn W e n es möglieh würe bitté morgen formittg?u on kommen. É l t k-dves levelet féltve őrzőm emlé keim között. Álb. Szivrt, cigrettát, dohányt, újsá got, könyvet s e b e s ü l t e k n e k! téli háború borzlmi ellen ktonáink nk prém re vn szükségük. kiknek vn, küldje c cimre Hdsegéiyző hivtl, Bupest> Váci u- 36. post ingyen szállítj. 9 Körmendi est, (Egy kis lány levele, ki hrgszik szerkesztőre, de egy fess önkén tes ngyon te iszik neki. Kör mendi sikere. Muzscsókok, virág, koszorú, tps Frgó sikere. leleplezett konfernszié.) nov. :]. nov. 3-án vármegyeház ngytermében l e f o l y t Körmendi estnek vállozetos műsor következő volt: I. Szvltok.. Várdi ntl. tnú 2. Csizmdi Sándor. Forrdlom. S j á t költe menyei. EgJ régi kép, Álmtln éjszk, Látomás. 3. Frg" Sdtidor krikt rái. I I. Ének.. Kál mán I m r e. Száii f«-k**tv* éjben Kondor Ernő. Ven cigány. 0. Frgó krrikturák. I I I Szvltok. 7. Petőfi Sándor. bilincs. S. Kiss József. Tüzek. J. Petőfi Sándor. Cstábn. 0. Frgó krrikturák. IV. Ének.. Vine/.e Zsig mond. Privdioer János. 2. Kálmán Imre. Bus csttér... Konferált dr. Drnyy József. z énekszámokt zongorán kisérte: Weiss Ktink hngversenyről z lábbi kedves levelet kptuk: Kedves Szerkezztő B á c s i! Nehogy <bácsi* megszólítás ellen tilt kozz»'k, mert ehhez nekem j o g o m vn. Mg engem mindig»kislánynk* titulál szt hngoz ttj, hogy en mgánk kár leány lehetnék. Különben pedig tudj meg, hogy z kislányo zás nekem ngyon f-»j, én tigy lány krok lenn;, hát ngyon rosszul telt", hogy engem kért fel kritik megírásár, mert én mgáról, m i n t konfernszié 0 ugy se írok egy szót se. Különben is, h leszólnám konferálását, m i hez igen ngy kedvem VO n i, zt úgysem tenné ki lpjáb, dicsérni meg csk nem fogom sját jábn. Eléggé mérges vgyok, hogy K. L kedves társlpj nnyir dicséri mgát. Persze h 6 hollónk... (Most mjdnem zt i r t m, hogy tolló z ollónk*, de nem szeretek z emberek... t y u k - z e m -re lépni.) ( De szinte már hllom, hogy mondj már, mi lész kritikávl? Hát elkezdem. Tudj hngversenyt megelőző héten vlóságos Kör mendi láz volt K o m á r o m b n. Mindenki csk Körmendiről beszélt. Mguk z újságírók z égi.' dicsérték, leányegyesüíeti tgok detto. Nem egy brátnőm szerelmes lett bele, sját nővérem musscjókkl ihlette meg homlokát é viszont egy-egy éneke után. (El ne árulj, hogy ki vgyok, édes szerkesztő b i c - i r n! ) Szinte hllom, m i n t közbeszól m g i, hogy u/y-e most édes vgyok! I l i t igen, mi lenne, h megtudnák, hogy ki vgyok én, s k i nővérem. zt mond ják, hogy ilyen muzscsókoiódzás művészekkel szemben szbd, de mégis, ne áruljon el. E éggé mérges vgyok rr csúf Körmendire, hogy engem olyn kisleánynk trtott, hogy nem is gondolt... mu :s... csókr. I l i t bizony k i m o n d o m, rém dühös voltm, hogy mindenki őt dicsérte. ztán még hozzá, m i k o r mg fel lebbent pódiumr s mint konfernszié z égig dicsérte, hát. én szerettem voln mgát nem tudom hová kívánni. Különben is ve>z d e l mes dolog, Irt vlki iránt nnyir felcsigázzák z érdeklődést, m e r t kkor mindenki csod lényt vár. H i s z e n mg szokt mondni, hogy nincs veszedelme-ebb dolog, h 6g leányról zt híresztelik, hogy csodszép, mert fitl emberek fntáziáj jobbn működik, m i k o r megismerkednek lánnyl, ngy cslódás, mert ők sokkl szebbnek képzelték híresztelés után. Szóvl hngverseny megkezdődött. Mind nyájn pódiumr néztünk, néh néh ugyn egy egy oldl kcsintát is megresskéroztunk pódium mellé, ott e«y csods/ép önkéntes h gtt z elődtál. z előttem ülőknek is tetszett, HOTEL oldl mint lugdotásukból kivettem, de n e m hr gudtm rájuk, m i n t veszedelmes konkurensekre mer: zt is kivettem, ennek ngyon ürülök, hogy mg konferálás nekik se tetszett, kárcsk nekem. Küld l z előttem ülő szőke hölgy nyiltkozott ngyon lesijtón, per sze n e m z önkéntesről... Szóvl elérkezett boldogító pillnt: j o r t mg gyondicsért, gyon muzscsókolt Kör mendi brátj. közönség t o m b o l t, tpsvihr rl fogdt. Kénytelen vgyok elismerni, hogy K ö r mendit, kire fenti okból pedig erősen hrg ítom, állndón zjos, szűnni nem kró tün tető tpsvihr fogdt, m i n t megjelent szí nen, vgy egy szmát befejezte. Kpott virágot, koszorút s ez együtt fényes siker. B á r én zzl z erős krttl vettem kezembe tollt, hogy Körmendiről ridegen irok, de h vissz gondolok fényes sikerre, virágr, koszorúr, tpsr, helyisjtó s konfernszié dicsérete ire, megdobbn szivecskóm blúzom ltt. (propó blúz. Mivel mg felhívt hölgyeket hogy hngversenyen egyszerűen jelenjenek meg, tehát: legelegánsbb blúzomt vettem fel, hdd lássák, hogy nekem ez legegysze rűbb.) Szóvl h visszgondolok tpsr, v i rágr, koszorúr, megdobbn szivem s eszembe j u t, hogyh én mindezek dcár ridegen Írnék Körmendiről, elárulnám, hogy botfülű vgyok, nem értek z énekhez, szvláshoz. K ö r mendi ármlt mgávl rgdott l én törékeny kis potcellánbb (ezt mg szokt mondni)' nem állhtok ellent, s elism r e m, hogy K ö r mendi remekül szvit, minden szv lel kekbe, szivekbe m r k o l t, hngnyg megtöl tötte ngytermet, s mindenkit mgávl rg dott. S z éneke? M szép, megrendítően htlms hngj csendes melódiákká szelídült szivek legmélyén, hol megütötte zokt legtit kosbb húrokt, melyek könnyeket Cslnk k i szemekbőt. htás meé volt, midőn K ö r mendi Árpád, Mgyr é - Király színház tgj pesti közönség kedvence, szbácsi és u z s o k i Í csták hősi végigküzdője, elkezdte dlt, h o g y : Borul z ég is gyászb fölötttem, Szomorú hirre! messziről jöttem. Szikemet tépi, égeti számt, U r m erőt dj! szegény nyáknk. szemekből kicsordultk drág gyön gyök, könnyek. N igyon szép volt Bs cs ttér c. dl, s Cstábn, tnú c. versek elszvfltását megkönnyeztem. z énekszámokt W e i s s Ktink kísérte diszkrét simulékony játékávi, s zjos siker ből őt is megilleti z oroszlán resz. figyelmes rendezőség virággl kedveskedett neki. Frgó, kit nemcsk itthon, de F r n c i országbn, Prisbn is, hol éveket töltött, jól ismernek, ötletes krrikturáivl, hihetlen gyors vontivl egyik csodáltból m á s i k b ejtette jóizüt kcgó közönséget, melynek sorábn ott láttuk vármegye és város, ktonság, I polgári élet kitűnőségeit, notbilitásit, mely előkelő közönség zsufoiásig megtöltötte h t l ms, díszes termet. Frgó mester z ellenségei állmfők k r r i k t u r t i t, s pár helyi ktulitást m u l t o t t be és sikere meleg, zjos volt. divánpárnát kp feliépisi dijui. Hát mg m i t kp? Megérdemelne egy dtvánpárvát, m e r t rettenetes sok és hosszú közt kellett kitöltenie mgánk. Igz, hogy mg konferálás nekem mo3t n e m tetszett, m e r t nem egyszer h l l o t t m é i mgát kedvesen in konferálni Dlárdábn, Vigdóbn, Kollégiumbn s másutt, hol sokt nevettünk, p í r sort mgáról is i r o k. Mg olyn unott, blzírt rccl konferált, hogy szinte le lehetett olvsni, hogy szivesebben mrdn állndón spnyolfl mögött, hol (ez kulissztitok Ugyn) mézet és egri bikvért szervíroztk mgánk. Ugyn z én leszóló megjegyzéseimre m e l l e t t e m ülő pártcsedei, polgári Elsőrnngu (iőzfütes és minden rendezve. t. 80 vendegek szállód*" kényelemmel szob él kávéház áll rendelkezésére. lyes szobák 8 koronától. be 2 szemé személyes szobák 5 k o r o n 20 flilér. T u l j d o n o s : Budpe»t g ggteleki-utc 7, (5 perc keleti pályudvrtál,) PLLI MIKS.

4 *. oldl fogói védték nigát, hogy egész np beteg volt, de ezt én nem h i t t e m el. Ellenben jól értesült forrásból t u d o m mg blzirts.'m okát. Mg m ű s o r elején zt kérdezte közönségtől: Kedves hölgyeim és u r i m, tekintettel háborús hngultr, lehet vittkozni rról, hogy helye vu-e most mókánk, tréfánk? Mit kr közönség: k o m o l y dolgot, vgy vigt. szerint konferálok. Mg vig do'gokt jánlott erősen közönségeek, száritván tömeg pszichológiá jár, hogy zért is k o m o l y dolgokt fog kívánni. Ezúttl zonbn lposn becspódott. Vig dolgot kívántk. Mg szeretett voln elsülyedni, mert m i n d z elvesztett jegyzeteiből kitűnik, mg csk k o m o l y dolgokr készült. Egy meg htó verses történetet krt elmondni hósipkáról, sőt egy kisleánytól kölcsön is kértegyet, melyet isioptdr vitt voln, h rr kerül sor. hófehér áldott női kezekről mesélni, egy Przemislből jött s könnyekig meghtó levelet is fel krt olvsni. D szépen becspódott mg. közönség vigt kívánt. Most pedig Isten b á c s i! Üdvözli vele kedves szerkesztő Álf. rnytvsért. K i n c s Mór, Kincs Mórné, Ngy László, Semme I wei ss Nándor, Grósz Jolán, Tóth Károly, Hnder Mrisk 2, K l e i n Lenke, Puff Mrisk, Zupf Mrgit, S c h m i d V i l m, Steiner Sári, Mrcs I l o n k, özv. Kecskeméthy J e n ö n é, Scimeli Bél, Schnell Béláné, özv. B i r o E j o s n é, Márkusz Gáborné, Kovcsics Irén, Blogh Ju'isk. Földes Jolán, Bálint István, Hlsi Krisztin, Frks Gyuláné, Srtibik György, Groszmnn Mrgit. Gyürümegváltás. Brnyy Gézáné 80 k, Fodor Etel, K o m játhy ldár 55 k, sztlos B é áné, Enger Kálmánné 00 k, Vánky István Eándor 5 k, Kugler Sárik 6 k. Eukinisch Kt, Eukinisch Bb, Mikes Józsefné 5 5 k, Kcz Gáspárné 6, Kicsing Mári, S z b ó Zsófi 55 k. 9. szerepüket: egyformán tűrnek, egyformán szen vednek m i n d. S nézők is olyn furcs emberek! Ép olynok, m i n t szereplők: ágybn fekvő csen des betegek s tpsvihr helyett m i e l t i t k o l t könnyünk j r k i j u t l m u l nekik, kik olyn bát rn, olyn szilárdn állották meg helyüket k k o r m i k o r sors egy olyn világdrám forgtgáb sodort őket, m e l y b e n ngyon könnyű megt lálni t r g i k u m o t. De m á s szereplők is vnnk itt. Fehér köpenyes hölgyek, orvosok, ktonruhás elöl járók, kik m i n d eljöttek ide vendégszerepelni, hogy kivegyék részüket ebből glóriás dicső Bégből, mely ngy trgédi mindenegyes sze replőjének kijár. Nemcsk sohsem látott rcokt látunk, hnem vöröskereszt viselőiben kedves isme rősöket tlálunk, kik méltó prtnerként teljesitik Önkéntes feldtukt s kikről megemlékezni őszintén szólv kötelességünk. Csk kevesen tudjk, hogy m i l y kedves ápoló kr vn Legényegyletnek, de k i k ezt t u d j k, velem együtt el kell, hogy ismerjék, hogy ők lelkiismeretes b u z g l o m m l végzik teendőiket, melyeknek felválllásáról csk néhányn tudnk. S z egyéni kedvességhez még szánlomszülte gyengédség is fokozott mértékben járul. Hisz mindnyájn ismerjük Dr. Füredit, de oly kedvesnek, n n y i r j ó n k bizonyár még senkisem tlált, m i n t szegény sebesültjeink, k i k lig várják, hogy kton spkás fehér köpe nyes orvos ur körül j á r j ágyikt, s kissé e l beszélgessen velük. Dr. Füredi és l'bik Klár, hivtásos vereskeresztes vtott, ügyes vezetése mellett i t t sjátították el z ápolást, ezt j ó t é kony miivé.-zetet dr. Mohácsy J á n o s n é, Velez Mici és Rózsi, Legény egylet rnyos ápolónői, kiknek minden mozdultán ngy hálávl csügg nek zok, kiknek fjdlmát csillpították puh, fehér kezükkel. S ezek fehér kezek nem p i hennek k k o r sem, m i k o r betegek körül m e g szűnik m u n k ; szürke fonál ott vn m i n d egyikük kezéb'ii. s szépen sorkoznk e g y m á s mellé kötések gyöngyszemei. Nusser hdngy és (iskó Önkénte kép viselik itt»szigoru ktoni közeget*, ügyelnek férfiszemélyzetre, s z irodi dolog is z ő kezükön fordul meg, s hogy mindent példásn végeznek el, zt hiszem, hogy m o n d n o m is fe lesleges. Itt olyn bájosk hölgyök, olyn csen desek betegek, hogy sokszor, ngyon sokszor eszembe j u t ez szinház. hol olyn szomorú Legényegylet, mint korház. d r b o t jtszuk, hogy megríktják vele z Bizonyár n e m feleletük még el, hogy embert. rövid idővel ezelőtt hányszor fordultunk meg B >rzlm:.sn szép ez trgédi de mégis, Legényegylet elődásin s hányszor hllgttuk mindnyájn ggódó leiekkel várjuk, hogy m i k o r meg nnk kedves, műkedvelő g á r d á j á t E m - gördül le függöny, m i k o r fejeződik be v i lékszem r kis diákkoromból, hogy hányszor lágdrám utolsó mozznt is, m i k o r vhk milestük, hogy felhúzzák kordmát s figyelve köddé ez reális álom, s mi'.lor veszi kezdetet hllgttuk színpdról ngy Hunydy J á n o s é s z álmodott v'ó. Ncmom á s vitézek szvit s vihros tpssl j u t l m z tuk meg legjobb igyekezettel működő sze replóket. S Legényegyletben most is szinház vu. Npról npr ugynzt drbot dják elő s csodáltosképeu mégis mindég megtelik t e r e m. ngy vílgtrgédi egyik felvonásánk utolsó komáromi Vöröskereszthez jelenetei folynk le z ezelőtt oly vidám flk héten Is érkeztek dományok között. Még szinlpjuk is v n : z épületen lengő " g y vörös kereszt, fehér mezőben. Megállok Pénzdomány, k oszoru megváltás címén teremjtobn. Szemközt szinpd fölötte ngy Frks Sándor 0 k, Kontúr Istvánné 80 k, betűkkel: Isten hozott! függöny fel vn húzv, K o n k o l y Thege Káimánué 0 k, Németh J á áll szindrb. szinpdon végig egy hosszú nosné (') k, özv. K i c o n y Lásslóná B> k, Tóth sztl, körülötte egyform piros tkros ágyk. /nre 3 k, lpy Cyul 3 k, Lipót Ljos I n k, Szomorú szereplők, csendesek ngyon. j e l Schnell Bél 5 k Meleg ruhnemű be.-zerzésére mezük is egyform korházi egyenruh, csk hdbvonuló ktonáknk Kmrás József kir. z t, hófehér kötést viselik különbözőképen, törv. bíró és neje őngyság J00 k. F e h é r k i kezén, k i lábán h o r d j, kit meg vlósánemüket d k: Beiser Miksáné, Rothné, Nesz gos ptyolt-turbánhoz j u t t t o t t bolondos sze moly u r i közönsége : 38 vánkos, B8 huzt, ö m c s e, egy süvítő eltévedt golyó képiben. lepedő, törülköző, cs. tépés, cs. kötözőném j á t é k vn i t t. S szereplők jól tudják szer, 2». kpc' dunyh, ppln, Ordódy j nemes szitut mozoűsítás. d l á D o s z t á l J ó z s e f és Fi. F e r e n c z J ó z s e f r k p r t 5. s z á m. Okleveles mérleg j v í t ó ; elválllj zr.ilclen rnhszerti tiztcles, s z á z d o s és hi mérltg«lt jvítását és hit*leitéséf. M n n e i m n n gázizzófény I Tervek és költségvetés Motorok jvítás díjmentesei? I KGtinel-féle nov. :,. Pálné Bgot, I nger Kálmánná, Szántó Gézáné Molnár Zsigmondné, Konkoly Thege Miklósoé illling Erzsike, Orbán Ljosné, Vemiky Bé«láné, Renner Miksáné, Vis^yák utlné, Frks Sándor, S z b ó Istvánné, Tolny Sándorn, Ngy Cornélné, özv. Trc.si Gézáné, Frivlszkv Lászlóné, Csib Julisk, (irüuberger Teréz éá Rózsi. Dunrdvány községtől 22 d r b hóspk^ p. érmelegitől kötöttek: Frks nővérek, Sár-' közy Gyuláné, Sárkö/.y Jolán, özv. B i r ó Ljosné Hulik Olg, Jóky Teréz, Peöcz Lujz és z i * koiás leányok; szükséges pmuthoz pénzt Byber Vléri és tűzoltó egylet dt. Élelmiszert és bort: Vs/me'', Leheti ntlné, gstyán k<>.-.-ég, Ötvö3 központi kórház, m r t o s i iskol ( ö v e z } Dénesiig Dobos László, Demény Ferenc' Ptii puszt, Demény Béláné gyűjtése Demény Belne, dr. B reiiesy László, Piretcz Cukrász, Jross Istvánná, Csepy Dniné gyűjtése Grün- feld dolfné, Fleischmnn M r c l h á z, Schul z e n s, Éliás, Brnyy (l -z. Könyvek: Springer ljosné, Vánky István L'tndor, Király ntl. Cigrett; Fehér Teréz, dr. Weisz Miksáné, Mol nár Zsigmondné. Klpk Kör kórházáb goslyán község zsák burgonyát, zsák ká posztát, zsák bbot, t üveg prdicsomot, 30 drb t o j á s t ; Bányy Lipótné dr. né ' üveg be főttet; Szentpéter község túrót és vjt küld tek, m e l y e k e r t ezúton is köszönetet nyilvánítj kórház vezetősége. Leányegyesület vetkező nemesszivü dományikt; irodájáb ujbbn k< - emberbrátok küldték be Czike Dénesné 0 k. Deutsch d o l f ( polg. fiúiskolábn e l n e v e z e t t sebesültek részére)."> k. Steiner dolfné ( ktonáknk krácsonyi jándékr) t>0 k, Mdrssy P á l n é (koszorumegváltás) 0 k, Fehórváry Gezáné lépés, K o h l m n n Erzsébet 3 hóspk, *J0u d r b cigrettes, Miieh Bertlnná pmut, G t r z s i k Irén 20 d r b fehérnemű, ti pár érmele-itő, 6 hóspk, 30 pár kpc, B.umenBtein Hermáimé p r e m, T r j á n Riz pír ér védő, 0 hóspk es fehérnemű, Kugler Ljosné 2 hóspk, 2 pár lábszár védő, 2 hskötő, egy doboz tépés, lépésnek vló vászon, Spercz Josefin 3 pár érvedő, j hóspk, Steiner dolfné tépés,.3 pár érmelegitő, dr. T u b J á n o s n é 3 pár érmelegitő, 6 pár kpc, 0 d r b hskötő. Névtelen, tépés, Forgó Ignácné tépésnek vló vászon, j o d o f o r m gáz, D o m Istvánné 8 d r b fe hérnemű, 2 d r b zsebkendő, 2 törülköző, Boross Erzsébet 5 üveg befőtt ( polg. fiúiskol bn elhelyezett sebesültek részére) Vrgh Sán* dorné tépésnek vló vászon, Gál Ferencné (Nszá'y) 2 kg. p m u t, B u t t k y Béláné 2 hó spk, 2 pár érmelegitő, tépés és premek. Er délyi Mc e.s íren (Csllóközrnyos) 8 pr érmelegitő, 3 pr térdvédő, M j o r Cizi és Vilm 0 pr terdvedő, Keő urélne.ő pr érvédő, Tiszondrbok, W i t t e k nőréplv tépés, Hi n c i i> pr érvédő, pr terdvédő, Névtelen lépésnek vló vászon, Spitzcr Sndor-ceg 0 k értékű nyomttvány. k Csllóköz Egy szerb fogoly, kinek fi született. Fiu-e v^y loány? Hol vn z milliós jutlomdíj? Régót hiszik é.-> beszélik z emberek hogy v l m i bolondos no! egy millió forint lpítványt tett, melyet z férfi kpj, ki nek gyermeke* születik. Természetesen z i r - K o m á r o m., gyártelep. T e l e f o n 7 9. s*.»im. Ä f t Ä. v s - ós órcöntöde, mlomépitő, gépjvító, hs"3«rrovátkoló é s v s s z t r k «* «* készítő m ű h t l v, kutk, szivttvúu jvítás és s z t r t l é s t. Vízvezeték cstornázás és fürdiberendezési válllt *

5 9. nov, 5.,.sí tudománybn leglikusbb is belátj i ls<5 pillntbn, hogy ez legbszurdumbb vlmi, m i sohsem íog megtörténni. H t lálkoznék is olyn b o l o n d, ki erre lpítványt tenne, de nincs olyn pénzintézet, mely zt e l elfogdná letétül, tehát vlószínűleg z egész I lpítvány csk mese, bár z öreg bácsik... nénik erősen hiszik é s hirdetik. Csllóközben most újr kisért ez b o dos lpítvány m e s é j e. Intelligens emberek.-zenitül hiszik, hogy ngyregyeri, dunszerdhelyi, s o m o r j i fogolytáborok egyikében (hogy melyikében, z szerintük ktonititok) z egyik szerb fogolynk fi született. kik nem krják mgukt kinevettetni, zok nem állítják zt, hogy boldog ny, ki kis fiávl együtt körülményekhez képest jól érzi mgát, n ő nemhez trtozik. Ugy oldják meg kérdést, hogy csk ruháj volt férfi, de vlóságbn gyengédebb nőnemhez trtozik. jól informáltk, tudni vélik, hogy kér déses nő nnyir szerette z urát, hogy n e m tudott elválni tőle, s m i k o r P e t á r király hrcb lift szerbeket, ktonruháb bujt, s követte férjét cstáb, s férjével együtt fogságb került, s igy j u t o t t vlmelyik csllóközi fogoly* táborb. háború szülte mortórium sok m i n den folymtot megksztott, de drinprü füzesben elcsókolt szerelmes csókok következ ményei változott viszonyok között is megér tek, s kis Gyurgye, Mi os, vgy mire keresz telik kis újszülött szerb fiút, Kis Mgyr lföldön jött világr. [gy elődv dolgot, már vlószínűvé vá lik, de kissé furcs, hogy intelligens emberek felülnek férfi ny meséjének. Nemcsk fel ülnek, de terjesztik is ezt, minth bizony még gyermekek volnánk, kik meg elhiszik, hogy kii gyereket góly hozz, mert hiszen h z hozná, éppen ugy vihetne férfiknk, mint nőknek. e HÍREK. JÜ lehet győzelmes hdkkl idegen országok htári felé rohnni, sjnálv k i elesik, de nem látv mást, m i n t mgsn összecspó láegtengert, mely m j d elpusztít mindent, m i slk, I csúny, hmis, ljs é s árttln. J ó Kehet hrcterek zjábn elnyújtózv, lesve feküdni nedves, hideg földön s n e m g mdolni zr, hogy! pró fluk kis kápolnáink poros kárpitji ltt terjengő tömjénillttl imák szállnk z ég felé. J ó lehet zoknk, kik hrcos prány! győ zelmes ngy testnek s testvéreink mindnyájn. Láthttln szálk, messzire nyúló idegek kötik hozzánk őket s nincs város, flu, tlpltnyi hely, melyről minden gondolt ne feléjük szál ln s nincs t e m p l o m, börtön, félhomálybn rejtőző hálószob, meiyből elszülő minden - n j t á s o k ne őket keresnék. Ok testvéreink. És drág nekünk könny, melyet győzelem csl szemeinkbe s drág nekünk könny, melyet rettenetes seblázk folytnk végig meggyötört r c u k o n. Most ők hősök s mi szegények, z ő bámulóik. Személyi hir. Németh István dunán túli ref. egyházkerület püspöke, komáromi lel kész, csütörtökön Pápán trtózkodott s reszt veit főiskol tnári ertekezletén, mely h d i kórház c é l j á r igénybevett kollégiumnk á t helyezése ügyébe trttott. ' Kinevezés. hdügyminiszter Tóth l-tvn gyógyszerészi k o m r o m i he yőrsegi kór házhoz gyógyszerügyi segédtisztté nevezte ki. Klpk-kórház felügyelő bizottság. Szerdán délután értekezlet volt Klpk kór házbn, mely Kürthy István főispán Vörös kereszt elnöke vezetése ltt folyt le élénk érdeklődés mellett. z ülésen b ő eszmecsere folyt kórház vezet-sót illetőleg és bizottság következőképen lkult meg. Élelmezés veze tése: tfileh Dezsőné; bevásárlás: J á n o s s y Ljosné; főápolónő: chtz Istvánné; felügyelet: vsárnp d. e. Hsz Erzsike, d. u. Kidimetzky Ferencnó, hétfőn d. e. dr. Ruscher Zsigmondné, d. u. Fried Jenőné, kedden d. e. Delej Gózánó, d. u. Freystdl Pálné, szerdán d. e. Fried Jenőné, cl u. dr. Vszkó Endrédé, csütörtökön d. e. Hs/. Erzsike, d. u. dr. Ruscher Zsigmondné, péntek d. e. Hss Erzsike, d. u. Freystdtl Pálné, szombton d. e Fried Jenőné, d. u. K i r z rlurné. kórhíz ezáltl legteljesebb érdeklődés középpontjáb kerül. Kívántos voln e rendnek ktoni kórházknál vló beveze tése is. Két gyászjelentés két hősünkről. Vettük z lábbi két gyászjelentést, melyhez lig le hetne mást hozzáfűzni, m i n t hulló könnyeket. Kcz Gáspár é s neje szül. Pti Ngy Ágnes, K c * Péter é s neje szül. Szülik Mr git, Márth kis leányukki együtt rokonok nevében is megrendült kebellel tudtják, hogy hőn szeretett fiuk, illetve testvére, sógor é s ngybátyj Kcz J ó z s e f m. kir. honvédszá zdos élete 3-ik évében z észki hrctéren z ellenség ellen intézett rohm lklmávl Uuou község htárábn höi hlált hlt. Hol ébredő,hol tünedező reménnyel sok Lig voltunk kinos bizonytlnságbn: vájjon él-e még? Bus tépelődésünkből m érkezett hí* vtlos h r risztott fel, mely tudtt velünk, hogy 0 nem várhtjuk többé hz. Pori n e m nyugosznk hzi földben. Hmvi fölött tlán s^r sem d o m b o r u l, melyre bántos könnyeinket hullthtnánk, á' égő fájdlmunkt enyhíti nnk tudt, hogy élet-hlál hrc >t vivó nemzetünk védel mében hullott el drág vére. Világhy Gyul meghlt, őszinte r é s z véttel vesszük szomorú hírt, hogy Világhy Gyul földbirtokos, tti kerület volt. ország gyűlési képviselője, Komáromvármegye törvény htósági bizottságánk hosszú időn á t buzgón működő tgj hontmegyei birtokán: Hozókon ötvenhét éves korábn elhunyt. Világhy Gyul függetlenségi eszmék rendületlen hive volt prlmentben is zon két cikluson keresztül, melyben tti kerület válsztóközönsóge b i zlmávl megtisztelte. Komáromvármegye k ö z életében, m i n t vármegyei (füzitőij birtokos é s törvényhtósági bizottsági tg, hosszú ideig j e lentős szerepet játszott; hosszú évek munkáján n y o m o t hgyott gilis é s hozzáértő tevékeny kedess Világhy Gyulát először 905 ben, ugy nemzeti ellenállási első stációján válsz tott meg tti függetlenségi érzelmű válsz tók többsége országgyű ési képviselővé, Eszterházy Ferenc gróffl, tti várurrl szemben. Két cikluson át képviselte kerületet. Néhány évvel ezelőtt elköltözött vármegyéből hont megyei Bozókr s ott gzdálkodott. Jelentős szerepet játszott lóversenysportbn is. háború kitörésekor m i n t szolgáltonkivüli h u szárfőhdngy ezredéhez szolg ilttételre bevo nult, zonbn cskhmr súlyosn megbetegedett s bozóki birtokán most meghtt. Világhy Gyul hlálát özvegyén, született Jnkovich Mriskán kivttl négy kiskorú gyermeke ós kiterjedt e l ő kelő rokonság gyászolj. Komárom. 9 november. komáromi községi iskolszék f. hő 2 án ülést trtott, melyen Szbó Kálmán elnök meleg szvkkl üdvözölte z iskolszók uj tg ját, Németh István ref. püspököt, ki biztosi tott z iskolszéket, hogy tnügynek mindig M. Kir. Székesfehérrári 7. Honvéd lelkes brátj lesz. z ülés folymán Mrcs Gylogezred Tisztikr mély fájdlomml t u György jegyzőnek lemondását e l, fogdták dtj, le-gy szeretett bjtárs Csorn Nándor neki köszönetet mondtk é s helyette jegyzőnek n. k i r. honvéd százdos, f. é. ugusztus hó Lktos Kár.ily közs el. isk. igzgtót válsz 29-én z észki hrcokbn hősiesen küzdve, tották meg. z iskolák 95. év. költségveté királyéri és hzáért elesett. sének letárgylás után Vrgh Sándor indítvá hrcok mezején elvérzett hős Bjtár nyár Németh István püspök hozzászólás után snk emiékét kegyelettel fogjuk megőrizni. elhtározt z iskolszék, hogj személyes érint Neve z ezred történetében késő utódok kezést keres ktoni htósággl, hogy vl előtt is, m i n t hűség é s kötelességtudt miképen lehetővé tétessék z összes iskolák rgyogó példáj fog tündökölni d j z K i, megnyitás. Mjd n t l ". Iánk közs. e l. hogy kihullott \ é r * nyomán hőn szeretett iskolánál viselt tnítói állásáról vló lemondását hzájánk boldogság i fkdjon ritk nemes fogdták el és megüresedett állásr pályázt életének pusztulás milliók trtós jólétét kiírását htározták e l. Mgunk részéről is n lpozz meg. gyon kívántosnk trtnánk, h z iskolszék Tláljon nyugodlmt nemes lelke és mindezt elkövette, hogy z összes iskolák elhe pihenjen teste békén mgyr vér ázttt lyezése biztosítv lenne é s tnítás z egész földben, édesítse meg örök nyuglmát lelkünk vonlon meginduln. meleg szeretete, mellyel emlékének dózunk s övéinek fájdlmát enyhítse z, hogy»so.tt élt, meri meghlt Hzáért!* nemzet kegyelete pori fölött' őrködjék hmvdó > 'kesmiérvár, P.M-í év: október hvábn. Társulti közgyűlés z lsócsllóközi és csilizközi árrentesitő tir->ult okt. hó 29-én délelőtt trtott évi rendes közgyűlését vár megyei székház ngytermében Fejérvdry Géz cs. es k i r. kmrás, társulti elnök vezetése mellett. közgyűlésen háborús idők dcár is htároztképes szmbán jelentek meg z é r dekeltek. Fcjerváry elnök lendületes megnyitó beszédében rámuttott m i válságos helyzetre, melynek súlyát es hátrányos következményeit mindnnyin egyformán érezzük. M j d meleg szvkbn prentlt el Kálmán Rudolfot, tár sult első utouóm elnökét, kinek társult ügyeinek vezetése körül szerzett hervdhttln érdemeit s hlál felett érzett őszinte fájdlmát közgyűlés örök emlékezet okáért jegyző könyvébe ikttt. közgyűlés gyors egymás utánbn letárgylt npirend t s jóváhgyt z 93. évi zárszámdásokt, s megállpított BZ 95. évi költségelőirányztot mind-miben tvlyi keretek között Egyben hlszthttln Sürgősségű kidások fedezetére z eddigi gy korlthoz képes! helyi pénzpic >n beszerzendő -jnimm-ii K függő kölcsönt szvzott meg. Do mány J á n o s lemondásávl megüresedett k o m i rommegyei válsztmnyi tgsági helyre köz gyűlés közfelkiáltássl F. Szbó Géz polgár mestert válsztott m e g s végül d r. Zisky n t l udvri tnácsos indítványár Fejérváry Géz elnöknek lelkiismeretes, frdhttln ós önzetlen munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetet i szvzott. F O L L O mozgószinház. Ferenc József-rkprt. Csütörtökön 5-ón S r m o s. Dsungsl drám. Pentekn és szombton 6 v ö r ö s k e r e s z t e s és 7 en hölgy. Drám 2 felvonásbn. Vsárnp és hétfőn 8-án és 9-én. Két szív között. Drám 3 fölvonásbn. z Otthon kávéházbn este 0 óráig kitti 0 cigányzene. Hősi hli. m i n t őszinte részvéttel hlljuk, nemes Xulvvski Bél cs. és kir. 89 gylogezred őrngy, 30. népfelkelő gylogezred. zászlóljánk prncsnok, ktoni érdemkereszt tuljdonos, ktoni erények é s férfisg mintképe, deli hrc téren vtovc mellett montenegrói csptok kl vívott ütközetben szenvedett súlyos sebe sülése következtében h iz védelmében vivott számos ós eredményes cstákbn vló ré3zvétel Után, életének 5 ik évében, október 27 én hős: hlált hlt. Istenben boldogult h ott földi m Hlálozás. Mély gyász érte Hlág Lászlót, kisbéri posthivtl kidóját. Édes nyj, özv. Hlág Lászlónó okt. hó 30-án el rdványi egyelőre z vtovci temető I sírjábn helyeztettek nyuglomr. hunyt Kisbéren. V külön

6 6. oldl Hlálozás. mint őszinte részvéttel ér lesülünk. Trczy Gjul 26 ik gylogezred nép fölkelő tnító, nesmélyi református egyház kántortnitój f. ári október hó 5-én, hrc térre vonulásuk lklmkor kolergynus tüne tek közt, rövnl szenvedés után meghlt. Teteme Báftftn lett <"rök nyuglomr helyezve. Ugy z egyház, vlmint politiki községnek p r j ngyj sirtj felejthetetlen, buzgó szorglms tnitojt. Sirtj még e j ó lelkű, mindenkivel jót tevő elhunytt forrón szeretett édes nyj, testvérei es imádott menysszony. Legyen csendes, zvrtln siri l m ' 0. Névtelen hősök. Hos sszonyuk hos férfikért. Kik jótékonyság igzi ngyli? nov. R Ket krjcár zsemlye. ItegtörU végre i ngy megegyezés, megszűnt ngy há borúskodás, no egyelőre nem muszkák és nem i«gllusok, hnem csk zsemlyék ni» kiflik világábn. Mindenesetre zonbn ez i\ vlmi I t t djuk békeokirt szövegét illetve rendőrség hirdetményét, melynek főmottój z hogy zsemlye legyen zsem ye i legyen ez i zsemlye két krjcár. X e m minth gyán eddig is nem lett voln két k r j c á r, két k r j c i r b n nem volt hib, zsemlyében volt hib, n gyon kisövésü, csenevész volt lelkem. U igi zután meg vn regul: mekkoránk muszáj lenni, hogy hordhss tovább is régi zengzetes nevét: kétkrjcáros zsemlye. íme hirdetmény Komárom szb. kir. város rkpitányi hivtl BZámu tnácsi htározt lpján közhírré teszi, hogy Komárom szb. kir. város tnács sütőiprosok bejelentett megál in dásához képest vizeszsemlye árát 6 dek iulv mellett fillérben, vjs kifli árát két, f-,\ dek súlybn \ fillérben, kenyér árát 2-es iszt«bői egy kilogrm súlybn 56 fillérben e s br nább lisztből 52 fillérben állpítj m e g.. guly sütemény kisült állpotár értendő Xem ások, kik még most BSm k r j k véresen k o m o l y időket észrevenni ég tétlenül, ölhetett kezekkel élik megszokott mindennpi életet. X e m zok, kik háborús világ társ dlmi kcióit is csk ugy tekintik, mint egy békeidői jótékonycélu multságot. Nem is zok. kik zért dnk, hogy mások tudomást vegye Nemes szivek. jótékonyság gyümöl nek ról; zért sttisztink vgy rendeznek, cseit élvezték k o m r o m menház és dlárd hog) nevök nyilvánosságr kerüljön kórházk sebesfiitjei következő* természetbeni zok z igzán jótékony ngylok, kik dományokkl. K u r z m n S né krumplileves, csöndben, névtelenül dnk es dolgoznk és töb tészt, Özv, Kársyné te, mezesklács, dier bet, j o b b n, hsznosbbn, m i n t zok hngo Vilmosné, és Kurzmnné szlámi, kenyér, Steiner sn rsklámozottk. zok hős sszvnyok, kik Iliésné és ÖZY. Reiznerné uzsonn, Kurzmnné megértették rendkívüli kötellességeket é el te, zsemlye, Dnis Józsefné kávé és kifli, Myer bújv nyilvánosság elől, nem beszelnek, nem Károlyné liptói turó és kenyér, X. X. lmásré beszéltetnek mgukról, hnem megfogják z tes, BrOII Józsefné mákosklács, gyümölcs, ; égőén szükséges d<»log wuét. zok z igzi hős Epstein Béláné te, cukor, c i t r o m, Pollák BélánS kislányok, kik összeé ti t és mivel z cigrett. Hár Mikr- te, cukor, c i t r o m. Csinger iskolábn még n e m kezdhetik ei z elődást Józsefné tepertő, kenyér. Fogdják ezúton felső- és lsóruhákt; meleg védőöltözékeket Teplítz Komárom - G y ö r. Tegnp dél sebesültek háláját é> z, ápolónők köszönetét. vrrnk buzgó örömmel és lelkesedéssel és mi előtt hetvenkét munkásember pihent győri Különösen köszönetet mondunk K u r z m n S.-nékor nyilvánosságot képvise ő r i p o r t e r szeré városház előtt mjd rendőrséghez vonultk, nk, kinek párnáin hjtották le édes nyuglomr nyen megkérdi neveiket, z egész kis társ g hogy o t t igzítsák el b j u k t. ketvenket em fejüket ki dlárd kórházánk első lkói é pirulv kén diszkréciót Mert ők dolgozni ber csehországi Teplitzből került Komáro Friedné nponkent telt kosárrl látogtj meg krnlubokt, de csöndben, h >gy ne tudj meg mon t Győrbe. Állításuk szerint városukbn menház sebesültjeit. senki, n w lássák nevüket nyomttott újságbn, flrgszokon hívtk föl, hogy Bécsben négy mely igy névtelenül ke I. hogy z e l i s m e r é s Molnár Gyul hllához. íiírül dtuk k o r o n npszámbér mellett munkát tálink. El pálm.át feléjük nyújts. nnk idején Molnár Gyulánk K o m r o m i is utztk Bécsbe s m i k o r od érkeztek, beülhírlp volt szerkesztőjenek hősi hllt Most ; tették őket vsúti kocsikb s utztttk tovább vesszük kézhez bániki főssolgsbiróság gyász.:. I t t közölték velük, hogy kpht Kötnek nökepzóen. Németh Utvái jelentéséi, melynek szövege következő: őszinte nk munkát brom k o r o n npibér mellett, k o m á r o m i püspök lelke-z elrendelte, hogy fájdlomml jelentjük, hogy szeretett brátunk miből teljes ellátásukr egy k o r o n ötven f i l pápi iiöképzöben kézimunk órákon é es ti>ztviselőtrsunk: Molnár <i\ul ur j á r á s i lért levonnk. Ennyiért n e m voltk hjindok szbd időben leányok kizárólg hósipkákt, számvevő, m. k r. versed népfölkslö gylog munkáb állni i éjjel gylog neki vágtk z émelegitőket kössenek. E célr 030 K t bo ezred hdngy f. h i 8-áe z UZSOki hrcokbn útnk. Eljöttek Győrig, honnét hz VÍSZÍk őket. csátottk z intéz M. rendelkezésére, mely Özz opohii mgsltok'elfogllásánál hzánk te Közolg tel így bizonyár mind szegből pmutot veitek. rületéről z ellenségnek bátor és elszánt kiűzése nnyiunknk erős gondot okoz tüzelő beszer közben hősi h lt hlt. Hűlt tetemet hü b j Öreg ktonák sebesülteknek. Lebod zésének problémáj, Evőé gond >i nnál inkáb, társi hzi földben helyezték örök pihenőre. Liszló,Kurtkeszi k ö z s é j népszerű igzgtó kán m e r t z utóbbi h-tekneu SZÍ0t6 ijesztő mődofl tortnitój, Ttán szolg Iván, mint népfölktő, Áldott legyen emieke I bánlki főszolgbíró emelkfd-ht tűzif és szén ár. tnács is felszólított bjtársit, hogy npi zsoldjukt sg tisztviselői kr. fogllkozott ezzel kérdéssel és sikerű t o.y gyűjtsék Össze és dják Komárombn ápolt megállpodást létesítenie tűzif é. SSénkeres r e f. Coli'égiumbn elhelyezett és i sebesültek jvár. nemes cé'r vló felázó kedőkkel, mely teljesen megnyugtthtj kö prot jótékony Nőegylet áltl segélyben és litást tett követte s 30 K-t küldtek komáromi zönséget. megállpodást z lábbi hirdetmény ápolásbn részesülő hrctéri betegek részére Vöröskeresztnek. szép tett n e m szorul d i fogllj mgábn: ujbbn következő dományok jöttek be. cséretre. ntl öáborné koszorú megváltás címén 20 k, Hirdetmény, városi tnács 596 9U Rutky Béláné koszon megváltás címén 3<> k, leány egyesület uj helyisége Ko BZ. htározt folytán tudomásán h Z 0 u t. Fi.ed Jenő <! ni.'-giumi b-teg*kn«k ő k, X. X. j máromi Leányegyesület irodhelyiségét Schmidtközönségnek, hogy Fried Kálmán és fi cég és Colléginmi betegeknek 5 k, Lktos Károlyné huer Ljos házib helyezi át tuljdonos H i á s és Mídy c^g város htóságávl létesí 5 kkjr. mézet. Fehérneműt küldött Rntky tett egyezményben kötelezettséget vállltk z jóvoltából, ki if-z megértéssel és ngy előzé Béláné 2 inget és kötözd ruhákt. iránt, h ;v leglábbis 95 év tvszáig semmi kenységgel teljesen díjmentesen engedte át utcár féle tüzelőnygnál, sem fánál, sem ezennel nyiló szép irodhelyiségét jótékony kció cél mi árkt emelni nem fogják S ennélfogv j e l t. Tehát november én, szerdán már z uj bükk és cser hsábosf négy Orméterjét ház helyiségbe ker. jószivü k o. ö u s t g d miányit hoz szállítv 2 koronáért, cser és büák Ke Eeány*'gyesület vezetőcége. mény doroogf négy ürméterjét 36.koronáért Pályztok. Héi g község kth isko porosz-ezén m termázsáját ivedig kor. 50, Iájához helyettes tnerő kerestetik. Ft stése á fillérért árusitják. K o m r o m, 9. OktÓbiC 29. lmsegéllyel h von kint 6666 kor. szobás F. Szbó Géz polgármester. lkás. Működik jövő május hó végéig, Pályáz htnk férfi es nőtoítók vlmint nyugdíjs Elveszett egy kton pénze. E, tnítók. H z önkéntes tnító állását elhgyná, geny rgesz.-égügyi kton, névzerint Vliisek megválsztott helyettes véglegesítéséhez előnyt ldár szomorún pnszolt H nálunk s jelen szerez. Kérvények iskolszékre címezve nov, tette rendőrségen is, hogy 66 K és néhány 2 ig Méregre kü'dmdőfc. - z o m - d i róni. fillért trtlmzó zöld bőr pénzes ^tárcáját m kth i k o. á h o z h e l y e t t e - - osztálytnító kerestetik délelőtt éfl 2 ór közt elvesztette. szez ezévi szorglmi időre. Fizetés hvi 80 kor. lénv kton ngytrfikbn szivrt vásár..: es bútorozott szob. Pályázhtnk nők is. H Hlálozás. Lipty József fo.ir.is/. éle innen Bross-utcán át Ferenci.. táridő nov. 7. Kábik Géz plébános. tének i - i k évében n o v e m b e r hó 2-án é j j e l 3 rkprton bllgott pozsonyi kpu felé órkor hirtelen elhunyt. megboldogultt, kit s mlomrév táján vette észre, hogy tár Hogyn tudkozódunk hd foglyok kiteljed! rokonság gyászol, tegnp délután he cáj összes vgyonávl együtt elvesze t, l. i >s es sebesültek után? Máshol tudkozódjunk lyeztek ngy részvét mellett örök nyuglomr is felkérjük becsületes megtlálót, h >gy hdifoglyok es máshol sebesültek és ázol: k t h o l i k u s sírkertben. pénzt rendőrséghez szolgáltss be. hogyléte iránt. z ellenséges állmokbn, OrosS derék trkányik i igen gzdg legújbb hír sorozásról. M otságbsn és Szerbiábn levő foglyokról felvilá dománnyl gyrpították komáromi Vörös mindenki rról beszél, hogy 286 él isekel gosítást d bécsi központi tudkozódd é s kereszt Egyletet, hová következő tárgykt is besorozzák, de sor kerül z idősebbekre is. segitő i r o d : Gemeinsmes Zentrl X c h u nseküldtek: 208 d r b fejpárnát huzttá', 5 d r b bureu fs- u. uskunfstelle für KriegSgefnErről szol z lábbi értesülésünk: Xovemie'r inget, 88 d i b lsó ndrágot (gtyát), 56 d r b hónpbn 36 tói 50 ig, decemberben 50 tő >*ifl gene und tnternierte W i e n, I Jsomirgottstrsse lepedót, d r b törülközőt, s ó zsebkendőt, 36 és jnuárbn HtvntólMiskolcig soroznk*. ti. hbből kétségbeesetten hosszú cimbő elég, drb tebkötöt, l ő d r b hrisnyát es 8 kötet h két első szot hsználjuk címnek: Gemein könyvet smes Zentrl-Nchweisebureu i láírj hely szerkesztésért felelős: Brnyy József dr Koler Cslloközrnyoson npok s utcnevet házszámml. sebesültekről és Kidótuljdonosok: Brnyy József dr. bn Tóth Sándor Párn feit- urdlom bevess zok állpotáról felvilágosítást d Vöröskert izl Fülöp Zsigmond. > ergynus tünetek ko/. tt megbetegedett éi tudkozódó irodáj Budpest, I V, Váczi-utc 88. tegnp szernán meg Is hlt. h helyzinen k i Kidóhivtl: Spitzer Sándor könyvnyomdáj kérdezősködésre hsználhtunk levelet szállt Berencsy László dr. vármegyei t. főorvos válszbélyeggel, válszos levelezőlpod vny Komrom, Nádor utc 29 és beteg váldékát felküldötte Budpestre, s mi legolcsóbb, hsználhtjuk Vöröskeresztes Lpzárt szerdán este. legmesszebb menő óvintézkedések fogntosítá válszos levelezőlpot mely fillérért minden sár megtett* rendelkezéseket. posthivtliján kphtó. nyomtott Spitzer undor könyvnyordjöd Kiiiroi. ; 3 (Pénztár esti 7 óráig.) 8, ;

7 9. "m 5. DOv. ' HIRDETÉSEK. 0M 2' 0** -J-' 230 2«OéS s Gzd. tnítóképző /y i idóc Keszegfsiv Bálvány szkálll It egyen * Királynéi ét 9* 92 9J* Gul » 8«7 ' 2» 2«M 8«>H «,:>0 707 ;»- á; 6«ü-"> ind. 30 Női ^ 8n y e r s téli 8 0 n l u t Mik P á c o l v é s o l ' b n Szőrme ; _ e ;»Gi ombos here v»tiv ^ *.t e r m á z s ÉS i i t e i i i Hbü) áföiíjpiíi Éií. Kollányi BVSroni Komárom. Klpk N i i ; György-tér. lklmi vétel! Böském, pille. Mozi király, Löni néni, I. Kis gróf, Szibil, Szölke Pepi, Kzüst vén cigány, Pipszóvl Hdánk irom ezt terelet kncsó mellett, Tvsz vn. j j, hojiv érzem. K i imy imádlk,\ pesti sszonv stb, vlmint Práter Loránd t ö b b évi n á t n g y o b b ur lklmzv volt Kondor Krnfi, Ss Náci,. Bndropi Zsigmond zseblku nótás könyvei.? Spitzer Sándor könyv-, zenemű- k( d (>s ptdrkores- ross. ii úr u 29 V s m ű menetrend.* Érvényes b l f é l ellen. : Kishid-utc Kis király. Kton dolog. Telefon I50 góge v elválllom hngjegyek, operettek, kuplék é s népdlok, S z o l i d é s pontos k i s z o l g á l á s. eb t..rckhurut. jjör- i / \i \ i-,', N: öi e hiti. sitetl b U l v / U. orvosoktól és mgáuosoktól legjobbn igzolják biztos htá okát ez közkedveltségüket. K.» csomg 2 J és fili. i y doboz 60 M e r. Kphtó Komárombn: Btsiftt Mikl«Kov cs Örökösök gyd ^szertárábn és Ráz t fr Károly drogériáj bn, Kovltsánszky Endre és Kiss János gy< ré ' - N( megyere ngyl ntl gyógytárábn. muffok JLeg'ujbb fszer-, csemege-, bor- es ínsték-kereskedéseben srt, I- r Klár boák, á C i n i : Ngy L j o s g é p é s z, és szmrkö- kphtók kphtód g u l y á s Zsigmond c BsSs olcsón d dlombn Köhögé és 6yu' y-tíorovicsk, Cjgny, te, rum es csoku lde, szolid felszolgálásbn. = ki ny.;lksűds, őszi leqjutányosbb. klpok, készítését Miklós. rc-edtség. kivitelben F e h é r 00 m é t e r m á z s üzletemben klpok legszebb Debreceni szlonn é s kolbász. Különféle fetszeltek, prizer, k r kói, m á j k l L á s z, m o r t o d e l l s t b. z esetleges hibákért fétetosséget nem válllunk. n klp tiszteletiéi jánlok: J?2? j^clí E r v r n y e s HtfyltáttÓI. 6i t,k. é. o Id] OSZIIDÉNYRE komrom--flúti h, 8, vsút rmne-trendje.' Uj Komrom Budpest Budpest Budpest Budpest k k. k. k. p. j». u. p, u. p. u. 29(. é v i s z e p t e m b e r h ó l-t l v i s s z v n f i s i g. Budpestről Wiene. iu<l. 7 ' " (2. /. gyorsvont) Kom t r ó n i érkzik 8 Kom írómból indul 8** ind. I S (0. M. uemáiyvonti Kom iromb érkexík S * Kjmiromboi indul ind. icgj (2. ix. személyvont) Krím iromb ^. ' /. i k l g Komáromból indul 2 ind. 2'» (. ss. gyorsvont) Komromb érksik S*> Komáromból Indul P 8 0 J Budpestről- Grácb. Budpest k. p. Ü. ind. 'i()- sz. gyorsvontj l K o i n á r o m b rk«v.ik.*ts9 KossárwMI indl shl Budpest k. p. u. Ind. (308. sz. semelyvoni) S*J Kssáre'oksi >'-rk.-/.ik ISJJ Ksiáresíkéi indul 2*., Budpest Győr. Budpest k. p. u, ind. (0. sz. ssesoéiyvnnt) 7^ Wien II lyi i Komromb érkeik S** Komáromból indtü 6 J ) Budpest. syovsvont indul Kestrosskál \\^ ^rk. Budpestre ** :,. ix. lyorsvont indul K o m r o m l i o l 0^* érk. Budpestre ^ 9. s/.. ssenélyvont Indul Kosáresskél órk. Imdposire 8*j 0. sz. személyvont ifidül k o m r o m b ó l 3 i éfk. Bdípestre G ^ 2 Hdé báz, f Rákóczi Ferenc utcábn I I f o r g l m s h e l y e n fekvő é w 9 Bruck királyhid- Budpest. 5. iz. lemélyvont indul Komáromból 2'-' G (Helyi vont érk. Budpestié '> j c Budpest sz. gyorsvont Komáromból indul Budspest érk. lu^ I80S. íz. izemélyi n Komárombél indul B u d p e s t t'-rk. s<^ KomáromÉrsekújvár ss. izemélvvont Indul 8** -iiöö. sz. személyvont indul 5 * 308. sz. izemélyvont indul 9 g érk. Érsekújvár 7 ^ érk. Brekujvái Sf* érk. brsokujvár 0^ 3 Érsekújvár 80«SS személyvonl indul jj Komárom, érk. Komárom 5JJ i ;t)."). >/. izmnélyvont indul 2 érk. Ko&árom 8m u7. sz, izemélyvonl indul 7^» érk. Komárom 8*2 0 Komárom ( 5 szob, k o n y h ) {szbdkezboleldó. * Tudkozódhtni dr. K i s s G y u l jjt ügyvédoél, Deák Ferenc utc. sz. Esztergom. Komáromból (direckt Esztergomig) indul délben 2 ó r 8 perckor. Esztergom - Kjmárom, Ktergomból vissz (direckt K o m á m. m g ) érimsik délelölt ó r perckorkor. Budpest 3* Komárom. 8. sz. személyvonl indul Budpestről d. u. * ^rk k o m r o m b 7*^ Komárom -Budpest. 7. tt, SOBiélyvOnl indul K o m r o m b o l r<g ÍV érk. Hudprstre reg! 6 0 i Győr - Budpest. 3. s/. szt'inélyvont indul K o m r o m 5 ^ érk. Budpest 9 KosárotS/rke^fihérvár vonlon május elsvi I. r» " t. h i b á k é r t felelcsbég^t nem válllunk. 5 menetrend szerint. i i mez.

8 8. oldl M o s t j e l e n t 9 n. e. közönség szí ves figyelmébe jánlj ELLEN BKMI Iftn lepos rpyrb kell tbb e r ő v e l rédekexnflnkj knyró, r pá yo s kttgségst TUB mert typhus, himlő es fokozot építés*, léphetnek fel, miért is n f t k t é kéznél legyen. jelenkor leg jobb fertőtlenítő szere okleveles építőmester T h i? K á l m á n - u t c 6. s z á m. Little L. komáromi nyomdászt és komáromi sjtó története szgtln, nem mérgező olcsó és eredeti ü v e gekben 80 l i l l e r e r t LJOS Komrom, ges, hogy minden háztrtásbn ejry megbízhtó fertőtlenítőszer 5 Építési irodáját m e g! RGLTOK koler, vörheny, nov. minden lyógytzertárbn és drogériábn kphtó. Htás gyors él biztos miért is z összes orvosok lenítésére, ntiseptikus betegágyk kötözéseknél és dgntokr), k é z - é s á r u i fertőt (sebekre ásr és rgá lyok elhárításár, nőknek ltesti irrigációr»tb. mir dei kor jánlják. pezsgőborgyár' Pécs, elepe Főrktár: Budpest,V. ker Szép utc 3. 8z. ín «o Q t_ ri - -fc j T. - re T. it=r, = 'in *i ~tj~z, SS. r D M «gis ~ 'íd *.-. >i Ír: í = - u 5 -! > cu o > * * százlék Lyso- finom, gyenge, pipereszppn Irt dr. Brnyy József lormot trtlmz é l ntiseptikus htású. l k l legkényesebb mzhtó nél i s ; szépíti, bért Bgy bőrre, még csecsemők megpuhítj és illnná U szi kísérlet és Ön jövőben kizárólg ezen szppnt fogj hsználni. D r b j k o r. -Ljsiliri fljjj gjg rosen konzerválj. sítás eltünteti Hsználndó szerint torok lobnál, náth esetén és E. ut Nyolcz hsonmássl, gégebántlmknál és gurgulázásr. Néhány csép ele ííj. gendő egy fel pohár vízbe. összes Lysoform-készitmények kphtók megküldjük z cimil érdekes könyvet. kfildqnl d é s e es«*tén ü üveg Lysoforrnot, 2 Mr mer jelem z eddig megjelent kötetek: Kobori: Komédiák, üiró: Glóri. Blzc: Szmár bór. Zol: Pscl orvos, Dickens: Két fros.. Frncé; pinqioek szigete. Csehov: z orvos felesége. Bölsche: Szerelem z élők világábn, 0. Tolstoj: Mdzsi.Mur.it.. Voss: költő é z sszonv. 2. Tóth: Boldogsszony dervise. l. i. Hupssnt: Kizy H e t. í. kfeyer: brát nász. 6. Helti: hé! sovány esztendő. 6 I íeijersl ím: z ftctke. 7.. Frnc; z istenek szomjznk. 8, Jeoen: DH k sszony. od köz- Ö k o r e i slésetes CL * III. Megrendelhető szer zőnél Komár< >mbn. Egészség é s fertőtlenítés hol Lysoform nem voln kphtó,. f> ár: 2 R. minden gyógyszertárbn., drogériábn, és ujb bn jobb füszerkereskedésekben is. Kívántr bárkinek I n g y e n és bérmentve Ngel O t t ó [ki dás Budpest, oldls meri" tett ppírr nyomott díszes kiállítású kötet Eredeti üveoje K 60 f. z M. D e l l : s s utj. fogkt továbbá orvosi /. z theneum könyvtár legújbb kötete : bűzt -tön és nyomtlnul x gì* ^- kkil* drb szp I pnt és üveg szájvizet. l>'nnunzio: tüz. 9 \ Iforger: Bohémvilág & 29. Színi: rózsszínű hó. 22. Hugó V.: párisi NotreDme i l l. Sodermnn: Egyszer volt. I lorkij : z ny. Kellerrnn: z lgnt. Heijersmonns: vörös klóz. Móricz: Kerek Ferkó. Schnitzler: Gossti hdngy. Horl.». Hnpssnt: 8. Kóbor: I íognc-idillek. 82. DeH: ss utj. Legközelebb megjelenik: Mefeschkowsky világbiro ref ) Leonrdo d Vinci. I I I.» T r t l o m : Hssár Gráltól Töltési Istvánig I I. z első komáromi nyomdász I I I. komáromi olimpusi berek I. vegyészeti gyár Ú J P E S T E N * I\. B E b < l s á # l i i r t ó I n p j i n k i g V. VI. VII...Km/iromi komáromi komáromi repertórium. Klendárium' sjtó Hjtó Egy k.-k 90 egy kötet r. gyönyörű ngol vászon kötésben : K története történeti Állndón rktáron Spitzer könyv é vnnk él kphtok: Sándor ppirkereskedésében. Komárom

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra

AJÁNLOTT TANMENET. Éves óraszám: 36 óra Ismerkedés az új tankönyvvel, az első évfolyamon tanultak felelevenítése 7 óra + 1 óra összefoglalás = 8 óra AJÁNLOTT TANMENET Éves órszám: 36 ór Ismerkedés z új tnkönyvvel, z első évfolymon tnultk felelevenítése 1 ór Hol élek? 4 ór + 1 ór összefogllás = 5 ór Az erdő életközössége 8 ór + 1 ór összefogllás = 9

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben