Cse resz nyés le pény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cse resz nyés le pény"

Átírás

1 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk meg ala po san a cse resz nyét, egy kony hai papírtörlôn szá rít suk le, tá vo lít suk el a szá rát, és ma goz zuk ki. Ké szít sük el a tész tát. Egy mély tál ban ver jük fel a to já so kat. Ad junk hoz zá 9 dkg cuk rot és kés hegy nyi sót. Ala po san ke ver - jük össze, majd vé kony su gár ban önt sük be le a te jet. Szór juk be le a lisz tet, és ad dig ke ver jük, míg tel je sen sima nem lesz. 10 per cig pi hen tes sük. Me le gít sük elô a sü tôt 220 fok ra (7-es fo ko zat). Va jaz zunk ki egy vi szony lag ma gas fa lú for mát, te gyük a cse - resz nyé ket az al já ra. Önt sük rá a masszát, vi gyáz va ar ra, hogy a gyü möl csök ne moz dul ja nak el. Te gyük sü tô be 35 perc re. Ve gyük ki a sü tô bôl, és hagy juk ki hûl - ni. A te te jét szór juk meg a ma ra dék cu kor ral. Lan gyo san vagy hi de gen tá lal juk. Az ere de ti re cept ben a cse resz nye nincs ki ma goz va. Asü te mény így sok kal íz le te sebb, vi szont ne he zebb en ni. 4 j

2

3 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 30 perc Sütési idô: 45 perc Hûtési idô: 2 óra Cse resz nye tor ta 30 dkg va jas tész ta (ál ta lunk ké szí tett vagy egy már kony ha kész tész ta) 1 fel vert to jás sár gá ja 70 dkg friss vagy kon zerv cse resz nye 12 dkg cu kor 1,5 dl tej szín 1 dl tej 3 ki sebb mé re tû egész to jás 3 to jássár gá ja por cu kor Ké szít sük el a va jas tész tát (re cept a 61. ol da lon). Va jaz zunk ki egy tor ta for mát. Me le gít sük elô a sü tôt 180 fok ra (6-os fo ko zat). Nyújt suk ki a tész tát 3 mm vas tag sá gú ra és 30 cm át mé rô jû re. Bé lel jük ki ve le a tor ta for mát, eny hén le nyom kod va a tész tát a for ma al já ra és ol da lá ra. Vág juk le a fe les le ges, túl ló gó da ra bo - kat. Szur kál juk meg egy vil lá val az al ját, majd bo rít suk be alu - fó liá val, és szór juk meg szá rí tott hü ve lye sek va la me lyi ké vel (bab bal, bor só val, len csé vel), és így süs sük 15 per cig. Ve gyük ki a sü tô bôl, és tá vo lít suk el a sze me ket, majd egy ke nô toll se gít - sé gé vel ken jük meg a fel vert to jás sár gá já val, és te gyük vissza a sü tô be 5 perc re. Mos suk meg a cse resz nyé ket. Szá rít gas suk le egy tisz ta kony - ha ru hán, tá vo lít suk el a szá rát és a ma go kat. Ke ver jük össze a cuk rot, a tej színt, a te jet, az egész to já so kat, a 3 to jás sár gá ját egy mély tál ban és hab ve rô vel ad dig ke ver jük, míg a massza ho mo gén nem lesz. Osszuk el a for ma al ján a cse resz nyé ket, önt sük rá a masszát és te gyük a sü tô be. Süs sük 45 per cig, a te te jé nek arany bar ná - nak kell len nie. Ve gyük ki a sü tô bôl és a for má ból, egy sü tô rá cson hagy juk ki - hûl ni, és te gyük hû tô be két órá ra. A tá la lás elôtt szór juk meg por cu kor ral. Hi de gen tá lal juk. 6 j

4 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔ RE Elkészítési idô: 20 perc 1,2 kg érett cse resz nye (szár és mag nélkül 1 kg) 1,5 dl szá raz fe hér bor 15 dkg cu kor 1 va ní lia rúd 1/2 dl cse resz nye pá lin ka 2 evô ka nál le ve les man du la Man du láscse resz nye pá lin kás cse resz nye kom pót Mos suk meg a cse resz nyét, szá rít suk le, tá vo lít suk el a szá rát és a mag ját. Tör jünk fel né hány ma got, és te gyük egy kis tex til - zsák ba. Ke ver jük össze egy edény ben a fe hér bort a cu kor ral, és las sú tû zön ad dig me le gít sük, míg fel nem ol vad a bor ban a cu kor. Ad juk hoz zá a ki ma go zott cse resz nyé ket, a hosszá ban fél be - vá gott va ní lia ru dat és a tex til zsá kot a fel tört cse resz nye ma gok - kal. For ral juk fel és fôz zük 10 per cig, idôn ként meg ke ver ve. Ve gyük ki a cse resz nyé ket a szi rup ból, és te gyük egy kom - pótostálba. Fôz zük még 10 per cig a szi ru pot, hogy be sû rû söd - jön és erô tel je sebb ízt ér jünk el. A tûz rôl le vé ve tá vo lít suk el a szi rup ból a tex til zsá kot és a va ní - lia ru dat, mely nek bel se jét elô ze te sen be le ka par tuk a szi rup ba. Ad juk hoz zá a cse resz nye pá lin kát, és ke ver jük jól össze. Osszuk el egyen le te sen a man du lát a cse resz nye sze me ken, majd lo csol juk meg a szi rup pal. Hagy juk ki hûl ni, majd te gyük a hû tô be. Hi de gen tá lal juk. j7

5 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 30 perc Pihentetési idô: 1 óra Sütési idô: 15 perc Ep res tor tács ka 25 dkg om lós tész ta (le het ké szen kap ha tó) 30 dkg eper 6 dkg cu kor 13 dkg vaj 6 friss men ta le vél Ké szít sük el az om lós tész tát (a 74. ol da lon ta lál ha tó re cept sze rint). Mos suk meg az ep ret, csu máz zuk ki. A fe lét te gyük egy mély tál ba a cu kor ral, és hagy juk áll ni egy órát. A má sik fe lét szá rít - suk le kony hai papírtörlôn. Me le gít sük elô a sü tôt 190 fok ra (6-os fo ko zat). Nyújt suk ki a tész tát kb. 3 mm vas tag sá gú ra, és vág junk ki be - lô le po gá csa szag ga tó val hat kört. Va jaz zuk ki a kis tor ta for má kat, bé lel jük ki ôket a ki szag ga tott tész ta kö rök kel. Va la mennyi nek az al ját szur kál juk meg vil lá val. Vág junk ki sü tô pa pír ból hat, a tor ta for má val megegye zô át mé - rô jû kört, te gyünk min den tész tá ra egyet eb bôl, majd szór juk meg szá rí tott bab sze mek kel, és így süs sük 10 per cig. Ez zel a mû ve let tel el ke rül jük azt, hogy a tész ta fel pú po sod jon. Te gyük a va jat egy mély tál ba, és vil lá val vagy hab ve rô vel ad dig dol goz zuk, míg meg nem lá gyul. Cse peg tes sük le az ep ret, passzí roz zuk át egy szû rôn, és ad juk a vaj hoz. Ad dig ke ver jük, míg a krém ho mo gén nem lesz. Ami kor a kis tor tács kák ki hûl nek, ve gyük ki ôket óva to san a for má ból, és osszuk el egy ka nál lal az ep res kré met a bel se - jük ben. Dí szít sük a te te jü ket a friss eper sze mek kel és men ta - le vél lel. 8 j

6

7 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elkészítési idô: 15 perc Fô zés nél kül Mál tai eper 3 mál tai na rancs 60 dkg eper (ha le het, hosszú kás for má jút vá lasszunk) 7 dkg cu kor 3 cl Cointreau tört jég Vág juk fél be a na ran cso kat, majd egy kés sel vagy grépfrútkanál lal be lez zük ki, és te gyük a hú sát egy mély tál ba. A ki vájt na ran csok al só ré szé bôl vág junk le annyit, hogy sta bi - lan áll ja nak, majd te gyük a hû tô be. Nyom juk ki a na rancs le vet, majd szûr jük át. Te gyük az ep ret egy szû rô be, mos suk meg fo lyó víz ben, és csu - máz zuk ki. Ad juk a na rancs lé hez a Cointreau-t és a cuk rot. Lo csol juk meg ez zel a lé vel az ep ret, és te gyük hû tô be. A tá la lás pil la na tá ban tölt sük meg a na rancs hé ja kat az eper rel. Tal pas po ha rak ba te gyünk jég ká sát, he lyez zük rá a na rancs hé - ja kat. Azon nal tá lal hat juk. 10 j

8 HOZ ZÁ VA LÓK 6-8 FÔRE Elkészítési idô: 45 perc Hûtési idô: 5-6 óra Eper zse lé 50 dkg friss vagy fa gyasz tott eper 5 lap zse la tin 1 cit rom le ve 15 dkg cu kor A TEJ SZÍN HAB HOZ 5 dl tej szín 5 dkg por cu kor Ha fa gyasz tott gyü möl csö ket hasz ná lunk, hagy juk kiol vad ni 2-3 órá val a ké szí tés elôtt. Vág juk fel a zse la tin la po kat kis da ra - bok ra. Mos suk meg az ep ret, cse peg tes sük le és csu máz zuk ki. Te - gyünk fél re né hány szép sze met, a töb bit tur mi xol juk össze a cit rom lé vel. Szûr jük át az eper pé pet, majd önt sük egy edény be. Ad juk hoz - zá a cuk rot, és kezd jük el me le gí te ni las sú tû zön. Nyom kod juk ki a zse la tint. Te gyük az eper pép be, s ad dig ke - ver ges sük, míg a zse la tin tel je sen fel nem ol vad a pép ben, ek - kor ve gyük le a tûz rôl, és hagy juk ki hûl ni. Ver jük fel a tej szín ha bot, és fi gyel jünk ar ra, hogy a por cuk rot csak a vé gén te gyük be le. Vág junk ki a sü tô pa pír ból egy, a for má val megegye zô át mé rô jû kört, és te gyük a for ma al já ra. Óva to san ke ver jük össze a ki hûlt eper pé pet a tej szín hab bal. Önt sük ezt a ke ve ré ket a for má ba, és hagy juk áll ni a hû tô ben 5-6 órát. Vá lasszuk el egy kés sel az eper zse lét a for ma fa lá tól, majd bo - rít suk ki egy tál ra. Tá vo lít suk el a sü tô pa pírt a te te jé rôl, és dí - szít sük a friss eper sze mek kel. Te gyük vissza a hû tô be a tá la - lásig. Tá lal juk hi de gen, gyü mölcs szósszal, tej szín hab bal vagy né - hány szem gyü mölccsel. j11

9 HOZ ZÁ VA LÓK 8 FÔRE Elôkészítési idô: 20 perc Marinálás: 3 óra Fôzési idô: perc Ep res re bar ba ra 1 kg re bar ba ra 25 dkg por cu kor 30 dkg eper Mos suk meg a re bar ba rát hi deg víz ben, majd há moz zuk meg, és vág juk fel 4-5 cm-es da ra bok ra. Te gyük egy sa lá tás tál ba, szór juk meg cu kor ral, ke ver jük össze egy fa ka nál lal. Hagy juk 3 órán át áll ni, idôn ként ke ver ges sük meg. Önt sük a tál tar tal mát egy nye les lá bas ba. Fôz zük per cig las sú tû zön, majd hagy juk ki hûl ni. Mos suk meg, cse peg tes sük le, csu máz zuk ki és vág juk fél be az ep ret. Önt sük a meg fôtt re bar ba rát kis kom pó tostá lak ba, és hal moz zuk a te te jük re az eper sze me ket. Ezt a desszer tet hi de gen tá lal juk. 12 j

10

11 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Fôzési idô: 3 perc 60 dkg eper 8 dkg cu kor 2 evô ka nál bal zsam ecet Bal zsam ecet ben pá rolt eper Egy szû rô ben mos suk meg és cse peg tes sük le az ep ret. Csu - máz zuk ki, és a mé re tük tôl füg gôen vág juk fél be ôket, vagy hagy juk egész ben. Kezd jünk el me le gí te ni 1 dl vi zet a cu kor ral, ad dig ke ver get ve, míg fel nem ol vad tel je sen a cu kor a víz ben, ek kor for ral juk fel és fôz zük 2 per cig, míg egy könnyed szi ru pot nem ka punk (ha ki hûl, be fog még sû rû söd ni). Ad juk hoz zá a bal zsam ece tet, és ke ver jük jól össze. Te gyük be - le az ep ret, és csak egyet for ral junk raj ta. Osszuk el az ep ret tal pas po ha rak ban, és te gyük a hû tô be. Hi de gen tá lal juk, pél dául va ní lia fagy lalt tal. A sárga- és gö rög dinnyé hez ha son lóan az eper bôl is könnyû desszer te ket ké szít he tünk. 14 j

12 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc 2 órá val a fo gyasz tás elôtt Fôzési idô: 6-7 perc 50 dkg ri biz li 5 dkg mál na 15 dkg cu kor 2 dl tej szín Er dei gyü möl csöstej szí nes desszert Mos suk meg a ri biz lit, és sze mez zük le. Te gyük a mál nát egy nye les lá bas ba, és kezd jük el me le gí te ni, majd nyom kod juk szét egy vil lá val. Ha forr ni kezd, húz zuk le a tûz rôl. Szûr jük át az így ka pott mál na pé pet. Önt sük egy szû rô be, és eny hén nyom kod va fog juk fel a le vét. Ad juk hoz zá a cuk rot. Te gyük a ri biz lit egy mély tál ba, és önt sük le a még lan gyos mál na szósszal. Hagy juk le hûl ni, majd te gyük két órá ra a hû - tôbe. Tá la lás kor ver jük fel a tej színt ke mény hab bá. Osszuk el négy tal pas po hár ban a mál nás ri biz lit, dí szít sük tej - szín hab bal, és azon nal tá lal juk. Ha fa gyasz tott ri biz lit hasz ná lunk, szo ba hô mér sék le ten egy órát hagy juk kiol vad ni. j15

13 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 20 perc Fôzési idô: 25 perc Hûtési idô: 2 óra Mál na-e per kom pót 30 dkg eper 30 dkg mál na 15 dkg cu kor 2 cit rom 5 dl na gyon hi deg re hû tött tej szín Csu máz zuk ki és mos suk meg az ep ret és a mál nát. Fôz zük eze ket 10 per cig egy nye les lá bas ban. A gyü mölcs egyik fe lét passzí roz zuk át, a má sik fe lét te gyük fél re. A pé pet te gyük vissza a lá bas ba, és for ral juk fel. Ad juk hoz zá a cuk rot és a két cit rom le vét. Ke ver jük jól össze. Fôz zük még kö ze pe sen erôs tû zön 15 per cig. Önt sük át egy tál - ba, és te gyük a hû tô be 2 órá ra. Ke ver jük össze a fél re tett gyü möl csö ket a be hû tött gyü mölcs - szósszal. Egy hi deg tál ban ver jük fel a tej színt ke mény hab bá. Osszuk el a gyü möl csöt hat tal pas po hár ban. Dí szít sük egyegy evô ka nál tej szín hab bal és narancs- és cit rom héj jal. A ma ra dék tej szín ha bot te gyük az asz tal ra, hogy min den ki ked vé re ve hes sen be lô le. 16 j

14

15 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Fôzési idô: 10 perc 1 kg érett, de még ke mény mál na 1 zöldcit rom 15 dkg cu kor 1 ká vés ka nál ôrölt ko rian der 1 dl ko nyak Ko nya kos mál na kom pót Vá lo gas suk át a mál na sze me ket. Dör zsöl jük meg a cit ro mot fo lyó víz alatt, há moz zuk meg a cit rom fe lét, és vág juk fel na - gyon vé kony csí kok ra a hé jat. Fa csar juk ki a le vét. Te gyük egy nye les lá bas ba a cuk rot, a ko rian dert, a cit rom le vét és hé ját 1 dl víz zel, me le gít sük fel, és ke ver ges sük egy fa ka nál - lal, hogy tel je sen felol vad jon a cu kor a fo lya dék ban, majd for - ral juk fel. Szed jük le a ha bot a te te jé rôl, és erôs tû zön for ral juk még 5 per cig, míg sû rû szi ru pot nem ka punk. Ad juk hoz zá a mál nát, ke ver jük össze ve le, és új ra for ral juk fel. Ha forr, húz zuk le a tûz rôl, önt sük be le a ko nya kot, és ke ver jük össze. Önt sük a mál na kom pó tot egy mély tál ba, és hagy juk ki - hûl ni, mie lôtt a hû tô szek rény be ten nénk. Tej szín hab bal tá lal juk. Ezt a kom pó tot gyü mölcs zse lé for má já ban is kí nál hat juk. Eb ben az eset ben a szi rup hoz ad junk egy elô re beáz ta tott zse la tin la pot, csak ezután te gyük be le a gyü möl csö ket. Önt sük kis for mák ba, és ezek ben hût sük ki. 18 j

16 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elkészítési idô: 10 perc Fô zés nél kül Mál nás ricotta 4 evô ka nál tej szín hab 20 dkg ricotta 50 dkg mál na cu kor Ver jük fel hab bá a hi deg tej színt. Te gyünk min den egyes tá nyér ra kb. 5 de ká nyi ricottát. Rak juk ki kö ré a mál na sze me ket. Mindegyik te te jé re te gyünk egy evô ka nál nyi tej szín ha bot, és szór juk meg íz lés sze rint cu kor ral. A desszer tet ké szít het jük mál nával-sza mó cával is. Tá lal hat juk er dei gyü möl csös lek vár ral is. j19

17 HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elkészítési idô: 15 perc Fô zés nél kül Fa gyasz tás: 4 óra 40 dkg mál na 20 dkg sza mó ca 15 dkg por cu kor 10 dkg tej szín 12 hosszú kás hab csók Mál na par fé val töl tött hab csók Tur mi xol juk össze a sza mó cát 30 dkg mál ná val, majd ad juk hoz zá a por cuk rot és a tej színt. A masszát te gyük a mély hû tô be. Ami kor meg fa gyott, vág juk 6 da rab ra. Vág juk fél be a hab csó - ko kat, és mindegyik kö ze pé be te gyünk egy da ra bot a fa gyott gyü mölcs pép bôl. Eny hén nyom juk össze, hogy össze ta pad - jon. Te gyük a hab csó ko kat pa pír kap szu lák ba. Dí szít sük a töl tött hab csó ko kat a fél re tett mál na sze mek kel. Azon nal tá lal juk. A cuk rász nál olyan négy szög le tes hab csó ko kat kér jünk, me lyek max. 10 cm hosszú sá gúak és ame lye ket könnyû lesz majd be töl te ni. Ha le het, fe hé ret vá lasszunk, de le het nek eset leg ró zsa szí nûek is. 20 j

18

19 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Fôzési idô: né hány má sod perc 3 ki vi 1 na rancs 1 grépfrút 1 cit rom 1 evô ka nál le ve les man du la né hány men ta le vél Ki vi sa lá ta cit rus fé lék kel Há moz zuk meg a ki vit, vág juk fel vé kony sze le tek re. Há moz - zuk meg a na ran csot és grépfrútot, szed jük ge rezd jei re. Vág juk fél be a cit ro mot, és fa csar juk ki a le vét. Önt sük egy tál - ká ba a cit rom le vet, és ke ver jük össze a méz zel. Te gyük a gyü möl csö ket egy mély tál ba, lo csol juk meg a mé zes cit rom lé vel, és te gyük hû tô be a tá la lá sig. Pi rít suk meg a man du lát zsi ra dék nél kül egy fel he ví tett ser pe - nyô ben. Tá la lás kor szór juk meg ve le a sa lá tát, és dí szít sük men ta le vél lel. Ezt a gyü mölcs sa lá tát egy gom bóc va ní lia fagy lalt tal és né hány szem om lós keksszel is kí nál hat juk. 22 j

20 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 40 perc Man gós sü te mény 5-6 szép man gó 25 dkg cu kor 4 to jás 2,5 dl tej 10 dkg liszt Há moz zuk meg a man gót, tá vo lít suk el va la mennyi nek a mag - ját, és a hú sát vág juk fel kis da ra bok ra. Fôz zük 15 per cig egy lá bas nyi víz ben, ad junk hoz zá 15 dkg cuk - rot, és fôz zük még 5 per cig. Te gyük a to já so kat egy mély tál ba, ad juk hoz zá a ma ra dék cuk - rot és a te jet. Ke ver jük össze, majd ad juk hoz zá a lisz tet. Me le gít sük elô a sü tôt 230 fok ra (7-8-as fo ko zat). Osszuk szét a man gó da ra bo kat egy hô ál ló tál al ján, s önt sük rá a tész tát. Ál lít suk a sü tôt 200 fok ra (6-7-es fo ko zat), és süs sük át 20 perc alatt. Hi de gen vagy lan gyo san tá lal juk. j23

21 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 30 perc Hûtési idô: 1 óra Man gó kom pót 2 cit rom 2 kg man gó 5 dkg cu kor fa héj Az egyik cit rom hé ját re szel jük le, majd mind ket tô le vét fa csar - juk ki. Vág juk fél be a man gó kat, tá vo lít suk el a ma go kat, majd ka na - laz zuk ki a hú sát. Te gyük egy edény be a man gót a cit rom lé vel, a re szelt cit rom héj jal, a cu kor ral és két kés hegy nyi fa héj jal. Annyi vi zet ad junk hoz zá, amennyi pont el fe di. For ral juk fel, ha boz zuk le, majd fôz zük las sú tû zön 30 per cig. Hagy juk ki hûl ni, majd te gyük egy órá ra a hû tô be. A bolt ban gon do san vá lasszuk ki a man gó kat. A jó man gó szí nes, il la tos és kis sé pu ha. A hú sa na rancs szí nû, mely rá ta pad egy nagy, la pos mag ra. A gyü mölcs nek cuk ros, lágy ízû nek kell len ni, eny he sa vas ság gal. Sok fé le man gó lé te zik. So kuk szá las hú sú és cit rom-, ba nán- vagy mentaízû. 26 j

22 HOZ ZÁ VA LÓK 4 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 10 perc 12 sár ga ba rack 8 vi rá gos le ven du la szár 4 evô ka nál le ven du la méz Le ven du lás sár ga ba rackcso ma gocs ka Mos suk meg és cse peg tes sük le a sár ga ba rac kot. Vág juk fél be ôket, és tá vo lít suk el a mag ju kat. Me le gít sük elô a sü tôt 180 fok ra (6-os fo ko zat). Mos suk meg a levendulaágakat. Né gyet te gyünk fél re a dí szí - tés hez, a má sik négy rôl tép ked jük le a vi rá go kat. Vág junk ki a sü tô pa pír ból négy 30 x 30 cm-es négy ze tet. Te - gyünk mindegyik re 6 fél sár ga ba rac kot, a dom bo rú ré szük ke - rül jön alul ra. Lo csol juk meg le ven du la méz zel, és szór juk meg le ven du la vi rág gal. Fog juk össze a sü tô pa pírt, és a cso ma go kat egy tep si ben tol juk a sü tô be. Süs sük 10 per cig. Lan gyo san tá lal juk a levendulaággal dí szí tett sár ga ba rack-cso - ma gocs ká kat, me lyet min den ki ma ga bont hat ki. j27

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!

Tisz telt Pi li si La ko sok! EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT! www.pilis.hu HÍRNÖK ÖNKORMÁNYZTI HÍREK 3 TÁJÉKOZTTÓ TÛZGYÚJTÁS SZBÁLYIRÓL 2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet sza bad té

Részletesebben

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk!

Te rjesztõpartnereknek szakkereskedéseket keresünk! 9 771786 823008 1 6 0 0 5 Technológiák Padlófûtés egyszerûbb szabályozása...2 Tanulságos történetek Hidrogénkazánnal akartak betörni a tõzsdepiacra, de lebuktak...4 Jatt, avagy egy nyereséges projektrõl...33

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET KAPOTT NYÁREGYHÁZA Az összes önkormányzati hitelt átvállalta az állam POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET KAPOTT NYÁREGYHÁZA Az összes önkormányzati hitelt átvállalta az állam POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTTÓ Tisztelt Olvasó! En ged je meg, hogy né hány mon dat ban össze - fog lal jam a te le pü lés szem pont já ból az el múlt hó na pok ban tör tént leg fon to sabb in téz ke dé se -

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

Környezetbarát technológiák az építkezésben és praktikus megoldások a ház körül. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011

Környezetbarát technológiák az építkezésben és praktikus megoldások a ház körül. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011 Környezetbarát technológiák az építkezésben és praktikus megoldások a ház körül Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011 Környezetbarát technológiák az építkezésben és praktikus megoldások

Részletesebben

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év

Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év XXIV. ÉV FO LYAM 7. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. jú li us SZENT KI RÁ LYI www.szentkiraly.hu HÍR MON DÓ Nagy sze rû sport ered mé nyek kel zá rult a si ker év Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1020V03 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

Putnok város közéleti. XX. évfolyam 1. szám 2009. január Ingyenes. Józan összefogás formálódik az uniós pénzügyi források megszerzésére

Putnok város közéleti. XX. évfolyam 1. szám 2009. január Ingyenes. Józan összefogás formálódik az uniós pénzügyi források megszerzésére GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XX. évfolyam 1. szám 2009. január Ingyenes Józan összefogás formálódik az uniós pénzügyi források megszerzésére A világméretű pénzügyi és gazdasági válság az

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában

20éves a. bér má lás. ingyenes közéleti havilap. Alakul a főtér már a városháza előtt is. Újra nyílt a sóbarlang a Kastélykerti Óvodában 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 6. szám 2011. június ka to li kus egy ház ban van - A nak un. be ava tó szent sé gek: ke reszt ség, bér má lás, ol tá ri szent ség. A sor rend

Részletesebben