A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó, továbbá a célokat szolgáló műsorszámokra, és a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridő arányára vonatkozó kötelezettség megszegése Melléklet: I., II., III. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Miskolci Kulturális Központtal (3531 Miskolc, Győri kapu 27/a.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió Diósgyőr állandó megnevezésű vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás január közötti műsora során megsértette a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridő-beosztás szerint vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó, továbbá a célokat szolgáló műsorszámokra, és a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridő arányára vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.

2 I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió Diósgyőr állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának január között sugárzott műsorát, amely során felmerült a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridő-beosztás szerint vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó, továbbá a célokat szolgáló műsorszámokra, és a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridő arányára vonatkozó kötelezettség megsértése. A Médiaszolgáltató ugyanis a vizsgált adáshét egyes napjain teljesítette a Médiatanács 1863/2011. (XII. 14.) számú határozata alapján létrejött hatósági szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) a napi 24 órás műsoridőre tett vállalását, továbbá a vizsgált adáshéten műsorát teljes mértékben a Szerződés 5.6 pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta. A Médiaszolgáltató ugyanakkor a célokat szolgáló műsorszámok tekintetében csak a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek tett eleget, ha egyúttal az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat is megsértette azáltal, hogy szolgáltatott heti műsoridejének több mint kétharmadában műsort. Megsértette továbbá az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltakat is azáltal, hogy fordította heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridőbeosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdése szerint a lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j), l) pontjaiban foglalt hatósági hatáskörében a március 21-én kelt 551/2012. (III.21.) számú végzésével hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, mely döntésben tájékoztatatta a Médiaszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításáról, valamint a nyilatkozattételi és iratbetekintési jogosultságáról. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a visszaérkezett tértivevény szerint március 26-án vette át. A Médiatanács az eljárást indító végzésében kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy 8 napon belül nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a Rádió Diósgyőr által január között sugárzott, a végzés II. és III. számú mellékleteiben azonosíthatatlan jelzéssel ellátott zenék magyar zeneszámnak minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiaszolgáltató nyilatkozata április 4-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy a vizsgált időszakban sugárzott, a végzés mellékleteiben azonosíthatatlan jelzéssel ellátott zenék minősülnek magyar zeneszámnak, azok műfaja külföldi jazz. A napi 24 órás műsoridőre tett vállalásával kapcsolatban előadta továbbá, hogy január 3-án áramkimaradás miatt meghibásodott, majd január 8-án tönkre is ment a rögzítő gép adaptere. Ezért fordulhatott elő, hogy az érintett időszakban a 2

3 műsorok lementek ugyan, de azok rögzítése történt meg. A műsorszerkezeti követelmények és az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltak megsértését azzal magyarázta a Médiaszolgáltató, hogy a rádiós kolleganő szabadságolása miatt a műsorok összeállítását egy kevés tapasztalattal rendelkező kollega vette át, aki volt teljesen tisztában az elvárt követelményekkel. Azzal kapcsolatban, hogy fordította heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására, előadta, hogy jelenleg egy új zenei program beüzemelése van folyamatban, amelynek segítségével a magyar zeneszámok sugárzására vonatkozó kötelezettséget teljes mértékben teljesíteni tudják a jövőben. A Médiaszolgáltató végül kérte az általa előadottak figyelembe vételét az eljárás során. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján a Médiatanács hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Médiaszolgáltató január között sugárzott médiaszolgáltatását, és indított hatósági eljárást, melynek során az alábbiakban részletezett jogsértéseket állapította meg: - A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét két napján, január 3-án és 8-án teljesítette a Szerződésben a napi 24 órás műsoridőre vonatkozóan meghatározott vállalását, a jelen határozat részét képező II. számú melléklet 1. pontja szerint. - A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten műsorát teljes mértékben a Szerződés 5.6 pontjában rögzített műsorszerkezeti követelményeknek megfelelően sugározta, mivel a közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára vonatkozó havi heti napi 65%-os szerződéses vállalását mind napi, mind heti vonatkozásban jelentősen alulteljesítette a jelen határozat részét képező II. számú melléklet 4. pontja szerint; a hírműsorok napi 2%-os arányára vonatkozó szerződéses vállalását január 4-én, 6-án és 7-én teljesítette, a jelen határozat részét képező II. számú melléklet 5. pontja szerint; a célokat szolgáló műsorszámok arányára vonatkozó havi heti napi 70%-os szerződéses vállalását teljesítette sem napi, sem heti szinten, a jelen határozat részét képező II. számú melléklet 8. pontja szerint. - A Médiaszolgáltató ugyanakkor a célokat szolgáló műsorszámok tekintetében csak a Szerződésben rögzített műsorszerkezeti követelményeknek tett eleget, ha egyúttal az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat is megsértette azáltal, hogy szolgáltatott heti műsoridejének több mint kétharmadában műsort a jelen határozat részét képező II. számú melléklet 8. pontja szerint. - A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltakat is azáltal, hogy fordította a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására a jelen határozat részét képező II. számú melléklet 3. pontja szerint. A hatósági ellenőrzés részletező táblázatait a jelen határozat részét képező III. számú melléklet tartalmazza. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a jogsértéseket elismerte. 3

4 A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb felsorolt jogsértések együttesen tekinthetőek csekély súlyúnak. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a fentebb idézett rendelkezések megsértését (a jogelőd Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ korábbi jogsértése ugyanis vehető figyelembe), a 4

5 jogsértések súlya miatt alkalmazhatta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül figyelembe vette a jogsértések súlyát, ugyanis a magyar zeűvek sugárzási arányára, valamint a közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára, illetve a műsorszámok arányára vonatkozó követelmények és szerződéses vállalások teljesítésétől messze elmaradt a Médiaszolgáltató. A műsorszámok tekintetében továbbá azt, hogy azon túlmenően, hogy az általa a Szerződésben vállaltakat teljesítette, még az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában meghatározott törvényi minimumot sem. A Médiatanács a jogsértések súlyán túlmenően figyelembe vette azok folyamatosságát is, a közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámok, valamint a műsorszámok vonatkozásában. E körben ugyanis a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét minden egyes napján, jelentősen alulteljesítette szerződéses vállalását. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. Tekintettel tehát arra, hogy a Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív, a Médiatanács a jogsértés okát volt köteles vizsgálni. A Médiatanács azonban a bírság mértékének megállapításakor enyhítő körülményként vette figyelembe a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakat, miszerint egyes törvénysértéseket technikai probléma, illetve a Médiaszolgáltató alkalmazottjának kellő mértékű felkészültsége okozott. A hírműsorok tekintetében a Médiatanács szintén enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vizsgált adáshét többi napján (azaz január 4-ét, 6-át és 7-ét kivéve) a napi 2%-os vállalást túlteljesítette a Médiaszolgáltató. A Médiatanács eljárása során figyelembe vette azt is, hogy korábban még állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértését, tehát a jogsértések tekintetében áll fent ismételtség. A fentiekre való tekintettel, valamint a jogsértések súlyára és az eset összes körülményére is figyelemmel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan 5

6 kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,06 %-ának megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, május 16. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 911/2012. (V.16.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiaszolgáltató által üzemeltetett Rádió Diósgyőr állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás január között sugárzott műsorára vonatkozó vizsgálat során a Médiatanács megállapította a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 63. (12) bekezdésében, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdés g) és h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértését. 1. A Médiaszolgáltató a Szerződés 5.1. pontjában a médiaszolgáltatás műsoridejére vonatkozóan napi 24 órás vállalást tett, azonban január 3-án és 8-án ez a szerződéses vállalás teljesült január 3-án a Médiaszolgáltató ugyanis összesen 19:56:20 mp időtartamú, míg január 8-án csupán 17:55:40 mp időtartamú műsort sugárzott a napi 24 óra helyett (lásd II. számú melléklet 1. pontja). 2. A Szerződés 5.6 pontjában a Médiaszolgáltató az alábbi műsorszerkezeti követelmények betartását vállalta: - az Mttv ban foglalt célokat szolgáló műsorszámok aránya (havi heti napi): 70% - közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok aránya (havi - heti napi): 65%, - szöveg aránya (havi - heti napi): 10% - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő aránya: 2% - az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya (havi heti napi): 65% - az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként (havi heti napi): 33% a) A Médiaszolgáltató a közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámok arányára vonatkozó havi heti napi 65%-os szerződéses vállalását mind napi, mind heti vonatkozásban jelentősen alulteljesítette (lásd II. számú melléklet 4. pontja). A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató műsora túlnyomó részt zeneszámokból áll (a vizsgált adáshéten összesen 131 óra 18 perc, 83%). Erre való tekintettel a Médiatanács a közélettel foglalkozó (vagy azt érintő) műsorszámok körében értékelte a zenefolyamban elszórtan felbukkanó híreket és információkat, közlekedési híreket, valamint programajánlókat is, továbbá a közérdekű közleményeket, illetve közéleti szereplőkkel készült rövid riportokat. Szintén figyelembe vette az egyes civil szervezetek programjait ismertető elemeket, lapszemléket, vagy a miskolci állatkertről szóló híreket, továbbá a Diósgyőr Kávéház című műsorszámot. A Médiatanács megjegyzi, hogy lényegében egyedül a Diósgyőr Kávéház című műsorszám minősül egyetlen igazán értéket teremtő, a közélettel szoros kapcsolatban álló, és ezáltal a Szerződés 5.3. pontjában vállalt célt maradéktalanul megvalósító műsornak. (Szerződés 5.3. pontja: A médiaszolgáltatás a vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgája ki. (Mttv. 66. (1) bekezdés b): a médiaszolgáltatás Diósgyőr lakóit szolgálja ki ). A közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorszámok időtartama azonban mindent együttvéve összesen 15 óra 27 perc 39 másodpercet tett ki heti szinten, ami csupán 10%-os arányt eredményezett. b) A Médiaszolgáltató a hírműsorok napi 2%-os arányára vonatkozó szerződéses vállalását január 4-én, 6-án és 7-én teljesítette (lásd II. számú melléklet 5. pontja). c) A Médiaszolgáltató a célokat szolgáló műsorszámok arányára vonatkozó havi heti napi 70%-os szerződéses vállalását teljesítette sem napi, sem heti szinten (lásd II. számú melléklet 8. pontja). A Médiatanács vizsgálata során műsorként értékelte a jelen Melléklet 2. a) pontjában taglalt közélettel foglalkozó műsorelemeket, továbbá ezeken kívül szintén műsorként fogadta el az 7

8 elszórtan felbukkanó, ismeretterjesztést szolgáló egyéb (orvosmeteorológiai, sport) híreket is. A műsorszámok időtartama azonban (24 óra 06 perc 35 mp, összesen 15%) így is csupán a töredékét érte el a vállaltnak (havi heti napi 70%). 3. A Médiaszolgáltató a célokat szolgáló műsorszámok tekintetében ugyanakkor az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglaltakat is megsértette azáltal, hogy szolgáltatott heti műsoridejének több mint kétharmadában műsort. A Médiaszolgáltató ugyanis heti műsoridejének csupán 15 %-át fordította erre (lásd II. számú melléklet 8. pontja). 4. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontjában foglaltakat is azáltal, hogy fordította a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására. A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adáshéten a zeneszámok közreadására szánt műsoridő (131 óra 18 perc 38 mp) legnagyobb része (88 óra 40 perc 38 mp) külföldi felvétel volt. A zeneszámoknak csupán 25 %-a volt egyértelműen magyar (33 óra 11 perc 09 mp), illetve közel kilenc és félórányi zene volt beazonosítható (lásd II. számú melléklet 3. pontja). A Médiaszolgáltató a beazonosíthatatlan zeneszámok tekintetében akként nyilatkozott, hogy azok magyar zeneszámok. 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 911/2012. (V.16.) számú határozatához A mérések eredményei Időtartam/arány január 2. január 3. január 4. január 5. január 6. január 7. január 8. Összesen Vállalás (%) 1. (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (óó:pp:mp) nap hét Műsoridő 23:58:00 19:56:20 24:00:00 23:59:33 24:00:00 24:00:00 17:55:40 157:50:00 24 óra 2. Szöveg 4:22:27 3:44:26 3:47:54 3:58:45 4:02:06 3:36:56 2:58:48 26:31:22 Szöveg (%) 18% 18% 14% 15% 17% 14% 18% 17% 10% 10% 3. Zene 19:32:56 16:11:56 20:12:06 20:00:48 19:57:54 20:26:04 14:56:54 131:18:38 Magyar zene 4:43:20 6:04:24 7:06:35 4:15: :18 3:20:32 3:22:00 33:11:09 Magyar zene (%) 25% Külföldi zene 12:23:09 9:39:33 12:16:44 14:09:47 14:54:02 14:23:53 10:53:30 88:40:38 Ismeretlen zene 2:26:27 00:27:59 0:48:47 1:36:01 0:44:34 2:41:39 0:41:24 9:26:51 min. 50% 4. Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor 2:02:50 2:35:38 1:57:32 2:32:33 2:47:40 2:19:40 1:11:46 15:27:39 Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsor (%) 8% 12% 6,5% 10% 10% 9% 6% 10% 65% 66% 5. Hírműsor 0:38:05 0:40:33 0:20:36 0:44:25 0:21:51 0:11:00 0:26:14 2:42:11 Hírműsor (%) 2,6% 3,3% 1,4% 3% 1,5% 1% 2,4% 2% 6. Ismételt műsor 0:49:09 0:1:03:15 0:34:33 1:23:04 1:44:50 0:47:19 1:21:29 6:40:24 Ismételt műsor (%) 4% 33% 33% 7. Reklám 00:00:47 00:00: Közszolgálati tartalom 3:44:38 3:26:43 3:33:06 3:37:23 3:46:27 3:18:11 2:40:07 24:06:35 Közszolgálati tartalom (%) 15% 16% 14% 14% 14% 13% 14% 15% 70% 70% 9. Célcsoportnak szóló műsor Diósgyőr lakói 65% 65% 9

10 III. számú melléklet a Médiatanács 911/2012. (V.16.) számú határozatához A mérések részletező táblázata Diósgyőr Rádió 92,4 (Miskolc) :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. Zeneszőnyeg Jazz reggelig 00:01:40 06:00:36 azonosítatlan zene 00:01:40 00:05:36 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:03:56 azonosítatlan zene 00:05:36 00:11:12 00:05:36 00:00:00 00:05:36 00:00:00 00:00:00 00:05:36 Bossa Nostra Jackie 00:11:12 00:15:18 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 Breaking News - Coffee Cup 00:15:18 00:19:57 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 külföldi zene 00:19:57 00:24:46 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 külföldi zene 00:24:46 00:30:02 00:05:16 00:00:00 00:05:16 00:00:00 00:05:16 00:00:00 külföldi zene 00:30:02 00:35:31 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:00:00 azonosítatlan zene 00:35:31 00:39:16 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:00:00 00:03:45 azonosítatlan zene 00:39:16 00:45:18 00:06:02 00:00:00 00:06:02 00:00:00 00:00:00 00:06:02 azonosítatlan zene 00:45:18 00:50:38 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:05:20 azonosítatlan zene 00:50:38 00:55:08 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:04:30 külföldi zene 00:55:08 00:58:18 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 külföldi zene 00:58:18 01:01:21 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 Terry Callier - Caravan Of Love 01:01:21 01:06:58 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:00:00 külföldi zene 01:06:58 01:11:46 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 külföldi zene 01:11:46 01:14:36 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 külföldi zene 01:14:36 01:24:03 00:09:27 00:00:00 00:09:27 00:00:00 00:09:27 00:00:00 külföldi zene 01:24:03 01:30:37 00:06:34 00:00:00 00:06:34 00:00:00 00:06:34 00:00:00 azonosítatlan zene 01:30:37 01:35:07 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:04:30 külföldi zene 01:35:07 01:40:07 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:05:00 00:00:00 külföldi zene 01:40:07 01:44:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 külföldi zene 01:44:00 01:46:53 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 azonosítatlan zene 01:46:53 01:51:18 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:00:00 00:00:00 00:04:25 Chuck Mangione The Children Of Sanchez 01:51:18 01:58:11 00:06:53 00:00:00 00:06:53 00:00:00 00:06:53 00:00:00 külföldi zene 01:58:11 02:03:50 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:00:00 külföldi zene 02:03:50 02:08:02 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 külföldi zene 02:08:02 02:11:57 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Edyta Gorniak - Thats The Way I Feel About You 02:11:57 02:16:37 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 külföldi zene 02:16:37 02:18:55 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00? - Billie Jean (cover) 02:18:55 02:25:55 00:07:00 00:00:00 00:07:00 00:00:00 00:07:00 00:00:00 külföldi zene 02:25:55 02:31:36 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 azonosítatlan zene 02:31:36 02:36:48 00:05:12 00:00:00 00:05:12 00:00:00 00:00:00 00:05:12 külföldi zene 02:36:48 02:41:54 00:05:06 00:00:00 00:05:06 00:00:00 00:05:06 00:00:00 azonosítatlan zene 02:41:54 02:47:44 00:05:50 00:00:00 00:05:50 00:00:00 00:00:00 00:05:50? - Walk on the Wild Side (cover) 02:47:44 02:51:49 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 azonosítatlan zene 02:51:49 02:55:36 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:00:00 00:03:47 azonosítatlan zene 02:55:36 03:01:42 00:06:06 00:00:00 00:06:06 00:00:00 00:00:00 00:06:06? - Golden Brown (cover) 03:01:42 03:05:12 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00? - California Dreaming (cover) 03:05:12 03:08:14 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 azonosítatlan zene 03:08:14 03:13:03 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:04:49 10

11 azonosítatlan zene 03:13:03 03:19:39 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:00:00 00:06:36? - Highway to Hell (cover) 03:19:39 03:21:58 00:02:19 00:00:00 00:02:19 00:00:00 00:02:19 00:00:00 azonosítatlan zene 03:21:58 03:28:19 00:06:21 00:00:00 00:06:21 00:00:00 00:00:00 00:06:21 azonosítatlan zene 03:28:19 03:33:23 00:05:04 00:00:00 00:05:04 00:00:00 00:00:00 00:05:04 azonosítatlan zene 03:33:23 03:37:49 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 00:00:00 00:04:26 azonosítatlan zene 03:37:49 03:43:06 00:05:17 00:00:00 00:05:17 00:00:00 00:00:00 00:05:17 külföldi zene 03:43:06 03:49:18 00:06:12 00:00:00 00:06:12 00:00:00 00:06:12 00:00:00 azonosítatlan zene 03:49:18 03:52:04 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:00:00 00:00:00 00:02:46 külföldi zene 03:52:04 03:57:31 00:05:27 00:00:00 00:05:27 00:00:00 00:05:27 00:00:00? - Spinning Wheel (cover) 03:57:31 04:00:40 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 azonosítatlan zene 04:00:40 04:03:28 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:02:48 azonosítatlan zene 04:03:28 04:05:44 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:02:16 külföldi zene 04:05:44 04:10:29 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:00:00 külföldi zene 04:10:29 04:15:30 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 azonosítatlan zene 04:15:30 04:20:10 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:04:40 külföldi zene 04:20:10 04:22:38 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00 külföldi zene 04:22:38 04:26:45 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 azonosítatlan zene 04:26:45 04:33:12 00:06:27 00:00:00 00:06:27 00:00:00 00:00:00 00:06:27 külföldi zene 04:33:12 04:41:44 00:08:32 00:00:00 00:08:32 00:00:00 00:08:32 00:00:00 külföldi zene 04:41:44 04:44:02 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00? - Stayin' Alive (cover) 04:44:02 04:47:39 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 azonosítatlan zene 04:47:39 04:52:13 00:04:34 00:00:00 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:04:34 azonosítatlan zene 04:52:13 04:54:55 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:02:42 azonosítatlan zene 04:54:55 04:58:32 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:03:37 azonosítatlan zene 04:58:32 05:05:36 00:07:04 00:00:00 00:07:04 00:00:00 00:00:00 00:07:04 külföldi zene 05:05:36 05:10:22 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:00:00 külföldi zene 05:10:22 05:14:03 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 külföldi zene 05:14:03 05:17:39 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 külföldi zene 05:17:39 05:25:19 00:07:40 00:00:00 00:07:40 00:00:00 00:07:40 00:00:00 külföldi zene 05:25:19 05:30:40 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:00:00 külföldi zene 05:30:40 05:37:00 00:06:20 00:00:00 00:06:20 00:00:00 00:06:20 00:00:00 külföldi zene 05:37:00 05:41:41 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 külföldi zene 05:41:41 05:45:40 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 azonosítatlan zene 05:45:40 05:49:45 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:00:00 00:04:05 azonosítatlan zene 05:49:45 05:52:33 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:02:48 külföldi zene 05:52:33 05:57:18 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:00:00? - Ain't No Sunshine (cover) 05:57:18 06:00:36 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 Dr. Alban It's My Life 06:00:36 06:05:06 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 Jó reggelt Diósgyőr Helyi magazin 06:05:06 07:59:55 (beköszönés) 06:05:06 06:07:00 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Időjárás 06:07:00 06:08:01 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Műsovezető (névnapok, rádió elérhetőségei) 06:08:01 06:09:54 00:01:53 00:01:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kool & The Gang Cherish 06:09:54 06:15:38 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 00:05:44 00:00:00 Közlekedés, időjárás 06:15:38 06:16:48 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lady Gaga Bad Romance 06:16:48 06:21:37 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:00:00 Névnap 06:21:37 06:24:09 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balázs Fecó Érints meg 06:24:09 06:27:55 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Évfordulók 06:27:55 06:33:15 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Bee Gees Stayin' Alive 06:33:15 06:38:02 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:00:00 11

12 Vad Fruttik - Lehetek én is 06:38:02 06:41:58 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 06:41:58 06:45:40 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Evita - Miért kell, hogy sírj, Argentína? 06:45:40 06:51:08 00:05:28 00:00:00 00:05:28 00:05:28 00:00:00 00:00:00 Lottó nyeremények 06:51:08 06:55:49 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude Pálinka dal 06:55:49 07:00:23 00:04:34 00:00:00 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 07:00:23 07:03:38 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Szatmári Orsi - Várlak újra 07:03:38 07:09:30 00:05:52 00:00:00 00:05:52 00:05:52 00:00:00 00:00:00 07:09:30 07:10:33 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Időjárás 07:10:33 07:11:33 00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 (elérhetőségek) 07:11:33 07:12:15 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Groove Coverage - On the Radio 07:12:15 07:17:56 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 00:05:41 00:00:00 Zséda - Mindhalálig mellettem 07:17:56 07:22:17 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00:00 Mozi film ajánló 07:22:17 07:25:18 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális LSP - Boom Boom Boom Boom!! (I Want You In My Room) 07:25:18 07:28:36 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 Emberek A föld felett 07:28:36 07:33:15 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 Közérdekű közlemény (Megszűnt a Miskolc Kártya) 07:33:15 07:34:18 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Balázs Pali Őrült szerelem 07:34:18 07:37:59 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 Ace of Base Beautiful Life 07:37:59 07:41:34 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 Bon Bon Számlák, TV, Szóda 07:41:34 07:45:12 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 közérdekű információ reklám 07:45:12 07:45:59 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bíborszél - Hiányzol 07:45:59 07:49:58 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 Időjárás, orvosmeteorológia 07:49:58 07:51:45 00:01:47 00:01:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Green Day - Holiday 07:51:45 07:55:40 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Hip Hop Boyz - A hegyekbe fönn 07:55:40 07:59:55 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 Önhöz szólunk Diósgyőri hírek, események 07:59:55 10:00:15 Hírek 07:59:55 08:08:31 00:08:36 00:08:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírek Időjárás 08:08:31 08:09:40 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Esküszöm, hogy érted éltem 08:09:40 08:14:30 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 (műsorelőzetes, elérhetőségek) 08:14:30 08:16:31 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hand in Hand for Children - Children Need a Helping Hand 08:16:31 08:20:33 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Csepregi Éva Párizsi lány 08:20:33 08:23:55 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Túra ajánló 08:23:55 08:27:15 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rick Astley - Never Gonna Give You Up 08:27:15 08:30:49 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 Kulturális ajánlat (mozi, színház) 08:30:49 08:35:56 00:05:07 00:05:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Republic 67-es út 08:35:56 08:40:46 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 Lapszemle 08:40:46 08:49:02 00:08:16 00:08:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mariah Carey - Without You 08:49:02 08:52:36 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 kulturális, 12

13 Merényi Ákos miskolci énekes új dalokat jelentetett meg 08:52:36 08:56:17 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Merényi Ákos Végtelen utakon 08:56:17 08:59:46 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 kulturális, Hírek (MTI) 08:59:46 09:03:02 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Melanie C - I Turn to You 09:03:02 09:07:10 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 Abba Money, Money 09:07:10 09:10:20 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Polgármester újévi köszöntőjének összefoglalója 09:10:20 09:15:34 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fiesta/Emilió - Szeret a nő 09:15:34 09:20:12 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 Chilly Simple a Love Song 09:20:12 09:23:18 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 horoszkóp 09:23:18 09:25:18 00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Wolf Kati Szerelem miért múlsz? 09:25:18 09:29:32 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 horoszkóp 09:29:32 09:31:45 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 09:31:45 09:35:29 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 Charlie Nézz az ég felé 09:35:29 09:40:23 00:04:54 00:00:00 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 Időjárás 09:40:23 09:42:30 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bikini - A világ végén 09:42:30 09:47:49 00:05:19 00:00:00 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 (műsorelőzetes) 09:47:49 09:50:05 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Dukai Regina - Befogom a szám 09:50:05 09:54:08 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Cairo - Angyal 09:54:08 09:57:15 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Gnarls Barkley Crazy 09:57:15 10:00:15 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 kulturális, Hírek (MTI) 10:00:15 10:03:18 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Zeneszőnyeg 10:03:18 15:53:53 Kiwi Neked adom 10:03:18 10:07:49 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 Demjén Ferenc Zenevonat 10:07:49 10:11:48 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 10:11:48 10:14:17 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 Davis Bisbal Bom Bom De MI Corazon 10:14:17 10:17:31 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 Take That - Back for Good 10:17:31 10:21:26 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 azonosítatlan zene 10:21:26 10:25:39 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:04:13 külföldi zene 10:25:39 10:29:08 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 Uniting Nations - Ai No Corrida 10:29:08 10:32:11 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 Fiesta Amor Latino 10:32:11 10:36:29 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 Danzel - Put Your Hands Up In The Air 10:36:29 10:39:52 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 Deep Dish Flashdance 10:39:52 10:43:46 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 Beyoncé feat. Jay-Z - Bonnie and Clyde 10:43:46 10:47:16 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 Tiggy - Daddy Boom 10:47:16 10:53:22 00:06:06 00:00:00 00:06:06 00:00:00 00:06:06 00:00:00 Chelo Cha Cha 10:53:22 10:56:35 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 Danzel - Pump It Up 10:56:35 11:00:15 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 Hírek (MTI) 11:00:15 11:03:17 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Las Ketchup - The Ketchup Song (Asereje) 11:03:17 11:06:45 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 Kefir - Hova sodor a szél 11:06:45 11:10:37 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 Rob Thomas Lonely 11:10:37 11:14:19 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 13

14 No More Madonna Die Another Day 11:14:19 11:17:46 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 Black Eyed Peas Shut Up 11:17:46 11:22:48 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 Madonna - Deeper And Deeper 11:22:48 11:27:36 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 00:04:48 00:00:00 Emilio Szállj csak szállj 11:27:36 11:31:09 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 Robbie Williams - Tripping 11:31:09 11:35:11 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 azonosítatlan zene 11:35:11 11:39:02 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:00:00 00:03:51 Shaggy - Get My Party On 11:39:02 11:42:38 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 Back II Black Szerelembomba 11:42:38 11:47:13 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 azonosítatlan zene 11:47:13 11:50:17 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:03:04 Kate Ryan - If I Could Turn Back Time 11:50:17 11:53:22 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 Desperado Akarom őt 11:53:22 11:57:10 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 11:57:10 12:00:03 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 Hírek (MTI) 12:00:03 12:03:05 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Busta Rhymes feat. Mariah Carey I Know What You Want 12:03:05 12:08:03 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:00:00 Billy Ocean - Caribbean Queen 12:08:03 12:12:02 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 Juanez - Tengo La Camisa Negra 12:12:02 12:15:43 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 Brittney Spears Toxic 12:15:43 12:19:01 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 Kiwi - Ne szólj 12:19:01 12:22:13 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 12:22:13 12:27:33 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:00:00 00:05:20 00:00:00 Galleon - So I Begin 12:27:33 12:33:44 00:06:11 00:00:00 00:06:11 00:00:00 00:06:11 00:00:00 külföldi zene 12:33:44 12:37:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 külföldi zene 12:37:00 12:40:10 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 magyar zene 12:40:10 12:44:16 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00:00 K-Maro Femme Like You 12:44:16 12:48:13 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 Nelly Furtado Meneater 12:48:13 12:52:32 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:00:00 Gareth Gates - Anyone Of Us (Stupid Mistakes) 12:52:32 12:56:15 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 külföldi zene 12:56:15 13:00:29 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 Hírek (MTI) 13:00:12 13:02:14 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor külföldi zene 13:02:14 13:05:21 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 Dancelovers Elmúlt egy szerelem 13:05:21 13:08:05 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 David Guetta The World Is Mine 13:08:05 13:14:14 00:06:09 00:00:00 00:06:09 00:00:00 00:06:09 00:00:00 Sean Paul feat. Beyoncé Baby Boy 13:14:14 13:18:01 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 (csend) 13:18:01 13:25:00 00:06:59 00:06:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Elton John Made in England 13:25:00 13:29:39 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 L.L. Junior - A tűz mindíg tombol 13:29:39 13:35:00 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 13:35:00 13:40:25 00:05:25 00:00:00 00:05:25 00:00:00 00:05:25 00:00:00 külföldi zene 13:40:25 13:47:17 00:06:52 00:00:00 00:06:52 00:00:00 00:06:52 00:00:00 United Hárman párban 13:47:17 13:50:44 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 Eiffel 69 Blue 13:50:44 13:54:07 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 Sugarloaf - Hunnybunny 13:54:07 13:57:51 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Danzel - Put Your Hands Up In The Air 13:57:51 14:01:19 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 külföldi zene 14:01:19 14:06:02 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 14

15 Kelis - Trick Me 14:06:02 14:09:31 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 külföldi zene 14:09:31 14:13:08 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 One-T & Cool-T The Magic Key 14:13:08 14:16:57 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 külföldi zene 14:16:57 14:20:51 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 Bon Bon Kútfejek 14:20:51 14:25:33 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 Bob Sinclair/Gary Pine Love generation 14:25:33 14:28:26 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 Sean Pau/Keyshia Cole - Give It Up To Me 14:28:26 14:32:30 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 külföldi zene 14:32:30 14:38:08 00:05:38 00:00:00 00:05:38 00:00:00 00:05:38 00:00:00 Gáspár Laci Maradj tiszta 14:38:08 14:41:50 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Shakira Hips Don't Lie 14:41:50 14:45:23 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 külföldi zene 14:45:23 14:48:08 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 The Black Eyed Peas Where Is The Love 14:48:08 14:51:57 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 külföldi zene 14:51:57 14:55:29 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 Pa-Dö-Dö Itt a nyár 14:55:29 15:00:16 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:04:47 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 15:00:16 15:02:44 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00? - Self Control (cover) 15:02:44 15:06:28 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 külföldi zene 15:06:28 15:09:47 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 Gáspár Laci Bárhol jársz 15:09:47 15:12:50 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 Gnarls Barkley Crazy 15:12:50 15:15:47 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 külföldi zene 15:15:47 15:18:28 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 Ámokfutók Nyugi nyugi bébi 15:18:28 15:22:07 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 Gareth Gates - Anyone Of Us (Stupid Mistake) 15:22:07 15:25:55 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 Regina Day By Day 15:25:55 15:29:40 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 Crystal Amíg csak élek 15:29:40 15:35:09 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 15:35:09 15:38:29 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 külföldi zene 15:38:29 15:42:08 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 Underdog Project Summer Jam 15:42:08 15:45:35 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 Back II Black Úgy vártalak 15:45:35 15:49:11 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Juanez - Tengo La Camisa Negra 15:49:11 15:52:44 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 külföldi zene 15:52:44 15:53:53 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:00:00 Délutáni magazin Helyi műsor 15:53:53 18:07:05 Hírek (MTI) 15:53:53 15:57:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 50 Cent In Da Club 15:57:07 16:00:57 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 (műsorelőzetes, elérhetőségek) 16:00:57 16:03:06 00:02:09 00:02:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mark 'Oh Tears Don't Lie 16:03:06 16:08:07 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 00:05:01 00:00:00 Ady Endre Műv.Ház programja 16:08:07 16:12:09 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kandech Evelyne feat L.L. Junior Bolond lennék 16:12:09 16:16:30 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00:00 Sean Paul - We Be Burnin' 16:16:30 16:19:55 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 külföldi zene 16:19:55 16:24:58 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 Ifjúsági és Szabadidőház programja 16:24:58 16:28:24 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Beyoncé Crazy in 16:28:24 16:32:31 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00, kulturális, kulturális 15

16 Love Hevesi Tamás A rádió 16:32:31 16:37:23 00:04:52 00:00:00 00:04:52 00:04:52 00:00:00 00:00:00 magyar zene 16:37:23 16:40:36 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 Művészeti Ház programja 16:40:36 16:43:40 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Beyoncé feat. Jay-Z - Bonnie and Clyde 16:43:40 16:47:02 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 The Rasmus In The Shadows 16:47:02 16:51:11 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 Dr. Alban One Love 16:51:11 16:55:20 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 L.L. Junior - Raggamoffin II 16:55:20 17:00:00 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 Dr. Alban One Love 17:00:00 17:02:18 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 L.L. Junior - Raggamoffin II 17:02:18 17:06:03 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Miskolci Állatkert és Kultúrpark hírek 17:06:03 17:14:17 00:08:14 00:08:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Madonna Sorry 17:14:17 17:18:58 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 külföldi zene 17:18:58 17:21:38 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 külföldi zene 17:21:38 17:24:41 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló januári programja 17:24:41 17:27:15 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 V-Tech - Semmi tart vissza 17:27:15 17:31:16 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Diósgyőri Természetbarát Sport Klub programja 17:31:16 17:33:10 00:01:54 00:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Chelo Cha Cha 17:33:10 17:36:22 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 Cascada - Because The Night 17:36:22 17:39:55 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 (búcsú) 17:39:55 17:41:23 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 17:41:23 17:45:20 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 külföldi zene 17:45:20 17:48:52 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 Michael Gray The Weekend 17:48:52 17:52:02 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 külföldi zene 17:52:02 17:55:20 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 külföldi zene 17:55:20 17:59:02 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 Ricky Martin - Go Go Go Ale Ale Ale 17:59:02 18:07:05 00:08:03 00:00:00 00:08:03 00:00:00 00:08:03 00:00:00, kulturális Jó estét Diósgyőr 18:07:05 20:00:43 Évfordulók, történelmi események 18:07:05 18:16:14 00:09:09 00:09:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Joshiva - Nincs az a szó 18:16:14 18:20:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 18:20:00 18:23:30 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 Évfordulók, történelmi események 18:23:30 18:28:04 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő The Beatles Yellow Submarine 18:28:04 18:30:41 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 külföldi zene 18:30:41 18:33:50 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:00 Évfordulók, történelmi események 18:33:50 18:39:46 00:05:56 00:05:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Dido White Flag 18:39:46 18:43:41 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Fun Factory - Close to You 18:43:41 18:48:22 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:00:00 Évfordulók, történelmi események 18:48:22 18:52:34 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Crystal Ezer Hold 18:52:34 18:56:19 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Jem - They 18:56:19 18:59:31 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 Smash Mouth Rock 18:59:31 19:02:54 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 16

17 Star Anastacia - One Day In Your Life 19:02:54 19:06:18 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 Forma 1 hírek 19:06:18 19:11:58 00:05:40 00:05:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Cserháti Zsuzsa Kicsi gyere velem 19:11:58 19:15:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Cairo - Angyal 19:15:00 19:18:18 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 19:18:18 19:21:40 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 Forma 1 hírek 19:21:40 19:25:10 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 t.a.t.u. - Not Gonna Get Us (remix) 19:25:10 19:30:29 00:05:19 00:00:00 00:05:19 00:00:00 00:05:19 00:00:00 Forma 1 hírek 19:30:29 19:34:08 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Blue All Rise 19:34:08 19:37:53 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 külföldi zene 19:37:53 19:41:37 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 Forma 1 hírek 19:41:37 19:45:14 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 50 Cent In Da Club 19:45:14 19:49:09 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Machine Mouse - Játékos 19:49:09 19:51:48 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 Panjabi MC - Mundian to Bach Ke (Beware of the boy) 19:51:48 19:55:51 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Dj Szatmári - Túlélem én 19:55:51 20:00:43 00:04:52 00:00:00 00:04:52 00:04:52 00:00:00 00:00:00 Önhöz szólunk Reggeli műsor rövid ismétlése 20:00:43 22:00:38 Hírek 20:00:43 20:09:16 00:08:33 00:08:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Időjárás 20:09:16 20:10:26 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Happy Gang Esküszöm, hogy érted éltem 20:10:26 20:15:16 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 (műsorelőzetes, elérhetőségek) 20:15:16 20:17:17 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hand in Hand for Children - Children Need a Helping Hand 20:17:17 20:21:19 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Csepregi Éva Párizsi lány 20:21:19 20:24:41 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Túra ajánló 20:24:41 20:28:01 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Rick Astley - Never Gonna Give You Up 20:28:01 20:31:35 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 Kulturális ajánlat (mozi, színház) 20:31:35 20:36:38 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Republic 67-es út 20:36:38 20:41:28 00:04:50 00:00:00 00:04:50 00:04:50 00:00:00 00:00:00 Lapszemle 20:41:28 20:49:48 00:08:20 00:08:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mariah Carey - Without You 20:49:48 20:53:15 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 Merényi Ákos miskolci énekes új dalokat jelentetett meg 20:53:15 20:56:56 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Merényi Ákos Végtelen utakon 20:56:56 21:00:24 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 kulturális, kulturális, Hírek (MTI) 21:00:24 21:03:40 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Melanie C - I Turn to You 21:03:40 21:07:48 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 Abba Money, Money 21:07:48 21:10:58 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Polgármester újévi köszöntőjének összefoglalója 21:10:58 21:16:12 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fiesta/Emilió - Szeret a nő 21:16:12 21:20:50 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 Chilly Simple a Love Song 21:20:50 21:23:56 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 horoszkóp 21:23:56 21:25:51 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, 17

18 Wolf Kati Szerelem miért múlsz? 21:25:51 21:30:05 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 horoszkóp 21:30:05 21:32:18 00:02:13 00:02:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 21:32:18 21:36:02 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:00:00 Charlie Nézz az ég felé 21:36:02 21:40:56 00:04:54 00:00:00 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 Időjárás 21:40:56 21:43:03 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bikini - A világ végén 21:43:03 21:48:22 00:05:19 00:00:00 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 (műsorelőzetes) 21:48:22 21:50:38 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Dukai Regina - Befogom a szám 21:50:38 21:54:37 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 Zenei Extra 22:00:38 23:00:53 külföldi zene 21:54:37 21:57:21 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 Shania Twain - Kaching 21:57:21 22:00:38 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 Sting Desert Rose 22:00:38 22:04:34 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 külföldi zene 22:04:34 22:09:58 00:05:24 00:00:00 00:05:24 00:00:00 00:05:24 00:00:00 TNT - Nem jön álom a szememre 22:09:58 22:13:52 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 bob Sinclair/Gary Pine Love generation 22:13:52 22:16:46 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 külföldi zene 22:16:46 22:20:06 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 Dr. Alban Sing Hallelujah (remix) 22:20:06 22:23:37 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 Bon Bon Gengszter dal 22:23:37 22:26:29 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 22:26:29 22:30:23 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 Junior Jack Stupid Disco 22:30:23 22:34:12 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 Wet Wet Wet - Love Is All Around 22:34:12 22:38:11 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 Cher - Dove L'amore 22:38:11 22:41:53 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 Dance4ever éjen 22:41:53 22:47:26 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00:00 Jan Wayne - Mad World (cover) 22:47:26 22:51:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 Hamvai P. G. & Hauber Zsolt - Vágy kapuja 22:51:00 22:55:31 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 külföldi zene 22:55:31 23:00:53 00:05:22 00:00:00 00:05:22 00:00:00 00:05:22 00:00:00 Diósgyőr Kávéház Irodalmi óra 23:00:53 00:00:00 Humor pályázatra érkezett versek 23:00:53 23:07:25 00:06:32 00:06:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti István a király - Gyarló az ember 23:07:25 23:09:15 00:01:50 00:00:00 00:01:50 00:01:50 00:00:00 00:00:00 művészeti Takács Tímea: Az új apu 23:09:15 23:20:38 00:11:23 00:11:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti Kispál és a Borz Gézengúz 23:20:38 23:23:57 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 Illés Boglárka Piroska és a farkam 23:23:57 23:30:14 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti Könyvajánló 23:30:14 23:32:38 00:02:24 00:02:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti Irigy Hónaljmirigy Rajzfilm slágerek Mirigy módra 23:32:38 23:34:22 00:01:44 00:00:00 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 Lelkes Miklós: Tojás 23:34:22 23:40:32 00:06:10 00:06:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti Hofi Géza/Koós János Macska duett 23:40:32 23:47:14 00:06:42 00:00:00 00:06:42 00:06:42 00:00:00 00:00:00 Könyvajánló 23:47:14 23:48:00 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti Szedlár Dániel Rajtunk röhög az univerzum 23:48:00 23:58:23 00:10:23 00:10:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 művészeti Four Fathers - Csavard fel a 23:58:23 00:00:00 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 18

19 szőnyeget Diósgyőr Rádió 92,4 (Miskolc) :04:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. Zeneszőnyeg Jazz reggelig 04:00:00 06:00:52 külföldi zene 04:00:00 04:04:40 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:00:00 külföldi zene 04:04:40 04:11:16 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 külföldi zene 04:11:16 04:15:15 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 külföldi zene 04:15:15 04:20:44 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:00:00 azonosítatlan zene 04:20:44 04:24:39 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:03:55 külföldi zene 04:24:39 04:27:31 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 azonosítatlan zene 04:27:31 04:31:56 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:00:00 00:00:00 00:04:25 Chuck Mangione - Children of Sanchez 04:31:56 04:38:49 00:06:53 00:00:00 00:06:53 00:00:00 00:06:53 00:00:00 külföldi zene 04:38:49 04:44:28 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:00:00 külföldi zene 04:44:28 04:48:42 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 külföldi zene 04:48:42 04:52:37 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 külföldi zene 04:52:37 04:57:16 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 azonosítatlan zene 04:57:16 05:02:41 00:05:25 00:00:00 00:05:25 00:00:00 00:00:00 00:05:25 külföldi zene 05:02:41 05:12:04 00:09:23 00:00:00 00:09:23 00:00:00 00:09:23 00:00:00 külföldi zene 05:12:04 05:15:45 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 külföldi zene 05:15:45 05:20:43 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:00:00 azonosítatlan zene 05:20:43 05:23:38 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:00:00 00:00:00 00:02:55 külföldi zene 05:23:38 05:27:09 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 Dinah Washington - Mad About the Boy 05:27:09 05:29:53 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00? - Days Go By (cover) 05:29:53 05:33:28 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 külföldi zene 05:33:28 05:38:52 00:05:24 00:00:00 00:05:24 00:00:00 00:05:24 00:00:00 külföldi zene 05:38:52 05:42:29 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 külföldi zene 05:42:29 05:45:52 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 azonosítatlan zene 05:45:52 05:57:11 00:11:19 00:00:00 00:11:19 00:00:00 00:00:00 00:11:19 külföldi zene 05:57:11 06:00:52 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 Jó reggelt Diósgyőr Helyi magazin 06:00:52 08:00:31 Hírek (MTI) 06:00:52 06:04:03 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Zanzibár Égessetek el 06:04:03 06:08:59 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 (elérhetőségek, műsorelőzetes) 06:08:59 06:10:44 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Wolf Kati Szerelem, miért múlsz? 06:10:44 06:14:55 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 Időjárás, közlekedés 06:14:55 06:15:56 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ágnes Vanilla - Kinek mondjam el 06:15:56 06:20:11 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 Névnap 06:20:11 06:21:44 00:01:33 00:01:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Quimby Nyina 06:21:44 06:25:56 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 Évfordulók 06:25:56 06:34:06 00:08:10 00:08:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő AD Stúdió Valami nagy szerelem 06:34:06 06:37:51 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 A növények átültetéséről 06:37:51 06:40:22 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Baby Sisters - Rád gondolok 06:40:22 06:44:40 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 19

20 (elérhetőségek) 06:44:40 06:45:43 00:01:03 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kökény Attila - Nincs semmi másom 06:45:43 06:49:29 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Időjárás 06:49:29 06:50:30 00:01:01 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bartók Krisztián - Forradalom 06:50:30 06:54:32 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Tom Novy - I Don't Want Nobody Baby 06:54:32 06:57:18 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:00:00 Bereczki Zoltán - Szállj Velem! 06:57:18 07:00:57 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 07:00:57 07:04:05 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Blue Lagoon - Break My Stride 07:04:05 07:07:04 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküled 07:07:04 07:11:37 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 Magyar Nemzeti Filmalap működési rendszere; filmajánló 07:11:37 07:20:20 00:08:43 00:08:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fekete Dávid Új élet vár 07:20:20 07:24:25 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 Donor Csillag leszel 07:24:25 07:28:12 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Sporthírek 07:28:12 07:32:08 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Ákos A fénybe nézz 07:32:08 07:36:38 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00, reklám 07:36:38 07:37:37 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Fiesta/Emilió - Szeret a nő 07:37:37 07:42:10 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 Meteorhullás; szakértő a meteorokról 07:42:10 07:51:55 00:09:45 00:09:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő Edda A fény és a szeretet 07:51:55 07:56:11 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 Janicsák Veca Kék angyal 07:56:11 08:00:31 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 Önhöz szólunk Diósgyőri hírek, események 08:00:31 10:00:36 Hírek 08:00:31 08:08:20 00:07:49 00:07:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Időjárás 08:08:20 08:09:03 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude Vidéki sanzon 08:09:03 08:14:35 00:05:32 00:00:00 00:05:32 00:05:32 00:00:00 00:00:00 Túraajánlatok 08:14:35 08:16:30 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Gáspár Laci - És mégis forog a Föld 08:16:30 08:20:46 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 Moziajánló 08:20:46 08:23:06 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hiparkarma Felejtő 08:23:06 08:27:03 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 Miskolci állatkert hírei 08:27:03 08:35:01 00:07:58 00:07:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Heaven Street Seven Márta 08:35:01 08:39:29 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 Help Létezel 08:39:29 08:43:36 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00:00 Csillagvizsgáló januári programja 08:43:36 08:45:18 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Groovehouse - Legyen ez egy őrült vágy 08:45:18 08:49:02 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Orvosmeteorológia 08:49:02 08:49:40 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hooligan Kánaán 08:49:40 08:53:18 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Jason Mraz - I'm Yours 08:53:18 08:57:19 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 Holdviola Vándorfecske 08:57:19 09:00:56 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 777/2012. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 777/2012. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3949-11/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklámokra történő akusztikus figyelemfelhívás elmulasztása, valamint a vállalt időtartamban

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1803/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben