KISPATAK ÓVODA 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca Tel., fax: 06-26/ OM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISPATAK ÓVODA 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. Tel., fax: 06-26/355-607 OM azonosító: 032939"

Átírás

1 KISPATAK ÓVODA 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca Tel., fa: 06-26/ OM azonosító: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Bencsik Mónika Polgármester Asszony részére Tárgy: A Kispatak Óvoda nevelési év szakmai beszámolója Tisztelt Polgármester Asszony! Mellékelten küldöm a Kispatak Óvoda beszámolóját a nevelési év tevékenységéről, szakmai tapasztalatairól. A beszámoló elfogadása a nevelőtestület jogkörébe tartozik, ami október 4. napján megtörtént. Az elfogadásról szóló aláírások másolatát csatolom, eleget téve a Köznevelési törvény 70 (2) pontjában előírt elvárásnak. Kérem szíves közreműködését a Képviselő-testület elé való terjesztésben, az elfogadás érdekében. A Tisztelt Képviselő-testület tagjaitól pedig kérem a Kispatak Óvoda 2011/2012. nevelési év oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolóm elfogadását. Intézkedését előre is köszönöm. Nagykovácsi, október 4. Köszönettel: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető 1

2 KISPATAK ÓVODA 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca Tel., fa: 06-26/ OM azonosító: BESZÁMOLÓ A KISPATAK ÓVODA NEVELÉSI ÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL Nagykovácsi, október 1. A beszámolót készítette: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető 2

3 1. A szakmai munka értékelése 1.1 Alaptevékenység A Kispatak Óvoda az alábbi alaptevékenységeket látja el: Alapfokú oktatást megelőző nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés 1.2 Helyi nevelési program Intézményünk pedagógusai és munkatársai szeptember 1-e óta dolgoznak, nevelnek A TERMÉSZET ÚTJAIN TERMÉSZETES NEVELÉSSEL c. helyi nevelési program alapján, melyet a helyi lehetőségekre támaszkodó, integráló, innovatív, nyitott programként jellemezhetünk leginkább. Programunkat ötvöztük a TÁMOP pályázat során elsajátított kompetencia alapú nevelés pozitív elemeivel, beépítve azt valamennyi óvodai csoportunk nevelő-fejlesztő munkájába. Nevelési programunk, a kompetencia alapú nevelés, a hagyományőrzés, és a Zöld óvoda bőséges teret ad arra, hogy a gyerekeknek az érdeklődését, kíváncsiságát kielégítsük. Sajnos a helyi nevelési programban szereplő, a pedagógusoktól elvárható módszertani nyitottságnak jelentős akadályát képezik a rendkívül magas csoportlétszámok, pedig nagy szükség van a gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztésére, a lemaradók felzárkóztatására és a tehetséges gyerekek felkarolására. A nevelési programunkba épített néptánc foglalkozás nagy elismertséget és elégedettséget hozott azon pedagógusok és azon szülők körében, akik tisztában vannak a néptánc komple fejlesztő jellegével (zene, mozgás, hagyományápolás és valamennyi pszichikus funkció területén) Zöld óvoda Nevelési programunk szellemiségét áthatja a környezettudatos szemléletmód megalapozására való törekvés. Ennek eredményeként a nevelési évben óvodánk pályázat útján 3 évre elnyerte a Zöld óvoda címet, melynek folyamatos megtartása érdekében új kötelezettségek hárulnak ránk. A többletfeladatokat minden pedagógusunk tudatosan vállalja, mivel tudjuk, hogy a lakókörnyezetünkben található természeti kincsek megbecsülése, óvása természetes része kell, hogy legyen életünknek, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő felnőttei, akiknek hozzáállása, életvitele a záloga annak, hogy megőrizhessük értékeinket. (A Zöld óvoda kritériumrendszere, melynek a cím megtartása érdekében 80 %-ban meg kell felelnie óvodánknak a 6. sz. mellékletben olvasható) A nevelési évben az óvoda minden csoportjának életében középpontba került a környezettudatos gondolkodás, magatartás fejlesztése mind a gyerekek életének megszervezésében, mind a szülők gondolkodásának formálásában, mind önmagunk hozzáállásában. Ez annak köszönhető, hogy mindenkiben kialakult az az érzés, hogy a jövő szempontjából, az élhető külső-belső környezet iránti igényt és tenni akarást ebben az életkorban lehet és kell igazán megalapozni. Sokat léptünk előre, pl. a legtöbb csoportban működnek újrahasznosítási programok (hulladékból játék), külön gyűjtik legalább a papír hulladékot, gyűjtik a műanyag kupakokat, egyik óvodánkban elemgyűjtő is kihelyezésre került. Azonban a konkrét tevékenységek terén még elején járunk az útnak, sok mindenre kell alaposabban figyelniük a pedagógusoknak a valódi Zöld óvoda megteremtése érdekében. 3

4 (pl. energiákkal való figyelmesebb takarékoskodás; tudatosabb vásárlások a csoportokban; esővíz gyűjtők, kutak alkalmazás a locsolásban stb.) 1.3 Humánerőforrás A fenntartó az alapító okiratban meghatározott feladatellátáshoz szükséges kötelező személyi erőforrásokat a nevelési évben is biztosította. Valamennyi dolgozónkról elmondható, hogy a gyermekekért végzett közös munkában aktív, munkakörüknek megfelelő, segítőkész szerepet vállalnak, és hozzájárulnak óvodai nevelésünk eredményességéhez. Ezúton is köszönöm valamennyi kollégám sok nehézséget takaró munkáját Pedagógusok Intézményünk a nevelési évben 11 óvodai csoporttal működött (tíz 30 fős csoport és egy 20 fős szükségcsoport). A személyi feltételek minden tekintetben megfeleltek a törvényi előírásoknak a nevelési program minőségi megvalósításához. A nevelési évet 18 régi, 3 új óvodapedagógussal indítottuk. Sajnos az új kollégák közül egy pedagógusnak nem sikerült azonosulnia helyi nevelési programunk gondolatrendszerével, sem megfelelni a magas szakmai elvárásoknak, ezért határozott idejű munkaviszonya két hónapon belül megszűnt, így év közben kényszerültünk személyi változtatásra. Ezt követően a többi kollégának sikerült gyorsan és zökkenőmentesen beilleszkedni az óvodai közösségbe, valamint azonosulnia új helyi nevelési programunkkal. A második félévben egy kolléganőnk távozott a nevelőtestületből lakhelyváltozás miatt. Az ő pótlása nagyon nehézkesnek bizonyult a 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletben előírt engedélyeztetési eljárás hosszadalmassága miatt, így egy csoportunkban több hónapon keresztül egyedül kellett helytállnia óvodapedagógusunknak. A nevelőtestületet a nevelési évben 1 fő szakirányú végzettségű, szakvizsgázott vezető óvodapedagógus, 19 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus (akik közül 7 szakvizsgával is rendelkezik), 1 fő szakirányú főiskolai hallgató, 2 fő szakirányú szakközépiskolai végzettségű óvodapedagógus és 1 fő főállású gyógypedagógus alkotta. Az óvodapedagógusok szakmai feladatai rendkívül kompleek. Alapvető feladatuk a rá bízott gyermekek nevelése, testi épségének megóvása, erkölcsi védelme és a gyermekek személyiségének sokrétű fejlesztése, képességeiknek kibontakoztatása. Az óvodai élet tevékenységi formáit (játék, mese, vers, ének-zene, képalkotás, kézimunka, környezet tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok szerzése), naponta változatosan és színesen alkalmazzák, segítik a gyermekek tanulási tevékenységét. Irányítják, megfigyelik, elemzik és értékelik a gyermekek tevékenységét, a gyermeki személyiség fejlődési vonalát. Mindezek mellett elvégzik az egyre növekvő adminisztrációs kötelezettségeket is. Kötelező óraszámukon (32 óra/hét) felül szülői értekezleteket szerveznek, fogadóórákat tartanak, munkaközösségi összejöveteleken vesznek részt, részt vállalnak pályázatírásban, különböző rendezvények, óvodai ünnepélyek megszervezésében, községi ünnepségeken való fellépéseken, valamint a gyermekvédelmi munkában. Ezen feladatok összessége az óvodapedagógusok tekintetében rendszerint meghaladja a heti 40 órát. Intézményünkben a korábbi évekhez képest nagy hiányt pótol a már négy éve tevékenykedő gyógypedagógus munkája, mivel gyakori a pszichés zavarral, magatartási, beilleszkedési problémával, mozgásszervi zavarral, valamint a megismerő funkciók rendellenességével 4

5 küzdő gyermek. Rendszeres fejlesztésre a nevelési évben óvodásaink 18 %-a szorult (57 gyerek). Fejlesztő gyógypedagógusunk alkalmazza a pedagógiai körökben méltán elismert DIFER (Diagnosztikai Fejlődésvizsgáló Rendszer) mérési módszert. A rendszer célja és funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést, illetve feltárja az esetlegesen várható nehézségeket. Megbízható iskolakezdési szűrést tesz lehetővé. A DIFER mérést a nevelési évben az óvodások 33 %-ánál (105 gyermeknél) végezte el a fejlesztő gyógypedagógus, elsősorban a tanköteles korú gyermekek körében, részben pedig a középső csoportos gyerekek körében. A gyógypedagógus által végzett szűrővizsgálatok pontos képet adnak a gyermekek képességstruktúrájáról, határozott visszajelzést jelentenek a csoportos óvodapedagógusoknak egy-egy adott gyerek képességbeli elmaradásának jelenlétéről, ill. esetleges rejtett mivoltáról. A logopédiai státusz a 2009/2010. nevelési évtől kezdődően megszűnt, de az alapellátás feladatai közé tartozó logopédiai feladatokat a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola Pedagógiai Szakszolgálatának utazó gyógypedagógusai látják el a fenntartó támogatásával. A szakszolgálat logopédusa a nevelési évben 21 kötelező óraszámban valamint heti 4 túlórában 61 logopédiai fejlesztésre szoruló gyermeket látott el (19 %). A beszédhibával, beszédindítási és beszédértési nehézséggel küszködő gyermekek fejlesztése mellett dysleia szűrést és prevenciót is végzett. A fentieken kívül 2 logopédus az SNI gyermekek szakértői előírás alapján történő fejlesztését külön megbízás keretein belül látták el Intézményünkben humánerőforrása terén különösen az egyedülálló, saját lakással nem rendelkező kollégák egzisztenciális terhei, a Budapestről kijáró dolgozók nehézségei (albérleti díjak, közlekedési nehézségek), valamint valamennyi óvodapedagógusra vonatkozóan a magas gyermeklétszámból adódó munkahelyi stressz jelentik a legnagyobb problémát. A felsorolt nehézségek miatt már a nevelési évben nagy gondot okozott a megüresedett álláshelyek feltöltése az általunk elvárt, megfelelő kvalitású szakemberekkel. Nagykovácsi periférikus helyzete folytán (Budapesttől való távolsága, albérleti díjak volumene, magas csoportlétszámok) kevésbé preferált a munkát kereső óvodapedagógusok körében. A magasan kvalifikált, több éves szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusok inkább választják a budapesti intézményeket (akik szintén óvodapedagógus hiánnyal küzdenek), mint a plusz terhekkel járó nagykovácsi munkalehetőséget Hallgatói képzések, szakmai látogatások A Kispatak Óvoda szakmai körökben elismert színvonalának és szakvizsgázott óvodapedagógusainak köszönhetően évről évre egyre több főiskolai hallgató tölti intézményünkben kötelező gyakorlatát változó (1-8 hét) időtartamban. A nevelési évben 6 fő főiskolai hallgató gyakorlati képzésében vett részt intézményünk, közülük 1 fő gyakorlati államvizsgáját is nálunk teljesítette. A Kaszáló utcai óvoda megnyitásával a XXI. századi nevelésnek megfelelő tárgyi környezetet tudunk biztosítani óvodásaink számára. A környezetei adottságokból, a pedagógiai munka színvonalából és az új épület adta előnyökből eredően több budapesti és Pest környéki óvoda, valamint külföldi intézmények dolgozói is érdeklődnek mind nevelési programunkból 5

6 eredő tevékenységeink, mind pedig az új épület adta előnyök iránt (pl. Mézeskalács Óvoda, Perbál; Kínai óvodapedagógus csoport) A humánerőforrás fejlesztése intézményünkben Pedagógusaink szakmai tudásának fejlesztését a 277/1997. Kormányrendelet alapján garantálnia kell intézményünknek. A évi költségvetési törvény biztosított pedagógus továbbképzésre és szakvizsgára támogatási összeget. Így a nevelési évben akkreditált továbbképzés elvégzésére 4 óvodapedagógusnak volt lehetősége, mely 80%-ban intézményi, 20%-ban dolgozói finanszírozású volt: Vizuális nyári egyetem (1 fő, 60 óra) Kokas Klára módszer elsajátítása (1 fő, 60 óra) Drámapedagógia (1 fő, 30 óra) Intézményi teljesítményértékelés (1 fő, 30 óra) Mozgásprogram gyógypedagógusoknak (1 fő, 30 óra) Belső képzéseinket az új helyi nevelési program és a kompetencia alapú nevelés szolgálatába állítva, illetve a munkaközösségek témaköreihez kapcsolódóan szerveztük A fentieken kívül az óvoda vezetőségének egyes tagjai szükség szerinti gyakorisággal vettek részt munkaközösségi, jogi, szakmai előadásokon és konferenciákon. Fejlesztési javaslatok: Az új dolgozók felvételi eljárásrendjének megfelelően - intézményünk priorizált céljainak és feladatainak figyelembevételével - megfelelő humán erőforrás biztosítása. Óvodapedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, továbbképzések, szakvizsgák intézményi támogatása normatív és költségvetési keretből, a pedagógusok szakmai tudásának megújítása érdekében. Humánerőforrás-koncepció kidolgozása, ahol megfogalmazzuk fejlesztési elképzeléseinket egy hosszútávon is sikeres nevelési-oktatási intézmény működéséhez Dajkák, technikai dolgozók A nevelőmunka nem nélkülözheti a dajkák aktív segítségét. Nevelőmunkánkat az elmúlt nevelési évben 11 fő dajka segítette (az LXXIX. Közoktatási törvény 1. sz. melléklete szerint meghatározott minimális létszámban: csoportonként 1 fő). Dajkáink valamennyien középfokú végzettségűek és 4 fő rendelkezik szakirányú dajkai képesítéssel. Ebből 2 fő a nevelési évben szerezte meg dajkai képesítését saját idejükben, intézményi költségvetési keretből. A dajkák mindannyian tevékeny partnerek a nevelőmunkában, elmaradhatatlan résztvevői a csoportok napi életének, a különböző programoknak (ünnepi készülődés, kirándulás stb.) 6

7 A takarítói státuszok létrehozásával a dajkák nagyobb intenzitással és hatékonyabban tudnak részt vállalni a nevelő-oktató munkában. Köszönet illeti ennek felismeréséért a tisztelt Képviselő-testületet. A takarítói státuszban lévő dolgozók július 1-től a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-hez kerültek, de az intézmény nagy részének takarítási feladatait továbbra is ők látják el. Ételszállító-karbantartó és fűtő-kertész-karbantartó kollégáinkra is mind több feladat hárul a növekvő létszám, valamint az elöregedő, szaporodó karbantartást igénylő tárgyi eszközök, berendezések miatt. Előfordul, hogy munkájukat rugalmasan kezelt munkaidőben kénytelenek ellátni a gyermekek megszokott, illetve egészséges életvitelének zavartalansága érdekében. A fenti dolgozók július 1-től szintén a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft.-hez kerültek, de az intézményben eddigi feladataikat továbbra is ellátják. Az óvodatitkár a munkája során adódó komple feladatokat minden esetben gyermekközpontú szemlélettel, jó kommunikációs készséggel, megfelelő szervezési, protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi. Jól együttműködik mind a vezetőkkel, mind a kollégákkal, mind pedig a szülőkkel. Egyre növekvő mennyiségű munkája nélkülözhetetlen a mindennapi gördülékeny ügyvitel érdekében. (példakánt: az iktatott levelezés száma több mint 1000 db/év) Az óvoda növekedése után a bővülő adminisztratív munkát, valamint az étkezési térítési díjak egy részének (Dózsa Gy. u és Száva u. óvodák) beszedését a Dózsa Gy. utcában egy félállású ügyviteli alkalmazott is segíti. Fejlesztési javaslatok: Dajkai képzések intézményi támogatása költségvetési keretből, hogy szakképzett munkaerőként segíthessék színvonalas nevelőmunkánkat Konyhai dolgozók A Kispatak Óvoda által működtetett önálló főzőkonyha személyzetének létszáma megfelelő az ÁNTSZ által engedélyezett kapacitás ellátásához (1 fő szakács, 5 fő konyhai kisegítő, 1 fő tálalókonyhán konyhai kisegítő). Az ÁNTSZ május 6-án kiadott működési engedélye alapján a főzőkonyha 450 adag főzési kapacitással rendelkezik. A főzőkonyha kihasználtsága és az étkező óvodások kedvezményeik alapján való megoszlása a 3-4. sz. mellékletekben olvasható. Az eredményes konyhai munka az élelmezésvezető jól szervezett, precíz munkájának is köszönhető. Minden esetben betartatja az ételféleségek minőségére és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírásokat. Pontosan és megbízhatóan szedi be a szülőktől a térítési díjakat (Kaszáló u.), vezeti az étkezők nyilvántartását, dietetikusi végzettségének megfelelő színvonalon és az új étkeztetésre kiadott iránymutatók alapján tervezi az ételkínálatot. A nevelési évben több szakmai ellenőrzés (ÁNTSZ, szociális szakértő) is történt a főzőkonyhát illetően, melyek mindegyike megfelelőnek találta a HACCP előírásai szerinti munkavégzést és annak dokumentációját. 7

8 1.4 Tárgyi és eszközellátottság Intézményünk székhely óvodája (Kaszáló u ) messzemenőkig rendelkezik a korunkban elvárható, korszerű tárgyi feltételekkel, felszerelésekkel, kivéve az udvari árnyékolást, és az ablakok nyithatóságát. Az új épület jelentős belmagassága akusztikai problémákat is okoz. A 11 csoport játékeszközei változó mennyiségi és minőségi mutatókkal rendelkeznek (különböző időpontokban indított csoportok miatt). A székhely óvodában a felvett hibajegyzék alapján a szükséges javítási munkálatokat nem történtek meg, de remélhetőleg a nevelési év első felében megvalósulnak. A három épület udvari játékainak felülvizsgálata és javítása sem történt meg nyarán, ennek pótlására sürgősen szükség lenne (NATÜ). A régi épületek tároló kapacitása igen csekély, ami sok problémát okozott ebben a nevelési évben is a működés során (pl. tűzoltói előírások betarthatatlansága). A nyár folyamán óvodaépületeinkben az alábbi munkálatok készültek el: A konyhai szakfeladaton: - a főzőkonyha kötelező tisztasági festése; - konyhai eszközök karbantartási munkái és fogyóeszközök cseréje folyamatosan történt szükség szerint. A Dózsa Gy. utcai óvodában: - ereszalja javítások; - udvari vízelvezető rács elhelyezése; - tetőjavítás; - gyerek Wc-ket elválasztó falak felújítása; - részleges füvesítés a nagy igénybevételnek kitett területeken; A Száva utcai óvodában az alábbi munkálatok készültek el: - fedett terasz burkolatcsere; - gyerekzuhanyozó beépítése; - gyerek Wc-ket elválasztó falak felújítása; - kazánház szellőzés kiépítése; - kazánház padlózatának részleges javítása - víztakarékos szűrők felszerelése. Kisebb bútorok, elhasználódott tetíliák, konyhai készletek, edények folyamatos cseréje, pótlása. Apróbb karbantartási munkák folyamatosan megvalósultak: rosszul működő csap, szifon, WC-csap javítása, válaszfalak cseréje, csatornatisztítás stb. A fejlesztési javaslat: Árnyékoló felületek kialakítása a Kaszáló u. óvoda udvarán Akusztikai vizsgálat elvégeztetése, ennek függvényében a terek leárnyékolása Ablakok nyithatóságának megoldása Tároló faházak, illetve helyiségek kivitelezése a Dózsa Gy. utcai és Száva utcai épületekben 8

9 1.5 Óvodai gyermeklétszám alakulása, statisztikai adatok A nevelési évben a fenntartó saját hatáskörben szabhatta meg a csoportlétszámokat. Így a csoportok általuk engedélyezett létszáma az alábbiak szerint alakult: 1. csoport (kis) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 2. csoport (nagy) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 3. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 4. csoport (nagy) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 5. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 6. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 7. csoport (osztatlan) 20 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 8. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 9. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 10. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) 11. csoport (osztatlan) 30 fő (2 óvodapedagógus, 1 dajka) A nevelési évben az engedélyezett férőhelyek száma 320 fő volt, mely megegyezik az érvényben lévő alapító okiratban szereplő maimális férőhelyek számával. Az óvodai ellátást 2012 májusáig valóban igénybe vevő gyermekek száma 321 gyermek (a nevelési év második felében érkezett egy 5 éves kort betöltött gyermek, akinek felvétele kötelező volt), így az intézmény férőhely-kihasználtsága a fenntartó engedélye és az érvényben lévő alapító okirat adatai alapján 100 %-os volt. (Az óvoda valós férőhelyszáma az érvényben lévő jogszabályok alapján 250 fő. Ennek alapján a nevelési évben a tényleges férőhelyszám kihasználtság: 128 %) Az óvodaköteles korú gyermekek körében igazolatlan hiányzás nem volt Beiskolázási mutatók A nevelési évben 96 fő nagycsoportos gyermek járt óvodánkba szeptemberében 79 kezdhette meg tanulmányait általános iskolában, ami az összes nagycsoportos 82 %-a. 17 nagycsoportos korú gyermek további egy év óvodai ellátásban részesül a nevelési tanácsadó, szakértői bizottság javaslata, illetve szülői kérés alapján. A gyermekek iskolaválasztását a Nagykovácsi Általános Iskolával együttműködve segítettük az alábbi módokon: A leendő első osztályos pedagógusok látogatást tettek a nagycsoportos óvodások körében Óvodásaink iskolai óralátogatásokon vettek részt Az iskolában Iskolakóstolgató c. programokon a szülők, gyermekek együtt ismerkedhettek meg az iskola légkörével és tevékenykedhettek színes programok keretében. Az iskolában összevont tájékoztató szülőértekezletet tartottak a tanköteles korú gyermekek szülei számára, ahol bemutatkozhattak a Nagykovácsi Általános Iskola leendő első osztályos pedagógusai. 9

10 A fenti közös tevékenységek eredményeként a szeptemberében induló tanévben az iskolába menő nagycsoportos korú óvodások közel 75 %-a a Nagykovácsi Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait Óvodáztatási mutatók 2012 tavaszán a nevelési évre 183 új gyermek jelentkezett óvodánkba. Közülük 4 gyermek nagykovácsi lakcímkártya hiányában, 95 gyermek pedig helyhiány miatt került elutasításra. A fellebbezési eljárás során és az időközben visszamondott férőhelyekre a fellebbezők közül még 13 gyermek kerülhetett felvételre. (2012. október 1. állapot) A nevelési évre beiratkozott és felvett gyermekek száma összesen: 320 fő. Fejlesztési javaslatok Kaszáló és Dózsa Gy. u. épületek csoportszobákkal, ill. kötelező eszközhelyiségekkel való bővítése Gyermekbalesetek A nevelési év során két komolyabb és egy könnyebb sérüléssel járó gyermekbaleset történt, három különböző épületünkben. Két esés miatti kartörés és egy ugrás során történt állsérülés. Mindhárom esetben felvettük a baleseti jegyzőkönyvet a tanügyi nyilvántartó internetes felületén, valamint eljuttattuk a szülőknek is. A hasonló balesetek elkerülése érdekében ismételten és folyamatosan kioktatják a pedagógusok a gyerekeket, hogyan kerülhetők el a balesetek. Kisebb, horzsolással járó balesetek túlnyomórészt az udvari játéktevékenység során történtek, ez esetben az okok a figyelmetlenség és a szabályok megszegésén túl az udvar nem minden tekintetben megfelelő állapotára is visszavezethetők (egyenetlen talaj, csúszós teraszfelület, stb.) A fejlesztési javaslat: Hinták körül korlát építése a váratlan megközelítések elkerülése érdekében. Fokozott figyelem az udvar füves területeinek védelmére és a kerti növények, fák, bokrok folyamatos ápolására (a gyerekek bevonásával). 10

11 1.6 Gyermekvédelmi munka Óvodánk gyermekvédelmi felelőse a nevelési év kezdetére elkészítette intézményünk gyermekvédelmi munkatervét. A gyermekcsoportonkénti felmérés alapját a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek felkutatása jelentette. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy községünkben a veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekek száma alacsony. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 23 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermek nincs óvodánkban. Amennyiben szükségét láttuk, az óvodapedagógusok észrevételei, megfigyelései, javaslatai alapján tettük meg a szükségszerű lépéseket a gyermekvédelmi jelzőrendszer felé. Kirívó esetben felkerestük a családokat, valamint fogadóórák keretében igyekeztünk megtalálni a leghatékonyabb, és minden érintettnek legmegfelelőbb megoldásokat. Bizonyos esetekben az Önkormányzat Szociális Osztályára irányítottuk a szülőket, ahol nevelési segélyt, illetve étkezési kedvezményt kaphattak. A nevelési évben nem volt szükség súlyos eset miatti beavatkozására 1.7 Óvodai szakmai csoportok, munkaközösségek Nevelőtestületünk évek óta tartó pozitív szemléletváltása szakmai munkánkat is nagyban befolyásolta. A munkaközösségek egyre nagyobb jelentőséget kapnak szakmai munkánkban. A nevelési évben valamennyi pedagógusunk tagja volt valamely szakmai munkaközösségnek. Ebben a nevelési évben a korábbiakhoz hasonlóan 4 munkaközösség működött, részben új tartalmakkal. Vizuális nevelés munkaközösség; Kompetencia alapú nevelés fenntartása, Zöld óvoda munkaközösség; Hagyományőrző munkaközösség; Bábjáték az óvodában munkaközösség. A fenti szakmai csoportok az elkészített munkaközösségi munkaterv alapján tevékenykedve segítették az intézményben folyó nevelőmunkát módszertani kérdésekben, a napi gyakorlati problémák megoldásában, innovatív, óvodai szintű programok megvalósításában. A munkaközösség-vezetők a nevelési év végén programjukról írásos elemzés-értékelés formájában adtak számot. A fejlesztési javaslat: A munkaközösségek részbeni átszervezése annak érdekében, hogy újabb területeken növelhessük a pedagógusok szakmai kompetenciáját. 11

12 1.8 Minőségfejlesztési munka Az Intézményi Minőségirányítási Program céljainak hatékony intézményi megvalósulását segíti az óvodánkban működő Minőségi Kör. Tagjai magasan kvalifikált, szakvizsgázott, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró óvodapedagógusok, akik mérési-értékelési területen szerzett tudásukat, tapasztalataikat adják a sokrétű, nagyobb volumenű, átfogó intézményi mérésekhez Pedagógusok teljesítményértékelése Törvényi előírások alapján a nevelési évtől minden nevelési-oktatási intézményben kötelező volt bevezetni a pedagógusok teljesítményértékelését. A teljesítményértékelés célja, hogy a pedagógusok és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményét egységes kritériumok szerint lehessen megítélni, ezáltal a munkáltatói döntések megalapozottak, adatokon nyugvóak legyenek, valamint a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányait ki lehessen jelölni, az egyéni teljesítményeket nyomon lehessen követni. A teljesítményértékelés eredményeinek grafikonjai a mellékletben megtalálhatók (1-2. sz. mellékletek) A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak teljesítményértékelése A nevelési évben először került sor a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak teljesítményértékelésére, eleget téve ezzel az évi XXXIII. közalkalmazotti jogállásról szóló törvény kötelező minősítésre vonatkozó paragrafusainak. Az eredmények a 7. sz. mellékletben grafikonon kerültek megjelenítésre A vezetői ellenőrzések tapasztalatai Ellenőrzött terület Tanügyigazgatás Törzskönyv Statisztikák Csoportnaplók Felvételi és mulasztási napló Továbbképzési terv Szabályozó dokumentumok HOP MIP SZMSZ és mellékletei Házirend Munkavédelmi Szabályzat Tűzvédelmi szabályzat HACCP Eszköz - felszerelés Kötelező eszköz és felszerelés Leltározás, selejtezés Értékelés eredménye (megfelelősége) Teljes mértékben Részben Nem 12

13 Fizikai környezet Bejárás, munkavédelmi szemle Biztonságos környezet megteremtése Személyi Munkaügyi dokumentumok, személyi anyagok Munkaköri leírások Teljesítményértékelés Alapszolgáltatások Szülői igényekre alapozott külső szolgáltatások A szervezet működése: Gazdálkodás Alkalmazottak munkája Belső partnerek kapcsolatai Külső kapcsolatok A fejlesztési javaslat: Balesetmentes környezet folyamatos ellenőrzése, hibák kiküszöbölése Munkaköri leírások felülvizsgálata, korszerűsítése A továbbképzések előre nem tervezhetőségének lehetőség szerinti kiküszöbölése Külső-belső kapcsolatok erősítése Alkalmazottak munkájának gyakoribb ellenőrzése a vezetőség valamennyi tagjának bevonásával. 1.9 A nevelési év főbb rendezvényei, eseményei Az óvodában ünnepelt jeles napok, események a munkatervben tervezettek szerint kerültek megrendezésre. (Pl. Mihály nap, Márton nap, András nap, karácsony, farsang, március 15. anyák napja, Pünkösd stb.) Októberben almaszüreten vett részt az óvodás csoportok nagy része. A szülői házzal összefogva került sor hétvégi családi kirándulások szervezésére, de több csoport ellátogatott múzeumokba és kiállításokra is. Az óvodások valódi színházi élményekhez jutottak a színházlátogatások során. Rendszeresen sor került szülői kezdeményezésre és finanszírozással vendégművészek fogadására, bábelőadások megtekintésére (Pl. Fabatka bábszínház, Domonkos Béla bábművész, Bőröndszínház) Több csoport tett látogatást a Piliscsévi Játszóparkban Több csoport utazott gyermekvasúttal Voltak csoportok, amelyek a veresegyházi medve menhelyen tettek látogatást Egy csoport rendszeresen látogatta a nagykovácsi Lovas tanyát, ismerkedett a lovak gondozásával és a lovaglás alapjaival 13

14 Teljes egészében alapítványi finanszírozásból az óvoda valamennyi gyermeke kivéve az éppen beszoktatás időszakát élő gyermekeket októberben állatkerti látogatáson vett részt, illetve a Budakeszi Vadasparkba látogatott. Részben alapítványi finanszírozásból a nagycsoportos korú gyermekek ellátogattak a Tropicariumba. Ősszel került megrendezésre az óvoda néhány csoportjának Foci-derby rendezvénye, futballmérkőzésekkel és bográcsozással. Egyéb munkaterven kívüli programok pl. óvodaváró játszónap, Faparipa találkozó, családi mozi délután, apák napi játszódélután, nyitott kézműves műhely, Mackó nap, családi festőnap stb. Mindezeken túl az évszakokhoz és projektekhez kötött sétákat és kirándulásokat szerveztünk a szülők bevonásával. Kizárólag felnőtt programként került megrendezésre a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány Jótékonysági Estje immáron a székhely óvoda épületében Külön szolgáltatások biztosítása Elsősorban a szülők igényeire alapozva engedtünk intézményünkbe szabadidős fejlesztő foglalkozásokat a gyermekek számára. Ezek nem óvodai szolgáltatások, hanem külső egyesület vagy személy által szervezett szolgáltatások. A külön foglalkozásokon összesen az év során kb. 180 gyermek vett részt. Katolikus- és református hittan (térítésmentes) Játékos angol nyelvű foglalkozás (Kelenföldi Rita - szülői finanszírozás) Focisuli (II. ker. UFC - szülői finanszírozás) Síoktatás (Üsztöke Lél - szülői finanszírozás külső helyszínen) Ovis torna (Jobbágy Emese - szülői finanszírozás) Úszás (szülői szervezés és szülői finanszírozás külső helyszínen) Zeneovi (NAMI - szülői finanszírozás) Óvodás balett (NAMI - szülői finanszírozás) Isadora balett (Szabadi Edit - szülői finanszírozás) Néptánc (Vekerdi Mónika Programunk szerint Az óvodai életszervezés legfontosabb feladata a szabad játék feltételeinek megteremtése. (Helyi nevelési program 44. old.) A szülői nyomásra történő külön foglalkozások kínálatbővülése azt mutatja, hogy szemléletformálásunk a szülők irányába nem kellően sikeres. Óvodánk délutáni hangulata sokkal inkább hasonlít egy programokkal bombázó fejlesztő játszóházhoz, mint egy nyugodt játékéletet preferáló gyermekintézmény világához. A foglalkozások szervezése (gyerekek kísérése, visszatérésük, esetleges öltözésük nyomon követése) folyamatos problémaforrás volt a pedagógusok és a foglalkozásvezetők között. A szülők többségének felfogása szerint az óvoda kötelessége intézni, minden fizetős külön órával kapcsolatos teendőt, s ez szöges ellentétben áll a mi elgondolásunkkal. ( Az óvoda nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, melynek alapja a nevelés. Hoffman Rózsa) A gyerekek közül sokan járnak heti/napi több külön foglalkozásra is, ami álláspontunk szerint nem eredményezi gyermeki személyiségük optimális fejlődését, megfosztja őket legalapvetőbb tevékenységükben való elmélyülés lehetőségétől, a szabad játék valódi örömétől. 14

15 Fejlesztési javaslat: Szülői körben tudatosítani az óvodás korú gyermekek számára a szabad játék és a pihenés (alvás) fontosságát, valamint megelőzni a gyermekek túlzottan nagyszámú különórával való leterheltségét és csökkenteni a külön órák miatti óvodában tartózkodás 10 órát is meghaladó hosszúságát Közéleti szereplés Óvodásaink a nevelési évben ismét több alkalommal részt vettek a községi, illetve iskolai rendezvényeken. Szeptemberben a Nagykovácsi Általános Iskola tanévnyitóját szép szavalatokkal színesítették az óvodánkból elballagó nagycsoportos gyermekek. Októberben gyermekeink egy maroknyi csapata az Idősek Világnapján derítette mosolyra községünk szép korú ünnepeltjeit (Mókus csoport). Tavaszelőn a Dózsa Gy. utcai nagycsoportosok (Zsebi-baba csoport) színvonalas, kedves műsort adtak a község március 15-i ünnepségén. A tanév végén az óvodás néptáncosok a Nagykovácsi Művészeti Iskola gálájának voltak lelkes résztvevői. Az óvodapedagógusok és az ő munkájukat segítő dajkák tudatos, igényes, jól szervezett tevékenysége teszi lehetővé a színes, változatos programokkal fellépő gyermekcsoportok nívós szereplését. 15

16 2 Összegzés A nevelési év erősség alapú eredményei: Munkatervi feladataink eredményes megvalósítása Szakmai munkánk külső szakértők és szakmai körök általi elismertsége Óvodai férőhelyek maimális kihasználtsága Megfelelő beiskolázási mutatók elérése Zöld óvoda cím megtartása Az integrációból adódó feladataink ellátása A kompetencia alapú nevelés folyamatos biztosítása A TÁMOP pályázat vállalásainak fenntartása Szakmai csoportok hatékony, eredményes működése Pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak teljesítményértékelésének megvalósítása A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány eredményes működtetése, támogatásának hatékony felhasználása Köszönet illeti a beszámoló összeállításában nyújtott aktív segítségért Szabó Orsolya általános vezető-helyettest, Karczewicz Ágnes, Kovács Judit és Mautner-Juhász Orsolya óvodapedagógusokat. A fentieken kívül köszönöm valamennyi munkatársamnak a nevelési évben nyújtott színvonalas munkáját, valamint szóban, illetve írásban megfogalmazott gondolatait és a jövőre vonatkozó, előremutató fejlesztési javaslatait. A beszámolóhoz az alábbi mellékletek kerültek csatolásra: 1. sz. melléklet: A pedagógusok teljesítményértékelés grafikonja 2. sz. melléklet: Vezetői kompetenciák értékelése 3. sz. melléklet: A Kispatak Óvoda főzőkonyhájának kihasználtsága 4. sz. melléklet: Étkező óvodások megoszlása kedvezményeik alapján 5. sz. melléklet: A Kispatak Óvoda felvett és elutasított gyermekeinek létszámváltozása között 6. sz. melléklet: Zöld óvoda kritériumrendszere 7. sz. melléklet: A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak teljesítményértékelésének grafikonjai Nagykovácsi, október 1. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezető 16

17 MELLÉKLETEK 17

18 1 sz. melléklet PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE (9 FŐ) PED9 PED8 PED7 PED6 PED5 TELJESÍTMÉNY PED4 PED3 PED2 PED Kiváló ( %): 8 fő Jó (60 79 %): 1 fő Gyenge (30 59 %): 0 fő Nem felelt meg (0 29 %): 0 fő 18

19 2. sz. melléklet VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE

20 3. sz. melléklet A Kispatak Óvoda főzőkonyhájának kihasználtsága NEVELÉSI ÉV KISPATAK ÓVODA (gy+dolg.) SZOC. ÉTKEZŐ (felnőtt) KÜLSŐ ÉTKEZŐ (felnőtt) ÖSSZ. ÉTKEZŐ (gy+d+f) ENGEDÉLY. KAPACITÁS KIHASZ- NÁLTSÁG fő 18 fő fő 450 fő 120 % fő 24 fő fő 450 fő 88 % fő 11 fő 12 fő 384 fő 450 fő 85 % (A nevelési évben az étkezők számának csökkenése a Bükk utcai óvoda megszüntetése miatti férőhelyszám csökkenésből, illetve a dolgozó étkezők számának csökkenéséből ered.) 20

21 4. sz. melléklet Étkező óvodások megoszlása kedvezményeik alapján KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVEVŐ GYERMEKEK SZÁMA 100 % (ingyenes) 23 fő 50 % (nagycsaládos) 108 fő 50 % (tartósan beteg) 3 fő Önkormányzati támogatott 2 fő Teljes áron étkező 185 fő Összes étkező óvodás

22 5. sz. melléklet A Kispatak Óvoda felvett és elutasítot gyermekeinek létszámváltozása (minden év szept. 1. állapot) között Felvett gyermek Elutasított gyermek Felvett gyermek Elutasított gyermek

23 6. sz. melléklet ZÖLD ÓVODA Kritériumrendszer 1. Az óvoda szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget. 2. A helyzetelemzésben kitérnek a helyi, regionális környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek, a civil szerveződések, a társintézmények, a szülői közösség stb. helyi stratégiájára, terveire. Ezek lehetnek: a helyi környezetvédelmi program, az egészségkép vagy terv, az óvodával kapcsolatban álló iskola környezet-egészségvédelmi programja stb. amelyek mind a humán, mind az anyagi erőforrások biztosításában az óvoda segítségére vannak és gazdagítják tevékenységeit. Az egészségkép megfogalmazásában is szerepel a helyi környezet kiemelt szerepe. 3. A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.). 4. A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői. 5. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.) 6. A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenységközpontú módszerekkel zajlik, kiterjed a sajátos nevelési igényű, nemzetiségi és kisebbségi gyermekek nevelésére is. 7. Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda stb.) 8. A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatban, valamint a település szinterein. A zöld jeles napok (természet-ünnepek, egészségi jeles napok) kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok (pl. a vízparti településeken a víz világnapját, a hegységekben lévőknél a madarak és fák napját ünneplik elsősorban). 9. Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az 23

24 ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. 10. Az óvodapedagógusok hét évenkénti továbbképzésének részét képezi a környezettudatos neveléshez kapcsolódó területek. 11. Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jegyeit mutatja, a helyi sajátosságot is tükröző természetes anyagok felhasználása érvényesül. A gyerekek által használt eszközöket, játékokat körültekintően vásárolják meg, pl.: nincs mérgező festékkel bekenve, nem káros a környezetre. 12. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott kincsekkel. Növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben. 13. Az óvoda udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a zöldséges- és virágoskert, a gyógy-és fűszernövény rész, a sziklakert, a kerti tó stb. A gyermekek kertgondozáshoz használnak kerti szerszámokat. 14. Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának. Udvari árnyékolók és ivókút illetve ívási lehetőség biztosított. A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára. 15. A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát. WC öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz, a levegő illatosítására gyógynövények (nem használnak hajtógázos légillatosítókat). 16. Szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.). A hulladék nem szemét elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul. 17. Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.) 18. Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra (környezetbarát tisztítószereket használata), a tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik. 19. Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát szemléletre ható könyvek vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos településlakói /városlakói és fogyasztói szokásait. 20. Széles körű kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között. Ezzel biztosított a társadalmi hatás a minőségfejlesztés elvek alapján, vagyis partneri kapcsolat működik a környezet- és természetvédelem érdekében: az óvoda környezetében élőkkel szülőkkel, a lakossággal, (szülői értekezleti témák, fórumok szervezése, rendezvények: sportnapok, állatok gondozása, egészséges táplálkozás, növényápolás és védelem, kirándulások stb.), az óvodákkal, és más gondozási-, nevelési-, valamint nevelési-oktatási intézményekkel, a fenntartóval. 24

25 7. sz. melléklet PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ DOLGOZÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE DAJKAI MUNKA TELJESÍTMÉNYÉRÉKELÉSE 2012 DADUS5 DADUS4 DADUS3 Teljesítmény DADUS2 DADUS TAKARÍTÓK TEJLESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2010/2011. TANÉV SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2010/2011. TANÉV SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2010/2011. TANÉV SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL Tartalom: I. Általános értékelés II. Óvoda, bölcsőde intézményegység értékelése

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 Tárgy: Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra Hétszínvirág

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységének beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu. napirendi pont BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI KERETÉBEN VÉGZETT

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Az Újpetrei Óvoda Házirendje

Az Újpetrei Óvoda Házirendje Az Újpetrei Óvoda Házirendje A házirend érvényessége: 2013. szeptember. 30-tól módosításig A házirend jóváhagyásának fenntartói határozat száma: A házirendet készítette: Erdeiné Csütörtök Teodóra mb.óvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés 1. 1. Az oktatási intézmény tanulói összetételének, a

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Újbudai Tesz - Vesz Óvoda

Pedagógiai Program. Újbudai Tesz - Vesz Óvoda Pedagógiai Program Újbudai Tesz - Vesz Óvoda Az intézmény OM azonosítója: 034469 Intézményvezető: Gyurkó Zsuzsanna Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 54/2013. (VI.:26.)

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben