a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s"

Átírás

1 Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a k öltőve rs e ny e gye dül ál l ó h angul atát, rés ztve vőit, az irodalom k ortárs nagyjait. A Silve r H ote lbe n Praznovs zk y M ih ály irodalom történés z, a program s orozat m ode rátora a jubileum i k iadvány be m utatás ának e s téjén fe lidézte a k öltőve rs e ny m e gálm odóinak és néps ze rűs ítőine k e rőfe s zítés e it. Szabó György, Franco Cajani k öltőtárs ak k e zde m élétre h ozták a Salvatore Quas im odo nye zés ére Alapítványt, be n gyógyulás a e m lé- Quas im odo k ére h árs fát ülte te tt a Tago- m e lyne k k uratórium i e lnök e re s étányon, de ne m cs ak a M e ze y K atalin író, titk ára fa növe k s zik és h ajt új m e g Cs e rép Lás zló m űve lődés i új ágak at és te re bélye s e dik, os ztályve ze tő. Arnaldo D ana k öltés ze t s ze re te te is gyö- te M arianacci, a budape s ti k e re t e re s zte tt és h ozza O las z K ultúrintéze t igazgaös s ze a m a poétáit. K e llei tója, Ales s andro Q uas im ogyörgy író, újs ágíró a H árs do, a k öltő fia állandó a Tagore s étányon cím ű k ö- rés ztve vői és m otorjai a re nte tbe n e zt a fe jlődés t, k ibon- de zvényne k. A k öltés ze t je tak ozás t foglalja ös s ze a gyébe n k ötte te tt te s tvér- ére zzék a tanulók m aguk at az intézm énybe n. A 200 m illió forint cím ze tt állam i tám ogatás h oz a város k öze l 40 m illió forinttaljárult h ozzá a 700 négyze tm éte re s épületk ialak ítás áh oz. Bajnai Gordon önk orm ányzati és te rületfe jles ztés i m inis zte r k ös zöntőjébe n rám utatott: a fe lsőos ztályba lépés 2004-be n, D r. Bók a Is tván a tanév- be k öve tk e ze tt nyitó-épületavató ünne ps é- am ik or az EU tagjai lettünk, ge n k ie m e lte : a XXI. s zázad te h át az e urópai s zíntű k öre lvárás ainak m e gfe lelőe n k i- nye ze tbe n e urópai s zintű tualak ított épület e gy h os s zú dás t tartja fontos nak. M e g távú be fe k te tés, a jövőbe va- k e ll tanulni a gye rm e k e k ló be fe k te tés. Egy is k ola ne k, m ik ént k e ll ve rs e nyne m cs ak ablak ok ból és aj- h e lyze tbe n érvénye s ülni, és tók ból, h ane m e lsős orban ta- h ogyan k e ll s zolidáris nak nárok ból, s zülők ből, gye r- lenni a ne h e ze bb s ors ban lém e k e k bőlés áll te tte h oz- vők k e l. A k özok tatás ra a zá. Ezért volt fontos a s ok k orm ányzat pályázatok on s e gíts ég, ös s ze fogás. Lénye - k e re s ztül m inte gy 166 m ilge s, h ogy az is k olát m inde n- lió forintotk íván fordítani. k i m agáénak te k ints e, és jól (Folytatás a 3. oldalon) város i baráts ággal az Arpinoban m űk ödő M ais troanni Alapítvány rés zérőlis érk e zne k m űvés ze k, pártfogók Balatonfüre dre. Idén N. Gius e ppe Sm e rilli O düs s ze us z a s zélbe n cím ű M arianacci ve rs e i alapján k és zült fotók iállítás át e gye ne s e n Ciprus ról h ozta e l a K is faludy Galériába. M ario Z appa olas z fe s tőm űvés z k épe iből pe dig k iállítás nyílt a k e re k te m plom galériában. A jubileum i program ra je lent m e g az Európa a s zínpadon cím ű k öte t e lső rés ze : a 27 e urópai ors zág fiatals ze rzőine k e gyfe lvonás os -antológiája a Jók ai M úze um ban de bütált. A Blah a étte re m be n irodalm i m atinén A k ultúra fái Balatonfüre de n cím ű k öte te t M adarás z Im re irodalom történés z, Corrado Calabrio A s ze m h éjak alatt cím ű m űvét M e ze y K atalin m utatta be, m ajd az ide i díjazott k öltők olvas ták fe ldíjnye rte s m unk áik at. (Folytatás a 7. oldalon) A s ze rve zők a Balatonfüre di M űve lődés i k özpont, valam int a Balatonvin Borlovagre nd cs odálatos ős zidőbe n re nde zh e tték program jaik at. A program ok ból pe dig voltbőve n. D r. Bók a Is tván polgárm e s te r k ös zöntőjébe n utalt arra, h ogy a város az éve s re nde zvénye ine k s ok as ágávalm inde nt m e gte s z azért, h ogy m éltó legye n a m e gtis zte lő cím vis e lés ére. A program ok látogatotts ága igazolja, h ogy van léte, ak ár a bor és h al ünne péne k, a borh e te k ne k vagy a m os tani s züre ti fe s ztiválnak. A jubileum i ünne ps ég az Anna Grand H ote l dís zte rm ébe n folytatódott. A M agyarors zági Borre nde k O rs zágos Szöve ts ége e lnök nagym e s te re, dr. Te rts András e lis m e rés s e ls zólt a város bork ultúráért k ife jte tt te vék e nys égéről, am iért a s zöve ts ég legrangos abb k itünte tés éve l, a Pro Vino ére m m e ljutalm azta a város polgárm e s te rét. Az ünne pi alkalom ra je lent m e g dr. R ácz János m unk ás s ágak ént a Balatonfüre d a Szőlő és Bor Ne m ze tk özi Város a ( ) cím ű k önyv. A s ze rző be m utatja a történel m i Bal atonfüred Csopak borvidék e t, rés zlete s e n ír a m e gtis zte lő cím ért te tt m unk ás s ágról, annak ünne pélye s átvéte léről. Be m utatja a város e lm últ k ét évtize de s borás zati e s e m énye it, valam int a borlovagre nd és borvidék zás zlós borát, az olas zrizlinge t. D r. Cze ize l Endre e lőadás át nagy érde k lődés s e l fogadta a h allgatós ág. A Balatonfüre di Borok h ázán k ívülújabb leh e tős ég k ínálkozik jó borok k ós tolás ára, m égpe dig az ünne pélye s m e gnyitóvalavatott Vivam us vinoték ában. Ezúttal a k e re k te m plom ban, a s ze ntm is ét k öve tőe n te tte k e s k üt az új borlovaaz olas zrizling a Balagok : prof. dr. Cze ize lendre tonvin Borlovagre nd zás z- e gye te m i tanár, Gye tvai Z s olt ok l. építés zm érnök, lós bora. A valam ik ori dr. M ark ovs zk yné Sindler töm e gbor e gyre ink ább Ágne s igazgatónő, Nagy vis s zanye ri e gyénis égét. Sándor igazgató, dr. R ácz M a a k iváló olas zrizling- János nye lvés z és Varga Lás zló, a Sze re ncs e játék ge lne m a ne m ze tk özi Z rt. e lnök e. bordivatok után loh oa délután folyam án az e ddigi s züre ti fe s ztiválok legh anlunk fe les lege s e n, gulatos abb fe lvonulás át láth ane m fe lfe de zzük h atták az érde k lődők. A toborvidék ünk e t, annak vábbiak ban gazdag k ultúrm űs or te tte h angulatos s á a utánozh atatlan re nde zvényt. M e gtis zte lő érték e ive le gyütt. volt Balatonfüre d s zám ára, h ogy a te s tváros ok (O patija, A k önyv olvas m ányos, s zí- K ouvala) de legációi a füre ne s m e llék lete s ok -s ok él- di s züre ti fe s ztiválra időzím ényt nyújt m indazok nak, te tték látogatás uk at. ak ik valam ilye n m ódon k ö- A k étnapos program zárás atődne k a város h oz és annak k ént s zínpom pás tűzijáték ot bork ultúrájáh oz. láth atotta k itartó k özöns ég. A bor és e gés zs ég fők ént napjaink ban ak tuális a tém a.

2 s zom s zédos m e gye ipark am arája végzi ink ognitóban. A s zám os k ívánalom nak ne m k önnyű m e gfe lelni, de a Balaton régióban nagyon is ildom os. A te ríték től k e zdve a fe lszolgáló vis e lke dés éig, az éte lés italk üllea h árom Balaton-parti m étőlannak h őm érs ék letéig m e gye k e re s k e de lm i és ipar- m inde nt vizs gálnak, m ajd k am arái h at évve l e ze lőtt az e re dm ényt pontok ra váltúgy h atároztak, h ogy a turiz- ják. A m inős ítés t e lnye rők m us fe jles ztés éne k e lőm oz- ne m ülhe tne k babérjaik on, dítás a, a h agyom ányos m a- m e rt a vis s zatérő e llenőrzégyar ve ndéglátás pre s ztízs é- s e k s orán e l is ve s zíth e tik ne k növe lés e érde k ébe n e gy (volt rá példa s zinte m inde n védnök i re nds ze rt dolgoz- évbe n) a s zépe n cs illogó tábnak k i. A je lentk e zés önk én- la vis e lés éne k jogát. te s, a fe lülvizs gálatot a A k am arai védnök i tábla bir- tok lás a vis zont je lentős h as zonnal jár: e lis m e rt h azai és ne m ze tk özi ajánlólis ták ra k e rülne k fe l, így tovább bővülhe t a m e legk onyh ás étte rm e k és az utóbbi éve k be n fe lve tt cuk rás zdák ve ndégk öre. Eddig 77 ve ndéglátói e gys ég érde m e lte k i Som ogy, Ve s zprém és Z ala m e gyébe n a táblát. Idén újabb 17, a k öve te lm énye k ne k m e gfe lelő je lentk e ző volt tájék oztatta a s ajtó m unk atárs ait a Z ala m e gye i K e re s k e de lm i és Ipark am ara e lnök e, M azzag Fe re nc, a H e l ik on Kastél ym úzeum dís zte r- m ébe n tartott ünne pélye s átadás on. A h árom m e gye s aját védnök i tábláin k ívül a Balatoni Védnök i Táblát négye n ve h e tték át a Balaton Fe jles ztés i Tanács e lnök étől, dr. Such m ann Tam ás tólés az Ö nk orm ányzati és Te rületfe jles ztés i M inis ztérium m e gbízott s zak állam titk árától, dr. K ovács M ik lós tól. A év négy e lis m e rtje : a füre di H ote lsilve r R e s ort e gy-e gy étte rm e (a Portunus és a Suns e t), a s üm e gi Sze nt Lovagk irály étte re m és az ajk ai Club O ázis. Az Ö nk orm ányzati és Te rületfe jles ztés i M inis ztérium m al k ötött m e gállapodás érte lm ébe n 4,5 m illió forint m űk ödés i célú tám ogatás t k ap a s ze rve ze t tudtuk m e g Filep M ik lós e lnök től. A k is térs ég ve ze tője e lm ondta, h ogy a társ ulás a Balaton-fe lvidék i h áttérte lepülés e k e t turis ztik ai k e rék párúttal k ívánja ös s ze k ötni a Balatonnal. Az e nge délyh e z s zük s ége s ge odéziai m unk arés ze k e lkés zítés e érde k ébe n az e lm últ évbe n a Ve s zprém M e gye i Ö nk orm ányzattól k öze l 3 m illió forintos tám ogatás t k aptak. A m unk a te rve ze tt k ölts ége m unk áját továbbra is a balatonfüre di h ivatal k ilencve nnégy fős s ze m élyi állom ánya látja e l. K ife je ze tte n cs ak k is térs égi fe ladatot e gy be lső e llenőr, e gy pénzügyi és e gy építés z s zak e m be r vége z. R ajtuk k ívülrés zfe ladatot több m unk atárs is e llát k apcs olt m unk ak örbe n. A fe lvállalt fe ladatok e llátás ának k oordinálás t Pék né dr. Cs e fk ó Juditalje gyzővégzi. K uriózum nak s zám íth at a m ozgók önyvtári fe ladatok e llátás a, m e ly több k özs ége t (As zófő, Balatoncs ics ó, D örgics e, M onos zló, Óbudavár, Pécs e ly, Sze ntantalfa, Sze ntjak abfa, Tagyon, Z ánk a) is érint a balatonfüre di k is térs égbe n. Enne k lénye ge, h ogy a k iadványok at a Balatonfüre di Város i K önyvtár, valam int a H e lytörténe ti Gyűjte m ény biztos ítja az önk orm ányzatok s zám ára. Így a k is te lepü- A k özös vagyonról: A társ ultönk orm ányzatok a k is térs égi társ ulás m űk ödte tés éne k céljára vagyontárgyatne m adnak át. A társ ulás a k és őbbie k be n pályázati úton vagy e gyéb forrás bóltörténő vagyongyarapodás a a társ ulás k özös, os ztatlan tulajdonátk épe zi. A társ ulás bóltörténő k iválás e s e tén a vagyonm e gos ztás s ze rinti vagyonrés z a társ ulás tulajdonában m arad, a k özös fe ladate llátás ts zolgálja. A társ ulás m e gs zűnés e, fe lszám olás a e s e tén a m e gs ze rze ttvagyontárgy a vagyonnal e llátottfe ladatottovábbra is e llátó önk orm ányzat(ok ) tulajdonában m arad. Am e nnyibe n a fe ladate llátás is m e gs zűnik, a vagyontlak os s ágarányos an k e llfe los ztani. (R és zleta Többcélú K is térs égi Társ ulás i M e gállapodás ból) Ne m cs ak az utcai de m ons trációk új k ors zak a k e zdődött e l e gy évve l e ze lőtt, h ane m öntudatra ébre dt a civil e m be re k e gy rés ze is. Balatonfüre de n is s pontán m ódon talált e gym ás ra több tucat e m be r, ak ik fe ladatuk nak érzik, h ogy a politik ai pártok m e llett s ok e s e tbe n talán h e lye ttük is fe lhívják a k özvélem ény figye lm ét az ors zágunk at érintő gondok ra, és m e gpróbáljanak te vék e nye n rés zt ve nni s aját jövőjük alak ítás ában. A balatonfüre di Civilek a Ne m ze tért M ozgalom tagjai és alapítói azóta is re nds ze re s e n találkoznak, e lőadók at h ívnak m e g, e lek tronik us h írk üldő s zolgáltatás t m űk ödte tne k, és h a k e ll, tünte tés t s ze rve zne k. Így volt e z legutóbb, például s ze pte m be r 8-án, am ik or a Nagycs aládos ok O rs zágos Egye s ülete, illetve az Élőlánc M agyarors zágért k özéleti m ozgalom budape s ti re nde zvénye ih e z cs atlak ozva gyalogos tünte tés t és fák lyás fe lvonulás t tartottak m int- e gy ötve n-h atvan fő rés zvéte léve l, és tiltak oztak az e gés zs égügy s zétve rés e, a több-biztos ítós re nds ze r k ie rős zak olás a, az is k oláztatás fe ltéte leine k rontás a, a töm e ge s e lbocs átás ok, az e s élye gye nlőtlens ég növe lés e, illetve a k özvagyon k iárus ítás a e llen. Vállalt fe ladatuk rés ze k ént m ár k ite rje dt k apcs olatot ápolnak m ás város ok, te lepülés e k a ne m ze t jövőjéért aggódó cs oportjaivalis. Éppe n e zért k apcs olódtak be a M agyar Szociális Fórum k e re k as ztalai k örülh e lye t foglaló társ adalm i s ze rve ze te k s orába, és adtak k i ve lük k özös k özlem ényt Az Egés zs égügyi K e re k as ztal a s zolidaritás i re nds ze r m e gvédés ére s zólítja fe la lak os s ágot, valam int D e m ok ratik us ös s ze fogás s ala Gyurcs ány-k orm ány antis zociális politik ája e llen cím e k e n. D e rés zt ve tte k Váralján az idén im m ár h atodik alkalom m alre nde ze tt h agyom ányos civil találkozón is. A M e cs e k k e leti lábánálfe k vő k özs égbe a Bonyh ádi K árm e ntő Polgári K ör, a Társ as ág a K árpát-m e de nce M agyars ágáért Egye s ület, illetve a Szöve ts ég az Igaz O rs zágért polgárjogi m ozga- lom s ze pte m be r 8-ára és 9 ére h ívta m indazok at, ak ik h ozzájuk h as onlóan k e re s ik a válas zt többe k k özött azok ra a k érdés e k re, h ogy m ilye n m érték be n m anipulált a társ adalom, am e lybe n élünk ; k ik a gazdas ág fogas k e re k e ine k m ozgatói; l e h e t-e függe tlene dni a globalizációtól; m it je lent a ne m ze t fogalm a, és ne m utolsós orban arra, h ogy h ogyan leh e t változás t e lérni, m ilye n alapok ra, és k ive lleh e t e gy igaz ors zágot fe lépíte ni. A nyár folyam án e gy e rdélyi és e gy k árpátaljai gye rm e k cs oport is e llátogatott Balatonfüre dre. Látva e ze k ne k a fiatalok nak a te h e ts égét, a m ozgalom tagjai úgy döntötte k, h ogy s ze nt M ih ály napjára, azaz s ze pte m be r 29 -ére k incs e s -napot s ze rve zne k a piros is k olába, ah ová várják m indazok at, ak ik valam ilye n m ódon s e gíte tte k, vagy s e gíte ni s ze re tnéne k a h atáron túl re k e dt m agyars ágon, azon be - lülis e lsős orban a jövő ne m ze dék én. Eze n a napon am e llett, h ogy e k özös gondolat je gyébe n találkozh atnak és be s zélge th e tne k e gym ás s al, les z íjás zat, tánc- és bábjáték, k özös e béd, jó idő e s e tén pe dig k irándulás a paps ok ai Sze nt M ih ály te m plom rom h oz. A k incs e s -napot lezáró tánch áz e lőtt pe dig Varga Tibor e lőadás át h allgath atja m e g a k özöns ég. A jogtörténés z e gyébk ént az ős z folyam án e ze n k ívül ok tóbe r 27-én, nove m be r 24-én és de ce m be r 1-jén tart e lőadás t Balatonfüre de n. R e nde zvénye ire párts zim pátiátólfügge tlenül m inde nk it s ze re te tte lvár a Civilek a Ne m ze tért M ozgalom balatonfüre di k özös s ége. azonban m e gk öze líti a 9,9 m illió forintot, így a fe nnm aradó ös s ze ge t a s ze rve ze tne k k e ll k ite rm e lnie. Szintén jó h írne k s zám ít, h ogy a Le ade r program k e re tébe n m os t s ze rve ződik e gyüttm űk ödés a s zom s zédos k is térs ége k k e l, így nagyobb e s élye k k e l indulhatnak a k ülönféle pályázatok on. A társ ulás annak ide jén önálló m unk as ze rve ze te t ne m h ozott létre. A s ze rve ze t lés e k is h ozzájuth atnak a legújabb k önyve k h e z, és a m agáns ze m élye k ne k ne m k el lbe m e nni Bal atonfüre dre. Pék né dr. Cs e fk ó Judit alje gyző e lm ondás a s ze rint a tavaly be ve ze te tt je lzőre nds ze re s h ázi s e gíts égnyújtás t e ddig 280 e gye dülálló nyugdíjas ve tte igénybe. M inde z év végére e lőre láth atólag öts záz főre e m e lke dh e t a rás zorultak igényétőlfüggőe n.

3 k alre nde lke zik m a a H udák pincés ze t, és m ilye n a fajtaös s ze téte l? A te rm ős zőlő te rülete 7,5 h a, 2,5 h a-on pe dig új te lepítés t k és zíte ttünk e lő. A fajták k özött fe le-fe le arányban találhatók fe h ér- illetve vörös bort adók : olas zrizling, s zürk e barát, Irs ay O livér, k ék frank os, k ék oportó és cabe rne t s auvignon. Vá A s e re gélye k ne m ép- las zték bővítés vége tt vás árope n s zíve s e n látott ve ndége k lok is s zőlőtfe ldolgozás ra. A fe ldolgozás után m i a s zőlőbe n.. Az e lm últ napok ban történik a borral, h olérték e e nge m is m e glepte k. A Sau- s ítik? A bor 40%-át palack ozvignon blanc fajtából, m e lye t k és ői s züre tre s zántam, zuk, a többit pe dig folyóborne m s ok m aradts züre te lés re. k ént érték e s ítjük. Cs opak tól A H udák pincés ze t k öz- Balatonudvariig te rje dő k ipontja az as zófői Vörös m áli alak ult ve vők örre lre nde lke pince s or. M it leh e t tudni a zünk, étte rm e k ne k és ve ndéglők ne k re nde lés re m apince s orról? A Vörös m áli pince s or gunk s zállítunk. M ilye n árfe k vés be n tam űe m lék véde lem alatt áll. A legrége bbi pince lálh atók a boraik? Az ár s ze m pontjábóla ből s zárm azik, a m iénk a céloztuk m ás odik legöre ge bb: k özépk ate góriát ban épült. A tulajdonos ok a m e g, palack os boraink at tih anyi apáts ággalálltak bér Ft-os áron forgalleti s ze rződés be n, s ze m é- m azzuk. A folyóbort pe dig lye nk ént 1000 négys zögö Ft-értadjuk. H ogyan váltak a H ulös birtok ot k aptak, am in dák pincés ze t borai is m e rtgazdálkodtak. M e k k ora s zőlőbirtok - té? A Balatonfüre di Borh e te k ne k re nds ze re s rés ztve vői vagyunk, am it m indig m e ge lőz a város i borve rs e ny. Eze n m ár több borunk aranyérm e s lett óta ors zágos e züs tére m m e l is m ár a s züre t után s ze re tnénk h ozzák e zde ni. A m unk álatok 2008 végére be fe je ződne k, így a m ár m e glévő pincéve l e gyütt k ialak ul e gy olyan e gys ég, am i tíz h a s zőlő fe ldolgozás át és tá- büs zk élke dh e tünk, m e lye t a cabe rne t s auvignonunk érde m e ltk i. A pince m űe m lék véde lem alatt áll, s zolgálja-e a k ors ze rű pince te ch nológiát? Je len állapotában ne h e ze n, de e lkés zült a fe lújítás és bővítés te rve, am ih e z rolás átbiztos ítani tudja. Adottak -e a k ors ze rű pincés ze ti te ch nik ák? H a a félautom ata palack ozó m e gles z, ak k or ige n, de a jövőbe n néh ány gép folyam atos cs e réjére is s zük s ég leh e t. A s zőlőbe n is m e gvannak a s zük s ége s m agyarul s zólalt m e g. Folyam atos an k üzdött azért, h ogy Pe s te t és Budát állandó h íd k ös s e ös s ze. Főm űvéh e z tartozott a vas út k iépítés e a m agyar te rm ék e k és te rm énye k piacra juttatás ának jobb fe ltéte le érde k ébe n. A folyók s zabályozás a m e llett jutott ide je a dunai, és s zám unk ra a legk e dve s e bb, a balatoni gőzh ajózás e lindítás ára. Széch e - itt, Füre d e lőtt vízre bocs átják az e lső gőzh ajót. A K is faludyt e lső útjára a dunai gőzh ajózás i társ as ágtól k ölcs önk ért h ajós k apitány irányította. Széch e nyi addig él, m íg les z m atróz, k i itt, Füre de n a h ajóról a k öte let a partra k idobja fe je zte be ünne pi be s zédét dr. H orváth Gyula. Az ünne p a Sch ola K am arak órus és a K atolik us Plébá- tünte te ttje i a Silve r Bridge K ft. ügyve ze tői: R ádóczy Andre a és Barna Tibor lette k. A k itünte tés t dr. Bók a Is tván adta át. A Silve r Bridge K ft. a H ote l Silve r R e s ort Balatonfüre d W e llne s s és K onfe re ncia Szálloda létre h ozás ával s zínvonalas, e re dm énye s m űk ödte tés éve l je lentős m érték be n járult h ozzá Balatonfüre de n a m inős égi turizm us fogadá- Az ünne ps ég térze néve l k e zdődött, H orváth Z oltán k arnagy ve zényletéve laz Ifjús ági Fúvós ze ne k ar játs zott. Széch e nyi Is tván 216. s zületés napjára e m lék e zve, dr. H orváth Gyula, a Balatoni H ajózás i Z rt. ve zérigazgatója m ondottbe s zéde t. A balatoni h ajós ok olyan e m be r s zületés napját jötte k m e günne pe lni, ak i k épe s volt fe lm érni a nyugat-e urópai gazdas ági h e lyze te t, és az ott tapas ztaltak fe lhas ználás ávallépés e nk ént, de h atározottan k ívánta az ors zágunk e lm aradás át cs ök k e nte ni. O lyan k orban k ívánta a M agyar Tudós Társ as ág H ázának a létre h ozás át e lindítani, a m agyar lóte nyés ztés t s ik e rre vinni, az ors zág zabolátlan folyóinak s zabályzás át e lke zde ni, a k özlek e dés i re nds ze rt k iépíte ni, am ik or m ég az Alsó H ázban azért is k igúnyolták, m e rt az addig s zok ás ban lévő latin vagy ném e t nye lv h e lye tt m unk agépe k, am ih e z m os t vás ároltunk e gy k ors ze rű trak tort. M i les z a m űe m lék i pincéve l? Arra is k ite rje d a fe lújítás i te rv, h ogy ott borbe m utató te rm e t, borm úze um ot, vinoték át és k és zárurak tárt fogunk k ialak ítani. H ogy k e zdődött H udák Z oltán pályafutás a? M ondh atom, nagyon m e s s ziről jötte m, és ne m gondoltam, h ogy itt m aradok a Balaton-fe lvidék e n. A Tok aj vidék én s zülette m, Tím áron. Tok ajban ére tts égiztem szak k özépisk ol ában szőlés z-borás zk ént, m ajd k öve tk e ze tt a K e rtés ze ti Egye te m ban diplom áztam, és gyak ornok k ént k e rülte m As zófőre, a s zöve tk e ze ti pincéh e z. A pince ve ze tő, K ronom e Lás zló h alálával m e güre s e de tt h e lyre k e rülte m. A k öve tk e ző állom ás a Badacs onyi Állam i Gazdas ág badacs onyi pincés ze te, és legvégül K urucz Albe rt h ívás ára a Badacs onyi Pince gazdas ág balatonfüre di pincéje lett. A pince gazdas ág privatizációjával dönte ne m k e llett, h ogy lom m alm e gre nde ze tt félszige tk e rülő ve rs e ny győzte s e i e lső alkalom m al! füre di ve rs e nyzők lette k Tóth M átyás és H ortobágyi Gábor s ze m élyébe n. A díjat Sim on K ároly, a Balatonfüre d i Yach t Club e lnök s égi tagja adta át. A Balatonfüre d Város ért K özalapítvány k e zde m énye zés ére a város önk orm ányzata e m lék lappal k ös zönte m e g a város nak nyújtott önze tlen s e gíts égét Gutai Antalnak, az Aradi vértanúk park jában e lhe lye ze tt 13 k opjafa e lkés zítés ébe n és fe lállítás ában nyújtott s e gíts égéért, és Lőw e nbe rge r Z oltánnak a k opjafák as ztalos m unk áiért. Ge rics Endre és Varró K ároly a balatonfüre di plébániate m plom, a k e re k te m plom és a balatonarács i k atolik us te m plom re s taurálás a és tatarozás a te rén k ife jte tt m unk ájuk ért, valam int a Tam ás -h e gyi k e re s zt fe lállítás ávalk apcs olatban k ife jte tt áldozatos te vék e nys égük ért k apta az e lis m e rés t. A Balatonfüre de n arra érde m e s ne k tartott k ülönlege s fák és facs oportok, k özpark ok és fával borított intézm ényk e rte k város i véde tts ége érde k ébe n te tt e rőfe s zítés ük ért és s e gíts égük ért: dr. Z onne ve nd Im re, Vörös nyi Is tván fe lkérte K os s uth nia m űs orával folytatódott, s i fe ltéte leine k javítás áh oz. György, M és záros Z oltán, Lajos t, h ogy dolgozza k i a k özre m űk ödött a R adnóti Ezze lis e rős ítve és tám ogat- Fe k e te Gyula, Lőw e nbe rge r Balatoni Gőzh ajózás i Társ a- M ik lós Általános Is k ola va azok at a nagys zabás ú ön- Péte r, K is s Fe re nc, Szalay s ág alaps zabályait. K os s uth gye rm e k k órus a. Il l yés Gyu- k orm ányzati töre k vés e k e t, Lás zló, Sch ne ide r Fe re nc a m e gbízás t e lvállalta, és la Széch e nyi h ídja cím ű am e lye k a város fürdőte lepi ve h e te ttáte m lék lapot április 6-án m e gala- ve rs ét Szűcs Lás zló, a rés zéne k a re h abilitációját Az e m lék lapok átadás a után k ult Pe s te n a Balaton Gőz- Ve s zprém i Pe tőfi Szính áz célozzák. az intézm énye k, pártok, cih ajózás i Társ as ág rés zvény- m űvés ze s zavalta e l. M inde n évbe n h agyom ányo- vil s ze rve ze te k k épvis e lői társ as ági form ában. Az óbu- Balatonfüre d m inde n évbe n s an a Széch e nyi e m lék ün- h e lye zték e la s zobor talapdai h ajógyárban m inde k öz- k itünte ti az év legs ik e re s e bb ne ps ége n k e rül s or a Szé- zatánálaz e m lék e zés k os zobe n épül a Széch e nyi által vállalkozóját. Erre idén is ch e nyi Is tván vitorlás e m - rúit. K is faludy névre k e re s zte lt s or k e rült. A év Bala- lék ve rs e ny vándordíj átadágőzh ajó. 161 évve l e ze lőtt, tonfüre di Vállalkozás a k i- s ára. Az idén VII. alka- m aradok -e al k al m azásban, am i e lég bizonytalannak tűnt, vagy a m ár m e glévő s zőlők bővítés éve l önálló les ze k. Ez utóbbitválas ztottam. A 10 h a-os gazdas ágot e gye dül ne m k önnyű ve ze tni. K i s e gíta m unk ák ban? M átyás fiam ze nés zk ént élt és dolgozott, azt abbah agyva társ ult m e llém. A Lóczy gim názium ban ére tts égize tt, m ajd a Széch ényibe n m e gs ze re zte a borás z szak k épesítést. O k tóbertőlpedig a Corvinus Egye te m k e rtés ze ti s zak án k e zdi m e g tanulm ányait. Szíve s e n alkalm aznék m ég e gy te ch nik us t is, h a ilye n s zak m át s ze re tő m unk ás je lentk e zne. K e tte n a legtöbb m unk át e lvége zzük, de s ze zonális an, s züre tk or, palack ozás nál vannak alkalm azottaink. A borás zatban s e gíts ége m re van barátnőm, O lga is. A k ialak ult üze m nagys ág biztos ítja-e m e gélh e tés ük e t? H a az e lm últ h ét évre gondolok, az örök m unk a volt s zom batok, vas árnapok nélkül. Sok s zor éjje lis a napi fe ladatok járnak az e s ze m be. Sajnos a gazdas ági k örülm énye k is úgy alak ultak, h ogy azok a vállalkozók at ne m s e gíte tték. H a cs ak a m e gte rm e lt éve s jöve de l e m bőls ze re tnék m e gélni, az éppe n e légs ége s, de ak k or m i m arad a fe jles ztés re? M ilye n társ adalm i tis zts ége k e ttöltbe? 2006-ig voltam a Balatonfüre d - Balatons zőlős H e gyk özs ég e lnök e, am iről lem ondtam. Tagja m aradtam vis zont a Balatonvin Borlovagre ndne k. (Folytatás az 1. oldalról) A pénze k e los ztás ánálazonban ve zére lv, h ogy abból m inéltöbb h e lyre k e rüljön, és k e m énye n fe llépne k a s ze gre gáció e llen: cs ak azok az is k olák juth atnak pénzforrás h oz, ah ol m inde nk it be fogadnak, bárm ilye n m élyrőlis k üldik oda a gye re k e k e t. Az önk orm ányzati és te rületfe jles ztés i m inis zte r h angs úlyozta: a Balaton térs ége k iválas ztott térs ég, Balatonfüre d k once pciózus ve ze tés ű város, am e ly m ár e ddig is je lentős uniós és k orm ányzati tám ogatás h oz jutott. A tanévnyitó ünne ps ég után tanárok, diák ok, s zülők és m e gh ívott ve ndége k öröm m e lve tték birtok ba az is k ola új s zínte rét. A k ét e lső os ztály is itt k apott h e lye t, a k is diák ok nagy várak ozás s alülte k be az is k olapadok ba, és talán m ég s ok at k e ll e bbe n a s zép épületbe n tanulniuk, h ogy érts ék, am it K e lecs ényi Józs e f igazgató idéze tt is k olájuk névadójától: A de rék k ora k öve te lm énye ine k te s z e lege t, a de re k abb a jövőne k is lerak ja az alapját.

4 ak ik k özül166 fő lak ik k ollégium ban. Indult-e új k épzés a 2007/2008-as tanévbe n? M. Cs. M.: Új k épzés ne m indult, az e ddig be vált k épzés i form ák at folytatjuk. A k ét gim názium i os ztály k özülaz e gyik a h agyom ányos e m e lt s zintű ném e t angol nye lvű os ztály, ah ova cs ak az adott nye lvbőlte tt s ik e re s fe lvéte li vizs ga alapján leh e te tt be k e rülni. A m ás ik gim názium i os ztályba való be jutás s zintén fe l véte l i vizs gáh oz k ötött volt, itt 5 éve s a k épzés, ugyanis nye lvi e lők és zítőve lk e zdjük az angol + inform atik a s pe cializációs H ogy s ik e rült a be is k o- k épzés t. A h arm adik os ztály lázás, van-e e lege ndő diák az a s zintén 5 éve s angol, ném e t k ét tanítás i nye lvű ide is k olájuk ban? M. Cs. M.: Sze re ncs énk re ge nforgalm i s zak k özépis k one m volt h iány, tudtunk vá- lai os ztály. A nulladik évfologatni a je lentk e zők ből. H á- lyam on h e ti óra nye lrom os ztályt indíth attunk vi k épzés van, s fe lsőfok ú 100 főve l. Ö s s ze s e n 39 6 ta- nye lvvizs gára k és zítünk fe l. Sz. T.: K ét s zak k özépis k onulónk van 13 os ztályban. Sz. T.: Az e lm últ tanévbe n lai os ztályunk van, m e lyből végze tte k k e l e gye ző léts zá- az e gyik nye lvi e lők és zítő m ot tudtunk fe lve nni, így je - os ztály. Az O K J s ze rint pe lenleg 470 diák unk van, dig k ét s zak is k olai évfo- a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s anyagi fe ltéte lek e t? M. Cs. M.: Ige n, de s zűk ös e n. Sz. T.: A 2007-e s k ölts égve tés biztos ított. Ne m k e ll nélkülöznünk. Az ok tatás h oz, s zak m ai k épzés h e z al apve tőe n s zük s ége s e s zk özök adottak. Az új tanévbe n les z-e új fe jles ztés, is k olabővítés, k or- s ze rűs ítés? M. Cs. M.: A fe jles ztés t illetőe n re m énye ink vannak. A dr. Bók a Is tván polgárm e s te rre l történt e gye zte tés alapján 7 tante rm e s bővítés t és új s portcs arnok m e gépítés ét várjuk. A tante rm e k valólyam indult borás z és dís z- s zínűleg e m e letráépítés s e l növényk e rtés z s zak on. Ére tt- les zne k biztos íth atók, m íg a s égize tt diák jaink rés zére s portcs arnok a je lenlegi vípe dig leh e tős ég nyílt a par- vócs arnok h e lyén épülhe t k építő és -fe nntartó te ch ni- m e g. A s portcs arnok 20x40 m éte re s norm ál k ézilabdak us k épzés re je lentk e zni. K énys ze rülte k -e tanár cs arnok k ént épülne m e g. D élelőtt az is k ola, délután e lbocs átás ára? M. Cs. M.: Ne m, üre s s tá- pe dig a város h as ználhatná. tus zok k al, illetve nyugdíjba A város, m int az intézm ény vonulás s ala problém a m e g- tulajdonos a k és zítte ti a te rve k e t, és a fe nntartóvalk öoldódott. Sz. T.: Az intézm ényfe nn- zös e n adja be a pályázatot. tartó h atározata alapján 6 Sz. T.: Új borás zati laboras tátus z s zűnt m e g, k özülük tórium k ialak ítás a van folyanégye n nyugdíjas k orúak m atban, am i indok olt is, lette k, k e ttő k ollégától k e l- h is ze n az e ddigi nagyon s zűk ös leh e tős ége t biztos ított lettm e gválnunk. Az intézm ényfe nntartó, diák jaink nak. A régibe n 7-8 diák nak volt h e ly, m íg az újban 20 fő is e lfér. Továbbá új k önyvtár, öltöző, és az is k olai étte re m h e z cs atlak ozó vize s blok k te rve zés e van folyam atban. A s zük s ége s pénz h árom forrás ból m ár biztos ított, e gyh arm ad rés zbe n a város, m int tulajdonos, e gyh arm ad rés zbe n az is k olafe nntartó, a fe nnm aradó rés zt pe dig az is k ola vállalja. R e m élhe tőleg a k ivite lezés 2008-ban m e gvalós ulhat. Az is k ola jövője biztos ított-e a cs ök k e nő gye re k léts zám m iatt? M. Cs. M.: Bízunk be nne. Am íg több m int k éts ze re s a je lentk e zők s zám a, re m éljük, nincs ok unk aggodalom ra. Bizak odás unk at alátám as ztja az az ok tató- és ne ve lőm unk a, m e ly végzős e ink e re dm énye ibe n tük röződik. Az ide ge nforgalm i s zak on végze tte k k özül m últ évbe n a s ik e re s ére tts égi m e llett 34-e n, C típus ú fe lsőfok ú nye lvvizs gát is te tte k, a többi os ztályban is 70% fe letti volt a nye lvvizs gák s zám a, és e z az arány e bbe n az évbe n is h as onló volt. Sz. T.: Az is k ola jövője vége tt je lenleg m ég nincs ok unk aggódni s ze pte m be r 1-jétőlazonban re gionális, igény s ze rinti s zak - R át e gy alig több m int e ze r lak os ú k árpátaljai k özs ég az uk rán-m agyar h atártól néh ány k ilom éte rre. A faluban s zinte k izárólag m agyarok élne k, ak ik napjaink ig őrzik ne m ze ti ide ntitás uk at és h agyom ányaik at. H e lyze tük azonban e gyre ne h e ze bb, h is ze n a k orm ány m e gs zünte tte azt az évi tíze ze r forintnyi k önyvtám ogatásuk at is, am el ybőlm agyarors zágon k önyve k e t vás árolh attak. A h e lybéli is k ola e zért k önyvtárának fe jles ztés éh e z s e gíts ége t k ért, és k apott. Balatonfüre d város és k önyvtára tavas s zal h árom e ze r k önyve t e lsős orban k öte l e ző ol vas m ányt és s zépirodalm at tartalm azó cs om agot juttatott e la h e lyi általános is k olába, valam int s zám ítógéppe lés CD -s m agnóvalis tám ogatta a h e lybéli gye rm e k e k e t, ak ik ne k e gy h arm incfős cs oportját a K ár- és ne k ünk, k ís érőtanárok nak is a s ze re tő gondos k odásotok nak k öszönh e tőe n. Utaztunk k is vonaton, h ajón, fe lk e re s tük a tih anyi apáts ágot, jártunk Ve s zprém be n, Budape s te n, ah ol m e gte k inte ttük a város ne ve ze te s s ége it, m e gcs odálh attuk a Parlam e nte t. Le nyűgözött be nnünk e t a Balaton-fe lvidék i táj re nde ze tt s zőlőülte tvénye ive l, a m agyar te nge r, a Balaton varázs latos s zéps égéve l, s igazi élm ény volt a gye re k e k ne k a Balatonban lubick olni, e gy igazi nagy tábortűz m e llett az Év polgárm e s te réve l népdalok at éne k e lni. M e gh ató volt s zám unk ra az is, am ik or k e zünk be ve h e ttük az augus ztus 20-i re nde zvényre invitáló m e gh ívót, am e lybe n olvas h ató volt a nagy m űvés ze k és e lis m e rt k órus ok m e llett az is, h ogy az ünne ps ége n k özre m űk ödne k a k ár- M e rt az utóbbi éve k be n bizony azt ére ztük, h ogy csak e gy fölöslege s púp vagyunk, am e lytőls zíve s e n m e gs zabadulnának, és e zt ére zte tte az uk rán k orm ányzat is. M os t úgy ére zzük, h ogy rajtunk k e re s ztül k e blete k re ölelte te k m inde n k árpátaljai m agyart. K ös zönjük Füre d! Te s tvéri ölelés s e l a cs oport ne vébe n: Varga Ete lka és Illár Lénárd k ís érőtanár. Alsó s or (balról): M olnár Vivie n, Pintér Szilárd, Tóth Cs e nge, Vízvári Cs e nge, Sch m ittinge r Nik olett, Fark as Fanni, Soós R ék a, Nagy Boglálra, H éjja M arce ll. Fe lső s or (balról): Tóth Attiláné os ztálytanító, Ege rvári M árk, Babai Ervin M árk, Pogonyi Gábor, Ne m e s Fe lícia K atalin, Piller M átyás, Poh l K ris tóf, Nagy K atalin. pátalját Se gítők Baráti K öre ve ndégs égbe h ívta a nyári Balatonh oz. A k is cs oport augus ztus 14-e és 21-e k özött e gy h e te t töltött Balatonfüre de n. A nálunk s ze rze tt élm énye ik rőlk ös zönőleve lük be n a k öve tk e zők éppe n s zám oltak be : A gye re k e k nagy izgalom m alk és zülte k az útra. Sok an k özülük e lős zör utaztak az anyaors zágba. M ár az utazás e lőtt biztos ak voltunk abban, h ogy nagyon s ok élm énybe n les z rés zünk, h is z napra pontos an tudtuk, m ik or és h ová fogunk k irándulni, h ová s zállít m ajd m ink e t az az autóbus z, am e lyne k m inde n k ölts égét a füre di adom ányozók állták. Az e lőze te s e lvárás aink at a valós ág többs zörös e n fe lülm últa. Az e gy h ét m agyarors zági tartózk odás ide je alatt életre s zóló élm énybe n volt rés ze a h arm inc gye re k ne k pátaljai R át k özs ég Általános Is k olájának tanulói. Nagy öröm e t je lente tt a gye re k e k ne k az is, h ogy e gy napot balatonfüre di cs aládok náltölth e tte k. K ös zöne tte l tartozunk m inde nk ine k a fe lejth e te tlen ve ndége s k e dés ért, s nagyon h álás ak vagyunk azért a s ok sze re te tért, k e dve sségért, am ive l k örülve tte te k be nnünk e t. S vis s zaadtátok a h ite t, h ogy azért m ég s zük s égük van ránk az anyaors zágiak nak. m ai k épzés indul. H ogy h ányan és m ilye n k épzés re je lentk e zh e tne k, az ne m cs ak az is k olán m úlik. R áadás ul indul a m oduláris k épzés, am i nagyon s ok változás s al járh at. Is k olave ze tők ént, h ogyan látja s aját pályafutás át? M. Cs. M.: Igazgatói m e gbízás om augus ztus 15ig érvénye s. Sok at dolgoztunk k ollégáim m al e gyütt az e lm últ éve k be n, talán láts zik be lőle valam i. Sze re tném m e gélni az új fe jles ztés e k e lindulás át, és e gy e re dm énye s e n m űk ödő is k oláts ze re tnék h átrah agyni. Sz. T.: M e gbízás om augus ztus 15-éve l lejár. Az is k olát m űk ödők épe s e n s ze re tném utódom nak átadni. Nyugdíjas k ént, h a igény les z m unk ám ra, a jövőbe n is re nde lke zés re állok. A balatonfüre di K árpátalját Se gítők Baráti K öre pe dig e zúton ve lük e gyütt k ös zöni m e g a s e gítő m agáns ze m élye k ne k, intézm énye k ne k, civils ze rve ze te k ne k és váll al k ozások nak, val am int azok nak, ak ik ne vük e lhallgatás át k érték, h ogy pénzbe li vagy e gyéb adom ányaik k al s e gíte tte k abban, h ogy a ráti általános is k olás k is gye rm e k e k ne k és tanáraik nak fe lejth e te tlen h e te t s ik e rült s ze re znünk Balatonfüre de n. Balróljobbra: K un H e nrie tta, K urucz Cintia, Spe cziár Nik olett, Cs apó Boglárk a, Lis zi M árk, Biros Bálint, Czupor D ávid. O s ztálytanító: Sim on Szilvia

5 Az e s t az Anna Grand H ote l s zính ázte rm ébe n folytatódott, ah ola nagys zám ú k özöns ég gyönyörk ödh e te tt a Turay Ida Szính áz e lőadás ában, ak ik Cs ik y Ge rge ly A Nagym am a c. ze nés vígjáték át vitték s zínre (k ülön cik k ünk a 7. oldalon olvas h ató). Szom baton a Sze nt Is tván térrőlindult e la több s záz pe rtoárjára. A Ve s zprém M e gye i Ve rbunk os ok k once rtjén R ózs avölgyi M árk Ünne plő ve rbunk m űvét is h allhatta a k özöns ég, am e lye t a s ze rző Balatonfüre de n k om ponált. Az ünne pélye s m e gnyitó a K is faludy Színpadon Papp Endre m űs orve ze tés éve lk e zdődött. D r. Bók a Is tván pol- A Bal atonfüredi Turisztik ai Egye s ület általaz ide ge nforgalm i s ze zon m e gh os s zabbítás a érde k ébe n létre h ozott re nde zvény s ze rve zés ébe n a város ban m űk ödő több civil s ze rve ze tis rés ztve tt. A program ok s ze pte m be r 21-én, pénte k e n a Jók ai-villában Óh Füre d tám adjon be nne d újra h agyom ány cím m e lm e gre nde ze tt város i ve rs m ondó ve rs e nnye l k e zdődte k. A m e gm ére tte tés re tize nöt fe lsős radnótis és öt re form k ori ruh ába öltözött fe lvonuló. A ze nés, h intós fe lvonulás olyan s zínpom pás volt, am ilye t m ég ne m láth attak Balatonfüre de n. A re form k ori város rés zbe érve a R e form k ori H agyom ányőrző Társ as ág tagjai XIX. s zázadi élők épe k e n m utatták be a re form k or politik us ait, m űvés ze it, polgárait. A fe s ztiválrés zve vői a látvány k ovács m űh e ly m unk ájába is be te k intés t nye rh e tte k. A Blah a és a K is faludy utcák - gárm e s te r m e gnyitójában a re form k ort M agyarors zág legh íre s e bb idős zak ának ne ve zte. Az e m be re k valam it te nni ak artak, valam it m e g ak artak valós ítani, m e rt ne m voltak e lége de tte k a s ors uk k al és M agyarors zág s ors ával. Sok an, s ok félek épe n k épze lték e l a m e goldás t ban a fe lelős m inis ztérium ban, a k orm ányban be nne volt az ors zág s zíne -java. A XIX. s zázad e lső fe lébe n Balaton- lóczys tanuló je lentk e ze tt, valam int e gy fe lnőtt ne ve ző is volt Pillér Z s olt s ze m élyébe n, ak i s aját ve rs ét s zavalta e l. A ve rs e nyzők jó ve rs válas ztás a m éltó volt a re form k or h angulatáh oz. Az általános is k olás ok k özülaz e lső h e lye ze tt Győri András lett, a m ás odik h e lye zés t Tárnok i D orottya és Tóth András m e gos ztva k apta, a h arm adik h e lye zés t Cs ontos Boglárk a érde m e lte k i. A gim názium tanulói k özölaz e ls ő Tóth Anna Borbála, a m ás odik Fodor Anita, a h arm adik H alasi Vik tória lett. ban fe lállított népm űvés ze ti és iparm űvés ze ti s átrak ban érték e s ajándék ok at vás árolh atotta k özöns ég. A m űs orfüzér a K is faludy Színpadon ve rbunk os parádévalk e zdődött. A XIX. s zázad e lejétől Balatonfüre de n m e gfordultak az ors zág ze ne i életéne k nagyjai. K once rtje ik k e l a m agyars ág ne m ze ti öntudatát e rős íte tték. A több évs zázados h agyom ányon alapuló ve rbunk os ze ne is itt éledt újra től R ózs avölgyi M árk ve rbunk os s ze rze m énye i is fe lke rülte k a k once rte k re - füre d s ze llem is égéve laz ors zág m ás odik főváros a volt. A R om antik us re form k ori re nde zvénys orozatnak a város cs ak a tám ogatója volt, m ive le zt az e s e m énys orozatot a civils ze rve ze te k h ozták létre. A fős ze rve ző, a Balatonfüre di Turis ztik ai Egye s ület volt, am e llye l a város h os s zú távú s ze rződés t k ötött. Így a re form k or s ze llem is égéne k a vis s zaidézés e a civil s ze rve ze te k e gyütte s e ne rgiájának k ös zönh e tő. A Balatonfüre di Turis ztik ai Egye s ületnél k ialak ult e gy új s ze m lélet, ne - ve ze te s e n az, h ogy a város ban m űk ödő civils ze rve ze te k ne k ös s ze k e ll fogniuk annak érde k ébe n, h ogy Füre d vis s zanye rje azt a s ze llem is ége t, am e lyre a XIX. s zázadban oly büs zk e volt, és be bizonyíts a, h ogy a Balaton ne m cs ak a nyári h ónapok ban s zép m ondta a polgárm e s te r. D r. gróf Be th len Is tván a M agyar Páne urópai Unió e lnök e, a re nde zvény fővédnök e m e gnyitó be s zédébe n utalt dédnagyapjára, W e s s e lényi M ik lós ra, ak i e lős zör ús zta át a Balatont. Ezze la te ttéve l is bizonyítva a Tis zte lt H ázban k orm ányzó, ne m m agyar érze lm ű urak nak, h ogy a Balaton vi- és H us zti Péte r. A Váci s zim fonik us ok re form k ori ze ne i m űve k e t játs zottak. Az Alig s zínpad a H e lys ég k alapács át adta e lő, am e lye t a h álás k özöns ég végigne ve te tt. A M us ica H is torica ze nés pillanatk épe k e t h ozott a re form k orból. Nagy s ik e rre l m utatták be re form k ori táncaik at a füre di fiatalok. K ovács K olos bordalok at éne k e lt. A Com pany Canario Táncm űvés ze ti Bt. e lhozta Füre dre az Álm odozás ok k orát. M inde k özbe n a Tagore s étányon gye rk őcprogram ok folytak. A Jók ai-villában a délután folyam án az érde k lődök Bánffy György s zínm űvés z e lőadás ában be te k intés t prím ás ve ze tés éve l élő cigányze ne k ar gondos k odott a jó h angulatról. A R e form k ori H agyom ányőrzők Társ as ágának tánccs oportja a palotás be m utatás ávale m e lte az e s tfényét. A vas árnapi program is nagyon s zíne s volt: m inde n k oros ztály m e gtalálhatta a m aga s zórak ozás i leh e tős égét. A gye re k e k rés zt ve h e tte k a gye rk őc program ok on, a fe lnőtte k e lm e h e tte k a Jók ai-villába tarok k ot tanulni. A K is faludy Színpadon a Város i K once rt Fúvós ok parádéját h allgath atták a ze ne k e dve lők, m ajd a Balatonfüre di Fiatalok fris s táncaiban gyönyörk ödh e tte k a nézők. Ezt k öve tőe n Víg ze ne m m érge ző, te h át ne m k e llk ülföldre m e nnie a m agyar e m be re k ne k nyaralni, m e rt a h azai táj is van olyan s zép és jó, m int bárm e ly k ülh oni fürdőh e ly. M os t is e lk e lne k a W e s s e lényik m e rt, m a s incs e z m ás k éppe n. Azonban Balatonfüre d újra fe llendülőbe n van, k ös zönh e tő e z a város polgárm e s te réne k és ve ze tőine k, és város ban m űk ödő civil s ze rve ze te k ne k, és ve ze tőik ne k, a tize nh árom h ölgyne k, k ik ne k dire k t k apcs olatuk van Sze nt Péte rre lis, h ogy ilye n s zép időt s ik e rült e lintézniük e ze k re a napok ra m ondta gróf Be th len Is tván. nye rh e tte k K ölcs e y, Vörös m arty, Széch e nyi m űve ibe. Ezt k öve tőe n a FiatalBalatonfüre di M uzs ik us ok k once rtjébe n gyönyörk ödh e te tt a k özöns ég. A k ultúrtörténe ti cs e ve gés h allgatói, am e ly Praznovs zk y M ih ály és D vors zk y H e dvig k özött zajlott, m élye bb is m e re te k e t s ze re zh e tte k a rége n Füre de n is alkotó nagys ágok ról. Az e s ti órák ban az Anna Grand H ote létte rm ébe n Étk e k és ruh ák a re form k orból cím m e l vacs orával e gybe k ötött divatbe m utatón m ulath attak a rés ztve vők. A H am pe l K atalin általte rve - társ as ágban cím m e lze nés ve rs e s ös s ze állítás t m utatott be a R e form k ori H agyom ányőrzők Társ as ágának s zínjáts zó cs oportja. A s portok at k e dve lők ne k is k e dve zte k a re nde zők : a Balatoni Vívó Egye s ület, vívóbe m utatóttartott. M ódri Györgyi és K örös i Cs aba, a ve s zprém i Pe tőfi Szính áz m űvés ze i irodalm i ös s ze állítás a is te rm és ze te s e n a re form k or irodalm i te rm és e iből adott íze lítőt. A Bal atonfüre d Néptánc Együtte s éne k fe rge te ge s m űs ora zárta a h árom napos program e gyütte s t. A cs odálatos idő a Balaton A m e gnyitót k öve tőe n a K is faludy Színpadon e gym ás t k öve tték az érde k e s e bbnél érde k e s e bb m űs orok. A D una M űvés ze gyütte s e lőadás ában láth atták a nézők a R e form k ori bált és a K örm agyart, fe llépe tt Piros Ildik ó ze tt, h agyom ányos népi m otívum ok at h ordozó ruh ák, és a re form k ori k orh ű öltöze te k m ode rn változatai nagy te ts zés t arattak a bálozó k özöns ég k öre ibe n. A re form k or h agyom ányait k öve tve M ici Fark as Gyula s im a vize s étah ajózás ra invitálta a ve ndége k e t. A Jók ai h ajó k ics ine k bizonyult, anynyian s ze re tte k volna a s ze lek s zárnyán re pülni.

6 K ouvola gítás s al re nde lke zik. A bős ég zavara után érk e ze tt ve ndéglátóink m e gnyugtató válas za: néh a várni k e ll, h ogy k e t fe ltárni. A m e gbe s zélés e - az e dzés re k és zülő cs apatok k e n rés zt ve tt H olland Ö n- pályára léph e s s e ne k. A labk orm ányzatok Egye s üle- darúgócs apat 300 ak tív tagténe k k épvis e lője, ak i is m e r- gal re nde lke zik és a h arte tte a M illennium i Program m adik ligában játs zanak. önk orm ányzati k am pányát, Az e s t folyam án alkalm unk am e lybe n Cas tricum önk or- nyílt az önk orm ányzat újs ze m ányzata ak tívan rés zt rű ülés re ndjéne k m e gis m e réve s z. A k am pány tém ája a s ére. A Tanács térk ént is m e rt k örnye ze ttudatos s ág és a ülés leh e tős ége t biztos ít a fe nntarth ató fe jlődés. A castricum i pol gárok nak, szak program ban ne m ze tk özi ös z- e m be re k ne k és társ adalm i s ze fogás s ale lsős orban a fe j- s ze rve ze te k ne k, h ogy k ife jtlődő ors zágok at k ívánják s e - h e s s ék s aját állás pontjuk at gíte ni. e gy adott tém ávalk apcs ola- Cas tricum A k ét város k özött az e gyüttm űk ödés k öze l 20 éve s m últra te k int vis s za. M ind a m ai napig a k apcs olatot ak tív te vék e nys ég je llem zi. Az éve s re nds ze re s s égge l s ze rve ze tt cs e re látogatás ok és a k ülönböző s zak m ai program ok adják a k apcs olat alapját. Város aink polgárai k özött igazi baráts ág jött létre, s őt h ázas s ág is bizonyíték a a s zoros abb k apcs olatnak. A s zülete tt gye rm e k e k h olland-m agyar állam polgárok. Szám os balatonfüre di polgárnak, fiataltólaz idős e bb k oros ztályig, k ulturális cs oportnak, s portolónak nyílt leh e tős ége m ár e ddig is cas tricum i utazás ra. Cas tricum polgárm e s te re, A. Em m e ns -K noll as s zony m ár k éts ze r járt Balatonfüre de n. A s zíve s m e gh ívás t e lfogadó dr. Bók a Is tvánnak e z volt az e lső útja Cas tricum ba. A ve ndéglátók a rövid vizitálás ra gazdag program ot k ínáltak. Ünne pi önk orm ányzati ülés k e re tén be lülvide ofilm s e gíts égéve l m utatták be az idők özbe n főre gyarapodottváros t. A népe s s éggyarapodás ok a, h ogy Cas tricum k özponttal új k özigazgatás i k özpont jöttlétre. A. Em m e ns -K noll polgárm e s te r as s zony e lőadás ában h angs úlyozta a ne m ze tk özi k apcs olatok fontos s ágát, jólleh e t Cas tricum nak cs ak Balatonfüre dde l van e gyüttm űk ödés i m e gállapodás a. A h olland félk és z a k apcs olatban re jlő újabb leh e tős ége - D r. Bók a Is tván válas zában utalt arra, h ogy Balatonfüre d több ors zágra k ite rje dő k apcs olatre nds ze re létfontos s ágú, am e ly s ze rve s rés zét k épe zi az önk orm ányzati politik ának. A te s tvérváros i k apcs olattartás e re dm énye i s zám os e s e tbe n ne m k özve tlenül, h ane m k özve te tte n je lentk e zne k. A cs e re program ok ban rés ztve vők tudatform álás át, gondolkodás m ódját a látogatás ok és s zak m ai utak k e dve zőe n be folyás olják. A fe nntarth ató fe jlődés biztos ítás a valam e nnyi civilizált nép s zám ára fontos célkitűzés, cs ak h ogy m inde n ors zág m ás -m ás alapok k al re nde lke zik. M agyarors zágon e lsődlege s céla ne m ze ti s ajátos s ágok m e gőrzés e. A te nge rvíz 15 Ce lsius fok os volt, e nne k e llenére m e glepőe n s ok an fürdőzte k. A délutáni program Cas tricum s portpályáinak m e gte k intés éve l k e zdődött. A h at (!), e gym ás k öze lségébe n található labdarúgópálya e lső os ztályú pázs ittal, e s ti vilá- tos an. Az ös s ze jöve te l végén azonnaldöntés s zületik arról, h ogy e gy tém a m e gére tt-e a vitára vagy a döntés h ozatalra. Látogatás unk m ás napján k ét fontos e s e m ény adott leh e tős ége t m aradandó élm énye k gyűjtés ére. A h ollandiai látogatás am s zte rdam i város nézés nélkülne m leh e t te lje s. Bár az e gyórás h ajóút s orán Am s zte rdam ne m fe dte fe l e lőttünk valam e nnyi s zéps égét, a h ajók ázás e gyaránt be pillantás t e nge de tt a város m últjába és je lenébe. A fő attrak ció azonban k éts égk ívül e ze k után k öve tk e ze tt. Európa e gyik legrége bbi, patinás m últtalés fénye s je lenne l re nde lke ző s portk lubjának m e gis m e rés e. Az Ajax Am s zte rdam labdarúgócs apata m árcius 18-án alak ult. M a a világ tíz legnagyobb k lubjáh oz tartozó e gye s ület s zám os h íre s s ége t adott a világ labdarúgás ának. K özülük a legh íre s e bbe k e gyik e Joh an Cryff. A m ábólpe dig a 23 éve s W e s ley Sch ne ijde r, ak iért e z év illőe n a h orvát és a m agyar s züre t néps zok ás airól be s zélt. A füre die k e ze n a h étvégén többs zör is találkoztánc Együtte s tagjait, s porto- h attak a m ár régről is m e rt, lók at, m űvés ze k e t, borás zo- és m os t is e legáns te nge rés z k at, és s ok füre di cs aládot, e gye nruh ába öltözött lovraak ik m indig s zíve s e n térne k vis s za e bbe a k ülönlege s A valam ik ori h angulatú város ba. Ezt a h étvégét, azaz a balatonfüre Abbázia, azaz di napok at vis zonozták O patija ne ve az m os t a s züre ti fe s ztivállal apáts ág s zóból e gyidőbe n, s ze pte m be r k özött az O patijai napok s zárm azik. Balatonfüre de n re nde zvéfőleg k lim atik us nye ive l. A város de legációgyógyh e lyk ént ját a fiatalés agilis dr. Am ír M uzur polgárm e s te r ve ze tis m e rt. te, ak it dr. Bók a Is tván m utatott be a füre die k ne k a vás árcs arnok m e lletti s zín- ni fúvós ze ne k arral, m e lye t A m agyar turis ták által padon a k özöns ég nagy te t- k arnagyuk, M iodrag K azič ve zénye lt. A ze ne k ar e zúttal is jólis m e rt üdülőh e ly idén s zés nyilvánítás a m e llett. tavas s zalfogadta a népe s ba- A program m ár pénte k dél- is k itűnőe n játs zott, annak latonfüre di de legációt, k öz- után e lke zdődött Frank o- e llenére, h ogy az ide ve ze tő tük a R e form k ori H agyo- vics György élve ze te s e lő- úton autóbus zuk k al s úlyos m ányőrzők e t, a Füre d Nép- adás ával, ak i az alkalom h oz bales e te t s ze nve dte k. A re n- O patija augus ztus ában 27 m illió Eurót fize te tt a R e al M adrid. Az utánpótlás -ne ve lés titk ait Jan O lde R ie k e rin e dző is m e rte tte. Az e dzés e k e n 6 éve s k ortól 19 éve s k orig k orcs oportonk ént foglalkoznak az ígére te s cs e m e ték k e l. A fiatalok a k örnyék is k oláiban tanulnak, és cs ak a délutáni foglalkozás ok on ve s zne k rés zt, ah ol az e dzés t s zak k épze tt pe dagógus ok je lenlétébe n tanulás k öve ti. M ie lőtt a tíz éve épült arénát m e gte k inte ttük, találkozh attunk k ét k iváló Ajax labdarúgóval. A h e tve ne s éve k e gyik k iválós ága volt Sjaak Sw art, ak i 800 m érk őzés t játs zott az Ajax s zíne ibe n. Aron W inte r pe dig a k öze lm últ h íre s játék os a volt, m a az utánpótlás cs apat e dzője. Az e lőcs apat e dzője az a H e nk Te n Cate, ak i M agyarors zágon is te vék e nyk e de tt a budape s ti M TK e dzője k ént. Az aréna néző be fogadás ára alkalm as, és m inde n bizonnyallenyűgöző h angulatot biztos ít a m érk őzés e k h e z. A biztons ági re nds ze r k iépítés e a legs zigorúbb e lőírás ok nak m e gfe lelőe n történt. A k örk örös vide ok am e ra-re nds ze r s e gíts égéve l e gés ze n k öze lről nyom on k öve th e tők az e s e m énye k. Cs ak érde k e s s ég, h ogy az e lm últ 10 év s orán az aréna pázs itját 120 alkalom m al cs e rélték. Az Ajax aréna m e gte k intés éve lvége t érta rövid látogatás. A rés ztve vők e gyönte tű áll ásfogl al ása értel m ében m indk ét félnagy leh e tős ége t lát a 20 éve aláírt e gyüttm űk ödés i m e gállapodás tartalm ának e lm élyítés ébe n és s zük s égs ze rű m e gújítás ában. A te rve k s ze rint 2008 tavas zán Balatonfüre dre látogat az a h árom te s tvérváros unk, am e lye k k e l ban h ivatalos an is m e gk e zdődött a k apcs olattartás. (A Cas tricum i Te s tvérváros i Egye s ület tagjait s zintén nagy s ze re te tte l várjuk e k k or város unk ban.) titk ár is. A balatonfüre di e gye s ületi de legáció 40 főve l 2008 június ának e lső h e tébe n K ouvolába utazik. Inte rne te s vállalkozás i inform ációs h álózatot alak ítunk k i, m e lybe n város aink és azok te s tvérváros ai, illetve azok válaz e lte lt 20 év alatt a vá- lalkozás ai és vállalkozói ros ok lak ói k özött gazdag, gazdas ági és k e re s k e de lm i több te rülete t m agába fogla- k apcs olatot léte s íth e tne k. A ló s zoros k apcs olat alak ult k apcs olatok k özé tartozik k i ne m cs ak h ivatalos, h a- pl. a k iállítás i anyagok cs e ne m k ulturális, s port, m űvé- réje (fotó, fe s tés ze ti, grafis ze ti, nye lvés ze ti s tb. te rü- k ai s tb.) lete n. Eze k e t a k ét város Finnors zágban m os t te rve te s tvérváros i e gye s ülete i k o- zik a k özigazgatás i re nds ze r átalak ítás át, m e ly s orán új ordinálták. Az ide i évbe n finn barátaink nál válas ztás ok voltak, m e ly s orán m e gújult a város i k épvis e lő-te s tület, de átalak ult a k uovolai e gye s ület is. Balatonfüre di e gye s ületünk e nne k is m e re tébe n k e zde m énye zte a 20 éve s k apcs olatok m e gújítás át, az új ve ze tős ég m e gis m e rés ét, új e gyüttm űk ödés i alapok lerak ás át. A város unk ba érk e ze tt de legációban h e lyt k apott H e ik k i Spoof, K ouvola város je gyzője, Ve s a Vainio, a k épvis e lő-te s tület h e lye tte s e lnök e, valam int Pe k k a Ainali, a k ouvolai e gye s ület e lnök e, továbbá Jouk o Törm e la régiók, k is térs ége k alak ulnak, am i ném i m ódos ulás t ok ozh at a te rve k m e gvalós ulás ában. A program ok véglege s k idolgozás a után tájék oztatás t adunk a cs atlak ozás leh e tős égéről. Addig is s zíve s e n ad tájék oztatás t te lefonon a Balatonfüre d K ouvola Te s tvérváros i Egye s ület titk ára, Jak ab Vilm a (06-20/ ), továbbá e lnök e, dr. Ács K ároly (06-20/ ). Céljaink m e gvalós ulás áh oz várunk az e gye s ület tagjai k özé m inde n érde k e lte t és érde k lődőt! de zvény nagy m e glepe tés e a h us zonöt fős opatijai Z ora néptánc e gyütte s volt. Szom baton a vás árcs arnok m e lletti bors átor s zínpadán, m ajd vas árnap délelőtt a K is faludy Galéria m e lletti s zabadtéri s zínpadon adtak nagy s ik e rre l e gy-e gy órás m űs ort. Az e gyütte s t s aját ze ne k ara k ís érte, a k itűnő táncos ok pe dig az e gye s s zám ok h oz illő (ös s ze s e n h at k ülönböző) népvis e letbe n lépte k a k özöns ég e lé. Színvonalas m űs oruk k ale ze n az ős zi h étvégén e gy k ics it vis s zah ozták a nyarat a nézők ne k, ide varázs olva a K varne ri-öböl, az Is ztria-féls zige t és az opatijai R iviéra baráts ágos m e dite rrán h angulatát. Ezt s e gíte tt fe lidézni az a s zám talan s zíne s pros pe k tus és program füze t, am e lye t az ottani ide ge nforgalm i h ivatal m unk atárs ai os ztottak s zét az e lőadás rés ztve vői k özött. O patija (Abbázia) és Balatonfüre d k özött s zám os h as onlós ág van, lévén m indk ét te lepülés nagy m últtal re nde lke ző, de m a is m éltán h íre s gyógyüdülőh e ly. Vas árnap délután dr. Am ír M uzur a tradíciók ra építő városfejl esztésrőltartott film ve títés s e l e gybe k ötött pre ze ntációt a Balaton Szabadidő és K onfe re ncia K özpontban. D r. Bók a Is tván k ös zöntője után O patija polgárm e s te re is m e rte tte e lképze lés e ik e t, am e lyne k s zám os m agyar vonatk ozás a is van. Egye be k m e llett m árványtábla je lzi azok at az épülete k e t, am e lye k be n M óra Fe re nc és Szabó Lőrinc alkotott. A gas ztronóm ia k e dve lői az idén átadott Silve r R e s ort s zálloda étte rm ébe n k ós tolh attak is ztriai éte ls pe cialitás ok at, am e lye k e t az ötcs il- lagos M illenij s zálloda m e s te rs zak ács a k és zíte tt. Eze k h e z a ve ndéglátók a Pilato cs aládi borgazdas ág világh írű Te ran (vörös ) és M alvazija Is tars k a (fe h ér) borait k ínálták. Te s tvérváros unk k üldötte i nagy öröm m e l is m e rk e dte k m e g Balatonfüre d ne ve ze te s s ége ive l, m e lye k e t k és őbb a Jók ai h ajó fe délze téről is m e gte k inth e tte k e gy h angulatos délutáni s étah ajózás k özbe n. A cs oportban s ok fiatal volt, többs égük e lős zör járt M agyarors zágon, és így a Balatonnál is. K ics it fáradtan, de annál több élm énnye lindultak h aza, de e lőtte m ég e lm ondták, h ogy nagyon jólére zték m aguk at, és fe ltétlenülvis zs zajönne k, legk és őbb jövőre. Addig is s ze re te tte lvárnak m inde n füre dit O patijában. M e gállapodás jöttlétre a k éte gye s ületk özött, m e ly m e gh atározza a jövőbe li e gyüttm űk ödés irányait. Eze k a k öve tk e zők : turis ztik ai e gyüttm űk ödés i m e gállapodás tk és zítünk e lő, m e ly s orán balatonfüre di, ill. k ouvolai k özponttalutazás ok ats ze rve zünk e gym ás város ába, ill. ors zágába. K özös e n ve s zünk rés zte urópai uniós proje k te k e n. D iák cs e re program oth ozunk létre, m e ly s orán k özépis k olás ok, ill. fe lsőfok ú k épzés be n rés ztve vők is m e rh e tik m e g e gym ás ok tatás át, gyak orlati re nds ze rét. Az ors zágaink ban m e gje lenő legje lentős e bb, valam intváros aink életétés történe lm étbe m utató k önyve - k e t m e gk üldjük e gym ás k önyvtárainak. A te s tvérváros i k apcs olatok atk ite rje s ztjük a m ás ik féltovábbi te s tvérváros ai irányába is.

7 (Folytatás az 1. oldalról.) A Quas im odo e m lék fánálés a k öltő füre die k ne k írt ve rs táblájánál k özös főh ajtás t a nagys zabás ú díjk ios ztó gálam űs or k öve tte. Az Anna Grand H ote l dís zte rm ébe n Paulo Guido Spine lli, az O las z K öztárs as ág budape s ti nagyk öve te k ös zöntötte a k öl tőve rs e ny rés ztve vőit. R e m ényét fe je zte k i, h ogy e z a s zép k e zde m énye zés az oltalm azó, vigas zt nyújtó k öltés ze t s ze re te te e gyre nagyobb te re t nye r és s e gít át m inde nnapi ne h ézs ége ink e n. K alás z M árton, az írós zöve ts ég e lnök e a Nobe l-díjas Quas im odot idézte : Az igazs ág m ég m e s s zi van, és m ondd m e g ne k e m, te a k e re s ztfára m e gtöre te tt e m be r, és te, k ine k k e zére vas tagon tapad a vér, azok nak, k ik k érde zne k, h ogy fe lelek m ajd a k öltő fe lelős s égéne k h itvallás át k ris tálytis zta form ában e gye dülállónak tartja te tte h ozzá a re nde zvény védnök e. Bogyai K atalin, az O k tatás i ED È SU BITO SER A Salvatore Q uas im odo ve rs e (19 42) O gnuno s ta s olo s ulcuor de lla te rra trafitto da un raggio di s ole: e d e s ubito s e ra. S H IR TELEN ITT AZ ESTE K épe s Géza fordítás a M inde nk i úgy állm agányba ve s zve a föld s zívén, m itátdöfötta naps ugár: s h irte len ittaz e s te. k öltőtalálkozó m e gh atározó alapító s ze m élyis ége ine k. Az ünne ps ég h angulatát e m e li, a díjazott k ölte m énye k e t lefordítják, így azok at Luk ács Sándor s zínm űvés z e lőadás ában m agyarul, illetve Ales s andro Q uas im odo m ilánói s zínm űvés z tolm ács olás ában a dallam os olas z nye lve n is h allhattuk. létre h ozott m e gh ívás os díj a Be rth a Bulcs ú e m lék díj, am e lye t idén Tóth K ris ztina, Gyárfás Endre, Vas y Géza, és Végh Attila ve h e te tt át. A tavalyi nye rte s k ölte m énye k m ozgók épi m e gje lenítés éért járó díjat Nagy Anik ó és M e dgye s i Gabrie lla re nde zők k apták. Az ünne pi be s zéde k és a díjk ios ztó gála e m e lke de tts é2008-ban e gy m agyar nye lvű Q uas im odo ös s ze s gét a M e nde lss oh n K am aram e gje lente tés étte rve zi az O las z K ultúrintéze t. ze ne k ar dics ére tk ént fe lcs e ndülő k once rtje fok ozta: a je és K ulturális M inis ztérium A XV. Quas im odo k öltőve r- lenlevők ére zh e tték, h ogy a s zak állam titk ára s ze rint a s e nyre 9 7-e n k üldték be pá- k öltőve rs e ny e gybe n irodalk öltés ze t e rős k apocs, am i lyam űvük e t. M ik lya Z s olt m i m űh e ly, érték te re m tő és az e m be re k e t ös s ze k öti, h i- k is k unfélegyh ázai k öltő az h agyom ányápoló találkozó, dat je lent ors zágok, ors zág- Am it h oztál cím ű ve rs é- itt, Balatonfüre de n a re form ve lnye rte e la pályázat fődí- k or pe zs gés ét idézi és vis zi rés ze k k özött. D r. Bók a Is tván h angs úlyoz- ját. K ülöndíjban rés ze s ült tovább a jövő ne m ze dék e ita a m űvés ze te k, az iroda- Sztanó Lás zló K épze lt e t- ne k s zánt s ze llem i örök s élom s ze re pét e gy olyan rus zk k öltő s orai és Szálin- ge t. k orban, ah olne m ve tülk e l- ge r Balázs, Cs e les H om élő figye lem a s zépirodalom - ros z cím ű k ölte m énye. A ra, m ég ink ább örve nde te s, Quas im odo ok levél díjat a h a van leh e tős ég annak e rő- zs űri Cs ontos János, Sum os ítés re, pártolás ára. Balaton- nyi Papp Z oltán, Lás zló Nofüre d polgárm e s te re e m lék - ém i, Ném e th Is tván Péte r, ajándék ok at nyújtott át Fe re ncze s Is tván, Baranyai Franco Cajani, Baranyi Fe - György, Szénás i M ik lós, Póre nc k öltők ne k és Sim on K á- s a Z oltán, Gyím e s i Lás zló roly 15 évve l e ze lőtti pol- k öltők ne k ítélte. Irodalm i gárm e s te rne k a Quas im odo publicis ztik a k ate góriában ló, ors zágos an e lis m e rt és példaérték ű. Te vék e nys ége te lje s e n önze tlen, e llens zolgáltatás nélküli. Sok ilye n polgárt k ívánok Füre d város ának, h is ze n az e lőttünk álló célok, e lképze lés e k re ndk ívül nagyok m ondta a M ár h agyom ány, h ogy a polgárm e s te r, m ajd h ozzáte tlegm agas abb k itünte tés bir- te : Gubicza Fe re nc m unk ás tok os airól a k özalapítvány s ágával m éltán s orolható a gondozás ában k önyv je le- nagy e lődök : Lipták Gábor, nik m e g. Gubicza Fe re ncről Z ák onyi Fe re nc h űs ége s k őpraznovs zk y M ih ály írt ve tőine k s orába. Érde k e s k önyve t, m e lyne k h ivatalos m ódon e gyik ük s e m füre di be m utatójára m e gte lt a K ö- s zárm azás ú, de a város k im ondh atatlan varázs a m indzös s égi H áz nagyte rm e. A k önyvbe m utatóra érk e ze t- e gyik ük e t rabule jte tte, és a te k e t dr. Bók a Is tván polgár- város önze tlen s zolgálóivá m e s te r k ös zöntötte, öröm é- te tte. ne k adva k ife je zés t, h ogy büs zk e leh e t e gy város arra, h a olyan s ze m élye k lak ják, ak ik átlagon fe lül te lje s íte ne k. K özülük is k ie m e lke de tt Gubicza Fe re nc m unk ás s ága. Ne m cs ak Balatonfüre d m éltatta m unk ás s ágát, h ane m Alsóörs, Lók út és a Pannon Egye te m is dís zpolgárai k özé válas ztotta. Ve s zprém m e gye K özgyűlés étől a Pro Com itatu D íjat k apta. A fe lsoroltak on k ívül m ég s zám os k itünte tés birtok os a. H atalm as am bícióval s e gíti, tám ogatja h áttérbőla Füre dért dolgozók at. Ne k i is k ös zönh e tő, h ogy a s zőlőés bork ultúránk e urópai is m e rts égéne k új s zak as záh oz érk e ze tt. A borlovagre nd fe l- A polgárm e s te ri k ös zöntő tám as ztás a és m űk ödte tés e után dr. Praznovs zk y M ie urópai érték ű és rangú, a h ály irodalom történés z, a város i k özalapítvány m unk á- k önyv s ze rzője m utatta be a jának a s ze rve zés e, a s zobo- k önyve t. rállítás ok tól k e zdve a A k önyv ne m cs ak e gy e m k önyvk iadás ok ig e gye dülál- be r élettörténe te, h ane m h e lytörténe t gyűjte m ényne k is te k inth e tő. Utalt Eötvös Józs e f 1860-ban, a K is faludy Sándor-s zobor avatás ak or e lhangzott be s zédére, m e ly s ze rint m indig les zne k polgárok, ak ik m éltók az e lis m e rés re. A m e gje lent k önyv jól tagolt, olvas m ányos an dolgozza fe l e gy e m be röltő fe je ze te it a s zülőföldtőlaz e gye te m i éve k e n k e re s ztüla pál yak ezdésig. M unk ássága Bak onybélbe n indult, és valós zínű, h ogy Ne m e s vám os s al zárul, ah olh árom évtize de t töltött a s zöve tk e ze t élén. Gubicza Fe re nc k ötődés e a tájh oz, s zak m as ze re te te, irodalm i vonzódás ának e re dm énye k ént je lenh e te tt m e g 17 falu m onográfiája, történe te. A m onográfiák k özüla Lich tne ck e r András m unk ás s ágának e re d m ény e k ént be n m e gje lent A Balatonfüre d-cs opak Borvidék történe te c. k önyv e lős zavát K e re s ztury D e zs ő k öltő írta. A m áig cs odálható gondolatok at Ste inh aus z György olvas ta fe l. D r. Praznovs zk y M ih ály öröm m e lnyugtázta, h ogy a be m utatóra érk e ze tte k nagy léts zám a baráti találkozóra is leh e tős ége t biztos ított, és a k özalapítvány jóvoltábóla k önyv tis zte letpéldányainak birtok os ai leh e tte k. Gubicza Fe re nc példájak ént e m líte tte, h ogy Füre de n s zületni dics ős ég, de füre divé válni is leh e t. ba. A tárlat k épe in éppúgy m e ge leve ne dik a m ode rn város ok nyüzs gés e, m int a legapróbb tradíciók at őrző vidék i, falus i e m be re k te rm és ze t-k öze li m inde nnapja. A k ínai k orm ány m e gh ívás ára érk e ze tt újs ágírók 24 e ze r k ilom éte re s útjuk s orán s zám talan h e lye n m e gfordultak. Utaztak a világ legm agas abban fe k vő nyom vonalán k özlek e dő vas útján, jártak a Potala palotában, Tibe t k özigazgatás i és vallás i k özpontjában, s a vörös palotában, am e ly s zám talan ritk a k incs e t őriz. A páratlan érték ű iratok, fe s tm énye k k özött te rm e ibe n láth ató néh ány több e ze r éve s, pattrapálm ára írts ze ntiratis. A k iállítás m e gnyitóján dr. K is ze ly Pál alpolgárm e s te r és lapunk s ze rk e s ztője, Z atk alik András vont párh uzam ot K ína és a Balaton k özött, je lképe s e n h adát a legk e dve s e bb ve ndégne k járó s e lye m k e ndőt te rítve a cs aládias h allgatós ág nyak á- A k ét ors zág óta e gy új s zállal k ötődik e gym ás h oz. Ek k or s zülete tt ugyanis e gy diák cs e re -k apcs olat, am it a fe nt e m líte tt de legáció ve ze tője, U dvari Gábor újs ágíró k e zde m énye ze tt. Ezt az e gyüttm űk ödés t a Panda Ne m ze tk özi Gye rm e k alapítvány k oordinálja, m e lyne k te vék e nys égéről K ovács Béla, a s ze rve ze t k épvis e lője be s zélt. Elhangzott, h ogy m inde n gye rm e k (így a füre die k ) s zám ára is adott a leh e tős ég, h ogy e ljus s anak e gy-e gy rövid produk ciójuk be m utatás ával K ínába. Szó volt arról is, h ogy az alapítvány jóvoltából az e lm últ 18 év s orán s zám os alkalom m al jártak k ínai gye re k e k a Balatonnál,így Füre de n is. Cs ik y Ge rge ly im m ár k las s zik us A Nagym am a cím ű darabját nagy érde k lődés s e lvárta a füre di k özöns ég. Az e lőadás h angulatát növe lte, h ogy a R e form k ori Idén m ás odik alkalom - H agyom ányőrző Társ as ág m alidézték m e g a re form - tagjai k orh ű ruh ában je lenk or s ze llem is égét a s ze p- te k m e g. M ár a Füre dfe s t te m be r i h étvégén te lth ázas e lőadás ai is je leztöbb h e l ys zíne n, k ivál ó prog- ték, h ogy a publik um nak ram ok k al Balatonfüre de n. ne m cs ak nyáron van k ultua R om antik us re form k or rális igénye. Az e lőadás m élprogram jaiból k ie m e lke dő tó volt a várak ozás h oz, a e s e m ényne k ígérk e ze tt a Tu- s ze re plők s zinte e gym ás t ray Ida Szính áz ve ndégjáté- m últák fe lül, valóban játs zották, élve zték a darabot. k a. Tódork a Szilárd s ze re pébe n M ik ó Is tván k ie m e lke dő te lje s ítm ényt nyújtott, m éltó partne re volt Sze rafin, Cs ongrádi K ata. Az e lső vas taps ot m e gérde m e lte n ők aratták. Ö rk ény Vilm os bárók ént Cs. Ném e th Lajos, K os zta tábori lelkés z s ze re pébe n Be nk ő Péte r rutinos alak ítás uk k al, s zínlelt ve s ze k e dés e ik k e ljárultak h ozzá a s ik e rh e z. A Sze rém i Ernőt alak ító K is s Z oltán ne m cs ak játék ával, m e gje lenés éve l, h ane m k iváló, ráadás t is k iváltó tánctudás ával aratta a m ás odik vas taps ot. M e dgye s i M ária a h álás és e gybe n ne h éz örök s ége t je lentő s ze re pe t (bár a k özöns ég jó rés ze aligh a e m lék e zh e t Be rk y Lili vagy Tolnay K lári m űvés znők re ) bravúros an oldotta m e g. M e gje lenés e it tök élete s e n időzíte tte, uralta a s zínpadot, te lje s ítm énye prim adonnai volt. Az e lőadás s ik e re cs ak m e ge rős íte tte m inde n s zính ázs ze re tő füre di polgár és ve ndég óh aját: Ó, h a Füre dne k s zính áza volna...

8 Úgy vélem, Balatonfüre d lak os s ága cs ak rés zbe n is m e ri a Füre dre érk e ző nagy ös s ze ge k tényadatait. Az Ék k ő I.-ről például az önk orm ányzat h onlapján rés zlete s tájék oztatás találh ató, dr. Bók a Is tván úr is m e rte tés e. Eh h e z a lak os s ág nagyon k is h ányada fér cs ak h ozzá. A többi adath oz is! A Balatonfüre di Napló augus ztus i s zám a 2. oldalán félre érth e tő m ondatok je lente k m e g. Füre d dolgos lak os s ága ne m érde m li, h ogy téve dés be n tarts uk. K ritik ai m e gje gyzés e im e t ne m ors zágos lapok ban próbálom e lhe lye zni, m e rt a Balatonfüre di Napló m inde n h e lyi lak os h oz e ljut. Tudom, a Balatonfüre di Napló de m ok ratik us, igazs ágk e re s ő lap, s m e ggyőződés e m, h ogy h e lyt ad e gy k ritik ai, tis ztázó adattartalm ú írás nak. Fürednek többször sik erül t! A Balatonfüre di Napló augus ztus i s zám a 2. oldalán Füre dne k is m ét s ik e rült! M ás félm illiárd a re form k ori város rés zre c. cik k ébe n a re züm é után e z olvas h ató: Az e lőzm énye k h árom évve le ze lőttre nyúlnak vis s za, am ik or m ég az O rbán-k orm ány ide jén! e gy k iválóan e lők és zíte tt pályázat e re dm énye k ént Füre d ak k ora ös s ze gh e z jutott, am e lyből fe l tudta újítani a re form k ori város rés zt Az önk orm ányzat m ár az e ls ő s ik e r után ös s ze állította az újabb proje k te t, am e ly a k ulturális turizm us t célozta m e g. A pályázat az Új M agyarors zág fe jles ztés i te rv k ie m e lt program jai k özé k e rült, s a k orm ány (im m áron a Gyurcs ány-k orm ány!) is m étbólintott. Le h e tne vicce lődni, de ink ább lás s uk a ténye k e t! k özött alig, h a e gyátalán k apott valam it Füre d a k orm ányok tól óta Balatonfüre d négy je lentős tám ogatás tk apott: Az e lső az És zak -Balatoni R e gionál is K onfe re ncia K özpont K h t. pályázatot nyújtott be a Széch e nyi-te rv SZ T-2002-TU-20 pályázatára, a balatonfüre di k onfe re ncia k özpont m e gvalós ítás ára m árcius 20án M atolcs i György m inis zte r úr jóváh agyta a pályázati k ére lm e t. M ive la válas ztás ok után az új k orm ány üre s pénztárt talált, Cs illag Is tván m inis zte r úr cs ak K ós áné dr. K ovács M agda és Nagy Je nő ors zággyűlés i k épvis e lők k özbe njárás ára e nge délye zte a s ze rződés m e gk ötés ét, am ire m árcius 7-én k e rült s or. A tám ogatás 50%-os, utólagos finans zírozás ú, az e lszám olás be nyújtás a után m árcius 18-án m e gk apta a Ft utols ó rés zletét. (Az adatok h oz Balatonfüre de n ne m, cs ak a főh atós ágon leh e t h ozzájutni.) A m ás odik : Balatonfüre d város a re form k ori te lepülés k özpontba inte grált, m agánforrás ok at is be vonni s zándék ozó partne rs ége n alapuló k om plex te lepülés fe jles ztés i ak cióte rve t dolgozott k i 2003-ban az önk orm ányzat k özponti s ze re pvállalás ával. (Fe lsorolja, h ogy a Blah a Lujza és a K is faludy utcák ban m ilye n építk e zés e k e tte rve z.) Balatonfüre d város önk orm ányzata m ájus e lején pályázatot nyújtott be a R e gionális Fe jles ztés i O pe ratív Program s zám ú, Turis ztik ai vonze rők fe jles ztés e intézk e dés re, a Balaton- part ék k öve : re form k ori város k özpont fe lvirágoztatás a Balatonfüre de n cím m e l. A pál yázat e l fogadás áról2004. ok tóbe r 25-én k üldte k érte s ítés t, és a s ze rződés t de ce m be r 10-én a Blah a Lujza H ote lbe n írták alá. A pályázatot a R O P Irányító H atós ága Ft ös s ze gű tám ogatás ban rés ze s íte tte. A tám ogatás 65%-a az Európai Unió R e gionális Fe jles ztés i Alapból s zárm azik, 35%-a m agyar k orm ányzati társ finans zírozás. A s zöve ge t (Balatonfüre d h onlapján) je gyzi dr. Bók a Is tván polgárm e s te r úr. A h arm adik : Az Eötvös is k ola forfa épülete h e lye tt építe tt is k olas zárny építés i k ölts ége. A ne gye dik : Az Ék k ő II.-re m e gpályázott és a napok ban m e gs zavazott 1,5 m illiárd forint. E történe tbőlk ide rül, 3 éve ne m volt m ár O rbán-k orm ányzat, az ös s ze s pénztám ogatás a 2003 utáni k orm ányok döntés e i alapján k e rülte k Balatonfüre dre, és az Ék k ő I. pályázatát 2003-ban írták. Ezt azért volt s zük s ége s tis ztázni, m e rt az inte rne te s h ozzáférés cs ak k e ve s e k s zám ára e lérh e tő, az e m líte tt újs ágcik k pe dig félre érth e tő, félre ve ze tő. Szíve s e n olvas nám bárk i h ozzás zólás át a fe nti, és ne tán a h iányzó adatok ról. Tis zte ltr atk ó Úr! K ös zönjük pontos ító és zre véte leit. Üdvözlette l: Z atk alik András s ze rk. O rs zágos O rvos s zak értői Intéze t volt a régi e lne ve zés, ah ol a m unk ak épe s s ég m érték éne k cs ök k e nés ét állapították m e g. Népie s néve n a les zázalék olás i bizotts ágra k e ll gondolnunk e bbe n az e s e tbe n. Je lenleg e ze r vizs gálatot vége z éve nte, k öze l30 jogcím e n az orvos s zak értői bizotts ág. Eze k k özül 200 e ze r k örüli a m e gváltozott m unk ak épe s s égge l (új igénylők vizs gálata, s oros fe lülvizs gálatok, e ze r db), e ze r a fogyaték os s ági tám ogatás s al ös zs ze függő tárgyk örbe n jár e l a bizotts ág, e ze r az e gyéb vizs gálatok s zám a. O rs zágos O rvos s zak értői Intéze t fe ladatai: a re h abilitációs járadék be ve ze tés ét k öve tőe n (2008. január 1.) az intéze t s zak vélem ényt ad az e gés zs égk áros odás m érték éről, a s zak m ai m unk ak épe s s égről, a re h abilitálhatós ágról, a re h abilitáció leh e ts ége s irányáról, s zük s ége s időtartam áról, a rok k ants ági nyugdíj m e gállapítás áról (k om plex m inős ítés ). A s zociális és m unk aügyi m inis zte r irányítás a alatt álló k özponti h ivatal. Balatonfüre d Város Önk orm ányzata az O k tatás i M inis ztérium m ale gyüttm űk ödve a évre k iírja a Burs a H ungarica Önk orm ányzati Ös ztöndíjpályázatot fe lsőok tatás i h allgatók s zám ára. A pályázatra azok az önk orm ányzat te rületén állandó lak óh e llye lre nde lke ző, h átrányos s zociális h e lyze tű fe lsőok tatás i h allgatók (m agyar állam polgárok ) je lentk e zh e tne k, ak ik a Fe lsőok tatás róls zóló évi LXXX. törvénybe n m e gh atározott k épzés i időn, ill. az e gye te m i és főis k olai h allgatók által fize te ndő díjak ról és térítés e k ről, valam int a rés zük re nyújth ató tám ogatás ok róls zóló 51/2002.(III.26.) állam i fe ls őok tatás i intézm énybe n (k ivéve a k atonai és a re ndvéde lm i fe lsőok tatás i intézm énye k e t), illetve az O k tatás i M inis ztérium és az intézm énye k k özötti m e gállapodás alapján ne m állam i fe lsőok tatás i intézm énybe n folyó nappali tagozatos, állam ilag finans zírozott e lső alapk épzés be n, e lső k ie gés zítő alapk épzés be n, e lső s zak irányú továbbk épzés be n, vagy e lső ak k re ditált is k olai re nds ze rű fe lsőfok ú s zak k épzés be n ve s zne k rés zt. A pályázatot a Polgárm e s te ri H ivatalm űve lődés i, O k tatás i, Sport és Ide ge nforgalm i O s ztályán (1. e m. 19 -e s és 20-as s zobában) írás ban, a pályázó által k itöltött és aláírt űrlapon, 1 példányban a m e llék lete k k e l e gyütt k e ll be nyújtani. A pályázó a s zociális rás zorults ág igazolás ára fontos nak tartottk örülm énye k e tpontos an és rés zlete s e n írja le! A pályázatbe nyújtás i h atáride je ok tóbe r 31. A pályázók pályázatuk at pályázati űrlapon k öte les e k be nyújtani. Pályázati k iírás a m e llék lete k k e l a Polgárm e s te ri H ivatal portáján vagy a M űve lődés i, O k tatás i, Sport és Ide ge nforgalm i O s ztályon k érh e tő. Balatonfüre d Város K épvis e lő-te s tülete a 7/2002. (I. 31.) s z. h atározatában a h ázs zám táblák e gys ége s ítés e m e llett döntött. Ezt k öve tőe n az e lm últ idős zak ban az ingatlan-nyilvántartás i térk épe k és a ténylege s állapotok ös s ze h as onlítás a alapján m e gtörtént a város te rületén lévő ingatlanok h ázs zám ainak fe lülvizs gálata, m e llye l ös s zh angban h ivatalunk m inde n be lte rületi ingatlanh oz e gys ége s form átum ú falis zám otk és zítte te tt. A h ázs zám táblák k ios ztás a nagyrés zt m e gtörtént, azonban je lentős m e nnyis égű tábla találh ató m ég h ivatalunk ban is. K érjük a tis zte lt ingatlan-tulajdonos ok at, h ogy a m ég át ne m ve tt tábláik ért s zíve s k e dje ne k be fáradni a Polgárm e s te ri H ivatalba, azok at ügyfélfogadás i időbe n a 14-e s irodában átve h e tik. Ü gyfélfogadás i idő: h étfő, s ze rda: 8-12, 13-16, pénte k : 8-13 óráig Bőve bb fe lvilágos ítás : w w w.bu rs a.h u M iért s zük s ége s a változtatás? M e rt e gyrés zt e lavult a m inős ítés i re nds ze r, m e rt ne m történik m e g a m e gm aradt, fe jles zth e tő k épe s s ége k érték e lés e, m ás rés zt ne m a re nds ze rbe k e rülők s zám a nagy, h ane m a k ik e rülők s zám a alacs ony. Továbbá a m e gváltozott m unk ak épe s s égűe k 10%-a dolgozik be je lentve, s ze m be n a fe jlett ors zágok ban m ért 3050%-k al, nálunk 30-50% dolgozik be je lentés nélkül (k b e ze r fő). Eh h e z h ozzájárul, h ogy h iányoznak azok a re h abilitációs s zolgáltatás ok, am e lye k a rok k ants ág m e ge lőzés ét, e nyh ítés éts zolgálják. Ezért vége z az intéze t k om plex re h abilitációs e ljárás t. A k om plex re h abilitációs e ljárás s zociális és foglalkoztatás i s zak e m be re k k e l k ie gés zült orvos -cs oport végzi a vizs gálatok at, végigk ís éri a re h abilitációs e ljárás t, e gés zs égügyi, m e ntális, s zociális és foglalkoztatás i s zak e m be re k ös s ze h angolt s e gíts égéve l k épe z át új m unk ak örök re, ah olaz e gyén ak ár 100%-os m unk avégzés re is k épe s. A cél: az e gés zs égk áros odás m e llett a m e gm aradt, fe jles zth e tő m unk ak épe s s ég h as znos ítás a. A re nds ze r új e lem e a re h abilitációs járadék június 18-án a Parlam e nt e lfogadta a re h abilitációs járadék ról s zóló törvényjavas latot. M i a re h abilitációs járadék? O lyan társ adalom biztos ítás i e llátás, am e ly jöve de lem arányos k e re s e tpótlás t nyújt, valam int a folyós ítás ide je alatt leh e tős ége t ad fe lk és zülni az is m éte lt foglalk oztatás ra. K i jogos ult a re h abilitációs járadék ra? Ak i re nde lke zik a s zük s ége s s zolgálati időve l. Ez k ortólfüggőe n változik, 25 év alatt m inim um k ét év. Ak inél a m unk ak épe s s égváltozás ne m te s zi leh e tővé, h ogy a s zak m ájában vagy a k épze tts égéne k m e gfe lelő m unk át vége zze n. Ak inélje lentős k e re s e tve s zte s ég k öve tk e ze tt be. Ak i ún. III. cs oportos rok k ants ági nyugdíjh oz s zük s ége s e gés zs égk áros odás t s ze nve de tt és re h abilitálható. Ak i e gyüttm űk ödik az Állam i Foglalk oztatás i Szolgálattal. M e nnyi ide ig járh at? A re h abilitációh oz s zük s ége s időtartam ra, de legfe lje bb h árom évig. Ezt k öve tőe n, h a ne m vége z tartós m unk át. A re h abilitációs járadék folyós ítás ának ide je alatt az érinte tt s ze m ély fize tés t is k ap, h is ze n be tanul az újm unk ak örbe. Igénylés, orvos i papírok be adás a a nyugdíjbiztos ítás i igazgatás i s ze rvh e z H a jogos ult m e rt m e gvan a s zolgálati ide je, H a ne m jogos ult (pl. cs ak a fe le s zolgálati ide je van m e g), m ég k aph at s zociális e llátás t Az O rs zágos R e h abilitációs és Szociális Szak értői Intéze t bizotts ágának vizs gálata (az e gés zs égk áros odás m érték éről,m unk ak épe s s égről). A nyugdíjbiztos ítás i igazgatás i s ze rv h atározatot h oz, h a re h abilitálható, ak k or jár a re h abilitációs járadék. H a ne m re h abilitálható, ak k or jár a rok k ants ági nyugdíj a m unk aügyi k özpont e gyüttm űk ödés i m e gállapodás t k öt a re h abilitációs program rés ztve vőjéve l(k ije löli a re h abilitációs s zolgáltatót). M e k k ora ös s ze gű a re h abilitációs járadék? A re h abilitációs járadék ne ttó ös s ze ge m e ge gye zik az azonos s zolgálati idő és járulék alap után járó III. cs oportos rok k ants ági nyugdíjjal.

9 A Füre d K e m ping volt dolgozói élte k is a leh e tős égge l, idén tavas s zal e gy h os s zú tárgyal ás s orozat e re dm énye k ént H am ar Lás zló, e ddigi k e m pingve ze tő és Ve cs e i Péte r, e ddigi re ce pcióve ze tő létre h ozták s aját cégük e t, a Füre d K e m ping K ft.-t, és bérbe ve tték a Balatontouris ttóla füre di k e m pinge t. Ve cs e i Péte r lapunk k érdés ére e lm ondta: a Balatontouris t m e gtarth atta k öte lező h as ználattal a ne ve t, így a k e m ping ne ve h ivatalos an továbbra is Balatontouris t Füre d K e m ping, továbbá h as ználni k e lla Balatontouris t jólm e gs zok ott is m érve it, védje gye it, logóját, fe liratok at. Az állandó dolgozók léts zám a k öze lazonos, m int a tavalyi évbe n, és a s ze zonban is ugyanannyian dolgoztak, m int az e lőző éve k be n. A bérlők pe dig ak ik ne k h os s zú távú s ze rződés ük volt továbbra is m e gm aradtak, a s ze zonális bérleti s ze rződés e k a h atáridőlejártávalm e gs zűnte k. Az ide érk e ző ve ndége k azonban e ze k ből a változás ok ból s e m m it ne m ve tte k és zre, a k e m pingne k e z volt a fő célja, h ogy m inde n zök k e nőm e nte s e n m e nje n, és ugyanúgy, olyan s zolgáltatás ok k al m űk ödjön, m int az e lőző éve k be n h angs úlyozta Ve cs e i Péte r. A ve ndégéjs zak ák s zám a az e lőző éve k s tatis ztik ája alapján m inte gy 10%-os cs ök k e nés m utatk ozik. M e gos zlás te k inte tébe n a fős ze zonban július e lejétőlaugus ztus e ls ő h e téig a ve ndége k túlnyom ó többs égét dánok te tték k i, arányuk abban az idős zak ban 9 0% k örüli volt, noh a a D CU (D án K e m pings zöve ts ég) h onlapján az a téve s inform áció s ze re pe lt, h ogy a füre di k e m ping idén be zár. A dánok m e llett te rm és ze te s e n itt voltak a k las s zik us k üldő ors zágok : Ném e tors zág, Aus ztria, H ollandia és pe rs ze a m agyarok. M agyar ve ndége k fők ént m ájus -június ban érk e zte k, rájuk je llem ző, h ogy h os s zú h étvégék e t töltötte k a k e m ping nyaralóh ázaiban. A k e m ping árai 2006-h oz k épe s t nagyon m inim ális an változtak, cs upán 1-2%-ot e m e lke dte k. S bár a s zállás díj áfa 15%-ról20%-ra történő e m e lke dés e ros s zul érinte tte a s zállás adók at, így a k e m pinge t is, e bbőla ve ndége k re s zinte s e m m it ne m h árítottak át. A tapas ztalatok azt m utatják, h ogy a ve ndége k nagyon e lége de tte k a régi-új k e m pingge l. Bizonyítja e zt az is, h ogy ne m régibe n az e gyik legnagyobb h olland k üldő cég k épvis e lője s ze m élye s e n te tt látogatás t, és a h olland ve ndége k k özül ös s ze s e n k ét re k lam áció érk e ze tt. A törzs ve ndége k pe dig h os s zú éve k óta vis s zatérne k, és az e gés z e lős ze zont itt töltik. Érde k e s, h ogy ők m ár úgy érk e zte k ide, h ogy érte s ülte k a s ajtóbóla Balatontouris t k örüli változás ok ról, az SCD H olding fe jles ztés i te rvéről. A törzs ve ndége k pe rs ze ne m érte ne k e gye t a SCD e lképze lés e ive l, azt fe l, ne m annyira a m inős égi s zolgáltatás ok at rés ze s íte tték e lőnybe n. H a cs ak a ve ndége k léts zám át néze m, ak k or vis zont jó s ze zont zártunk, a ve ndége k többs ége s ze re ncs ére e lége de tte n távozott a régiónk ból te tte h ozzá M aye r Gyula. H os s zú éve k e n k e re s zah ogy a s tatis ztik ai ada- tülproblém át je lente tt a Batok is m utatják, idén is e rő- latonnál, h ogy a ném e t tus ödött a be lföldi turizm us ris ták s zám a fok ozatos an M agyarors zágon, és m inde z cs ök k e n. M inde z idén m e nya m i régiónk at is érinte tte nyibe n változott? A k e leti ors zágok ból válas zolt a fe lte tt k érdés re az e lnök. Ugyanak k or, h a s zárm azó ve ndége k k e zde m e gnézzük az átlagos tar- ne k vis s zatérni, e lsős orban tózk odás i időt, ak k or az 2,2 a lengye l, s zlovák, rom án lánapra cs ök k e nt, és h a e h h e z togatók ra gondolok. Utóbbi m ég h ozzáte s s zük az e gy ors zágbóle gyébk ént m e gleve ndégéjs zak ára jutó k öltés i h e tős e n s ok an k e re s ték fe la k e dve t, ak k or azt állapíth a- Balatont, így érde m e s odafitom m e g, h ogy az ide i s ze - gye lni rájuk, főleg m os t, zon gyalázatos ra s ik e re de tt. h ogy uniós tagors zág lette k. Tudvalevő, h ogy a m agyar A k érdés re válas zolva: a néve ndége k e lsős orban az ol- m e t és a nyugat-e urópai tucs ó s zállás h e lye k e t k e re s ték ris ták s zám a folyam atos an m ondják, nagyon cs alódottak les zne k, h a a k e m ping tényleg m e gs zűnik. Ve cs e i Péte r a 2008-as évre vonatk ozólag e k k éppe n vélek e dik : ne m te rve zünk je lentős e bb áre m e lés t, ne m is leh e t, m iután a füre di k e m pingbe n a tulajdonos je lentős fe jles ztés t, be ruh ázás t ne m fog m e gvalós ítani. K és z te rve ik vannak arra, h ogy 2008 ős zétőlépítk e zni fognak, így te lje s e n logik us an e gy évre ne m tudunk nagy fe jles ztés be be lefogni. Célunk, h ogy a k e m ping s zínvonala m e gm aradjon, a s zolgáltatás ok m inős ége ne változzon, te rm és ze te s m inim ális k arb antartás ok at e gés z évbe n végzünk. Am ik or k ibére ltük a k e m pinge t, e lhatároztuk, h ogy ne m e gyéve s gyors nye re s ég-fe lhalm ozás ára re nde zk e dünk be, h ane m ugyanúgy m űk ödünk tovább, ah ogy e ddig is. Elsős orban azért, h ogy a ve ndége k ne ére zze ne k m e g e bből s e m m it, h is ze n az a jövő évbe n ros s z lenne a k e m ping m e gítélés e. Fontos nak tartjuk, h ogy 2008-ig adjon m e gélhe tés t az itt dolgozó e m be re k ne k, s tarts a fe nn e zt a vállalkozás t. A Balatontouris tnak s ze pte m be r e lején k ifize ttük a te lje s bérleti díjat, annyi nye re s ég k épződött, h ogy a téli idős zak ban m e goldott a k e m ping m űk ödés e, a jövő évi e lőlege k re k ora tavas s zal les z s zük s égünk. Jó k apcs olatunk van a város s al, idén is tám ogattuk az Anna-bált és a Földön-víze n-leve gőbe n e lne ve zés ű nagys zabás ú re nde zvényt. Am ive l tudjuk, továbbra is tám ogatjuk a város t, és h ozzájárulunk a re nde zvénye k s ik e réh e z te tte h ozzá az ügyve ze tő. A Füre d K e m ping K ft.-ve l k ötött e gyéve s bérleti s ze rződés de ce m be r 31-én jár le. A 2008-as év bérlés ére e lőbérleti joguk van, idén ok tóbe rbe n m e gk e zdődne k a tárgyalás ok a Balatontouris ttala jövő évi m e gállapodás ra vonatk ozólag. S h ogy m i les z 2008 után?am i biztos, h ogy az SCD H olding k om plex fe jles ztés i te rvve l re nde lke zik, am i k örbe érné a Balatont. M inde n e gye s általuk m e gvás árolt ingatlanra e gy proje k te t találtak k i, és e ze k e t e gym ás ra építve s ze re tnék m e gvalós ítani. H a az ös s ze s önk orm ányzattal s ik e rülm e gállapodniuk, ak k or e lke zdődh e tne k a fe jles ztés e k. Úgy m int a Füre d K e m ping K ft. ügyve ze tője, m int m agáne m be r, nagyon s ajnálni fogom, h a e gys ze r a füre di k e m ping be zár. Noh a a tulajdonos nagys zabás ú e lképze lés e m agas s zínvonalú üdülőfalu létre h ozás át ve títi e lőre, a fős ze zonban itt nyaraló k öze l3000 k e m pinge ző h iányát m inde n bizonnyal érzék e lni fogja a város, az étte rm e k és üzlete k is, valam int fájó s zívve lfogják e lh agyni a k e m pinge t azok a m unk atárs aim is, ak ik k özül jó néh ányan éve itt dolgoznak te tte h ozzá búcs úzóulve cs e i Péte r. Jó pár éve m ég az igazi H e lka h ajó állt a m ai Z ák onyi s étány végén. A Balaton s ze llem e azonban vis s zaparancs olta a járm űve t e re de ti e lem ére, a vízre. H os s zú ide ig cs ak te rve k voltak, ám s o- k ak öröm ére a H e lka újjáéledt. Igaz, k ő, be ton és üve g form ájában. M os t a s zórak ozás s zính e lye, de bám és zk odni is érde m e s a cs e nde s e bb órák ban :00 16: :00 18: : : :00 16:00 18: nov :00 Balatonfüre di Ö rök s égünk H ím zőm űh e ly k iállítás a. Balatonfüre di Szociális Alaps zolgáltatás i KözpontFogyaték osok Nappal i Intézm ényének k iállítás a Idős e k napja: A város idős e ine k k ös zöntés e A m űs orban fe llépne k : - Történe lm i tánccs oport - Ve s zprém i Pe tőfi Szính áz m űvés ze i - K ék Balaton Nyugdíjas K lub - D oh nűnyi ErnőZ e ne m űvés ze ti Szak k özépis k ola BK C Várpalota O SB k ézilabda BK C Tata H AC NB I-e s ifi k ézilabda BK C Tata H AC NB I-e s férfi k ézilabda K atatics Z s uzs anna fe s tőm űvés z k iállítás a Gum ias ztalm agyar Bajnok s ág H AIR m us icalk étrés zbe n a Szige tszính áz e lőadás ában. Je gyár: fe lnőtt: 1800,diák, nyugdíjas : 1200,BK C Ve s zprém O SB k ézilabda B.füre d D e ve cs e r m e gye i férfi k ézilabda BK C M K B Ve s zprém NB I-e s ifi k ézil abda BKC M BK Veszprém NB I-es férfi k ézil abda Acro Dance Nyugat-M agyarországi Bajnok ság Nyári e m lék e k c. k iállítás Újge ne ráció alkotók ör k ollek tívk iállítás a B.füre d Nyírád m e gye i női k ézilabda cs ök k e n, am e ly az ide i s ze zonra is s ajnos je llem ző volt. Ak i vis zont h azánk ba érk e zik, az vis zonylag s ok időt tölt M agyarors zágon. s ítja a jöve de lm e zős ége t, a re ntabilitás t, a nye re s ége t. M it te rve z a Balaton R iviéra Turis ztik ai Egye s ület, h ogy e gyre több ve ndég jöjjön a m ik rorégióba? Azok a tagjaink, ak ik A legfris s e bb adatok k om olyan ve tte k be nnünk e t alapján jó s ze zonttudh aa k e zde te k től, m ár profitáltunk m aguk m ögötta Balatak is, h is ze n e ljutottunk tonnál. Egye s s zám ítás ok odáig, h ogy k om oly ve ndégs zám ot k özve títe ttünk k i s ze rinta ve ndégforgalom s zám uk ra. Az e gys ége s arcu20-25%-k alvoltm agalat m e gje lenés e a látogatók s abb m inte gy évve lk orábs zám ára nagyon s zim patiban. R áadás ula s ze zon k us volt. Enne k m e gfe lelőe n m ár ne m cs ak progralegalább e gy h étte lk és őbb m ok ban, k iadványok ban je értvége t, h is ze n augus ztus lenünk m e g k özös e n, h a20-a után is s ok an ve ndéne m a k öze ljövőbe n a ge s k e dte k a tó k örül. falvak be k ös zönő tábláinál is s ze re tnénk m inde zt m e gtis ztában vagyok azzal, valós ítani. Továbbá a k özös h ogy fontos a be lföldi turiz- m ark e ting, arculatépítés te m us e rős ítés e, de ne m s za- k inte tébe n is az e gys ége s s ébad e lfe lejte ni, h ogy a ge tk ívánjuk k ie m e lni. m inte gy ne gyve n s zázalé U gye a k orábbi éve k k os k ülföldi rés zarány bizto- be n problém ák at ok ozott, h ogy a te lepülés e k re nde zvénye i ütötték e gym ás t. Ez idén változás t e re dm énye ze tt? H ála a polgárm e s te re k ne k, a m űve lődés s ze rve zők ne k, illetve K e re s zte s Évának, fantas ztik us an tudták e bbe n az évbe n m inde zt s zinte tizálni. Te rm és ze te s e n m os t is voltak ös s ze cs e ngések, de e ze k a program ok s ajátos s ágaiból adódtak, h is ze n ne m leh e t s zázs zázalék os an k ik üs zöbölni, h ogy e gyide jűleg több te lepülés e n legye n re nde zvény. Vis zont a s tratégiailag fontos e s e m énye k e t profi m ódon tudták ös s ze h angolni. U tolsó be s zélge tés ünk záróak k ordjak ént fe lte tte m önne k azt a k érdés t, h ogyh a a Balatonból k ifogna e gy aranyh alat, ak k or m it k ívánna tőle? Ak k or k ie m e lte az időjárás fontos s ágát, illetve a ve ndégs zám növe k e dés ét. Továbbra is tartja m inde zt? Úgy gondolom, h ogy az e lső k e ttő nagyjábólm ár te lje s ült, am it m ég k ívánnék, az a ve rs e nyk épe s jöve de lem a m agyar ve ndége k s zám ára, annak érde k ébe n, h ogy m ég többe t tudjanak a Balaton partján k ölte ni.

10 ége tne k e l, az e rdőbe n pe dig több fát vágnak k i, a m ók us ok nak pe dig ne m les z h ol lak niuk! H a s ze re te d a m ók us ok at, lek apcs olod a villanyt! És a gye re k e k M itőlfe nntarth ató? k arék os s ág, ah ol prioritás t Le Ch ate llie r-brow n-féle k e dve lik a m ók us ok at A fe nntarth ató fe jlődés m o- k apnak h e lyi e rőforrás ok, e lv: Am ik or e gy e gye ns úly- Z árd e la cs apot, m e rt h a de llje s ze rint az e m be ris ég k ülönös te k inte tte l a m e g- ban (h arm óniában) lévő ne m így te s ze l, ak k or több m ai és jövőbe li várh ató élet- újuló te rm és ze ti e rőforrás ok - re nds ze rt valam ilye n be h a- vize t ve s zne k k i a Balatonm inős ége, s zociális h e lyze te ra. A h ulladék k épződés m i- tás ér, ak k or a re nds ze r úgy ból, és a h alacs k ák nak ne m h árom e gye nérték ű, e gym ás - nim alizálás ával k ialak ított válas zol, h ogy a be h atás les z otth onuk. H a s ze re te d a s al s zoros k apcs olatban és új gyártás te ch nológiák nak m érték ét m inim alizálni h alacs k ák at, e lzárod a cs ae gye ns úlyban álló pillére n is figye lem m e l k e ll lennie igye k s zik. pot! És a gye re k e k a h anyugs zik. Eze k a gazdas ági arra, h ogy m ég a k e vés lacs k ák atis k e dve lik fe jlődés, a k örnye ze tvéde - s ze nnye zőanyag s e juth as - K e zd jük otth on! lem és a társ adalm i fe lelős - s on k i a k örnye ze tbe. A K e zd jük a k isgye re k e k nél e sz?! És h a ne m, ak k or m i l s égvállalás. Az e gye ns úly m e nnyis égi s ze m lélet h e - A fe lnőtte k fe lelős s ége k e t- Las s ú h alál fe nye ge ti (az fe lbillenés éh e z ve ze tő bár- lye tt a m inős égi váljon ural- tős : e gyrés zt önm agunk ér- e m be rt), m e rt m e gm érge zi, m e ly ténye ző e lsőbbs ége ne - k odóvá! Végül az érde k e lti ték re ndjét k e ll m e gváltoz- m e lles leg pe dig m e gs e m m igatívan h at vis s za m ind- vállalti attitűdöt az érinte tti- tatnunk, m ás rés zt utódaink s íti a k örnye ze te t, am e lybe n annyiunk és utódaink s zoci- ne k k e llfe lváltania! nyiladozó világlátás át k e ll és am e lybőlél. M ég h a ide ális jólétére. m e gfe lelő m e de rbe te re l- je k orán m e gálljt parancs olna is vak és h ih e te tlenül os toba tényk e dés éne k, k i A fe nntarth ató fe jlődés m ás m e gk öze lítés e i: van téve annak a ve s zélyne k, h ogy fok ozatos an e lsor a fe nntarth ató fe jlődés olyan fe jlődés, am e ly k ie légíti a je len s zük s églete it, anélkül, vadnak m indazon tulajdonh ogy ve s zélye zte tné a jövő ne m ze dék e k e s élyét arra, h ogy ők is k ie légíth e s s ék s ágai, am e lye k e m be ri vols zük s églete ik e t (ENSZ K örnye ze t és Fe jlődés Világbizotts ága: K özös jövőnk tát alkotják. A k örnye ze tcím ű je lentés e, 19 87) pus ztítás és a k ultúra h anyatlás a k éz a k ézbe n jár a fe nntarth ató fe jlődés a folytonos s zociális jólét e lérés e, anélkül, h ogy az nak (K onrad Lore nz). ök ológiai e ltartó-k épe s s ége t m e gh aladó m ódon növe k e dnénk (H e rm an D aly, K onrad Lore nz: O s ztrák am e rik ai ök ológus ) zoológus, a m ode rn e tológia m e galapítója be n A fe nntarth atós ág az e m be ris ég je len s zük s églete ine k k ie légítés e, a k örnye ze t és a A civilizált e m be ris ég te rm és ze ti e rőforrás ok jövő ge ne rációk s zám ára történő m e gőrzés éve le gyide jűleg. nyolc h alálos bűne cím ű (Világ Tudom ányos Ak adém iáinak Nyilatk ozata Átm e ne t a fe nntarth atós ág fe lé, k öte tébe n figye lm e zte tte a Tok ió, 2000) világot, h ogy h a az e m be ris ég ne m változtat létform á A fe nntarth ató fe jlődés alapve tőe n e gy e gys ze rű ötlet, m e lyne k lénye ge a jobb ján, e lpus ztíth atja önm agát. élets zínvonal biztos ítás a m inde nk i s zám ára, a jövő ge ne rációk at is be leértve. (Egye s ültk irálys ág K orm ánya) R ob inson és Pénte k A m ode llnyom án olyan radik ális e lképze lés e k is napvilágot láttak, am e lye k vagy a fe nntarth ató fe jlődés valam e lyik pillérét vagy annak a célját k érdője lezték m e g, illetve ve te tte k fe lutópis ztik us m e goldás i javas latok at. Éljünk úgy, m int R obins on és Pénte k, ak ik a m inde nnapi létük h öz s zük s ége s forrás ok at úgy s ze re zték m e g, h ogy lénye gébe n ne m avatk oztak be a te rm és ze t m űk ödés ébe. Fagyas s zuk be a világgazdas ág további növe k e dés ét, bővülés ét, k onze rváljuk a m e glévő állapotok at, ám e zze l örök re e ltöröljük az e s élyt arra, h ogy a s ze gény ors zágok lak ói legalább m e gk öze líth e s s ék a gazdag régiók létbiztons ágát ( Z éró növe k e dés ). Térjünk vis s za ge ne tik ai gyök e re ink h e z, vagy a rok onaink h oz, és élve zzük a boldog s e m m itte vés, a te le h as s alh e ve rés zés t ( Z éró jólét ). Érde k e lti vállalati attitűd: A vállalati m űk ödés k izárólag a tulajdonos ok, az érde k e lte k e lvárás aira figye l. nünk. A k is gye re k e k nél e lm életi m e gk öze lítés e k k e l, a tragédiába fúló jövő rém is ztő k épéve l ne m s ok ra m e gyünk. K e zdjük otth on, Érinte tti vállalati attitűd: A k e zdjük k is lépés e k k e l! Vavállalati m űk ödés a tulajdo- lah ogy így: nos ok érde k e in túl te k inte t- Első lépés a s ze lek tív h ullate l van m inde n érinte tt, dék gyűjtés : k öte ge ljük az újvagyis pl. az alkalm azottak, s ágok at, te gyük dobozba az a ve vők és be s zállítók, a k ör- e lhas znált e lem e k e t. A gye nye ze térde k e ire. re k e k nagyon lelke s e k les z- A társ adalom fe lelős s ége abban áll, h ogy k épe s -e az attitűdjét m e gváltoztatni: a m a érvénye s fogyas ztás -k öza fe nntarth atóság pil l ére i pontú s ze m lélete t, ah ola jóa fe nntarth ató fe jlődés pillé- lét döntőe n az anyagi jóléte t re i te h át a gazdas ági fe jlő- je lenti, e gés zíts e k i a te rm édés, a k örnye ze tvéde lem és s ze ti érték e k tis zte lete és véa társ adalm i fe lelős s égválla- de lm e, a tudatos életm ód, a lás, am e lye k e gym ás s als zo- tradíciók ápolás a és az ros k ölcs önh atás ban, e gy- e gés zs ég m e gőrzés e. m ás ra oda-vis s za h atva lé- M indannyian tapas ztalhatte zne k. Ugyanak k or, h a e lté- juk, h ogy a te rm és ze ti e rőrő m ódon is, de je lentős forrás aink e gyre fogynak, rés zt k apnak a s zociális jó- m ik özbe n a k örnye ze tünk lét m e gtartás ában, illetve s ze nnye ze tts ége nő. Erre a fe jles ztés ébe n. k ih ívás ra a k örülöttünk lévő A gazdas ági fe jlődés ne k világ fok ozatos e lhas ználóolyan irányt k e ll ve nnie, dás s alválas zol.a Le Ch ate lah olk ie m e lke dő h e lye n s ze - lie r-brow n-féle e lv k ínálja a re pe l a nye rs anyagok k al és m e goldás t: m inim alizáljuk e ne rgiah ordozók k alvaló ta- a be avatk ozás m érték ét. ne k, am ik or az is k olák által be indított éve nk énti papír-, és e lem gyűjtő ve rs e nye k s ik e réh e z a m aguk adagjával is h ozzájárulhatnak. Ettőlk e zdve k ülönös e bb ráh atás nélkül is s e gíte ni is fognak a k öte ge lés be n, és a doboz e lők e rítés ébe n. A papír és az e lem s ze lek tív gyűjtés e után m ár érte ni fogják, h ogy a m űanyag flak onok at, az üve ge k e t m iért vis s zük a h ulladék s zige te k re. M ás odik lépés az infras truk túra h e lye s h as ználatának e ls ajátítás a: K apcs old le m agad után a villanyt, m e rt h a ne m így te s ze l, ak k or több áram fogy, az áram gyárban több fát Sze pte m be r 14-én az alm ate rm és t s ze de ge tni m e nte m k i a balatonfüre di Bocs árdűlőbe n lévő birtok unk ra, ah ola virágzó alm afa m e llett virágzó cs e re s znye fát, fe k e te s ze dre t, leve ndulát és tavas s zalvirágzó cs e rjét találtam. A m e llék letbe n k üldött be rge nia (bőrlevél, m e dve talp) s zép virágát ugyane ze n a napon fényk épe zte m. Sze re te tt K alm ár Im re és Tálos K arolin öre gs züleim s írján virít m os t a több évtize de a télk e zde téig virágzó rózs afa m e llett a balatonfüre di re form átus te m e tőbe n. Az orgonafa éde s anyám 9 1 éve s polgár is k olai os ztálytárs ának a k e rtjébőlvaló, az e lső k épe t ak k or k és zíte tte m, am ik or aug. 30-i névnapja alkalm ából k ös zöntötte m, a többi orgonás k épe t a többive l e gyütt s ze pte m be r 14-én örök íte tte m m e g, s a te rm és ze ti s zéps ége k e t érték e lő Balatonfüre - di Napló olvas óival is s zíve s e n m e gos ztom ők e t. (Ez az orgona legutóbb ban virágzott s ze pte m be r h ónapban.)

11 h orvátgyőze lem az I. Cs e rm e ly és Társ a Volks w age n Balatoni K ézilabda Fe s ztiválon Nagys zabás ú k ézilabdatorna h ázigazdája volt s ze pte m be r 1-jén és 2-án város unk. Az olim piai- és világbajnok ok m e llett a h azai férfi k ézilabda cs illagait fe lvonultató torna k e re tébe n ös s ze s e n h at m érk őzés t láth atott a h e lys zínre s zép s zám m al k ilátogató publik um. A torna h ivatalos rés ztve vője a h orvát bajnok R K O s iguranje Z agre b, a s zlovák bajnok Tatran Pre s ov, a m agyar bajnok i bronzérm e s, a M agyar-k upában e züs térm e t s ze rző D unafe rr SE, valam int a m agyar k upagyőzte s, bajnok i e züs térm e s M K B Ve s zprém K C volt. A viadalt m inte gy k e re tbe foglalva fe lkés zülés i m érk őzés e n m érte ös s ze e re jét az NB I k ét újonca, a ve ndég M e zők öve s d K C, illetve a h azai Balatoni K C. Ve lky M ih ály tanítványai m indk ét ös s ze cs apás on diadalm as k odtak a lelke s e n játs zó m e zők öve s die k e llen. Cs apatunk m ind játék tudás ban, m ind k üzde lem be n jólvizs gázott, a m e gm ére tte tés jól s zolgálta a fe lkés zülés t. Együtte s ünk a nyári s ze zonban a fiatalte h e ts ége k m e llett több m e gh atározó, s ok k üzde lm e t m e gélt játék os s al e rős ödött. Ve lük k aröltve az NB I-e s tags ágot k ih arcoló gárda s ok at te h e t azért, h ogy végh e zvigye a ve ze tős ég általk itűzött, és a s zurk olók által re m élt célt, s tis zte s h e lytállás t tanús ítva, h os s zú éve k re m e gőrizze h e lyétaz e lsőos ztályban. A Balatoni K C az e lőző bajnok s ágban e lért e re dm ényéve l m e gvalós ította a füre di k ézilabdabarátok régi álm át, h is ze n lelke s játék ának, k üzde ni tudás ának, s a m agas s zintű s zak m ai m unk a e re dm énye k ént s porttörténe lm i s ik e rt ért e l. Város unk, illetve a s portág k öze lfélévs zázados történe tébe n e lső alk alom m al jutottunk fe l az Ne m ze ti Bajnok s ág I. os ztályába. K orábban s e m cs apats portban s e m labdajáték ban ne m s ze re pe ltünk a legm agas abb os ztályban. A torna h ivatalos nyitóm érk őzés én a D unafe rr SE fiatal, vál ogatott játék os ai cs aptak ös s ze a h orvát s ztárcs apattal.az olim piai- és világbajnok ok k alte letűzde lt zágrábi e gyütte s ne m titk olt célja, h ogy a s oron k öve tk e ző évadban e lhódíts a a legrangos abb e urópai s e rlege t, ne ve ze te s e n m e gnye rje a Bajnok ok Ligáját. A dunaújváros iak lelke s játék k alpróbálták k ie gye ns úlyozni a k ét cs apat k özti tudás k ülönbs ége t, s m indvégig s zoros k üzde lem be n m aradtak alulrutinos abb e llenfe lük k e ls ze m be n. A m ás ik e lődöntőbe n M ocs ai Lajos ve ze tés éve l e lős zör lépe tt pályára h azai k örnye ze t e lőtt a bajnok i cím vis s zas ze rzés ére töre k vő bak onyi gárda, am e ly m agabiztos an, a m érk őzés irányítás át m indvégig k ézbe n tartva győzte le a s ok s zoros s zlovák bajnok e pe rje s ie k e t. Ezze l k ialak ult a vas árnapi program, m e lyne k bronzm érk őzés én a D unafe rr SE m érk őzött m e g a Tatran Pre s ov e gyütte s éve l, m íg a döntőt az e lőze te s várak ozás ok nak m e gfe lelőe n az M K B Ve s zprém és az R K Z agre b játs zh atta. A h arm adik h e lyért játs zott ös s ze cs apás on a félide i dönte tlent k öve tőe n végül m agabiztos an győzött a K is s Szilárd ve ze tte l e génys ég. Gre be nár Gábor 14 (!) ak ciógólt lőtt és zak i s zom s zédaink nak, ak i végülös s ze s ítés be n is e l- h ódította a k ézilabda fe s ztiválgólkirályi cím ét. D élre, a döntő időpontjára m e gte lt a cs arnok, a s zurk olók fe s ztiváli h angulatot te re m te tte k. Fe lve ze tés k ént a k ét ors zág ne m ze ti h im nus zát élőbe n h allgath atták m e g a je lenlévők. A m agas s zínvonalú és h őfok ú, k e m ény, de m indvégig s ports ze rű ös s ze cs apás on a zágrábiak folyam atos an ve ze tve m e gérde m e lt győze lm e t arattak. A h orvát bajnok e gys ége s e bb és e lszántabb játék ának k ös zönh e tőe n h ódította e la k upát. A M ocs aics apat a s zok ottnálk is s é fáradtabban játs zott, ugyanis a válogatottban is s ze re plő játék os ok ötödik m érk őzés ük e t játs zották a h éte n, továbbá s érülés m iatt több m e gh atározó játék os s e m léph e te ttpályára. A k orábbi éve k be n m ár m e gre nde ze tt m agas s zínvonalú viadalok, valam int az ide i férfi M agyar-k upa négye s döntő után is m ét je les re vizs gázott a re nde zős ég, h is ze n újabb jól s ze rve ze tt, re m e k h angulatú e s e m ény élm ényéve l gazdagodh attak a k ilátogató s portbarátok. R e m éljük, les z folytatás a e re m e k k e zde m énye zés ne k. A torna vége re dm énye : 1. R K O s iguranje Z agre b 2. M K B Ve s zprém K C 3. D unafe rr 4. Tatran Pre s ov K ülöndíjak : A torna legjobb k apus a: D e jan Pe ric (M K B Ve s zprém K C) A torna legjobb játék os a: M irza D zom ba (R K O s iguranje Z agre b) A torna gól k irál ya: Gre be nár Gábor (D unafe rr SE) H ívatlan ve ndégk ént érk e zte m a BFC e dzés ére, arra voltam ugyanis k íváncs i, h ogy a tréning m ilye n inte nzitás s al zajlik. K orábban többs zör e lőfordult, h ogy az e dzők m ajdh ogyne m többs égbe n voltak a játék os ok k al s ze m be n. Az e dzés e lőtt néh ány pe rcce l m ár javában m e legíte tte k a játék os ok. Az új e lnök és Szás z Sándor ve ze tőe dző k e délye s e n társ algott a k lubh áz e lőtt. A rövid be m utatk ozás ok után lege lős zör a tréne rt faggattam a változás ok ról. Az új ve ze tős ég e lső lépés e az úgyne ve ze tt re ndcs inálás volt a cs apat k örül. A játék os ok nak van e gy h ázire ndjük, am ih e z alkalm azk odniuk k e ll. Ebbe n lefe k te ttük, h ogy e dzés e k re k e lljárni, a h étvégi s zórak ozás ok m e gs zűnne k, a pálya te rületén ne m leh e t italozni és doh ányozni. A futballpályán fe gye lm e ze tte n k e llvis e lke dni, a játék ve ze tőt és a s zurk olók at ne m leh e t inzultálni. M inde nne k az alapja te h áta fe gye lem és a re nd. K orábbi e dzőtárs aival is Lapzártak or k aptuk a h írt, h ogy k étdönte tlen (Győr és Gyöngyös ) után a D unafe rr e llen 29 :23-as ve re s ége ts ze rnve de tta Balatoni K C. A férfi NB I-e s bajnok s ág 4. fordulójában D unaújváros ban 600 néző e lőttjáts zotttalálkozón a füre di k ézis e k jó m érk őzés e n, végig e rőbe dobás ra k és zte tték a h ázigazdák at m ondta Ve lky M ih ály e dző. be s zélge tte m, ak ik panas zk odtak arra, h ogy m e gleh e tős e n k e ve s e n látogatják az e dzés e k e t. Am ik or átve tte m félidőbe n a cs apatot, ak k or 4-5 e m be r látogatta a tréninge k e t, am i az alapozás ra m e gh árom s zorozódott. A játék os ok h ozzáállás a m axim ális, h is ze n m e gérte tték, h ogy a ve ze tős ég m agas abb célok ra töre k s zik. R e m élem, h ogy az e re dm énye k m ajd m ink e tigazolnak. A fe lkés zülés i m érk őzés e k am úgy h ogyan s ik e rülte k? Az igazi e dzőm érk őzés a M ór e lleni találkozó volt, am ik or a M agyar K upában 0:2-ről s ik e rült fordítanunk, és e gy balsze re ncs és gólnak k ös zönh e tőe n 3:2-e s ve re s ége t s ze nve dtünk. Sajnos ne m m indig tudtunk abban az ös s ze állítás ban s ze re pe lni, am i k ívánatos lenne az e re dm énye s s égh e z. Az új játék os ok m e nnyire érte k be a cs apatba? M inde nk éppe n k ie m e lném a Fűzfőről s ze rződte te tt Vánts a Attilát, ak i e gy nagyon jó k épe s s égű k apus. Szintén e rős s égne k s zám ít a K e rtáróligazolt Stáh lk ris ztián, valam int a ve s zprém i Nagy Tam ás. Ők e gyébk ént m ár a k e zdőcs apatban k aptak h e lye t, m e rt k épe s s ége ik alapján e rre h ivatottak. A ve ze tős ég e lvárás a a cs apattal s ze m be n az, h ogy az e lső h atban vége zzünk, de leh e tős ég s ze rint dobogó k öze lébe n. Az Ajk a K ris tály, az Úrk út, valam int a Padragk út vélem énye m s ze rint k ie m e lk e dik a m e zőnyből, de k is s ze re ncs éve lm i is ott leh e tünk a legjobbak k özött. Előde i ne m cs ak az e dzés e k látogatotts ágával, h ane m az utánpótlás h e lyze téve l s e m voltak e lége de tte k. Eze n a tére n várh atóak e je lentős változás ok? Je len pillanatban léte s ítm ény gondjaink vannak, de h a a te rve k m e gvalós ulnak, azaz les z m űfüve s pályánk, és re nde ze tt k örülm énye k k özött tudnak k és zülni a fiatalok, ak k or néh ány év m úlva be s zélhe tünk utánpótlás ne ve lés ről. Egyébk ént én m indig is annak a h íve voltam, h ogy ne ide ge n tollak k al ék e s k e djünk, h ane m s aját k özös s égünk bőlm e ríts ünk e rőt. H is ze n fontos, h ogy a játék os k ötődjön a város h oz, az e gye s ületh e z, a játék os társ ak h oz. A s zak m ai je llegű be s zélge tés után dr. Cs ák vári Tam ás új ügyve ze tő e lnök öt a pénzügye k rőlk érde zte m. Én a k orábbi ve ze tős égne k is a tagja voltam, így ne m ért váratlanul a fe lkérés. Az augus ztus i k özgyűlés e n az öttagú e lnök s ég k ibővült, h is ze n Fülöp Z oltán, M e ző Béla és Be ne de k Is tván s ze m élyébe n új tagok k e rülte k a ve ze tős égbe. Továbbra is s zám ítunk azonban K is s Is tván, Burk a Tibor és Pócs Im re társ adalm i e lnök m unk ájára. Az új e lnök s ég m ilye n te rve k k e lvágott ne k i a k öve tk e - ző évadnak? Le ge lős zör a k ölts égve tés ünk e t te k inte ttük át, h ogy a leh e tős ége ink h e z m érte n tudunk -e a k öze ljövőbe n valam ilye n fe jles ztés t m e gvalós ítani. A legnagyobb tám ogatónk, az önk orm ányzat rés zérőlvan e gy olyan jogos e lvárás, h ogy az utánpótlás ne ve lés be n re form ok valós uljanak m e g. Enne k e gyébk ént m ár voltak a k orábbi ve ze tős égnélis je lei, h is ze n Sze gő András m e gállapodás t k ötött a R adnóti is k olával. Célunk, h ogy a m e gk e zde tt utat tovább fe jles s zük, tartalm as abbá te gyük s ze rződés ünk e t. Fontos nak tartom, h ogy az utánpótlás e dzés e k s zám át növe ljük, de cs ak úgy, h ogy az a m inős ég rovás ára ne m e nje n. Am i m ég m e gh atározó a k lub életébe n, h ogy a te rületünk e t m e gfe lelőe n tudjuk a k öze ljövőbe n h as znos ítani. Vannak k onk rét be fe k te tők, de a végs zót nyilvánvalóan az önk orm ányzat m ondja k i, h is ze n az az építés h atós ág, s ők tudják m e gállapítani, h ogy m ilye n je llegű be ruh ázás ok valós ulh atnak m e g. A k épvis e lő-te s tület e gyébk ént be ne ve ze tt az O llé-program ba, így re m ény van arra, h ogy jövő tavas s zal e gy villanyvilágítás os m űfüve s pálya e lkés zül. Ön a k orábbi ve ze tés be n is rés zt ve tt, így k e llő rálátás a van a BFC pénzügyi h e lyze tére Biztos be véte lne k s zám ít a város ve ze tés e általm e gs zavazott ös s ze g, így s tabilnak m ondh ató a h e lyze tünk. Ebbe n a félévbe n a fe ltéte lek e t vállalni tudjuk a m e gye i e lső os ztályban. Polgárm e s te r úrtólvan e gy olyan s zóbe li ígére t, h ogy am e nynyibe n az utánpótlás vonalon k e dve ző változás ok les zne k, ak k or a város tám ogatás a is növe k s zik. Távlati te rve ink be n e gyébk ént s ze re pe l, h ogy e gy e lső os ztályú főváros i k lub e gy k özép-dunántúli re gionális futballközpontot valós ítana m e g Bal atonfüre de n, am e nynyibe n az infras truk turális fe jles ztés e ink e lkés zülne k. M inde z e gy olyan je llegű fe jlődés lenne, am ire k ét évve l e ze lőtt m ég s e nk i s e m gondolt, h is ze n a XIX. s zázadbóla XXI. s zázadba k e rülnénk. M ondják, h ogy a m ai m agyar futballtárs adalom ban ne m igazán k ifize tődő e gy k lub ve ze tőjéne k lenni. Ön m égis e lvállata e zt, vajon m iért? H a s tílsze rű s ze re tnék lenni, ak k or azt m ondanám, h ogy s ze re te m a focit, am i tényleg igaz is. Az e lköve tk e ze ndő idős zak ban olyan te rve k valós ulhatnak m e g Balatonfüre de n, am i k ih ívás ne m cs ak az e gye s ület, h ane m s zám om ra is. H is ze m, h ogy valóban alkotni leh e ta BFC-nél.

12

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök.

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja KKC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 673 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 4 8. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/6. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben