am ik ojm ég babak ociban ülte m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "am ik ojm ég babak ociban ülte m."

Átírás

1 E liza Be th : A ny uu! M e s élj!

2 Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam ne k i, h ogy Vajga Fe jik e vagyok, öt éve s z, és z nagycopojtos z óvodás z. Ah ogy tanítottad. Biztos an m e gdics ért, h ogy m ilye n ok os k is fiú vagy! Aztán az óvónéni azt m ondta, h ogy ne k e m, m e g a K jis ztine k m ajd m ás zk oj is z k e ll e zze l a nénive l találkoznunk, m e jt ne m be s zélünk tis ztán, pe dig az is zk olában éjth e tőe n k e llbe s zélni. Ak k or logopédus volt a néni. R ögtön be s zélek a Jutk a nénive l, és ő e lm ondja rés zlete s e n az e re dm ényt. Így h át odam e nte k a k e dve s, k özépk orú óvónőh öz, és az anyuk a m e gérde k lődte az intézm ényi döntés t. Bizony, a k is fiának logopédus ra van s zük s ége! h agyta h e lybe n az as s zony. Ne m tudja k ie jte ni az r h angot, és az s -s e l is problém ája van. D e h át öjök k é e zt h allom! s zólt k özbe Fe rik e. Nagyon s ze re tte az óvónénijét, és bizalom m al is volt iránta. M indig e lm e s élte, m i történt ve le, m iután h azavitték az oviból. Anyu m e s zélte, h ogy am ik oj m e gs zülette m, jögtön e lke zde tt a nagyi gügyögni ne k e m. M e g az ös s ze s z néni, ak ive ltalálkoztunk. Ige n, Fe rik e, épp e z a baj! s im ogatta m e g a gye re k fe jét Jutk a néni. Arra ne m gondola s ok fe lnőtt, h ogy a k is gye re k tőlük tanulm e g be s zélni! Vagyis am it h allanak éve k e n át, azt fogják tőlük vis s zah allani. D e ak k or m ár k és ő, be rögződte k a s zavak, és jöh e t a logopédus. M e rt am íg k ics i a gye re k, addig bájos nak találják, de h a is k olába m e gy, ak k or m ár zavaró a pös ze s ég. A lógó izé néni s ze jint is z pös ze vagyok, de ne m tudom, e z m it je lent. A nagyi is z s zok ta m ondani, h ogy ajany, pös ze k is zunok ám! A nagyi m ég m indig úgy be s zél ve lem, m int am ik ojm ég babak ociban ülte m.

3 Ige n, valóban válas zolta az as s zony ném a k érdés ére az anyuk a. H iába m ondom ne k i, h ogy be s zélje n úgy Fe rik éve lis, m inte gy fe lnőtte l.le pe re g róla a k érés, és tovább gügyög. R e m éljük, a foglalkozás ok s e gíte ne k m ajd! fe lelte Jutk a néni. H étfőn e lis k e zdték a gyak orlatok at. K ati néni h ozott m indk ét gye re k ne k e gy cs e rép virágot, és lete tte e léjük. Ő les z a s e gítőtök! m ondta. Cs ak figye ljéte k m e g, h a h e lye s e n e jtite k k i a h angok at, a virágok s zirm ai k inyílnak. M e gm utas s am? M ondjátok utánam, jó h angos an! R épa, re te k, m ogyoró Jépa! Je te k! M ogyojó! k iabálta Fe rik e. H épa! H e te k! M ogyoh ó! is m éte lte K ris zti. Ne m jépa! És ne m is h épa! s zólt k e dve s e n K ati néni. Pörge s s éte k m e g a nye lve te k e t! Van k is te s tvére te k? M indk ét gye re k bólintott. R e m e k, gondolta az as s zony, ak k or les z e lőttük példa. Biztos an láttátok m ár, am ik or valam e lyik éte lne m ízlett ne k i, k ipürrögte a s zájából. Erős e n be rre ge tt a nye lvéve l, és cs ak úgy re zge ttaz arcocs k ája láttátok? A k ét gye re k lelke s e n k iabált pe rce k ig, de ne m jártak s ik e rre l. A virágs zirm ok m e g s e m m ozdultak! Elis k e s e re dte k e ttől. Egym ás ra nézte k, és abbah agyták. Ez ne m is z tud k inyílni! legyinte tt lem ondóan Fe rik e. A k is gye re k e k m érh e te tlen cs alódás a ültaz arcán. D e bizony, h ogy k i tud! K ati néni odah ajolt a virág e lé, és jó be rre gős e n be les zólt. R épa re te k m ogyoró! És a virág k inyílt! M e gre zze nte k a s zirm ai, m ajd las s an s zétnyíltak, és láth atóvá vált a be lse jébe n bibéne k álcázott m ik rofon. Az fogta fe la h angot, és a program jának m e gfe lelőe n cs uk ogatta a s zirm ok at. M os t épp az r be tűt gyak orolják, h át arra van be állítva. A jó pörgős rrrrrrrrrrrr -e k re k inyílik. Fe rik e e lhúzta k ics it a s záját, m os olygott volna a látványon, m e g m érge s is volt, h ogy ne k i ne m s ik e rült. M e g ak arta k érde zni K ris ztit, ne k i van-e m ég k e dve e h h e z az os toba játék h oz, am ik or a k is lány m e gs zólalt.

4 R h épa! Az idők özbe n ös s ze zárult s zirom m e gre zze nt. M ég ne m volt tök élete s a h ang, de e gy icipicit be rre ge tt, és a m ik rofon érzék e lte. Jépa! k iáltott e gy nagyot Fe rik e, aztán, h ogy s e m m i változás t ne m tapas ztalt, fe lugrott, és e lhagyni k és zülta s zobát. H ova m és z? s zóltutána K ati néni. Ne m játs zom ilye n butát! fe lelt indulatos an a gye re k. Cak be jje gjélne k i m agad, ne k e m ne m nyílik k i! Ne m h is ze m e l, h ogy ilye n h am ar fe ladod a h arcot! cs óválta a fe jét a logopédus. Sok at k e llgyak orolni, és m e nni fog! Ne m ne h éz, cs ak rá k e lljönnöd, h ogy k e llk ie jte ni a h angok at. D e én ne m ak ajom! dacos k odott a k is fiú. Le törte a s ik e rélm ény h iánya. H át ak k or m it ak ars z? te tte fe la k érdés t s ze líde n az as s zony. Pös zén ne m e nge dh e tlek e lis k olába, m e rt ne m fogjátok m e gérte ni e gym ás ta tanárok k al. D e ige nis z m e géjtjük e gym ás zt! Te is z éjte d, am it m ondok, és z a többi fe lnőttis z m e géjti! K i fog ne ve tni az os ztály! M ajd jólm e gm ondom ne k ik, h ogy os ztobák! Ak k or m ég jobban fognak ne ve tni. Ink ább gyak orolj m ég, aztán, h a m ár tuds z tis ztán be s zélni, k önnye bbe n m e gm ondh atod ne k ik! D e én ne m K ati néni k özbe vágott, h ogy m e ge lőzze az újabb k ifogás ok at. Tudod, m it, Fe rik e?h a m ár s zépe n tuds z be s zélni, k érh e ts z valam ittőlem jutalm ul.r e ndbe n? M e gígéje d? Azt k éje k, am it ak ajok? Az ige nlő válas zra nagyot rik k antott. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjrépa! Jjjjrrrrrrrrre te k! M ogyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrró! K ati néni titok ban m os olygott. Be válta cs e le, ah ogy m indig. H os s zú h e te k ig gyak oroltak, am íg m ár odafigye lés nélkülis m e nt az r. Las s an m e gtanulták az s -t is, m ár ne m volt pös ze e gyik gye re k s e m. K i tudták e jte ni a s us ogó h angok at, s zépe n cs ücs örítve a s zájuk k al. H angzott a te re m a s uba, s ivatag, s ólyom, s átor, cs irk e, cs oda, cs ás zár s zavak tól,és a m ack ábólis m acs k a lett.

5 Egy napon K ati néni be je lente tte, h ogy m a jött utoljára. M ár nincs rá s zük s ég, vis zont m ás gye re k e k nagyon várják, h ogy rajtuk is s e gíts e n. K ris ztik e, Fe rik e! Utoljára e lszavaljátok ne k e m a m ondók ánk at? A k étgye re k ráze ndíte tt. R répa, rre te k, m ogyorró, k orrán rre gge lrritk án rrik k anta rrigó! K ati néni boldogan m e gtaps olta ők e t, és búcs úzni k és zült. D e Fe rik e rás zólt. K ati néni! Te ígértélne k ünk valam it! Igazán?És m itígérte m ne k te k, Fe rik e? Azt, h ogy h a s zépe n tudunk m ár be s zélni, jutalm ulk érh e tünk valam ittőled. Ez igaz is m e rte e l a logopédus. Ne m gondolta, h ogy e m lék e zni fognak rá, e ddig e gy gye re k s e m k érte s zám on az ígére tét. D e h a ígért, m e g k e lltartania. És m its ze re tnéte k? Fe rik e rávigyorgott K ris ztire, ak i a vállait fe lhúzva k uncogott. K özbe n h e ve s e n bólogatott, h ogy ige n, ige n! Azt k érjük k e zde tt be le a k is fiú, h ogy m ondd utánunk : jépa, je te k, m ogyojó!

6 Cs ok ol ád é Egys ze r volt, h olne m volt, volt e gys ze r, valah a nagyon rége n k ét h atalm as, s zom s zédos ors zág. Az e gyik h ófe h ér volt, a m ás ik k orom fe k e te. A fe h ér ors zágban cuk orbólvoltak a h e gye k, a dom bok, a fák. M ég az e rdő állatai is fe h ére k voltak, m e rt alkalm azk odniuk k e llett a k örülm énye k h e z. Az e m be re k m ind világos ruh ák at h ordtak, és h a valam e lyik ük m e géh e ze tt, cs ak s zak ított e gy leve let a fáról, és e lszopogatta. Tis ztavízű folyó k anyargott a távolban, partjait finom porcuk or borította, ak árcs ak a m e zők e t, réte k e t. H a valam e lyik réte n k im e rés zk e de tt e gy k ics i s zíne s virág a napfényre, és és zre ve tték, rögtön be s zórták porcuk orral, h ogy az is fe h ér legye n. H ófe h ér cuk ork ris tályok ból épült a k irály palotája, s zik rázott a napfénybe n, a ragyogó k ék égbolt alatt. M e rt az égbolt itt is k ék volt, bár óriás i te js zính abk ént tornyos uló fe lhők vonultak rajta naph os s zat. Cuk orors zág k irályának s zéps ége s leánya s zülete tt, ak it s zülei Sugarnak ne ve zte k e l, m e rt olyan éde s k is baba volt, h ogy a legéde s e bb k ris tálycuk or is e lszégye llte m agát, h a m e glátta őt. Sugar k irályk is as s zony gyönyörű nővé fe jlődött az e lm últ tize nh ét év s orán. M int m inde n nő, s ze re tte a s zép ruh ák at. A varrónői m ár a h ajuk at tépték ide ge s s égük be n, m e rt cs ak a fazonon változtath attak, a s zíne n ne m. A k irálylányk a folyton fe h ér ruh ák ban járt, és ne m e nge de tt s e m m i s zínt vinni rájuk. Ne m tűrt m e g m ég e gy icipici m intát s e m, ak ár piros, ak ár k ék, ak ár zöld vagy s árga lett volna. Le gs zíve s e bbe n azt a cs odálatos m ézs zők e h aját is fe h érre fe s te tte volna. A fe k e te ors zágban puh a, bárs onyos k ak aópor borított m inde nt. Sötét, k e s e rnyés k ak aó lepte a földe k e t, k ak aóbányábólk ite rm e lt k öve k bőlépíte tték a h ázaik at. K irályuk ifjú e m be r volt, ne m rég ve tte át a h atalm at éde s apjától, ak i m ár öre gne k ére zte m agát a k orm ányzás h oz, és ink ább lem ondott a trónról, h ogy pih e nh e s s e n végre, oly s ok évi uralkodás után.

7 Cocoa k irályfi m éltó volt h azájáh oz, k orom fe k e te h ajáh oz, s ötét íris zéh e z fe k e te ruh át vis e lt. D e a k e dve s oh a ne m volt fe k e te, vidám volt, és vállalkozó k e dvű. Szíve s e n k ipróbált m inde n új dolgot, aztán, h a m e gnye rte a te ts zés ét, továbbra is foglalkozott ve le. Ő m ode rn gondolkodás ú volt, ne m úgy, m int az éde s apja. Tis ztában volt azzal, h ogy a világ a s zíne k é. Elhatározta, ne m e nge di tovább a s ötéts ége t uralkodni h azájában, k öve ti az új idők s zavát, m e gy, és s zínt h oz alattvalói életébe. Fe k e te lován e lindult h át fe les ége t k e re s ni. M e nt-m e nde gélt, h agyta, h ogy paripája vigye, ne m irányította. R ábízta m agát a s ors ra. Tudta, oda fog m e gérk e zni, ah ova k e ll.ah ol m e gtalálja a ne k i legm e gfe lelőbb as s zonyt. H allgatta, h ogy lova patája k oppan a s ötét s zik lán, m e rt m ár a k opár h e gye k e t m ás zták m e g, h ogy e lőbbre jus s anak. Ah ogy fe lért a h e gyge rincre, h ih e te tlen táj tárult a s ze m e e lé. M inde n h ófe h ér volt! A távoli h e gye k, a h e gye k e n az e rdőfái, talán m ég a fák on füttyögőm adarak is! Cocoa k irályfi ne m volt h ozzás zok va e k k ora fe h érs égh e z, h is z náluk m inde n fe k e te volt. Vagy m ajdne m fe k e te. O rs zágának legvilágos abb s zíne a s ötétbarna volt, k ivéve az ég k ék jét, és a nap s árgáját, am it s zinte te lje s e n e lnye lt az odalenn uralkodó s ötéts ég. Vak ította is a s ze m ét re nde s e n a látvány. H unyorognia k e llett, h ogy lás s on valam it. Bárm ilye n h aladó s ze llem ű volt, e ddig cs ak h allott arról,h ogy léte zik m ás is, m intaz ős zéps ége s, de fe k e te h azája. H át m os t itt állt a h atárán, és az e llentét a k ét ors zág k özött olyannyira lenyűgöző volt, h ogy a lélegze te e lak adt tőle. R ögtön tudta, h ogy jó h e lye n jár, és e bbőla re nge te g fe h érbőlne k i m us záj h azavinnie valam e nnyit. Ah ogy e lképze lte, h ogy világos abb les z odah aza, h a k inéz a palota ablak án, ne m cs ak fe k e te s ége t fog látni, öröm te li m os oly öm lött s zét az arcán. H alálos an biztos volt abban, h ogy inne n, e bből a cs odálatos világból válas zt fe les ége t. M e gve re ge tte a lova nyak át, m inte gy e lis m e rve, h ogy jóra bízta m agát, és e lindultak lefe lé a h e gyről. A k ét ors zág h atárvonalán apró forrás t fe de ze tt fe l. M ive l s zom jas volt ő m aga is, és a lova is buzgón e m e lge tte a fe jét, és te k intge te tta víz irányába, h agyta, h ogy odavigye. Le s zállt a h átas á-

8 ról, letérde lt a forrás m e llé, és be lem e ríte tte k ét te nye rét az ös s ze gyűlt vízbe. Sűrű m as s zába m ark olt! Ez m e g m i a cs uda? töpre nge tt, de óvatos an m e gk ós tolta. Óriás i m e glepe tés érte, m e rt nagyon finom volt! Erre aztán ne m s zám ított! H m m Érde k e s gondolatok k e zdte k k ibontak ozni a fe jébe n. Te tt e gy adagot a m as s zából a taris znyájába, és továbbindult. Lova patája nyom án finom porcuk or s zállt fe la leve gőbe n, m ajd gye ngéde n rájuk te lepe de tt az e ddig odagyűlt k ak aópor fölé. M ire be poros zk áltak a k irályi palota udvarára, m ár ló és lovas a e gyaránt h ófe h ér volt. Az ide ge nt be ve ze tték a k irály s zíne e lé. Cocoa pe dig e lm ondta, am i az úton e s zébe jutott. Tapas ztalta, m ilye n ízlete s, éde s e bbe n az ors zágban m ég az út pora is. M ilye n jó lenne, h a ve gyíte ni leh e tne az őh azájának k e s e rnyés földjéve l! Cs ilinge lő k acagás h allats zott, m ajd be s zaladt e gy h ófe h ér ruh ába öltözött tündér. Tánclépés e k k e lk öze lede tt, de m e gtorpant az ide ge n láttán. Gye re cs ak, Sugar! s zólt h ozzá az apja. Ez az ide ge n Cocoa k irály, a s zom s zéd birodalom ból, és ige ncs ak érde k e s ajánlattal k e re s e ttfe lm ink e t. Elm ondanád a lányom nak is, Cocoa? D e a k irályfi cs ak állt bénultan a cs odálattól. Talán ne m is h allotta a k érdés t. A s zíve oly h angos an dübörgött, h ogy e lnyom ta a k ülső h angok at. Cs ak a be lsőt h allotta, am i azt zak atolta: ő az, ő az, ő az! Ő les z a fe les ége m! Cocoa! s zólította m e g e rélye s e bbe n a cuk ork irály. Ige n tért m agáh oz valam e lye s t Cocoa. Azonnaljavította az e ddigi javas latát. Nos, úgy gondoltam, h ogy h a e gye s íte nénk a k ét k irálys ágot, e gye s íth e tnénk a te rm és ze ti k incs e ink e t is, és valam i olyan, de olyan finom at k és zíth e tnénk, am ive l az e gés z világot m e gh ódíth atnánk, és az uralm unk alá h ajth atnánk! És m i lenne az? k érde zte a k irálylány. Cs ok oládé! válas zolta Cocoa. A ne ve t m os t találta k i, jobb h íján Van be lőle m intám, h a s ze re tnéte k m e gk ós tolni! Ezze l e lőve tte a taris znyájábóla forrás bóls ze de tt m as s zát, és m e gk ínálta ve le a k irályt m e g a lányát. Elős zör ők is ugyanolyan fintorogva cs ippe nte tte k be lőle, m intcocoa, am ik or m e gtalálta, de aztán s zéles -

9 re h úzódotta s zájuk és k érte k m ég! Finom. Cs ak túls ötét! ak adék os k odottsugar. Ne m baj, m ajd te s zünk be le te je t! h árította k irályfi. K i is próbálták azon nyom ban, s lám, a cs ok oládé világos abb lett. És m ilye n ízlete s! nyalta m e g a s zája s zélét Sugar k irályk is as s zony. H át így történt, h ogy Cocoa és Sugar h ázas s ággalpe cs éte lte m e g a k ét birodalom e gye s ítés ét. Szép las s an m indk ét ors zágban m e gje lente k a s zíne k, a fe h ér m ár ne m vak ít, és a fe k e te m ár ne m s ötét vis zonte gyre több a piros, a s árga, a k ék, a zöld Te ne m is tudtad, h ogy így indult világh ódító útjára a cs ok oládé? Tényleg e lhitte d, h ogy k ak aóbabbólk és zül?pe dig Cocoa és Sugar gye rm e k e i a te jcs ok oládé és az étcs ok oládé. Az unok áik pe dig a m ogyorós, m azs olás és k rém m e l töltött cs ok oládé. A déd- és ük unok áik a m üzlis, m e g a k e k s ze s, m e g a lik őrös, m e g a fe h ércs ok i, m e g a M ilka, m e g a Boci, m e g m e g A Cs ok oládé c. m e s étandre a W e rflillus ztrálta

10 E gy k is cs iga vis z on tags ágai Volt e gys ze r e gy k is cs iga, ak i e lhatározta, h ogy e lköltözik. Szüleitőlh allotta, h ogy a nagy út m ás ik oldalán e gy s ok k als ze bb világ van. H atalm as rét, re nge te g virág, s zíne s s zirm ok k al, cs odás illattal. Itt m e g cs ak por van, és s záraz k órók. A k ics i cs igát cs ábította az a m ás ik, is m e re tlen táj, ah olfris s, zöld növénye k nőne k, finom falatok at tartogatva a h ozzá h as onló te re m tm énye k ne k. H iába volt m inde n s zó, m inde n inte lem, a várh ató ve s zélye k e llenére e lindultújh azátk e re s ni m agának. H ívta a barátait, m e nje ne k ve le, ott, abban a gyönyörűs ége s világban végre m éltó m ódon élhe tne k, m indig fris s növényt rágcs álhatnak, ott van érte lm e cs aládot alapítani. D e e gye tlen k ivéte llelm inde n barátja félt ne k ivágni az is m e re tlen ve s zélye k ne k. Így h átk e tte n k e re k e dte k fe l. Egy re gge lh átuk ra ve tték a h ázuk at, és vidám an aras zoltak a porban. Nyom uk ban nyálkás, fe h ér cs ík s záradozott. M ire lem e nt a nap, és e gés ze n s ötét lett, e lérte k valam i furcs át. A furcs as ág fe k e te volt, k e m ény, és nagyon s zéles. Előre nyújtották tapogató cs ápjaik at, m e lyne k végén ült a s ze m ük. Nézte k jobbra, nézte k balra, de ne m látták a végét s e m e rre. Cs ak h ogy m aguk e lőtt s e m! Óvatos an m e gtapogatták a valam it, de nagyon k e m ény volt. M os t m it cs ináljunk? k érde zte a k ics i cs igát a barátja. Ne k ivágjunk? Pe rs ze! H a m ár idáig e ljöttünk! H is ze n valah olott van e lőttünk az a cs odálatos rét, én m ár érze m az illatát. Ne m leh e tm e s s ze! Ebbe n a pillanatban valam i h atalm as dolog robogott e le lőttük. H atalm as, és h angos! Ez m e g m i leh e te tt? ám ulta k is cs iga. M ég s os e m látottilye t. Ne m tudom, de nagyon büdös volt! fe lelte a m ás ik. És re tte ne te s e n gyors. M e g s e m tudtam nézni. Ek k or valam i a s ze m ük be világított, és m e gint e lsuh ant e gy olyan gyors, és büdös. Sie tnünk k e ll állapította m e g a k ics i cs iga. Ne m leh e tünk s ok áig e ze n a fe k e te valam in, m e rtve s zélye s.

11 Én fáradt vagyok, s ze rinte m pih e njünk, és e gyünk valam it, m ie lőttne k ivágunk! ajánlotta a barátja. Így h át be lem ás ztak a legk öze lebbi fűcs om óba, és ropogtatni k e zdték. Am íg az éh s égük e t cs illapították, gyak ran h allották, h ogy a nagy, büdös óriás ok e lrobognak. A k ics i cs iga m e gs ze ppe nt, de ne m ak arta fe ladni. Eve tt, h ogy legye n e re je. D e a h os s zú úton e lfáradtak, és e lnyom ta ők e t az álom ott a fűbe n. A k e lő nap s ugarai ébre s zte tték a k ét k is cs igát. Gyors an h araptak m ég k e ttőt a fűből, és ne k ivágtak. M os t tis zta volt a leve gő, rég ne m járh atott e rre az a nagy, büdös. M indk e tte n ére zték a k öze li, m égis oly távolim e zőillatát. H át ak k or, us gyi! k iáltotta a k ics i cs iga, és futás nak e re dt. Barátja lelke s e n k öve tte. Talpm irigye ik bőlalig győzték a m e s ze s, s űrű váladék ot te rm e lni, am in k önnye bbe n h aladh atnak, h a m e gs zilárdulalattuk. M inde n e re jük e t ös s ze s ze dve k ús ztak e lőre. D e jaj, e gys ze r cs ak azt ére zték, h ogy re m e g alattuk a föld. Aztán s ötét lett, és nagyon nagy zaj, és Jönne k a büdös e k! e s e ttk éts égbe a barát. Végünk van! Nyugalom, ne ide ge s k e dj, m e rt ak k or arra m e gy e laz e rőd! figye lm e zte tte a k ics i cs iga. H úzzunk be le! És roh antak tovább, fe lettük időnk ént h angos lett, s ötét és büdös. Te lje s e n k örülve tte ők e t, e löl-h átul-jobbról-balról. Egys ze r az orruk m ajdne m h ozzáért ah h oz a s uh anó dologh oz, de m ire h ozzáért volna, m ár ott s e m volt. Eleinte fe ls e m tűnt a nagy izgalom ban, h ogy m ár cs ak m ögöttük van s ötét, fe lettük ne m. És e lfogyott alattuk a k e m énys ég, újra puh a földön aras zoltak. K örülöttük e leve n-fris s, zöld növénye k, k ics ik, m agas ak, ínycs ik landók! M e gérk e ztünk! lélegze tt fe la k ics i cs iga. Ez álm aim világa, ittfogom be ás ni a tojás aim ata földbe, ittne ve lem fe la k ics inye im e t!

12 Z s iga cs iga Gye rünk, gye rünk, ne lus tálkodjatok! buzdította k ics inye it Z s iga cs iga. Vár a finom re gge li. H ars ogózöld füve cs k e, h űs h arm attalpe rm e te zve. Sze djéte k a talpacs k áitok at! Z s iga cs iga boldogan figye lte k is cs aládját. Bizony, jól te tte, h ogy ide jött. Ne m bánta m e g e gy pe rcig s e m. Jó s zom s zéds ágban élt a barátjával, ak i annak ide jén e lkís érte a nagy útra. Itt, e ze n a h atalm as réte n bék e s s égbe n ne ve lhe tték a picik e t. M os t e gyütt te re lge tték ők e tfalatozni. M e s s zirőlh angok h allats zottak, de ne m zavartatták m aguk at, m ár m e gs zok ták, h ogy gye re k e k járnak ide a rétre játs zani. Z s iga fe lm ás zott e gy e gye ne s fűs zálra, élve zte, h ogy h im bálózik alatta. Jól odatapadt, h ogy le ne e s s e n, és m e glenge tte a cs ápjait. K örülnéze tt. H irte len valam i s ötét és ne dve s ért h ozzá. M e gije dt, gyors an be h úzódott a h ázába. D e győzött a k íváncs is ága, és félénk e n k idugta a fe jét. Az a fe k e te valam i m ég m indig ott volt, és ah ogy jobban m e gnézte, h át m ögötte e gy óriás i te s t volt. K ét s ötét s ze m bám ult rá, a ne dve s valam i k étoldaláról.z s iga cs iga bátran vis s zabám ult. Te m e g k i vagy? k érde zte a cs iga. Én? fe lelte a m ás ik. Cézár vagyok, a k utya. És te k i vagy? Én m e g Z s iga, a cs iga. M ég s os e m láttalak itt. M e rt m os t vagyok e lős zör e ze n a réte n válas zolt a k utya. D e e ze ntúlgyak ran fogok jönni. Ak ars z a barátom lenni? Ak arok! vágta rá Z s iga, h is z valójában k e vés barátja volt. Egés ze n addig be s zélge tte k, am íg füttys zó h ars ant. Enge m h ívnak, m e nne m k e ll. búcs úzott e lcézár. M ég találkozunk, Z s iga barátom! D e úgy h ozta a s ors, h ogy m ás nap ne m találkoztak. H ajnalban jött e gy e m be r, e gy k os árrala k arján, és ös s ze s ze dte a cs igák at a réte n. H iába k apas zk odtak a fűs zálak ba, leve lek be, az e m be r e rős e bb volt, és m indannyian a k os arába k e rülte k. Vajon m itak ar tőlünk e z az e m be r? találgatták a cs igák. Na, as s zony, m e gjötte m te tte le a k os arát az as ztalra Józs i bács i. Nézd, m ilye n s ok atgyűjtötte m! Nyugi, cs igák! pis zk ált

13 k özéjük, jó k is pörk öltles z be lőlete k! Ak k or e ridj, és k érd e lazt a fránya re ce pte t a s zom s zédtól, h a m ár te letöm te a fe je de ta cs igapörk öltte l! m orgolódottjulis k a néni. Jólvan, m e gye k m ár! zs örtölődött Józs i is. A k os arat ide te s ze m, ne legye n utadban te tte le az as ztalrólaz e gyik s arok ba. Azzalk ifordult a k onyh ából, s zom s zédolni. Alig nyitotta k i az ajtót, a k étlába k özötte lsurrantvalam i. Cézár! k iáltotta Cs abik a, a k is fia. Ide gye re, k is k utyám! H át ne m futottále lege t a réte n?anyu! Anyu! M a re gge lcézár te lje s e n m e g volt k e rgülve! Vágtatott a réte n k e re s ztül, ös s ze -vis s za s zim atolt, de s e m m i ne m te ts ze ttne k i. M ég pis ilni is e lfe lejte tt! Cézár ne m törődött k is gazdája s zavaival, s ok k aljobban érde k e lte a s arok ba állított k os ár. K éts égbe e s e tt h angok at h allott abbólaz irányból, és m inth a e lve s ze tt barátja h angja is k özte lenne! O datrappolt, és be les zim atolta k os árba. H átittvagy, Z s iga cs iga! K e re s te lek a réte n, de ne m találtalak. Jaj, Cézár barátom! Te tudod, m i az a pörk ölt? H ogyne! nyalta m e g a s záját a k utya. Az nagyon finom éte l, de én cs ak ritk án k apok be lőle. Az az e m be re k é. M iértk érde d? M e rt azt m ondták, h ogy pörk ölt les z be lőlünk. Jaj, jaj, m i les z a k ics inye im m e l?cézár, én ne m ak arom pörk öltk éntvége zni! Ne m is fogod! h örre nt a k utya, és s zájába k apta a k os ár fülét. M e gcélozta a nyitva fe lejte tt ajtót, és k is zaladt, m ie lőtt az e m be re k m e gak adályozh atták volna. K e rge tték, de h iába, ne k i több lába volt, gyors abban s zaladt. Futott e gés ze n a rétig, ott aztán lee jte tte a k os arat, a cs igák m e g s ze rte s zéjje lgurultak be lőle. M e ne k ülje te k! vak k antott Cézár. És legk öze lebb jobban vigyázzatok m agatok ra! M e gfogadták a jó tanács ot, és attólfogva m indig jóle lbújtak a leve lek alján. H a ve s zélyt ére zte k, be h úzódtak h ázaik ba, jólodas zívták m aguk at a fűs zálhoz, és m occanatlanulvárták, h ogy e lm úljon. Józs i bács i h iába s zidta Cézárt, többé ne m találta m e g a cs igák at, m e rt a k utya e lvitte a k os arat jó m e s s zire attóla h e lytől, ah olz s iga cs iga cs aládja lak ott. Így történt, h ogy Józs i bács inak cs igapörk ölt h e lye tt be k e llett érnie paprik ás k rum plival.

14 Éjje l i s u s tor gás Jó éjt, anyu! ölelte át m a utoljára anyuk ája nyak át Pe tik e. Anya leh ajolt, és adott e gy pus zit a k is fiúnak. Aztán lek apcs olta a k is lám pát az éjje lis ze k rényk én, k im e nt a s zobábólés be h úzta m aga után az ajtót. Pe tik e e lfés zk e lődött az ágyában, leh unyta álm os s ze m e it, és és zre vétlenüle lsze nde re de tt. H iába is tiltak ozol, ak k or is én vagyok a finom abb! h allott e gy m ély, m orózus h angot. K is s é pök h e ndine k találta, de ne m tudta, k i leh e t, ak i be s zél. K inyitotta a s ze m ét, de a s ötétbe n ne m látott s e m m it. Tovább fülelt. D e e nge m jobban s ze re tne k a gye re k e k! re plik ázott e gy bárs onyos h ang. A gye re k e k? Ugyan m ár! H ogy s ze re tnéne k, am ik or olyan s zőrös vagy, h ogy m ég m e gfogni is k e llem e tlen érzés! Eze n nagyon k önnye n leh e t s e gíte ni e gy k is vízze l! H a m e gm os nak, m ár ne m is les ze k s zőrös. Ne ve s ze k e dje te k! s zólt k özbe e gy h arm adik. Ne m m inde gy, m e lyik ünk e ts ze re tik jobban, h a e gys ze r m indannyian ittvagyunk? Pe tik e k íváncs ian k ibújt a jó m e leg ágyik ójából, és h alk an az ajtó fe lé s om fordált. M e g ak arta nézni, k ik vitatk oznak odak inn. Ne m anya és apa, abban biztos volt, az ő h angjuk at is m e rte. És h a jól h allja, ők alszanak, apa h ork olás a k ih allats zik, anya s zus zogás ával ös s ze k e ve re dve. D e ak k or k ik leh e tne k itt? A h angok a k onyh ábóljötte k. Pe tik e óvatos an nyitotta k i az ajtót, és be k uk ucs k ált a rés e n. Az as ztalfe lőlh alvány fény

15 s zűrődött. D e h át ott nincs is s e nk i! jutott e s zébe. Cs ak e gy gyüm ölcs k os ár az as ztalk öze pén. K ik be s zélge th e tne k? Az én bőröm s zép s ötétk ék, és h am vas, m int a be párás odott téli ablak. D e s avanyú vagy! vitatk ozott ve le a m ás ik. Én m e g éde s vagyok, és lédús! Én is éde s vagyok, h a h agynak m e gérni! D e, h a túl k orán les ze dne k, ak k or pe rs ze, h ogy s avanyú vagyok. D e ak k or te is az vagy! Cs e nde s e bbe n, fe lve rite k a h ázat! figye lm e zte tte ők e t a h arm adik társ uk. Ti k ik vagytok? k érde zte h alkan, félénk e n Pe tik e. M ég s os e m h allottam, h ogy a gyüm ölcs ök be s zélni tudnának. Pe dig tudunk! fe lelte a banán. Sőt, ah ogy h allhatod, m ég ve s ze k e dni is tudunk. Én ne m ve s ze k s ze m, cs ak m e gállapítottam az igazs ágot! m ondta e rélye s e n a s zilva. M ondd cs ak m e g a többie k ne k, k is fiú, h ogy e nge m s ze re ts z legjobban, m e rt be lőlem finom s zilvás gom bócot is leh e tk és zíte ni! Be lőlem m e g ős zibarack lét! H a s zom jas vagy, én s e gíte k rajtad! vágotta s zavába a barack. H ah ah a! Enge m facs arnak k i re gge lire, m e rt én re nge te g Cvitam intadok! dics e k e de tta narancs. Na és?be nne m m e g s ok a k álium fe les e lta banán. D e úgy be vagy cs om agolva, m ajdh ogyne m több rajtad a burk olat, m int az e h e tő rés ze d! pis zk álta a s zilva. Nézz m e g e nge m, alig van e gy k is m ag be nne m! Ne légy olyan fe nnh éjázó, k e dve s s zilva, m e rt az nagyon ros s z s zok ás tork ollta le az alm a. Ne k e m m ég ak k ora m agom s incs, m int ne k e d, m égs e m dics e k s ze m ve le! Pe dig be lőlem is k és zíte ne k ivólét, és a h éjam ban lévő pe k tint e gyik őtök s e m k épe s utánozni. Le pénybe n, réte s be n is finom vagyok. Sőt, m áglyarak ás nak is! Egyik te k s e m olyan s ok oldalú, m int én. Színe s is vagyok, zöld, s árga, piros van be lőlem. És a k alcium, am i be nne m lak ozik, e rős íti a gye re k e k fogait. M os th ordjam fe nn az orrom?

16 K h m m. K h m m m k ös zörülte m e g a tork át a s zőlő. Ne k e m m inde n s ze m e m be n ott a napfény! Én fürtök be n te rm e k, és e gye nk ént leh e t k ós tolgatni. R e m e k s zom joltó vagyok, bár be k e ll vallanom, ne m s ze re te m, h a dobozba zárnak. Ak k or m ár ink ább legye n h ordó, az tágas abb. Egy h atalm as fah ordóban s ok k al s zíve s e bbe n lak nék. Az én h ús om h oz k ics it ne h éz h ozzáférni, s zólalt m e g az ananás z is, de m e géri a ve s ződs ég! Z am atos, s árga te s te m e t vék ony k arik ák ra, vagy apró k ock ák ra s ze lve is te ni vagyok a k ok télok ban, de a fagyiban is! Én vagyok a gyüm ölcs ök k irálynője! H ogyis ne! tiltak ozott azonnala s zilva. Te, m int k irálynő? És k i a k irály?talán a Vilm os? Én ne m vagyok k irály, ne m is s ze re tnék az lenni s zólt k özbe a k örte bék ítőleg. Én cs ak e gy gyüm ölcs vagyok a s ok k özül, és m e ge légs ze m azzal,h ogy s ze re tne k az e m be re k. Én úgy látom, h ogy te éh e s vagy, k is fiú! m ondta h ipnotizáló h angs úllyala s zilva. M ondd cs ak, m e lyik ünk e tválas ztod? Ö öö piros legye n, éde s, lédús és óóóriááááááááááááááááás i! ás ítottnagyotpe tik e. Én k e llek ne k i állapította m e g dörm ögve a dinnye. H olnap m indannyiótok at végigk ós tollak ígérte m e g Pe tik e. D e m os tm e gye k aludni, m e rtnagyon álm os vagyok. Vis s zam e nt a s zobájába, lefe k üdt és bék és e n aludt re gge lig. Anyuk ája ne m győzött cs odálkozni, am ik or re gge l narancs léve l k ínálta, ő pe dig s zó nélkülm e gitta. Erre e ddig ritk án volt példa, m a pe dig m os olyogva ve tt e gye t m inde n gyüm ölcs ből, am i a k os árk ában volt. M e gígérte m s uttogta. És be leh arapott e gy ropogós, piros alm ába.

17 Lil i, a tü n d ér tan u l ó k al an d jai (Lili1. rés z) K arács onyi s züne t volt a tündéris k olában. Lili, a k is tündérnöve ndék boldogan re pk e de tt apró, aranype ttye s s zárnyain. Nagyon örültaz e lőtte álló napok nak. Végre! Ne m k e llis k olába m e nnie. Ne m, m inth a ne m s ze re te tt volna s uliba járni, de h ogy! Cs ak jobban s ze re te tt játs zani, ugrabugrálni, buk fe nce t ve tni a leve gőbe n, m ik özbe n a s zárnyaivalfe nntartja m agát. És olyan jó, h ogy m os t e gy ide ig ne m k e lltanulni, varázs s zavak atm agolni. A m inap is be lek e ve re de tt a varázs igék be, és ne m s ik e rült a h ázi fe ladatát m e goldania. Szépe n fe lak arta öltözte tni Cirm os t, a k e nde rm agos, tark a tyúk ocs k át, ak i M ári néni udvarában k apirgált. M ári néni e lőző nap h ozott e gy s zép, te rm e te s k ak as t a h ázh oz, és Lili úgy gondolta, h ogy Cirm os nak, a m e nyas s zonynak varázs ole gy gyönyörű, h ófe h ér tollruh át. M ég m indig ne m jött rá, h olrontotta e lannyira a dolgot, h ogy Cirm os nak vám pírfogai nőtte k. M e g is ije dt tőle a k ak as re nde s e n, de m ég Lili is m e gdöbbe nt a látványtól. Az a k ét h atalm as, k ilógó agyar e gyáltalán ne m illett a cs őrh öz. Úgy néze tt k i, m int a rozm ár bajus za, cs ak s ok k alfélelm e te s e bb volt. A legnagyobb baj m égis az volt, h ogy ne m tudta vis s zacs inálni! Álló óráig s ze nve de tt ve le, m ire a jérce cs őre is m ét a régi form áját m utatta. M ég s ze re ncs e, h ogy M ári néni ne m látta a vám pírfogak at, m os t legalább ne m tudja, m iért m e ne k üla délce g k ak as a nye s zletttyúk ocs k a e lől? H a valam it e lrontas z, h ozd is h e lyre! Addig ne m vége ztéle gy varázs lattal, am íg valam i nincs re ndbe n. M inde n, de m inde n k örülm ényt m e g k e llvizs gálnod, h a azt ak arod, h ogy jó tündér váljon be lőled. A fülébe n cs e nge tt a tanárnő h angja. H ánys zor e lm ondta e ze k e t a figye lm e zte tés e k e t! És ők, a tanítványai, h ánys zor vágták rá m agabiztos an, h ogy ők aztán ne m fogják e lrontani! H át, de h ogyne m! M it cs ináljak a k ak as s al, h ogy ne félje n Cirm os tól? töpre nge tt. M e gvan! Fe lejtés -varázs tk üldök rá!

18 El is k e zdte azon nyom ban. Előve tte k is aranypálcáját, és m ik özbe n m e gs uh intotta, bűbájs zavak at dünnyögött. Sze re ncs ére e rre a ve rs ik ére pontos an e m lék e ze tt. A vége m e g h ogy is van? Cs iribi-cs iribá?ige n, biztos, h ogy így s zóla varázs lat döntötte e l, és rögtön végh e zvitte. Aztán k íváncs ian les te a h atás t. A k ak as ott állt az udvar k öze pén. Büs zk én, délce ge n, k uk orék olás ra k és ze n. És m e re ve n. Tátott cs őrre lbám ult Cirm os ra, ak i k öze lede tt fe lé. D e h iába illege tte m agát, a k ak as ne m m ozdult. Aztán tétován e m e lge tni k e zdte a lábait, m int ak i ne m tudja, m e lyik k e linduljon e l. Végülös s ze k uporodott, a fe jét e lre jte tte a s zárnya alá, h ogy tudom ás ts e k e llje n ve nnie a k ülvilágról. M ég m indig ne m jó! zs örtölődött Lili. M os t m e g talán azt is e lfe lejte tte, h ogy k ak as vagy tyúk! Sok lett a bűbáj, vis s za k e ll ve nne m be lőle. H ók us zpók us z cs iribi e gy k önnye d s uh intás A k ak as zs ugorodni k e zde tt. M ár cs ak ak k ork a volt, m int e gy rigó, abbólis a fiók a m ére tű. Színe s zürk ére váltott, cs őre cincogó s zájnak adta át a h e lyét. Fark a e lvék onyodott, a tollak h e lye tt s zőrs zálak nőtte k. Pillanatok m úlva e gy k is e gér s zaladt k e re s ztüla tyúk e lőtt. R iadtan tűnte le gy lyuk ban. D e ne m leh e te tt riadtabb, m int Lili! Tanács talanulve rde s e tt párat aranyporos s zárnyaival, m ajd újfe nt s uh intott. M e grök önyödve és zlelte a földm ozgás t. Az udvar k öze pén dom b e m e lke de tt e lő a s e m m iből.aztán a dom b m e grázta m agát, h átárólpotyogott a s záraz föld. Alóla e lők e rült az e gérk e, am i m ár ne m volt e gérk e. M e rt e gy e m be rm agas lény ne m leh e t e gérk e. M ég e gérne k is óriás volt. Ink ább e lefánt, e gér k épébe n! Lili e lke s e re de tt. M iért ne m s ik e rülne k úgy a varázs latai, ah ogy s ze re tné?pe dig m os t nagyon gyors an k e llte nnie valam it, m ie lőtt e z a h atalm as állat m e gindul, és letapos s a a h áziak at. M ár így is ak k orátlegyinte tta fark ával,h ogy s ze gény Cirm os e lszállttőle. Lili e rős e n gondolkodott. Van e gy bűbáj, am i s e m m is s é te s zi az aznapi varázs latok at. H ogy is van? Próbálta fe lidézni a tanult s zavak at, ve rs ik ét

19 Bárm itte tte m, ros s zuls ülte l, Bajtok oztam, fe lejts ük e l! Égőgye rtya, izzó parázs, Tűnjön e la m ai varázs! Végre! Végre a k ak as is m ét büs zk e k ak as volt, bár a Cirm os nak ne m lett fe h ér m e nyas s zonyi ruh ája de e z ne m zavarta e gyik ük e t sem. És m os t s züne t van! K arács ony les z h am aros an. Az e m be re k m ár nagyon k és zülne k, Lili titk on figye lte ők e t, ah ogy ajándék ot vás árolnak, és dugdos s ák e gym ás e lől. Aztán, am ik or e gye dül vannak, s zépe n be cs om agolják, és e lre jtik e gy m ás ik, biztons ágos abbnak vélt h e lyre. Az a k is fiú is, ak it e gy órája figye lem m e lk ís ért m ár, itt ve s ződött a cs om agolópapírral, és s e h ogy ne m tudta olyan s zépe n ös s ze h ajtani, h ogy e lége de tt leh e s s e n ve le. Az anyuk ájának ve tt e gy h ajcs atot, és s ze re tte volna cs inos an be cs om agolni. D e láts zott, h ogy ne m s zok ott h ozzá ilye n m unk ák h oz. Talán m ég s oh a ne m cs inált ilye t. Lili m e gs ajnálta. O daröppe nt az íróas ztalra, ah ola fiúcs k a foglalatos k odott, és leült a radírra. K ét k önyök ét a térde ire tám as ztotta, fe jét az ök leire, és figye lt Be lete ltnéh ány pe rcbe, am íg a k is fiú és zre ve tte. Ak k or rábám ult. Te k i vagy? k érde zte. Te láts z e nge m? cs odálkozott Lili. A fiú cs ak bólintott. Én Lilivagyok. Tündér les ze k, h a m e gnövök. És te k i vagy? Én Álm os vagyok fe lelte a fiú. Ak k or ne m zavarlak, cs ak fe k üdj le, és aludj! állt fe la radírról Lili, és m e gre zze nte tte a s zárnyait. D e a k öve tk e ző s zavak m égis m aradás ra bírták. Ne m vagyok álm os, cs ak Álm os a ne ve m. Te tényleg tündér vagy? Ne m, m ég ne m vagyis ige n, tündér vagyok, bár m ég ne m tudok jólvarázs olni. M ég is k olába járok. Cs ak m os t s züne t van, és én nagyon, de nagyon örülök e nne k. Ne k e m is s züne t van a s uliban. M e rt k arács ony les z, tudod?és ve tte m az anyuk ám nak ajándék ot, de a papír ne m ak ar e nge de lm e s k e dni, és m indig m ás fe lé h ajlik, m intén s ze re tném. Tuds z ne k e m

20 s e gíte ni be cs om agolni?te m égis cs ak lány vagy, és a lányok e h h e z jobban érte ne k. Lili ránéze tt a dobozra, am i a h ajcs atot re jte tte, és am i k éts ze r ak k ora volt, m int ő m aga. Aztán rápis lantott s aját aprócs k a k e ze ire, és m e grázta a fe jét. Sajnos, én e h h e z k ics i vagyok je lente tte k i. D e m e gpróbálh atom m ás k épp Előve tte a varázs pálcáját, és m e gs uh intotta. K özbe n m orm olt valam it. A doboz fordult e gye t a te nge lye k örül, a papír k öze pére fe k üdt. A papír e gyik oldala las s an fe lhajlott, és rás im ult a dobozra. Aztán a s ze m k özti lap te tte ugyane zt, m ajd a k ét s zéle. Szépe n, pontos an be h ajlottak, ráfe s zülte k a dobozra, aztán e gy k is átláts zó ragas ztós zalag rögzíte tte ők e t. M ég e gy s zép, piros m as ni, és k és z is volt az ajándék. Lili ös s ze cs apta k ét te nye rét öröm ébe n. Sik e rült! Egye dül,s e gíts ég nélkülvarázs olt! Nagyon ügye s vagy, Lili! dics érte m e g Álm os. K ös zönöm! K ak aós cs igátis tuds z varázs olni? K ak aós cs igát?valós zínűleg tudok. M ine k az ne k e d? Éh e s vagyok! M e ge s ze d a cs igát? ám ultlili. H át h a varázs olsz ne k e m e gye t, ak k or ige n. És Lili ne m tudott ne m e t m ondani. H is ze n újdons ült barátja éh e s! Előa pálcát, és cs iribi-cs iribá! H apci! h allották, nagyon h alkan. H appciiiiiiiiii! Az as ztalon e gy k is foltos cs iga m ás zott, h átán cipe lve barna h ázát, és e rős e n tüs s zögött. M e gfáztál? k érde zte tőle Lilis zának ozva. A cs iga arrafe lé fordult, és k éttüs s ze ntés k özöttválas zolt. Ne m. Ne m fáztam m e g. Allergiás vagyok a k ak aóporra. És valak i nagyon be s zórtve le. Az e gés z h ázam te le van k ak aóval. Ne h aragudj, én te h e te k róla m e nte ge tőzött Lili. Álm os k ak aós cs igátk érttőlem D e ne m ilye t! s zólt k özbe a k is fiú. Nálatok, tündére k nél ilye n a k ak aós cs iga? Nálunk, e m be re k nél a pék s égbe n s ütik, a tés ztája fe lvan te k e rve, k özte finom éde s k ak aóréte g, és e gyáltalán ne m m ozog. Ne m m ás zik odébb, ne m be s zél,és ne m is tüs s zög!

21 H űh a! Ak k or e lrontottam! k e s e re de tt e l Lili. És rögtön e ltünte tte az allergiás cs igát. K intrőlh angok s zűrődte k be. Cipők opogás, lépte k zaja. Aztán e gy női h ang Álm os ts zólongatta. H azajött az anyuk ám. Elk e llre jte ne m az ajándék át s zólt a fiú, és e gy gyors m ozdulattal be dugta a fiók ba a dobozk át. Épp jók or, az ajtó nyílt, és be lépe tt az anya. K ös zönöm a s e gíts ége de t, Lili! s úgta m ég oda Álm os, m ie lőtta m am i nyak ába ugrott. Lili finom an k öddé változott és e ltűnt a s zobából. K iröppe nt a rétre, am it fe h ér h ótak aró borított, átlibbe nt Tündérors zág k apuján, és m áris ragyogó napfény és m e ze i virágok özöne ve tte k örül. Boldogan ve te tt néh ány légi buk fe nce t, és nagyot k acagott. Elők apta varázs pálcáját, és m e gs uh intotta. Bék e s zálljon a világra, Boldogs ág m inde n cs aládra, Sze re te tvirág nyíljon a s zíve k be n, K arács ony legye n e gés z e s zte ndőbe n!

22 Éjs z ak ák és n appal ok Valam ik or, az idők k e zde tén, am ik or m ég a Naptündér is fiatal volt, örök k é fe nn ragyogott az ége n. Vidám volt, és jók e dvébe n dalolt. K e dve s, buta k is dalocs k ák at, am ik e t ő m aga talált k i. D e az e m be re k im ádták, és h a m e gh allották, ne k ik is jók e dvük k e re k e de tt. Ne m voltak s oh a fáradtak, álm os ak, folyton te nni ak artak valam it, te le voltak e ne rgiával. D e a Föld túlsó oldalán, ah ova m ár ne m érte k e lnaptündér s ugarai, bizony nagyon s ötét volt. O lyan fe k e te volt a világ, h ogy az ott élő e m be re k ne m látták a s aját orruk h e gyét. H a s zép, tis zta volt az égbolt, a cs illagok fényébe n jóltudtak tájék ozódni, de, h a e s őre állt, és fe lhők borították az e ge t, cs ak tapogatóztak. Cs illagtündér e zért igye k e ze tt, és m e gte tt m inde n tőle te lhe tőt, h ogy valam e nnyi fény jus s on ne k ik is. Egys ze r aztán e gy vándor érk e ze tt a fényből. Ne k i s zok atlan volt a s ötéts ég, és m inde nne k ne k im e nt. A h e lybe lie k k ine ve tték, h ogy m ine k ne k i a s ze m e, h a ne m h as ználja. És ak k or a vándor cs odálatos dolgok rólk e zde ttm e s élni. Van a világnak olyan s ze glete, ah olm indig világos van, s oh a, de s oh a nincs s ötét, a cs illagok at ne m is is m e rik. Ah ogy ti ne m is m e rite k a Naptündért, úgy ők m ég ne m is h allottak talán Cs illagtündérről. H át az m e g h ogy leh e t? cs odálkoztak az e m be re k. H át él olyan e m be r a földön, ak i ne m is m e ri Cs illagtündért? Élbizony, ne m is k e vés ilye n e m be r él h e lye s e lta vándor. A k is Juxa ébe re n figye lte az ide ge n s zavait. Ez olyan igazs ágtalan! s zólt. M i m iért ne m is m e rh e tjük Naptündért, és azok az e m be re k m e g a Cs illagtündért? Azért, m e rt valah a, am ik or a világ re ndje k ialak ult, a Tündérk irálynő így re nde lke ze tt fe lelte ne k i a falu öre gje. Ő volt a tanító, am it tudtak, m ind tőle tanulták. Aztán m ajd ők is továbbadják a k öve tk e zőne m ze dék ne k. Ak k or a Tündérk irálynőtéve de tt dacos k odottjuxa. M e gye k,

23 m e gk e re s e m, és m e gk ére m, h ogy változtas s a m e g a döntés ét. Ezze ljuxa e lindult, h ogy m e gk e re s s e a Tündérk irálynőt. Ne m k e llett s ok áig k e re s nie, m e rt alig k e ttőt lépe tt, m e gje lent e lőtte. Lágy, vibráló fénye s s ég tám adt, és m ár ottis volta Tündérk irálynő. Ne m e nj tovább, k ics i Juxa! m ondta ne k i k e dve s e n. H allom, h ogy k érés e d van. Ige n, Tündérk irálynő! Sze re tném, h a nálunk is leh e tne fény, ne m cs ak s ötéts ég örök k é. Sze re tném m e gis m e rni a Naptündért. O ly s ok s zépe t h allottam róla. H a leh e tne, k érlek, cs e réld m e g a világot! Ah ole ddig Naptündér volt az úrnő, ott legye n e ztán Cs illagtündér, és fordítva. Ti is így ak arjátok? k érde zte a falu népét. Ige n, ige n! k iáltozták az e m be re k boldogan. Jó, legye n e gye ze tt be le a Tündérk irálynő. És m e gparancs olta Naptündérne k és Cs illagtündérne k, h ogy cs e rélje ne k h e lye ta föld k étoldalának trónus án. Az e m be re k a s ze m ük h öz k aptak, ah ogy a h irte len fény e lvak ította ők e t. O lyan világos lett, és m égs e m láttak s e m m it, m e rt ne m bírták a s ötéth e z s zok ott s ze m ük e t nyitva tartani. Nagyonnagyon las s an s zok ták m e g a fényt, de e gyre s ze bbne k találták a világot. Látták a s zíne k e t, am it e ddig s os e m. Látták az e rdők zöldjét, az ég k ék jét, a rózs a vörös ét, a nap s árgáját. És gyönyörűne k találták. Boldogok voltak, h ogy m inde nne k rés ze s e i leh e tne k. A föld m ás ik oldalán vis zont nagy volt a bánat. Naptündér figye lm e zte tés nélkülh agyta e lők e t, h irte len borult a világuk ra a s ötéts ég. Sze m ük e t h iába nyitották jó nagyra, m égs e m láttak s e m m it. M inde ne k ne k im e nte k, cs upa k ék -zöld folt lett a te s tük, m ég s ze re ncs e, h ogy e zts e m látták. Biztos m e gije dte k volna a s ajáttük örk épük től. M i történh e te tt? találgatták az e m be re k. K ialudta nap! k iáltotta rém ülte n az e gyik gye re k. Az ne m leh e t, a Naptündér m indig odafe nn van, és vigyázza. Ne m aludh atottk i cs ak úgy. D e ne m is dalolm ár figye lm e zte tte ők e t e gy k is lány, R inua. H ová tűntél,k e dve s Naptündér? k iáltottaz ég fe lé. Naptündér e ze ntúla föld m ás ik oldalán uralkodik jötta válas z

24 valah onnan. Lágy, s im ogató, s e lym e s, de is m e re tlen h angon. Te m e g k i vagy? cs odálkozottr inua. Én Cs illagtündér vagyok fe lelte a h ang. M os tantólén vigyázok rátok. D e h át h ogyan vigyázolránk?fáj m inde nünk, m e rt ne m látunk, és ne k iütk özünk az utunk ba k e rülő tárgyak nak. Cs inálj világos s ágot, k érlek, Cs illagtündér! D e h is ze n világos van! ám ult a k érés e n Cs illagtündér. M illiónyi cs illagom ragyog az égbolton, és m ég a te lih oldat is ide h oztam ne k te k. M iért ne m láttok?a m ás ik oldalon gyak ran a h old s e m k e llett, és láttak az e m be re k. D e m i ne m e zt s zok tuk m e g, és így vak ok vagyunk panas zk od-tak a falu lak ói. K ine k az ötlete volt, h ogy cs e rélje te k? A m ás ik oldalon k érték, h ogy végre ők is láth as s ák a fényt, am it e ddig nélkülözte k. És a Tündérk irálynőte lje s íte tte a k érés ük e t. D e e z így ne m jó! cs óválta a fe jétr inua. M iért ne m? je lent m e g a Tündérk irálynő. Álom s zép volt, és m e gfogh atatlan, m illiónyi apró s zik ra tündök lött k örülötte. Eddig is így volt, a világ e gyik oldala fénye s, a m ás ik s ötét volt. Sos e m panas zk odtatok! M e rt ne m is tudtunk arról, h ogy léte zik m ás is, m int am ibe n élünk fe lelte bátran a k is lányk a. D e m ár tudjuk. És vis s za ak arjuk k apni a fényt! Cs ak h ogy a m ás ik oldalon is ragas zk odnak h ozzá figye lm e zte tte a Tündérk irálynő. Ak k or tégy igazs ágot! k öve te lte R inua. D e olyat, am it m indannyian e ltudunk fogadni. A Tündérk irálynő e lgondolkozott. Félre vonult Naptündérre l, és Cs illagtündérre l tanács k ozni. Egy álló h étig tanak odtak, h ogyan lenne a legjobb az e m be re k ne k. Am ik or m e gs zülete tt a döntés, úgy ére zték, s ik e rültvalóban igazs ágos nak lenniük. D öntötte m! m ondta a Tündérk irálynő. M os tantól fogva m inde n nap cs e rélni fognak a tündére k. R e gge le ljön a Naptündér, ve lete k les z e gés z nap, addig a m ás ik oldalon a Cs illagtündér vigyázza a világ re ndjét. Es te pe dig h e lye tcs e rélne k, ide jön Cs illag-

25 tündér, és oda m e gy Naptündér. Így m inde nk i élve zh e ti a fényt, a m e lege t, a s zíne k e t, de a s ötéts ége tis, fe lváltva. Az e m be re k h álás ak voltak a Tündérk irálynő jós ágáért. M e gnyugodva fogadták e laz igazs ágos nak te ts ző ítélete t. Cs ak ak k or döbbe nte k rá, h ogy m égs e m jó így, am ik or h irte len, e gyik pillanatróla m ás ik ra lett világos. M e gérk e ze tt Naptündér. Es te pe dig ugyanilye n váratlanultávozott. Tündérk irálynő! Tündérk irálynő! s zólongatta R inua. Tündérk irálynő! Tündérk irálynő! h ívogatta Juxa is. M i történt? K ivéte les e n ne m a Tündérk irálynő je lent m e g, h ane m a gye re k e k e t vitte e la palotájába. Ám ulva bám ulták a cs odálatos k as télyt, am ine k m inth a ne m is lette k volna falai, és m égis voltak. D e át leh e te tt látni rajtuk, és át is leh e te tt m e nni. És ők m os t ott lebe gte k e bbe n a varázs latban. M i a baj? is m éte lte m e g a k irálynőa k érdés t. O lyan gyors a váltás éjs zak a és nappalk özött, h ogy k épte lene k vagyunk alkalm azk odni h ozzá. Tégy valam it, Tündérk irálynő! k érte Juxa. Am ik or e ljön a Cs illagtündér, h irte len fáradtak les zünk és álm os ak. És e lalszunk ott, ah oléppe n vagyunk h e lye s e lt R inua. Nincs időarra s e, h ogy m e gk e re s s ük az ágyunk at panas zk odott. A Tündérk irálynő cs ak e gy pe rcig töpre nge tt. M ajd ragyogóan e lm os olyodott. M e gvan a m e goldás! k özölte. Ne k te k adom m ég H ajnaltündért és Alkonytündért. Így les z m indig e lég időtök, h ogy a változás ra fe lkés zülhe s s e te k. Így is történt. Azóta re gge lenk ént a H ajnaltündér ébre s zti a világot, és cs ak őt k öve ti a Naptündér. Es te pe dig Alkonytündér érk e zik k orábban, és utána h ozza Cs illagtündér a s zik rázó égboltot. Az e m be re k h am ar m e gtanulták, m ik or, m e lyik tündér a s oros, és gyors an alkalm azk odtak a változó életritm us h oz. Am ik or Alkonytündér je lzi, h ogy h am aros an m e gérk e zik Cs illagtündér, az e m be re k be fe je zik a m unk ájuk at, és lefe k s ze ne k aludni. Cs illagtündér finom álom port s zór a s ze m ük re, h ogy s zépe t álm odjanak. H a lejártaz ide je, H ajnaltündér m adárcs ics e rgés s e lfigye lm e zte t,

26 h ogy jó les z k inyújtóztatni a tagjaink at, m e rt a Naptündért m ár illik ébre n várni. Naptündér m ég m os t is dalolja m agak öltötte k e dve s dalait, de m ár a világ m indk étoldalán boldogítja ve le az e m be re k e t.

27 A k is m e ggy fa pan as z a Volt e gys ze r, h olne m volt, élt e gy k ics i m e ggyfa a k e rtbe n. Fiatalk a volt m ég, e gy te re bélye s cs e re s znye fa árnyék ában nőtt. Ebbe n az évbe n h ozta e lső te rm és ét. Szép, piros m e ggys ze m e k cs ilinge lte k a s zélbe n, k ínálgatta m agát az e m be re k ne k. D e jaj! H iába! M inde nk i a ropogós cs e re s znyéértnyúlt, azts zak ította le, és abbóllak m ározott. A k ics i m e ggyfa ne m érte tte, őt m iért ne m k ós tolják m e g. Nyújtóz-k odni k e zde tt, m e gpróbálta az ágait be fúrni a cs e re s znye ágak k özé, h áth a ne m ve s zik és zre a cs alás t az e m be re k, és róla is s ze m e zne k. Néh a be is jött a cs e l, véletlenülm e ggye t ve tt le valak i, ám am ik or e lfogyas ztotta, fintorgott, és m ajdne m k ik öpte. Sőt, voltolyan, ak i m e gte tte! Borzas ztó érzés volt! Én e zt ne m érte m, nagyapó! s zólt az öre g cs e re s znye fáh oz. M iért van az, h ogy m inde nk i tége d s ze re t, be lőled falatozik, e nge m m e g s zinte pillantás ra s e m m éltatnak? M e rt az én gyüm ölcs öm finom abb nálad fe lelte a cs e re s znye fa. Az e m be re k ne m s ze re tik az olyan s avanyú gyüm ölcs öt, am ilye n te vagy. Az e m be re k éde s s zájúak. D e ne bús ulj, k ics i m e ggyfa! Cs ak s ütte s d m agad a nappal,és te is éde s e bb les ze l. Én s oh a ne m les ze k éde s, s oh a ne m fognak s ze re tni a gye re k e k k e s e rge tt a m e ggyfács k a. Napozh atok én az idők vége ze téig, ak k or s e m! Ne m k e llek én s e nk ine k! H a tudnék járni, bánatom ban világgá m e nnék! D e m ég járni s e m tudok pitye rge tt. Anya! Anya! Nézd, m ilye n s zép cs e re s znyék vannak azon a fán! K atink a m e gragadta az éde s anyja k e zét, és h úzta-h úzta te lje s e re jébőla fáh oz. Sze dh e te k róla? Pe rs ze, h ogy s ze dh e ts z, k is lányom fe lelte az anyuk a. D e tudod, h ogy m e g k e llm os ni, m ie lőtte s ze lbe lőle! M ár m e g van m os va cs odálkozottk atink a. Nézd, vize s Azok az én k önnye im! s zólalt m e g a m e ggyfa h alkan. Azt h itte, a gye re k úgys e m érti a s zavát. M e k k orát téve de tt! És m ilye n nagy voltaz öröm e, am ik or a k is lány válas zolt. Te s írs z?m iérts írs z?

28 Azért s írok fe lelte a m e ggyfa, m e rt én s e nk ine k s e m k e llek. M inde nk i a cs e re s znyéts ze re ti, a m e ggye tutálják. Te is! Én ne m utállak! tiltak ozott K atink a. Cs ak m ég nagyon s avanyú vagy. D e anya s ze rint, m ég e gy h ét, és te is éde s e bb les ze l. Cs ak m e g k e lls ütnie a napocs k ának. A cs e re s znye fa is e zt m ondta, de ő k önnye n be s zél,róla h am aros an e lfogy a gyüm ölcs. Pe dig m ilye n s ok at te rm e tt. Én cs ak k e ve s e t, és e zt s e m e s zi s e nk i. M iért is vagyunk m i, m e ggyfák, h a ne m k e llünk az e m be re k ne k?m iértne m ülte tte k cs ak cs e re s znyét?m iért? Ne m tudom, de m e gk érde ze m az anyuk ám at. Anyuuuuuu! s zaladt oda h ozzá. Anyuk a k os ara k özbe n m ajdne m te le lett m ár a finom, ére tt, ropogós gyüm ölccs e l. M iért ülte ttünk m e ggyfát, h a ne m is s ze re tjük? Sze re tjük, K atink a fe lelt az anyuk a türe lm e s e n. Cs ak h ogy a m e ggyne k m ég érnie k e ll, m ár m ondtam ne k e d. M ire e lfogy a cs e re s znye, les z s avanyk ás, lédús m e ggy. R e m e k üloltja a s zom jadat, m ajd m e glátod. És k és zítünk be lőle s zörpöt, h ogy télen is élve zh e s s ük az ízét. A cs e re s znyétis azérts ze de d, h ogy s zörpötk és zíts ünk be lőle? Ne m m os olyodott e lanya. Cs e re s znyébőlne m leh e t, annak nagyon k e vés leve van. A cs e re s znyéne k zam atos a h ús a, h a éh e s vagy, h am ar jóllak h ats z ve le. D e s zörpne k ne m való. Ah h oz a m e ggy k e ll.h a m e gére tt. H allottad? fordult a m e ggyfa fe lé K atink a. Te fogod télen oltani a s zom jús águnk at. Ne s írj h át, m e rt ige nis s zük s ég van rád! És h iába s ze re tjük annyira a cs e re s znyét, h a télen ne m juth atunk h ozzá. Azért e s s zük m os t, am íg van. Te m e g ott les ze lne k ünk e gés z évbe n az üve gbe n. És cs ak is tége d fogunk fogyas ztani. Én m e g m ár világgá ak artam m e nni bánatom ban k acagott a k ics i m e ggyfa boldogan, és k inyújtotta ágait a nap fe lé. H add érjék a s ugarak a gyüm ölcs e it, h add érje ne k, h ogy finom s zörppé válhas s anak. K ös zönöm ne k e d, h ogy m e gnyugtattál.és k ös zönöm a s ze re te te de tis! Jövőre többe tte rm e k, m e gígére m! Én m e g m ár m os t m e gk ós tollak, am íg az anyu ne m figye l s úgta K atink a, és leve tte gy s ze m m e ggye t. Gyors an a s zájába dugta,

29 és s zétnyom ta a nye lvéve l.arca fintorba torzult, ah ogy a s avanyú ízt m e gére zte, de h ős ie s e n lenye lte a gyüm ölcs öt. A világért s e m ak arta m e gbántani a k is m e ggyfa érzék e ny lelkét. H am aros an nagyon finom les ze l vigas ztalta, és cs ak m agában te tte h ozzá, s ajnálkozva: de s os e m les ze l olyan éde s, m int a cs e re s znye.

30 M e s e a h itr ől (Lili2. rés z) Bandik a k és ő éjje lm e gébre dt. Valam i nagyon ros s zat álm odott. Azt h itte, azért h allm ég m indig s írás t, m e rt az álom béli folytatódik. D e ne m! A h ang a s arok fe lőlh allats zott. Ne m m e rte fe lkapcs olni a k is lám pát, igazábólm e gm ozdulni s e m m e rt. Ne m tudta, k i leh e t a s zobájában, de m e gije dt. M e re s ztge tte a s ze m ét, h áth a m e glátja, k i zok og olyan k e s e rve s e n. H irte len és zre ve tte, h ogy az ablak e lőtt álló virágcs e rép világít. No, ne m nagyon, cs ak h alványan, k öds ze rűe n, de fénylett. Tudta, h ogy s zép e rős, zöld leve lei vannak a virágnak, ak i a cs e répbe n lak ik, de e ddig m ég s oh a ne m világítottak. És ne m is s írtak. Ö s s ze s ze dte m inde n bátors ágát, és s uttogva m e gs zólalt. M iérts írs z?éh e s vagy? A zok ogás e lhalkult, m inth a a k érde ze tt m e glepődött volna. Vagy e lak art volna re jtőzni. Aztán e gy vis s zafojth atatlan h üppögés után m égis válas zolt. Ne m vagyok éh e s. M e gbünte tte k! K ik bünte tte k m e g?és m iért?r os s z voltál?és k i vagy te? Tündér vagyok, h át ne m látod?vagyis les ze k, h a fe lnövök. D e m ég a tündéris k olába járok. A s züleim m e gbünte tte k, m e rt e lhanyagoltam a tanulás t. És m os t ne m tudok varázs olni! Pe dig m ár e gés z jólm e nt Te tuds z varázs olni? ült fe lbandik a az ágyában. K e zdte érde k e lni a dolog. Ne m tudok, épp m os t m ondtam! fe lelte türe lm e tlenüla tündérk e. Elve tték a varázs e rőm e t. Bünte tés ből.egy e gés z h ónapra. M ilye n k ár! s zontyolodott e la k is fiú. Ne k e m nagy s zük s ége m lenne a s e gíts ége dre. D e, h a ne m tuds z varázs olni Azért ne s írj! H am ar e lte lik e gy h ónap, m ajd m e glátod. Én is voltam bünte tés be n, ne m m e h e tte m focizni a barátaim m al, aztán annyira unatk oztam, h ogy m inde nt m e gtanultam, m ég azt is, am it fe ls e m adtak leck éne k.

31 K im ás zottaz ágyból,és m e zítláb odaos onta cs e re pe s virágh oz. H olvagy? k érde zte h alkan, h ogy m e g ne ije s s ze a tündérk ét. Egés z k öze ldugta az orrocs k áját, és látta, h ogy az alig h üve lyk ujjnyi k is varázs lópalánta rém ületébe n a növény s zára m ögé m e ne k ül, és m aga e lé h úz e gy leve let véde k e zés ül. Ne félj, ne m bántalak! H ogy h ívnak? Liline k fe lelte a tündér. M ég e gy h alvány m os olyt is m e ge nge -de tt m agának. Bandik a ám ulva látta, h ogy az a s e jte lm e s fény, am i k örülve s zi, fe lerős ödik. A s ze m ébe n m aradt k önnycs e ppe k apró gyé-m ántok k ént ragyogtak. H ófe h ér ruh ács k ájára a s zivárvány s zíne itve títe tték. És h ollak s z?m ég s oh a ne m láttalak. M e rt e lbújunk e lőlete k, e m be re k e lől. Cs ak a gye re k e k álm aiban m e rünk e lőjönni, és éjs zak a, m int m os t. Napk özbe n e lre jtőzünk a virágok s zirm ai k özött, a nap fényébe n, a folyók vizéne k tük rébe n. Fe lolvadunk a s zélbe n s zálló illatok ban. O tt vagyunk m inde nh olés m égs e m láttok m ink e t. Vagyis gondolkodott e le gy pillanatra. Ti, gye re k e k, m ég láth attok, h a jólfigye lte k. D e a fe lnőtte k m ár ne m ve s zne k és zre m ink e t ak k or s e m, h a ne m bújunk e l. D e te te m ás vagy! M iértvagyok m ás?azért, m e rtbe te g vagyok? H átgyógyíts d m e g m agad! m ondta Lili. Én?A dok tor bács inak s e m s ik e rül Ne k i ne m is s ik e rülhe t. Cs ak ne k e d! Jaj, h a m e glenne a varázs e rőm! s iránk ozott újra a lányk a. Se gíth e tnék rajtad. D e így m agadnak k e llm e gcs inálnod M itk e llte nne m, h ogy m e ggyógyulhas s ak? k érde zte Bandi. Elős zör is h inne d k e llbe nne. Ez az e gye tlen dolog, am it s e nk i m ás ne m te h e t m e g h e lye tte d. Aztán m e g k e llm ondanod m agadnak, h ogy m itak ars z. M e gm ondani m agam nak?d e h átén tudom! Úgy k e llte nne d, m inth a valak i m ás nak m ondanád. Erős e n, h itte l. M inde n re gge l, és m inde n e s te, am ik or fogat m os tál, nézz be le a tük örbe. Nézz be le a s aját s ze m e dbe jó m élye n, m inth a valak i m ás volna, és m ondd m e g ne k i vagyis s aját m agadnak, h ogy m e g fog gyógyulni. M ondd, h ogy m inde n nappale gy k ics itjobban érze d m a-

32 gad. M ondd, h ogy e gyre e rős e bb vagy. És h itte lm ondd! És e ttőlm e ggyógyulok? Tudod, Bandi, én m ég cs ak k ics i tündér vagyok, de m ár s ok h e lye n jártam a s züleim m e l. Láttam több olyan gye re k e t, és fe lnőtte t is néh ányat, ak ik így gyógyították m e g m aguk at. A gye re k e k gyors abban gyógyulnak, m e rtők m ég m e rne k h inni a cs odák ban. A h itgyógyít? Te gyógyítas z. H a e lhis ze d. H a e lm e re d h inni. Láttam e gys ze r e gy apuk át, ak i k épe s volt arra, h ogy e gy új s zám ítógépe s program ot írjon a k is fiának, cs ak azért, h ogy s e gíth e s s e a gyógyulás ban. Egy izgalm as, lövöldözős játék volt, ah ola s ze rve ze tét m e gtám adó vírus ok ra k e llett vadás zni. Nagy figye lm e t igénye lt, s ok an voltak a vírus ok, és e gyre cs ak jötte k D e az a k is fiú te lje s átélés s e lirtotta ők e t, és k özbe n tudta, h ogy a s aját te s tébe n levő k órok ozók at ritk ítja. És e gys ze r cs ak e lfogytak! És a dok torok cs odálkoztak, h ogy m i történt?h át az történt, h ogy a k is fiú játék os an, de a s aját e rős h itéve l e lűzte a be te gs égét. M e ggyógyult! Ne k e m nincs s zám ítógépe m, és nincs is pénzünk rá s ajnálkozottbandik a. Ne m s zám ít! K épze lete d van! Láttam a fak ardodat. M ilye n s zép! Azzal is h adak ozh ats z e llenük. Ne m a s árk ányok at irtod, h ane m a vírus ok at. K épze ld e l, h ogy ott vannak e lőtte d a leve gőbe n, és s ze ld k e tté a k ardoddal! Vagy, am ik or a török öt k e rge te d k e rge s d a vírus ok at! Bárm it m e gte h e ts z, Bandi! Bárm it! A k épze letne k nincs e ne k h atárai. Ne m k e llh ozzá s zám ítógép s e m. Cs ak ak arat, k itartás, és a h it. Se gíte s z? Varázs olni ne m tudok görbült le a tündérlányk a s zája. Pe dig úgy s ze re tnék s e gíte ni ne k e d! M os t látom cs ak, h ogy m ilye n k e m ény bünte tés t k aptam. Ne m cs ináltam m e g a varázs lat-h ázife ladatom at, és m os t, h ogy h as ználnom k e llene az e rőm e t, ne m te h e te m. Ne m is az a bünte tés, h ogy ne m h as ználhatom, h ane m az, h ogy ak k or ne m h as ználhatom, am ik or s ze re tném! D e itt les ze k ve led. Tám ogatlak, biztatlak, ne m h agylak m agadra. Látni foglak?nappalis?

33 Te talán ige n. D e h a ne m láts z is, itt les ze k a virágok illatában, a lágy s ze llőbe n, az ég k ék jébe n. Anyuk ád s ze m ébe n, m os olyában. A cs illanó fénye k be n És Lili m e gtartotta a s zavát. O tt volt m inde nütt. Napfény k épébe n ráragyogott az ablak on át, am ik or re gge la fogm os ás után Bandi a tük örbe nézve m e ggyőződés s e l m ondta: e gyre jobban vagyok. Am i-k or e s ténk ént m e gis m éte lte a s zavait, éde s anyja m os olygott rá s ze re -te tte l. Lágy fuvallatk ént h űs íte tte fe lhe vült h om lok át, am ik or a k e rt-be n futk ározva fak ardjával k e rge tte a török öt, ak ik rőlcs ak ők k e tte n tudták, h ogy k órok ozók. O tt volt, am ik or a k e zde ti las s ú te m pó e gyre gyors abb lett. M ár ugyanolyan s e be s e n s zaladt, m intrég. Bandi arcára vis s zatérta s zín. Lili ott volt ak k or is, am ik or a dok tor bács i m e gdics érte, h ogy javulnak a lelete i. Se h olne m látott virágot, de rózs aillat s zállt az orrába, és tudta, h ogy a tündérlányk a je len van. O tt volt ak k or is, am ik or m e glátogatta Janit, azt a be te g k is fiút, ak ive le gyütt fe k üdt a k órh ázi s zobában. Am ik or m e gs úgta ne k i a titk ot. A gyógyulás titk át. És ak k or az ő m os olyában Jani is m e glátta a tündérlányk át, és e lhitte, h ogy m inde z igaz. Es te k iváns zorgott a fürdős zobába, és be lenéze tt a tük örbe Néh ány h ónap m últán Bandi nagyot rúgott a fociba. A m ás ik os ztállyalm érk őzte k m e g, és az e dző a legjobbak at válas ztotta k i a játék ra. Bandi is be k e rült a cs apatba. Se nk i ne m tudta, m iért olyan jó focis ta. Cs ak Lili. M e rt a k épze letne k nincs e ne k h atárai. Bandi azóta is, ak árh ánys zor fociba rúg, azt k épze li, h ogy a be te gs égbe rúg be le, jó e rős e n, h ogy m inélm e s s ze bb k e rüljön tőle. Lili pe dig s zorgalm as an tanult, s oh a többé ne m h anyagolta e la varázs lat-leck éjét. Ne h ogy m ég e gys ze r úgy járjon, h ogy ne m tud s e gíte ni. Te s tbe n apró m aradt, de lélek be n fe lnőtt, és igazi tündérré vált. Bandik ávalnagyon jó barátok lette k, és m ár m e gte h e tte volna, h ogy s e gít a fiúnak. Az e re jét vis s zak apta a bünte tés lejárta után, de m ár ne m volt s zük s ég rá. Bandi m e ggyógyult a s aját e re jéből, a s aját h itétől. D e a focitne m k ím éli biztos, am i biztos!

34 E s k ü vő Egys ze r volt, h olne m volt, volt e gys ze r, h ogy Napfény h e rce gnő és Vih ar k irályfi találkoztak e gym ás s al. Vih ar k irályfinak nagyon m e gte ts ze tt a h e rce gnő. Szép volt, de rűs, vidám, m agávalragadó. A birodalm a s zik rázó fénye k ből állt, m inde nk i s ze re tte. Napfény boldog volt, és k ie gye ns úlyozott. Tök élete s e llentétje volt a k irályfinak, ak i s ötét volt, borús, és folyton k e s e rge tt valam iért. H a cs ak k ics i bánata volt, h alkan s írdogált, a földön lágy e s ő s ze m e rk élt. Néh a m ég az s e m láts zott, h onnan e s ik, h is z fe lhőne k nyom a s e m volt az ége n. H a m e gh aragították, ak k or vis zont tom bolt! O lyank or a földi e m be re k igye k e zte k biztos h e lyre m e ne k ülni a h aragja e lől. Napfény h e rce gnő érde k e s ne k találta az ifjú Vih art, annyira m ás volt, m int ő m aga, és a s ok is m e re tlen tulajdons ág re jtélye s s é te tte a k irályfit. A titk ok pe dig m indig vonzották a nők e t. Napfény s e m tudott e llenállni. Cs odálta Vih art, h ogy m ilye n s ok féle tud lenni. Gye ngéd, k e dve s, gondos k odó, de pus ztítóan h aragos is. M e gindította az ifjú k irályfi gye nge s ége, h ogy tud, és m e r is s írni. K épte len vagyok e ltitk olni az érzés e im e t m agyarázta Vih ar. És, h a m e gte h e tném, ak k or s e m te nném m e g. H is z, h a én ne m s írnék, a földön e s őh iányában m inde n e lszáradna, és k ih alna az élet. H a én ne m ragyognék rájuk olyan e rős e n, ne m párologtatnám e la folyók vizét, ne m k e llene gyak ran s írnod! döbbe ntrá Napfény. Ne vádold m agad, s zéps ége s h e rce gnő! k érte a k irályfi. A földne k m indk e ttőnk re s zük s ége van. Fényre, m e legre éppúgy, m int vízre. D e, h a ne m tündök ölnék olyan fénye s e n k e zdte újra a lány. Ak k or h ide g lenne odalent, ne m te re m néne k a fák, ne m lenne gabona, m e rt a növénye k ne k s zük s égük van rád. Nélküled m e gh alnak, növénye k nélkülpe dig az e m be re k is e lpus ztulnak. És e k k or ugyanottvagyunk, m int, h a én ne m s írnék többé. M indk e tte n k e llünk ne k ik? k érde zte a h e rce gnőnaivan. Bizony, m indk e tte n. Le gok os abban te nnénk, h a ös s ze h ázas od-

35 -nánk! ajánlotta Vih ar. Ak k or biztos ítva lenne a földie k jövője, m e rtm i k e tte n m indig ittlennénk ne k ik. A h e rce gnőne k te ts ze tta gondolat. Ige n! H ázas odjunk ös s ze! Az e s k üvőre m inde n m e gh ívott ve ndég e ljött. M illiónyi apró, h ófe h ér bárányfe lhő k épébe n e gyütt h allgatták a je gye s pár h ázas s ági fogadalm át. Sze re tlek, és m indig s ze re tni fogom s zik rázó s zéps ége de t, te vagy, és te les ze lélete m tündök lőnaps ugara! ígérte Vih ar. Sze re tlek, és k itartok m e llette d, m íg világ a világ, de m indig adni fogok ne k e d ok otarra, h ogy s írh as s! fogadta m e g Napfény. Így élne k ők azóta is az e m be re k javára, e gys ze r bék ébe n, m ás k or h aragban e gym ás s al. Am ik or épp bék e h onolk özöttük, a légk öri e gye ns úlyt fe nntartva h olnapfény, h olvih ar uralkodik az égbolton. Ide lenn a földön világos van, m e leg, és a m e gfe lelőidőbe n k e llőm e nnyis égű cs apadék. Időnk ént a h e rce gnő s zom orú m e s ét m ond a k irályfinak, k ine k bánatában k ics ordulnak a k önnye i, és lágy pe rm e tte löntözi a földi ve tés e k e t. Aranyló gabonatáblák k ös zönik ne k i az égi áldás t. H a ös s ze ve s zne k valam in, e lsötétüla m e nnybolt, dörög, villám lik, Vih ar e k k or tom bolva adja k i m agábóla h aragját. K rok odilkönynye k e t e jtve k és zte ti fe délalá a s zabadban lévő e m be re k e t. Pe rs ze, Napfény ne m h agyja m agát, itt-ott fe lvillantja s ugárzó m os olyát, igye k e zvén legyőzni élete h aragos párját. Ilye nk or, am ik or s üt a nap, és e s ik az e s ő, m ondják az e m be re k : ve ri az ördög a fe les égét! Talán égi k ibék ülés ük a legs ze bb! H a vége a vitának, Napfény te lje s s zéps égébe n ragyog odafe nn, de Vih ar m ég k önnye k k e l s ze m ébe n állm e llette, és a h e rce gnőt átölelve gyönyörű s zivárványt k épe z a h orizonton. Szom bath e ly, O ladi lak óte lep Fotó: Eliza Be th

36 M e s e or s z ág M e s e ors zág olyan volt, m int e gy óriás i s zínpad. H a be téve dt oda e gy m e s e vágyó gye rm e k, rögve s t e lőadtak ne k i e gy cs odás történe te t. Piros k a és a fark as t, Jancs i és Julis k át, H am upipők ét, H ófe h érk ét am itépp s ze re te ttvolna. Történt e gy napon, h ogy Julis k a m e ge lége lte, h ogy folytonfolyvás t cs ak Julis k át játs zh atja, nagy néh a Piros k át, h a ő épp e lvan foglalva e gy m ár m e gk e zde tte lőadás ban. Ennélén s ok k altöbbre vagyok k épe s zs örtölődött Jancs inak, m e rt h át k ine k panas zk odh atott volna? Sze re tnék végre H am upipők e lenni e gys ze r, vagy k irályk is as s zony. Én is e ltudom játs zani! Talán m ég jobban is, m intők, ak ik m os tte s zik. D e h át m i ne m az a m e s e vagyunk cs itította Jancs i. M i s ze gény cs alád gye rm e k e i vagyunk, ne m k irályé. És e zt is ugyanolyan jólk e lljáts zanunk, m int a k irálylányt, m e rt a gye re k e k a m i történe tünk e tis s ze re tik, és gyak ran k érik. Én ak k or is k irálylány ak arok lenni! je lente tte k i dacos an Julis k a, és k özölte is a re nde zőve l. M it volt m it te nni, h agyták, h ogy be iratk ozzon a k irálylányk épzőbe. M ire e lvégzi, talán m e gjön az e s ze, és rádöbbe n, h ola h e lye re m ényk e dte k M e s e ors zág lak ói. M e lyik k irálylány s ze re tnéllenni? k érde zte a tanítónő Julis k át. Az e lső, a k özéps ő, vagy a legk is e bb? Az e lső, te rm és ze te s e n! vágta rá a lányk a. Végre valah ára valam ibe n az e lső ak arok lenni! És s e m m ik éppe n a legk is e bb, Julis k a is k ics i Te lte k -m últak a h ónapok, éve k k é gyűlte k ös s ze. Julis k a dics ére tte lvége zte e la k irálylányk épzőt, m ég ok leve let is k apott. Szépe n be k e re te zte tte, és k iak as ztotta a falra, h ogy m inde nk i láth as s a, ak i be tér h ozzájuk. Egyik nap h ívta a re nde ző. Julis k a, m os t, h ogy vis s zajöttélaz is k olából, folytath atnád a m e s élés t m ondta. Pöttöm Panna és H ófe h érk e m ár nagyon fáradtak, ők k e tte n fe lváltva játs zották a s ze re pe de t, am íg távolvoltál.d e

37 m ár s ok ne k ik a s ajátjuk m e llett. R ájuk fér a pih e nés. H át pih e nje ne k! válas zolta Julis k a flegm án, és m agas ra e m e lte az orrát. Am ik or nincs e lőadás uk, ne cs avarogjanak, h ane m pih e nje -ne k! Én többé ne m les ze k Julis k a, k irályk is as s zony-s ze re pe t adjne k e m! Az je lenleg nincs s ajnálkozott a re nde ző. M inde gyik k irályleány itt van, és m e s élés re k és z. M ajd s zólok, h a be k e llugrani valak i h e lye tt. D e addig Addig várok! e m e lte m agas ra az orrátjulis k a h e rce gnő. Néh ány nap m últávalpiros k a m e gbe te ge de tt. O lyan m agas láza volt, h ogy h iába k érték a gye re k e k, ne m bírt fe lke lni és játs zani. A főre nde ző h ívatta Julis k át, és e lm ondta, m e k k ora bajban van. Nincs, ak i e ljáts s za a s ze re pe t, m e rt Piros k a m e gfázott, és nyom ja az ágyat. Le nne -e k e dve be ugrani h e lye tte? Azt m ár ne m! tiltak ozott a lányk a. H ogy én azzala büdös, s zőrös fark as s ale gy m e s ébe n..? És m ég k e dve s is legye k h ozzá? Soh a! És s érte tte n e lvonult. H ófe h érk e m e gs zánta a re nde zőt, de m ég ink ább a m e s ére várak ozó gye re k e k e t, és vállalta a játék ot. M ég s ze re ncs e, h ogy k ívülrőlis m e rte a m e s ét. Ne m is volt s e m m i baj e gés ze n addig, m íg e lne m k apta ő is az influe nzát. Nagy-nagy lelkie rőve lvégigjáts zotta a m e s ét, de aztán őis ágynak e s e tt. Piros k a m ég ne m gyógyult fe l, és m os t m ég H ófe h érk ét is pótolni k e ll! fogta a fe jét a re nde ző. Ajjaj, m i les z e nne k a vége?újra m agáh oz k ére tte Julis k át. Julis k a, k e dve s e m, H ófe h érk e nagyon be te g, e lk e llene játs zanod a s ze re pét. Tudom, h ogy k ívülrőlfújod. Ugye, s e gíte s z rajtam? Fulladjak m e g a k e dve dért e gy m érge ze tt alm ától? h ite tlenk e de ttjulis k a. Ne m gondolod k om olyan, h ogy e lcs úfítom m agam! Ne m lennélcs úf, H ófe h érk e a legs ze bb a világon h íze lge tt a re nde ző. Pe rs ze, fulladás tóllila fe jje lnagyon s zép les ze k fintorgott a lányk a. M e g a s ok törpéve laz oldalam on. Ne m! Ak k or cs e rélj a k is gyufaárus lánnyal, ő m ajd e lm e s éli H ófe h érk ét

38 Éh e zze k -fázzak, és fagyjak m e g?elm e nt az e s ze d?m ajd, h a k irályk is as s zonynak h ívs z, m e gye k D e a k irályk is as s zonyok s ze re ncs ére ne m be te ge dte k m e g. Ők e t így ne m k e llett pótolni. R e ndületlenüljáts zották a s ze re pük e t. A s ok k is gye re k ám ulattal figye lte M e s e ors zág történe te it. Cs illogott a s ze m ük, ah ogy átélték a k alandok at. H ane m e gys ze rcs ak a k irálylányok is e lke zdte k ágynak dőlni! M ár k e ttő is be te g lett, a gye re k e k m e g e zidőtájt k irálylányos m e s ék e tk érte k. A re nde zők ényte len voltjulis k áts e gíts égülh ívni. Julis k ám, drágám k önyörgött ne k i, m os t tényleg nagy s zük s ég van rád! R igócs őr k irálynak nincs, k i e ljáts s za s zéps ége s m e nyas s zonyát. Ne m panas zk odh ats z, igazi k irálylány-s ze re p! Az! H ogyne! Julis k a h angja m e ts zőe n éles volt. Fe lvolt h áborodva. Igazi k irálylány?se be s re k e lldolgoznia a k e ze it! És R igócs őr folyton m e gleck ézte ti! Ez ne m az a s ze re p, am ire én vágyom. D e h át m it ak ars z tulajdonk éppe n? m érge lődött a re nde ző. Valódi s zép, k e vély, k iállhatatlan k irálylány-s ze re p, épp m intte vagy! Ne m vagyok k iállhatatlan! vitatk ozott Julis k a. Cs ak a többie k irigyk e dne k, am iért k itűnő e re dm énnye ltudtam e lvége zni az is k olát. Nagyon jóltudom, h ogy ők k épte lene k lette k volna e rre. Ige n, valóban! h agyta h e lybe n a re nde ző. M e rt ők k e dve s e k, s ze re te tre m éltóak, s e gítők és ze k, és re m e k üle lő tudnák adni a leg-k is e bb k irályk is as s zonyt anélkül, h ogy is k olában k e llett volna m e g-tanulniuk. Te pe dig e lm e ntéla k irálylány-k épzőbe, és a régi, k e dve s Julis k ábólfaragtak e gy tudálék os, lus ta, utálatos h e rce gnőt. M e nj vis s za, és tanuld m e g a legk is e bb k irálylányk át is! H a újra tudni fogod, h ogy a k e vély h e rce gnő cs ak s ze re p, te pe dig Julis k a vagy, talán m ajd e gys ze r m e gk aph atod Cs ipk e rózs ik a s ze re pét. Julis k a e lke s e re de tt. H át e zért tanult h os s zú-h os s zú éve k e n át? És zre s e m ve tte, h ogy a k e vélys ég a vérévé vált, és e m iatt a barátai e lm aradtak m e llőle. A többi m e s e alak pe dig ne m ak art ve le e gyütt dolgozni, m e rt m ár a m e s én k ívülis fe nnh éjázó volt. M os t s zom orúan néze tt vis s za a re nde zőre, s ze m ébőlk ibuggyantak a k önnye k, és lem os ták a s ze re te tre m éltó Julis k árólaz utálatos k irályk is as s zonybe vonatot.

39 Lil i és Bogl ár k a (Lili3. rés z) Tavas z volt, e ze rnyi s zínbe n pom pázott a világ. Lili, a tündértanuló a réte n röpk ödött. Aranype ttye s s zárnyacs k áin m e gcs illant a nap fénye. A leve gő k e llem e s e n m e leg volt, és Lili boldogs ágát cs ak fok ozta a fris s s ze llő. K ite rje s zte tt s zárnyivalfe lfe k üdt a lágy s zélre, h agyta m agát s odorni általa. Időnk éntve te tte gy légi buk fe nce t, cs ak úgy, öröm ébe n. Igazán irigye llek, am iértilye n jó k e dve d van! s zólt e gy h ang. Lili k íváncs ian néze tt k örül. Egy apróvirágú réti boglárk a s zom ork odott a k öze lbe n. O lyan, de olyan s zom orú volt, az ös s ze s fe je cs k éjétleh ajtotta, de m ég a leve lei is lek onyultak bánatában. M iért vagy s zom orú, Boglárk a? k érde zte Lili. H is ze n itt a tavas z végre és te oly gyönyörű naps árga vagy! M ár a s zíne dde l fe lvidítas z m inde nk it. Cs ak e nge m ne m vidít fe ls e nk i! panas zk odott a k is virág. Úgy s ze re tnék be s zélge tni a pipaccs al, de olyan m e s s ze van tőlem! És én k épte len vagyok a k öze lébe jutni M iért is s zülette m épp virágnak, ak ine k e gye tlen árva lába s incs e n, h ogy odébb m e h e tnék? k e s e rge tt. Ittvan m e llette d a búzavirág m utatta Lili. Be s zélge s s őve le. Ne m leh e t, ő annyira k om oly. Ne m álls zóba ve lem... de én am úgy is a pipacs ot s ze re tném s óh ajtott Boglárk a. Ő olyan s zép piros! És a paps ajtm ályva? Őt én is s ze re te m, nagyon finom a te rm és e, h a éh e s vagyok, gyak ran k ére k tőle e gye t. Eddig m indig k aptam is. Ő ne m olyan zárk ózott, m inta búzavirág. Cs ak ak k ora leve lei vannak, h ogy az ös s ze s fényt e lfognák e lőlem. Nézd az e nyém e k e t, e gés ze n lenn vannak, cs ak a virágaim m agas ak. Ő m iértne m tudja ugyane ztm e gte nni? H m töpre nge tt e l Lili. A h arangvirág? K e dve s, h alványlila, s zinte cs ilinge la s zélbe n. Ne m cs ilinge l! Z úgnak a h arangjai! Túlh ars ány

40 Itt ágas k odik a bojtorján is a k öze ledbe n. Na, őróla m e gvan a vélem énye m! M inde nk ire ráak as zk odik. Sze m te len, és lerázh atatlan. Ve le ne m ak arok is m e re ts ége t k ötni. M aradjon cs ak ott, ah olvan! A tátik ávalös s ze illenéte k. Ő is s árga m utatta a k is tündérlányk a. Nincs is m e s zs ze tőled. Úgy tudom, s ze re tbe s zélge tni. Ne m, ne m! A tátik a ne m be s zélge tni, h ane m be s zélni s ze re t. M ás t ne m is h agy s zóh oz jutni. Nézd, m e nnyi s zája van! Boglárk a e lpitye re gte m agát. Úgy látom, valóban nincs a k e dve dre való s zom s zédod. M e gpróbálok s e gíte ni rajtad. H ogy tudnál s e gíte ni? k érde zte a virág h ite tlenül, m égis re m ényk e dve. Lili gondolkodott e gy pe rce t. Aztán fogta a k is varázs pálcáját, és m e gs uh intotta. H ók us zpók us z és abrak adabra, Le gye n Boglárk ának h árom pár lába! Ebbe n a pillanatban a réti boglárk a gyök e re i m ozogni k e zdte k. Finom an, óvatos an, ne h ogy m e gs érülje ne k, k ih úzta ők e t a földből. O ttugrándozottboldogan Lilim e llett. Jaj, de jó, jaj, de jó! Eltudok m e nni inne n. M e glátogath atom a pipacs ot! K ös zönöm, Lili! Ágas -bogas s záraivalátölelte a tündérlányt, és bőve n m e gh inte tte virágporral. Aztán e lindult, h ogy végre be te lje s íth e s s e régi vágyát. Azóta vágyott a pipacs k öze lébe, am ióta a s zom s zédai fe lett e lnézve m e gpillantotta a távolban. Saját apró virágaih oz m érve a pipacs nak h atalm as fe je volt, és m e s s zire virított az a gyönyörű piros s zíne. Azóta fájt a s zíve, h ogy ilye n m e s s ze nőtt tőle. M os t m e gy, és e lbe s zélge tve le! Útja e gy s zéles leve lű, k arcs ú növény m e llett vitt e l. R ács odálkozott, m e rtőtm ég ne m látta. H os s zú, vék ony s zárán m agas an h ordta

41 a fe jét, rajta, m intk orona dís zlette k a bibéi. Szia! Te k i vagy? s zólította m e g az is m e re tlent. Szia! Én a lándzs ás útifű vagyok válas zolta a m ás ik dörm ögve. H ű, te biztos an ve s zélye s vagy! M indig m agaddalh ordod a lándzs ádat? Ah ogy te s e m h agyod e la virágaidat ne ve te tt a k érde ze tt. Vigyázz a cs alánnal, h a odaérs z, m e rt s ze re t cs ipk e lődni Ne h ogy be dőljne k i! R e ndbe n! ígérte m e g a réti boglárk a továbbindulva. Játék os an ráfújt a gye rm e k láncfű k ife jlett m aggöm bjére. A re pülő m agvak s ze rte s zét s zóródtak. A m ás ik s záron ülő s árga, töm ött virág cs ak m e gcs óválta a fe jét, de ne m s zólt. A s zélis m e gte tte volna ugyane zt, és ne k i s e m s zólhat. A m agok nak az a dolguk, h ogy m e s s ze s zálljanak. H ova tartas z? k érde zte a k am illa Boglárk át. Ne m vinnél m agaddal? Sajnos ne m te h e te m, én is cs ak a tündérk e s e gíts égéve ltudok m e nni. M e g ak arom látogatni a pipacs ot. Én ne m vágyom a társ as ágára je lente tte k i a k am illa. A pipacs jobban s ze re t s zőnye ge t alkotni a s aját fajtájával, és ne m s zíve s e n k e ve re dik k özénk, m e ze i virágok k özé. Pe dig ő s e m k ülönb nálunk, cs ak büs zk e. M ire büs zk e? Azt ne m tudom. Talán a s zínére, am i m e s s zirőlláts zik, és h a nagyon s ok an vannak, valóban s zép látvány leh e t. Te is s zép vagy! O lyan, m int m aga a nap! Azzala h atalm as, s árga bibédde l. A s zirm aid pe dig, m inth ófe h ér naps ugarak ve s zik k örül. K e dve lne k is az e m be re k vallotta be a k am illa. A legk e dve lte bb gyógynövényük vagyok. Cs e rébe a s ze re te tük ért cs ök k e nte m a fájdalm aik at, a gyulladás ta s ze rve ze tük be n. M égis s ze rény m aradtál! Én is s ze re tni foglak! M áris érde m e s volt vándorútra k e lne m ne ve te ttboldogan Boglárk a.

42 Várj cs ak, h a m e gis m e re d a ne fe lejcs e t! s zólt k özbe Lili, ak i te rm és ze te s e n e lkís érte a virágot. Őt im ádni fogod, nála k e dve s e bb nincs is talán a k örnyék e n. R e m élem, találkozom ve le s étált tovább a boglárk a. H ogy ne k e d m ilye n s űrű leve leid vannak! lepődött m e g k ics ive lodébb. H ogy férs z e ltőlük?ne m gabalyodnak e gym ás ba? A zs úrló fe lkacagott. Cs ak úgy re ze gte k a leve lei. Büs zk én k ih úzta m agát, úgy válas zolt. Én ne m vagyok ágas -bogas, látod? nyújtózk odott e gy nagyot. A s záram e gye ne s, a leve leim pe dig s ze rte s zét állnak. Úgy h e lye zk e dne k, h ogy e lférje ne k e gym ás alatt. Ige n, olyan vagy, m int e gy m iniatűr fe nyőfa nyúlt fe lé e gyik virágávalboglárk a, h ogy m e gs im ogas s a. Cs ak óvatos an, m e rt s zúrok figye lm e zte tte a zs úrló k e dve s e n. Érde s e k a leve leim. M i e z a finom zúgás? érde k lődött a vándor. Ah olén lak tam e ddig, ottne m h allats zott A patak fe lelte Lili. M indannyian tőle k apjuk a vize t, partján üdébbe k a növénye k, m ajd m e glátod. M e gye k is, és m e gnéze m táncolt odébb Boglárk a. Ő lenne a patak? cs odálkozott, am ik or e gy s űrű, zöld levélte nge rh e z érk e ze tt. Én?Patak? k acagott h ars ányan a cs alán. D e h ogy! Én a cs alán vagyok, zöld és h as znos K ós tolnád cs ak m e g a be lőlem k és zült te át! M m m m Ne m lennéne k e gés zs égügyi gondjaid. Te is gyógynövény vagy? h ite tlenk e de tt a k is vándor. Nincs is virágod! H ogyne lenne! M égh ozzá s zép, h alványs árga, cs ak e lre jte tte m a leve leim k özé. Bújjcs ak be alájuk, és rögtön m e glátod Jaj, de h át te cs íps z! h ők ölt vis s za fe lháborodottan a réti boglárk a. Ó, h át m égis be dőlte m ne k e d! Pe dig a lándzs ás útifű figye lm e zte te tt. Ne m baj, te ak artális m e rk e dni! ne ve te tt vidám an Lili. K ics it k e llem e tlen, de h am ar e lm úlik, és ne m is ve s zélye s, h idd e l! Ne vak arózz! s zóltrá. Annálros s zabb. M e njtovább, és m ártózz m e g a patak ban. A víz h űs íti, és e lm úlik a vis zk e tés.

43 Boglárk a k ik e rülte a cs alánre nge te ge t, és m e glátta a patak ot. Ám ult, és cs ak óvatos an m e rés zk e de tt be le a cs örge de ző vízbe. K ics it lefúrta a gyök e re it, épp cs ak annyira, ne h ogy az áram lás e lsodorja. Ez olyan, m int az e s ő! H űvös és ne dve s! cs odálkozott az is m e re tlen patak on. Bizony olyan, m e rt e z is víz, és az e s ő is fe lelte Lili. Cs ak az e s ővízze le llentétbe n a patak állandóan ittvan. O tt a pipacs! Ah ogy m e glátta, m ár igye k e ze tt is k ife lé a vízből, bárm ilye n k e llem e s volt. Végre! Végre ide ért, és m e gláth atja k öze lrőlis. M ilye n rég vágyott m ár rá, h ogy be s zélhe s s e n ve le! D rága pipacs! Úgy vártam m ár, h ogy k öze lebbrőlm e gis m e rh e s s e lek! s zaladtoda h ozzá, m e s s zirőlk iáltva fe lé öröm s zavait. Ugyan, m ine k? förm e dt rá a pipacs. Nézz végig m agadon! H ogy néze lk i?itt-ott e gy pirinyó virágocs k a a h os s zú, k opas z s záradon Ne m is h as onlítas z rám. M it ak ars z tőlem? És m ár e lis fordult, h ogy a te s tvéréve lbe s zélge s s e n tovább. Többé ne m törődött a k is vándorvirággal. Boglárk a e gés ze n e lke s e re de tt, h ogy így cs alódnia k e llett a pipacs ban. Lám, ő is e lhitte, h ogy a s zép k ülső k e dve s be lsőt tak ar. M égis m ilye n cs únyán e lzavarta m aga m e llőlaz, ak ine k a baráts ágára vágyott. H a leh e t, m ég m élye bbre h ajtotta le a fe jét, m int re gge l, talán m ég a s zíne is e lsápadt e gy k is s é. Elszállt az életk e dve, az e re je. Cs ügge dte n indultvis s zafe lé. Ne bús ulj! h allott e gy k e dve s, h alk h angot. A piros ak m ár cs ak ilye n h arcias ak. Lázadó te rm és ze tűe k. K és őbb, h a leh iggadtak, m e gbánják a h e ve s s égük e t. Boglárk a ránéze tt a be s zélőre. Pici s árga bibét ve tt k örülöt h alványk ék s zirom. Cs oportos an nőtte k e gy s záron, és m indannyian őrá m os olyogtak. Fényük től fe lszáradtak a k önnye i, m ár k épe s volt vis zonozni a m os olyt. Te vagy a ne fe lejcs, ugye?azt h allottam rólad, h ogy a k e dve s s ége d fe lülm úlhatatlan. Igazatm ondtak! Én örülök ne k i, h ogy e ljöttél! vigas ztalta a ne fe lejcs. R e m élem, e gy újbarátotis m e rte m m e g be nne d!

44 K ös zönöm, k e dve s ne fe lejcs! vidultfe lboglárk a. Sajnos itt az idő, vis s za k e llve nne m a lábaidat s zólt a tündér. O lyan h e lye t válas s z, ah oljólfogod m agad ére zni, m e rt e ztán örök re ottm arads z. H a m e ge nge de d fordult a ne fe lejcs h e z Boglárk a, itt m aradok nálad. Be lee gye ze m fe lelte új barátja. A pipacs ot pe dig fe lejts d e l, jó?az álm ok néh a jobb, h a álm ok m aradnak. Ak k or ne m cs alódunk be nnük Tök élete s e n igazad van! fe lelte a réti boglárk a, és lee re s zte tte gyök e re ita földbe. Lili, a k is tündértanuló m e gs uh intotta varázs pálcáját

45 Bar áts ág A k is lurk ók épp cs ak e lhagyták az óvodát e lső nap az is k olában, is m e rk e dés e gym ás s al, a k örnye ze tte l, a tanár rés zérőla gye re k e k gondolatvilágával. H iába h at-h ét éve s m inde gyik, m égs incs k öztük k ét e gyform a. A tanító néni m ár be m utatk ozott ne k ik. Tudják m ár, h ogy ő Éva néni, és az e lső os ztályban ő fogja tanítani ők e t. M os t épp az ülte tés i s orre nde t állítja ös s ze az os ztálynapló alapján. H alk s us torgás ra lett figye lm e s, k íváncs ian fe lnéze tt. K ét fiú fe jét ös s ze dugva s ugdolózott. Z oli? pillantott a naplóba. Egye lőre m ég cs ak az oda be je gyze ttne ve k k e ltudta azonos ítani a gye re k e k e t. Valam i bajvan? A gye re k m e gs ze ppe nte n k apta fe la fe jét, de aztán nagy h évve l be lek e zde tt a m ondók ájába. M ég fe lis ugrott a nagy igye k e ze ttől, és a padon áth ajolva m utatotta fiúra, ak i m os tm ég m e llette üldögélt. Én cs ak s ze re tnék a K are s z m e llettm aradni, h a leh e t, Éva néni! Ne m te ts zik ne k e d a Vivie n? Vivie n s zép, h os s zú s zők e h ajú k is lány volt, az abc-tk öve tve őlettvolna Z olipadtárs a. D e te ts zik m otyogott a k is fiú odas andítva a lányra. A h atéve s fiúk lenéző h angs úlyávalte tte h ozzá. D e cs ak e gy lány! A K are s z m e g a barátom, és őis m e llém ak ar ülni! M ióta is m e re d K are s zt? m os olygotta tanítónőe lnézőe n. H ááát ne m rég re gge l találkoztunk, am ik or jöttünk az is k olába. Ő is azt a h atalm as fark as k utyát ak arta m e gs im ogatni ott a s ark on, a k e rítés m ögött, am e lyik e tén s im ogattam. Azt tudjátok, ugye, h ogy ne m s zabad cs ak úgy be nyúlkálni is m e re tlen k utyák után, m e rt h a tám adás nak ve s zik, m e gh araph atnak tite k e t? néze tt k örbe s zigorúan a gye re k e k e n a nő. Szapora bólogatás volta ném a válas z m inde n gye re k től. Ige n, de a K inge t m ár régóta is m e rjük véde k e ze tt Z olik a. Az anyuk ám e gyik barátnőjéé. És K ing nagyon s zép és s ze líd k utya, és ok os is, és m indig h agyja m agát m e gs im ogatni. Ő m ár rég ös s ze barátk ozottve lem, m e rtaz oviba is e rre fe lé s zok tunk m e nni az anyuval.

46 És K ingnél találkoztunk a K are s zs ze l, és K ing ne k i is h agyta, h ogy be letúrjon a bundájába. Érte m az as s zony e lgondolk odott e gy k ics it. Az is k ola azért is van, h ogy fe gye lem re s zok tas s a a gye re k e k e t, ám e gy ilye n baráts ág m e gk önnyíth e ti a be illes zk e dés t. Sze re ncs ére ne m volt olyan m e re v pe dagógus, h ogy cs ak azértis ne k i legye n igaza Igye k e ze tt a rábízott gye re k e k érde k e its ze m e lőtttartani. H a ak arjátok, cs inálhatjuk úgy is, h ogy ti válas ztotok m agatok nak padtárs at. D e, h a vita les z, ak k or én döntök! R e ndbe n? Be cs uk ta és félre te tte az os ztálynaplót. M ajd, h a k ialak ulaz ülés re nd, be írja a ne ve k e t. Ak k or e zt az órát arra s zánjuk, h ogy m indannyian h e lye t találjatok m agatok nak. Cs ak cs e nde s e n! e m e lte fe l e gy k is s é a h angját, m e rt a h atározottabb gye re k e k azonnalk öltözk ödni k e zdte k. Szék lábak k arcolták a padlót, ah ogy h átralök ték a s zék ük e t, s zék tám lák cs attantak a m ögöttük álló pad fájáh oz. Több gye re k azonban cs ak k ém leltk örbe -k örbe, k épte len lévén válas ztani. Am íg s ik e rülpárt k e re s ne te k, be s zélge s s ünk! H a m ár Z olik a e m líte tte, m e g tudjátok -e m ondani, m i az a baráts ág? K ine k m it je lent e z a s zó? Igye k e ze tt a gye re k e k s ze m ébe nézni, h ogy e zze l is s zóra bírja ők e t. Én nagyon s ze re te m a s zom s zéd K atink át nyújtogatta a k e zét e gy dundi k is lány, m e rt olyan s zép játék ai vannak, és m e ge nge di, h ogy játs s zak ve lük, és m indig ad ne k e m a cuk ork ájábólis, h a átm e gye k h ozzájuk. És nagyon finom cuk ork ájuk van, az apuk ája h ozza k ülföldről,m e rtottdolgozik. És, h a ne m adna a cuk orból,ak k or is s ze re tnéd? H ááát ak k or is azt h is ze m de ak k or k e ve s e bbe t m e nnék h ozzájuk. Szóvalte a cuk rot s ze re te d, ne m a K atink át! Ak k or e z ne m baráts ág, Ancs a!

47 Az én anyuk ám nak nagyon jó barátja a M argit néni je lentk e zik e gy s zös zi k is lányk a. A M argit néni az anyu főnök e, és anyu m inde n h ónapban m e gh ívja vacs orázni a K ároly bács ivale gyütt, és ak k or m indig nagyon finom ak at főz. O lyat, am it m ás k or ne m s zok ott. Igaz, én s ze re te m a rántott h us it, am i vas árnap s zok ott lenni nálunk, de azt a finom at, am it ak k or cs inál, h a ve ndége k vannak, azt is nagyon s ze re te m, és néh a e lcs e rélném a rántott h us ival. D e anyu m indig azt m ondja, h ogy az a fajta h us i nagyon drága, és ne m ve h e t olyan s ok s zor! A m ás ik k alm e g nagyon s ok at k e lldolgozni, és nincs ide je rá. Pe dig én s zíve s e n s e gíte nék ne k i! D e én m ég ne m ére m fe la tűzh e lye t, és ne m tudom k avargatni a fazék ban, am it be lerak. Pe dig, h a ne m k e llene állandóan ott állnia, ő k özbe n cs inálhatná azt a töltöge tős -te k e rge tős e t, am i olyan s ok áig tart. És ti m ik or m e nte k vacs orázni a M argit néniék h e z? k érde zte Éva néni. M i ne m s zok tunk m e nni cs odálkozott a k is lány. Cs ak ők jönne k, és Palik a, a k is fiuk ne k e m m e g játs zanom k e llve le, pe dig ő ne m is s ze re t e nge m. M indig e lve s zi a játék om at, és azzalak ar játs zani, am ive lén. És m e gh úzza a h ajam at, h a ne m adom oda. D e anyuk ám azt m ondta, h ogy ne üs s e m m e g, m e rt ak k or ő e lve s zíti m unk áját, és ne m fog m ás ik at találni, és ak k or ne m les z pénzünk s e m m ire. Ez ne m baráts ág, Z s uzs ik a! Ez érde k k apcs olat. Érde k k apocs at?az m ics oda? H a valak i cs ak azért k e re s i a m ás ik e m be r társ as ágát, h ogy valam i h as zna legye n be lőle. És az ilye n ne m is tart s ok áig. Cs ak addig, am íg s zük s ég van arra a m ás ik e m be rre. H a az anyuk ád találm agának e gy m ás ik m unk át, ah oltöbbe t k e re s, én azt h is ze m, ne m fogja többé m e gh ívni a M argitnéniék e t. Az én apuk ám m inde n nap m unk a után be m e gy a k ocs m ába a barátjával, és is znak e gy s ört. Ezt e gy fe k e te h ajú fiúcs k a m ondta, Balázs. Bár az anyuk ám s ze rint ne m e gye t, m e rt azt ne m leh e tne látni rajta. H ogy leh e t látni a s ört?m ég s os e ve tte m és zre, h ogy apa leitta volna m agát, s os e borította m agára a vize t, m int én. Én s ok s zor végigcs orgatom m agam on, anyu s ze rint a s zám m e llé te s ze m a poh arat. D e apa m indig e ltalálja a s záját, ne k i s os e m m e gy m e llé.

48 Anyu m égis látja rajta. Be zze g a Lali, apu barátja, ő gyak ran leönti m agát, és ak k or cs upa víz a nadrágja, m e g olyan büdös s zagú! Ez m e g ink ább h ave r, m int barát. M ondta a tanítónő. A h ave r m ár k öze lebb álla s zívünk h öz, de az igazi nagy titk aink at ne m bízzuk rá. Az én anyuk ám nak is van barátja ve ti k özbe Pis tik e. H allottam, am ik or a te lefonba m ondta valak ine k, h ogy végre találkozni fog a barátjával, és m ilye n jólfogja ére zni m agát, és h ogy az apu ne h ogy m e gtudja, m e rt ak k or nagyon m e gve ri őt. És én ne m is m ondtam e l apunak, pe dig h allottam, cs ak anyu azt h itte, h ogy ne m h allom. D e épp ottjáts zottam bújócs k átaz ágy m ögött, és ne m ve ttés zre. Éva néni zavarba jött e gy pillanatra. Erre ne m s zám ított. És nincs is h ozzá s e m m i k öze, h a az anyuk ának h ázibarátja van. Ezt m os t h ogy m agyarázza m e g úgy, h ogy a gye re k m e ge lége dje n a válas s zal, és ne firtas s a tovább. Ez e gy m ás fajta baráts ág, Pis tik e! Errőlm ajd k és őbb fogunk be s zélge tni. A m i falunk ban van e gy néni je lentk e ze tt K ris zti, ak i nagyon s ze gény, és az anyuk ám s ok s zor ad ne k i valam it vacs orára, m e rt k ülönbe n ne m lenne m it e nnie. Az anyuk ám m ondta, h ogy e zze l a nénive ls e nk i ne m ak ar barátk ozni, és, h ogy ő épp e zért ad ne k i e nni-valót. M e rt a néni nagyon jós zívű, cs ak nincs s e nk ije, ak i vigyázna rá, és ápolná, am ik or be te g. M e rt s ok s zor be te g, és am ik or a Lajos bács i m e gk érde zte az anyuk ám at, h ogy m iért e te ti, anyu azt m ondta, h ogy baráts ágból. Ez ink ább s zánalom! M i az a s zánalom? Am ik or s ajnálsz valak it, és s zíve s e n s e gíte s z ne k i, h a s zük s ége van rá, és ads z a m agadébólannak, ak ine k nincs e z a s zánalom. K e ve s e n adnak valam it cs ak úgy, ingye n a m ás ik e m be rne k. A te anyuk ád is nagyon jós zívű as s zony, h a e ztm e gte s zi. Az én nagypapám nak s ok barátja van, ak ik k e l e gyütt járt is k olába. Fe rik e a h étéve s e k k om olys ágávalbe s zélt. M ár nagyon rége n volt, am ik or találkoztak e gym ás s al, e zért a h étvégén m indanynyian e lm e nne k e gy étte re m be, és e gyüttfognak e béde lni, m e g ze ne

49 is les z, és azt m ondta a papi, h ogy addigra ös s ze s ze di m agát, m e gm ozgatja az öre g cs ontjait, és jólm e gpörge ti m ajd a lányok at! D e azt is m ondta, h ogy ne m biztos, h ogy m e gis m e ri m inde gyik e t, m e g azt is, h ogy vannak, ak ik m ár ne m tudnak e ljönni az ére tlens égi randira, m e rt ne m bírták k ivárni az ötve n éve t, és e lm e nte k. D e am ik or m e gk érde zte m, h ogy m iért ne m jönne k e l onnan, ah ova m e nte k, ak k or ne m fe lelt, cs ak s óh ajtott e gy nagyot, és m e gs im ogatta a fe je m e t. Éva néni nagyon figye lt, h ogy k épe s legye n k öve tni a k ics ik és zjárás át, és m e gérts e, am it m ondani ak arnak. Ez a k is zólás m e gragadta a fantáziáját. Ére tlens égi randi?h onnan ve tte d e zta k ife je zés t? M i az, h ogy k ife je zés? Az a s zó, am it m ondtál. Az ére tlens égi randi. Ezt k itől h allottad? Nagypapitól. Azt m ondta, h ogy valam ik or rége n e lhatározták, h ogy m indig fiatalok fognak m aradni, és cs ak ötve n év m úlva les zne k ére tte k, m e rt ak k or m ár m us záj les z. Addig ére tlene k m aradnak. És m os tlete ltaz ötve n év. M e nnyi az ötve n év?nagyon s ok? Ige n. Nagyon s ok. H a olyan régóta barátok, az m ár igazi baráts ág? Le h e t k özte igazi is, de a legtöbb e m be r cs ak is k olatárs. H ogyh a cs ak az ére tts égi találkozók alkalm ábólk e re s ték e gym ás t, ak k or az ne m igazi, m ély baráts ág. Am ik or az apuk ám nak ne m volt m unk ája k e zdte m e s élni R obi, az anyunak ne m volt pénze, h ogy e nnivalót ve gye n a boltban. És cs ok it s e m k aptunk s ok áig, m e rt ne m k e rült rá. És az anyu m ondta, h ogy m ajd, h a apu találm unk át, és e lm e gy dolgozni, ak k or k apunk cs ok it a te s tvére m m e g én. A te s tvére m e t Anitának h ívják, ő m ár h arm adik as büs zk élke de tt. És van e gy lány az os ztályában, ak i m inde n nap k apott cs ok oládét a s züleitől,és m e gfe lezte az Anitával. Néh a ne k e m is h ozott be lőle e gy k ics it. D e m os t m ár ne m k e ll h oznia, m e rt apunak van m unk ája, és tud ve nni ne k ünk. És azt is tudom, m e rt a te s tvére m m ondta, h ogy m os t ő ad a cs ok ijábólannak a lánynak, m e rt ne k i m e g az anyuk áját bocs átották m e g a m unk ah e lyén.

50 Ne m m e gbocs átották javított a tanítónő, h ane m e lbocs átották. Ez nagyon s zom orú dolog, h ogy ilye n s ok an e lve s zítik a m unk ájuk at. D e te e gy jó példátm ondtála baráts ágra, m e rte z m ár az! Ne k e m a D önci a legjobb barátom k iabált k özbe e gy vézna fiú. A D önci az unok ate s tvére m, és k öze lis lak nak h ozzánk. M inde n nap e gyütt jövünk m ajd az is k olába, m e rt őt m ár e lenge dik e gye dül, és m e gígérte az anyuk ám nak, m e g az apuk ám nak, h ogy énrám is vigyázni fog. És re gge l, am ik or e gy k utya m e g ak art h arapni a s zom s zéd utcában, a D önci e lke rge tte, és ne m e nge dte m e g ne k i, h ogy m e gh arapjon! Igaz, az anyu s e m e nge dte volna. És, h a a D önci ne m lenne az unok ate s tvére d, cs ak e gy fiú az is k olából,ak k or is s ze re tnéd? Ige n, ak k or is, m e rt a D önci is im ádja az autóve rs e nye s játék ok at, m int én, és ugyanúgy utálja a te je t is, m int én. És m ind a k e tte n a m acs k ának s zok tuk adni, am ik or az anyuk ánk ne m látja, h ogy ne k e llje n m e ginnunk. És e gys ze r a s pe nótot is m e ge tte h e lye tte m a D önci, m e rt én azt nagyon ne m s ze re te m, és ő s e m s ze re ti, de ak k or m e ge tte, m e rt én ránézni s e m tudtam, és biztos, h ogy k ih ánytam volna, h a m e g k e lle nne m. O lyan utálatos zöld s zíne van! És a s zaga is olyan brrrrr.. rázk ódott m e g nagy átélés s e l, látványos an. És m ás nap az anyuk ája m ondta, h ogy a D önci be te g volt az éjje l, m e rt h ányt, és olyan zölde t, h ogy cs ak na, pe dig ne m is e ve tt s e m m i olyat Pe dig cs ak ő ne m tudta vigyorgott. A D önci m e g ne m árulta e l,ne h ogy k ik apjak itth on. Ige n, a barátok m e gte s zne k e gym ás nak ilye n s zíve s s ége k e t fe lelte a tanítónő. És h allgatni is tudnak, h a k e ll. Ne m adják k i a m ás ik titk át. Én e lve s zíte tte m a barátnőm e t s zólt e gy s írós h ang h átulról. Sötét h ajú k is lány néze tt a tanítónőre s zom orú s ze m e k k e l. K ét évig e gyütt jártunk az oviba, m indig e gyütt játs zottunk, re gge laz Edina anyuk ája vitt e lbe nnünk e t, délután m e g az én anyuk ám jött értünk. Sok s zor voltam náluk, és ő is nálunk, de m os t a s zülei e lköltözte k m e s s ze bbre tőlünk, és Edinát is m aguk k alvitték. Láts zott, h ogy h ős ie s e n k üzd a k önnye ive l. Pe dig úgy volt, h ogy az is k olába is e gyüttm e gyünk, és m os te gym ás m e llettülhe tnénk, m inta Z olim e g

51 a K are s z. Elm as zatolta az arcán a k önnycs e ppe t, am i m inde n igye k e ze te e llenére k ibuggyant a s ze m e s ark án. M ár m os olygott. D e a ze ne is k olában találkozni fogunk, m e rt ő h e ge dülni tanul, én m e g zongorázni, és ugyanabban az is k olában tartják ne k ünk a ze ne órát, és m ár rége n m e ge gye ztünk, h ogy h a fe lnövünk, m ajd e gyütt fogunk m uzs ik álni. Edina nagyon s zépe n h e ge dül, és anyu is s ze re ti h allgatni, am ik or e gyütt gyak orolunk, pe dig ő botfülű. Ezt az apuk ám m ondta, m e g azt is, h ogy ak árm ilye n h am is an játs zanánk, anyunak az s e m tűnne fe l, és az is te ts ze ne ne k i, m e rt s ze re t m ink e t. M e g azt is m ondta az apuk ám, h ogy ő m e g fogja oldani, h ogy e gyütt gyak orolhas s unk az Edinával,m e rta baráts águnk ös ztönözőleg h atránk. Ige n, a baráts ág cs odák ra k épe s! h e lye s e lt Éva néni. A barátodért m e gte s ze lolyat, am it önm agadért talán ne m te nnél.a barátoddalm e gos ztod m inde ne de t, anélkül, h ogy k érnie k e llene, és ő m e gos s za ve led m inde nét, anélkül,h ogy k érne d k e llene. M intaz Anita? s zóltk özbe R obi. Ige n, m int az Anita h e lye s e lt az as s zony. Se gíte s z a barátodnak, h a látod, h ogy bajban van, és ő s e gít ne k e d, h a látja, h ogy bajban vagy. Ő az, ak ive le gyform án gondolkoztok, talán értite k e gym ás t s zavak nélkülis. Az a barát m agyarázta a tanárnő, ak it te a bizalm adba tuds z fogadni, és ak i a bizalm ába tud fogadni tége d. Ak ine k m inde nt e lm e rs z m e s élni, m e rt tudod, h ogy ne m adja tovább m ás ok nak, ak ik ne k te ne m s ze re tnéd e lm ondani. Ak inéla rábízott titk od titok m arad, és ak ine k a titk átte is m agadék éntőrzöd. Ah ogy a D önci ne m m ondta m e g a s pe nótotaz anyuk ájának Bizony bólintott Éva néni. Az az igazi barát, ak it jobban s ze re ts z, m int ném e lyik cs aládtagodat, ak it rok oni s zálak k ötne k ugyan h ozzád, de ne m te válas ztottad. Előfordul, h ogy valak i utálja a rok onait. Ne m s zép dolog, de ne m te h e t róla. Ak it vis zont m agad válas ztas z, nagy valós zínűs égge lazt a játék ot, ze nét, film e t, k önyve t s ze re ti, am it te. H ozzád h as onlóan vidám, vagy épp m élabús te rm és ze tű, m ozgék ony vagy lus ta. Bár néh a épp e llenk e ző vérm érs ék letű, m int te, de ak k or k ie gés zítite k e gym ás t. Gyak ran e lőfordul, h ogy k ét barát k özül az e gyik izgága, a m ás ik nyugodt, és vis s zafogja az izgága indulatait. A nyugh atatlan te rm és ze tű vis zont k ics it fe lpe zs díti a nyugodtabb életét.

52 Ez olyan, m int am ik or az e gyik ünk fut, a m ás ik m e g s étál? k érde zte K are s z. Erre a találó h as onlatra e lm os olyodott a tanítónő. Úgy tűnik, m e ginte s ze s gye re k e k e tk apotttanítványul. Pontos an e rre gondoltam. Ak k or m i a Z olivalnagyon jó barátok les zünk. Ő e gés z úton futk os ott, m e rt én m indig lem aradtam. A Z oli m e g folyton e lőre s zaladt, aztán, h a m ondani ak art valam it, ak k or m e g futott vis s za. Pe dig jöh e te tt volna m e llette m is, e lég s zéles volt a járda. Anyuk ám is e lfért az ő anyuk ája m e llett. D e ink ább roh angált. Aztán fe lbuk ott a s aját lábában, és jólbe ve rte a térdét. Az anyuk ájának azt m ondta, h ogy nincs s e m m i baja, de ne k e m m e gm utatta, m ilye n k ék lett. Am ik or valam iért s e gíts égre van s zük s ége d, és gondolkozol, h ogy k it k érj m e g arra, h ogy s e gíts e n, ak k or általában a cs alád jut e lős zör e s ze dbe. Igaz?Apa, anya, nagyi ők s e gíte ne k rajtad. H a tudnak. Am ik or e lőbb gondolsz a D öncire, vagy a K atink ára, vagy a Z olira, m int az anyuk ádra, m e rt be nne jobban m e gbízol, és ő vállalja a gondodat, és m e goldja, az az igazi barát. A láth atatlan k öte lék, am i k étilye n e m be rtös s ze fűz, a BAR ÁTSÁG! Az én apuk ám fogorvos m ondta Vik tor. Egés z nap fúrja az e m be re k fogait, m e g s zurit ad, h ogy ne fájjon ne k ik, am ik or k ih úzza a foguk at. M e rt az nagyon ros s z, e gys ze r ne k e m is k ih úzta a fogam at, pe dig m ár m ozgott, és m égis fájt! És e gyik e s te azt m ondta, h ogy m os t s zabads ágon les z e gy h étig, és fogat látni s e m ak ar, úgyh ogy legyünk olyan k e dve s e k, és ne röh ögjünk te li s zájjal, vagy forduljunk e l, h a olyan jó k e dvünk van! És m a re gge la nővére m m ondta, h ogy te lefoncs örgés t h allott az éjje l. És ak k or az anyu e lm e s élte, h ogy apa barátja te lefonált, m e rt fe ldagadt az arca, és nagyon fáj ne k i a foga. És apu m ondta a Tam ás bács inak, h ogy jöjjön azonnal, ne s ze nve dje n, és m e gfúrta ne k i, és k is ze dte be lőle az ide ge s s ége t, h ogy ne tudjon többe t fájni. És pénzt s e m fogadott e la Tam ás bács itól, pe dig az ügye lete s be n fize tnie k e llettvolna, h a odam e gy. Így van, am ik or valak i az éjs zak ai nyugalm át is fe láldozza azért, h ogy s e gíth e s s e n a barátján. Egy ide ge nt, m ég, h a is m e ri is valah onnan, valós zínűleg e lküldöttvolna apuk ád az ügye letre. Vagy,

53 h a m ár úgyis ébre n van, m e ggyógyítja a fogát, és k éts ze re s díjat k ér érte. Ebbe n k ülönbözik az is m e rős a baráttól. M e gs zólalt az óra végét je lző cs e ngő. A tanítónő végignéze tt a tante rm e n. Figye lő gye re k s ze m e k k ís érték m ozdulatait, ah ogy k örbe inte tt. M os t les z tíz pe rc s züne t. K im e h e tte k a folyos óra m ozogni, be s zélge tni e gy k ics it. Am ik or a cs e ngő újra m e gs zólal, gye rte k vis s za a te re m be. Ak k or m inde nk i üljön am e llé, ak it válas ztott, és be írjuk a naplóba a s orre nde t!

54 Lil i és a pók h ál ó (Lili4. rés z) Lili, a k is tündértanuló óvatlan volt. Bújócs k át játs zott a társ aival, de ne m figye lt e léggé a ve s zélye k re. Cs ak arra volt gondja, h ogy olyan h e lye ttaláljon, ah olne m lelne k rá. Sötét odú ás ított a fa törzs én. Elég m agas an is volt, pe rs ze e z e gy tündérne k ne m leh e t ak adály! Aranype ttye s s zárnyai fe lre píte tték a nyílás h oz. Be k uk k antott. Sötét gom bs ze m e k bám ultak rá riadtan, éles m e ts zőfogak cs attantak rém ülte n. A m ók us az odú m élyére h úzódott. Ne h aragudj, ne m ak artalak zavarni! k ért e lnézés t tőle Lili. Tovalibbe nt. Be lje bb h aladt az e rdőbe n. Társ ai cs ivite lés e e gyre m e s s ze bbről h allats zott. Szürk e s zik lák ra e s e tt a pillantás a. M e görült ne k ik. Talán les z e gy barlang a k öze lbe n! O tt, ni! tárult e lé a be járat. Cs ak e gy röpk e pillanatig gondolkodott, h ogy be m e rés zk e dje n-e?be k k a h angját k öze lebbrőlh allotta, m int az im ént. Úgy láts zik, ők is e rre tartanak. Ne m s zabad, h ogy ilye n h am ar m e gtalálják! El k e ll bújnia! Uzs gyi, be a barlangba! Fe k e te volt a leve gő odabe nn. Lili a k inti fénytől e lvak ulva s e m m it s e m látott. Azt a h atalm as, e rős pók h álót s e m, am i lezárta a nyílás t. Ne k i is röpült te lje s e re jéből. Azon nyom ban be leragadt. A nyálkás, ragacs os s zálak h ozzátapadtak finom s zárnyaih oz, m ozdítani s e m tudta ők e t. Apró k e ze cs k éive lm e gpróbálta k is zabadítani m agát, de m ég jobban be legabalyodott. Lili m e grém ült. A h áló bék lyóba k ötötte, a pók a finom re zgés e k e t érzék e lve m ár k öze líte tt zs ák m ányáh oz. Las s ú, m éltós ágte lje s pók lépés e k k e l,de re ndíth e te tlenül. Ugye, ne m e nge m s záns z vacs orára? próbált s zóba e legye dni e llenfe léve la tündérk e. D e bizony! m ordult a pók. Cs ápjait lenge tve e gyre k öze lede tt. Éh e s vagyok! Pe dig várnom k e llm ég, am íg az e m és ztőne dve m fe lold tége d. Tudtad, h ogy cs ak folyék onyat vagyok k épe s e nni? H iába rángatod a h álóm at! M ár az e nyém vagy, ne m m e ne k ülhe ts z! Abrak adabra! Tapadj a falra! k ís ére lte m e g a k is tündér a leh e te tlent. Pontos an tudta, h ogy e gy varázs ige ne m e lég, k e llene a pálca-

55 s uh intás is, de ne m éri e la pálcáját. K arja odaragadt a pók fonalh oz. Be k k a! K itti! k iáltott nagyot Lili, m ik özbe n te lje s e re jébőlrángatta a k örh álót. D e ne m érk e ze tt s e gíts ég, játs zópajtás ai m ás fe lé h aladh attak e l.k éts égbe -e s e tte n törte a fe jét, h ogyan s zabadulhatna k i. A k e re s zte s pók m ár e m e lte a cs ápját, h ogy m e gm arja áldozatát, am ik or ide ge n re zgés e k e térzék e lt. Vis s zafordult. Cs ak e lzavarom a h ívatlan látogatót, és jövök vis s za h ozzád ve te tte oda a tündérlányk ának. Ám a látogató túlnagy volt. Tibi! H ova bújtál? h ars ant e gy h ang a barlangon k ívül. Úgyis m e gtalállak! A k is fiú cs ak ne ve te tt e gye t, h alkan. D e h ogy találják m e g itt a barlangban! Be lje bb lépe tt, de m e gtorpant a s ze m e e lé fe s zülő pók h áló láttán. Úgy ítélte m e g, le tudja s zak ítani a finom s zövés ű h álót. Fe lem e lte a k e zét Szabadíts k i! Tibi k örülnéze tt, k i s zólhatott. Ne m látott s e nk it. M e grázta a fe jét, és e lkönyve lte m agában, h ogy h allucinált. Nincs itt s e nk i, ne m s zólts e nk i! Itt vagyok, fe nt! türe lm e tlenk e de tt Lili. Sze dd le rólam e ze k e t a tapadó s zálak at! K érlek! Igye k e zz, m indjárt vis s zajön az a ronda pók! Te m e g k i vagy?h ogy leh e ts z olyan k ics i? faggatózotttibi. Lilivagyok, és tündér. Cs ináljm ár valam it! H a tündér vagy, m agadnak is tudnod k e llene k is zabadulni! Cs ak varázs olsz e gye t, és m áris s zabad vagy Ne m tudom m ozdítani a k arom, a pálcám nélkülm e g ne m m e gy. Se gíte s z? Pe rs ze! fe lelte a k is fiú. M ég s os e m láttam igazi tündért, h ogyne s e gíte nék! Ez is ritk a alkalom leh e t. Én azt h itte m, ti m inde ntm e g tudtok oldani, és ti s e gíte te k az e m be re k ne k. Sos e m h allot-

56 tam olyat, h ogy e gy tündérne k s e gíte ttvalak i! Ezze lfe lnyúlt és h atározottan s zéts zak ította a pók h álót. Tulajdonos a e lőre látóan e gy s ötét s arok ba m e ne k ült. Volt annyira ok os, h ogy nála h atalm as abbalne m ve tte fe la re m ényte len k im e ne te lű h arcot. Ink ább újras zövi a h álóját, és vár tudta, h am aros an újabb áldozat ak ad be le, és végre őis jóllak h at Tibi! h ars ant a k iáltás, e gés z k öze lről.a k is fiú nagyot ugrott. Be lje bb s zaladt a barlangban. M ég ne m találhatják m e g, ak k or e lve s zíti a játék ot. Az ne m leh e t, h ogy ne ő nye rje n! Apró k is k avics volt cs ak, am in m e gcs ús zott a lába. M égs e m bírta m e gtartani az e gye ns úlyát, e les e tt és legurult a lejtőn. M ély gödörbe zuh ant, alapos an ös s ze ve rte m agáta s zik lák on. Lili e lm élyülte n s ze de ge tte le m agáróla tapadós -ragadós pók fonaldarabk ák at. Cs ak a h angos jajk iáltás ra figye lt fe l. AzonnalTibi s e gíts égére s ie te tt. Sze re ncs ére m ár tudta m ozgatni a k arjait, s zárnyait. Le s zállta barlangs zak adék m élyére a k is fiú után. H ozz s e gíts ége t! k érte Tibi az orra e lőtt röpk ödő tündért, m ie lőtte lájultvolna a be lé h as ító fájdalom tól.lilie lhus s ant Itt van! M e gtaláltuk! k iáltott nagyot a barlangás z. Eltört a lába, de ah ogy látom, m ás baja ne m e s e tt. Óvatos an k im e nte tték a k is fiút a h as adék ból. K ivitték a s zabadba, aggódó s züleih e z. Ak k or k e zde tt m agáh oz térni, am ik or a m e ntő k özölte : Egy m e llék járatba zuh ant le, am it e ddig vék ony, ágak bólés m oh ábólálló réte g fe de tt, és épp alatta s zak adt be. M ajd a nyílás s zinte te lje s e n vis s za is zárult. Bárk i volt is, ak i m e gs úgta, h ogy itt k e re s s ük, jólte tte, m e rts os e m találtunk volna rá nélküle. Lili, a k is tanulótündér e lége de tte n ve rde s e tt aranype ttye s s zárnya-ival. M égis s ik e rült h át! H iába, h ogy a fe lnőtte k ne m látták m e g őt, ne m h allották s zavait, fe ltalálta m agát. M ive lk utya ne m volt a bar-langás zok k al, e gy fe k e te m acs k át s ze m e lt k i a ne m e s fe ladatra. Őt irányította, ve ze tte e la h as adék ig. Ő volt, ak i addig nyávogott, m íg az e m be re k fe lfigye lte k rá, és k öve tték. Tibi rápillantott a m acs k ára, m ajd a tündérk ére néze tt. Arcán m os oly s uh antát. K ös zönöm, Lili!

57 Jó s z om s z éd ok Volt e gys ze r k ét s zom s zéd, Péte r és Pál. Ö rök k é civak odtak e gym ás s al. H a Péte r bark ács olt valam it a k e rtjébe n, Pálm ár k iabált, h ogy zavarja a pih e nés ét. H a vis zont Pálk e zde tt játs zani a trom bitáján, Péte r panas zk odott. H a Pálh árom apró gye rm e k e k e rge tőzött, Péte r lázadozott a zaj e llen. Ám, h a Péte r k utyája ugatta a h oldat, Pálbe rze nk e de tt. Ne m is érte tték, h ogy a fe les ége ik h ogy leh e tne k a legjobb barátnők?k öztük te lje s volt az e gye tértés. Férje ik ás k álódás án cs ak ne ve tte k. Így te lte k a h e te k, h ónapok, éve k. Ne m volt olyan h e te az évne k, h ogy valam e lyik férfi panas zra ne m e ntvolna a k irályh oz. Egys ze r azonban ő is m e ge lége lte a dolgot. Egye tlen alattvalójávals e m volt e nnyi gondja, az e gés z ors zágban ne m volt annyi pe rlek e dés, m int e k e ttő k özött. M os t épp azért jötte k, m e rt Péte r k utyája m e gk örnyék e zte Pálét. Születe tt is e gy tucatnyi aranyos, k e ve rék k utyus. D e k ié?igaz, Pálé a s zuk a, de Péte r k e rtjébe s zök ött át k ölyk e zni. Így aztán m indk e tte n igényttartottak a k is k utyák ra. Tégy igazs ágot, fe lsége s k irályom! s zólt Péte r. A s zuk a nálam k ölyk e ze ttm e g, az én birtok om on, vagyis az e nyém e k! Igaz? Ne m, ne m igaz! vágott k özbe Pál. H is ze n az anya az e nyém, m ég, h a odam e ntis h ozzád fialni D e az én R e xe m ne k is van k öze h ozzájuk! Elég! k iáltott rájuk a k irály. M ajd a palotaőrök h öz fordult. Vigyéte k m indk e ttőt, és zárjátok töm löcbe ők e t. Ugyanabba a ce llába. Láncoljátok ők e t a falhoz, de ne érh e s s ék e le gym ás t! O tt aztán cs ak h add civak odjanak! Ne k ünk m e g nyugtunk les z néh ány évig K e m énye n néze tt rájuk. Ö s s ze is re zze nte k m indk e tte n, h is z a k irály e ddig m indig türe lm e s volt h ozzájuk. M os t m e gs ze ppe nte n nézte k e gym ás ra, és e gys ze rre s zólaltak m e g. Ez is a te h ibád! Ez is m iattad van! A k irály cs ak inte tt inge rülte n, m ire az őrök e lve ze tték ők e t. Am ik or végre e lhalt a ve s ze k e dés a folyos ón, a k irály h angos ne ve tés be n tört k i. R e m élte, pár nap ös s ze zárts ág jót te s z ne k ik. D e h ogy ak arta ő éve k re be zárni ők e t. M égis, jobb, h a ők úgy tudják!

58 O dalenn a töm löcbe n Péte r és Pál vas tag láncot k apott a bok ájára. A lánc m ás ik vége a falba volt rögzítve, jó e rős e n. H iába rángatták, ne m e nge de tt. Pe dig de s zíve s e n m e gruh ázták volna e gym ás t, am iért ide k e rülte k! Forrt a m ére g m ink ét s zom s zédban. Szidták, átk ozták e gym ás t, m i m ás tte h e tte k volna? A fali tartóba s zúrt fák lya füs tje cs ípte a s ze m ük e t. Te rm és ze te s e n e zért is e gym ás t ok olták. Es te m e gcs örre nt a vas ajtó zárja. Egys ze ribe n ébe re k lette k, pe dig m ár k ifáradtak a te h e te tlen s zitk ozódás ban. Végre k ie nge dne k! s óh ajtott fe lpéte r. Őfe lsége rájött, h ogy ne k e m van igazam Frás zt! förm e dtrá Pál. Enge m e nge d h aza a gye re k e im h e z. Cs alódniuk k e llett, cs ak a börtönőr h ozta a vacs orájuk at. Egy s ze let k e nye re t k aptak, és e gy bögre vize t h ozzá. M ive lre gge lóta ne m e tte k, h am ar e ltünte tték. H átén ne m lak tam jól dünnyögte Péte r m aga e lé. Ne m k e llett volna ide jönnöd panas zk odni, ak k or m os t ne m lennénk itt, és ne m k opogna a s ze m ünk! vádolta Pál. Te is jöttél,ne m cs ak én fe les e lta m ás ik. H át cs ak ne m h agyom, h ogy e gye dülgye re! H allani ak artam a k irály döntés ét. H át m os t h allhattad! Itt roh adunk m e g a börtönébe n. H allottad: néh ány éve te m lege te tt! Éve k? Fe lnőne k a gye re k e im, m ire k is zabadulok inne n, h a e gyáltalán m e gére m. Talán e lis fe lejtik az apjuk at Cs ak jobb les z ne k ik, h a ne m e m lék e zne k e gy ilye n ös s ze férh e te tlen alak ra! vágta oda Péte r. Eze n aztán m e gint h ajbak aptak. Az őr az ajtó m ás ik oldalán m e gcs óválta a fe jét. K i látott m ár ilye n m e gátalkodott s zom s zédok at? Napok on k e re s ztülvolt k ényte len je lente ni a k irálynak, h ogy bizony m ég m indig acs ark odnak e gym ás ra a rabok. Elte lt e gy h ét. Napot m ár rég ne m láttak, h is z a k azam aták ba ne m jut le a fény. Ö rök ös félhom ályban élte k. Eleinte re m ényk e dte k, h ogy a k irály cs ak m e gtréfálja ők e t, m e g ak arja ije s zte ni, h ogy abbah agyják végre a ve s ze k e dés t. M ár fe ladták a re m ényt, h ogy k is zabadulhatnak valah a. Talán cs ak éve k m últán, ah ogy ígérte őfe lsége?

59 Vajon m it cs inálhat Panni? s óh ajtott fe lpál. És a k ics ik? H ogy boldogulh árom apró gye re k k e l?van-e m it e nniük?jaj, m i les z ve lük? K ata s e gít ne k ik s zólalt m e g bék ülék e ny h angon Péte r. Tudod, h ogy ők k e tte n jó vis zonyban vannak e gym ás s al Pálránéze tt örök ös e llens égére. Vajon m iért ak arja m e gvigas ztalni?h is z m indig cs ak ve s ze k e dte k! D e m os t s e m m i bántót ne m h allott a h angjában. Se m m it, am itőlugrania k e llett volna, h ogy vis s zaadja, de nyom ban a s értés t Péte r látta, h ogy rabtárs a cs odálkozik. Ő m aga is m e glepődött a s aját vis e lke dés én. Ne m tudta, m i indította e rre, de ére zte, m e g k e ll nyugtatnia a s zom s zédját. Ők ige n bólogatott e lgondolkozva Pál. Cs ak m i vagyunk olyan os tobák, h ogy folyton vitatk ozunk. R áadás uls e m m is ége k e n M os t is s zőtte tovább Pál. Azok a k is k utyák ne m érne k annyit, h ogy m iattuk itts e nyve djünk K ár, h ogy e rre ne m jöttünk rá e lőbb M ik or annyi van be lőlük Elis os ztozh attunk volna rajtuk folytatta Péte r. A börtönőr odak inn e lm os olyodott. No lám, őfe lségéne k m égis igaza les z! A k özös baj ös s ze k ovács olja a régi e llenfe lek e t. Szaladt is azonnal, h ogy m e gvigye a jó h írt. A k irály fe lkacagott. Tudta ő jól, h ogy m itcs inál.is m e rte az e m be re k e t. M ég h add m aradjanak e gy-k ét napig s zólt. H add e rős ödjön m e g be nnük e z az új érzés. Is m e rk e dje ne k e gym ás s albarátok k ént, be s zélge s s e ne k végre a vitatk ozás h e lye tt. Így is lett. Végülm ég négy napot töltötte k a töm löcbe n, e gys ze r a k irály is lem e nt a k azam atába, h ogy k ih allgas s a a be s zélge tés ük e t. Am ik or úgy vélte, h ogy többé ne m fognak e llens ége s k e dni, m agáh oz h ívta ők e t. Nos néze tt rájuk s zigorúan. H a úgy gondoljátok, e lég volt a leck e, e lenge dlek be nne te k e t. K ét s ze m pár cs illant rá re m ényk e dve. D e m e g k e llígérne te k, s oh a többé ne m acs ark odtok e gym ás ra! M e gígére m! fe lelték e gys ze rre m indk e tte n. Szilárdan állták a

60 k irály pillantás át. Ő cs ak bólintotte gye t. R e ndbe n! H azam e h e tte k. A k ét s zom s zéd boldogan távozott a palotából. O tth on aztán ne m győzték ölelge tni as s zonyaik at. Fogadk oztak, h ogy vége a ve s ze k e dés ne k, ők aztán többé s oh a! Panni és K ata m e gk önnye bbülte n ve tte tudom ás ul, h ogy bár ne h éz volt e z a k ét h ét, m égis m e gérte! Férje ik ös s ze bék ülte k, és e ztán barátok les zne k, ak árcs ak ők, as s zonyok!

61 El s z ak ad ta cipőfűz őm Anyuuuuuuuuuuuu! Elszak adt a cipőfűzőm! k iáltott fe l Z s uzs k a. K e dve nc rózs as zínű cipőjét ak arta épp fe lhúzni, am ik or a bales e tm e gtörtént. Anya ne m re agált. Valós zínűleg e lm e rült a m unk ájában, és ne m is h allotta a k iáltás t. D e h át így h ogy m e nje n gim nas ztik ára?le e s ik a lábáróla topánk a! Anyuu! H allottad? lépe ttbe az ajtón a k is lány. Az as s zony fe lnéze tt a panas zos h angra. Ah ogy e lfordította te k inte tét az iratok ról, rám os olygott a lányára. Z s uzs k a, a m aga h at évéve l e gy k is tündér volt, s zárnyak nélkül, pillanatnyilag a vadóc fajtából. K étk e zétm agas ra fe ltartotta, h ogy az éde s anyja jólláth as s a. Ő látta is am it látott. A k ics i lányk a m indk ét ös s ze s zorított ök lébőlgus ztus talan, k opas z, rózs as zínű gilis zta te k e rge tte lő. Pfuj! h úzta e laz orrát, és m e grázk ódott az undortól. Soh a ne m s ze re tte a cs ús zóm ás zók at. Se m a h üllők e t. H a bék át látott, nagyob-bat ugrott, m int az állatk a. H ánys zor k érte lek, h ogy ne h ozd be a h ázba e ze k e t a h irte lenébe n ne m is talált m e gfe lelő s zavak at, h ogy k ife je zze ve lük az érzés e it. D e anya! tiltak ozott Z s uzs k a. Ez cs ak a cipőfűzőm! Elszak adt! Ve nnünk k e llm ás ik at. Így ne m tudok e lm e nni tornás zni. M os t ne m m e h e tünk e lvás árolni, k is lányom! s óh ajtott az as s zony. M us záj m e gcs inálnom a m unk ám at. A k is s ze k rény fe lső fiók jában találsz fűzőt, m indig van itth on, m e rt általában ak k or s zak adnak e l,h a az e m be r s ie tvalah ová. K e re s d m e g, k ics im, jó? A lányk a fe lkutatta a fiók ot. Talált is fűzőt, de rózs as zínű ne m volt. Vis s zas zaladtaz anyuk ájáh oz. Cs ak fe k e te van. Jó les z addig, am íg ve s zünk m ás ik at fe lelte az anya. Fűzd cs ak be s zépe n, ugye, tudod h ogy k e ll? D e az ne m jó! Anya! H ogy néz k i, nézd m e g, m ilye n ronda így! Egy órán k e re s ztüle ltudod vis e lni talán, aztán h olnap ve s zünk

62 Ne m! toppantott m érge s e n Z s uzs k a. Ak k or m a ink ább ne m m e gye k órára! Anya s óh ajtott e gy nagyot. M ég m a be k e llfe je znie e zt a m unk át, s zorítja a h atáridő. Várják. D e is m e rte a lányát annyira, h ogy ne m fogja bék én h agyni. M ak acs, önfe jű, és h a azt m ondta, h ogy ne m, ak k or ne m! M inde n ne ve lés i k ís érlete e llenére a dac élete állandó k ís érője lett. D e tudta azt is, h ogy a lányk a nagyon m ozgék ony, te h e ts ége s, és s ze re t tornás zni. Nagyon jóls ze re pe la ve rs e nye k e n. Ne m lenne s ze re ncs és, h a k ih agyná az órák at. Fe lállt h át, és k im e nt a k is s ze k rényh e z. Be letúrt a fiók ba, am ibe n a re nd e lve s ze tt valah ol, am ióta a lánya k e re s gélni k e zde tt be nne. Félre s öpörte a fiók tartalm át, e lős zör jobbról balra, m ajd balról jobbra aztán vis s za Végre m e gtalálta, jóle m lék e ze tt, h ogy k e ll ottlennie e gy piros fűzőne k is. Előh úzta, és a k is lány orra e lé tartotta. Ez ne m fe k e te. Apa néze ttbe h ozzájuk. M i van, m a ne m les z gim nas ztik a? Apa s zok ta e lvinni a tornacs arnok ba k ocs ival, és m e gvárta, m íg vége z. Vagy, h a dolga ak adt, ak k or vis s zam e nt érte. M os t is indulni k és zült, de a lánya ne m volts e h ol. Elszak adta cipőfűzőm! újs ágolta a gye re k. Tarts d a lábad! s zóltrá anya. Be fűzöm ne k e d. Piros! Anya, ne! Ne h is ztizz, k is lányom! s zólalt m e g apa is. Jó les z az a piros, a s zíne e llenére e lvégzi a dolgát, és a lábadon tartja a cipőt. Arra való. Gye rünk, m e rte lkés ünk! Anya be fűzte a piros fűzőt a rózs as zínű topánk ába, Z s uzs k a s zipogott m ég párat, de s e nk it ne m h atott m e g az álkönnye ive l. K ényte lenk e lletlen be letörődötta dologba. A tornate re m be n öltözk ödés k özbe n pillantás a Erik a lábára e s e tt. Barátnőjéne k piros cipője volt, de jaj! A ballábán fe k e te fűzőve lvolt rögzítve! Sajnálkozva néze ttfe lerik ára. Ne k e d is e lszak adt? Cs ak az orrávalm utatta, m irőlbe s zél. Ne k e m is, épp indulás e lőtt, és anya cs ak fe k e tét tudott adni. Aztm ondta, e lse jéig ne m tud újatve nni fe lelte s ajnálkozva a m ás ik

63 k is lány. Pe dig nagyon ronda így. D e ne k e d s zép piros fűződ van állapította m e g. Ak árm ilye n s zép, ak k or is cs únya! tört k i is m ét a h is zti Z s uzs k ából. Fe lem ás, és k ülönbe n is! R ózs as zínű cipőbe ne m való piros fűző. Cs ak anya m a ne m ér rá vás árolni. Ak k or m indk e tte n ilye n e lcs úfított cipőbe n járunk e gy darabig. Erik a ne m ve tte annyira a lelkére. Vidám te rm és ze tű lévén, e nne k is a jó oldalát nézte. M ár k acagott. Le galább m inde nk i látja, h ogy barátnők vagyunk. Ö s s ze tartunk. Ige n Z s uzs k a töpre ngve pis logott le a lábaik ra. H át, h is ze n h a ő odaadná a piros fűzőjét a barátnőjéne k, ak k or legalább ne k i e gyform a lenne a k ét cipője. És m ár h ajolt is le, óvatos an k ibontotta a laza cs om ót, am it anya k ötött, és k ih úzta a fűzőt a lyuk ak ból. K om oly k éppe lnyújtotta áta barátnőjéne k. Cs e réljünk! Erik a m e glepődött. Ne m is ve tte e la k e zéből. D e h a cs e rélünk, ak k or ne k e d m ég rondább les z! Ne m baj! D e ne k e d e gyform a les z, és ne k e m úgyis ve s z h olnap az anyuk ám. Az m e g olyan m inde gy, h ogy m itőlronda, a piros tól, vagy a fe k e tétől. Nagy bátran m ondta e ze k e t, m e rt öröm e t ak art s ze re zni a barátnőjéne k. Pe dig tudta, h ogy a s aját lába m ég cs únyább les z, m int e ddig, m e rt a fe k e te s ok k aljobban e lüt a rózs as zíntől, m int a piros. D e s e baj! A barátjáértm ég e ztis vállalja! És ah ánys zor cs ak be lenéze tt Erik a cs illogó s ze m ébe, az ő te k inte t-ébe is be lek öltözött a ragyogás. Cink os an ös s ze ne ve tte k, és tudták, h ogy a baráts águk m e ginte rős e bb lette gy k ics ive l.

64 A s z éd ü l ős gal am b Szép nyári h ajnalvolt, m időn e gy pöttöm galam bfiók a s zéttörte a tojás h éjat, és k idugta apró fe je cs k éjét a lyuk on. Ije s ztő, h atalm as világ ve tte k örül, ah ogy a burok véde lm éből k ive re k e dte m agát. Tudta, h ogy ne m m aradh at tovább. Eljött az idő; bár e leinte gye nge les z és védte len, h am aros an fe lfog nőni. Néh ány h ét e lte ltéve la k is galam b, ak it Buruk k nak ne ve ze tt e la gazdája, m ár gyönyörű tollazatot növe s zte tt. Se lym e s, gyöngys zürk e pih éi a nyak a k örülzöldbe n-k ék be n játs zottak, attólfüggőe n, a fény h ogy e s e tt rájuk. Las s ank ént a tipe gés t, e gyh e lybe n toporgás t is fe lváltotta a röppe nés. Próbálgatta a s zárnyait, ah ogy a te s tvére itől látta. M e rtne m e gye düls zülete ttám azon a napon! D e jaj! Irigyk e dve nézte, ah ogy a többie k s zállnak. Ő ne m m e rt m agas ra re pülni. Úgy ére zte, ne m tartják m e g a s zárnyai, k óvályog a fe je, és le fog e s ni. Ezért cs ak a földh öz k öze lre pk e de tt, h ogy h a m e gtörténne a baj, ne e s s e n nagyot. H a m égis re pülnie k e llett, s zoros an leh unyta a s ze m e it, a cs őrét ös s ze s zorította, a s zíve vadulk alapált Ne m is bírta s ok áig, nagyon h am ar le k e llett s zállnia, h ogy m e gnyugodjon. Ne m m e rte e lm ondani s e nk ine k, h ogy s zédül.cs ak m agában bús lak odott. M ég a legjobb barátai s e m s e jte tték, m i bántja. Azt s e m, h ogy bántja valam i, h is z igye k e ze tt titk olni, jók e dve t s zínlelni. Valójában s zégye llte, h ogy m adár létére s zédülős. A s zom s zédban volt e gy cs odas zép fe h ér galam bleány. Néh anéh a e lbe s zélge tte k e gym ás s al, és ne k i h am aros an e lm ondta s zíve végte len fájdalm át. Pih e, m e rt így h ívták a galam blányt, s ok áig törte a fe jét, m it te h e tne a barátjáért. Te rm és ze te s e n ne m árulta e ls e nk ine k, am itm e gtudott, épp e zértcs ak a s ajátötlete ire h agyatk ozh atott. Egy napon, m ik özbe n a földön cs ipe ge tte az e lszórt m agocs k ák at, talált e gy érde k e s tárgyat. Az a valam i piros volt, h os s zú, k e s k e ny, m égis e rős ne k tűnt. Több vék ony s zálból volt ös s ze s odorva. Az bizony e gy s zálpiros fonalvolt, de ő e zt ne m tudta, cs ak azt: épp jó les z ne k i ah h oz, h ogy s e gíts e n Buruk k nak.

65 Fe lcs ippe nte tte a cs őrébe, és vitte a barátjáh oz. Nézd cs ak, m it találtam! m utatta ne k i. Ezze lm e gtanítalak re pülni, bízni s ajátm agadban ígérte Buruk k nak. D e ő k étk e dve figye lte. Ettőla valam itőlfog e lm úlni az ő s zédülés e?erős e n k éte lke de tt e bbe n, de ne m s ze re tte volna m e gbántani Pih ét, h átbe lee gye ze tt. Fogd a cs őrödbe a végét! s zólította fe la galam blány. A m ás ik végét én fogom jó e rős e n, és h idd e l,ne m e re s zte ném e la világért s e m! Ne m fogs z lee s ni, m e rta m adzaggalm e gtartalak! Induljunk! M e gfogták h át a s zép piros fonalk ét végét a cs őrük k e l,és fe lszálltak. Elős zör cs ak a földh öz k öze lre pk e dte k, h ogy m e gs zok ják a furcs a k öte lék e t. Ne m is volt baj, Buruk k k önnye dén s zállt. A fonalcs ak a biztons ágérzés m iatt volt k öztük, m e g ne m fe s zült e gys ze r s e m. Ne m k e llett tartania Pih éne k. Gondolta, m e njünk óvatos an fe lje bb, m agas abbra! H am aros an ére zte, h ogy a fonal fe s zül, vis s zatartja, m ár úgy h úzta Buruk k ot m aga után, fe lje bb és fe lje bb. D e ne m adta fe l, pe dig ő is fáradt e ttől. Igye k e ze tt lelke t ve rni a barátjába, nyugtató s zavak at búgott fe lé, biztatta, h ogy s ik e rülni fog, cs ak bízzon m e g önm agában. Tárja s zét a s zárnyait, fe k üdjön fe la s zélre, és h agyja m agát a légáram lattólve ze tni. M utatta is, h ogyan k e ll, és rás zólt Buruk k ra, h ogy nyis s a k i a s ze m ét. Nézd, m ilye n gyönyörű a világ! búgta h átra ne k i. O tt, a patak partján illatos virágok nyílnak, a víz h űvös e n cs obog, és néh ányan m ár ott oltják a s zom juk at. Látod?És ott a parton finom m agok várnak ránk Ne m m utatta, h ogy és zre ve tte : a m adzag m ár ne m fe s ze s, m ár ne m k e llvontatnia a barátját, re pülm agától. Ne m zavarta m e g, ne h ogy k ie s s e n e bbőlaz állapotból, és vis s zatérje n a félelm e. M ajd, h a m ár m aga is rádöbbe n, h ogy im m ár s zabadon s zárnyal, rájön: nincs m itőlre tte gnie. Pe rce k, vagy órák te lte k e lígy?ne m tudta. Ne m volt fontos. Am ik or Buruk k m e ge lőzte, és m ár e lölre pült, de m ég önk énte lenül, ám s zük s égte lenülk apas zk odott a fonalba, k ics it h úzatta m agát. Ő e leinte ne m ve tte tudom ás ul,ám h irte len m e gére zte, Pih e ne m ve rde s a

66 s zárnyaival. H átrapillantott rá, m e gnyugodva látta, h ogy nincs s e m m i baja, cs ak élve zi a vontatás t. Egy pillanatra m e gije dt, h ogy lee s ne k, de Pih e azonnalrás zólt. K e ttőnk s úlyát is e lbírod, nyugodj m e g! Látod, te tartas z fe nn e nge m is! M égs e m e s télle, és ne m is fogs z! Soh a! Ettőlaztán Buruk k végk épp m e gnyugodott, és m ég órák on át játs zottak, m íg cs ak e lne m fáradtak. Buruk k s zédülés e s oh a többé ne m tért vis s za, talán azért, m e rt végre s ze m be m e rt nézni azzal, am it addig ve s zélyne k érze tt. Többé ne m tas zította az égbolt végte len m agas s ága, a s zabads ág boldog érze téve ls zárnyalt a k ék s égbe n, Pih éve laz oldalán.

67 A h ús véti n y úl (Lili5. rés z) M árcius volt. Szép, napos időve lk opogott a tavas z az ajtók on. A k e rte k be n k inyíltak az e lső virágok, az e m be re k m e gk önnye bbülte n ve tte k vék onyabb k abátot m aguk ra. Lili, a k is tündértanuló is vígan re pk e de tt, boldogs ágát aranype ttye s s zárnyainak ragyogás a is tük rözte. H irte len furcs a, a h angulatávaltök élete s e n e llentéte s h angok at h allottvalah onnan a k öze lből. Jaj, jaj, m i les z ve lem?h apppppppppcccci! H átte m e g k i vagy? k érde zte, am ik or m e glátta a s iránk ozót. Én?H aaaaaaaapciiiiiiiiii! Én vagyok a h úúúúúúúúpppciiiiiiii! a h ús véti nyúl fe lelte vacogva a k érde ze tt. H os s zú fülei bánatos an lek onyultak, s ze m e i be dagadtak, orra m e gduzzadt. H angja tom pa volta náth ától. Szép bundád van. H ogy fázh ats z be nne? Ajaj! Lázas vagyok, e nge m is e lért az influe nza. M i les z m os t? Jajajj Ágyba bújs z és m e ggyógyulsz, m intm ás vigas ztalta Lili. Ne m leh e -h e t, ne m leh e t dide re gte a nyúl. Várnak rám Itt a h ú-h ús vét, és ne k e m ni-h incs e rőm m e gfe s te ni a to-tojás ok at. Pe dig a gye re k e k nagyon várják. És s o-h ok an vannak, na-h agyon s ok an én m e g e -h e gye dül h aaaaaaaa-h aaaaaaaapci! A társ aid m iértne m s e gíte ne k ne k e d? M e rt én vagyok a h úúúúúús véti nyuh úúúúúúúl! k occantak ös s ze a fogai. H ús véti nyúlcs ak e gy van. Én! h úzta k i m agát e gy pillanatra büs zk én. Azonnale lkapta a k öh ögés i roh am. D e te be te g vagy. Ak k or m os te lm arad a h ús vét? Ne m, az ne m leh e t! Ne m s zabad! Van m ég k ét napom, és m ár cs ak párm illió tojás om, am it m e g k e llene fe s te ne m, s zép h ím e s re, h a ne m re m e gne a m ancs om. D e re m e g! Lili gondolkodóba e s e tt. H ogy s e gíth e tne a nyus zinak?gyógyítani s ajnos m ég ne m tud, ő m ég nagyon az e lején tart a varázs latleck ék ne k. A gyógyítás t a fe lsőbb os ztályok ban tanítják. Addig m ég éve k te lne k e l M itte h e tne, m os tés itt?

68 A nyus zi k özbe n e lszundított. Fe je a m e llső m ancs aira buk ott, m e lybőlm ár k ih ullt az e cs e t. Balfüle be lelógott a fe s ték e s tálkába. Lili m e gfogott e gy tojás t, de ne m tudta m e ge m e lni. M ajdne m ak k ora volt, m intőm aga, h ogy is bírh atta volna e l? H áte z ne m fog m e nni dünnyögte. Nézzük m ás k épp! Előve tte apró varázs pálcáját, és m e gs uh intotta. Az e lhullott e cs e t fe lem e lke de tt a földről. M e gm ártózott a piros fe s ték be n, és ráve te tte m agát a tojás ra. K e nte -m ázolta, de ne m lett s zép, m ég Lili avatatlan s ze m e is látta. Ném i gondolkodás után m ódos ította a varázs igék e t. A k os árban m e gm ozdultak a tojás ok. Elős zör cs ak e gy h ajs zálvék ony re pe dés láts zott, m ajd be s zak adt a h éjuk. Pe lyh e s, s árga k is cs ibék dugták k i a fe je cs k éjük e t, és cs ipogtak éh e s e n. Az e cs e t azon nyom ban lecs apottrájuk, vérpiros cs ík ok ath úzva pe lyh e ik re. A nyúlfe lre zze nt. Tágra m e re dt s ze m m e lbám ulta a cs ík os cs ibék e t, a fe lettük s zorgos k odó pam acs ot. M e gdörgölte a s ze m ét. H iába. Utána is ugyanaztlátta. Be te ge bb vagyok, m intgondoltam s uttogta letörte n m aga e lé. Cs ak Lili, a k is tündér próbáls e gíte ni rajtad vigas ztalta e gy ibolyas zál. Ne m jó, ne m jó ve rde s e tt apró s zárnyacs k áivallili. Abrak adabra, cs ináld cs ak vis s za! s uh intott. H a s e gíte ni ak ars z, gyógyíts m e g gyors an! k érte a tündért a nyus zi. Sajnos én aztm ég ne m tanultam k e s e rge ttlili. Ak k or m inde n h iába A nyus zi újra e lszunnyadt. Álm ában tojás ok at fe s te tt, piros at, s árgát, k ék e t, néh ány zölde t is és virágos at, pillangós at, naps ugaras at Ne m tudnáls e gíts ége th ívni? k érde zte az ibolya Lilit. Cs ak e s te talán a s züleim dolgoznak, végzik tündérm unk ájuk at, ah olépp s zük s ég van rájuk. És m indig s zük s ég van rájuk. Ne m tudom, m ik or érne k rá Ak k or ne k ünk k e llm e goldanunk m ondta h atározottan e gy fűs zál. Lili! M e g tudod te nni, h ogy a tojás állva m aradjon?pe rs ze, ne m úgy, h ogy be töröd az alját

69 Lili ne k ive s e lke de tt ne h éz fe ladatának. Az e lső tojás t fe lállította, de ne m s ik e rült m e gtartania és e ldőlt. A fe s ték e s fűs zálfe rde cs ík ot h úzott rá. Eltünte tte onnan, m ajd újra próbálkozott. Ezúttals ik e rre l járt. Sőt! M e gpe rdíte tte a te nge lye k örül, így ne m k e llett a fűs zálnak h ajladoznia. Az ibolya be ledugta s zirm ait a k ék fe s ték be, m ajd odanyom ta fe jét a tojás h oz. Azonnalott m aradt a lenyom ata. Példáját k öve tte e gy levélke is. Egy apró h angya a fe h ér fe s ték be tapos ott, m ajd végigs zaladt a tojás h éjon, k e dve s pe ttye k e t h agyva m aga után. A naps ugár m e gcs ók olta a tojás te te jét, ne k i ajándék ozva aranys zínét. Egy arrajáró pillangó s zárnyainak cs illám porávalh inte tte be a m űve t. Ne m is ros s z! dics érte m e g s e gítőitlili, a k is tündértanuló. D e ne m ám! k acagott az ibolya. Cs ináljunk m ég! M ók ának is jó. H ozzáláttak. Egyre jobban be lejötte k, s ze m pillantás alatt k és ze n lett e gy-e gy gyönyörű h ím e s tojás. A k örülöttük lenge de ző fűs zálak is ös s ze fogtak a s zom s zéd virágok k al, s zázs zám ra, e ze rs zám ra gyártották a h ús véti m e glepe tés e k e t. A nyus zi e k özbe n bék és e n s zundik áltm e llettük, re m élték, gyógyító álm otalszik. Lili! H ol vagy, k is lányom? Le h e letk önnyű s zárnys uh ogás h allats zott. H át ti m e g m ibe n m e s te rk e dte k? cs odálkozott Lili éde s anyja. Tündérleányk ája te tőtőltalpig fe s ték e s volt. Se gíte ttünk a h ús véti nyus zinak tojás t fe s te ni lelke nde ze tt Lili. Tudod, m e gbe te ge de tt, és Jaj, m am i, be te g a h ús véti nyúl! jutott e s zébe, h ogy s e gíts ége t k érje n. M e g tudnád gyógyítani?én e zt m ég ne m tudom D e nagy fe ladat e lőtt áll, és ne k i m os t igazán e gés zs ége s ne k k e lllennie! Szét k e llos ztania e zt a re nge te g h ím e s tojás t Ezt m ind ti cs ináltátok? h ülede ze tt M arica, az anyuk ája. Ez h atalm as m unk a volt! És biztos vagyok be nne, h ogy óriás i s e gíts ég a nyus zinak. Biztos h álás les z érte. M e g tudod gyógyítani őt, M arica? k érde zte az ibolyas zális. M e glátjuk m os olygott a tündér. Egy s uh intás m e llett e lröppe nt néh ány varázs ige. A nyus zi k inyitotta a s ze m e it. M ajd rögtön be is cs uk ta. Es k üdni m e rtvolna, h ogy nyitotts ze m m e lis az

70 álm át látja folytatódni. Am e rre néze tt, k örös -k örül h ím e s tojás ok h e ve rte k a fűbe n. H a jóllátta. Jóllátta?Egyik s ze m ét rés nyire nyitotta és k is andított. Bizony, jól látta. Tojás ok m inde nütt. És m ilye n s zépe k! Eztm ind ti fe s te ttéte k? k érde zte Lilitől. Ige n fe lelte a k is tündér. Az ibolya, a gólyah ír, a többi virág, a fűs zálak, a pillangó, a h angya és a naps ugár. M indannyian s e gíte tte k, h ogy k és z legyélidőbe n. Jobban érze d m agad? A h ús véti nyúlk inyújtóztatta tagjait. M e gk ös zörülte a tork át, m e gtapogatta az orrát. Úgy tapas ztalta, h ogy nincs m ár s e m m i baja. Ne m fáj a fe je, s e m a tork a. Ne m k önnye zik a s ze m e, és ne m folyik az orra. Erős ne k ére zte m agát. Ige n, m e ggyógyult! R e m e k ül! fe lelte a k érdés re. Azt a néh ány m e gm aradt tojás t m ár m agam is k épe s les ze k m e gfe s te ni. Nagyon s zépe n k ös zönöm a s e gíts ége te k e t, a gye re k e k ne vébe n is! Ne k i is látott azon nyom ban, és időbe n s zét tudta os ztani a gye re k e k k özött. Bizony, bizony, a h ús vétnak ne m s zabad e lm aradnia s e m m ik éppe n!

71 A z u d var i b ol on d tör tén e te Egys ze r volt, h olne m volt, volt e gys ze r e gy Ne ve nincs ors zág. Lak ói olyan buták voltak, h ogy m ég ne ve t s e m tudtak adni h azájuk nak. Es zük be s e m jutott ilye n h iábavaló dolgok on gondolkozni. Így aztán Ne ve nincs ors zág m e s s ze földön h íre s volt, h is ze n a ros s z h ír is s zárnyak on jár. K irályuk gyönyörű palotában lak ott, am e ly az ors zág k e llős k öze pén állt. Nagy s ze re ncs éjük volt, h ogy náluk m indig s ütött a nap, folyton finom m e leg idő volt, és cs ak ritk án e s e tt az e s ő, az is ink ább éjs zak a, am ik or az e m be re k aludtak. Az örök nyárban re nge te g gyüm ölcs te rm e tt, és éve nte k éts ze r aratták a búzát. Az e m be re k boldogok voltak, vidám an dolgoztak, és élve zték a naps ütés t a tó partján, am e ly ak k ora volt, h ogy az ors zág te rületéne k a h arm adát e lfoglalta. Volt is h albe nne bőve n. A h alás zok gazdag zs ák m ánnyaltérte k vis s za m inde n nap. Történt e gys ze r, h ogy e gy k is fiú, talán épp ak k ork a, m int te, talált e gy valam it. H azavitte, és m e gk érde zte a s züleit, h ogy m i e z? Ők cs ak forgatták a k e zük be n tanács talanula pillek önnyű tárgyat. Néz-ték jobbról,nézték balról H átpiros! m ondta az apa. M e g zörög! fe lelte az anya. D e m i e z, anyu? Ne m tudom, k is fiam válas zolta az anyuk ája. Ink ább e dd m e g az e béde de t! D e a k is fiú ne m nyugodott. Ebéd után e lm e nta s zom s zédba. Lalibács i, m i e z? Valam i van rárajzolva tapogatta m e g a s zom s zéd. Voltbe nne valam i te tte h ozzá a fe les ége. Érze m a s zagát A k is fiú, ak it h a ne m m ondtam volna m ég, R obinak h ívtak, e lszom orodott. Az ne m leh e t, h ogy s e nk i ne m tudja, m it talált! Fe lke re s te a tanítóját. Ne m rajz az, h ane m be tű! je lente tte k i, m iután R obi e lárulta, m itm ondotta s zom s zédjuk.

72 M ilye n be tű? H átfe k e te! R obik a te lje s e n e lke s e re de tt. Addig vándorolt a valam ive la k e zébe n, m íg odaért a k irályi palotáh oz. A k irály biztos an tudja, re m ényk e de tt, h is z őa legok os abb, azértk irály! Fe lsége s k irályom! s zólította m e g az uralkodót. M e g tudnád ne k e m m ondani, m i e z, am ita tóparton találtam? A k irály jós zándék k alte lve ve tte a k e zébe a tárgyat. Sze re te tt volna s e gíte ni a k is fiúnak, ak i olyan nagy bizalom m alfordult h ozzá. Sajnos s e jte lm e s e m volt, m i leh e taz Van rajta e gy lyuk s úgta titok zatos an R obinak. Láttam. Nagyon k önnyű És, h a m e grázod, zörög m e g pattog. Tudom. D e m i e z? A k irály s e gélyk érőn pis lantott az udvari bolondra, ak i cs e ndbe n s om olyogva figye lte ők e t. Néh a-néh a m e grázta a fe jét, ilye nk or vidám an cs ilinge lte k a s ipk ája cs ücs k e in levőcs e nge ttyűk. Tudod e gyáltalán, h ogy néz k i e gy udvari bolond? Ne m? Elárulom ne k e d! Ne ve nincs ors zág k irályának udvari bolondja piros és k ék s zíne k be n pom pázott. D e ne m ám úgy, ah ogy m i te nnénk, h ogy alulpiros, fe lülk ék, vagy fordítva. Ne m ám! Ő baloldalon piros volt, és a jobb oldala m e g k ék. Elöl. H átul m e g épp e llenk e zőleg, a baloldala volt k ék, és a jobb fe le piros. A s ipk ája m e g, h át az aztán e gy cs uda volt. Talán tízfe lé is nyújtózk odott róla e gy-e gy cs úcs, és m inde gyik végén e züs tcs e ngő cs ilinge lt. Te rm és ze te s e n a s ipk a is k ék -piros volt. A bolond m os t odas étált a k irályh oz, és e lve tte tőle a talált tárgyat. M e gforgatta, m e gnézte m inde n oldalról, m e gs zagolta, m e g is h allgat-ta pe rs ze m inde zt cs ak azért, m e rt ne m vágh atta rá a válas zt azon-nal, h iába tudta, m i az! H ogyis ne! M ég m e gs értődik a k irály, és bör-tönbe ve ti h aragjában Így h át cs ak e gy pe rc m últán s zólaltm e g. Azért k önnyű, m e rt üre s. Azért üre s, m e rt lyuk as. Azért zörög, m e rt vék ony az anyaga, m ive lcs ak tárolás ra h as ználják. H ogy m i voltbe nne?am ine k a s zagátleh e tére zni és am i m ár nincs be nne,

73 m e rt valak i m e gitta, az bizony k óla. R á van írva nagy fe k e te be tűk k e l.valós zínűleg e gy h anyag turis ta dobh atta e l Ebbe n a pillanatban be borult az ég. Sűrű fe llege k bőlöm lött az e s ő, h ide g s zéltám adt. Sze m pillantás alatt olyan h űvös lett a palotában, h ogy lúdbőrözött a h átuk, a k arjuk. Ö s s ze k occantak a fogaik, vac-vac Jaj, m i les z m os t? s opánk odotta k irály. M e gfagyunk! Parancs oló k ézm ozdulattalinte tt R obinak. Egés z te s tét rázta a re m e gés, k arjaivalfázós an ölelte átm agát. Gye re ide! Bújjh ozzám, m e legíts! Nagyon fázom! Az ablak irányábóljön a h ide g, fe lsége s k irályom figye lm e zte tte óvatos an Jani, a bolond. A k irály odanéze tt. Valóban, az ablak nyitva volt. M ár ő is ére zte, h ogy onnan áram lik a h űvös s ég. D e m it leh e t te nni, h a nyitva van, ak k or nyitva van! M os tm itte gyünk? törde lte a k e ze ittanács talanul. Aztm ondod, be te gyük? fe lelte Jani. Azt! Egye ze tt be le a k irály k e gye s e n. Szinte azonnalm e lege bbne k ére zték a te rm e t, ah ogy k izárták a s ze let. A h irte len jött vih ar h am ar vége t is ért. R obi e lindult h aza. Az udvari bolond k ik ís érte a palota k apujáig. A k is fiú töpre nge tt, m e gk érde zze -e?aztán úgy döntött, h ogy m e gk érdi! M ondd cs ak, h ogy leh e ts z te udvari bolond, am ik or ok os abb vagy valam e nnyiünk nél? H át épp azért! vágta rá Jani. Az udvari bolond vállát óriás i fe lelős s ég nyom ja. Úgy k e llok os nak lennie, h ogy ne láts s zon ok os abbnak a k irálynál. M e rt bizony zok on ve h e ti. Óvatos an rá k e ll ve ze tni őt a m e goldás ok ra, és ne m s zabad e gye ne s e n k im ondani s e m m it. M égis bölcs tanács ok at k e lladni, olyan form ában, m inth a az uralkodónak jutott volna e s zébe. Bizony, bizony, ne m k önnyű a bolond élete Eze k k e l a s zavak k al vis s zafordult, és be vonult a palotába. R obi pe dig e lindulth azafe lé

74 Fén y s u gár k a Volt e gys ze r, h olne m volt, volt e gys ze r az idők k e zde tén e gy h alovány fénys ugár. K ics it s ápadt volt s ze gényk e, s zinte e lve s ze tt a nagy s ötéts égbe n. Bántotta is nagyon, h ogy ő ne m k épe s világítani. A többie k olyan s zépe n ragyognak, s zórják a s ugaraik at, cs ak ő ilye n h alódó. Egyre s zom orúbb lett, bánatában e lfordult a társ aitól, m agába zárk ózott. Egy ronda, s ötét éjs zak án azt ve tte és zre, h ogy m ár az a k e vés k e fénye is e lfogyott, am i rége n volt. Elgondolkodott, h ogy m iért leh e t e z?h is ze n m ár ne m pazarolja az e ne rgiáját s e m m ire és s e nk ire. Ne m be s zélge t, ne m dúdolgat, ne m játs zadozik a s ze llőve l s e m. Ne m futk os naph os s zat, és ne m világít, h olott az lenne a dolga, cs ak épp tak arék os k odik. Spórol.És m égis e gyre h alványabb! Úgy s ze re te tt volna pe dig ő is tündök ölni, a társ aival e gyütt k e rge -tőzni a k ék ége n! D e a bánat k is zívta az e re jét. M ár alig élt, h át úgy döntött, utolsó s ze re te tm orzs áit s zétos ztja fénys ugártárs ai k özött. Le galább am íg pis lák olm ég be nne élet, k özölhe s s e ve lük, h ogy s ze re ti ők e t, h ogy ők voltak a legfontos abbak a s aját léte után. D e m os t e lőbbre lépte k a s orban, és m ár ők, a társ ai az e lsők! H a utána örök re k i k e llh unynia, ak k or is ad m inde nk ine k a fényéből. És e k k or cs oda történt! A m orzs ák ra válas z érk e ze tt. Sok -s ok m illiónyi k is fénycs e pp, am i fényte nge rré válva fe lerős íte tte a h alódó s ugárk a e ne rgiáját. M inth a cs ak m illiónyi apró tük röt tartott volna valak i az útjába, am i vis s zas zórta rá a s ajátfényét. Ebbőla k is fénys ugár m e gérte tte, h ogy ne m tarth atja m e g m agának a fényt, adni k e llm inde nk ine k, m e rt ak k or él, ak k or e rős, h a m inde nk i táplálja, m inde nk i továbbadja. H a ne m állm e g a k örforgás. Am ióta e zt be látta, e gyre e rős e bb lett, e gyre cs illogóbb. Egyre m agabiztos abb. Szóba e legye de tt fénys ugártárs aival, ös s ze barátk ozott ve lük, adottés k apotts ok -s ok s ze re te te t. Szinte és zre vétlenüllett e gyre ragyogóbb. K és őbb fe lköltözött az égre, h ogy m inde nk ire s zórh as s a s ugarait, válogatás nélkül. Es te, h a e lke zd s ötéte dni, ő a lege lső, ak i m e gje lenik, és re gge laz utolsó, ak i e lhagyja az égi s zínpadot. Úgy h ívjuk : Es th ajnalcs illag.

75 H ogy an l e tta gól y afés z e k n e k te te je? Történt e gys ze r, h ogy az e gyik k is e ldugott falucs k a k öze pén álló m agas pózna te te jén, a gólyafés ze k be n k opogtattak. D e ne m ám az ajtón, h is z a fés ze k ne k nincs ajtaja. A gólyatojás falát k opogtatta valak i. M égh ozzá be lülről. M ive lrég k inőtte, s ze re te tt volna k ijönni abbóla s zűk tojás ból. Végre -végre s ik e r k oronázta igye k e ze tét. Apró cs őréne k a h e gye áttörte a tojás h éjat, de rögtön be le is s zorult a k e letk e ze tt h as adék ba. K om oly e rőfe s zítés ébe k e rült, h ogy vis s za tudja h úzni, bos s zúból azon nyom ban újra be levágta a cs őrét. A tojás h éj e nge de tt, m e gre pe dt. M os tm ár k önnyű voltte lje s e n k is zabadítani m agát. K idugta a fe jét, k obak ján, m int picur s apk a dís zlett e gy letört h éjdarab. A k is gólya nagyon büs zk e volt a te lje s ítm ényére, fogalm a s e m volt arról, de ne m is érde k e lte, m ilye n m ók ás látványt nyújt. K om ótos an h ozzálátott a te s tét is k is zabadítani. Addig cs ipk e dte m aga k örüla páncélt, m ígne m a s zárnyai is e lőbuk k antak. K ics it fe lágas k odott, vígan ve rde s e ttnéh ányat, aztán fáradtan m e gpih e nt. Úgy gondolta, m os t e gy k ics it néze lődik. M e gcs odálta fe je fe lett a k ék s ége t, azt a ragyogó s árga valam it, am ibőloly nagy m e legs ég áradt. A k ét vék ony narancs s zín os zlopot, m e lye n önk énte lenülfe ls zaladt a te k inte te. Fe lette, jó m agas an, m égs e m e lérh e te tlenül, nagy fe h ér-fe k e te állt. M os t leh ajolt, h os s zú cs őréve lfinom an m e gk oppintotta a fe jén m aradttojás h éjat. M am i! nye k e rge tta k is gólya boldogan. Ebbe n a pillanatban k opogtatás t h allott. A s zom s zéd tojás alig láth atóan m e gm ozdult. Gólyam am ával e gyütt figye lte k is te s tvére s zületés ét. Ne m te lts ok időbe, m ár k e tte n k e lepe lték. Éh e s vagyok! M am iiiiiiiiiii! Szinte azonnalcs atlak ozott h ozzájuk m ás ik k ét h ang. Eddig ne m is ve tte és zre, h ogy k e tte n m ár vannak ott. M os t jólm e gfigye lte ők e t. Biztos így néze k k i én is! gondolta. Sötét árnyék je lent m e g fe lettük. Gólyapapa érk e ze tt. H os s zú cs őrébe n vize t h ozott. M e g is k ínálta a négy cs öpps ége tazonnal,s orban.

76 Elm e gye k élelem ért k özölte m am i és e lszállt. Fogott is tücs k öt-bogarat, m e g k ígyót-bék át, az apróbbak ata cs öpps ége k k apták. K ét h ónap e lte ltéve lm ár alig férte k e la fés ze k be n ők h atan. A k is K e leppe, m e rt így ne ve zte e la m am ája, nagyon utálta az e s őt. Ne m a lágyan s zitáló pe rm e te t, ne m! A fe lhős zak adás t utálta. Am ik or a fés ze k m e gte lt vízze l, és a s űrűre rak ott, s zénával-s zalm ávalbélelt ágak k özött ne m bírt lefolyni. Ő m ég k ics i volt, h át nyak ig ült a vízbe n. H a m e ge lége lte, fe lállt, de így is a h as áig ért. Fázott a lába! A jége s ő pe dig! Agyonve rte e gyik k is te s tvérét! Ek k or nagyon e lke s e re de tt. Ne m tudta, h ogyan k e rülhe tné e laz ilye n bajok at. Napk özbe n s ok at be s zélge te tt a fés ze k k ülső oldalában lak ó ve re be k k e l. Tőlük tudta m e g, h ogy ne m m us záj e nne k így lennie. Az e m be re k h ázának van te te je. Ők ne m áznak -fáznak. Sőt, a k is e bb m adarak nak te s zne k k i a fára e te tőt, annak is van te te je. Gyak ran m e glátogatjuk e ze k e t a h e lye k e t, bár cs ak óvatos an, m e rt ne m ne k ünk k és zült, h ane m a cine gék ne k. D e időnk ént odas ze m te lenk e dünk! k acagotta ve réb. K e leppe e lhatározta, h a m e gnő, ő bizony olyan fés zk e t fog rak ni m agának, am e lyik ne k van te te je. Az ő k ics inye ine k ne k e llje n áznifázni! Te lt-m últ az idő. K e leppe m e gtanult re pülni, gondos k odni m agáról. M e gtanulta, m e rre vis z a vándorútjuk, és m ik or k e llindulni. M indig öröm m e lvárta, h ogy h azajöh e s s e n végre. Bárm ilye n s zép és jó is volt az a m ás ik vidék, ne m a h azája volt! M ély boldogs ág töltötte e l,am ik or m e glátta a régi fés zk e t. Az otth onát. Am ik or négy e s zte ndős lett, válas ztott m agának párt. Cs inos, h ófe h ér gólyalányt. K özös e n k e re s te k e gy alkalm as, m agas póznát, és e lke zdték ös s ze h ordani a fés ze k ne k valót. Ám régi gondolata ne m h agyta nyugodni ne k i te tő k e ll! Am ik or talált e gy h os s zú, e gye ne s botot, rögtön tudta, h ogy e zt k e re s te! Cs őrébe fogta, fe lszállt ve le a fés ze k be, és addig ügye s k e de tt, m íg be les zúrta. Addig k utatott, m íg találtm ég néh ányat, és azok atis e lhe lye zte. Pilla így ne ve zte a párját, m e rt olyan s zépe n tudott rá nézni m érge lődött, h ogy m ine k ve s ződik ilye n h iábavalós ággal, e gye tlen gólyafés ze k ne k s incs te te je! Ne k ünk s e m k e ll! m ondogatta. M ég-

77 s e m tudta m e gállni, h ogy ne s e gíts e n. Együtte s e rőve lépítge tték a te tőta k öze lim e zők ön s ze rze tts zalm as zálak ból. A baj ak k or de rült k i, am ik or m ár s zinte k és z volt a te tő. Ak adályozta ők e t a fe l-, és les zállás ban. Ne m tudtak a fés ze k be re pülni, h a a te tőre s zálltak le, ak k or m e g k épte lene k voltak be ve re k e dni m aguk at alája. K e leppe törte a fe jét: m os t m i legye n?las s an a tojás ok ról illene gondos k odniuk. A rok onaik m ár e lkés zülte k a fés zk ük k e l, és k ine ve tték K e leppét, am iért te tőt épít. D e ő ragas zk odott az álm aih oz! Igazított a fés ze k form áján. Egyik oldalra építe tt h ozzá m ég e gy darabot, ah ova k önnye dén le tudott s zállni. O nnan m ár cs ak be lépe ge te tt a te tő alá. Ez e llen m ár Pillának s e m volt k ifogás a. Jóles ő, h űs árnyék ot adott fe jük fe lett a s zalm ate tő. Szük s ég is volt rá, h is z a nap néh a k e gye tlen e rőve ls ütött, és ne k ik s zorgalm as an k otlaniuk k e llett, h ogy az öttojás bólöts zép, e gés zs ége s k is gólya k e lhe s s e n k i. A h arm incadik napon aztán nagy k opogtatás ok k öze pe tte e lő is bújtak. Pilla és K e leppe azóta ne ve lik az öt k ics it, h ordják ne k ik fe lváltva az élelm e t és vize t, h ogy e rős ödh e s s e ne k. H os s zú út áll e lőttük. Jövőre pe dig h e te s be n érk e zne k h aza, te tőve lvéde tt otth onuk ba. K e leppe m ár m os t e lhatározta, h ogy e ztán m inde n évbe n Pillát válas ztja párjául. Így történt, h ogy a gólyafés ze k ne k te te je lett. H a ne m h is ze d, járj utána! Nincs m e s s ze, k önnye n m e gtalálhatod! Bár a falu ne vére ne m e m lék s ze m, de m indjárt az e lső te lepülés az Ópe re nciás te nge re n túl

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Jelentkezési lap 3. forduló

Jelentkezési lap 3. forduló Jelentkezési lap 3. forduló. Név Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:. 1.Melyik évben született az írónő? a) 1973 b) 1974 c) 1970 2.Hány gyermeke van? a) 4 b) 2 c) 1 1. Feladat Totó Berg Juditról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1020V03 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Nádasd KSE. Egyéb Up

Nádasd KSE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nádasd Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nádasd KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

9 3 3 0 Kapuvár. Holanek Zoltán Elnök. Dr. Jakab Zsolt

9 3 3 0 Kapuvár. Holanek Zoltán Elnök. Dr. Jakab Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nebuló Futball Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Bajánsenye SE. Adószám: 1 9 8 9 3 2 7 3-1 - 1 8. Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 4 6 4-1 0 2 0 3 6 4 4 - 9 9 4 4 Bajánsenye. Horváth Zsolt egyesületi elnök

Bajánsenye SE. Adószám: 1 9 8 9 3 2 7 3-1 - 1 8. Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 4 6 4-1 0 2 0 3 6 4 4 - 9 9 4 4 Bajánsenye. Horváth Zsolt egyesületi elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bajánsenye SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TYUKOD. Adószám: 1 8 8 1 1 5 1 3-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 6 0 0 1 7 1-1 0 0 0 1 8 7 5 - 4 7 6 2 TYUKOD VASZUSZ JÁNOS ELNÖK NAGY JÓZSEF

TYUKOD. Adószám: 1 8 8 1 1 5 1 3-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 6 0 0 1 7 1-1 0 0 0 1 8 7 5 - 4 7 6 2 TYUKOD VASZUSZ JÁNOS ELNÖK NAGY JÓZSEF 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TYUKODI FUTBALL KLUB KHE A kérelmező szervezet rövidített neve: TYUKOD 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Csányi SE. 3 0 1 5 Csány

Csányi SE. 3 0 1 5 Csány 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csányi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Bajai Bácska FKE. Sportiskola

Bajai Bácska FKE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület Bajai Bácska FKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben