H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva."

Átírás

1 H í r le vé l XI. évfol ym s zám júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi lp j Intéze tünk Józs e f Attil M űve lődés i K özponttl és Ifjús ági H ázzle gyüttm e gre nde zte Bács-K isun M e gye i Fotók iál l ítást m e lyne k m e gnyitój június 17-én s zom bton 11 órk or voltbján Józs e fattil M űve lődés i H áz épületébe n. M e gnyitó be s zéde t Alföldi Albe rt Bács -K is k un M e gye i K özgyűlés lelnök e m ondott. A k iállítás r be dott m űve k e t Győri Ljos M gyr M űve lődés i Intéze t m unk társ és M gyr Fotóm űvés ze ti Alkotócs oportok O rs zágos Szöve ts égéne k e lnök e vlm int D olezs án Ágne s M gyr Fotóm űvés ze ti Alkotócs oportok O rs zágos Szöve ts ége M űvés ze ti Bizotts ágánk e lnök e bírált e l. Díjzott l k otások : Albe rt Bél: Sze re lem, Bos nyák János : H oldfénybe n, H orváth Gábor: Árnyk orizók, Be nk e Fe re nc: Azt vignóját, D r. Cs e h Lás zló: I. zongorve rs e ny Nyári ügye l et Intéze tünk július 1-tőlugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttrt. Ebbe n z idős zk bn 9-11 óráig les zünk nyitv. Fze k stáb or K l ocsán A tábort m ár ót k isebb, ngyobb m egszk ítások k l évről évre m egrendezzük. Az érdek lődésnek m egfelelően dőlel tlálkozó tém áj. Volt m ár rk u-, k orongozástech nik, fzek s k tln, k em ence építése, reduk ciós-, fek ete k erám i-, m ázs égetés ftüzeléses k em encével, és em ellett ngyon sok féle m ás tech nik át is k ipróbáltunk. A táborok résztvevői áltlábn m ár jártosk szk m ábn bizonyos m érték ben, h iszen k ollégák, vgy vlm ilyen szk isk ol diák jibólverbuválódnk. Az idei táborb is egy budpesti isk ol diák ji jöttek, k ik h gyom ányos ftüzelésű k em ence építését sjátították el. Néh ány éve, h ogy fzek s táborrlpárh uzm osn sik erült szövő tábort is elindítni. Az idén Lőrinc Péter pápi szövőm ester vezette m unk át. A tábor során z Alkotóh áz nyitott, bárk i betek inth et m unk áltok b np bizonyos szk szábn. Szeretettelfogdunk m inden érdek lődőt, és h vlk inek k edve vn eltölth et m űh elyben pár órát. Kovács László fze k sm e ste r Intéze tünk b e n k özépfok ú k özm űve l őd ési szk e m b e r k épzés ind ul Szk k épe sítés zonosító szám : O K J A je l e ntk e zésh e z szük sége s l e gl csonyb b isk ol i végze ttség: k özépis k ol. Sik e re s vizs g e s e tén K Ö Z ÉPFO K Ú s zk k épze tts ége t igzoló bizonyítványtk p rés ztve vő. A k épzés cél j és trtl m : s zk k épe s ítés is m e re te i, k és zs ége i optim ális n k özm űve lődés h e lyi intézm énye i, civils ze rve ze te i s ze rve ző, ügyintézőm unk k öre ibe n lklm zh tók. A m űve l őd ési szol gál ttássze rve ző k ülönböző életk orú, életh e lyze tű cs oportok s zám ár is k olre nds ze re n k ívül új te vék e nys égre fe lkés zítő, k épe s s égfe jles ztő, k özh s znú, tudom ányos, s pe ciális tnfolym ok t, z m tőr m űvés ze ti te vék e nys ég gyk orlás áh oz s zk k örök e t, m űh e lye k e t, táborok t, h zi és ne m ze tk özi tps ztltcs e rék e ts ze rve z, m űk ödte t. További inform áció: BK M Ö K özm űve lődés i Intéze te, H s k ó R e nát (76/ ) Id őtrtm : m xim um 400 ór. K e zd és várh tó id őpontj: 2006 ok tóbe re Be fe je zés várh tó id őpontj: 2007 ok tóbe re. R észvéte l i d íj: Ftés vizs gdíj R és zlete s inform áció: BK M Ö K özm űve lődés i, H s k ó R e nát (76/ ) Fze k s tnuló k e re s te tik! K ovács Lás zló Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tnulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K locs FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ

2 Be m uttjuk K ris tófm árt -Ne m éppe n s zok ványos, h ogy e gy k önyvtárve ze tő s zbdide jébe n m éze s k lács ot s üs s ön, és m inde zze l m ég k om oly díjk t is nye rje n... m i h ozt k öze l e h h e z népm űvés ze ti foglltos s ágh oz? -Le gink ább z, h ogy m ik or jándék oztm, láttm, h ogy m inde nk ine k m e k k or öröm e t s ze re z. És z év m inde n npján leh e t jándék ozni. 5-6 év ltt lk ult k i s tílus om, m i rés zbe n zt je lenti, h ogy legink ább m gok k l dís zíte k. Te rm és ze te s e n tojás h bbl is dolgozom néh, de e zt ritk ábbn h s ználom. Ütőfávlis k ís érlete zte m, e zze l te ch nik ávl k és zíte tt zs űrize tt drbom is vn, de e z e gye lőre m e gh ldj k épe s s ége im e t. Enne k több s záz éve örök lődő titk át cs k de bre ce ni m e s te re k is m e rik. Látom m ás m éze s k lács os ok k ís érlete zés ét is, de m e s s ze e lm rdnk de bre ce nie k m ögött. -Ne m leh e tne tnulni tőlük, m űk ödik s zk m i ös s ze trtás? -Ngyon jóbn vgyok de bre ce ni R dics cs láddl, de pontos re ce pt cs ládi titok. M inde nk ine k m gánk k e ll k ik ís érlete znie. Szbdidőm be n cs inálom, ne m m e gélhe tés i k érdés e z nálm. Ne m is cs ládi h gyom ány, h ne m úgy k e zdődött, h ogy tize nvlh ány éve pos th ivtlbn fe lállítottk e gy k rács onyfát, m in m éze s k lács is volt, m i ngyon m e gte ts ze tt, pos tás k is s s zonytól e l is k érte m re ce pte t. Az e lső próbálkozás ok pe rs ze e lég gytrák voltk, de ne m dtm fe l. K ís érlete zés s e l, próbálkozás s ljutottm e lőre, és z vitt e lőre, h ogy m inde nk i örült ne k i. Sok t bám ultm m e s te re k e tis k ülönféle k iállítás ok on, re nde zvénye k e n. -H jól ve s ze m k i s zviból, k k or s ik e rült m gáévá te nni e zt h gyom ányt? -Így vn. Az, h ogy k önyvtáros vgyok e gyéb e lőnyök k e l is jár, e lke zdte m z irodlm t is k uttni, je lentős s zk irodlm i gyűjte m énye m vn. Eze n túl gyűjtöm bök őform ák t. Ez úgy gondolom m e gleh e tős e n ritk és ngy gyűjte m ény; form áttrtlm z. -M i h e lye e nne k k ézm űve s te vék e nys égne k, m i leh e t jövője. -Úgy látom, h ogy re ne s záns zát éli k ézm űve s s ég, e gyre többe n vállljuk e nne k z élte tés ét, e gyre több lklom dódik h olm e gm uttk ozh tunk, je len leh e tünk. -M iféle lklm k e ze k? -Búcs úk, vás árok, flunpok... A m űve lődés s ze rve zők m ár ne m e ze k e t fröccs öntött m űnyg áruk t h ívják re nde zvénye k re, h ne m e gyre ink ább h gyom ányos k ézm űiprt. R e m élem, te s ze k zért, h ogy népi k ézm űipr néps ze rű legye n. Azzl h íze lge k m gm nk, 2 h ogy itt Tis zk écs k én, k i m éze s k lács ot s üt, m ind z én re ce pte m e t h s ználj. Eze n túl trtunk k ézm űve s fogllkozás ok t itt k önyvtárbn, vn k ét s ját lpítás ú díjunk, m ik m ondnom s e m k e ll, h ogy m éze s k lács ból vnnk. -K ilk ultm ár tnítványi k ör? -Ige n, legutóbb m jális on is e gés z ügye s dolgok k e re k e dte k k i, s ok s zép gye re k - és fe lnőttm unk s zületik. Vn e gy e gye te m is t k is lány is, k i m ondt, h ogy e lsze gődne h ozzám tnítványnk. -M iért leh e t z, h ogy m os tns ág is m ét fe lbuk k n z igény s ok e m be rbe n k ézm űve s s égre? -Szép, illtos. Eze n túl m e gfize th e tő te rm ék is. D e e gés zébe n is igénye s, te rm és ze te s e bb dolgok rólvn s zó. A s zk m ák on be lül is ngy h ngs úly vn zon, h ogy m e gfe lelő s zínvonlon tudják e zt fjt k ézm űve s s ége t k épvis e lni. Ak ine k s ze m e és k ultúráj vn h ozzá, bbn k i is fog lk ulni z igénye e rre fjt tárgyi k örnye ze tre. -Fordíts unk e gye t be s zélge tés e n; ön k önyvtár ve ze tője, m égpe dig olyné, m e ly ne m pus ztán e llátj k önyve k k e l z olvs ót, h ne m e gyéb s ze m pontból is m űve lődés te re. M ilye n rs poe tic-vl ve ze ti k önyvtárt? -Annk ide jén k önyvtár m e llett k k or m ég így ne ve zték népm űve lő s zk os is voltm főis k olán. Enne k k épzés ne k e lőnyét élve zte m k önyvtári m unk ábn. Pe rs ze k ollégák nélkül e gye dül ne m m e nne, m inde nbe n s zám íth tok rájuk. A plk átte rve zés től k özöns égs ze rve zés ig m inde nbe n s e gíte ne k. Úgy érze m, h ogy is m e rne k és s ze re tne k z e m be re k, e z is s e gít. Szíve s e n jönne k be z e m be re k k ár e gy be s zélge tés re is. -M ondh tjuk, h ogy itt k ár s ze m élyre s zbott s e gítés is történik. -Ige n, m inde nk éppe n. Is m e rjük z igénye it, s zok ás it, bogrit és e zt te k inte tbe ve s s zük. M ás h ogyn ne m is m űk ödne. Úgy vélem, h ogy k e llő e m pátiás k épe s s égge l s e gíte ni tudjuk törzs olvs ók t bbn, h ogy e lőre h ldjnk, és e nne k k épe s s égne k nincs e ne k h íján k önyvtáros ink. -Úgy látom, h ogy e ze n te lepülés e n ne m válik s zét éles e n M űve lődés i H áz és k önyvtár te vék e nys égi k öre... -Így vn, de e zt h e lyze te t rés zbe n k énys ze r is s zülte.

3 Be m uttjuk M os t h ál Is te nne k ráte rm e tt gzdáj vn m űve lődés i h áznk, de voltk ros s zbb idős zk ok is, m ik or z ilye s fjt te vék e nys égbőltöbbe t vállltunk. Ne m is leh e t éles e n e lkülöníte ni, és e z m e gh ozz m g gyüm ölcs ét. Az 1%-os dófe ljánlás ok is je lzik z intézm ény e lfogdotts ágát. -M iféle k ultúrfogys ztónk trtj m gát? -K is s é cs őlátás om vn, m i m éze s k láccs lfügg ös s ze, zt olvs om s zíve s e n, vgy néprjzi tárgyú k önyve k e t. D e e z be tudh tó nnk is, h ogy k e ve s e bb idő jut ilye s m ire, m ints ze re tném. -M éze s k lács, k önyvtár ve ze tés e, s ze rve zés, túrázás... m i m inde n félm ég be le z érde k lődés i k örébe? -Az e ve zés z m i m ég be lefér z élete m be, tgj vgyok z ELM Ü vízi s zk os ztályánk, és nyrnk ént e zze l társ s ággltúrázom, te h át k tív élete t élek e te k inte tbe n is. M inde nt e gybe ve tve jólérze m m gm, itt h olvgyok, érze m k écs k e i e m be re k s ze re te tétés m e gbe cs ülés ét. K ris tófm árt be n s zülete tt K is k unfélegyh ázán. Tis zk écs k én város i k önyvtárbn dolgozik. Szbdide jébe n, ót m g gyönyörûs égére, és m ás ok m e gjándék ozás ár k és zít m éze s k lács ok t. Azt vllj: m éze s k lács olyn "djon is te n", m e lyre ne m ige n m ondnk gorom b "fogdj is te nt". Autonóm form világát h gyom ányok továbbélte tés e, "átk öltés e " je llem zi. Figuráit s zíve s e n dís zíti s ját nyguk k l, m ndulávl, k ülönbözõ fûs ze re k k e l és gyöngycuk rok k l. M éze s k lács ivl s ze re pe lt m e gye i és ors zágos k iállítás ok on. Ö nálló k iállítás volt K e cs k e m éte n be n és be n. M unk áj e l ism e rése k ént bn e lnye rte népi iprm ûvész cím e t és Tis zk écs k e Város K özok ttás i és K özm űve lődés i díját - XIII. "Él õ népm ûvésze t" ors zágos pályázton 2000-be n b ronz ok l e vél leltünte tték k i. - A Népm ûvés ze ti Egye s ülete k Szöve ts égéne k jvs ltár tgj volt2000-be n nnk de legációnk, m e ly Syd ne yb e n z ol im pi id e jén h zánk tk épvise l te k ulturális és gs ztronóm ii npok on be n e lnye rte Bács -K is k un M e gye K özm űve lődés i díját be n Bács -K is k un M e gye M űvés ze ti díját Szők e Péte r -M i h ozott cite r k öze lébe, h ogyn s ze re ttélbe le e bbe h ngs ze rbe? -'83-bn h e te n lpítottuk ze ne k rt, Pribojs zk y M átyás h ozt ös s ze cs ptot, ő váls ztott k i h e tünk e t, tlált k i zt z e gye di te ch nik át m ive le lhíre s ültünk. '9 0-ig volt z e gyütte s ve ze tője, zót dolgozunk önállón. Ve le k e zdtünk e l többs zólm ú m űve k e t átírni cite rár. Gye re k k orom bn cite r volt s zórk ozás om, m m unk ám és h ivtás om. Több ze ne is k olábn tnítok, több m int 80 gye re k e t és e m e llett négy éve ve ze te m ze ne k rt. Vlójábn ngypám révén fogtm e lős zör k e ze m be h ngs ze rt. Ő itt K écs k én diák otth on ve ze tője volt és ő z ige n h íre s Szitk ötő ne vű bábcs oportot ve ze tte. Ebbe n cs ptbn voltk cite rás ok és e gyérte lm ű volt, h ogy én is be s zálljk. Így k e zdődött történe t '79 -be n, h téve s e n. Előbb tnultm m e g cite rázni, m intolvs ni. -M itje lent Tis z '83 ze ne k r K écs k éne k, ne k te k, ze ne i k özöns égne k? 3

4 Be m uttjuk -Úgy gondolom, e zt k ét rés zre k e llbontni; m it je lent s zk m ánk és k özöns égne k. A s zk m át ngyon m e gos ztj z m it cs inálunk. A népze ne i s zk m cite rát prim itív h ngs ze rne k te k inti, ngy m e gütk özés t vált k i, h ogy m i e ze n k ls s zik us, vgy m ondjuk úgy, többs zólm ú ze nét játs zunk népze nén k ívülis. Ne m fe lejte ttük e l, h onnn jöttünk, m e gvnnk népze ne i ös s ze állítás ink. A k özöns ég vis zont ngyon jól fogdj, e gyfjt k uriózum nk trtják. A s zom orú z, h ogy k ülföldön ze nés z s zk m ige ncs k e lis m e ri m unk ánk t e llentétbe n h zivl. Ne m h iáb k once rte zünk m inde n évbe n vlm e lyik e urópi ors zágbn. Ne m te lik e lév k ülföldi m e gh ívás nélkül. -M ilye n népze ne i h gyom ányh oz nyúltok? -A táje gys ége k h e z rgs zk odv e re de ti h ngzónygok h oz nyúlunk, és zok t m e gpróbáljuk s ját s zánk íze s ze rint e gy e gys égbe n fe ldolgozni, m e lye k k om plett 5-8 pe rce s blok k ok. M ég vis s ztérve fogdttás unk h oz, m e ly cite rás s zk m s ze m pontjából m e gleh e tős e n ve gye s, e zért létre h oztuk s ját k özös s égünk e t, m e ly z áltlunk s ze rve ze tt cite rtáborok bn ölt form át. M inde nk it m e gs zólítunk, te lje s e n k e zdők s zám ár is nyitottk vgyunk. R e nds ze rint z ors zág m inde n tájáról érk e ző cite rás ok je lentk e zne k, de jönne k h táron túlrólis. Az e gés z tábor rr épül, h ogy zt s tílus t, m it M tyi bács itólk ptunk továbbdjuk. -Az e m líte tt többs zólm ús ág cite rát te k intve te lje s e n új és m e glepő dolog volt? -Ak k or '83-bn ige n. Elértünk olyn te ch nik i s zinte t, h ogy ére tte k voltunk rr, h ogy e gys ze rűbb többs zólm ú dllm ok t m e gs zóllts s unk. Elős zör pe rs ze s zörnyű volt, ne m m e nt, s zok tln volt. Azt k e llm ondnom, bár 15 éve játs s zuk e zt, m ég m is m e gh ök k e ntőe n h t h llgtós ágr. -M i leh e tm ég k ifutás e nne k s tílus nk? -Ne m tudom, s ok s zor fe lte s s zük m gunk nk k érdés t, h ogy h ová tudunk e ljutni. Azt h is ze m z voln legngyobb öröm, h e zt m ás ok nk is m e g tudnánk tnítni, létre jönnéne k h s onló ze ne k rok. Ez zonbn m gs fok ú fe lkés zülts ége t k íván, e nne k h iányábn h ite lte lenné válik z e lődás. A ze ne k r többi tgj is tnít, így próbáljuk be h ozni te h e ts ége k e t. -Vn k pcs oltotok h s onló k vlitás ú ze ne k rok k l? -Sok ngyon jó e gyütte s vn z ors zágbn, e m líth e te m itt például m e zőtúri Szivárvány Cite rze ne k rt, de k ls s zik us drbok k lés többs zólm ú m űve k k e lm ás ne m igzán fogllkozik. -Fe ldolgoztok m űve k e tvgy átírtok cite rár? -Átírunk, ne m ne ve zh e tő fe ldolgozás nk, bár ngy k re tivitás t je lent z, h ogy dott e s e tbe n 40 h ngs ze rből átírjuk 6 cite rár. Vnnk olyn m űve k, m e lye k e t e gyáltlán ne m leh e t átírni, és olyn is k d, m e lye t cs k s túdióbn tudunk e ljáts zni, h ole lege ndő s áv álle h h e z re nde lke zés ünk re. Volt Etye k e n e gy ne m h gyom ányos cite rze ne k rok s zám ár re nde ze tt tlálkozó, és zs űri ne m cs upán népze nés ze k bőlállt, h ne m volt k özöttük dzs e s s z ze nés z is. O tt e gy rgtim e -ot dtunk e lő, és zs űri e lnök e zt m ondt, h ogy e z jobb, m int z e re de ti. Le h e t, h ogy cs k érde k e s volt s zám ár e ze n h ngs ze re n h llni, de úgy tűnik, vis s z tudtuk dni z e re de ti s ze rze m ény je llegét. Inne ntőlk e zdve h ite les ne k gondolom z e lődás t. -Azt h is ze m m e gleh e tős lpos s ágglm e gbe s zéltük e zt 4 k érdés t. Le gye n s zó m os t rról, k ics od z Szők e Pe ti, m it te s ze l olynk or, m ik or ne m e zze l h ngs ze rre l fogllkozol? -O lyn nincs. D élelőtt k ülönlege s tnte rvű is k olábn tnítok, délután m e g 5 k ülönböző flubn, és gyk rn e s te ére k h z, ott vn k ét gye re k, m os t fe je ztük be z építk e zés t is. Ilye nk or nyáron tudok k ics it m e gpih e nni, de m ár s ze rve zzük 22-én k e zdődőtábort. -Z e ne i ízlés e de th ogyn je llem e znéd? -M inde nt k e dve lek m i ze ne, pe rs ze vnnk k ivéte lek, re m élem ne m bántok m e g s e nk it e zze l, de z e gyik ilye n z ope re tt vgy nót. Eze n k ívülm inde n m i ze ne és fntázidús, legye n m gyr vgy k ülföldi. Ngyon s ze re te m m ás népe k ze néjét. M e rítünk is be lőlük. Vn ír, blkáni fe ldolgozás unk, m os t dolgozunk e gy m ce dón nygon. Vis s zutlv leh e ts ége s ze ne i továbbfe jlődés ünk re vontk ozó k érdés re, s ze re tnénk k önnyűze ne i s zám ok t is fe ldolgozni. Voltk e rre m ás próbálkozás ok is. És e zt cs k k us ztik us n k rjuk m e gvlós ítni. -Pop vgy rock voln z lpnyg. -Ink ább rock. Az e gyütte s be n m inde nk i s ze re ti Que e n-t, zs e niális ze néjük vn, ngyon lklm s voln fe ldolgozás r. Pe rs ze e h h e z idő és pénz k e ll. Sze re ncs ére m ár tudunk pályázni, m ive lk ét éve e gye s ületi form ábn m űk ödünk, város is tám ogtbe nnünk e t. Szők e Péte r be n Tis zk écs k én k e zde tt cite rázni. Az bn lk ult Tis z 83 cite rze ne k r e gyik lpítój tgj, négy éve pe dig ve ze tője. Együtte s ük re nds ze re s e n k once rte zik h zánk bn és Európ ors zágibn. Ne m ze tk özi h úros -pe nge tős fe s ztiválok ngydíj m e llett s zám os h zi e lis m e rés be n is rés ze s ült z e gyütte s. Négys ze r nye rték e l K O TA Arnypáv D íját, z s K i M it Tud? m ás odik h e lye ze ttje voltk. M e gk pták Bács -K is k un M e gye M űvés ze ti D íját, Tis zk écs k e Város M űvés ze ti D íját be n Bács -K is k un M e gyét k épvis e lték Ne m ze ti Szính ázbn M e gye járás re nde zvénys orozt k e re tén be lül. M inde n évbe n m e gre nde zik Tis zk écs k én cite rás tábort, m e lyne k s zk m i irányítój. A tábor főve lm űk ödik, m e lybe h tárink on k ívülélő m gyr cite rás ok is érk e zne k.

5 Pá l y á ztjánl ó A M gyrországi Ne m ze ti és Etnik i K ise b b sége k értk özl pítvány évi célpályázt Pályázh tnk : K izárólg M gyrors zágon be je gyze tt, illetve nyilvántrtás b ve tt s ze rve ze te k (önk orm ányzt, intézm ény, e gye s ület k özh s znú s ze rve ze t, e gyh ázi s ze rve ze t, jogi s ze m élyis égge l re nde lke ző gzds ági társ s ág, jogi s ze m élyis égge l ne m re nde lke ző gzds ági társ s ág s tb.), vlm int m gyr állm polgárs ágú te rm és ze te s s ze m élye k (válllkozó, illetve m gáns ze m ély). Be d ási h tárid ő: júl ius 31, ok tób e r R e gionális és h e lyi nynye lvű e lek tronik us m édi tám ogtás r m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. dés i h táridő: júl 4. Anynye lvű s zính ázi te vék e nys égre m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: júl 5. K özgyűjte m ény nynye lvű állom ányánk gyrpítás ár m xim ális n igénye lhe tő tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: júl A M gyrors zági Ne m ze ti és Etnik i K is e bbs ége k ért K özlpítvány évi célpályázt: k özgyűjte m ény nynye lvű állom ányánk gyrpítás, tudom ányos re nde zvénye k, re gionális és h e lyi nynye lvű e lek tronik us m édi, nynye lvű vgy k étnye lvű k idói te vék e nys ég, nynye lvű s zính ázi te vék e nys ég tém k örök be n. K izárólg M gyrors zágon be je gyze tt, illetve nyilvántrtás b ve tt s ze rve ze te k (önk orm ányzt, intézm ény, e gye s ület k özh s znú s ze rve ze t, e gyh ázi s ze rve ze t, jogi s ze m élyis égge l re nde lke ző gzds ági társ s ág, jogi s ze m élyis égge l ne m re nde lke ző gzds ági társ s ág s tb.), vlm intm gyr állm polgárs ágú te rm és ze te s s ze m élye k (válllkozó, illetve m gáns ze m ély) pályázh tnk! K izárólg M gyrors zágon be je gyze tt, nyilvántrtás b ve tt s ze rve ze t vgy állm polgárs ágú te rm és ze te s s ze m ély pályázh t! A pályáztot 1 e re de ti példánybn k e llbe nyújtni pos ti úton be dás i h táridő npján óráig - pályázó érde k ébe n jánlott k ülde m ényk ént k öve tk e ző cím re : M NEK K özlpítvány, 1387 Budpe s t 62, Pf. 25. Sze m élye s be dás e s e tén h táridő npján óráig be h ozh tó k özlpítványi irodáb: Budpe s t V., O k tóbe r 6. u. 17. I. e m. Pályázni k izárólg m árcius 01. és fe bruár 28. k özöttm e gvlós uló progrm ok r leh e t. A tám ogtás i lis t m e gje lenik k özlpítvány h onlpján: web.t-online.hu/mnekk. 1. Tudom ányos re nde zvénye k re m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: júl 2. Anynye lvű vgy k étnye lvű k idói te vék e nys égre m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. A pályázti progrm m lm e gcélzott k is e bbs ég(e k ): bolgár, cigány, görög, h orvát, lengye l, ném e t, örm ény, rom án, rus zin, s ze rb, s zlovák, s zlovén, uk rán, inte re tnik us (több k is e bbs ége térintő) k is e bbs ég. Az dtlp és k itöltés éh e z s zük s ége s 6 oldls útm uttó (m e ly rés zlete s e n trtlm zz pályázt be nyújtás áh oz s zük s ége s tudnivlók t és cs tolndó dok um e ntum ok t) be s ze re zh e tő k özlpítvány irodájábn m unk időbe n (H CS: 8-16 ór k özött, P: 8-14 ór k özött): Bp., O k tóbe r 6. u. 17. I. e m. Le vélcím ünk : M NEK K özlpítvány, 1387 Budpe s t 62, Pf. 25 Az dtlp és z útm uttó leh ívh tó z lábbi inte rne tcím e n is : A pályáztot 4 oldlból álló dtlpon, cs tolndó dok um e ntum ok k l e gyütt jánlott k ülde m ényk ént e gy e re de ti példánybn k e ll be nyújtni k öve tk e ző levélcím re : M NEK K özlpítvány, 1387 Budpe s t 62, Pf. 25, vgy s ze m élye s e n: Bp. V., O k tóbe r 6. u. 17. I. e m. Te l./fx: 06-1/ , 06-1/ , 06-1/ A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium e gyüttm űk ödés be n Be lügym inis ztérium m l, K ülügym inis ztérium m l, M gyr Turis ztik i H ivtlll, M e gye i Jogú Város ok Szöve ts égéve l, vlm int K is város i Ö nk orm ányztok O rs zágos Érde k s zöve ts égéve l pályáztoth irde t "A K ul túr M gyr Város 2006" cím el nye résére. d ési h tárid ő: ok tób e r 31. D öntés : nove m be r vége. Nyom dk és z lkotás ok k idás ár, publik álás ár irányuló tám ogtás. illetve m gyr Azonos ító s zám : A cím e lnye rés ére pályáztot nyújth tnk be város ok önk orm ányzti, pályázti k ritérium ok nk és

6 Pál yáztjánl ó jn.1-i lk os s ágs zám (K SH évk önyv; p) s ze rint lábbi k te góriák nk m e gfe lelőe n: ) lk os fe letti, b) lk os ú, c) 8000 lk os ltti város ok. A pályázt m gyr nye lve n, k izárólg e pályázth oz k és zíte tt pályázti űrlppl e gyütt nyújth tó be. A pályázti űrlp trtlm zz be dndó dok um e ntum ok form i k öve te lm énye it. Az űrlp s e m trtlm ábn, s e m form ájábn ne m változtth tó. A pályázti űrlp NK Ö M Ügyfélszolgált Irodáján s ze m élye s e n átve h e tő vgy NK Ö M h onlpjáról (www.kultur.hu/nkom/tenders/) letölth e tő. Továbbá letölth e tő M gyr Turis ztik i H ivtl(w w w.m th.gov.h u) M e gye i Jogú Város ok Szöve ts ége h onlpjáról (w w w.m jvs z.h u) is. A pályázt k izárólg pos ti úton - tértive vénye s k ülde m ényk ént - dh tó be k öve tk e ző cím re : Ne m ze ti K ulturális Alp Igzgtós ág Fe je ze ti Pályázttás i Cs oport, 1085 Budpe s t, Gyuli Pál u. 13., 1388 Budpe s t, Pf. 82. K érjük, h ogy boríték r írj rá pályázti fe lhívás cím ét: "A K ultúr M gyr Város 2006" cím. A pályáztok t 2 e lkülöníte tt példánybn (1 e re de ti, 1 m ás olt), de e gy cs om gbn k e ll be dni, vlm int h táridőig e lek tronik us úton is e lk e lljutttni k öve tk e ző cím re : Az e re de ti példányt (m e lybe n m inde n dok um e ntum nk e re de ti láírás s l, pe cs étte l, h ite les ítés s e l k e ll re nde lke znie ) k érjük, je löljék m e g "ER ED ETI" fe lirttl. A h ite les ítés re pályázó önk orm ányzt polgárm e s te re vgy polgárm e s te rh e lye tte s e jogos ult. A pályázt be nyújtás ánk dátum ): júl ius 15. h táride je (pos tár dás A pályázttl k pcs oltbn további inform ációk ért z NK Ö M K ulturális Turizm us O s ztályáh oz leh e t fordulni e s te lefons zám on. Az El őd óm űvészi Jogvéd ő Irod és M gyr Z e ne i Exportirod áltl k özös e n lebonyolított H ungroconne ctions progrm z e gye s ze ne k rok (és s ze rve zőik, m e ne dzs m e ntje ik ) k özötti ne m ze tk özi e gyüttm űk ödés e k k ilk ítás áth ivtotte lős e gíte ni. A pályázók e gy dott k ülföldi prtne rze ne k rrlk özös e n s ze rve ze tt h zi és k ülföldi k once rt k ölts ége ire k érh e tne k tám ogtás t, m e ly k étrés zbőlállös s ze : Ft h zi k once rt s ze rve zés i k ölts ége ire, m e lyne k k ös zönh e tőe n m e goldh tóvá válik k ülföldi ze ne k r fe llépti díjánk és e gyéb k ölts ége ine k rés zbe ni finns zírozás is ; Ft k ülföldi k once rtre vló k iutzás és s zállás k ölts ége ire. A be nyújtott pályáztok e s e tébe n lpfe ltéte l, h ogy pályázó ze ne k r k ülföldi prtne re h zi és k ülföldi k once rt s orán zonos legye n, ugynk k or m indk ét re nde zvény e s e tén m e ge nge de tt, h ogy k ét ze ne k ron 6 k ívültovábbik is fe llépje ne k. Az im m ár m ás odik lklom m lk iírt H ungroconne ctions progrm s ze pte m be r 1. és de ce m be r 31. k özötti idős zk r biztos ít többletforrás ok t, így tám ogtott h zi és k ülföldi k once rte k ne k k öte lezőe n e bbe n z idős zk bn k e llm e gvlós ulniuk. je lentk e zés i idős zk : m ájus júl ius 28. (be érk e zés i h táridő) A pályázti lp, vlm int m gyr és ngol nye lvű ze ne k ri s zándék nyiltk ozt form nyom ttvány letölth e tő h onlpról. A te lje s pályázti nygot s ze m élye s e n vgy pos ti úton k e ll e ljutttni M gyr Z e ne i Exportirodáh oz július 28-ig. Cím ünk : 1072 Budpe s t, R ák óczi út 20. (5. k pucs e ngő, H ungrofe s tk h t.) Elbírálás és nye rte s e k k iérte s ítés e ugus ztus 14tőlk e zdve folym tos n. A be érk e ze tt pályáztok t z Elődóm űvés zi Jogvédő Irod és M gyr Z e ne i Exportirod k özös e n bírálj e l. A tám ogtás i ös s ze g folyós ítás : s ze pte m be r 1-jétől folym tos n. A m e gítélt tám ogtás ok t pályázt nye rte s e i z Elődói JogvédőIrodátólve h e tik fe lk étrés zletbe n: Ft h zi k once rtlebonyolítás átk öve tőe n; Ft k ülföldi k once rtután. Elszám olhtó k ölts ége k k ülföldi k once rt e s e tébe n: be nzin, bus zbérlet, s zállás. Elszám olhtó k ölts ége k h zi k once rt e s e tébe n: h e lybérlet, k ülföldi ze ne k r s zállás és tis zte letdíj. Pál yázti fe l h ívás Z l e ge rsze ge n, 2006 ok tób e réb e n re nd e ze nd őországos néprjzi fotók iál l ításr. A Z l M e gye i M űve l őd ési és Pe d gógii Intéze t, Szk k épző Isk ol, vlm int Z l e ge rsze gi Fotók l ub pályáztot h irde t z ors zág néprjzi h gyom ányit, nnk k ibontk ozó új h jtás it m űvés zi s zinte n be m uttó k iállítás r. A pályázt k ite rje d te lepülés, építk e zés, be re nde zés, népvis e let, népm űvés ze t, néps zok ás ok, népi m unk folym tok s tb., vlm int fe ntie k h e lyébe lépő új s zok ás ok k ilk ulóbn lévő h gyom ányok m űvés zi m e gje lenítés ére. Pál yázti fe l téte l ek : 1. de ndők fe ntie k be n m e gje lölt tém k örű fe lvéte lek. 2. A pályáztr s zánt k épe k bárm e ly te ch nik ávl(s zíne s, fe k e te -fe h ér) ppírk épe n k üldh e tők m e g. 3. A pályáztr m xim um 6 k ép k üldh e tő, s orozt e gy k épne k s zám ít. (Soroztlegfe lje bb 6 k ép leh e t.) 4. Ne ve zés i díjnincs. 5. K épm ére t: (h os s zbbik oldl 30 cm ); e zért pálym unk ák t e gys ége s m ére tű 30x40 cm -e s ps zptun k érjük, m iután k épe k e nne k m e gfe lelő s zbványk e re tbe n k e rülne k k iállítás r. 6. d ési h tárid ő: sze pte m b e r 5. Cím : Z l M e gye i M űve lődés i és Pe dgógii Intéze t, Szk k épzőis k ol, Z le ge rs ze g, K is fludy u A be k üldött k épe k e n fe lk e lltünte tni k öve tk e zők e t:

7 Pál yáztjánl ó s ze rző ne vét, pontos cím ét; k ép cím ét (vgy tém m e gje lölés ét, fe lvéte l h e lyét, időpontját); k épe k s ors zám át: 1-6-ig ( ne ve zés i lpplm e ge gye zőe n). 8. A k épe k e t legngyobb gondos s ággl k e ze ljük, zonbn z e s e tlege s s érülés e k ért fe lelős s ége t ne m válllunk. 9. A k épe k e lfogdás áról k iállítás te k inte tébe n bíráló bizotts ág h tároz, m e ly e llen fe llebbe zés ne k h e lye nincs! 10. A k iállítás Bíráló Bizotts ágát M gyr M űve lődés i Intéze t, M AFO SZ ne ve s s zk e m be re i és néprjzos ok lkotják. 11. D íjk : A zs űri áltl k iváls ztott lkotás ok érték e s díjk bn (I.; II.; III.) és k ülön tárgyjutlm k bn (k épző és fotóm űvés ze ti lbum ok ) rés ze s ülne k. A k iállítás m e gte k inth e tő: ok tóbe r ig. A k iállítás i nygot igény s ze rint több város bn is te rve zzük be m uttni, e zért z lkotás ok vis s zjutttás ánk időpontjátz lkotók k lk ülön e gye zte tjük. Bőve b b fe l vil ágosítás Prok né Tirne r Gyöngyitől k érh e tő, te l e fon: 9 2/ , e -m il : A Trk b rk Al pítvány "A K árpát-m e d e nce re jte ttszépsége i" cím m e lfényk épe s útl e írás és túrb e szám ol ó pál yáztoth ird e tk ét k te góriáb n. K te góriák : I. Ál tl ános és k özépisk ol ások (pályázh tnk e gyénileg vgy k ár z e gés z os ztály k özös e n) II. Egyéb (cs ládok, bráti társ s ágok, e gye s ülete k vgy k ár m gányos utzók is ) d ési h tárid ő: ugusztus 1. A pálym űve k érték e lés e : A be érk e ze tt pályáztok t z lpítvány k urtórium s zk értők k e l e gyüttm űk ödve érték e li. Az e lbírálás legfontos bb s ze m pontji: s zöve g s tílus, fotók m inős ége, tém e gye dis ége -e re de tis ége, illetve z ös s zh tás. A legjobbn s ik e rült m űve k e t díjzás m e llett folym tos n be m uttjuk z lpítvány és tám ogtók h onlpjin! A pályáztdíjzás : I. (is k olás ) k te góri, K óts ch K ft. fe ljánlás ávl (h ttp://w w w.ze ngotb or.h u ): I. díj: Az e gés z os ztály rés zére e gy ingye n éjs zk pécs várdi Z e ngő Ifjús ági Táborbn; II. díj: Sportfe lsze re lés ;III. díj: Társ s játék. II. k te góri juh u.h u Sport- és Túrfe lsze re lés W e báruh áz fe ljánlás ávl(http://www.juhu.hu): I. díj: Strnds átor; II. díj: Ö s s ze cs uk h tó k ros s zék ; III. díj: Ö nfe lfújós m trc. Ne ve zés i díj nincs. A rés ztve vők e gy m xim um 10 fényk éppe l illus ztrált útleírás s l, be s zám olóvl ne ve zh e tne k. A s zöve g h os s z leh e tőleg ne lépje túl 8000 k rk te rt (k b. 3-4 oldl). Szöve gbe illes zte tt fotók e s e tén k épe k ngyfe lbontás ú példányi k ülön is h ozzács tolhtók pályáztok h oz. A digitális pályáztok t e -m il cím re várjuk (pdf, doc, rtf, vgy bárm e ly m ás dok um e ntum form átum bn, jpe g töm örítés ű fotók k l) A tárgym e zőbe n k érjük fe ltünte tni: "Trk b rk fotópál yázt" A h gyom ányos be s zám olók t és ppírk épe k e t k öve tk e zőcím ére k üldh e tik : Trk b rk Al pítvány, 7720 Pécsvárd, Tóvöl gy 14. A k urtórium m inde n pályázót e -m ilbe n, vlm int h onlpunk on k e re s ztülérte s ít döntés éről2006. ugus ztus 31-ig. Fe lbélye gze tt váls zboríték e s e tén pos ti érte s ítés t is k üldünk z e re dm ényről. Továb b i inform áció: h ttp://www.juhu.hu; Be ck né K ótsch 70/ Pe tr, Kl ím vál tozás, A Föl d rci, M od e rn te ch nol ógiák, Égh jl t, Fe l el őség fotópál yázt A Pál yáztot Bye r H ungri K ft. (1123 Bud pe st, Al k otás u. 50.) re nd e zi. A Bye r H ungri K ft. m int pályázt k iírój válllj, h ogy 18 év fölötti k te góriábn, z e gye s k te górinye rte s e k lkotás it, m int ingó vgyontárgyk t s ze rződés e s m e gállpodás lpján m e gvás árolj, lkotás onk ént (k éts záze ze r) forintért. A év k özötti k te góriábn e gy digitális fényk épe zőgépe t k p nye rte s k ép lkotój. Bárm e ly m gyr állm polgár - m tőr vgy h ivtás os fotográfus - résztve h e t pál yázton. A k öve tk e zők te góri je l öl ése k érvénye se k : "T" - Te rm és ze t - olyn fotók, m e lye k álltok t, növénye k e t, időjárás i je lens ége k e t, tájk t m uttnk ; olyn m inős ége k k e l, m e lye k vis s zh ozh ttlnul ve s ze ndőbe m e nne k, h ne m, vgy e légte lenül védjük k örnye ze tünk e t. "P" - Pus ztuló te rm és ze t - olyn fotók, m e lye k te rm és ze ti k örnye ze t pus ztulás át, k örnye ze te t fe nye ge tő ve s zélye k e tm uttják be. "SZ " - Szim biózis - olyn fotók, m e lye k m ode rn te ch nológi és te rm és ze t e gym ás m e llett élés ét m uttják be, k ár pozitív, k ár ne gtív példk ént. fotók, m e lye k olyn te vék e nys ége k e t, m óds ze re k e t, e s e m énye k e t m uttnk be, m e lye k s e gíts égéve l m e gőrizh e tőe k te rm és ze ti érték e k és m e ge lőzh e tő k áros odás, illetve h e lyre h ozh tók te rm és ze ti k árok. A je l e ntk e zési l pot, je lentk e ző áltlk és zíte tt fotók k l és m e gk ívánt M e llék lete k k e l s ze pte m be r 1-jéig be zárólg k e llpos tár dni k öve tk e ző cím re : "Pályázt" 1325 Budpe s t Pf A fe nti dátum nál k és őbbi pos tbélye gzőve lérk e ző k ülde m énye k ne m k e rülne k be Pályáztb. A fotók, Je lentk e zés i lpok és M e llék lete k olyn cs om golás bn k ülde ndők be, m e ly védi e ze k e t k áros odás ok tól. A R e nde ző ne m fe lel be k üldött cs om gok s érülés e vgy e lve s zés e m itt be k öve tk e ző k árok ért. A Je lentk e zés i lp letölth e tő inte rne tcím ről. A R e nd e zők étk orcsoportb n írj k i pál yáztot: évk özött;18 évfölött. A je len Pályáztr be k üldött fotók s ze rzői tuljdonjogi áts zállnk R e nde zőre nnyibn, h ogy R e nde ző jogos ult e ze k e t fotók t k iállítni, és bárm e ly form ábn publik álni Pályázt néps ze rűs ítés e céljából, és k ülönös e n jogos ult e ze k e t fotók t k özzéte nni és w e boldlon. Z e b rák t, tigrise k e t, b oh óch l k t k ivéve b árk i ind ul h t Sportpic és z Ad id s k özös fotópál yáztán. A l énye g, h ogy te rm észe tfotók on vl m ifél e k éppe n m e gje l e nje n sportsze rgyártó-óriás szim b ól um, h árom párh uzm os csík. A ne ve s szk értők b ől ál l ó zsűri ugusztusb n d önt h el ye ze tte k ről. Sportpic-Ad id s fotópál yázt2006 A Sportpic m gzin k iállítás s l e gybe k ötött, nyílt fotópályáztot h irde t, m e lyne k célj fotózás néps ze rűs ítés e és z új te h e ts ége k fe lfe de zés e. A pályázt fő tám ogtój z Adids. 7

8 Pál yáztjánl ó Tém k örök : - H árom cs ík te rm és ze tbe n (te rm és ze tfotó) - H árom cs ík k cióbn (k ciófotó) M inde n pályázó m xim um h árom k épe t k üldh e t be, cím re. (Sorozt e s e tébe n s oroztbn s ze re plő k épe k m inde gyik e k ülön k épne k s zám olndó!) Be d ási h tárid ő: ugusztus 10. A zs űri legjobbnk trtott fotók t k iváls ztj, m e lye k ugus ztus 15. és 30. k özött m e gte k inth e tőe k les zne k "H árom cs ík te rm és ze tbe n" Sportpic-Adids fotók iállítás k e re tébe n, Vis t re nde zvényte re m be n. A pályáztdíjk ios ztój: ugus ztus 31. Nye re m énye k : Ft érték ű Adids outdoor te rm ék e k ; Ft érték ű Adids outdoor te rm ék e k ; Ftérték ű Adids outdoor te rm ék e k. A pályázton vló rés zvéte l fe ltéte le, h ogy pályázó e lfogdj ne ve zés i fe ltéte lek e t, és ne ve zés i lpot e m ilbe fxon (06-1/ ) vgy pos ti úton (Pos tcím : 1250 Budpe s t, Pf. 40) vis s zk üldje. A k épe k e m ilbe n illetve CD -n pos ti úton (Pos tcím : 1250, Budpe s t, Pf. 40) dh tók be. A ne ve zés i lpotwww.sportpic.hu oldlróltölth e ti le. A M gyrországi Ne m ze ti és Etnik i K ise b b sége k ért K özl pítvány évi cél pál yázt: k özgyűjte m ény nynye l vű ál l om ányánk gyrpítás, tud om ányos re nd e zvénye k, re gionál is és h e l yi nynye l vű el e k tronik us m éd i, nynye l vű vgy k étnye l vű k id ói te vék e nység, nynye l vű szính ázi te vék e nység tém k örök b e n. K izárólg M gyrors zágon be je gyze tt, illetve nyilvántrtás b ve tt s ze rve ze te k (önk orm ányzt, intézm ény, e gye s ület k özh s znú s ze rve ze t, e gyh ázi s ze rve ze t, jogi s ze m élyis égge l re nde lke ző gzds ági társ s ág, jogi s ze m élyis égge lne m re nde lke ző gzds ági társ s ág s tb.), vlm int m gyr állm polgárs ágú te rm és ze te s s ze m élye k (válllkozó, illetve m gáns ze m ély) pál yázh tnk! A pál yáztot 1 e re d e ti pél d ányb n k e l l b e nyújtni pos ti úton be dás i h táridő npján óráig - pályázó érde k ébe n jánlott k ülde m ényk ént - k öve tk e ző cím re : M NEK K özl pítvány, 1387 Bud pe st 62, Pf. 25. Sze m élye s be dás e s e tén h táridő npján óráig be h ozh tó k özlpítványi irodáb: Bud pe st V., O k tób e r 6. u. 17. I. e m. Pályázni k izárólg m árcius 01. és fe bruár 28. k özöttm e gvlós uló progrm ok r leh e t. A tám ogtás i lis t m e gje lenik k özlpítvány h onlpján: web.t-online.hu/mnekk. 1. Tud om ányos re nd e zvénye k re m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: júl 2. Anynye l vű vgy k étnye l vű k id ói te vék e nységre m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: ok tób e r 31. D öntés : nove m be r vége. Nyom d k ész l k otások k id ásár, pub l ik ál ásár irányul ó tám ogtás. 3. R e gionál is és h e l yi nynye l vű e l e k tronik us m éd i tám ogtásr m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: júl 4. Anynye l vű szính ázi te vék e nységre m xim ális n igénye lhe tő/nyújth tó tám ogtás Ft. 8 d ési h tárid ő: júl 5. K özgyűjte m ény nynye l vű ál l om ányánk gyrpításár m xim ális n igénye lhe tő tám ogtás Ft. d ési h tárid ő: júl A pál yázti progrm m l m e gcél zott k ise b b ség(e k ): bolgár, cigány, görög, h orvát, lengye l, ném e t, örm ény, rom án, rus zin, s ze rb, s zlovák, s zlovén, uk rán, inte re tnik us (több k is e bbs ége térintő) k is e bbs ég. K izárólg M gyrors zágon be je gyze tt, illetve nyilvántrtás b ve tt s ze rve ze t vgy m gyr állm polgárs ágú te rm és ze te s s ze m ély pályázh t! Az dtlp és k itöltés éh e z s zük s ége s 6 oldls útm uttó (m e ly rés zlete s e n trtlm zz pályázt be nyújtás áh oz s zük s ége s tudnivlók t és cs tolndó dok um e ntum ok t) be s ze re zh e tő k özlpítvány irodájábn m unk időbe n (H CS: 8-16 ór k özött, P: 8-14 ór k özött): Bp., O k tób e r 6. u. 17. I. e m. Le vélcím ünk : M NEK K özlpítvány, 1387 Budpe s t 62, Pf. 25 Az dtlp és z útm uttó leh ívh tó z lábbi inte rne tcím e n is : A pályáztot 4 oldlból álló dtlpon, cs tolndó dok um e ntum ok k l e gyütt jánlott k ülde m ényk ént e gy e re de ti példánybn k e ll be nyújtni k öve tk e ző levélcím re : M NEK K özlpítvány, 1387 Budpe s t 62, Pf. 25, vgy s ze m élye s e n: Bp. V., O k tóbe r 6. u. 17. I. e m. Te l./fx: 06-1/ , 06-1/ , 06-1/ A Pótk ávé k ul turál is m gzin sze rk e sztősége se gítsége t sze re tne nyújtni ol yn k ul túrávl, m űvésze te k k e l fogl l k ozó sze rve ze te k szám ár, m e l ye k ne m re nd e l k e zne k h onl ppl, vgy je l e nl e gi h onl puk m ár el vul t, h ib ás, ne h e ze n k rb ntrth tó. Az ingye ne s w e boldlk k és zítés éve l Pótk ávé s ze rk e s ztős ége h ozzá k íván járulni h ték ony inform ációs társ dlom k ilk ulás áh oz - fe jlődés éh e z. Pál yázók l e h e tne k : társ dlm i célú s ze rve ze te k, nonprofit s ze rve ze te k, m űvés ze ti te vék e nys ége t pártoló s ze rve ze te k, társ s ágok. Az e lbírálás be érk e ze tt pályáztok s orre ndjébe n folym tos n történik, z e gye s cik lus ok m inde n k éth vont, 1-éve l zárulnk, rák öve tk e ző h éte n h irde tünk nye rte s t z ddig be érk e ze tt pályáztok ból. H tárid ők : ápril is 1., június 1., ugusztus 1., ok tób e r 1. és d e ce m b e r 1. A nye rte s pályázók m e gfe lelőe n e lők és zíte tt - digitális form ájú, és időbe n - 30 npon be lüle ljutttott k özzéte nni k ívánt nygok k l s e gíth e tik m unk ánk t, és m e gvlós ítás folym tát. A pályáztok t k ét pél d ányb n k e ll e lkülde ni digitális változtuk t cím re várjuk, nyom ttott változtuk t z lábbi cím re k üldjék : Pótk ávé Sze rk e sztősége, Tóth Z suzsnn, 2120 Dunk e szi, Szil ágyi u. 3. M indk ét e s e tbe n k érjük tárgyk ént "Cik óri Progrm 2006" je ligét. A pályázttl k pcs oltos k érdés e it fe lte h e ti Pótk ávé s ze rk e s ztőine k - vgy h ívh tj Tóth Z s uzs nnát h étk öznponk ént m unk időbe n te lefons zám on.

9 H íre k, k tul itások Báb játék os táb or-pe d gógusok nk, m űvésze ti csoportve ze tők ne k, k özm űve l őd ési szk e m b e re k ne k A M gyr M űve lődés i Intéze t bitorbágyi Fluh ázzl k özös e n ugus ztus k özött b áb játék os táb ort s ze rve z. A táborrl leh e tős ége t k ívánunk nyújtni s zk m i fe jlődés re m ind bábozás t ok ttók, m ind bábozás t m űve lők k örébe n. Várjuk pe dgógus ok, pe dgógus h llgtók, óvodpe dgógus ok és e gyéb érde k lődők je lentk e zés ét, m indzok ét, k ik s ze re tnéne k m űfjs játos s ágivlm e gis m e rk e dni. A progrm e lsős orbn gyk orlt k özpontú, e zért fogllkozás ok t e gy re m e k ül m űk ödő m űh e lybe n, bitorbágyi Pros pe ro Bábe gyütte s otth onábn trtjuk. Ez tábor s e gíts ége t nyújt m indzon órák, fogllkozás ok m e gtrtás áh oz, h ol z nynye lvi ne ve lés, s zöve gértés s zöve glkotás, k és zs égfe jles ztés és k re tívitás k özponti h e lye tfoglle l. A rés ztve vők k özös lkotóm unk s orán fogllkoznk k ülönféle bábte ch nik ák k l, bábk és zítés s e l, ve rs drm tizálás s l, re nde zés i lpis m e re te k k e l. A tábor végére létre h oznk e gy e lődás t, m e lye t zárónpon be m uttnk. A tábor ide je ltt lklom nyílik z inte nzív m unk ár, z lkotó rés zvéte l, z új élm énye k, is m e re te k re m élhe tőleg új im pulzus t nyújtnk bábok k l fogllkozók nk te vék e nys égük h öz, m ás ok nk pe dig k e dve t h oznk tábor után is folyttás r. Az itt s ze rze tt is m e re te k önm guk bn is m e gállják h e lyük e t, önállón is lklm zh tók, de lpot is k épe zne k M gyr M űve lődés i Intéze t áltle gy k és őbbi időpontbn indítndó Bábozzunk! cím ű k k re ditált továbbk épzés h e z. A tábor ne m be ntlk ás os, de igény e s e tén tudunk h e lys zíne n s zállás tés étk e zés tbiztos ítni. A tábor rés zvéte li díj Ft, m e ly ös s ze g m gábn fogllj m e gh ívott s zk e m be re k tis zte letdíját, tábor nygk ölts égét, ne m trtlm zz z étk e zés és s zállás díját, vlm intz utzás k ölts ége it. Bőve bb inform áció, je lentk e zés i lp k érh e tő Szluk Judit s zk re fe re ns nél z 1/ e s te lefons zám on, e m ilbe n cím e n,vgy Pros pe ro Bábe gyütte s te lefons zám án: 23/ Je l e ntk e zési h tárid ő: júl ius 10. Báb ozzunk!-továb b k épzés pe d gógusok nk ok tóbe rétől 60 órás k k re d itál t továb b k épzést indít M gyr M űve lődés i Intéze t bitorbágyi Fluh ázzlk özös e n, pe dgógus ok rés zére. Ajánljuk m indzok nk, k ik bábcs oportot ve ze tne k, k ik óvodi fogllkozás ik t, tnóráik t s ze re tnék bábjáték k l s zíne s íte ni, de m óds ze rtni s e gíts ége t k pnk zok is, k ik e lsős orbn gye rm e k i s ze m élyis ég fe jles ztés e érde k ébe n lklm zottpe dgógii bábjáték irántérde k lődne k. A 60 órás k épzés ltt rés ztve vők m e gis m e rk e dne k m űfj lptörvénye ive l, h tás m e ch nizm us ávl, drm turgii, bábm ozgtás i, és bábk és zítés i te ch nik ák k l. K ülön fe je ze tbe n fogllkozunk bábjáték pe dgógiájávl, e ze n be lül s érült gye rm e k e k fe jles ztés i leh e tős ége ive l.a k épzés vizs gávlzárul, s ik e rre lvizs gázók tnús ítványt k pnk. A tnfolym e lsős orbn gyk orlt k özpontú, e zért fogllkozás ok t e gy re m e k ül m űk ödő m űh e lybe n, bitorbágyi Pros pe ro Bábe gyütte s otth onábn trtjuk. A te rve k s ze rint k épzés időpontj h étvége k re e s ik, pontos re ndjét je lentk e zők k e lk özös e n h tározzuk m e g. A tnfolym díj Ft, m e ly m gábn fogllj z e lődók tis zte letdíját, k épzés h e z s zük s ége s nygok árát. Ne m trtlm zz z utzás, étk e zés, e s e tlege s fk ulttív progrm ok, be s ze rze ndő s zk irodlom k ölts ége it. Bőve bb inform áció, je lentk e zés i lp k érh e tő Szluk Judit s zk re fe re ns nélz 1/ e s te lefons zám on, vgy e m il-be n cím e n. A M gyr Ve rsm ond ók Egye sül e téne k H írl e ve l éb ől Nyári ve rstáb orok : A bltons ze m e s i Gye rm e k ve rs m ondó Tábor nyitj s ort z ide i ve rs táborok k özött. A k ét évve le ze lőtt Cs opk ról Sze m e s re k öltözött táborbn Ptk i András és W ie gm nn Alfréd re nde zők fogllkoznk legfitlbb ve rs m ondók k l, június 25-től e gy h éte n át. A je lentk e zés e k e t társ s ze rve ző K ondor Bél K özös s égi H áz fogdj Budpe s te n. Színés ze k, e lődóm űvés ze k és k öltők érk e zne k július 20-tól Bjár, M gyr Ve rs m ondók Egye s ülete Ve rs m űvés ze ti Sze m inárium ár. A ne ve s m űvés ze k 25 éve k e zdődött te h e ts égk uttó progrm ok ttói les zne k. Sorik bn ott tláljuk Solténs zk y Tibor re nde zőt, R ádió Szính áz igzgtóját, Ptk i András t, Forrás Szính áz ve ze tő-re nde zőjét, Gbni K tlint, Szính áz- és Film m űvés ze ti Egye te m tns zék ve ze tő drám pe dgógus át, K inizs i O ttó s zínés zt, Brátok k özt s ztárját, K árás z Es zte r s zínés zt és K irály Erik ve rs m ondót, Brtók Lás zló e lődóm űvés zt és K is s Lás zlót, Ve rs m ondó fős ze rk e s ztőjét. A nyári k urzus k ét rés zből áll: július 20-tól 29 -ig Ve rs m űvés ze ti Sze m inárium bn ve rs m ondóe lődóm űvés ze t fortélyit s játíth tják e l k e zdő és gyk orló ve rs m ondó te h e ts ége k, július 30-án induló Színés z és Elődóm űvés z Fe lkés zítő M űh e ly pe dig h ivtás os m űvés zi pályár k és zülő fitlok inte nzív továbbk épzés e les z. A k urzus ok ve ze tője Lutte r Im re. A táborok b bárk i je lentk e zh e t K e cs k e m éti K is fludy K önyvtár cím én (Pintér Julinnánál, 6000 K e cs k e m ét, Árpád k rt. 4.), bőve bb inform ációt pe dig ve rs.h u h onlp -m űh e lye k, táborok - link jén k ph tnk je lentk e zők. 9

10 H íre k, k tul itás ok M e gújul nk te m tik us ve rs-h onl pok Az új rculttle gys ége s, fitlos, és k önnye n k e ze lhe tő k öntös t k p K leidos zk óp Ve rs Fe s ztivál e lek tronik us portálj, A M gyr Ve rs m ondók Egye s ületéne k új s zíne ih e z igzodv piros és nrncs téglflb ütk özik látogtó, m e lye n téglák link e k k ént funk cionálnk. Így k íváncs i ve ndég m g bonth tj le flk t ve rs és vló világ k özött. Ezze l párh uzm os n m e gújul Ve rs m ondó folyóirt e lek tronik us változt (www.versmondo.hu) és Ve rs m ondók link gyűjte m énye is (w w w.c3.h u/~ ve rs ). A h onlpcs e rék k e l be fe je ződik z e gye s ület te lje s rcultváltás, m e lyne k révén trtlom h oz form e lve lpján im m ár m e gje lenés ük be n is dinm ik us, k özös s égibb és bráts ágos bb, ugynk k or m ode rn s tílus t k épvis e lhe tne k ve rs m ondók. Tok ji Írótáb or ugus ztus ugus ztus 18. Több évtize de s h gyom ányih oz h űe n z idén is m gyr irodlom és m űve lődés idős ze rű k érdés e ive l k íván fogllkozni Tok ji Írótábor, s e nne k s ze llem ébe n tűzi npire ndre z "Irodlm i ne ve lés XXI. s zázdbn ( bölcs őtől k opors óig)" tárgyk örét. Ne m z e zre dforduló önm gábn, h ne m z utóbbi évtize de k be n világs ze rte rdik ális n változó társ dlm i-gzds ági k öve te lm énye k és z e ze k h tás ár m ódos uló igénye k z áltlános és s zk m űve lts ég trtlm ából és te rje de lm éből te s zik e lke rülhe te tlenné, h ogy m e gpróbáljunk s ze m be nézni k ih ívás ok k l, és k e re s ni zt z utt, m e ly őrzi m últ ne m e s h gyom ányit, s e gyúttl s ze m be néz k özm űve lts ég változás ivl. Fontos, h ogy z új évs zázdbn m ár m inde nk i s zám ár k öve te lm ény legye n folym tos tnulás, m űve lődés. Ez fe lis m e rés zonbn ne m cs upán s zk k épzés re, h ne m z áltlános m űve lts égre, így z nye lv-és z irodlom is m e re tre is vontk ozik! E gondolt e rős ítés e leh e tne Tok ji Írótábor ide i fe ldt. Vizs gáljuk m e g, k e re s s ük váls zt rr is, h ogy m ilye n e s élye vn m gyr nye lvbe n és k ultúrábn ne ve lke dés ne k. H ogyn h ordozz, őrzi és gzdgíth tj zt m gyrs ág XXI. s zázdbn. Jvs oljuk, h ogy be fe je ző re nde zvény k pcs olódjon z 50. évfordulójáh oz, és s e gíts e z '56-os irodlom ös s ze gzés ét. Az e l sőírói m e ste rk urzusok k ortárssze rzők k e l ind ul nk A M gyr Író Ak dém i (M ÍA) e lső írói m e s te rk urzus 2006 ok tóbe rébe n indul. A k e zde m énye zés zt z űrt k ívánj be tölte ni, m e ly s ze rint h zánk bn nincs s e m m iféle profe s s zionális s zépírói k épzés, nnk e llenére, h ogy - állítólg -- itt s zületik z e gy főre e s ő 10 legtöbb ve rs világon. Az író k dém i ne m h gyom ányos e gye te m i k épzés t indít, h ne m e gyfjt m e s te rk urzus t, h ol leh e tős ég nyílik z irodlom profe s s zionális m űve lőive l vló tlálkozás r, k onzultációr, z írás k és zs ég fe jles ztés ére, vlm int s zépírói m bíciók értő, fe jlődés t s e gítő k öze gbe n vló gyk orlás ár - állítják s ze rve zők. A M ÍA e gyébk ént e lők épéne k te k inti m últ s zázd e lején m űk ödő - lege ndás s á vált - Négye s y Lás zló ve ze tte s tílus gyk orlti s ze m inárium ok t, m e lye t többe k k özött Bbits M ih ály, Juh ás z Gyul és K os ztolányi D e zs ő is látogtott. A s ze rve zők e zúttlm inde h h e z h zánk is m e rt k ortárs íróit-k öltőit k érték fe l, h ogy vs s ák be h llgtók t m ű s zületés éne k k ulis s ztitk ib, és leh e tős ége t biztos íts nk z lkotó k örnye ze tbe n vló továbbfe jlődés re. Az k dém i fe lkrolni k ívánj z irodlom k e dve lő fitlok t, zok t, k ik ne k írói m bícióik vnnk, és e h h e z ins piráló lkotói k öze ge t k e re s ne k, z "s ztlfiók " írók t és k öltők e t, e gye s írók e lköte leze tt h íve it és m unk ájuk bn írás s lfogllkozók t is (újs ágírók, k om m unik ációs s zk e m be re k, pe dgógus ok ). A M ÍA s e gíti h llgtók t, h ogy k idás r ére tt m űve ik e ljus s nk z irodlm i folyóirtok h oz, k önyvk idók h oz, és biztos ítj rés ztve vők írás ink m e gje lente tés ét inte rne te s oldlon. A M gyr Író Ak dém i ok ttói: Z ávd Pál, Vám os M ik lós, Tóth K ris ztin, Tére y János, Szilágyi Ák os, Spiró György, Sch e in Gábor, Prti Ngy Ljos, M árton Lás zló, Lázár Ervin, K uk ore lly Endre, K onrád György, K rfiáth O rs oly, H áy János, Forgács Z s uzs, Bék és Pál,Brtis Attil és Bäch e r Iván. H M H O NVÉD K ULTUR ÁLIS SZ O LGÁLTATÓ K H T. K ECSK EM ÉTI K LUBJA (Tiszti K l ub ) progrm jib ól (K e cs k e m ét, Le ch ne r u 3., 76/ ) K épe zze m gát Budpe s ti K om m unik ációs Főis k ol k ih e lye ze tt, INGY ENES (R O P ), k k re ditált tnfolym in. -Proje k tte rve ző 80 ór, 10 lklom -Pályáztírás és proje k t-m e ne dzs m e nt 125 ór, 15 lklom -Pénzügyi proje k tte rve ző 44 ór, 7 lklom -O K J-s k özbe s ze rzés i re fe re ns 140 ór, lklom A k épzés e k h e lye : Tis zti K lub K e cs k e m ét, Le ch ne r Ö. u. 3. Várh tó k e zdés : ugus ztus vége Je lentk e zés, inform áció: k épzés e k h e lys zínén.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r H í r le vé l X. évfol ym 140. szám 2005. nove m b e r Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

új Reflektor M a ga zin U noká ink is lá tni fogjá k Ú tm uta tó Ü tköző Va la hol O roszorszá gba n Va styúk is ta lá l szeget

új Reflektor M a ga zin U noká ink is lá tni fogjá k Ú tm uta tó Ü tköző Va la hol O roszorszá gba n Va styúk is ta lá l szeget Kisvilá g Kok-tél Körkép Körző Kuckó La birintus Lá tvá nytá r-há z Lehetetlen? Leporelló M a rionett M édia m ix M egá ll a z ész! M icim a ckó-klub M indent va gy sem m it! M i történt... M ost M usicbox

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök.

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja KKC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bajai Bácska FKE. Sportiskola

Bajai Bácska FKE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület Bajai Bácska FKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Diáksport egyesület. Dr. Moldvay István elnök. Dr. Moldvay István

Diáksport egyesület. Dr. Moldvay István elnök. Dr. Moldvay István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub Nyíradony VVTK 3 A

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Mohorai SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 6 9 8 Mohora. Gál Tibor elnök. Gál Tibor

Mohorai SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 6 9 8 Mohora. Gál Tibor elnök. Gál Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mohorai Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Mohorai SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

PKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 9 2 3 3 8 4-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 4 5-2 0 0 4 0 6 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Hernádi Tamás.

PKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 9 2 3 3 8 4-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 4 5-2 0 0 4 0 6 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Hernádi Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Pápai Kosárlabda Klub PKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Vámosgyörk SE. - nincs -

Vámosgyörk SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vámosgyörk SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben